Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem Indledning Kvalitet inden for givne rammer... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kvalitet inden for givne rammer Undersøgelsens fokusområder og opbygning Spørgeskemaundersøgelsen Hvad betyder tallene i tabellerne? Tolkning af undersøgelsens resultater Tilfredsheden med daghjemmene Meningsfulde og tidssvarende aktiviteter Socialt samvær Betydning Samarbejde og information Spørgsmål til nærmeste pårørende Metodeafsnit Spørgeskema Datavalidering og anonymitet Svarprocenter og repræsentativitet Åbne spørgsmål i spørgeskemaet Bilag

3 1. Indledning Vi er til for borgerne. Dette er missionen i Ringkøbing-Skjern Kommune, og formålet er blandt andet at sikre fortsat fokus på at levere service af høj kvalitet til borgere og brugere af kommunale tilbud. I denne rapport præsenteres resultaterne af brugerhedsundersøgelsen på kommunens daghjem, som blev gennemført i oktober Formålet med undersøgelsen og denne rapportering er netop at understøtte det fortløbende arbejde med at udvikle og forbedre servicen på området inden for de givne rammer. Den lydhøre kommune I kommunens politiske vision er dialog anført som værktøjet til at skabe kommunal succes. Dette stiller krav til, at kommunen er lydhør over for brugernes ønsker og forventninger. at spørge brugerne og deres pårørende om deres hed med daghjemmene, respekterer man, at mennesker er kompetente fortolkere af egne forhold. Og undersøgelserne åbner for, at brugerne og deres pårørende kan inddrages i løsningen af eventuelle problematiske forhold, som undersøgelsen kan afdække. Det tavse flertal høres Der er andre kanaler end brugerundersøgelser til at afsløre, om der er noget, som er i orden eller kan gøres bedre. Men brugerhedsundersøgelser er et væsentligt supplement, da de giver mulighed for, at det tavse flertal også får anledning til at ytre sig. Rapporter der skal ud at arbejde De overordnede hedsprocenter ligger ofte ret højt i undersøgelser som denne. Det er naturligvis relevant at få afdækket, om det forholder sig ligeledes ved de kommunale daghjem i Ringkøbing-Skjern Kommune i Derimod er det sværere at anvende høje generelle hedsprocenter, når det drejer sig om at skabe udvikling og nye ideer. Under den overordnede hed gemmer der sig imidlertid gerne en række resultater, som giver klarere anvisninger på forbedringsmuligheder. Det kan blandt andet dreje sig om variationer mellem mændenes og kvindernes hed, variationer i heden med forskellige parametre. Denne undersøgelse er dermed med til at kortlægge, indenfor hvilke områder Ringkøbing- Skjern Kommune klarer sig godt på daghjemmene, mens den ligeledes giver et overblik over de områder, hvor der er potentiale for forbedringer. 2

4 1.1 Kvalitet inden for givne rammer I en kommunal kontekst kan kvalitetsbegrebet betragtes ud fra forskellige perspektiver; brugerperspektivet, et politisk perspektiv og et professionelt (fagligt) perspektiv, hvilket afspejles i servicetrekanten. Figur 1 Den Kommunale kvalitetsmodel Kilde: KL Den Kommunale Kvalitetsmodel Fokus for denne undersøgelse er brugerperspektivet. Den faglige og politiske oplevelse af kvaliteten er dermed en del af denne undersøgelse. Det er endvidere vigtigt at understrege, at brugerne alene er blevet bedt om at udtrykke deres hed med kvaliteten inden for de politisk fastsatte servicerammer. 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning Spørgeskemaet er foruden baggrundsoplysningerne opdelt i fem temaer. Temaerne i brugerhedsundersøgelsen er udgangspunkt for opbygningen af rapporten, og det drejer sig om nedenstående temaer: o o o o o Meningsfulde og tidssvarende aktiviteter Socialt samvær Betydning Samarbejde og information Spørgsmål til nærmeste pårørende 3

5 Ovenstående temaer danner ligeledes rammen om præsentationen af de enkelte spørgsmål i rapporten. Brugerhedsundersøgelsen omfatter følgende afsnit: Spørgeskemaundersøgelsen kapitel 2: Kapitlet tydeliggør, hvordan tabellerne i rapporten skal læses, samt hvordan tallene i tabellerne kan fortolkes. Tilfredsheden med daghjemmene - kapitel 3: I dette kapitel præsenteres resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt brugerne af de kommunale daghjem. Metodeafsnit kapitel 4: I rapportens fjerde og sidste kapitel redegøres der for de metodiske aspekter i forbindelse med undersøgelsen. 4

6 2. Spørgeskemaundersøgelsen I dette kapitel er det beskrevet, hvordan tallene i tabellerne skal læses, og hvordan der kan tolkes på svarene. 77 % af brugerne på de kommunale daghjem har valgt at deltage i undersøgelsen. Dermed baserer rapporten sig på besvarelser fra 100 respondenter. 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne? Brugerne er typisk blevet bedt om at angive deres hed på en 4-punkts skala se nedenstående tabel. Tabel 1 Svarkategorier Tilfreds U u I meget høj grad I høj grad I mindre grad Beregning af gennemsnit Som det ses i ovenstående tabel, er svarkategorierne kodet fra 1-4, hvor 4 udgør den bedste vurdering (eksempelvis meget, eller i meget høj grad), mens 1 angiver den dårligste vurdering (eksempelvis meget u eller slet ). En middelværdi på denne skala er altså værdien 2,5. udregning af gennemsnittet er svarkategorien ved udeladt. Tilsvarende tæller besvarelser under kategorierne Har du forslag til ændringer heller med i gennemsnitsberegningerne. I tabellerne præsenteres gennemsnittet af besvarelserne dvs. for eksempel tallet 3,1, hvilket svarer til en gennemsnitlig bedømmelse, der er bedre end middelværdien. Gennemsnittene er såkaldte simple gennemsnit, forstået på den måde at hver deltagers besvarelse tæller lige meget. I de samlede opgørelser vil vurderingerne fra daghjem med mange deltagere i undersøgelsen således påvirke det samlede gennemsnit mere, end daghjem, hvor der kun er få deltagere i undersøgelsen. 5

7 Procentuel fordeling på svarkategorier Udover gennemsnittene indeholder tabellerne også en procentuel angivelse af respondenternes besvarelser fordelt på de enkelte svarmuligheder. Det betyder, at man i de enkelte tabeller kan se, hvor stor en procentdel, der eksempelvis har svaret meget enig til det enkelte spørgsmål både samlet for alle respondenter i undersøgelsen, men også opdelt på de enkelte daghjem. Flere steder er svarene også opdelt på køn. De procentuelle fordelinger summerer altid til 100 %, hvilket skyldes afrunding. I rapportens tabeller angiver antallet af besvarelser/deltagere i forhold til frekvensfordelingerne, hvilket vil sige, at udtrykker, hvor mange respondenter, der er med i den procentuelle svarfordeling ved de enkelte spørgsmål. Besvarelser under Har du forslag til ændringer er med i frekvenstabellerne, da det reelt er ekstra spørgsmål, og besvarelser herunder er i stedet udskrevet og afrapporteret direkte til ledelsen på aktivitetscentrene/daghjemmene sammen med øvrige fri-tekst -besvarelser/svar på åbne spørgsmål. Da ved og svarkategorierne Har du forslag til ændringer er en del af de beregnede gennemsnit, er et udtryk for, hvor mange respondenter, der bidrager til gennemsnitsberegningen. for gennemsnitsberegningerne vil flere steder være lavere, og indgår i tabellerne af hensyn til at øge kompleksiteten i tabellerne. Opgørelser på daghjem og køn Foruden de samlede opgørelser præsenteres resultaterne også for de enkelte daghjem. Her er det vigtigt at bemærke, at der kan være en lang række faktorer, som ligger til grund for forskelle i brugerhed, som indgår i denne undersøgelse. En analyse af baggrunden for forskellene mellem de enkelte daghjem ligger altså uden for rammerne af denne rapport. Endelig præsenteres resultater opdelt på mandlige og kvindelige daghjemsbrugere, som har deltaget i undersøgelsen. Dette har været et specifikt ønske fra Sundhed og Omsorg, da de har forventninger om, at mænd og kvinder har forskellige oplevelser og hedsvurderingerne i forhold til nogle af de stillede spørgsmål. 6

8 Imidlertid er der i rapporten opdelinger på mandlige og kvindelige daghjemsbrugere for Aktivitetscenter Hvide Sande Daghjem og i enkelte tilfælde heller for Skjern Seniorcenter - Daghjem. Det skyldes, at der er meget få deltagere i undersøgelsen fra Hvide Sande og relativt få i Skjern, hvor en opdeling af besvarelser fordelt på køn vil kunne kompromittere deltagernes anonymitet. Som hovedregel rapporteres resultater, hvor der er mindre end fem besvarelser i den pågældende gruppe, som for eksempel kan være mandlige brugere af Hvide Sande Daghjem. 2.2 Tolkning af undersøgelsens resultater Denne undersøgelse, kan sige noget om heden med daghjemmene under de givne rammer. Det er dog vigtigt at pointere, at undersøgelsens resultater kan tolkes i forhold til: Brugernes hed med serviceniveauet på daghjemmene Brugernes hed med normeringen på daghjemmene Brugernes generelle trivsel Brugernes hed med de områder, som ligger uden for denne undersøgelses genstandsfelt 7

9 4. Tilfredsheden med daghjemmene 4.1 Meningsfulde og tidssvarende aktiviteter Tabel 2a: Tilfredsheden med variationen af aktiviteterne i daghjemmet Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 4: Hvor eller u er du med variationen af aktiviteterne i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 2b: Tilfredsheden med variationen af aktiviteterne i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder alle daghjem samlet set Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 4: Hvor eller u er du med variationen af aktiviteterne i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 2c: Tilfredsheden med variationen af aktiviteterne i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorstedet Videbæk Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 4: Hvor eller u er du med variationen af aktiviteterne i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 8

10 Tabel 2d: Tilfredsheden med variationen af aktiviteterne i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Holmegaard Daghjem Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 4: Hvor eller u er du med variationen af aktiviteterne i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 2e: Tilfredsheden med variationen af aktiviteterne i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Skjern Seniorcenter Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 4: Hvor eller u er du med variationen af aktiviteterne i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 2f: Tilfredsheden med variationen af aktiviteterne i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorgården Tarm Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 4: Hvor eller u er du med variationen af aktiviteterne i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 9

11 Tabel 3a: Daghjemmet har aktiviteter, som du har lyst til at deltage i I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 5: I hvilken grad har daghjemmet de aktiviteter, du har lyst til at deltage i? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 3b: Daghjemmet har aktiviteter, som du har lyst til at deltage i - fordelt på mænd og kvinder alle daghjem samlet set I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 5: I hvilken grad har daghjemmet de aktiviteter, du har lyst til at deltage i? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 3c: Daghjemmet har aktiviteter, som du har lyst til at deltage i - fordelt på mænd og kvinder Seniorstedet Videbæk I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 5: I hvilken grad har daghjemmet de aktiviteter, du har lyst til at deltage i? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). 10

12 Tabel 3d: Daghjemmet har aktiviteter, som du har lyst til at deltage i - fordelt på mænd og kvinder Holmegaard Daghjem I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 5: I hvilken grad har daghjemmet de aktiviteter, du har lyst til at deltage i? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 3e: Daghjemmet har aktiviteter, som du har lyst til at deltage i - fordelt på mænd og kvinder Seniorgården Tarm I alt 3, Mænd 2, Kvinder 3, Spørgsmål 5: I hvilken grad har daghjemmet de aktiviteter, du har lyst til at deltage i? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 4a: Samlet hed med aktiviteter i daghjemmet Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 6: Hvor eller u er du samlet set med de aktiviteter, der tilbydes i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 11

13 Tabel 4b: Samlet hed med aktiviteter i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder alle daghjem samlet set Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 6: Hvor eller u er du samlet set med de aktiviteter, der tilbydes i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 4c: Samlet hed med aktiviteter i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorstedet Videbæk Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 6: Hvor eller u er du samlet set med de aktiviteter, der tilbydes i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 4d: Samlet hed med aktiviteter i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Holmegaard Daghjem Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 6: Hvor eller u er du samlet set med de aktiviteter, der tilbydes i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 4e: Samlet hed med aktiviteter i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Skjern Seniorcenter Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 6: Hvor eller u er du samlet set med de aktiviteter, der tilbydes i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 12

14 Tabel 4f: Samlet hed med aktiviteter i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorgården Tarm Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 6: Hvor eller u er du samlet set med de aktiviteter, der tilbydes i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 4.2 Socialt samvær Tabel 5a: Oplevelse af at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet I alt 3, Hvide Sande 4, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 7: I hvilken grad oplever du at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 5b: Oplevelse af at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder alle daghjem I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 7: I hvilken grad oplever du at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). 13

15 Tabel 5c: Oplevelse af at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorstedet Videbæk I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 7: I hvilken grad oplever du at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 5d: Oplevelse af at være en del af det sociale fællessskab i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Holmegaard Daghjem I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 7: I hvilken grad oplever du at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 5e: Oplevelse af at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Skjern Seniorcenter I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 7: I hvilken grad oplever du at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). 14

16 Tabel 5f: Oplevelse af at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorgården Tarm I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 7: I hvilken grad oplever du at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 6a: Oplevelse af at bidrage til det sociale samvær i daghjemmet I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 2, Holmegård 3, Skjern 2, Tarm 3, Spørgsmål 8: I hvilken grad føler du, at du kan bidrage til det sociale samvær i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 6b: Oplevelse af at bidrage til det sociale samvær i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder alle daghjem I alt 3, Mænd 2, Kvinder 3, Spørgsmål 8: I hvilken grad føler du, at du kan bidrage til det sociale samvær i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). 15

17 Tabel 6c: Oplevelse af at bidrage til det sociale samvær i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorstedet Videbæk I alt 2, Mænd 2, Kvinder 3, Spørgsmål 8: I hvilken grad føler du, at du kan bidrage til det sociale samvær i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 6d: Oplevelse af at bidrage til det sociale samvær i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Holmegaard Daghjem I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 8: I hvilken grad føler du, at du kan bidrage til det sociale samvær i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 6e: Oplevelse af at bidrage til det sociale samvær i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Skjern Seniorcenter I alt 2, Mænd 2, Kvinder 2, Spørgsmål 8: I hvilken grad føler du, at du kan bidrage til det sociale samvær i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). 16

18 Tabel 6f: Oplevelse af at bidrage til det sociale samvær i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorgården Tarm I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 8: I hvilken grad føler du, at du kan bidrage til det sociale samvær i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 7a: Tilfredsheden med det sociale samvær Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 9: Hvor eller u er du, samlet set med det sociale samvær i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 7b: Tilfredsheden med det sociale samvær - fordelt på mænd og kvinder alle daghjem Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 9: Hvor eller u er du, samlet set med det sociale samvær i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 17

19 Tabel 7c: Tilfredsheden med det sociale samvær - fordelt på mænd og kvinder Seniorstedet Videbæk Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 9: Hvor eller u er du, samlet set med det sociale samvær i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 7d: Tilfredsheden med det sociale samvær - fordelt på mænd og kvinder Holmegaard Daghjem Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 9: Hvor eller u er du, samlet set med det sociale samvær i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 7e: Tilfredsheden med det sociale samvær - fordelt på mænd og kvinder Skjern Seniorcenter Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 9: Hvor eller u er du, samlet set med det sociale samvær i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 7f: Tilfredsheden med det sociale samvær - fordelt på mænd og kvinder Seniorgården Tarm Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 9: Hvor eller u er du, samlet set med det sociale samvær i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 18

20 4.3 Betydning Tabel 8a: Humørpåvirkning af deltagelse i daghjemmet Mit humør bliver Det påvirker mit bedre humør I alt Hvide Sande Videbæk Holmegård Skjern Tarm Spørgsmål 10: Oplever du, at dit humør bliver påvirket af at deltage i daghjemmet? Tabel 8b: Humørpåvirkning af deltagelse i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder alle daghjem Mit humør bliver Det påvirker bedre mit humør I alt Mænd Kvinder Spørgsmål 10: Oplever du, at dit humør bliver påvirket af at deltage i daghjemmet? Tabel 8c: Humørpåvirkning af deltagelse i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorstedet Videbæk Mit humør bliver Det påvirker mit bedre humør I alt Mænd Kvinder Spørgsmål 10: Oplever du, at dit humør bliver påvirket af at deltage i daghjemmet? Tabel 8d: Humørpåvirkning af deltagelse i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Holmegaard Daghjem Mit humør bliver Det påvirker mit bedre humør I alt Mænd Kvinder Spørgsmål 10: Oplever du, at dit humør bliver påvirket af at deltage i daghjemmet? 19

21 Tabel 8e: Humørpåvirkning af deltagelse i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Skjern Seniorcenter Mit humør bliver Det påvirker bedre mit humør I alt Mænd Kvinder Spørgsmål 10: Oplever du, at dit humør bliver påvirket af at deltage i daghjemmet? Tabel 8f: Humørpåvirkning af deltagelse i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorgården Tarm Mit humør bliver Det påvirker bedre mit humør I alt Mænd Kvinder Spørgsmål 10: Oplever du, at dit humør bliver påvirket af at deltage i daghjemmet? Tabel 9a: Oplevelse af at blive holdt i gang i hverdagen gennem daghjemmet I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 2, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 11: I hvilken grad er det at komme i daghjemmet med til, at du holder dig i gang i hverdagen? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 9b: Oplevelse af at blive holdt i gang i hverdagen gennem daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder alle daghjem I alt 3, Mænd 2, Kvinder 3, Spørgsmål 11: I hvilken grad er det at komme i daghjemmet med til, at du holder dig i gang i hverdagen? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). 20

22 Tabel 9c: Oplevelse af at blive holdt i gang i hverdagen gennem daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorstedet Videbæk I alt 2, Mænd 2, Kvinder 2, Spørgsmål 11: I hvilken grad er det at komme i daghjemmet med til, at du holder dig i gang i hverdagen? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 9d: Oplevelse af at blive holdt i gang i hverdagen gennem daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Holmegaard Daghjem I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 11: I hvilken grad er det at komme i daghjemmet med til, at du holder dig i gang i hverdagen? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 9e: Oplevelse af at blive holdt i gang i hverdagen gennem daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Skjern Seniorcenter I alt 3, Mænd 2, Kvinder 3, Spørgsmål 11: I hvilken grad er det at komme i daghjemmet med til, at du holder dig i gang i hverdagen? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 9f: Oplevelse af at blive holdt i gang i hverdagen gennem daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorgården Tarm I alt 3, Mænd 2, Kvinder 3, Spørgsmål 11: I hvilken grad er det at komme i daghjemmet med til, at du holder dig i gang i hverdagen? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). 21

23 Tabel 10a: Brugen af de ressourcer, du har i daghjemmet I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 2, Skjern 3, Tarm 2, Spørgsmål 12: I hvilken grad oplever du, at du bruger de ressourcer, du har i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 10b: Brugen af de ressourcer, du har i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder alle daghjem I alt 3, Mænd 2, Kvinder 3, Spørgsmål 12: I hvilken grad oplever du, at du bruger de ressourcer, du har i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 10c: Brugen af de ressourcer, du har i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorstedet Videbæk I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 12: I hvilken grad oplever du, at du bruger de ressourcer, du har i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 10d: Brugen af de ressourcer, du har i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Holmegaard Daghjem I alt 3, Mænd 2, Kvinder 3, Spørgsmål 12: I hvilken grad oplever du, at du bruger de ressourcer, du har i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). 22

24 Tabel 10e: Brugen af de ressourcer, du har i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorgården Tarm I alt 2, Mænd 2, Kvinder 3, Spørgsmål 12: I hvilken grad oplever du, at du bruger de ressourcer, du har i daghjemmet? (I meget høj grad=4, i høj grad=3, i mindre grad=2, slet =1). Tabel 11a: Tilfredsheden med udbyttet af at komme i daghjemmet Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 13: Hvor eller u er du samlet set med det, du får ud af at komme i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 11b: Tilfredsheden med udnyttet af at komme i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder alle daghjem Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 13: Hvor eller u er du samlet set med det, du får ud af at komme i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 11c: Tilfredsheden med udnyttet af at komme i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorstedet Videbæk Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 13: Hvor eller u er du samlet set med det, du får ud af at komme i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 23

25 Tabel 11d: Tilfredsheden med udnyttet af at komme i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Holmegaard Daghjem Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 13: Hvor eller u er du samlet set med det, du får ud af at komme i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 11e: Tilfredsheden med udnyttet af at komme i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Skjern Seniorcenter Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 13: Hvor eller u er du samlet set med det, du får ud af at komme i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 11f: Tilfredsheden med udnyttet af at komme i daghjemmet - fordelt på mænd og kvinder Seniorgården Tarm Tilfreds U u I alt 3, Mænd 3, Kvinder 3, Spørgsmål 13: Hvor eller u er du samlet set med det, du får ud af at komme i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 24

26 4.4 Samarbejde og information Tabel 12: Tilfredsheden med informationerne om dagligdagen i daghjemmet Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 14: Hvor eller u er du med informationerne om dagligdagen i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 13: Tilfredsheden med personalet Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 4, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 15: Hvor eller u er du med personalet i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 14: Tilfredsheden med åbningstiderne i daghjemmene Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 2, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 16: Hvor eller u er du med åbningstiderne i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 25

27 Tabel 15: Tilfredsheden samlet set med daghjemmene Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 17: Hvor eller u er du samlet set med daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 4.5 Spørgsmål til nærmeste pårørende Tabel 16: Tilfredsheden med samarbejdet med personalet i daghjemmene (Pårørende) Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 19: Hvor eller u er du som nærmeste pårørende med samarbejdet med personalet i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 17: Tilfredsheden med informationerne om dagligdagen i daghjemmene (Pårørende) Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 20: Hvor eller u er du som nærmeste pårørende med informationerne om dagligdagen i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 26

28 Tabel 18: Tilfredsheden med åbningstiderne i daghjemmene (Pårørende) Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 21: Hvor eller u er du som nærmeste pårørende med åbningstiderne i daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). Tabel 19: Tilfredsheden samlet set med daghjemmene (Pårørende) Tilfreds U u I alt 3, Hvide Sande 3, Videbæk 3, Holmegård 3, Skjern 3, Tarm 3, Spørgsmål 22: Hvor eller u er du som nærmeste pårørende samlet set med daghjemmet? ( =4, =3, u=2, meget u=1). 27

29 4. Metodeafsnit Denne undersøgelse er gennemført blandt brugerne og deres pårørende af Ringkøbing-Skjern Kommunes daghjem. Der er tale om en populationsundersøgelse, hvor alle brugere har fået et spørgeskema og dermed muligheden for at deltage. I dette kapitel redegøres der for de metodiske aspekter i forbindelse med undersøgelsen. 4.1 Spørgeskema Sundhed og Omsorg har udarbejdet spørgeskemaet, med bistand fra Viden & Strategi. Spørgeskemaet er opdelt i fem temaer plus baggrundsoplysninger. Det var også medarbejdere fra Sundhed og Omsorg, som stod for selve udsendelsen og påmindelsen om deltagelse i undersøgelsen. Spørgeskemaet er udsendt pr. post den 14. september 2012 til alle i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er brugere på et af kommunens fem daghjem. Sammen med spørgeskemaet blev der udsendt en frankeret svarkuvert, så de udfyldte spørgeskemaer kunne sendes retur til Viden & Strategi. Onsdag den 3. oktober 2012 blev der sendt en påmindelse om deltagelse i undersøgelsen til dem, som havde svaret inden denne dato. Fristen for deltagelse i undersøgelsen var fredag den 12. oktober. En enkelt respondent har returneret spørgeskemaet uden det påtrykte id-nummer. Da det er muligt at undersøge, hvorvidt den pågældende respondent også har svaret på spørgeskemaet i forbindelse med rykkerproceduren er dette spørgeskema en del af undersøgelsen. Dette er for at undgå, at respondentens holdninger optræder to gange i undersøgelsen. Brugerne samt personalet på daghjemmene er alle blevet informeret om, at personalet må hjælpe med at udfylde spørgeskemaet, da det kunne give en indvirkning på besvarelsen af spørgeskemaet. 4.2 Datavalidering og anonymitet Spørgeskemaerne fra brugerne er omhyggeligt indtastet, og alle spørgeskemaerne er efterfølgende hentet ned i statistikprogrammet SPSS. Der er efterfølgende foretaget en grundig datavalidering, inden analysen blev påbegyndt. 28

30 Alle brugere er sikret anonymitet, og det er kun medarbejdere i Analyse fra Viden & Strategi, som har adgang til datamaterialet. 4.3 Svarprocenter og repræsentativitet I Ringkøbing-Skjern Kommune var der 130 brugere af kommunens fem daghjem i efteråret 2012, hvor undersøgelsen blev gennemført. 100 brugere valgte at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en besvarelsesprocent på 77 %. Der er beregnet besvarelsesprocenter for hvert af de fem daghjem, og de ses i den nedenstående tabel. Tabel 20: Besvarelser fordelt på daghjem Besvarelser Populationen Besvarelsesprocent I alt % Hvide Sande % Videbæk % Holmegård % Skjern % Tarm % Der er tale om relativt høje svarprocenter på daghjemsniveau, med undtagelse af Hvide Sande Daghjem (50 %), hvilket mindsker risikoen for systematisk frafald af respondenter. Dermed øges sandsynligheden for, at data kan vurderes som repræsentative for den samlede population. Spørgsmålet om repræsentativitet er endvidere undersøgt gennem en bortfaldsanalyse, hvor der er set på svarprocenter fordelt på køn, alder og daghjem. I de tre efterfølgende tabeller ses en sammenligning af fordelingen på køn, alderskategorier og daghjem for hhv. deltagerne i undersøgelsen og hele populationen, dvs. alle daghjemsbrugere. Med hensyn til kønsfordelingen og alderssammensætningen er der ingen forskel mellem deltagere i undersøgelsen og i populationen. Med hensyn til deltagelse fra de enkelte daghjem er det kun Hvide Sande Daghjem, der skiller sig lidt ud, hvor der er relativt få deltagere i undersøgelsen i forhold til andelen af alle daghjemsbrugere, som bruger tilbuddet i Hvide Sande. 29

31 Da der er tale om en populationsundersøgelse, er data vægtet. En vægtning af data i forhold til køn, alder og daghjem vil kun medføre marginale ændringer i forhold til resultaterne. På baggrund heraf vurderer Viden & Strategi, at data er repræsentative for populationen. Tabel 21: Andelsfordeling på køn (pct.) Undersøgelsen Populationen Mænd 37 % 36 % Kvinder 63 % 64 % Tabel 22: Andelsfordeling på alder (pct.) Undersøgelsen Populationen Født før % 38 % % 38 % % 16 % Født i 1950 eller derefter 8 % 9 % Tabel 23: Andelsfordeling på daghjem (pct.) Undersøgelsen Populationen Hvide Sande 5 % 8 % Videbæk 15 % 14 % Holmegård 37 % 37 % Skjern 26 % 25 % Tarm 17 % 16 % 4.4 Åbne spørgsmål i spørgeskemaet I spørgeskemaet er der to steder med en åben svarkategori. Derudover er der også to steder i spørgeskemaet med formuleringen Har du forslag til ændringer, hvor der ligeledes har været mulighed for at give kommentarer. Resultaterne af disse åbne besvarelser er blevet anonymiseret af Analyse i Viden & Strategi og hernæst videregivet til ledelsen af aktivitetscentrene/daghjemmene, som behandler oplysningerne fortroligt og følger op på dem. 30

32 Bilag 1 Hvordan ser det ud med heden på daghjemmene i Ringkøbing-Skjern Kommune 2012? Sundhed og Omsorg gennemfører i samarbejde med Viden & Strategi en undersøgelse af, hvordan det står til med heden på daghjemmene i Ringkøbing-Skjern Kommune. I den forbindelse foretages en spørgeskemaundersøgelse blandt alle brugerne af daghjemmene i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi håber derfor, du vil deltage og give din mening til kende. Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet. Det er din personlige mening vi gerne vil bede om. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger. Du må få personalet i daghjemmet til at hjælpe dig med at besvare spørgeskemaet, men gerne et familiemedlem, en ven eller lignende. hvert spørgsmål er der opstillet en række svarmuligheder med tilhørende svarbokse. Du besvarer spørgsmålet ved at sætte kryds i den boks, der bedst passer til din vurdering. Hvis der er et spørgsmål, som du umiddelbart kan svare på, bedes du sætte kryds i ved. ederst på skemaet er der fem spørgsmål, vi gerne vil bede din nærmeste pårørende om at besvare. Din nærmeste pårørende kan være din ægtefælle, dit barn, en ven eller lignede. år du og din nærmeste pårørende har udfyldt spørgeskemaet, bedes du sende det i den vedlagte svarkuvert senest fredag d. 12. oktober 2012, men selvfølgelig gerne før. Alle indkomne besvarelser vil blive behandlet anonymt, og personalet på daghjemmet vil få at vide, hvad du har svaret. Skulle du have spørgsmål vedrørende besvarelsen af skemaet, er du velkommen til at kontakte Ann Elisabeth Gade fra Viden & Strategi på telefon På forhånd mange tak! Med venlig hilsen Fagchef John Christensen, Sundhed og Omsorg Aktivitetsleder Birgit Wang ielsen, Sundhed og Omsorg Aktivitetsleder Janne ielsen, Sundhed og Omsorg Ringkøbing-Skjern Kommune 31

33 Under 60 år år år år 90 år eller derover Gift Ugift Samlever Enke/enkemand Mand Kvinde Fakta Vi vil først bede dig besvare nogle faktuelle spørgsmål 1. Hvilken alder har du? 2. Er du? 3. Er du? Kun ét svar Tilfreds U u Kun ét svar I meget høj grad I høj grad I mindre grad Meningsfulde og tidssvarende aktiviteter Vi vil nu bede dig besvare nogle spørgsmål om aktiviteterne i daghjemmet. 4. Hvor eller u er du med variationen af aktiviteterne i daghjemmet? 5. I hvilken grad har daghjemmet de aktiviteter, du har lyst til at deltage i? 32

34 Kun ét svar Tilfreds U u Brugerhed på aktivitetscentrene daghjem Hvor eller u er du samlet set med de aktiviteter, der tilbydes i daghjemmet? Socialt samvær Kun ét svar I meget høj grad I høj grad I mindre grad Kun ét svar I meget høj grad I høj grad I mindre grad Kun ét svar Tilfreds U u Vi vil nu bede dig om at besvare nogle spørgsmål om socialt samvær i daghjemmet. 7. I hvilken grad oplever du at være en del af det sociale fællesskab i daghjemmet? 8. I hvilken grad føler du, at du kan bidrage til det sociale samvær i daghjemmet? 9. Hvor eller u er du, samlet set med det sociale samvær i daghjemmet? 33

35 Betydning Kun ét svar Mit humør bliver bedre Det påvirker mit humør Kun ét svar I meget høj grad I høj grad I mindre grad Kun ét svar I meget høj grad I høj grad I mindre grad Kun ét svar Tilfreds U u Vi vil nu bede dig besvare nogle spørgsmål om betydningen af at komme i daghjemmet. 10. Oplever du, at dit humør bliver påvirket af at deltage i daghjemmet? 11. I hvilken grad er det at komme i daghjemmet med til, at du holder dig i gang i hverdagen? 12. I hvilken grad oplever du, at du bruger de ressourcer, du har i daghjemmet? 13. Hvor eller u er du samlet set med det, du får ud af at komme i daghjemmet? 34

36 Samarbejde og information Kun ét svar Tilfreds U u Kun ét svar Tilfreds U u Kun ét svar Tilfreds U u Har du forslag til ændringer Kun ét svar Tilfreds U u Vi vil nu bede dig besvare nogle spørgsmål om samarbejde og information. 14. Hvor eller u er du med informationerne om dagligdagen i daghjemmet? 15. Hvor eller u er du med personalet i daghjemmet? 16. Hvor eller u er du med åbningstiderne i daghjemmet? 17. Hvor eller u er du samlet set med daghjemmet? 35

37 18. Hvad kan daghjemmet gøre bedre for dig og hvordan? Gerne flere linjer: Kun ét svar Tilfreds U u Kun ét svar Tilfreds U u Kun ét svar Tilfreds U u Har du forslag til ændringer DE ÆSTE FEM SPØRGSMÅL BESVARES AF DI ÆRMESTE PÅRØREDE (f. eks. ægtefælle eller børn) 19. Hvor eller u er du som nærmeste pårørende med samarbejdet med personalet i daghjemmet? 20. Hvor eller u er du som nærmeste pårørende med informationerne om dagligdagen i daghjemmet? 21. Hvor eller u er du som nærmeste pårørende med åbningstiderne i daghjemmet? 36

38 Kun ét svar Tilfreds U u Brugerhed på aktivitetscentrene daghjem Hvor eller u er du som nærmeste pårørende samlet set med daghjemmet? 23. Hvad kan daghjemmet gøre bedre for dig som nærmeste pårørende og hvordan? Gerne flere linjer: Mange tak for din deltagelse! 37

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Dr. Alexandrines Børnehave

Dr. Alexandrines Børnehave Århus Kommune Børn og Unge-Afdelingen Institutionsrapport for Dr. Alexandrines Børnehave Udarbejdet af NIRAS Konsulenterne A/S December 2005 1. Introduktion Børn og Unge-afdelingen i Århus Kommune har

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune 3505 Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud Georgs Æske Antal beelser: 28 Svarprocent: 85% Hillerød

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

105 (86,1%) Thorstrup Skole

105 (86,1%) Thorstrup Skole 105 (86,1%) Thorstrup Skole Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler (inkl. specialklasser). Denne

Læs mere

170 (60,71%) Næsbjerg Skole

170 (60,71%) Næsbjerg Skole 170 (60,71%) Næsbjerg Skole Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler (inkl. specialklasser). Denne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

106 (77,9%) Årre Skole

106 (77,9%) Årre Skole 106 (77,9%) Årre Skole Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler (inkl. specialklasser). Denne rapport

Læs mere

Forældreundersøgelse 2008. Skoleområdet

Forældreundersøgelse 2008. Skoleområdet Forældreundersøgelse 2008 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Metode... 4 2.1. Undersøgelsens opbygning og spørgsmål... 6 2.2. Fremadrettet brug af erfaringerne med første udgave

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

91 (75,83%) Nordenskov Skole

91 (75,83%) Nordenskov Skole 91 (75,83%) Nordenskov Skole Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler (inkl. specialklasser). Denne

Læs mere

300 (53,76%) Lykkesgårdskolen

300 (53,76%) Lykkesgårdskolen 300 (53,76%) Lykkesgårdskolen Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler (inkl. specialklasser). Denne

Læs mere

79 (54,5%) 10 i Campus

79 (54,5%) 10 i Campus 79 (54,5%) 10 i Campus Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler (inkl. specialklasser). Denne rapport

Læs mere

339 (61,5%) Ølgod Skole

339 (61,5%) Ølgod Skole 339 (61,5%) Ølgod Skole Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler (inkl. specialklasser). Denne rapport

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Bilag 6 Resultater af spørgeskemaundersøgelse til borgere og pårørende

Bilag 6 Resultater af spørgeskemaundersøgelse til borgere og pårørende Bilag 6 Resultater af spørgeskemaundersøgelse til borgere og pårørende April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet præsenteres

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere