Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed"

Transkript

1 1 of januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

2 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer ( FMMB ) har udarbejdet et vejledende notat, om hvordan ændringen af 18 i Filmloven 1 og Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 ( Bekendtgørelsen ) skal forstås, samt om hvordan de ændrede regler for statsstøtte til biografer, som følger af Filmlovens 18 og Bekendtgørelsen, kan anvendes af FMMB. Dette notat indeholder således følgende overordnede afsnit: Afsnit 2: Indledning Afsnit 3: Kunstbiografers mulighed for at modtage kommunal støtte efter Filmlovens 18 og Bekendtgørelsen. Afsnit 4: Andre biografers muligheder for at modtage kommunal støtte efter Filmlovens 18 og Bekendtgørelsen. Det skal generelt bemærkes, at notatets fortolkning af betingelserne for støtte i Bekendtgørelsen er forbundet med usikkerhed, idet der er tale om ganske vage bestemmelser, og idet forarbejderne til ændringen i Filmloven ikke giver nævneværdige fortolkningsbidrag. 2 Indledning Folketinget vedtog den 20. december 2013 en ændring af Filmlovens 18. Kulturministeriet er i medfør af lovændringen bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om kommunale tilskud, lån og garantier til biografvirksomhed. Kulturministeriet har fastsat nærmere regler herom i Bekendtgørelsen, som blev vedtaget den 9. juni De nye regler træder i kraft den 1. januar Ændringen i reglerne har således betydning for den støtte, som FMMB s medlemmer kan modtage fra det offentlige fra den 1. januar I dag kan kommuner yde forskellige former for støtte til biografvirksomhed. Der kan være tale om økonomisk tilskud, gratis brug af lokaler, særlig lav husleje mv. Der er i dag ikke noget maksimum for den støtte, som FMMB s medlemmer kan modtage efter Filmloven. Lovændringen betyder, at FMMB s medlemmers mulighed for at modtage støtte begrænses. Fra den 1. januar 2015 er det ikke alle biografer, der vil kunne modtage ubegrænset offentlig støtte efter Filmlovens 18. Det er efter den 1. januar 2015 kun muligt for kunstbiografer at opnå ubegrænset offentlig støtte efter Filmlovens 18 og Bekendtgørelsen. Fristen for kunstbiografers ansøgning om støtte er 31. januar, og støtten ydes for et kalenderår ad gangen. 1 Lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret den 20. december BEK nr. 754 af 9. juni 2014

3 3 of 7 3 Kunstbiografers mulighed for at modtage kommunal støtte efter filmlovens 18 og Bekendtgørelsen 3.1 Definitionen af kunstbiograf og betingelserne for at opnå støtte som kunstbiograf. Bekendtgørelsen indebærer, at kommuner i medfør af filmlovens 18 efter den 1. januar 2015 alene kan yde ubegrænset offentlig støtte til kunstbiografer, hvis: 1) Biografen har et repertoire og program, der primært har til formål at øge kulturel mangfoldighed og tilbyde publikum et bredt udbud af film. 2) Biografens repertoire og program ikke systematisk konkurrer med kommercielle biografer i lokalområdet. 3) Kommunen sikrer sig, at støttebeløbet er begrænset til det nødvendige minimum for at opnå ovennævnte formål. 4) Kommunen sikrer sig, at der foreligger en godkendelse fra Det Danske Filminstitut om, at biografen tydeligt adskiller sig fra kommercielle biografer. Ad 1) For at kunne betegnes som kunstbiograf, skal biografen have et repertoire og program, der primært har til formål at øge kulturel mangfoldighed og tilbyde publikum et bredt udbud af film. Kulturministeriet er ikke kommet med fortolkningsbidrag til, hvad der skal forstås ved, at biografens repertoire og program primært skal have det nævnte formål. Ad 2) Biografens repertoire og program må ikke systematisk konkurrere med kommercielle biografer i lokalområdet. Kulturministeriet er heller ikke i forbindelse med denne betingelse kommet med fortolkningsbidrag til, hvad der skal forstås ved systematisk. Det Danske Filminstitut har imidlertid defineret 3, hvad der skal forstås ved en kunstbiograf. Det Danske filminstituts definition giver således en forklaring på, hvorledes betingelserne 1) og 2) skal forstås. Ifølge Det Danske Filminstituts definition er en kunstbiograf en biograf med et repertoire og program, der ikke systematisk må konkurrere med kommercielle biografer i lokalområdet. Det betyder, at mindst 2/3 af biografens repertoire normalt skal bestå af arthouse film og 2/3 af det samlede antal solgte biletter skal normalt komme fra arthouse film. Arthouse film er film med markante og anerkendte kunstneriske kvaliteter, der vurderes ikke at kunne klare sig på normale markedsmæssige vilkår, og i denne sammenhæng: Ikke-amerikanske spillefilm. Dog medregnes amerikanske independent-film, som vurderes ikke at kunne klare sig på normale markedsmæssige vilkår. 3 Det Danske Filminstitut, Vilkår for støtte til danske biografer, kunstbiografer og biografinitiativer gældende pr. 1. januar 2015.

4 4 of 7 Danske spillefilm, der er støttet under Det Danske Filminstituts konsulentordning eller New Danish Screen. Undtaget er film, der indgår i Biografklub Danmarks program. Dokumentar i spillefilmslængde. Film, som har modtaget tilskud fra Det Danske Filminstituts støtte ordning Markedsføring og distribution af importerede arthouse-film i Danmark. Ved vurderingen af kunstbiografers ansøgning om støtte lægges i øvrigt vægt på et eller flere følgende forhold: Profil, aktivitets- og repertoireplan Billetsalg Geografisk placering og lokal forankring Samarbejde med filmfestivaler, filmklubber, skoler, daginstitutioner med mere Økonomi og forretningsplan Betingelserne under 1) og 2) betyder således, at for, at en biograf kan defineres som en kunstbiograf skal mindst 2/3 af biografens repertoire skal normalt bestå af arthouse film og mindst 2/3 af biografens samledes antal solgte biletter skal normalt komme fra arthouse film. Der kan være særlige tilfælde, hvor en biograf undtagelsesvist vil kunne defineres som en kunstbiograf, selvom biografens arthouse film udgør under 2/3 af biografens repertoire og selvom andelen af solgte billetter der stammer fra arthouse film udgøre mindre end 2/3 af biografens samlede solgte biletter. Der skal dog foretages en helt konkret vurdering af den enkelte biograf for at afgøre om biografen helt undtagelsesvist kan undtages fra at opfylde kravene om de 2/3 dele. Derfor bør biograferne i den forbindelse søge direkte vejledning hos Det Danske Filminstitut. Ad 3) Betingelsen om, at Kommunen skal sikrer sig, at støttebeløbet er begrænset til det nødvendige minimum for at opnå ovennævnte formål, er svært at kvantificere. Her gælder det for biograferne om at vise, at biograferne ikke bliver overkompenseret. Biograferne må dokumentere overfor kommunen, hvor store omkostninger den enkelte biograf har i forbindelse med at køre et repertoire og program, der primært har til formål at øge kulturel mangfoldighed og tilbyde publikum et bredt udbud af film. Ad 4) Det følger af den sidste betingelse, at der skal foreligge en godkendelse fra Det Danske Filminstitut om, at biografen tydeligt adskiller sig fra kommercielle biografer. Kommunen kan således ikke yde støtte uden en godkendelse fra Det Danske Filminstitut. Det Danske Filminstitut skal basere sin godkendelse på de samme kriterier, som instituttet i øvrigt anvender i dets vurdering af, om en biograf er en kunstbiograf.

5 5 of 7 Det Danske Filminstituts godkendelse af en biograf som kunstbiograf giver imidlertid ikke biografen ret til nogen form for offentlig støtte, hverken fra kommunen eller Det Danske Filminstitut 4. Godkendelsen fra Det Danske Filminstitut skal fornys mindst én gang om året. 3.2 Hvilken type støtte kan modtages efter filmlovens 18 og Bekendtgørelsen Filmlovens 18 bemyndiger kulturministeren til at fastsætte regler for kommunale tilskud, lån og garanti til biografvirksomhed. Den kommunale støtte efter Filmlovens 18 og Bekendtgørelsen vil kunne antage forskellige former så som egentlig kommunal drift, forpagtning helt eller delvist, udlån af medarbejdere, faciliteter og ejendomme samt direkte økonomisk støtte 5. Der er således ikke begrænsninger i, hvilke former støtten kan antage. 4 Andre biografers muligheder for at modtage kommunal støtte efter Filmlovens 18 og Bekendtgørelsen. Det følger af Filmlovens 18, stk. 1, og Bekendtgørelsens 2, at alle andre biografer, der ikke er kunstbiografer alene kan modtage kommunal støtte efter Europa Kommissionens forordnings regler om de minimis-støtte ( De minimis-reglerne ) 6. En biograf vil kunne modtage støtte op til EUR , svarende til cirka DKK 1,5 millioner beregnet over en 3 årig periode, det vil sige et tilskud på gennemsnitligt cirka DKK om året. De minimis støtte omfatter støtte til en enkelt virksomhed, der samlet set over en periode på tre regnskabsår ikke overstiger den pågældende tærskelværdi på EUR Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at loftet gælder uanset de minimis-støttens form eller formål. Det vil sige, at al støtte uanset støttens form eller formål, som en biograf modtager i medfør af de minimisforordningen over en treårig periode, skal ligge under EUR for at være lovlig. Det er som udgangspunkt den støtteydende myndigheds ansvar at sikre, at den modtagende virksomhed sammenlagt ikke modtager de minimis støtte, der medfører en overskridelse af støtteloftet. Såfremt støttemodtageren har modtaget for meget støtte, kan der dog efter omstændighederne være tale om, at den for meget betalte støtte skal tilbagebetales. Der anvendes i praksis oftest en tro- og love erklæring fra virksomheden til myndigheden, hvor virksomheden angiver den øvrige støtte, den har modtaget i de tre foregående år herunder gennem andre myndigheder og støtteordninger. De minimis støtteloftet knytter sig til det samlede støttebeløb i tre-årsperioden og ikke til den individuelle støtteforanstaltning. 4 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, bemærkninger til 1, nr. 1, lovforslag L 19, Folketinget , Folketingstidende A, s. 3, højre spalte. 5 Almindelige bemærkninger til lovforslag L 19, Folketinget , Folketingstidende A, s. 2, venstre spalte, punkt 1 Indledning. 6 Europa Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 1017 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de-minimis støtte.

6 6 of 7 I forhold til tre-årsperioden anses støtte for ydet på det tidspunkt, hvor virksomheden opnår ret til at modtage støtten hvilket ikke nødvendigvis er sammenfaldende med tidspunktet for støttens udbetaling. Der er ikke nogen begrænsninger i hvilken form og til hvilket formål de minimis-støtte kan gives. De minimis-støtte kan således gives som lån på særlige lukrative vilkår, garanti eller direkte støtte til den direkte biografdrift eller til anlæg med videre 7. Biograferne må som udgangspunkt gerne modtage anden støtte, der ikke er de minimis-støtte. Grænsen på de EUR gælder alene i forhold til de minimis-støtte tildelt i henhold til Europa Kommissionens de minimis-forordning. Visse lokale biografer anvendes til en række forskelligartede kulturelle aktiviteter, der ikke alle har direkte forbindelse med almindelig offentlig filmforevisning, og lokale biografer modtager i nogen grad kommunal støtte til gennemførelse af sådanne aktiviteter. Det kan for eksempel være filmrelaterede tilbud til handicappede, børn og ældre i form af specialiserede filmklubber, undervisningstilbud med videre og anvendelse af biografernes lokaler til andre kulturelle aktiviteter som for eksempel teater og koncertarrangementer. Filmlovens 18 og Bekendtgørelsen begrænser ikke kommunernes mulighed for at yde støtte til sådanne kulturelle aktiviteter, såfremt støttemodtageren ikke er biografvirksomheden selv 8. Biograferne vil derfor fortsat kunne varetage funktionen som lokale kulturhuse, når blot støtten til de kulturelle aktiviteter udskilles fra støtten til den almindelige biografvirksomhed 9. En kommune kan således give støtte til kulturelle aktiviteter i biografen ud over den støtte, der kan gives inden for de minimisforordningen. Det kræver blot, at støtten til de kulturelle aktiviteter ikke gives direkte til biografvirksomheden selv 10. En kommune kan for eksempel vælge at betale tilskud til en institutions eller en forenings kulturelle aktiviteter. Hvis foreneingen derefter vælger at købe visse af disse kulturelle aktiviteter af en biograf, vil kommunens tilskud til foreningen ikke indebære statsstøtte til biografen 11. Det betyder formentlig også, at hvis biografen opdeles i to selskaber; ét selskab der forestår biografvirksomhed og den kommercielle del, og ét selskab eller en forening, der forestår de øvrige kulturelle aktiviteter, det vil sige de ikke-kommercielle dele, vil det selskab/den forening, der forestår de øvrige kulturelle aktiviteter/ikke-kommercielle dele fortsat kunne modtage kommunal støtte til disse kulturelle aktiviteter. Det er dog afgørende, at der ikke sker en indirekte støtte til den kommercielle del (krydssubsidiering), og der vil regnskabsmæssigt skulle kunne redegøres herfor. Rent praktisk skal biograferne, når de skal søge om støtte henvende sig til den relevante kommune og søge om støtte efter Filmlovens 18, stk Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om film, Folketingstidende B, Folketinget , s. 1, punkt 2. udtalelse fra kulturministeren højre spalte. 8 Almindelige bemærkninger til lovforslag L 19, Folketinget , Folketingstidende A, s. 2, højre spalte, punkt 2.3 Kulturministeriets overvejelser og forslag. 9 Forhandlinger i forbindelse med behandling af lovforslaget, møde nr. 4, punkt 255, ministertale af Kulturminister Marianne Jelved. 10 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om film, Folketingstidende B, Folketinget , s. 1, punkt 2. udtalelse fra kulturministeren, højre spalte. 11 Kulturministeriets høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om film og bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed, s. 5

7 7 of 7 Kommunen vil herefter undersøge, om der kan bevilliges støtte og om alle betingelser i de minimis-reglerne er opfyldt før der ydes støtte. I den anledning vil biografen blive anmodet om, at udfylde en erklæring om støtte under de minimis-reglerne og returnere erklæringen til kommunen. Biografen vil blive anmodet herom, hver gang biografen bevilliges de minimis- støtte. Erklæringen er vedlagt dette vejledende notat som Bilag 1. Pbv. Jane Lykke FMMB

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere