Energi & Forsyning. September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi & Forsyning. September 2013"

Transkript

1 Energi & Forsyning September 2013

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal garantistillelse på forsyningsområdet Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige Den 6. september 2013 trådte de nye regler om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget i kraft. I dette nyhedsbrev gennemgår vi hovedlinjerne i den udstedte bekendtgørelse herom, ligesom vi peger på de kommende tiltag for henholdsvis spildevandsforsyningsselskaberne og ejerkommunerne. Spildevandsforsyningsselskaberne skal udarbejde ny betalingsvedtægt inden den 1. december, og disse skal være godkendt i de respektive kommunalbestyrelser senest den 31. december at medtage en artikel, som overordnet gengiver de retlige rammer for kommunal garantistillelse til energiog forsyningsselskaberne. Endelig har vi kort og på baggrund af seneste praksis fra Energitilsynet gennemgået de gældende rammer for uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige. Med venlig hilsen Som vi også peger på i nyhedsbrevet, kan der formentlig forudses en række afgrænsningsproblemer bl.a. i henseende til det nyindførte kriterium i bekendtgørelsen erhverv, der drives på markedsmæssige vilkår. På baggrund af den seneste tids megen diskussion om rammerne for kommunal garantistillelse til forskellige typer forsyningsselskaber og herunder den forholdsvis afklarende udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af 4. juni 2013 har vi endvidere valgt Jacob Christiansen Partner Dir. tlf.: Mobil:

3 Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget en ændring af betalingsloven, der med virkning fra 1. januar 2014 indfører differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand. Samtidig indsættes hjemmel til at stille skærpede krav til spildevandsselskabernes beregning og dokumentationspligt mv., i forbindelse med opkrævning af særbidrag for særlig forurenet spildevand. Differentierede kubikmetertakster Med henblik på at sikre en mere kostægte betalingsstruktur for den variable del af vandafledningsbidraget, vil der fra 1. januar 2014 være mulighed for at afregne vandafledningsbidrag med forskellige takster, der fastsættes degressivt i forhold til vandforbruget. Lovændringen muliggør en reduktion af vandafledningsudgifterne for visse virksomheder med et stort vandforbrug. Til gengæld forventes ordningen at medføre prisstigninger for øvrige virksomheder og private husholdninger, der ifølge Naturstyrelsens beregninger vil risikere prisstigninger på den variable del af vandafledningsbidraget på op til 40 %. De overordnede rammer fremgår af betalingslovens 2 a og 3, mens det er overladt til Miljøministeren at fastsætte den nærmere regulering i bekendtgørelsesform. Naturstyrelsen har på denne baggrund den 2. september 2013 udstedt en bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget (med ikrafttræden 6. september 2013). Herudover har Naturstyrelsen udarbejdet et vejledende notat om de nye regler, et justeret kapitel 3 B og 3 D i standardvedtægten, samt et udkast til informationsbrev, som spildevandsforsyningsselskaberne opfordres til at sende til vandforbrugere, der forventes at få et årligt vandforbrug over 500 m3. Reglernes indhold Der indføres en trappemodel med følgende tre trin: Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m³ pr. år. Trin 2: Vandforbrug over 500 m³ og op til og med m³ pr. år. Trin 3: Vandforbrug over m³ pr. år. Trappemodellen indfases gradvist i årene med en procentmæssig mængderabat for trin 2 og 3, der fremgår af bekendtgørelsen. Fra år 2018 og frem skal taksterne for trin 2 fastsættes 20 % lavere end taksten for trin 1, mens taksten for trin 3 skal fastsættes 60 % lavere end taksten for trin 1. Vandforbruget opgøres på ejendomsniveau, således at vandforbruget sammenlægges, såfremt der er flere virksomheder (eventuelt med flere kundeforhold) i samme ejendom. Såfremt spildevandsforsyningen er opdelt i et spildevandstransportforsyningsselskab og et spildevandsrenseforsyningsselskab, skal der ifølge Naturstyrelsen fastsættes tre takster for begge selskaber. Ejendomme, der anvender det justerede betalingsprincip, afregner altid uanset vandforbruget efter spildevandsrenseforsyningsselskabets trin 2. For andre ejendomme er det alene muligt at afregne efter trin 2 og 3 for den del af ejendommens vandforbrug, der hidrører fra udøvelse af erhvervsvirksomhed på markedsmæssige vilkår, og for hvilken der ikke er foretaget nedsættelse eller fritagelse i medfør af betalingslovens 2 b. Ved ejendomme, der kun delvist anvendes til erhvervsvirksomhed på markedsmæssige vilkår, er det de enkelte ejendomsejeres ansvar at oplyse vandforbrugets procentvise fordeling, og give meddelelse, såfremt fordelingen måtte ændres. Begrænsningen vedrørende markedsmæssige vilkår bevirker f.eks., at vandforbrug til beboelse, skoler, børnehaver, hospitaler og plejehjem ikke kan afregnes efter trin 2 og 3. Derimod vil vandforbruget til virksomheder, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag, være omfattet, uanset om vederlaget alene svarer til kostprisen. Betegnelsen markedsmæssige vilkår i bekendtgørelsen, skal ifølge Naturstyrelsens vejledning forstås i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler. Som konsekvens heraf, skal betegnelsen forstås på anden vis, end hvad der i anden dansk lovgivning forstås ved markedsmæssige vilkår. Det afgørende er ifølge de EU-retlige statsstøtteregler, hvorvidt der udøves en økonomisk aktivitet, hvilket almindeligvis vil være tilfældet, når der udbydes varer eller tjenesteydelser på et bestemt marked (hvilket umiddelbart er et bredere begreb end erhverv som opererer på markedsmæssige vilkår ). Ejere af ejendomme, der opfylder betingelserne for at kunne afregne vandafledningsbidrag efter trin 2 eller 3, skal senest den 15. oktober tilmelde sig på for at kunne afregnes til den differentierede takst fra den efterfølgende 1. januar. De efterfølgende år skal der alene indsendes oplysninger, såfremt der er sket ændringer i grundlaget for afregning i henhold til de reducerede takster. Naturstyrelsen har oplyst, at man forventer at åbne for tilmelding til ordningen den 15. september Spildevandsselskaberne vil have mulighed for, via et særskilt login, at downloade de indsendte data fra den 15. oktober Såfremt spildevandsselskabet vurderer, at der er fejl i de indtastede oplysninger, er selskabet ifølge Naturstyrelsens vejledende notat berettiget til at afregne i henhold til taksten for trin 1. Konsekvenser for spildevandsselskaberne Alle spildevandsselskaber skal senest den 1. december 2013 udarbejde en betalingsvedtægt, der implementerer de nye regler. Betalingsvedtægten skal senest den 31. december 2013 være godkendt af kommunalbestyrelsen. Herudover vil det naturligvis være nødvendigt at opdatere selskabernes takstblade med de nye differentierede takster. Spildevandsselskaberne skal med virkning fra 1. januar 2014 afregne i henhold til den nye trappemodel på baggrund af de oplysninger, som fremgår af Naturstyrelsens IT-system i relation til de ejendomme/virksomheder, der har meldt ind til Naturstyrelsen med anmodning om beregning efter trin 2 eller trin 3. Det fremgår af Naturstyrelsens vejledning, at såfremt spildevandsselskaberne finder, at der i en ejendomsejers indmeldte oplysninger er fejl, beregnes vandafledningsbidraget efter trin 1. Der er ikke med bekendtgørelsen og tilhørende vejledning indført mulighed for at påklage spildevandsselskabernes beslutninger til f.eks. Naturstyrelsen. Det må derfor forventes, at spildevandsselskaberne reelt set vil kunne få en del udfordringer med implementeringen af afregningen i de tilfælde, hvor der er tvivl, fejl eller eventuelt problemer i forhold til afgrænsningen mellem ejendomme med erhverv på markedsmæssige vilkår, ejendomme med erhverv på ikke-markedsmæssige vilkår og endelig blandede ejendomme. Tidsplan for indførelse af differentierede kubikmetertakster 27. juni 2013 Lovforslag vedtaget 27. juni 2013 Udkast til bekendtgørelse sendes i høring

4 Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag 15. juli 2013 Loven træder formelt i kraft 5. august 2013 Frist for afgivelse af høringssvar 6. september 2013 Bekendtgørelsen træder i kraft 15. september 2013 Åbning for elektronisk afgivelse af oplysninger til brug for afregning efter differentierede takster 15. oktober 2013 Frist for afgivelse af oplysninger til brug for afregning efter differentierede takster 1. december 2013 Frist for spildevandsselskabers udarbejdelse af betalingsvedtægt 31. december 2013 Frist for kommunalbestyrelsens godkendelse af betalingsvedtægt 1. januar 2014 De differentierede kubikmetertakster træder i kraft Særbidrag Den vedtagne ændring af betalingsloven indfører, foruden de nye regler om differentierede kubikmetertakster, mulighed for at der kan fastsættes regler om opgørelse af særbidrag, og om krav til dokumentation for særbidragets størrelse. Efter de nugældende regler, skal særbidrag for afledning af særlig forurenet spildevand fastsættes ud fra de ekstraomkostninger, behandlingen af det pågældende spildevand medfører. Der er ikke fastsat nærmere regler om, hvordan særbidraget skal beregnes, eller om hvordan udgifterne skal kunne dokumenteres. Det fremgår af ændringslovens forarbejder, at det er hensigten, at Miljøministeren fastsætter krav om, at spildevandsselskaberne skal beregne særbidrag for hver enkelt virksomhed ud fra de omkostninger, sel6 skabet har til håndtering og behandling af det særligt forurenede spildevand fra den pågældende virksomhed. Dette vil indebære, at det ikke længere vil være muligt at fastsætte en generel formel for beregning af særbidraget for alle tilsluttede virksomheder med særbidrag. Det er endvidere hensigten, at Miljøministeren skal fastsætte regler om, at spildevandsselskaber skal kunne dokumentere, hvordan beregningen er foretaget i forhold til hver enkelt virksomhed, og at det skal kunne dokumenteres, at særbidraget svarer til de omkostninger, spildevandsselskabet har i forbindelse med den enkelte virksomhed. Herudover kan der fastsættes en bagatelgrænse for, hvor lave ekstraomkostninger til håndtering og behandling af særlig forurenet spildevand, der kan opkræves særbidrag for. En sådan bagatelgrænse kan f.eks. fastsættes ud fra en økonomisk eller forureningsmæssig grænse. Lovændringen forekommer at lægge op til en ikke uvæsentlig indskrænkning af mulighederne for at opkræve særbidrag. Indskrænkningens omfang vil naturligvis afhænge af, hvor strenge krav, der stilles til dokumentationen for, at ekstraomkostningerne kan henføres til den enkelte virksomhed. Hvis ikke der gives et vist spillerum for skønsmæssig fastsættelse af de enkelte virksomheders andele af de forøgede omkostninger til håndtering og rensning af forurenet spildevand, vil det i praksis kunne blive særdeles vanskeligt at dokumentere, at omkostningerne kan henføres til den enkelte virksomhed. Lasse Møller Advokatfuldmægtig Dir. tlf.: Mobil:

5 Rammerne for anvendelse af kommunal garantistillelse på forsyningsområdet Rammerne for anvendelse af kommunal garantistillelse på forsyningsområdet En kommune kan stille garanti for et forsyningsselskabs optagelse af lån, når en række betingelser i henhold til lovgivning og praksis iagttages. Formålet med artiklen er at belyse reglerne om garantistillelse overordnet og i hovedtræk herunder blandt andet i lyset af Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 4. juni 2013 til Energistyrelsen, da udtalelsen giver nye bidrag til afklaring af reglerne på området. Indledning Spørgsmålet om kommunal garantistillelse for forsyningsvirksomheder kan forekomme indenfor områderne elforsyning, gas, vand, varme, spildevand og affaldshåndtering. Det generelle udgangspunkt er, at en kommune kun kan stille garanti for et lån optaget af et forsyningsselskab, såfremt der er en kommunal interesse heri. Når en kommune har lovhjemmel til at drive forsyningsvirksomhed, er det generelle udgangspunkt endvidere, at kommunen også indenfor de givne rammer kan stille garanti for den pågældende forsyningsvirksomhed. Hjemlen til kommunal garantistillelse skal enten findes i den relevante forsyningslovgivning eller i kommunalfuldmagten. De overordnede betingelser efter kommunalfuldmagten for drift af kommunal virksomhed er følgende: Der skal være et lovligt kommunalt formål i form af lokalt behov for de pågældende forsyningsgoder. Forsyningsvirksomheden drives efter hvile-i-sigselv princippet. I mangel af lovhjemmel er kommunalfuldmagten afgørende for, om en kommune kan engagere sig i eller garantere for den pågældende forsyningsvirksomhed. Lånerammer for kommunal låntagning Lånerammen for kommunal låntagning skal holdes for øje ved kommunal garantistillelse, da en garantistillelse som udgangspunkt vil blive henregnet til kommunal låntagning og derved belaste den pågældende kommunes låneramme. Der er imidlertid nogle undtagelser hertil, hvorefter kommunal garantistillelse ikke henregnes til kommunal låntagning. Dette gælder f.eks. ved garantistillelse for lån omfattet af automatisk låneadgang, jf. lånebekendtgørelsen 2. I øvrigt er udgangspunktet, at lån optaget af kommunalt ejede selskaber henregnes til kommunens låntagning med den procentdel af lånet, der modsvarer kommunens forholdsmæssige ejerandel i selskabet. Dvs. at 100 % kommunalt ejede selskabers låntagning som udgangspunkt henregnes til den pågældende ejerkommunes låntagning, mens eksempelvis 40 % ejede selskabers låntagning medfører henregning med 40 % af det pågældende lån til ejerkommunens låntagning. Der kan dog være lån, der falder udenfor lånebekendtgørelsen, fordi de vedrører en kommerciel forsyningsvirksomhed i kommunale selskaber. Sådanne lån vil under visse forudsætninger ikke blive henregnet til kommunens låntagning. Som følge heraf henregnes en eventuel kommunal garanti for sådanne lån som udgangspunkt heller ikke til kommunens låntagning efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis. Nærmere om garantistillelse til kommunalt ejede forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Varmeforsyningsloven indeholder ikke direkte eller indirekte en regulering af, i hvilket omfang en kommune kan stille garanti for et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab i forbindelse med lån til investering i fjernvarmeforsyningsaktivitet. Kommuner har imidlertid med hjemmel i kommunalfuldmagten mulighed for at varetage varmeforsyningsvirksomhed, og det antages i forlængelse heraf, at kommuner også kan stille garanti for kommunalt ejede selskabers låneoptagelse til investeringer i fjernvarmeforsyningsaktivitet, hvis formålet med investeringen er at forsyne kommunens egne borgere med varme. Hjemmelsgrundlaget for en sådan garantistillelse til en varmeforsyningsvirksomhed findes som angivet i kommunalfuldmagten, der fastsætter omfang og betingelser herfor. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser i udtalelsen af 4. juni 2013, at der endvidere kan stilles kommunal garanti efter reglerne i kommunalfuldmagten for varmedelen i en kommunal elforsyningsvirksomhed reguleret efter elforsyningsloven, der også producerer varme, under forudsætning af regnskabsmæssig adskillelse samt opfyldelse af øvrige betingelser efter kommunalfuldmagtsreglerne. Elforsyning Elforsyningsloven fra 1999 angiver, at kommunal elproduktionsvirksomhed skal udøves på kommercielle vilkår i selskaber med begrænset ansvar. Kommunal garantistillelse for låneoptagelse vedrørende elproduktionen er som udgangspunkt ikke omfattet af kommunalfuldmagtsreglerne eller direkte reguleret i elforsyningsloven. Der vil ved en vurdering efter kommunalfuldmagtens principper normalt ikke umiddelbart være hjemmel til at stille en kommunal garanti for elproduktion. Det skal imidlertid bemærkes, at en kommunal garantistillelse efter Energistyrelsens opfattelse er reguleret indirekte i elforsyningsloven. Da der i elforsyningsloven er kommunal adgang til at deltage i aktiviteter på elforsyningsområdet på kommercielle vilkår, må der således også ifølge Energistyrelsen kunne ydes lån og ydes garantistillelse til kommunale elforsyningsvirksomheder under opfyldelse af visse betingelser. I og med at elforsyningsloven fra 1999 havde som formål at liberalisere elsektoren og indføre krav om selskabsmæssig udskillelse af de kommercielle elforsyningsaktiviteter som elproduktion og elhandel mv. ud i selskabsform, forekommer Energistyrelsens ovennævnte generelle udtalelse ikke umiddelbart at være helt i tråd hermed. Imidlertid foreligger der nu en officiel udtalelse fra Energistyrelsen, hvorefter det lægges til grund, at det følger implicit af hjemlen i elforsyningsloven til deltagelse i aktiviteter på elforsyningsområdet, at en kommune kan bruge midler, herunder indskyde midler, samt yde lån og stille garanti for de selskaber, som deres elvirksomhed drives i. (Med respekt af statsstøttereglerne, der medfører et krav om garantistillelse på markedsmæssige vilkår). Det fremgår også af udtalelsen, at såfremt en kommune kun deltager med en andel i et selskab, da vil kommunen alene kunne deltage finansieringsmæs-

6 Rammerne for anvendelse af kommunal garantistillelse på forsyningsområdet Rammerne for anvendelse af kommunal garantistillelse på forsyningsområdet sigt, herunder ved garantistillelse, med en andel svarende til den forholdsmæssige ejerandel. Vand- og spildevandsområdet Der er med virkning fra 1. januar 2010 i vandsektorloven indført krav om, at vand- og spildevandsforsyninger drives i selskabsform. Der er endvidere i vandsektorloven indsat direkte lovhjemmel i 16 til kommunal garantistillelse under opfyldelse af visse nærmere angivne betingelser, herunder at der betales garantiprovision på markedsvilkår. Affaldssektoren Det følger af miljøbeskyttelsesloven, at kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner forestår håndteringen af affald. Loven indeholder ikke direkte regulering af kommunal garantistillelse til kommunal affaldsvirksomhed, og det må herefter følge af reglerne i kommunalfuldmagten. En kommune kan med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne stille garanti for en affaldsvirksomhed. Kommunale investeringsudgifter til renovation mv. er endvidere omfattet af automatisk låneadgang efter lånebekendtgørelsen. En kommunal garantistillelse for et lån optaget af et kommunalt ejet affaldsselskab skal således heller ikke henregnes til kommunens låntagning, når lånet er optaget indenfor rammerne af den automatiske låneadgang. Ikke-kommunalt ejede forsyningsvirksomheder Det er angivet i udtalelsen af 4. juni 2013, at principperne om garantistillelse efter kommunalfuldmagtsreglerne indebærer, at en kommune kan yde støtte fx garantistillelse - til private forsyningsvirksomheder, herunder kommunale forsyningsvirksomheder på privatretligt grundlag i stedet for selv at etablere en forsyningsvirksomhed. Der opstilles dog visse betingelser herfor, der delvis udledes af Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis gennem tiden. Forsyningsvirksomheden skal i så fald bl.a. betale et vederlag for den kommunale garantistillelse på markedsmæssige vilkår. Herudover skal de grundlæggende betingelser efter kommunalfuldmagten være opfyldt. Den kommunale støtte kan alene angå en privat virksomheds varetagelse af opgaver med kommunal karakter. Der kan ikke ydes støtte til private virksomheder, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver. En kommune kan ikke yde støtte til virksomheder ejet af tredjemand, hvis der er tale om kommerciel virksomhed. Men det følger af Energistyrelsens opfattelse, at en kommune kan stille garanti for lån til en elforsyningsvirksomhed, der drives på kommercielle vilkår under visse forudsætninger, og når denne kommunale finansiering er forholdsmæssigt afstemt efter kommunens ejerandel. Er der derimod tale om en 100 % privat ejet elforsyningsvirksomhed, der drives på kommercielle vilkår, har kommunen ikke adgang til at deltage i finansieringen heraf. Private forsyningsvirksomheder, der både producerer varme og el Det er angivet og forudsat i varmeforsyningsloven, at der er flere fordele ved at samle varme- og elproduktion i samme forsyningsenhed, og at en sådan produktion skal fremmes. For så vidt angår forsyningsvirksomheder med både varme- og elproduktion angiver Økonomi og Indenrigsministeriets udtalelse af 4. juni 2013, at det ikke er udelukket, at en kommune også kan stille garanti til private varmeforsyningsanlæg reguleret efter varmeforsyningsloven, der også producerer el. Der angives dog for dette standpunkt bl.a. en forudsætning om, at hele forsyningsanlægget skal drives i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, og at der betales garantiprovision på markedsvilkår. I øvrigt opfordrer Økonomi og Indenrigsministeriet i den omtalte udtalelse til, at der snarest tilvejebringes direkte lovhjemmel i relation til kommunal garantistillelse til forsyningsvirksomheder, der både producerer varme og el. I hvilken forbindelse det angives, at det ikke ved liberaliseringen af elforsyningsområdet har været hensigten at afskære kommuner fra at yde garanti til private varmeforsyningsanlæg, der også producerer el. Til dato er der ikke tilvejebragt en nærmere klarlæggelse og regulering heraf i lovgivningen. Ifølge Energistyrelsen forventes et lovforslag bl.a. om dette fremsat primo Garantiprovision og regler om statsstøtte En kommunes garantistillelse omfattes af statsstøttereglerne. Men statsstøttereglerne er ikke til hinder for, at kommuner kan stille garanti for lån til investering i forsyningsaktivitet, som tjener til almen forsyning af borgerne, og som drives efter hvile-i-sig-selv princippet mv. Det udgør derfor som udgangspunkt ikke ulovlig statsstøtte, at en kommune stiller garanti for lån, som medgår til finansiering af køb af forsyningsaktiver eller forsyningsselskaber, som drives efter hvile-i-sigselv princippet. Derimod kan det udgøre ulovlig statsstøtte, såfremt en kommune stiller garanti for lån, der optages med henblik på investering i aktiviteter, der udøves på kommercielle vilkår og i konkurrence med andre aktører på det pågældende marked. Det gælder dog ikke, hvis der ydes garantiprovision på markedsmæssige vilkår. Der er fortsat ikke i praksis taget endelig stilling til, hvorledes et vederlag på markedsvilkår fastsættes. Men der pålægges den garantistillende kommune at udføre undersøgelser og en vis fastlæggelse af, hvad der i det konkrete tilfælde betragtes som markedsmæssige vilkår. Der skal ved denne undersøgelse udføres sædvanlige og rimelige bestræbelser. Kommunen er tillagt et vist skøn ved fastsættelsen af garantiprovision. I henhold til EU-traktatens artikel 107 er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af offentlige midler under enhver tænkelig form, herunder garantier, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelige med fællesmarkedet i det omfang, støtten påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne. Ved vurderingen af om en kommunal garanti indebærer en ulovlig begunstigelse efter EU-reglerne, har EU-domstolen fastslået, at garantien skal vurderes på baggrund af det markedsøkonomiske investorprincip. Kommissionen har i 2008 opstillet en række betingelser offentliggjort i en meddelelse EUT 2008/C 155/02, der angiver momenter til at udelukke, at der kan være tale om statsstøtte i form af garantistillelse. De betingelser, der efter kommissionens opfattelse er tilstrækkelige til at udelukke statsstøtte, er: 1. Låntageren er ikke en kriseramt virksomhed. 2. Garantiens størrelse kan måles korrekt på det tidspunkt, hvor garantien ydes. Dette indebærer, at garantien skal være knyttet til en bestemt finansiel transaktion, være fastsat til et bestemt maksimumsbeløb og være tidsbegrænset. 3. Garantien dækker højst 80 % af de enkelte udestående lån eller andre finansielle forpligtelser; denne begrænsning gælder ikke garantier, der dækker gældsbeviser. 4. Der betales en markedspris for garantien. Vi har i artiklen overordnet belyst reglerne om kommunal garantistillelse. Som det fremgår findes indenfor de forskellige områder en række regler, der er mere eller mindre komplekse. Henset til dette bør der altid foretages en konkret vurdering forinden en garantistillelse herunder bl.a. af effekten i forhold til den kommunale låneramme mv. Kasper Martin Advokat Dir. tlf.: Mobil:

7

8 Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige Både naturgasforsyningsloven og elforsyningsloven stiller krav om, at netselskaber skal opstille et program for intern overvågning og udpege en uafhængig overvågningsansvarlig. Dette følger af hhv. naturgasforsyningslovens 11a og elforsyningslovens 20a. Naturgasforsyningslovens 11a, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: Distributions- og lagerselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Selskaberne skal sikre overholdelsen af programmet for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet. Selskaberne nævnt i stk. 1 skal udpege en overvågningsansvarlig, som er uafhængig. Den overvågningsansvarlige må ikke have nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med eventuelle tilknyttede og associerede selskaber samt i eller med selskaber, der kontrolleres af samme selskabsdeltagere [ ] Elforsyningslovens 20a er stort set enslydende med nogle få sproglige forskelle. Den overvågningsansvarliges opgave er at kontrollere, om det interne program for overvågning efterleves. Reglerne omkring intern overvågning har bl.a. til formål at undgå, at et netselskab videregiver forretningsmæssigt følsomme oplysninger til koncernforbundne selskaber, fx handelsselskaber eller på anden måde udfører handlinger, der er diskriminerende over for andre selskaber. Ordlyden af bestemmelserne i elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven stiller ret skarpe krav til den overvågningsansvarliges uafhængighed. Af lovforarbejderne fremgår det dog, at der ikke er noget krav om, at der skal udpeges en ekstern overvågningsansvarlig, og at den overvågningsansvarlige således godt kan være ansat i det pågældende netselskab. Energitilsynet har haft anledning til at vurdere rækkevidden af bestemmelserne i relation til kravet til den overvågningsansvarliges uafhængighed. Dette ske i Energitilsynets afgørelse af 26. juni Sagens problemstilling var, om en overvågningsansvarlig i et netselskab omfattet af naturgasforsyningsloven formelt måtte være ansat i et koncernforbundet selskab, som herefter udlåner den overvågningsansvarlige til netselskabet (et søsterselskab). Sagen havde dermed sit udspring i, at både elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven stiller krav om, at netselskaber skal udpege en uafhængig overvågningsansvarlig, som ikke må have nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med eventuelle tilknyttede og associerede selskaber samt i eller med selskaber, der kontrolleres af samme selskabsdeltagere. Selvom sagen vedrørte et selskab omfattet af naturgasforsyningsloven, er sagens problemstilling også relevant for selskaber omfattet af elforsyningsloven, da de lovgivningsmæssige rammer på områderne er ens. I den konkrete sag, var den pågældende overvågningsansvarlige ansat i et koncernforbundet selskab, men blev udlånt til netselskabet på baggrund af en udlånsaftale. I afgørelsen udtaler Energitilsynet, at dette umiddelbart ikke findes at værende i overensstemmelse med ordlyden af loven. Det blev i sagen oplyst, at den pågældende alene var ansat i det koncernforbundne selskab af administrative årsager. På trods af lovens ordlyd fandt Energitilsynet, at den pågældende konstruktion ikke var stridende mod naturgasforsyningslovens regelsæt. I afgørelsen fremhæves en række forhold, som Energistyrelsen lagde vægt på i sin afgørelse. Bl.a. lagde man vægt på, at alle instruktionsbeføjelser og kompetencen til at afskedige den pågældende var tillagt netselskabet. Et andet moment, der blev fremhævet i afgørelsen, var, at det af udlånsaftalen fremgik, at den pågældende skulle være 100 % udlånt til netselskabet, hvilket således tyder på, at den pågældende ikke kan arbejde delvist i et netselskab og delvist i et andet koncernforbundet selskab. Dette stemmer også overens med ordlyden af reglerne i elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Derudover kunne opsigelse og ændring af ansættelsesforholdet alene ske efter anmodning fra netselskabet. Energitilsynet udtalte konkluderende, at tilsvarende ordninger kan benyttes, såfremt der kan fremvises solid dokumentation for at den overvågningsansvarlige ikke er underlagt instruktionsbeføjelser fra personale udenfor netselskabet. Denne betingelse kan opfyldes ved, at der f.eks. affattes en udlånsaftale specifikt for den overvågningsansvarlige med solid dokumentation for, at samtlige ansættelsesretslige beføjelser fjernes fra det koncernforbundne selskab. Afgørelsen præciserer rækkevidden af naturgasforsyningslovens 11a og elforsyningslovens 20a. Der er således ikke noget til hinder for, at den overvågningsansvarlige er ansat i et koncernforbundet selskab. Det er dog en forudsætning ifølge Energitilsynets praksis, at der er udformet en skriftlig udlånsaftale, som specifikt fjerner de ansættelsesretlige beføjelser i det koncernforbundne selskab til netselskabet. Da Energitilsynet lægger vægt på, at den overvågningsansvarlige er 100 % udlånt til at netselskabet, vil den pågældende således ikke kunne udføre arbejde for andre koncernforbundne eller associerede selskaber, idet reglerne dog ikke er til hinder for, at to eller flere distributionsselskaber eller netvirksomheder udpeger samme overvågningsansvarlige. Hans Jørgensen Advokat Dir. tlf.: Mobil:

9 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Energi & Forsyning. November 2014

Energi & Forsyning. November 2014 Energi & Forsyning November 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber. Højesteretsdom vedrørende

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den 1. november 2013

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den 1. november 2013 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den 1. november 2013 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, todue, malas Den 1. juni 2015 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

TEMADAG OM FJERNKØLING

TEMADAG OM FJERNKØLING TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, malas Den 22. august 2014

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, malas Den 22. august 2014 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, malas Den 22. august 2014 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 9 Nordfyns Kommune - Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån.

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. 41) Indkøb af biler. Optagelse af lån. Assens Forsyning skal i den kommende periode udskifte en del

Læs mere

Må man tjene penge på (affalds)varme?

Må man tjene penge på (affalds)varme? Må man tjene penge på (affalds)varme? Advokat Klavs V. Gravesen 7. marts 2011 Regler, der hindrer overskud på varmeforsyning 1. Miljøretligt hvile-i-sig-selv-princip, jf. miljøbeskyttelseslovens 48 om

Læs mere

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes 15. april 2014 Sagsnr. 125-174090 mat Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Sendt pr. e-mail til nkni@rebild.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Juridisk Konsulent

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere