Energi & Forsyning. September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi & Forsyning. September 2013"

Transkript

1 Energi & Forsyning September 2013

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal garantistillelse på forsyningsområdet Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige Den 6. september 2013 trådte de nye regler om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget i kraft. I dette nyhedsbrev gennemgår vi hovedlinjerne i den udstedte bekendtgørelse herom, ligesom vi peger på de kommende tiltag for henholdsvis spildevandsforsyningsselskaberne og ejerkommunerne. Spildevandsforsyningsselskaberne skal udarbejde ny betalingsvedtægt inden den 1. december, og disse skal være godkendt i de respektive kommunalbestyrelser senest den 31. december at medtage en artikel, som overordnet gengiver de retlige rammer for kommunal garantistillelse til energiog forsyningsselskaberne. Endelig har vi kort og på baggrund af seneste praksis fra Energitilsynet gennemgået de gældende rammer for uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige. Med venlig hilsen Som vi også peger på i nyhedsbrevet, kan der formentlig forudses en række afgrænsningsproblemer bl.a. i henseende til det nyindførte kriterium i bekendtgørelsen erhverv, der drives på markedsmæssige vilkår. På baggrund af den seneste tids megen diskussion om rammerne for kommunal garantistillelse til forskellige typer forsyningsselskaber og herunder den forholdsvis afklarende udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af 4. juni 2013 har vi endvidere valgt Jacob Christiansen Partner Dir. tlf.: Mobil:

3 Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget en ændring af betalingsloven, der med virkning fra 1. januar 2014 indfører differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand. Samtidig indsættes hjemmel til at stille skærpede krav til spildevandsselskabernes beregning og dokumentationspligt mv., i forbindelse med opkrævning af særbidrag for særlig forurenet spildevand. Differentierede kubikmetertakster Med henblik på at sikre en mere kostægte betalingsstruktur for den variable del af vandafledningsbidraget, vil der fra 1. januar 2014 være mulighed for at afregne vandafledningsbidrag med forskellige takster, der fastsættes degressivt i forhold til vandforbruget. Lovændringen muliggør en reduktion af vandafledningsudgifterne for visse virksomheder med et stort vandforbrug. Til gengæld forventes ordningen at medføre prisstigninger for øvrige virksomheder og private husholdninger, der ifølge Naturstyrelsens beregninger vil risikere prisstigninger på den variable del af vandafledningsbidraget på op til 40 %. De overordnede rammer fremgår af betalingslovens 2 a og 3, mens det er overladt til Miljøministeren at fastsætte den nærmere regulering i bekendtgørelsesform. Naturstyrelsen har på denne baggrund den 2. september 2013 udstedt en bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget (med ikrafttræden 6. september 2013). Herudover har Naturstyrelsen udarbejdet et vejledende notat om de nye regler, et justeret kapitel 3 B og 3 D i standardvedtægten, samt et udkast til informationsbrev, som spildevandsforsyningsselskaberne opfordres til at sende til vandforbrugere, der forventes at få et årligt vandforbrug over 500 m3. Reglernes indhold Der indføres en trappemodel med følgende tre trin: Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m³ pr. år. Trin 2: Vandforbrug over 500 m³ og op til og med m³ pr. år. Trin 3: Vandforbrug over m³ pr. år. Trappemodellen indfases gradvist i årene med en procentmæssig mængderabat for trin 2 og 3, der fremgår af bekendtgørelsen. Fra år 2018 og frem skal taksterne for trin 2 fastsættes 20 % lavere end taksten for trin 1, mens taksten for trin 3 skal fastsættes 60 % lavere end taksten for trin 1. Vandforbruget opgøres på ejendomsniveau, således at vandforbruget sammenlægges, såfremt der er flere virksomheder (eventuelt med flere kundeforhold) i samme ejendom. Såfremt spildevandsforsyningen er opdelt i et spildevandstransportforsyningsselskab og et spildevandsrenseforsyningsselskab, skal der ifølge Naturstyrelsen fastsættes tre takster for begge selskaber. Ejendomme, der anvender det justerede betalingsprincip, afregner altid uanset vandforbruget efter spildevandsrenseforsyningsselskabets trin 2. For andre ejendomme er det alene muligt at afregne efter trin 2 og 3 for den del af ejendommens vandforbrug, der hidrører fra udøvelse af erhvervsvirksomhed på markedsmæssige vilkår, og for hvilken der ikke er foretaget nedsættelse eller fritagelse i medfør af betalingslovens 2 b. Ved ejendomme, der kun delvist anvendes til erhvervsvirksomhed på markedsmæssige vilkår, er det de enkelte ejendomsejeres ansvar at oplyse vandforbrugets procentvise fordeling, og give meddelelse, såfremt fordelingen måtte ændres. Begrænsningen vedrørende markedsmæssige vilkår bevirker f.eks., at vandforbrug til beboelse, skoler, børnehaver, hospitaler og plejehjem ikke kan afregnes efter trin 2 og 3. Derimod vil vandforbruget til virksomheder, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag, være omfattet, uanset om vederlaget alene svarer til kostprisen. Betegnelsen markedsmæssige vilkår i bekendtgørelsen, skal ifølge Naturstyrelsens vejledning forstås i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler. Som konsekvens heraf, skal betegnelsen forstås på anden vis, end hvad der i anden dansk lovgivning forstås ved markedsmæssige vilkår. Det afgørende er ifølge de EU-retlige statsstøtteregler, hvorvidt der udøves en økonomisk aktivitet, hvilket almindeligvis vil være tilfældet, når der udbydes varer eller tjenesteydelser på et bestemt marked (hvilket umiddelbart er et bredere begreb end erhverv som opererer på markedsmæssige vilkår ). Ejere af ejendomme, der opfylder betingelserne for at kunne afregne vandafledningsbidrag efter trin 2 eller 3, skal senest den 15. oktober tilmelde sig på for at kunne afregnes til den differentierede takst fra den efterfølgende 1. januar. De efterfølgende år skal der alene indsendes oplysninger, såfremt der er sket ændringer i grundlaget for afregning i henhold til de reducerede takster. Naturstyrelsen har oplyst, at man forventer at åbne for tilmelding til ordningen den 15. september Spildevandsselskaberne vil have mulighed for, via et særskilt login, at downloade de indsendte data fra den 15. oktober Såfremt spildevandsselskabet vurderer, at der er fejl i de indtastede oplysninger, er selskabet ifølge Naturstyrelsens vejledende notat berettiget til at afregne i henhold til taksten for trin 1. Konsekvenser for spildevandsselskaberne Alle spildevandsselskaber skal senest den 1. december 2013 udarbejde en betalingsvedtægt, der implementerer de nye regler. Betalingsvedtægten skal senest den 31. december 2013 være godkendt af kommunalbestyrelsen. Herudover vil det naturligvis være nødvendigt at opdatere selskabernes takstblade med de nye differentierede takster. Spildevandsselskaberne skal med virkning fra 1. januar 2014 afregne i henhold til den nye trappemodel på baggrund af de oplysninger, som fremgår af Naturstyrelsens IT-system i relation til de ejendomme/virksomheder, der har meldt ind til Naturstyrelsen med anmodning om beregning efter trin 2 eller trin 3. Det fremgår af Naturstyrelsens vejledning, at såfremt spildevandsselskaberne finder, at der i en ejendomsejers indmeldte oplysninger er fejl, beregnes vandafledningsbidraget efter trin 1. Der er ikke med bekendtgørelsen og tilhørende vejledning indført mulighed for at påklage spildevandsselskabernes beslutninger til f.eks. Naturstyrelsen. Det må derfor forventes, at spildevandsselskaberne reelt set vil kunne få en del udfordringer med implementeringen af afregningen i de tilfælde, hvor der er tvivl, fejl eller eventuelt problemer i forhold til afgrænsningen mellem ejendomme med erhverv på markedsmæssige vilkår, ejendomme med erhverv på ikke-markedsmæssige vilkår og endelig blandede ejendomme. Tidsplan for indførelse af differentierede kubikmetertakster 27. juni 2013 Lovforslag vedtaget 27. juni 2013 Udkast til bekendtgørelse sendes i høring

4 Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag 15. juli 2013 Loven træder formelt i kraft 5. august 2013 Frist for afgivelse af høringssvar 6. september 2013 Bekendtgørelsen træder i kraft 15. september 2013 Åbning for elektronisk afgivelse af oplysninger til brug for afregning efter differentierede takster 15. oktober 2013 Frist for afgivelse af oplysninger til brug for afregning efter differentierede takster 1. december 2013 Frist for spildevandsselskabers udarbejdelse af betalingsvedtægt 31. december 2013 Frist for kommunalbestyrelsens godkendelse af betalingsvedtægt 1. januar 2014 De differentierede kubikmetertakster træder i kraft Særbidrag Den vedtagne ændring af betalingsloven indfører, foruden de nye regler om differentierede kubikmetertakster, mulighed for at der kan fastsættes regler om opgørelse af særbidrag, og om krav til dokumentation for særbidragets størrelse. Efter de nugældende regler, skal særbidrag for afledning af særlig forurenet spildevand fastsættes ud fra de ekstraomkostninger, behandlingen af det pågældende spildevand medfører. Der er ikke fastsat nærmere regler om, hvordan særbidraget skal beregnes, eller om hvordan udgifterne skal kunne dokumenteres. Det fremgår af ændringslovens forarbejder, at det er hensigten, at Miljøministeren fastsætter krav om, at spildevandsselskaberne skal beregne særbidrag for hver enkelt virksomhed ud fra de omkostninger, sel6 skabet har til håndtering og behandling af det særligt forurenede spildevand fra den pågældende virksomhed. Dette vil indebære, at det ikke længere vil være muligt at fastsætte en generel formel for beregning af særbidraget for alle tilsluttede virksomheder med særbidrag. Det er endvidere hensigten, at Miljøministeren skal fastsætte regler om, at spildevandsselskaber skal kunne dokumentere, hvordan beregningen er foretaget i forhold til hver enkelt virksomhed, og at det skal kunne dokumenteres, at særbidraget svarer til de omkostninger, spildevandsselskabet har i forbindelse med den enkelte virksomhed. Herudover kan der fastsættes en bagatelgrænse for, hvor lave ekstraomkostninger til håndtering og behandling af særlig forurenet spildevand, der kan opkræves særbidrag for. En sådan bagatelgrænse kan f.eks. fastsættes ud fra en økonomisk eller forureningsmæssig grænse. Lovændringen forekommer at lægge op til en ikke uvæsentlig indskrænkning af mulighederne for at opkræve særbidrag. Indskrænkningens omfang vil naturligvis afhænge af, hvor strenge krav, der stilles til dokumentationen for, at ekstraomkostningerne kan henføres til den enkelte virksomhed. Hvis ikke der gives et vist spillerum for skønsmæssig fastsættelse af de enkelte virksomheders andele af de forøgede omkostninger til håndtering og rensning af forurenet spildevand, vil det i praksis kunne blive særdeles vanskeligt at dokumentere, at omkostningerne kan henføres til den enkelte virksomhed. Lasse Møller Advokatfuldmægtig Dir. tlf.: Mobil:

5 Rammerne for anvendelse af kommunal garantistillelse på forsyningsområdet Rammerne for anvendelse af kommunal garantistillelse på forsyningsområdet En kommune kan stille garanti for et forsyningsselskabs optagelse af lån, når en række betingelser i henhold til lovgivning og praksis iagttages. Formålet med artiklen er at belyse reglerne om garantistillelse overordnet og i hovedtræk herunder blandt andet i lyset af Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 4. juni 2013 til Energistyrelsen, da udtalelsen giver nye bidrag til afklaring af reglerne på området. Indledning Spørgsmålet om kommunal garantistillelse for forsyningsvirksomheder kan forekomme indenfor områderne elforsyning, gas, vand, varme, spildevand og affaldshåndtering. Det generelle udgangspunkt er, at en kommune kun kan stille garanti for et lån optaget af et forsyningsselskab, såfremt der er en kommunal interesse heri. Når en kommune har lovhjemmel til at drive forsyningsvirksomhed, er det generelle udgangspunkt endvidere, at kommunen også indenfor de givne rammer kan stille garanti for den pågældende forsyningsvirksomhed. Hjemlen til kommunal garantistillelse skal enten findes i den relevante forsyningslovgivning eller i kommunalfuldmagten. De overordnede betingelser efter kommunalfuldmagten for drift af kommunal virksomhed er følgende: Der skal være et lovligt kommunalt formål i form af lokalt behov for de pågældende forsyningsgoder. Forsyningsvirksomheden drives efter hvile-i-sigselv princippet. I mangel af lovhjemmel er kommunalfuldmagten afgørende for, om en kommune kan engagere sig i eller garantere for den pågældende forsyningsvirksomhed. Lånerammer for kommunal låntagning Lånerammen for kommunal låntagning skal holdes for øje ved kommunal garantistillelse, da en garantistillelse som udgangspunkt vil blive henregnet til kommunal låntagning og derved belaste den pågældende kommunes låneramme. Der er imidlertid nogle undtagelser hertil, hvorefter kommunal garantistillelse ikke henregnes til kommunal låntagning. Dette gælder f.eks. ved garantistillelse for lån omfattet af automatisk låneadgang, jf. lånebekendtgørelsen 2. I øvrigt er udgangspunktet, at lån optaget af kommunalt ejede selskaber henregnes til kommunens låntagning med den procentdel af lånet, der modsvarer kommunens forholdsmæssige ejerandel i selskabet. Dvs. at 100 % kommunalt ejede selskabers låntagning som udgangspunkt henregnes til den pågældende ejerkommunes låntagning, mens eksempelvis 40 % ejede selskabers låntagning medfører henregning med 40 % af det pågældende lån til ejerkommunens låntagning. Der kan dog være lån, der falder udenfor lånebekendtgørelsen, fordi de vedrører en kommerciel forsyningsvirksomhed i kommunale selskaber. Sådanne lån vil under visse forudsætninger ikke blive henregnet til kommunens låntagning. Som følge heraf henregnes en eventuel kommunal garanti for sådanne lån som udgangspunkt heller ikke til kommunens låntagning efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis. Nærmere om garantistillelse til kommunalt ejede forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Varmeforsyningsloven indeholder ikke direkte eller indirekte en regulering af, i hvilket omfang en kommune kan stille garanti for et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab i forbindelse med lån til investering i fjernvarmeforsyningsaktivitet. Kommuner har imidlertid med hjemmel i kommunalfuldmagten mulighed for at varetage varmeforsyningsvirksomhed, og det antages i forlængelse heraf, at kommuner også kan stille garanti for kommunalt ejede selskabers låneoptagelse til investeringer i fjernvarmeforsyningsaktivitet, hvis formålet med investeringen er at forsyne kommunens egne borgere med varme. Hjemmelsgrundlaget for en sådan garantistillelse til en varmeforsyningsvirksomhed findes som angivet i kommunalfuldmagten, der fastsætter omfang og betingelser herfor. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser i udtalelsen af 4. juni 2013, at der endvidere kan stilles kommunal garanti efter reglerne i kommunalfuldmagten for varmedelen i en kommunal elforsyningsvirksomhed reguleret efter elforsyningsloven, der også producerer varme, under forudsætning af regnskabsmæssig adskillelse samt opfyldelse af øvrige betingelser efter kommunalfuldmagtsreglerne. Elforsyning Elforsyningsloven fra 1999 angiver, at kommunal elproduktionsvirksomhed skal udøves på kommercielle vilkår i selskaber med begrænset ansvar. Kommunal garantistillelse for låneoptagelse vedrørende elproduktionen er som udgangspunkt ikke omfattet af kommunalfuldmagtsreglerne eller direkte reguleret i elforsyningsloven. Der vil ved en vurdering efter kommunalfuldmagtens principper normalt ikke umiddelbart være hjemmel til at stille en kommunal garanti for elproduktion. Det skal imidlertid bemærkes, at en kommunal garantistillelse efter Energistyrelsens opfattelse er reguleret indirekte i elforsyningsloven. Da der i elforsyningsloven er kommunal adgang til at deltage i aktiviteter på elforsyningsområdet på kommercielle vilkår, må der således også ifølge Energistyrelsen kunne ydes lån og ydes garantistillelse til kommunale elforsyningsvirksomheder under opfyldelse af visse betingelser. I og med at elforsyningsloven fra 1999 havde som formål at liberalisere elsektoren og indføre krav om selskabsmæssig udskillelse af de kommercielle elforsyningsaktiviteter som elproduktion og elhandel mv. ud i selskabsform, forekommer Energistyrelsens ovennævnte generelle udtalelse ikke umiddelbart at være helt i tråd hermed. Imidlertid foreligger der nu en officiel udtalelse fra Energistyrelsen, hvorefter det lægges til grund, at det følger implicit af hjemlen i elforsyningsloven til deltagelse i aktiviteter på elforsyningsområdet, at en kommune kan bruge midler, herunder indskyde midler, samt yde lån og stille garanti for de selskaber, som deres elvirksomhed drives i. (Med respekt af statsstøttereglerne, der medfører et krav om garantistillelse på markedsmæssige vilkår). Det fremgår også af udtalelsen, at såfremt en kommune kun deltager med en andel i et selskab, da vil kommunen alene kunne deltage finansieringsmæs-

6 Rammerne for anvendelse af kommunal garantistillelse på forsyningsområdet Rammerne for anvendelse af kommunal garantistillelse på forsyningsområdet sigt, herunder ved garantistillelse, med en andel svarende til den forholdsmæssige ejerandel. Vand- og spildevandsområdet Der er med virkning fra 1. januar 2010 i vandsektorloven indført krav om, at vand- og spildevandsforsyninger drives i selskabsform. Der er endvidere i vandsektorloven indsat direkte lovhjemmel i 16 til kommunal garantistillelse under opfyldelse af visse nærmere angivne betingelser, herunder at der betales garantiprovision på markedsvilkår. Affaldssektoren Det følger af miljøbeskyttelsesloven, at kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner forestår håndteringen af affald. Loven indeholder ikke direkte regulering af kommunal garantistillelse til kommunal affaldsvirksomhed, og det må herefter følge af reglerne i kommunalfuldmagten. En kommune kan med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne stille garanti for en affaldsvirksomhed. Kommunale investeringsudgifter til renovation mv. er endvidere omfattet af automatisk låneadgang efter lånebekendtgørelsen. En kommunal garantistillelse for et lån optaget af et kommunalt ejet affaldsselskab skal således heller ikke henregnes til kommunens låntagning, når lånet er optaget indenfor rammerne af den automatiske låneadgang. Ikke-kommunalt ejede forsyningsvirksomheder Det er angivet i udtalelsen af 4. juni 2013, at principperne om garantistillelse efter kommunalfuldmagtsreglerne indebærer, at en kommune kan yde støtte fx garantistillelse - til private forsyningsvirksomheder, herunder kommunale forsyningsvirksomheder på privatretligt grundlag i stedet for selv at etablere en forsyningsvirksomhed. Der opstilles dog visse betingelser herfor, der delvis udledes af Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis gennem tiden. Forsyningsvirksomheden skal i så fald bl.a. betale et vederlag for den kommunale garantistillelse på markedsmæssige vilkår. Herudover skal de grundlæggende betingelser efter kommunalfuldmagten være opfyldt. Den kommunale støtte kan alene angå en privat virksomheds varetagelse af opgaver med kommunal karakter. Der kan ikke ydes støtte til private virksomheder, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver. En kommune kan ikke yde støtte til virksomheder ejet af tredjemand, hvis der er tale om kommerciel virksomhed. Men det følger af Energistyrelsens opfattelse, at en kommune kan stille garanti for lån til en elforsyningsvirksomhed, der drives på kommercielle vilkår under visse forudsætninger, og når denne kommunale finansiering er forholdsmæssigt afstemt efter kommunens ejerandel. Er der derimod tale om en 100 % privat ejet elforsyningsvirksomhed, der drives på kommercielle vilkår, har kommunen ikke adgang til at deltage i finansieringen heraf. Private forsyningsvirksomheder, der både producerer varme og el Det er angivet og forudsat i varmeforsyningsloven, at der er flere fordele ved at samle varme- og elproduktion i samme forsyningsenhed, og at en sådan produktion skal fremmes. For så vidt angår forsyningsvirksomheder med både varme- og elproduktion angiver Økonomi og Indenrigsministeriets udtalelse af 4. juni 2013, at det ikke er udelukket, at en kommune også kan stille garanti til private varmeforsyningsanlæg reguleret efter varmeforsyningsloven, der også producerer el. Der angives dog for dette standpunkt bl.a. en forudsætning om, at hele forsyningsanlægget skal drives i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, og at der betales garantiprovision på markedsvilkår. I øvrigt opfordrer Økonomi og Indenrigsministeriet i den omtalte udtalelse til, at der snarest tilvejebringes direkte lovhjemmel i relation til kommunal garantistillelse til forsyningsvirksomheder, der både producerer varme og el. I hvilken forbindelse det angives, at det ikke ved liberaliseringen af elforsyningsområdet har været hensigten at afskære kommuner fra at yde garanti til private varmeforsyningsanlæg, der også producerer el. Til dato er der ikke tilvejebragt en nærmere klarlæggelse og regulering heraf i lovgivningen. Ifølge Energistyrelsen forventes et lovforslag bl.a. om dette fremsat primo Garantiprovision og regler om statsstøtte En kommunes garantistillelse omfattes af statsstøttereglerne. Men statsstøttereglerne er ikke til hinder for, at kommuner kan stille garanti for lån til investering i forsyningsaktivitet, som tjener til almen forsyning af borgerne, og som drives efter hvile-i-sig-selv princippet mv. Det udgør derfor som udgangspunkt ikke ulovlig statsstøtte, at en kommune stiller garanti for lån, som medgår til finansiering af køb af forsyningsaktiver eller forsyningsselskaber, som drives efter hvile-i-sigselv princippet. Derimod kan det udgøre ulovlig statsstøtte, såfremt en kommune stiller garanti for lån, der optages med henblik på investering i aktiviteter, der udøves på kommercielle vilkår og i konkurrence med andre aktører på det pågældende marked. Det gælder dog ikke, hvis der ydes garantiprovision på markedsmæssige vilkår. Der er fortsat ikke i praksis taget endelig stilling til, hvorledes et vederlag på markedsvilkår fastsættes. Men der pålægges den garantistillende kommune at udføre undersøgelser og en vis fastlæggelse af, hvad der i det konkrete tilfælde betragtes som markedsmæssige vilkår. Der skal ved denne undersøgelse udføres sædvanlige og rimelige bestræbelser. Kommunen er tillagt et vist skøn ved fastsættelsen af garantiprovision. I henhold til EU-traktatens artikel 107 er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af offentlige midler under enhver tænkelig form, herunder garantier, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelige med fællesmarkedet i det omfang, støtten påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne. Ved vurderingen af om en kommunal garanti indebærer en ulovlig begunstigelse efter EU-reglerne, har EU-domstolen fastslået, at garantien skal vurderes på baggrund af det markedsøkonomiske investorprincip. Kommissionen har i 2008 opstillet en række betingelser offentliggjort i en meddelelse EUT 2008/C 155/02, der angiver momenter til at udelukke, at der kan være tale om statsstøtte i form af garantistillelse. De betingelser, der efter kommissionens opfattelse er tilstrækkelige til at udelukke statsstøtte, er: 1. Låntageren er ikke en kriseramt virksomhed. 2. Garantiens størrelse kan måles korrekt på det tidspunkt, hvor garantien ydes. Dette indebærer, at garantien skal være knyttet til en bestemt finansiel transaktion, være fastsat til et bestemt maksimumsbeløb og være tidsbegrænset. 3. Garantien dækker højst 80 % af de enkelte udestående lån eller andre finansielle forpligtelser; denne begrænsning gælder ikke garantier, der dækker gældsbeviser. 4. Der betales en markedspris for garantien. Vi har i artiklen overordnet belyst reglerne om kommunal garantistillelse. Som det fremgår findes indenfor de forskellige områder en række regler, der er mere eller mindre komplekse. Henset til dette bør der altid foretages en konkret vurdering forinden en garantistillelse herunder bl.a. af effekten i forhold til den kommunale låneramme mv. Kasper Martin Advokat Dir. tlf.: Mobil:

7

8 Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige Både naturgasforsyningsloven og elforsyningsloven stiller krav om, at netselskaber skal opstille et program for intern overvågning og udpege en uafhængig overvågningsansvarlig. Dette følger af hhv. naturgasforsyningslovens 11a og elforsyningslovens 20a. Naturgasforsyningslovens 11a, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: Distributions- og lagerselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Selskaberne skal sikre overholdelsen af programmet for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet. Selskaberne nævnt i stk. 1 skal udpege en overvågningsansvarlig, som er uafhængig. Den overvågningsansvarlige må ikke have nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med eventuelle tilknyttede og associerede selskaber samt i eller med selskaber, der kontrolleres af samme selskabsdeltagere [ ] Elforsyningslovens 20a er stort set enslydende med nogle få sproglige forskelle. Den overvågningsansvarliges opgave er at kontrollere, om det interne program for overvågning efterleves. Reglerne omkring intern overvågning har bl.a. til formål at undgå, at et netselskab videregiver forretningsmæssigt følsomme oplysninger til koncernforbundne selskaber, fx handelsselskaber eller på anden måde udfører handlinger, der er diskriminerende over for andre selskaber. Ordlyden af bestemmelserne i elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven stiller ret skarpe krav til den overvågningsansvarliges uafhængighed. Af lovforarbejderne fremgår det dog, at der ikke er noget krav om, at der skal udpeges en ekstern overvågningsansvarlig, og at den overvågningsansvarlige således godt kan være ansat i det pågældende netselskab. Energitilsynet har haft anledning til at vurdere rækkevidden af bestemmelserne i relation til kravet til den overvågningsansvarliges uafhængighed. Dette ske i Energitilsynets afgørelse af 26. juni Sagens problemstilling var, om en overvågningsansvarlig i et netselskab omfattet af naturgasforsyningsloven formelt måtte være ansat i et koncernforbundet selskab, som herefter udlåner den overvågningsansvarlige til netselskabet (et søsterselskab). Sagen havde dermed sit udspring i, at både elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven stiller krav om, at netselskaber skal udpege en uafhængig overvågningsansvarlig, som ikke må have nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med eventuelle tilknyttede og associerede selskaber samt i eller med selskaber, der kontrolleres af samme selskabsdeltagere. Selvom sagen vedrørte et selskab omfattet af naturgasforsyningsloven, er sagens problemstilling også relevant for selskaber omfattet af elforsyningsloven, da de lovgivningsmæssige rammer på områderne er ens. I den konkrete sag, var den pågældende overvågningsansvarlige ansat i et koncernforbundet selskab, men blev udlånt til netselskabet på baggrund af en udlånsaftale. I afgørelsen udtaler Energitilsynet, at dette umiddelbart ikke findes at værende i overensstemmelse med ordlyden af loven. Det blev i sagen oplyst, at den pågældende alene var ansat i det koncernforbundne selskab af administrative årsager. På trods af lovens ordlyd fandt Energitilsynet, at den pågældende konstruktion ikke var stridende mod naturgasforsyningslovens regelsæt. I afgørelsen fremhæves en række forhold, som Energistyrelsen lagde vægt på i sin afgørelse. Bl.a. lagde man vægt på, at alle instruktionsbeføjelser og kompetencen til at afskedige den pågældende var tillagt netselskabet. Et andet moment, der blev fremhævet i afgørelsen, var, at det af udlånsaftalen fremgik, at den pågældende skulle være 100 % udlånt til netselskabet, hvilket således tyder på, at den pågældende ikke kan arbejde delvist i et netselskab og delvist i et andet koncernforbundet selskab. Dette stemmer også overens med ordlyden af reglerne i elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Derudover kunne opsigelse og ændring af ansættelsesforholdet alene ske efter anmodning fra netselskabet. Energitilsynet udtalte konkluderende, at tilsvarende ordninger kan benyttes, såfremt der kan fremvises solid dokumentation for at den overvågningsansvarlige ikke er underlagt instruktionsbeføjelser fra personale udenfor netselskabet. Denne betingelse kan opfyldes ved, at der f.eks. affattes en udlånsaftale specifikt for den overvågningsansvarlige med solid dokumentation for, at samtlige ansættelsesretslige beføjelser fjernes fra det koncernforbundne selskab. Afgørelsen præciserer rækkevidden af naturgasforsyningslovens 11a og elforsyningslovens 20a. Der er således ikke noget til hinder for, at den overvågningsansvarlige er ansat i et koncernforbundet selskab. Det er dog en forudsætning ifølge Energitilsynets praksis, at der er udformet en skriftlig udlånsaftale, som specifikt fjerner de ansættelsesretlige beføjelser i det koncernforbundne selskab til netselskabet. Da Energitilsynet lægger vægt på, at den overvågningsansvarlige er 100 % udlånt til at netselskabet, vil den pågældende således ikke kunne udføre arbejde for andre koncernforbundne eller associerede selskaber, idet reglerne dog ikke er til hinder for, at to eller flere distributionsselskaber eller netvirksomheder udpeger samme overvågningsansvarlige. Hans Jørgensen Advokat Dir. tlf.: Mobil:

9 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den6. september 2013

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den6. september 2013 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den6. september 2013 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder Budget- og regnskabssystem 10.3 - side 1 10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder 10.3.1 Bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER Bilag 1 Den 24. april 2014 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER BAGGRUND OG FORMÅL I udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling af 24. april 2014 er

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1 SV_ Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr garantiprovision af eksisterenede veder 1.TXT Emne: SV: Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr. garantiprovision af eksisterenede veder ----Oprindelig meddelelse----

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

TEMADAG OM FJERNKØLING

TEMADAG OM FJERNKØLING TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

Læs mere

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER Nem og billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit

Læs mere

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170625 10. marts 2016 NOTAT KOMMUNALE GARANTIER BEHANDLING AF GARANTIER EFTER STATSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand Takstdifferentiering inden for vand og spildevand Indlæg på temadag Fagre nye vandsektorlov 9. marts 2016 Betalingslovens 3 uddrag Stk.1. Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt differentierede

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

JURIDISK NYHEDSBREV FOR KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKABER

JURIDISK NYHEDSBREV FOR KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKABER JURIDISK NYHEDSBREV FOR KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKABER VARME, VAND OG SPILDEVAND 27. SEPTEMBER 2013 NR. 1 INDHOLD En kort gennemgang af udvalgte nye love og bekendtgørelser siden 1. januar 2013. VARME -

Læs mere

Energi & Forsyning. November 2014

Energi & Forsyning. November 2014 Energi & Forsyning November 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber. Højesteretsdom vedrørende

Læs mere

Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S.

Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 2013-46189. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender de af bestyrelsen for Aalborg Forsyning,

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, todue, malas Den 1. juni 2015 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER

NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 171150 7. april 2016 NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER Egedal Kommune har anmodet om en statsstøtteretlig

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den 1. november 2013

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den 1. november 2013 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den 1. november 2013 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS Tommi Hjelmdal Ahrenholt (Advokat, partner) KOMMUNER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER HVORFOR SELVEJENDE INSTITUTIONER? Historie

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

TEMADAG OM GARANTIPROVISION

TEMADAG OM GARANTIPROVISION TEMADAG OM GARANTIPROVISION 13. november 2017 1 AGENDA Status hvor er vi nu? De kommunalretlige rammer for lånegarantier Varmeforsyningsloven Statsstøttereglernes anvendelse på kommunale garantier Pause

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, malas Den 22. august 2014

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, malas Den 22. august 2014 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, malas Den 22. august 2014 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

VINDMØLLER ORGANISERING OG FINANSIERING

VINDMØLLER ORGANISERING OG FINANSIERING ORGANISERING OG FINANSIERING Som led i Københavns klimaplan KBH 2025 2. september 2013 Inge Nilsson projektleder Københavns Kommune ORGANISERING OG FINANSIERING Indhold Baggrund Københavns klimaplaner

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

NOTAT vurdering af udbudsregler ved indkøb afydelser hos Ae Birk A/S

NOTAT vurdering af udbudsregler ved indkøb afydelser hos Ae Birk A/S Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 302693-DJU NOTAT vurdering af udbudsregler ved indkøb afydelser hos Ae Birk A/S 1. Indledning og formål De fælleskommunale selskaber Østdeponi og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

til kommunekassen. I henvendelserne stilles der især spørgsmålstegn ved lovligheden

til kommunekassen. I henvendelserne stilles der især spørgsmålstegn ved lovligheden Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Guldborgsund Kommune handler i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, når kommunen sælger antenneforsyningerne og derefter overfører salgsprovenuet

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af miljøministeren (Pia Olsen Dyhr fg) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 19 Bilag 1 Myndigheds- og driftsopgaver 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/06561 Dato: 08.07.2010 Sag: Sagsbehandler: Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere