SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion."

Transkript

1 SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S. i ADMINISTRATION AF E JEN D O M M E T A P E T F A B R I K K E N D A N M A R K A /s T A PE T FA B R IK K E N K Ø B EN H A V N A /s a / s J. L. H A R B O E S TA PE T FA B R IK. a / s CARL DAHL S TAP ET FA B R IK AKTIEKAPITAL KR VESTRE BOULEVARD 38 CENTRAL 6106 ALMINDELIGT DANSK VARE-0G INDUSTRILOTTERI Varer De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. Indkøbt for over 117 Mill. Kroner Gevinster i danske Hele Lotteriets Overskud gaar til Hospitaler og andre sociale og alménnyttige Institutioner herunder tekniske Skoler og Haandværker-Alderdomshjem. ALMINDELIGT DANSK VARE- OG INDUSTRILOTTERI

2 Filtfabriken Norden A/s L yn g b y H o ve d g a d e 4 - Lyn g b y D irektør Peter de N eergaard ICåUei Korsør CARL R. JOHANSEN TORVET SORØ Jordbrugrslaboratoriet ved cand. pharm. 0. Waarst N itrag in til B æ lg p la n te r - A n aly ser a f e n h v e r A rt r København V. Puggaardsgade 2 Telf Lad <$4>w duts Cykel i Stand! A dskilning R e n sn in g L a k e rin g (M ønje og 2 G ange L ak) Staffering Kr. 35,00 HERO Richard Rørdal R antzausgade 64. N ora 9601 L a n d sre tss a g fø re r J o h a n n e s V e d e l (Fa: BORCH &V ED E L) S v e n d b o r g T l f. 101 o g 193 C arl Ballhausen H øjesteretssagfører Telf. C R aadhusstræ de 1 TANDLÆGE B Ø R G E MM 0 F T Dr. m ed. dent. F. C. Geertsens Eftf. Skotøjsforretning Storgade Tell. 165 V im m elskaftet 30 Palæ 6814 Sorø Beklædningsoplag Iste Kl.s Skraederi. Alt i H erre e k v ip e ring. U niform er til Sorø A kadem i altid b edst o g billigst J. M. POHL Telf. 67 Svend Meyer Sorø Isenkram & Udstyr H o ld in g s (s on d ite n Arne Petersen Torvet Telefon A-S EFOCO Skjoldsgade 9 TU. Øbro (N. C. Wilhelmsen) Klosterporten Marie Rasmussen C hokoladeforreinins: Storegade 3 Sorø V. S T E IN S ERIK HVAM Fred. Jensen & Søn analytisk-kemiske LABORATORIUM 'NØRREVOLDGADE 12 K Ø B E N H A V N K. T lf F a : BANG & P IN G E L GI. K ongevej 66 C entralvarm e - Sanitet P riva t: H. P. Ø rum sgade 6 R y va n g 5161 Sorø U r-, G u ld - o g S ø lv v a r e r S o r a n e r e m b le m e r Carl C. Clasen Sagfører, cand. jur. N æ stved Telefon 1426 og 126 Sorø Boghandel 0. N ord en to ft S ore Storgade 38 Tlf. n s Georg Carlsen Farve - Tapet - Linoleum S o rø Brug Ypkendanz Axel Olsen Bage- og Telefon Buddingpulver M E R K U R E HERMODSGADE 24 /C a tø e S ls ia tn in j D. VOIGT A Co. V estergade 10. K ø b e n h a v n K. Kai Schøller

3 soirvvrø-blru n n 30. A A R G A N G N r. 6 JU N I 1945 DEN FØRSTE SORANER, SOM RLEV OFFER FOR TYSKERNE T ørdag den 4. Maj 1940 bragte Pressen denne Meddelelse: D et ty sk e G e s a n d tsk a b h a r F r e d a g m e d d e lt U d e n r i g s m i n i s t e r i e t : T y s k S t a t s b o r g e r Viggo L austen, T ø n d e r, er, p a a G r u n d a f s tæ r k M ista n k e o m, a t h a n h a v de gjort sig skyldig i S pio n ag e og L andsforræ deri m o d T y s k l a n d, b le v e t a n h o l d t i H e n h o l d til d o m s m æ s s i g K e n d e l s e. H a n b l e v 1. M a j f o r h o r t u n d e r r e t s l i g e F o rm e r. U n d e r I n d tr y k k e t af d et tu n g tv e je n d e B e v is m a te ria le, d e r fo re la a m o d d en a n k la g e d e, beg ik h a n D a g e n e fte r S e lv m o rd i F æ n g selsce llen. D ø d s a a rs a g e n blev fastslaaet under retslige F o rm er, e fter at det d a n s k e P o liti v a r tilk ald t. Viggo Peter Johannes Lausten var født den 31. Juli 1904 i Flensborg som Søn af den kendte danske Syd slesviger, Faktor ved»flensborg Avis«Laust Casper Lausten og Hustru Anna Lucia, f. Mathiessen. Han indkom i Sorø Akademis Skole efter Sommerferien 1920, blev straks Alumne og forlod den med Realeks amen i Jordefærden foregik Torsdag den 9. Maj under meget stor Deltagelse fra Tønder Kirke. So ransk Samfund sendte en signeret Krans til Baaren. Juninumret af Medlemsblad for Provins-Journalistforeningen i 1940 bragte følgende Nekrolog:»Budskabet om Viggo Laustens tragiske Død har gjort et meget dybt Indtryk i de Kredse, der kendte ham. Han var en stille og rolig Natur og samvittig hedsfuld i sit journalistiske Arbejde. I en Aarrække havde han været Flensborg Avis Lokalredaktør i Tønder, en meget betydningsfuld Post for det danske Mindretalsblad Syd for Grænsen, der altid har haft en betydelig Del af sin Læsekreds i Tønder Amt. Men denne vanskelige Opgave forstod Viggo Lausten, der var vedblevet at være tysk Statsborger, at løse med megen Takt og Forstaaelse og uden at fremkalde de skarpe Meningsudvekslinger i Bladene, som ellers hø rer til Dagens Orden i en By som Tønder, hvor de nationale Forhold ofte medfører en særlig stærk Spænding. Viggo Lausten var meget afholdt af Kolleger og i sin Bekendtskabskreds. Han var født og opvokset i Flensborg, Søn af Flensborg Avis mangeaarige Fak tor Lausten. Som Dreng havde han oplevet Afstem ningstidens bevægede Dage i Flensborg, og med Liv og Sjæl havde han taget Del i det danske Arbejde blandt de unge, særlig som Leder indenfor Spejder bevægelsen. Hans Gerning kom senere til at ligge Nord for Grænsen, og i Tønder blev han ogsaa leven de interesseret i det danske kulturelle Arbejde, som det former sig i Nordslesvig. Provins-Journalistforeningens Arbejde var han ogsaa stærkt interesseret i, og vi har i ham mistet en god Kollega og et trofast Medlem. Vi vil med Deltagelse for hans nærmeste mindes den tragiske Skæbne, han maatte friste.«for»flensborg Avis «fik denne Begivenhed meget alvorlige Følger. Thi uden at nævne Viggo Laustens Navn bragte Bladet en lang Artikel med et Kors over. Følgen var, at Bladet blev forbudt for nogen Tid, og at Redaktør Ernst Christiansen maatte træde tilbage fra sin Stilling. Af denne Artikel citeres her:

4 42 SORANER-BLADET 30. A A R G A N G N r. 6»Sindet maa være stærkt for at staa denne Tid igennem. Er det stærkt nok til at give sin egen Skæbne helt i Forsynets Haand, saa slides der i det af Folkets Skæbne, af Menneskeslægtens Skæbne, og ind imellem kommer maaske et helt uventet og lammende Budskab om en Kammerat som du saa vokse op fra lille Pog til Mands Gerning uden at du kan faa noget nærmere, nogen Forklaring. I en Aarrække til sidst faldt hans Virke derhjemme i Fædrelandet, i det hjemvendte Stykke af hans Hjemstavn, men uden Tvivl længtes han i sit inderste efter at vende tilbage til Fødestavnen paa den anden Side, hvor de, der ikke var kommet hjem, stred deres folkelige Dyst, stred, som det nu var dem forundt, for det Fædreland, som havde deres Attraa. For denne Kærligheds Skyld vidste de, at de skulde tage alle Pligter paa sig, al Lovlydighed, og at de i de alvorsfulde Krigstider skulde drage de yderste Følgeslutninger, som var bundet til Hjemstavnsretten. Der er ingen Tvivl hos dem, den ene lille Flok efter den anden har taget Pligten paa sig uden at unde sig selv nogen Klage. Vi ser kun denne Vej og gaar den med oprejst Hoved. Vi har gennem Aarene aldrig mærket andet, end at han, det helt igennem særligt pligtopfyldende Menneske, var fuldt og rede til at følge Kaldet, naar det blev hans Tur. Nu kommer et pludseligt Budskab om, at de unge Øjne har lukket sig, at et ungt Hjem og ærekære Forældre er ramt saa haardt, som det kan times Mennesker, saa haardt, at kun Gud kan tage Brodden ud af denne Sorg, som vi kun kan prøve paa at hjælpe dem med at bære i dyb Medfølelse. Meget skal bæres i denne Tid og bæres tavst, hvor det ikke er vort Embede at fælde nogen Dom. Men eet maa siges i en saadan Afskedsstund, at det Menneskeliv, som her brat er sluttet, fra Vuggen til Graven var fyldt af en ildfuld sønderjysk Kærlighed til Fædrelandet, Folk og Flag, af den inderligste Vilje til at tjene dem som en god Søn, der gerne vilde gøre dem Ære. For denne Kærligheds Skyld fortjener han, at den rød-hvid Dug, som for ham var Indbegrebet af alt stort og skønt herneden, sænkes i et sorgfuldt Farvel til en, vi kun har kendt som en god Kammerat, til en, der længtes saare, men ikke naaede hjem. Saa gaar Flaget langsomt til Tops igen, thi Livet skal leves, og du, der lever, maa kæmpe videre for det, der var din Bestemmelse at faa kær, da du kom til Verden.«Fra Bladet»Dannevirke«for 8. Maj 1940 citeres til Slut denne Minderune:»Og saa endnu dette lille Træk fra godt 20 Aar tilbage. I et af Træerne ved Møllestrømmen ud for den gamle Banegaard i Flensborg stod en Dag en dansk Flensborg-Dreng, 15 Aar gammel, i Spejderuniform med Dannebrog højt hævet, det Dannebrog, en stor Skare af andre Unge af andet Sind vilde rive fra ham. Som Dyretæmmeren med sit Blik og sin Vilje kan tvinge selv de stærkeste Rovdyr i Knæ, tvang denne unge Mand med -den hellige Ild og Harme luende i sine Øjne og i sit Hjerte Forfølgerne til omsider at give' op. Han stred den Dag som siden hen for Danmark, stred med Ære og vandt med Ære og gjorde det paa en saadan Maade, der brændte sig ind i Sjælen hos mange for bestandig. Træet og Møllestrømmen er borte, har maattet vige for moderne Krav Drengen er ogsaa borte nu, nye Tider er oprundne, men som Minderne om»de gode, gamle Dage«ikke kan rives ud af nogen ærlig dansk Mands eller Kvindes Sind, hvor streng saa end den nye Tid er eller vil forme sig, vil Mindet om den unge Mand blive bevaret i kærlig Erindring af overmaade mange om den dejlige lyslokkede Dreng, der bevarede sit gode Drengesind til det sidste, og som hin Dag værnede gamle Dannebrog i Flensborg, og som vedblev at gøre det. Nu har han faaet sit sidste Leje i Danmarks Jord og her har han Tid til at bie paa den nye Dag.«EN SYG SORANER HJEMVENDT FRA TYSK KONCENTRATIONSLEJR Fr u Ingeborg West h e n le d te i et B rev O p m æ rk so m h e d e n p a a, a t S o ra n e re n Mogens Henrik Nielsen (II G.), d e r e fte r at v æ re fæ n g sle t af G estap o b lev o v e rfø rt til en ty sk K o n c e n tra tio n sle jr, n u v a r k o m m e t h je m v ia S v erig e og stæ rk t m e d ta g e t af O p h o ld e t og B e h a n d lin g e n i T y s k la n d h e n la a so m P a tie n t p a a Ø re su n d sh o sp ita le t. Soransk Sam fund se n d te h a m en B uket rø d e og h v id e B lo m s te r og følg en d e B rev :» K æ re M e d so ra n e r! H e rm e d en lille B lo m ste rh ilse n fra D eres K a m m e ra te r, vi e r g lad e og stolte o v e r D e re s In d sa ts fo r F rig ø re ls e n af v o rt F æ d re la n d. S n a rlig og g o d B e d rin g. I k a m m e ra tlig H e n g iv e n h e d. F o r S o ra n sk S a m fu n d sign. L o u w.«s o ra n sk S a m fu n d m o d to g h e r p a a følgende S v a r fra v o r S o ra n e r-k a m m e ra ts F o ræ ld re :» P a a v o r Søns V egne skal vi b rin g e D em v o r b e d s te T a k fo r d e n sm u k k e H ilsen. D e s v æ rre e r v o r lille F r ih e d s k æ m p e r e n d n u ikke i p a a lid e lig B e d rin g m en h v e rk e n h a n eller vi h a r m iste t M odet eller H aab e t. M ed venlig H ilsen sign. E sther og Viggo N ielsen. N a a r dette b rin g e s til S o ra n e rk a m m e ra te rs K u n d s k a b e r d e t m e d H en b lik p aa, at m a a s k e ogsaa nogle af h a n s sa m tid ig e K a m m e ra te r v il se n d e en lille o p m u n tre n d e H ilsen til Mogens H enrik N ielsens stre n g e Sygeleje p a a Ø re su n d s h o sp ita le t. H a n f o rtje n e r det. L ouw.

5 30. A A RG A N G N r. 6 SORANER-BLADET 43 ERIK BH I AND CLAUSEN )01 f Skærtorsdag blev Erik Briand Clausen skudt af Tyskerne som»terrorist«. Da hans Navn blev læst op i den engelske Radio sammen med Navnene paa 8 andre Landsmænd, stod mit Hjerte næsten stille. Hans Død er et nyt Bevis for, at det er de bedste, der bliver paa Valpladsen. Skildring var langt den interessanteste. Man følte, hvorledes en Mand sikkert og uden Vaklen havde styret mod et Maal, og naaet det. Med Erik Briand Clausen mistede Sorø og Danmark en af sine bedste Sønner. Ære være hans Minde! Charlottenlund den 20. Maj C. C. E. Hofgaard. E rik B riand Clausen v a r fø d t i Y o k o h a m a d e n 24. J a n u a r 1901 og v a r S øn af H o te le je r C arl B r ia n d C lausen. H an in d m e ld te s i S o rø A k a d e m is Skole e fte r S o m m e rfe rie n 1913 i II Kl. a fra H e sse la g e r K ostskole og fo rlo d d e n m ed R e a le k sa m e n i I M e d d elelsen fra» P re ss e k o n to re t hos d e n h ø je re SS- og P o litifø re r i D a n m a rk «d en 4. A p ril h e d det, at h a n v a r h e n re tte t» fo r D e la g tig h e d i B je rg n in gen af flere en g elsk e V a a b e n se n d in g e r«. Erik Briand Clausen»Neser«kaldte vi ham var en Ener og Idealist. Der stod Respekt om ham i Sorø, ikke paa Grund af hans Styrke, men for hans Ærligheds Skyld, en Ærlighed, der bundede dybere, end det sædvanligt er Tilfældet hos Skoledrenge. Erik har bestemt aldrig kunnet være med til en lav Handling af nogen Art. Han lærte Landbrug herhjemme, tjente ved Livgarden og kom vidt omkring i Verden. Han studerede ved Universitetet i New Brunswick og var senere i Statens Tjeneste i Kalifornien. I 1927 kom han hjem og blev Sekretær i Landbrugsraadet. I 1933 fik han sammen med sin begavede og højt dannede Hustru det ærefulde Hverv at blive udsendt af Folkeforbundet for at studere Ernæringsforhold i Kina. Nogle Aar før Krigen vendte han tilbage til Danmark og købte»vennersininde«ved Hvalsø, som han drev som en Mønstergaard. I 1942 samledes Aargang 1917 til 25 Aars Skolejubilæum i Sorø. De fleste havde ikke set hinanden siden den sidste Skoledag, og hver især maatte give en kort Beretning om sin Færden i den forløbne Tid. Eriks SORØ AKADEMIS SKOLE OG TYSKERNE Aarssk rift fra S orø A k ad em is Skole fo r S k o le a a re t , d e r n u foreligger, in d e h o ld e r E fte rre tn in g e r om S k o le a a re t ved R e k to r P. H. Bohn. I R a m m e p a a første Side n æ v n e s de for F æ d re la n d e t faldne S o ra n e re : E rik Briand Clausen, R e alist 1917, Viggo Lausten, R e a list 1922, Sten L indhard, S tu d e n t 1926, K eld Hjorlø, u d m. af II G. 1927, S v e n d Severinsen, S tu d e n t 1928, Gregers Bojesen, S tu d e n t 1937, Hans H enrik G ottschalch, u d m. af I. G. 1939, S teffen Johansen, S tu d e n t 1940, Chr. Fugl Svendsen, S tu d e n t 1941, Bengt B ønhof, R e a list 1941, og N iels S tenderup, S tu d e n t U n d e r d isse N a v n e sta a r: I Æ rb ø d ig h e d og T a k n e m lig h e d s æ n k e r S k o len F a n e n o v e r sin e tro fa ste S ø n n e r. Af Skolens D agbog an fø re s h e r fra 1944: T o rs d a g d. 17. A ugust: A lum ne Mogens H enrik Nielsen, II G. m., a rre ste re s af ty sk Politi Kl. ca. 21, efter at h a n ved en T e lefo n o p rin g n in g e r k a ld t u d p a a Je rn b a n e sta tio n e n. F re d a g d. 18. A u gust: D et tyske Politi in d fin d e r sig p a a Skolen Kl. ca. 10 og fo re ta g e r en resu ltatlø s R a n sa g n in g af M ogens H e n rik N ielsens K am m er. O n sd ag d. 20. S ep tem b er: U n d erv isn in g en afb ry d e s Kl. 11,45, og E le v e rn e sam les i F estsalen. Kl. 12 sendes alle h je m som U d try k for Skolens D eltagelse i det d an sk e Folks S org o v e r P olitiets O phævelse. F r a 1945 a n føres: S ø n d ag d. 18. F e b ru a r: N ogle tyske O fficerer in d fin d e r sig om F o rm id d a g e n Kl. 10 Og b eser K lassevæ relser, K økken, G ym nastiksal og A v lsg a ard m ed H en b lik p a a m ulig A nbringelse af tyske T ro p p e r. F re d a g d. 20. A pril. 3 tyske O fficerer aflæ gger R esøg p aa H o v ed b y g n in g en for at u n d e r søge M uligheden for d en s A nvendelse som L a z a re t. M an d ag d. 30. A pril: R esøg af en O fficer fra V æ rn e m a g te n m ed en R ekvisitionsseddel p a a 600 rm B ræ n d e fra S to re Bøgeskov. H e n v ise s til K u ra to r K o r sg a a rd.-.» O v ersk æ rin g en «m a a o p giv es p a a G ru n d af d e n s tæ rk s p æ n d te S itu a tio n. 4 E le v e r af III G. cy k ler til H erlu fsh o lm for, p a a G ru n d af F o rh o ld e n e, at aflæ gge den skriftlige S tu d e n te re k sa m e n ved d en n e Skole. F re d a g d. 4. M aj: B u d sk ab et om T y sk ern es K a p itu latio n i N o rd v estty sk lan d, H o llan d og D a n m a rk n a a r Skolen Kl. ca. 20,40. E n d elø s Jubel p a a T o rv e t og G aderne! L ø rd a g d. 5. M aj: V ed L ovsang synges»m æ gtigste Kriste«, h v o re fte r R e k to r i en k o rt T ale gav U d try k fo r den o v erv æ ld en d e L ykke- og T aknem m elighedsfølelse, d e r fylder alle H je rte r v ed det v id u n d erlig e F re d sb u d sk ab. H a n m in d ed es de faldne S o ra nere, h y ld e r v o r h a a rd tp rø v e d e, ra n k e K onge, fre m h æ v e r S ø n d e rjy d e rn e s og S y dslesvigernes L idelser (»D et h a v e r saa nyligen regnet«) og slu tte r m e d de v a rm e ste Ø n sk e r fo r et lu tre t og sty rk e t D a n m a rk s F re m tid. D e re fte r fa a r Skolen

6 44 SORANER-BLADET 30. A A R G A N G N R. 6 fri. Ca. 30 E le v er m e ld e r sig til D eltagelse i M o d stan d s bevæ gelsens Vagt- og O rd o n n an stjen este. T irs d a g d. 8. M aj: V -D agen. V ed L ovsang synges»d en signede Dag«, h v o rp a a R e k to r h o ld e r en k o rt T ale om F re d en. E fte r A fsyngelsen af»k ong F r e d rik, glæ d dig i din G rav«fa a r E le v ern e fri. Kl. 9,30 sam les Skolen i F ra te rg a a rd e n, h v o r den fo rm eres klassevis i R æ k k e r p a a 3 m e d et F a n e k o m m a n d o p a a 15 E le v er fra III G. i S p id sen ; d e re fte r ry k k e d e d en u n d e r K jeld N ygaards L ed else g e n n e m B y e n u d til A lb e rtistø tte n og tog O p stillin g fo ra n M ø lleg a ard én. E fte r en V e n te tid fra Kl. 10 til c. 12 h y ld ed e d en sa m m e n m ed den øvrige B efolkn in g de engelske T ro p p e r p a a d eres G e n n e m m a rc h. F o rø v rig t oplyses det i A arssk riftet, a t fra og m ed 1. M arts i A a r h a r et K or af E le v e r fra Skolen o v ertag et L edelsen af S a n g en ved G u d stje n estern e i S orø K irk e h v e ra n d e n S ø n dag. K o ret m e d v irk e r tillige ved L ø rd a g srin g n in g e rn e i K irken. Skolebiblioteket r u m m e r B ind, en T ilvæ kst p aa 412 B ind. Skolen h a v d e 1. M aj E le v e r og ved U d g an g en af A pril i A a r 381 E lever, h v o ra f 150 e r A lum ner, fo rd elt m ed 44 p a a G ym nasiebygningen, 64 p a a H o v ed b y g n in g en og 42 p a a»vænget«. 100 E le v er sø g e r Skolen fra P e n sio n e r og et lignende A ntal fra d eres H jem. T ra n slo k a tio n e n fa n d t Sted F re d a g d en 22. Ju n i og O p tag elsesp rø v en for nye E le v e r M a n d ag den 25. og T irsd ag d en 26. Juni. Det n y e S k o le a a r b eg y n d e r T irs d a g den 14. August. N CHRISTIAN FUGL SVENDSEN IN MEMORIAM a t t e n m e lle m d e n 25. o g 26. A p r il i A a r s a t t e C h ris tia n F u g l S v e n d s e n (S. 4 1 ) L iv e t til v e d U d f ø r e l s e n a f e n O p g a v e i n d e n f o r M o d s ta n d s b e v æ g e l s e n. s t æ r k e d e s y d e r lig e r e, d a v i t r a f s a m m e n p a a d e n p o l y t e k n i s k e L æ r e a n s t a l t, h v o r h a n s t r a k s e f te r s in S t u d e n t e r e k s a m e n o p to g S t u d i e t til F a b r i k s i n g e n i ø r. S a m m e n b le v v i S o ld a te r, o g s a m m e n o p le v e d e v i d e n 29. A u g u s t. V i la a d e n 29. A u g u s t v e d et P o l y t e k n i k e r b a t t e r i i H o lb æ k. Alle v e n t e d e vi, a t vi v ild e f a a L o v til a t g ø r e v o r P l ig t o g ta g e K a m p e n o p. F ø r K a m p e n v a r b e g y n d t, f ik v i i m i d l e r t i d O r d r e til a t o v e r g iv e o s. D e tte v a r e t h a a r d t S la g f o r o s alle, m e n p a a fa a v i r k e d e d e t s a a s t æ r k t s o m p a a C h r is tia n. D e n D a g b le v b e s t e m m e n d e f o r h a n s s e n e r e s to r e A r b e j d e fo r D a n m a r k i M o d s t a n d s b e v æ g e l s e n. E f t e r I n t e r n e r i n g e n s a m l e d e s h u r t i g t S tø r s t e d e l e n a f v o r t B a tt e r i under v o r e s e g e n L e d e lse f o r e n g a n g a t k o m m e til a t y d e d e t, d e r b le v o s n æ g t e t d e n 29. A u g u s t. C h r i s t i a n g ik s t æ r k t o p i A r b e j d e t o g b le v s t r a k s G r u p p e f ø r e r. A ld r ig g ik m a n f o rg æ v e s til h a m, n a a r e t A r b e j d e skulde u d f ø r e s. H a n k e n d te F a r e n v e d A r b e j d e t, m e n h a n v id s te, a t d e t v a r e t A r b e jd e, d e r s k u l d e u d f ø r e s, o g d e r f o r v a r h a n p a r a t til a t o f re a lt. S a a le d e s o g s a a d e n 2 5. A p r i l. N o g le a f v o r e F o l k s k u l d e u d o g h e n t e t r e V o g n e ' p a a J a g t v e j. U n d e r A k ti o n e n s t ø d e r n i a f v o r e F o l k p a a e n t y s k C y k l i s t d e lin g p a a M a n d. D e t k o m m e r til e n k r a f t i g I ld k a m p, o g to a f v o r e G r u p p e f ø r e r e b liv e r d r æ b t. C h r i s t i a n F u g l S v e n d s e n v a r d e n e n e. S a a le d e s d ø d e h a n. H a n fik d e n s m u k k e s te D ø d e n D a n s k k a n f a a. H a n f a ld t i a a b e n K a m p m o d L a n d e t s F j e n d e, s o m h a n a f fri V ilje v ild e b e k æ m p e. L a d d e t t e v æ r e e n T r ø s t fo r h a n s d y b t r a m t e M o d e r o g to S ø s k e n d e o g f o r o s a lle, d e r k e n d t e h a m, s o m d e n g o d e K a m m e r a t h a n v a r. Æ r e v æ r e h a n s M in d e. Ib K u h re L a rse n, C h r i s t i a n s D e lin g s f ø r e r. C h r i s t i a n og je g t r a f h i n a n d e n f ø r s te G a n g i S o rø A k a d e m i s S k o le. H e r l æ r t e je g h a m a t k e n d e s o m e n f l in k o g r a s k K a m m e r a t. D e tte I n d t r y k a f h a m f o r Ch r is tia n F u g l S v e n d s e n v a r S ø n a f a f d ø d e S k o v r i d e r S v e n d s e n, S d r. S t e n d e r u p v ed K o ld in g. H a n s M o d e r b o r n u i S o rø, o g h e r f r a b le v h a n S t u d e n t i E f t e r B e fr ie ls e n e r h a n s a f T y s k e r n e n e d g r a v e d e L ig u d le v e r e t. B is æ t t e l s e n f o r e g i k d e n 29. M a j f r a S o rø K ir k e, h v o r d e r s a a s a d s k i ll i g e F r i h e d s k æ m p e r e, d e r i b l a n d t tr e f r a h a n s G r u p p e i K ø b e n h a v n. V e d d e n m e d D a n n e b r o g s m y k k e d e K is te s t o r E l e v e r f r a S o rø A k a d e m i s S k o le Æ r e s v a g t m e d F a n e, og d e r v a r s e n d t e n M æ n g d e K r a n s e, h v o r a f d e r b l a n d t d e s ig n e r e d e s a a s f r a B y k o m m a n d o e n o g F r i h e d s k æ m p e r n e i S o rø, S t u d e n t e r - G y m n a s t i k k e n, B e s t y r e r o g L æ r e r p e r s o n a l e p a a S o rø R e a ls k o le, G r u p p e k a m m e r a t e r i K ø b e n h a v n, D a n m a r k s t e k n i s k e H ø js k o le : d e n p o l y t e k n i s k e L æ r e a n s t a l t, S o r ø B y r a a d, S o r ø L u f t v æ r n s f o r e n i n g, L æ r e r e v e d S o rø A k a d e m i s S k o le og f r a S o rø A k a d e m i s S k o le.

7 30. A A RG A N G N r. 6 SORANER-BLADET 45 Efter Salmen»Befal du dine Veje«talte Pastor Alsinger ifølge Sorø Amtstidendes Referat ud fra Ordet i Peters Brev:»Kast al jeres Sorg for Herren, thi han har Omsorg for jer«. Lige før Befrielsen oprandt, kom Budskabet om, at Svendsen var faldet i Kampen mod Tyskerne. Han var beordret ud for at holde Vagt for nogle af sine Kammerater, men der kom Soldater til, og der blev Ildkamp, men uforfærdet gik han i Døden for den Sag, som han vidste kunde gælde hans Liv. Han har gjort sin Skole, sit Fædreland og sit Hjem Ære ved sin Død. Dyb er Sorgen blandt hans Kammerater, dybest i hans Hjem, hvor han var en god Søn og en god Broder, der flittigt og pligtopfyldende arbejdede frem mod det Maal, han havde sat sig, saa han kunde blive sin Mor en Støtte. Præsten udtalte nogle trøstende Ord til Familien. Sorgen og Savnet kan vi ikke tage bort, men vi kan pege paa, at De kun har haft Glæde af Deres Dreng. De har kurf lyse Minder om ham, han er død for en stor og ærefuld Sag. Godt var det, at Danmark havde saadanne Sønner. Man rejste sig derefter op, mens Præsten fremsagde Grundtvigs Vers»Guds Fred med vore døde i Danmarks Rosengaard«. Under Salmen»Dejlig er Jorden«blev Kisten af Frihedskæmpere og Politibetjente baaret ud i den ventende Rustvogn for at køre til Stationen. Det store Følge fulgte Kisten til Banen, og her takkede Fru Skovrider Svendsen, Sorø, for Deltagelsen. Begravelsen foregaar fra Stenderup Kirke ved Kolding. Christian Svendsen vilde den 19. Maj være fyldt 22 Aar. Paa hans Fødselsdag blev der paa det Sted i København, hvor han -faldt, nedlagt Blomster. HANS HENRIK GOTTSCHALCH IN MEMORIAM 5. Maj Marts ILTans Henrik alias Gogge (egentlig Godte) og jeg kom i Klasse sammen i Sorø Vi fandt straks hinanden og kom til at sidde ved samme Pult. Vi sluttede Venskab for Livet. Siden kom vi i Gruppe sammen under BOPA s Udrykningskolonne, hvor Gogge som uddannet Mekaniker fik alt med Vognparken at gøre. Han kom allerede i 1943 med i det illegale Arbejde, og i Slutningen af Vinteren 1944 maatte han gaa under Jorden. Da jeg selv maatte dykke i September s. A., kom vi atter paa saa nært Hold af hinanden som i selveste Sorødagene. Det var faktisk forbløffende, hvad Gogge bød sig selv under det nervepirrende Arbejde, hvorom der ikke skal tales her. Han var besat af den Idé, at man simpelthen ikke kunde blive træt eller udkørt og da slet ikke syg eller saaret. Men det kom jo anderledes! Den 17. Marts i Aar blev han stoppet under en Gaderazzia paa Øster Allé. Han og en Kammerat, der kom bort, sprang ud af Vognen og flygtede under Ildkamp, og Gogge maatte lade Livet med 7 Kugler i Kroppen. Nu hviler han i Vognmandsmarken. Alting gaar til en Tid; der er ingen Tvivl om, at den livsbekræftende og glade Gogge i den sidste Tid var udkørt og pirrelig, og da jeg selv i Slutningen af Januar i Aar maatte give op og flygte til Sverige, skulde Gogge have været med, men han vilde ikke... Gogge var en Gaapaakarl, hvad man maaske ikke umiddelbart vilde tro, fordi han udadtil viste sit lyse, lette Sind. Altid havde han sine fornøjelige Historier paa Læberne, munter med den gladeste i et fornøjeligt Gilde og hjælpsom indtil det utrolige. Saadan laa nemlig Alvoren og Pligtfølelsen som et indre Lag inde bag hans som det syntes overfladiske Maske. Lidt Skuespilleri havde han jo i Blodet, Ellen og Christian Gottsclialchs muntre Søn. At det under den underjordiske Kamp kom ham til særlig Nytte, derom tvivler jeg ikke. Som han var selv, var ogsaa hans politiske Indstilling splittet, det var nok det gode, traditionelle Danmark, han vilde kæmpe frit, men med en Idealisme, der var næsten glødende Kommunisme. Mange og lange er de Nætter, vi sammen har diskuteret. Som Kammerat var han lidt af et Eventyr med alle dettes uventede Pointer, men hvor hjærtevarm og trofast var han ikke i Bunden. Aldrig var han præcis, og Aftaler huede ham daarligt og dog tilgav vi ham alle, vi kunde ikke andet. Netop som Frihedskæmper kom hans Evner under Besættelsen i fuldt Flor paa den smukkeste Maade, som fylder os, hans overlevende Kammerater, med den dybeste Respekt. De laadneste

8 46 SORANER-BLADET 30. A A R G A N G N R. 6 Føl bliver de bedste Heste. Det passer godt paa Gogge. Født den 5. Maj 1922 blev Gogge saaledes bare 23 Aar og nu skulde Livet jo først til at begynde... men for mig ligger der et lille smukt Symbol i, at Kampen, som Gogge satte Kræfterne, Evnerne og Livet til i, afsluttedes paa hans Fødselsdag. Den Lykkens Gave skulde han bare have oplevet! Du muntre Kammerat og alvorlige Kæmper for Danmarks Sag, Dig vil vi mindes i vor frie Fremtid. Bent Otto Grandjean. Spredte Erindringer fra et 9-aarigt Ophold paa de tidligere Dansk-Vestindiske Øer. Af Toldkasserer V. Bay (R. 1895). (S luttet.) Da d e t ved B ru g a f L o d d e t v a r k o n sta te re t, at vi n æ rm e d e os L an d, fo re tra k S k ip p e re n at a n k re, og vi laa for A nker en h a lv D ag s Tid, in d til T aag en pludselig lettede, og det viste sig da, at vi laa g an sk e n æ r ved L a n d u d e n fo r Ilalifax. D et v a r dejligt at k u n n e se sig om, som det viste sig, i sk ø n n e O m givelser, som vi fik L ejlig h ed til at b e tra g te n o gen T id, fo rd i vi m a a tte afvente det Øjeblik, d a d e r blev a a b n e t for H av n en, som af H en sy n til ev en tu el U b aa d sfa re v a r lu k k et m e d M in e sp æ rrin g og Je rn p o rte. E n d e lig k om vi in d i H av n en, hvis B elig g en h ed e r m eget lig K øb en h av n s, m en d en e n d e r i en m eg et sto r Indsø, som v a r fy ld t m ed Skibe, d e r la a fo r A n k e r og v en ted e p a a In spektion. Vi talte 80 sto re D a m p e re, d et v a r et im p o n e re n d e Syn! O gsaa i selve H a v n e n laa d e r m a n g e sto re Skibe, vi sa a f. Eks.»Olympic«, som den G ang v a r g an sk e ny og blev b ru g t som T ro p p e tra n sp o rtsk ib. H alifax v a r d en G ang In sp ek tio n sh av n i S tedet for K irk- w all, som v a r blevet opgivet p a a G ru n d af den»udvidede«u n d e rv a n d sb a a d sk rig, og vi n ø d den Æ r e at blive efterset af d en den G ang v e rd e n sb e rø m te Mr. Jones, som o g saa h a v de v æ re t Insp ek tio n so fficer i K irkw all. D et v a r do g et m eget lem peligt E ftersyn, id et vi m ø d te fam ilievis h o s h a m, h a n sa a k u n p a a v o re P as, og v o re S ag er blev slet ikke efterset. D e sv æ rre m a a tte vi ik k e g a a i L an d, h v a d vi v a r m eget k ed af, d a b a a d e B y og L a n d saa m eg et tiltalen d e ud, saa vi m a a tte nøjes m ed at se in d i»det fo rjæ tted e L and«! D en sidste D ag fik vi P ro v ia n t o m b o rd, og sa m tid ig blev R e d n in g sb a a d e n e sat i V andet, og nogle af P a ssa g e re rn e b e o rd re t til at b em a n d e dem, for at de k u n d e faa Øvelse deri, d erso m det u n d e r H je m re jse n skulde vise sig n ø d v en d ig t at fo rlad e Skibet. D en n e Øvelse v a r m o rso m, k u n ikke for D eltag ern e, b lan d t hvilke Fred Leevy b efa n d t sig, idet den ene E n d e af den B aad, h v o ri h a n v a r, gik saa h u rtig t ned, at»m andskabet«fik en tem m elig ublid»v andgang«! E fter Ø velsen blev B a ad en e tag et op igen m e d»lasten«, m en de blev ikke a n b ra g t i D av id ern e, m en h o ld t udsvinget, hvilket de fo r alle T ilfæ ldes S kyld v a r u n d e r R esten af Rejsen. O m E fte rm id d a g e n fa n d t A fgangen Sted, og vi saa ikke L an d, fø r vi n a a e d e F æ rø e rn e, m en sely om det v a re d e læ n ge, fik vi ikke m eg en T id til at tæ n k e d ero v er, id et vi i nogle D age k o m u d i en frygtelig S torm, som k aste d e slem t ru n d t m ed v o rt lille Skib, heldigvis u d e n at d e r skete no g et stø rre H a v a ri, m en i et P a r D øgn m a a tte K o ø jeb læ n d e rn e v æ re for, saa vi b e fa n d t os o m tre n t som i St. T h o m a s u n d e r O rk an en, og h v e rt Ø jeblik tog S kibet en frygtelig O verh alin g, saa vi troede, v o r sidste T im e v a r kom m et! E fte r at S to rm en v a r forbi, blev vi en D ag p ra je t af en engelsk T ra w le r, som gav os et S k u d for Boven, sa a vi m a a tte stoppe; m en d a vi h a v d e frit Lejde, fik vi, d a vi h a v d e afgivet et b estem t Signal, L o v til at fortsæ tte, u d en at d e r kom n ogen o m b o rd. E n a n d e n D ag blev d e r pludselig a la rm e re t:»d rivende M ine om B agbord!«, og alle sty rte d e p a a D æ kket, m en det viste sig heldigvis, at den d riv e n d e M ine v a r en død H val, som d re v om k rin g, og vi k u n d e b e roligede fortsæ tte R ejsen! E n d elig n a a e d e vi F æ rø e rn e, so m vi passered e en M o r g en stu n d lige ved S olopgang, d e t v a r et p ra g tfu ld t Skue m ed de h ø je F jæ ld e delvis d æ k k e t af T a a g e b a n k e r og o m givet af m æ gtige F ugleflokke; L a n d e t sa a frisk og g rø n t ud, h v ilket vi dog ikke h a v d e L e jlig h e d til n æ rm e re at k o n statere, da vi k u n sejlede forbi. Vi m ø d te d erim o d en fæ r øsk F is k e rb a a d, so m solgte os de dejligste frisk e T o rs k lige tru k k e t op af H avet, og d e t v a r vel nok en L æ k k e r bisken m o d Skibskosten, som vi h a v d e faaet saa læ nge! D a vi e n A ften fik et F y r u d e n fo r T ro n d h je m i Sigte, æ n d re d e vi til sydlig K u rs og gik n e d langs N o rg es K yst til K ap L indesnæ s. D et v a r en d ejlig T ur, dels fo rd i det v a r det skønneste V ejr, dels fo rd i d e t v a r et p ra g tfu ld t Syn a t se in d m o d L a n d og in d i de d y b e F jorde, og vi følte os m e re i S ik k erh ed, e n d vi læ nge h a v d e gjort. N æ ste M orgen h a v d e vi S k ag en s F y r i Sigte fo ru d e, og n u v a re d e det ikke læ nge, fø r vi a tte r v a r ved de h jem lig e S tra n d e, vi m a a tte do g a n k re op u d fo r Hellebæ k for N atten, d a vi p aa G ru n d af M in e sp æ rrin g e r ikke om N atten k u n d e g a a in d til K ø b en h av n, som vi fø rst n a a e d e den n æ ste D ag, den 14. A ugust yi7/t. Bay TIL SORANERNE PAA FYN! Efter at h a v e læ st H r. G unnar K nudsens og J. D. Lawaez' A rtik le r i S o ra n e rb la d e t fin d e r jeg A n le d n in g til at g rib e P e n n e n fo r at k o m m e m e d et P a r B e m æ rk n in g e r, so m fo rh a a b e n tlig vil v æ k k e In te re s s e hos P ro v in s e n s S o ra n e re. Selv h ø r e r je g til de e fte r m in M ening u ly k k e lig t stilled e P ro v in s -S o ra n e re, d e r k u n u h y re sjæ ld e n t h a r L e j lig h e d til at n y d e g o d t af de m a n g e forn ø jelig e S o ra n e r sa m m e n k o m s te r i K ø b e n h a v n. Je g h a r p. G. af m it S tu d iu m og m it første V irk e so m L æ r e r i F o lk e sk o le n fla k k e t en D el om, h v o rfo r h e r v æ r e n de T a n k e først n u k a n k o m m e fre m fra m in Side. N u m e n e r jeg im id le rtid, at m in e m a n g e F ly tn in g e r e r o v e rsta a e t, id te jeg h a r faaet S tillin g v ed O d e n s e Skolevæ sen, h v o r jeg a g te r at blive. Je g h a r v æ re t h e r i B y e n sid e n 1. M arts og k e n d e r e n d n u ik k e een e n este g a m m e l S o ra n e r; d e r m aa jo d o g v æ re ik k e saa faa. K u n d e vi F y n b o -S o ra n e re (h e rm e d m e n e r jeg S o ra n e re fra h e le d en fy n s k e 0 ) ikke sam le os i en lokal»filial«, d e r jæ v n lig t k u n d e k o m m e sa m m e h e r i O d en se til forskellige U n d e rh o ld n in g, d e r bl. a. k u n d e fo r m e sig m e d fo rsk ellig e F o re d ra g og desl. af s o ra n s k S a m funds egne F o lk o g saa F o lk fra K b h v n., d e r k u n d e fo r tæ lle os om H o v e d fo re n in g e n s A rb e jd sfo rm e r. G am le S o ra n e re fra F y n! H a r Id é e n nogen In te re sse, lad os d a tale sa m m e n om d e t i L øbet af E fte rs o m m e ren. N B! v a r det fo rre ste n ik k e en rim e lig Idé, at H o v e d fo r e n in g e n sø rg ed e fo r O p re th o ld e lse n af den Slags» P ro v in sfilia le r«og h e n v e n d te sig til et U d v alg af P ro v in s e n s F o lk om at tage sig af S agen, sa m tid ig m ed a t den se n d te en k o rtfa tte t B e sk ed u d til alle P ro v in s m e d le m m e r for F y n s V edk. til alle fy n sk e M e d lem m e r o m at m ø d e op p aa en n æ r m e r e fa stsa t D ato og paa et n æ r m e r e b e s te m t S ted fo r at søge en s a a d a n»filial«o p re tte t. N a

9 30. A A RG A N G N r. 6 SORANER-BLADET 47 tu rlig v is m aa v i h a v e H o v e d fo re n in g e n s S tøtte i v o re b e g y n d e n d e ø k o n o m isk e V an sk elig h ed er. E jvind Fausø (S. 39). Ø ste rb æ k sv ej 5, 2., O dense. D er e k s iste re r i O d e n se som i A arh u s L o k a la fd e lin g e r af S o ran sk S a m fu n d. De h a r ad sk illig e G ange v æ re t o m ta lt i S o ra n e rb la d e t. F o r m a n d fo r A fd elin g en i O d e n se e r D i re k tø r P. Suhr-H enriksen. lied. DE 200 RASKE GAMLE SORANERES STIPENDIUM ære Medsoraner! I Aar for 25 Aar siden blev»de 200 ra s k e g a m le S o ra n e rs S tip e n d iu m «uddelt for første Gang efter forud at være stiftet paa en Soranertur, og det har gennem Aarene ydet Studiehjælp til et Antal af 144 unge Soranere i de to første vanskelige Aar efter deres Afgang fra Sorø Akadeini s Skole med et samlet Beløb af Kroner. Den trofaste Kreds af raske gamle Soranere er imidlertid gennem Aarene svundet betydeligt ind, saa det har ikke været muligt i en Række Aar at yde den i de senere Tider stærkt paakrævede Hjælp til de unge Dimittender. Vi tillader os derfor at henvende os til Dem som gammel Soraner og anmode om Deres Aarsbidrag til denne soranermæssigt set saa paakrævede Hjælpevirksomhed. Det aarlige Kontingent er nu som for 25 Aar siden 10 Kroner og bedes venligst indsendt til Stipendiets medunderskrevne K a sse re r: K o n to r c h e f A. M. T h o rk ilse n, H. C. Ø r s te d s v e j 59, K ø b e n h a v n V. Som det fremgaar af ovenstaaende trænger Stipendiet i høj Grad til at blive sta b ilise re t, og vi har derfor tænkt, at henstille til vore Soranerkammerater, om de vilde medvirke hertil, e n te n ved som D o n a to r at tildele Stipendiet 100 Kroner (svarende til 10 Aarsbidrag) eller som K o n s o lid a n t at indbetale 250 Kroner, for hvilket Beløb vil blive indkøbt en 4 % Obligation, der i Renter vil afkaste 10 Kroner om Aaret og derved sikre Stipendiets Bestaaen ud i Fremtiden. Af Regnskabs- og revisionsmæssige Grunde vil de enkelte Konsolidanters Navne blive offentliggjort i Soranerbladet. Vi beder Dem ogsaa tage d isse H e n s tillin g e r med i Deres Overvejelser for Hjælp til vore unge Kammerater. Med venlig Soranerhilsen København i Juni L o u w. K a g M ic h a e lse n. A. M. T h o r k ils e n. Grosserer K a g M ic h a e lse n og Direktør A. Ch. Louw begge Medlemmer af Styrelsen for»de 200 ra sk e g a m le S o ra n e re s S tip e n d iu m «har som de første K o n so lid a n te r for Stipendiet til dette indbetalt hver 250 Kr. EN BOG OM H. C. ANDERSEN Paa H. H a g e ru p s F o rla g e r d e r u d k o m m e t h v a d L æ se rn e fo rø v rig t s ik k e rt fo rlæ n g st ved fra D a g sp re s se n H. G. O lrik: H a n s C h ristia n A n d e rse n. U n d e rs ø g e ls e r og K ro n ik e r O lrik h a r i d e n n e B og sa m le t et U d v a lg af d e p e r s o n h isto risk e U n d e rsø g e ls e r o m H. C. A n d e rse n, so m h an g e n n e m en S nes A ar h a r o ffe n tlig g jo rt i T id s s k r if te r og B lade. H v e rt S tykke, m e d d e le r h a n i F o ro rd e t, b æ r e r A ars- tallet for sin F re m k o m s t, i nogle N o te r og H e n v is n in g e r er d e r g jo rt R e d e for, h v o r de en k elte A rtik le r fø rste G ang e r try k t, og h v o r e n te n et S a m m e n d ra g af flere h a r fund e t S ted, eller h v o r stø rre T ilfø je lse r og R e tte ls e r e r sket. P e rso n lig r e tte r F o rfa tte re n en h je rte lig T a k til H. C. An- d e rse n -S a m le re n, G ro ss e re r H o lg er-l aag e P e te rs e n, fo rd i h a n fra fø rste F æ r d y d e d e h a n s F o rs k n in g p a a d ette F elt en In te re s se og S tøtte, u d e n h v ilk e n d e n n æ p p e k u n d e v æ re fo rtsat. N a a r m a n e r fæ rd ig m e d d e n n e Bog, so m m a n læ se r m e d u d e lt In te re sse Ira tø rste til sid ste B lad, e r d e r to P ro b le m e r, m a n s id d e r m e d en sto r F o rb a v se ls e o v e r: Oi- rik s fæ n o m e n a le T e k n ik og M irak let H. C A n d e rs e n s Liv. liv a d n u det tø rste a n g a a r, saa ste jler m a n S id e fo r Side o v e r d e n re n t u d sagt d jæ v le b læ n d te E v n e O lrik h a r til at b o re d y b t n e d i A rk iv e r, g am le M a n d ta lsliste r, M a trik le r, K irk e b ø g e r o. s. v. og u n d e uet rig tig e d e r, h v o r a n d re, h v is de d a o v e rh o v e d e t k o m m e r sa a d y b t, r o d e r r u n d t i b lin d e, fiv ilk e n S k a tte g ra v e r eller K rim in a lo p d a g e r k u n de d e r ik k e v æ re b le v e t u d al h a m! N u b lev h a n altsaa, og g o d t d e t sa m m e, d e n a ld rig tr æ tte a e t o r s k e r a l vor sto re, v e rd e n s b e rø m te K v e n ty rd ig te rs L iv og L e v n e d til U iæ de og B e rig else lo r D ig te re n s L æ se re s a m t til m e g e n M oro lo r d e m, n v e m d e t e r en f o rn ø je ls e a t se O lrik tage U e la u iig b e d e r i N a k k e n og ry ste d em rig tig g o d t. Selv en K a p a c ite t so m r r o l e s s o r u r ix, d e r ellers i v a n sk e lig e S itu a tio n e r k la r e r sig m e d en v e ltu rn e re t Vits og et Slag m ed n å l e n so m en K aru sse, d e r io rsv in d e r, sk a l n o k d y sig, n a a r d e n g am le O eu d e unik v ise r sig i V a n d s k o rp e n m e d et p o lisk og m eg et v id e n d e B lin k i Ø jet. D e r sta a r R e s p e k t o m h a n s T e k n ik, og d e t e r sa a sin eg en S ag at v ove sig u d p a a G latis i en P o le m ik m e d h a m. N u m a a m a n im id le rtid slet ik k e tro, at d e r e r T a le om b a re k o ld T e k n ik. S iet ik k e! B ag d e n n e lig g e r som D riv fje d e r d e n P o e sie n s b la a B lom st, h v o r a f vi g e rn e alle- sa m m e n in d e r s t i v o r T ilv æ re ls e sk u ld e h a v e en D u ft eller et G en sk in, h o s O lrik i d ette T ilfæ ld e K æ rlig h e d e n til H. C. A n d e rse n s D ig tn in g og In te re s s e n fo r h a n s P e rso n u d s p ru n g e t af en b e s ta n d ig m o rg e n frisk U n d rin g o v e r det M irakel, so m D ig te re n s L iv v a r fra V ugge til G rav. D e n n e U n d r in g h a r O lrik u d k ry s ta llis e re t fin t og fø lso m t i det E ssa y, d e r h e d d e r»h. C. A n d e rs e n i K ø b e n h a v n «og b e g y n d e r m e d d e n fattige g a n sk e u k e n d te O d e n s e fy rs A n k o m st til F re d e rik s b e r g B a k k e d e n 6. S e p te m b e r 1819 og slu tte r m e d d en F e stb a n k e t, so m L a n d e ts b e d ste M æ n d og d e re s D a m e r gav fo r h a m so m H æ d e rs g æ s t d e n 6. S e p te m b e r 18C9. M an læ s e r dette E ssa y a tte r og atte r, m a n læ s e r d et ik k e u d e n B evæ gelse, tæ n k e r p a a d en, so m sk re v d et og m in d e s fire L in ie r fra en Sang, vi alle lia r su n g e t en G an g : th i Sølv og G uld, d e m skal I ik k e sa n k e, d em h a r I a ld rig læ rt at fin d e h e r, m e n s A a n d e n s F ru g t, den in d h o ld s rig e T a n k e, d et e r d e n Skat, so m e n e e r os k æ r. V. Sorgenfrey H ansen.

10 48 SORANER-BLADET 30. A A R G A N G N R. 6 S O R A N E R - B L A D E T S R E D A K T IO N I Juli overtages S oran er-b ladets R edaktion a f O tto V ilhelm Som m er, til hvem alle H envendelser b ed es rettet. A dresse: Strandboulevarden 121. T elf. Øbro 4216 y. G A M L E S O R A N E R E O G S O R A N S K E N O T E R M a jo r U lrik Johan M otzfeldt (R. 23) og K a p ta jn J (h a n K eller M otzfeldt (R. 18) h a r begge g jo rt K rig e n m e d i det c a n a d is k e I n fa n te ri. D e e r S ø n n e r af a fd ø d e P ræ s t J o h a n n e s M o tzfeld t (u d m. V Kl. 84) og B ro d e r til K etil M otzfe ld t (u d m. II G. 19). F a b r ik a n t C hristoffer Conrad F ischer (u d m. 2. R. 99), d e r tid lig e re h a r b o e t i A a b e n ra a, e r b lev et a n h o ld t i K ø b e n h a v n fo r sin D eltagelse i N a z ip a rtie ts V irk so m h e d. F i s c h e r v a r en O v e rg a n g D. N. S. A. P.s H o v e d k a sse re r. L e k to r, D r. p h il. H enrik U ssing k a n i A a r fe jre 50 A ars S tu d e n te rju b ilæ u m. Ove B jørn A ndersen (S. 38) h a r b e s ta a e t ju rid is k E m b e d s e k s a m e n m e d 1. K a ra k te r. I d e n d a n sk e K lub p a a K n ig h tsb rid g e i L o n d o n h a r» P o l i t i k e r s K o r re s p o n d e n t H o lg e r H ø rsh o lt H a n se n h a ft en S a m ta le m e d F ly v e re n K jeld B ø nhof (R. 3 6 ), d e r e r Søn af S ta tssk o v fo g e d R ø n h o f, B ro m m e, og L ø jtn a n t i det n o r sk e L u ftv a a b e n, m e n fo r T id e n g ø r T je n e ste i en b ritis k L a n g d is ta n c e a fd e lin g. L ø jtn a n t K jeld R ø n h o f, h v is 1 9-aarige B ro d é r,' Bengt B ø n h o f, (B. 41) b lev d r æ b t af N a z iste rn e i B e sæ ttelsen s sid ste P e rio d e, e r en af de to e n este O v e rle v e n d e af de 22 P ilo te r, d e r træ n e d e sa m m e n i d en n o rsk e T ræ n in g s le jr i»l ille N o rg e«i C a n a d a. H a n e r s a m tid ig d e n e n este O v e r le v e n d e fra et F ly v e rh o ld p a a 20 P ilo te r, so m s a m tid ig fik en U d d a n n e ls e fo r V id e re k o m n e i S k o tlan d. Ia lt h a r h a n g e n n e m fø rt 183 T o g te r o v e r fje n d tlig t T e r rito riu m. H a n h a r h ele T id e n fløjet S p itfire eller M ustang. H a n b æ r e r saavel d e n n o rsk e K rig sm e d a lje so m H a a k o n V II s M edalje. R e d a k tø r af» B o rn h o lm s Avis«i R ø n n e Vilhelm Kjødt (S. 27) h a r faaet A nsæ ttelse som R e d a k tio n sse k re tæ r ved» N ationaltidende«. W illy Antoni Jensen (udm. III Kl. 09), d e r k ald te sig K a p ta jn i S ch alb u rg -K o rp se t og R e d ak tø r, o p h o ld t sig u n d e r B esæ ttelsens sidste M a a n e d e r p a a B o rn h o lm, h v o r h a n a r r e ste red es den 5. M aj og a n b ra g te s i A lm in d in g en -L ejren. S e n ere førtes h a n til K ø benhavn, h v o r h a n s S ag sk a l b e h an d les. S o ra n e rb la d e ts R e d ak tio n h a r m o d ta g e t følgende: D et sm u k k e M inde, S o ra n e rb la d e t sæ tte r m in B ro r, h a r r ø r t og glæ det os m eget, og d et e r blevet p a a la g t m ig at u d try k k e hele F am ilien s T ak n em lig h e d. S a m fu n d ets D eltagelse i v o r S o rg h a r gjo rt sit til a t trø ste i d en tu n g e Tid, og jeg vil g e rn e b ede Dem m o d ta g e v o r Taksigelse. D e re s æ rbødige Bj. Bjørnestad. G y ld e n d a l u d s e n d e r et n y t O p la g af Læ ge Gregers Jensens (S. 09) K o n g o b o g» M o n g a n g a«. G regers J e n s e n er fo rø v rig t i dette F o ra a r v e n d t h je m fra en ty sk K o n c e n tra tio n s le jr. H a n s B ro d er, R e d a k tø r S tig Jensen (S. 13) v a r S jæ lla n d u n d e r B e sæ ttelsen O rg a n is a to r af V a a b e n m o d ta - g e lse rn e fra L uften. T ir s d a g d e n 29. Maj p ræ s e n te re d e h a n i N æ s tv e d sine F o lk fo r C h e fe n fo r S pecial F o rc es M ission in D e n m a r k C o m m a n d e r H o llin g w o rth. R e se rv e læ g e p a a G ig tsa n a to rie t p aa i Skelskør E rik P eylz (S. 23) e r fra 1. Juni a n sa t so m R eserv elæ g e ved O d e n se A m ts S y g e h u s B ade- og M a ssag eafd elin g. N e d e n s ta a e n d e B rev fra K o m m a n d ø r Magnus Bojesen, h v is Søn, S ø lø jtn an t Gregers B ojesen, faldt som F r i h e d s k æ m p e r d en 5. Maj i A in alieg ad e, b rin g e s h e rv e d til S o r a n e r k a m m e ra te r s K u n d s k a b :» K æ re V e n! M in K o n e og jeg ta k k e r in d e r lig t for S o ra n sk S a m fu n d s og P h ø n ix -K æ d e n s sto re D eltag else v e d m in eneste, e lsk e d e S øn G reg ers D ø d d. 5. M aj; ja, h a n d øde som en u n g H elt for sin e Id e a le r som b e g e js tre d e h a m for sin K onge og sit F æ d re la n d. E n M a sk in sa lv e p a a 5 K ugler g e n n e m b o re d e h a n s H jerte, d a h a n m e d sin T ro p, hvis se lv sk re v n e F ø re r h a n var, og i S p id se n 14 M eter fo ran n o g e n a n d e n o p to g K a m p e n og s to r m e d e frem i A m alieg ad e. H a n elsk ed e S orø A k a d e m i og fo ra n i sit F o to g ra fia lb u m h a v d e h a n sk rev et:» D er v a r L iv og g la d e Dage, d e r gik S olen a ld rig ned«. S o rø k a n v æ re h a m b e k e n d t, selv om lians L iv b le v saa k o rt. H a n v a r 3. G e n e ra tio n p a a S o rø. N u e r d e r ik k e flere. M in a a re la n g e S y g d o m og n u d e tte h a r helt rø v e t m in e K ræ fte r. In d e rlig T ak og H ilse n til K a m m e ra te rn e. D in (E d e rs ) h je rte lig h e n g iv n e K ø b e n h a v n, d en 24. Maj M. B ojesen.«a. Ch. L ouw. K ø b m a n d Niels-Juel U lrik, S lagelse (R. 20) e r b lev et M ed lem af et af P ro v in s h a n d e ls k a m m e re t n ed sat P r is u d valg. I H e n h o ld til L ov af 18. Maj d. A. om B e m y n d ig e lse for B e g e rin g e n til ø jeb lik k elig A fsk ed ig else af T je n e s te m æ n d v e d H æ re n og S ø v æ rn e t, d e r h a r h v e rv e t eller la d e t sig h v e rv e til ty sk K rig stje n e ste m. m., er O b e rstlø jtn a n t K r i stian P eter K ryssing (R. 09) d e g ra d e re t og strø g et af H æ re n s L ister. Redaktion: T ra n e v e j 10, N V., cand. p o lit. V. S o rg en fre y H ansen, T lf. T ag a E kspedition: V esterbrogade 30, V. T lf. C Annoncer: G ro sse re r Jo h n H. W in th e r, Je n s M unksgade 3, T lf. Ø bro B o g try k k e rie t S ela n d ia A-S, F æ lle d ve j 19, K ø b e n h a vn N., T lf. N o ra

11 INGER NORRIES SØLVSMEDIE Leverandør til Varelotteriet NB. Deres gamle Phønlxknapper laver jeg omtil de af alle gamle Soranere saa yndede Manchetknapper. N i k o l a j P l a d s 32 T e lf. P a læ UTova-SveJsepulver til A n t o g e n s v e j s n i n g (A lum inium, Kobber og Støbejern) K aina-loddefedt til a lm in d e lig : L o d n in g? (H vidblik, galv. B lik, Z ink, Kobber, Messing og B ly) U u n d v æ rlig til L o d n in g a f R ad io d ele og alt elektrisk L o d d e a rb e jd e. N o v a-s lag lo d p u d d er til al S laglodning. F o rlan g v o re P ro d u k te r hos D eres H andlende! Tønnin g St. Vissinggraard laboratorium Tlf. T ø n n in g 14 Chr. Holberg Landsretssagfører BY Løngangsstr. 23 Hofel Posfgaarden T e le fo n 4 Etablissementet P A R N A S Hotel og R estaurant T e l e f o n FREDE LERCHE MADSEN SOLD hos Købmand V. og G. N eergaard-jacobsen Storgade 7 Paul Jørgensen Worsaaesvej 2 Kbhvn. V. Tlf. Nora 1868 T ørv. B ru n k u l STAALKONTORET v. R. E. BRINCKER M A L M Ø G A D E 7 KØBENHAVN 0 Banken fo r Sorø og Omegn A ktie se lsk a b Storgade 24 Telf. 500 (3 Lin.) Kontortid: 91/a 15 SORAN E R EMBLEMER faas hos A. D R A G S T E D A/s Kgl. H ofjuveler & H o f Guldsmed B red g ad e 17 K ø b e n h a v n K. Chr. Bjødstrup Andreasens A utom obilforretning oa A utom obillakereri Telf. Sorø 270 Forhandles i Sorø og i Landets øvrige G uldsm edeforretninger. o lø e c jn e n s G n d e l s s o i n e s l a j t e l i T elefon S o rø 717 Slagelse Træskofabrik A/s Telef. 130 D riftsbestyrer C. G. Kierulff A lfred Bendtsen H. C. Ørstedsvej 23. Telf Anlæg og Vedligeholdelse a f Haver. Forlang Tegning og Overslag. E. BERGSTRØM - ANLÆGSGARTNER R ationel S p rø jtn in g m ed M otorsprøjte PA LÆ 5989 Vi fremstiller EMULGATORER for ethvert Form aal Juelsm inde Telf. As 5 (5 L inier) E M U L S I O N A/s R aad h u sp la d se n 16,8, K ø b en h av n V. Telf. C entral 15632

12 D en h o lb e rg sk e Stiftelse Tersløseøøard H olbergs Som m erbolig og ad elige Sædegaard m ed Holbergs Enkesæ de og Mindestuer og gam m el Park E n tre 5 0 O re Læg en af D eres U dflugter e lle r C ykleture over T erslø seg aard og b esø g denne soranske Stiftelse Hotel (VAngleterre København Svend O. Nielsen Farvehandler Nørregade 29. Tlf. 97 R IN G S T E D A/S N. PETERSENS TRÆLASTFORRETNING FREDERIKSBROENS KALKVÆRK A/S 3 >. CS uhr-<3 C en riksen D irektør C A/sTage Knøvl &. Co. Skind P elsvarer en gros Vesterbroflade 52. Kbhvn. V. A u to m o b ile r købes kontant til højeste Priser. AuroQAAßOFN HOLBÆ K. Tlf. 33 Vi a fh e n te r V ognen og ordner ålle P a p ire r. Vim m elskaftet 42 K øbenhavn K. Børge Formark Tlf. Byen 7121 M a n u fa k tu r en gros BOGTRYK Kaffetilsætning ISUNDHEOSKONTROLURIT I BOGBIND SVEGARDS BOGHANDEL seunôià A K T IE SE L SK A B FÆ LLEDVE] 19 KØBENHAVN N N O R A Studentersmykker i SØLV ju s t Andersen Amagertorv 4 S O R Ø Telefon Nr. 27 Postkonfo 7163 H O L G E R D U E Refraktionist og Optiker GI. Kongtevej 114. Kbhvn. V. Tlf. V ester 55 85y

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

'pr I J l SORANERBIADET SORAMSK - SAMFUND. UNIONKUL A/s 1UAAIVEDSSKRIFT FOR. CHRISTIAN FRIIS Niels Juels gade 15, København K.

'pr I J l SORANERBIADET SORAMSK - SAMFUND. UNIONKUL A/s 1UAAIVEDSSKRIFT FOR. CHRISTIAN FRIIS Niels Juels gade 15, København K. a&r hr Wedege Hibegade 18 7 0 ø SORANERBIADET 1UAAIVEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND NUMMER 1. JANUAR V EN TILA TO RER BLÆ SERE V EN TILA TIO N S. M ATERIEL F «DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s KGL. HOFLEVERANDØR

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

S O R A M E R B I A D E T

S O R A M E R B I A D E T S O R A M E R B I A D E T MAAJVEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 29. AARGANG 1944 I 1 NUMMER 11. NOVEMBER VARE-OG INDUSTRILOTTERI De manges Fordel- Lotteriet støtter dansk P roduktion. Indkøbt for over 115

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUND. UNIONKUL A/s. Sorø Stakitfabrik \ SVEGÅRDS. Sorø Savværk 38. AARGANG 1953 NUMMER 4. A PRIL. xj.

SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUND. UNIONKUL A/s. Sorø Stakitfabrik \ SVEGÅRDS. Sorø Savværk 38. AARGANG 1953 NUMMER 4. A PRIL. xj. Ribügade 18 0 7 9 SORAJVERBLADET V MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUND 38. AARGANG 1953 NUMMER 4. A PRIL UNIONKUL A/s IMPORT AF KUL, KOKS, CINDERS * A M A L I E G A D E 4, K. C. 5735 D ire k tø r : J.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form.

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. I m o Katalog: over af danske Kunstnere, * der bortsælges ved offentlig Avktion M a i dm 6. Februar 1906 KL 11*1* F o n.

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

SORANERBLADET. M E D L E M S WWW B I, AD: FOR S O R A N S K B i S A M F U N D HARALD SCAVENIUS. 24. AARGANG Nr. 5 Maj 1939

SORANERBLADET. M E D L E M S WWW B I, AD: FOR S O R A N S K B i S A M F U N D HARALD SCAVENIUS. 24. AARGANG Nr. 5 Maj 1939 SORANERBLADET M E D L E M S WWW B I, AD: FOR S O R A N S K B i S A M F U N D 24. AARGANG Nr. 5 Maj 1939 HARALD SCAVENIUS c ^ ø rd a g A fte n d en 22. A p ril døde D a n m a rk s G e s a n d t i H aag

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere