Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Generalforsamling I Danish Farmers Abroad med flot tilslutning. Som bekendt blev årets generalforsamling afholdt den 26. januar på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Med over 60 deltagere blev generalforsamlingen den mest velbesøgte af slagsen i foreningens historie. Erik Jantzen aflagde bestyrelsens beretning i en optimistisk tone, idet medlemstallet er steget til i alt 80 samt at medlemskredsen skønsmæssigt vurderet repræsenterer ca ejere / investorer. Denne gruppe har en meget stor produktion, som er estimeret til at omfatte ha. agerjord (svarende til 14 pct. af det danske landbrugsareal) samt årssøer eller 2,5 million slagtesvin (svarende til 10 pct. af den samlede danske svineproduktion). Der ud over består den udenlandske produktion også af et større antal malkekøer og kødkvæg samt fjerkræ og får. Foreningens medlemmer driver landbrug i mere end 20 lande. Formanden var også optimistisk med hensyn til indtjeningsevnen i de udenlandske selskaber. En række af foreningens medlemmer har i 2011 præsteret en rigtig god indtjening oplyste han.. På generalforsamlingen var der genvalg til Erik Jantzen og Jens Ulrik Tarpgaard, medens Knut Langeteig og Laurids Søndergaard havde valgt at stoppe i bestyrelsen efter mange års stærk engagement. De blev afløst af Jytte Rosenmaj, Idevang A/S og Bjarne Vest, PoldaNor. Som suppleanter valgtes Henrik Gøttrup, SIA Agroduo og Anders Bundgaard, Axzon. Vi takker Knut og Laurids for en stor indsats i bestyrelsen og byder Jytte og Bjarne velkommen till arbejdet. Referat fra generalforsamlingen er udsendt til alle foreningens medlemmer primo februar måned. Spørgeundersøgelse blandt medlemskredsen. I forbindelse med udsendelse af referatet fra generalforsamlingen blev også udsendt et spørgeskema med det formål at få et samlet overblik over medlemskredsens struktur og produktionsomfang. Endvidere blev der stillet spørgsmål vedrørende medlemmernes forventninger til medlemsskabet og ønsker om aktiviteter i foreningen. 1

2 Vi har modtaget rigtig mange svar med nyttige oplysninger og rigtigt mange gode, konstruktive forslag til hvad bestyrelsen og sekretariatet skal fokusere på for at give medlemmerne størst mulig udbytte af medlemsskabet. Disse svar vil danne grundlaget for vore drøftelser, når den nye bestyrelse træder sammen for første gang den 8. marts. ERFA grupper og Benchmarking. Et gennemgående tema i svarene fra medlemskredsen er ønske om netværk og erfaringsudveksling. Der vil derfor i den kommende tid blive taget initiativ til etablering af flere ERFA grupper indenfor såvel planteproduktion, som kvæg- og svineproduktion. Der kan blive tale om forskellige former for grupper: Grupper bestående af danske driftsledere tema produktion og produktions økonomi Grupper bestående af udenlandske driftsledere tema produktion og produktions økonomi Grupper for virksomheds ledere --- fokus på økonomi og ledelse Når konceptet er fastlagt og tovholdere fundet, vender vi tilbage med en mere specifik beskrivelse af gruppernes sammensætning og arbejdsform. Vi vil dog naturligvis gerne have en tilbagemelding fra dem, som har interesse i at komme med i en ERFA eller Benchmarking gruppe. Vi vil også gerne have henvendelse fra nogen, som kan og vil påtage sig rollen som koordinatorer for en gruppe, for uden engagerede koordinatorer er ERFA gruppe normalt vanskelige at holde kørende i længere tid. Etablering af gruppe for Dairy Management Network. Med Jens Ulrik Tarpgaard, DFA bestyrelsesmedlem og Susanne Pejstrup, Lean Farming som initiativtagere holdes den 27. februar kl. 10:00 12:00 et møde i Herning Kongrescenter med henblik på etablering af en netværksgruppe for mælkeproducenter. Mødet er åben for alle interesserede. Nærmere oplysninger om mødet kan fås ved henvendelse til de to initiativtagere. Jens Ulrik Tarpgaard mobil Susanne Pejstrup mobil Konferencen efter generalforsamlingen. I forlængelse af generalforsamlingen i DFA den 26. januar blev afholdt en konference med en række ret varierede temaer. Ikke mindre en 82 havde tilmeldt sig denne del af arrangementet. Stemningen var til god og diskussionslysten stor. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte temaer og indlæg på konferencen Ønsker du yderligere uddybning af indlæggene eller kontakt til en af indlederne så henvend dig til sekretariatet for Danish Farmers Abroad. 2

3 Stemning var god og diskussion lysten stor ved konferencen den 26. januar. Foto Jørgen P. Jensen Tema 1: Farm Production Manager uddannelsen Hvad omfatter FPM uddannelsen? v. Henrik Detlefsen, Jordbrugets Uddannelses Center, Aarhus Henrik Detlefsen gennemgik kort, hvad Farm Production Uddannesen går ud på og sammenfattede dette således: 1. FPM i få ord. Driftslederkursus for mellemledere på danskejede landbrugsvirksomheder i udlandet Specialisering i Svin, Planter, Kvæg eller Fodermølle Kursusstart hvert år i november med eksamen 1 ½ år senere i maj måned. Pris EURO, der dækker undervisning samt kost og logi i 19 kursusdage. 2. Hvad lærer eleverne Produktionsstyring indenfor deres speciale især med fokus på arbejdsplanlægning, opfølgning og kvalitetssikring Økonomi især med fokus på budget Personaleledelse med fokus på motivation, kommunikation og medarbejderudvikling 3

4 . 3. Aktiviteter 2 x 4 dages studiebesøg i Danmark 4 x 2 dages seminar og vejledning Eksamensprojekt Evaluering af forløbet af FPM hold v. Lars V. Drescher, DCHI Lars V. Drescher er direktør for DCH International A/S (DCHI), der har landbrug i såvel Rumænien som Canada. Aktuelle fakta om DCH-I: Rumænien: søer og en årlig produktion af slagtesvin Egen foderfabrik tons foder produceres dagligt ha landbrugsjord i drift 200 ansatte Canada: søer og en årlig produktion på slagtesvin Egen foderfabrik 19 ansatte DCH-I havde 4 driftsledere med på hold 1 af FPM uddannelsen. Lars havde forud for konferencen bedt hver af dem om at give deres mening til kende om kursusforløbet.. To af disse statements lyder således: Florin Gigi Popescu, Farm Production Manager, Svin:.We leaned what production costs means, how we can reduce them by preparing the workers better An opportunity to know other people working in pig production, exchange experience for different problems To create a network between participants, until now this network gave results for some of us Ionel Butnaru, Farm Production Manager, Svin:.Working with motivating employees.teachers are very explicit and otherwise follows the end og each idea with examples Hos DCHI har ledelsen oplevet følgende effekt af at have haft medarbejdere på FPM kurset: Har givet stor motivation Har givet bedre ledere Har givet større interesse for virksomheden Har givet større forståelse for DCHI s strategi. Kurset stiller to væsentlig krav til deltagerne nemlig gode engelsk kundskaber samt ressourcer til at gennemføre opfølgning på de enkelte moduler i kurset. En sådan uddannelse er nødvendig for enhver organisation i udlandet var Lars V. Dreschers afsluttende kommentar. 4

5 Opstart af FPM hold 3 v. Henrik Detlefsen + Povl Nørgaard Det tredje hold af Farm Production Manager startede op den 24. januar med et 4 dages kursusophold i Danmark. Holdet består af 16 deltagere fra 8 forskellige virksomheder i Rumænien, Slovakiet og Ukraine. 9 deltagere er på linjen for svineproduktion, 5 på planteavlslinjen og endelig 2 på linjen for fodermølle. Det lykkedes desværre ikke at få en linje op at stå for kvægbrug. Manglende engelsk kundskaber angives som begrundelsen for dette, hvilket har bevirket, at der forud for igangsætning af FPM hold 4 vil blive tilbudt et intensivt engelsk kursus. FPM hold 3 ved opstarts kurset i Danmark uge Tema 2: Erfaringer med økonomisk Benchmarking på tværs af landegrænser. v. Johs. V. Hansen Indlederen er koordinator for en ERFA-gruppe bestående af direktører fra 7 selskaber med landbrugsproduktion i Østtyskland, Polen, Ukraine, Litauen, Rusland, Slovakiet, Rumænien og Canada. Gruppen mødes to gange årligt. Forud for mødet indsamles data fra de enkelte selskaber omhandlende såvel produktion som økonomi. De indsamlede data opstilles og sammenlignes ned til EBITDA. På det halvårlige møde gennemgås tallene. 5

6 I forbindelse med mødet behandles ud over dette et eller flere relevante temaer. De syv selskaber har en samlet produktion på årssøer svarende til årssøer i gennemsnit pr. selskab. I den økonomiske benchmarking deltager ikke nødvendigvis hele produktionen. Flere selskaber deltager med en eller flere linjer. Hidtil har der været tale om 9 lijer med gennemsnitlig årssøer. Der er betydelig forskel imellem de enkelte linjers effektivitet, men gennemsnittet af fravænnede grise er dog så højt som 28,9 fravænnede grise pr årsso. Dette er kun lidt lavere end gennemsnittet af den danske E-kontrol, hvor besætningsstørrelsen er markant lavere og kun på ca 625 årssøer. Gruppen har sat sig det mål, at alle selskaber skal nå en effektivitet på 30,0 solgte slagtesvin pr årsso. Den samlede økonomiske effekt ved en sådan effektivitets forbedring vil for de 7 selskaber være på ikke mindre end 73 mio. kr. alt andet lige. Der vil naturligvis være forskelle mellem de enkelte lande. Dette gælder dog først og fremmest afregningsprisen på svinekød, medens de fleste omkostninger både variable og kapacitetsomkostninger -- varierer mere imellem selskaberne end imellem landende. Det er den variation som giver anledning til den store diskussion og erfaringsudveksling i gruppen. Alle væsentlige nøgletal sammenlignes som i søjlediagramment nedenfor. Tabel: Forskel i variable omkostninger i ERFA gruppens 9 produktions linjer. 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,49 7,34 Variable omkostninger kr. pr. Kg slagtevægt 6,61 7,28 7,57 7,64 7,04 5,69 6,89 7,06 7, GNS DK DBTJ GNS DK DBTJ For at lære noget om ledelse og styring af store besætninger blev mødet i maj måned 2011 afholdt i USA. Ved den lejlighed besøgtes bl.a. Cartage Veterinary Goup, som har specialiseret sig i styring af større svineproduktioner. Samlet varetager gruppen styringen af besætninger med en produktion på årssøer og tilsyneladende med god effektivitet på trods af en udskiftning af mandskabet på 80 pct. årligt. 6

7 Endvidere besøgtes Maschhoffs Family Farm, der er ejet af de to brødre Dave og Ken Maschhoff. Produktionen er her udvidet fra 110 årssøer i 1981 til årssøer i Brødrene havde netop ugen før besøget tilkøbt et selskab med årssøer. Begge steder var nøgle ordet ledelse og styring --- eller kort go godt: SOP = STANDARD OPERATING PROCEDURE Tema 3: World Bank process when investing in agriculture. v. Jytte Rosenmaj CEO, Idavang A/S og Michael Henriksen CFO, Idavang A/S Ejes af Claus Baltsersen, Carsten Lund Thomsen samt Jytte Rosenmaj og Ole Bjerremand samt nu også IFC (20 pct.). Selskabet har siden 1998 haft svineproduktion i Litauen og siden 2007 også i Rusland. Produktionen består i dag af samlet årssøer og ha agerjord. Selskabet er i øjeblikket i gang med yderligere ekspansion og bygning af et Green Field projekt til årssøer fullline i Ostov, Rusland. Der ud over forventes i 2012 dyrket ha agerjord. Spørgsmål: Hvorfor vælge Verdensbanken som samarbejdspartner?? Svar: - Mulighed for ekspansion + konsolidering - Begrænse eget indskud - Bevare majoriteten - Øge professionalismen Verdensbanken: Verdensbankens og dens private sektion kaldes IFC (International Finance Corporation) blev kort præsenteret således: - Verdensbanken blev etableret i 1956, hvor også Danmark blev medlem - Formålet var og er at hjælpe lande med at opnå en bæredygtig vækst ved at investere i den private sektor, mobilisere kapital fra det internationale finansielle marked samt yde rådgivning til virksomheder og regeringer. - Verdensbankens globale prioritering er -- fødevaresikkerhed, klimaforandring regeringers ledelse og antikorruption samt støtte skrøbelige stater. - Udbetaler lån i mere end 45 forskellige valutaer IFC (International Finance Corporation): 1. Er helt kommerciel, således at prisen på lån, garantier og indskud af egenkapital sker på markeds vilkår og baseret på standard faktorer som sikkerhed samt vurdering af de 7

8 lande forretningen skal foregå i. IFC s krav til afkast er høj sandsynligvis så høj som pct. af den investerede kapital. 2. IFC kan ikke investere i udviklede lande som f.eks. EU lande. 3. IFC er meget professionelle, har stor viden og kun interesseret i partnerskab med de bedste indenfor det pågældende forretningsområde. At få IFC ind som investor er en meget lang og noget omstændig proces. Michael Henriksen ridsede denne op i 12 punkter, som efterfølgende blev uddybet enkeltvis: Standard emner Grov tidsplan: 1. Forretningsplan Oktober- december Due Diligence Januar-Februar Vurdering (Due Diligence) Marts Investerings budget April Forhandlinger Maj Offentliggørelse April Vurdering og godkendelse af bestyrelsen Maj Indgåelse af aftaler Juni Udbetaling August Projekt udvikling 11. Evaluering 12. Closing / Exit?? En lang og kompliceret proces, men med et positivt resultat og en utrolig spændende og seriøs samarbejdspartner som resultat. Et samarbejde som samtidig har givet mulighed for optagelse af russiske lån med statstilskud. GODT GÅET - Idavang A/S (red.) 8

9 Tema 4: Smithfield s strategi i Rumænien, Europa og Worldwide. v. Paul Cringulescu, Development Manager, Smithfield Romania Smithfield Romania er en del af Smithfield Foods, Inc.med hovedkvarter i Smithfield, Virginia, USA. Firmaet er oprindeligt etableret i 1890 og har siden udviklet sig til det der i dag er Verdens største svineproducent samt verdens største kødforædlings virksomhed. Smithfield har på verdensplan over 1 million årssøer med en årlig produktion af slagtesvin på over 20 millioner. Svineproduktionen foregår ud over USA også i Mexico, Polen og Rumænien Selskabet forædler mere end 2 millioner tons svinekød årligt, som afsættes i form af mere end 50 brands Smithfield havde i 2011 ikke mindre end ansatte på Verdensplan. Smithfild gik meget hurtigt ind i Rumænien efter kommunismens fald i Allerede i 1991 etableredes det rumænske selskabet og siden er investeret over 600 millioner USD i dette selskab: 500 millioner USD er investeret i landbrugs selskabet -- Smithfield Ferme 100 millioner USD er ivesteret i slagteri og forædlings selskabet -- Smithfild Prod Smithfild Ferme består af tre divisioner. Alle aktiviteter i denne afdeling foregår i den vestlige del af Rumænien, d.v.s. vest for bjergkæden Karpaterne. A. Landbrugs divisionen ha dyrket areal ha ejet + lejet areal til udspredning af gylle B. Fodermølle divisonen Er den største kornkøber i Timis County Køber årligt tons korn hos lokale planteavlere C. Farm divisionen 5 sofarme med samlet årssøer 1 ornestation som er issoleret fra de øvrige farme 40 farme med grise fra fravænning til slagtning --- samlet produktion slagtesvin pr år. Contract Grower program omfattende partnerskab med lokale landmænd, som kan udnytte EU strukturfonde til opbygningen af svine projekter. Dette program ønskes udbygget og omfatter p.t.: - 4 farme i drift - 3 farme under opbygning - 17 projekter godkendt af EU's strukturfond - 12 farme klar til at søge om struktur-fond tilskud i

10 Poul Cringulescu var meget interesseret i kontakt med danske landbrugs selskaber med aktivitet i Rumænien med henblik på drøftelse af et samarbejde om handel med korn eller produktion af slagtesvin på kontrakt. Smithfild Prod slagter og forædler ca. 30 pct. af alt det kød som bliver klassifiseret i Rumænien. Selv om slagtning og forædling foregår i den vestlige del af landet er salgskontoret etableret i Bukarest og selskabet har ikke mindre end kunder fordelt over hele Rumænien. Der har i Rumænien været et EU forbud mod eskport af svinekød efter udbrug af svinepest i netop en af Smithfilds farme for 5 år siden. Dette forbud har EU for ganske nylig ophævet og Smithfild Prod og Paul Cringulescu ser store mulighed i en eksport af svinekød til andre EU lande. Denne eksport er allerede indledt i lille skala, men forventes udbygget i årene fremover. Tema 5: Muligheder og udfordringer for udlændinge ved etablering af landbrug I Kina. v. Peter Rasmussen, Asia Base A/S 你 吃 饭 了 吗? (Have you eaten rice today?) Have you eaten rice today? er ifølge Peter Rasmussen et meget anvendt udtryk, når man hilser på hinanden i Kina. Udtrykket stammer tilbage til tiden efter 2. Verdenskrig, hvor kine- 10

11 serne i en meget lang periode manglede såvel mad som andre fornødenheder i katastrofal grad. Peter Rasmussen, der er uddannet elektroingeniør, blev i 1988 ansat i et større multinationalt selskab som salg- og marketing direktør i Kina. I 1994 stiftede han sit eget firma Asia Base A/S og har siden rådgivet hundredvis af udenlandske virksomheder med markedsundersøgelser og strategier med henblik på etablering i Kina. Asia Base er i dag delt i to forskellige selskaber: 1. Asia Base Research Co. Ltd der udfører markedsundersøgelser for alle former for firmaer eller enkeltpersoner, som påtænker at investere i Kina. Selskabet har 25 anssatte og har siden 1994 gennemført over 500 markedsundersøgelser 2. Asia Base Services tilbyder en række forskellige ydelser eksempelvis: Virksomhedsoversigt og - undersøgelse Investerings undersøgelser og -muligheder Støtte til forhandlinger Støtte til etablering og registrering Due Diligence light Problem og konflikt løsning Asia Base Services har siden 1994 været involveret i etablering af over 200 virksomheder i Kina. Who will feed China? Wake up call for a small planet I Kina er landets styre meget optaget af, hvordan der i de kommende år kan skaffes mad til kineserne og det stigende forbrug, der følger med den stadig stigende købekraft, som mange kommer i besiddelse af i disse år og måske i endnu større grad på længere sigt. Der er mange grunde til dette: Masser af god landbrugsjord bliver i disse år inddraget til industri 80 pct. af alt korn i Kina bliver kunstigt vandet, men stadig mere af dette vand bliver efterhånden brugt til ikke landbrugsmæssige formål Med den stigende indkomst, som befolkningen kommer i besiddelse af, ændres også madvanerne fra traditionelt meget ris over imod andre retter indeholdende en større del okse- og svinekød og ikke mindst fjerkrækød. Kinas enorme befolkning forventes fortsat at stige på trods af 1 barns politikken og en prognose viser at Kina i år 2017 vil passere 1,5 milliard mennesker Hovedpunkter i Kinas 5 års plan for fødevarer ( ): A. Øge forbruget af fødevarer --- og forbedre produktionskapaciteten Forøge det indenlandske forbrug Øge investeringen i landbrug bl.a. med henblik på at øge effektiviteten Reducere ubalancen i den internationale samhandel B. Reducere forurening og øge fødevare sikkerheden Reducere forurening fra industri og landbrug 11

12 Forbedre fødevaresikkerheden --- Kina har oplevet en lang række skandaler, som der imidlertid er slået meget hårdt ned på. I flere tilfælde er de skyldige blevet dødsdømt og efterfølgende henrettet. C. Investere i fødevareproduktion udenfor Kinas grænser Den kinesiske stat investerer massivt i jordkøb i både Afrika og Sydamerika Kina største kornhandler, Cosco har netop annonceret, at selskabet har behov for at etablere selskaber i udlandet med henblik på at etablere landbrugsproduktion, forædling, logistik og handel for at kunne sikre en balance i f.eks. forsyningen af soyabønner, hvede og sukker. Peter Rasmussen, Asia Base leverede et spændende foredrag om mulighederne og udfordringerne med at starte landbrug i Kina. Foto: Jørgen P. Jensen Scandinavian Farms Peter Rasmussen er i øjeblikket involveret i etablering af et svineprojekt i Kina sammen med en gruppe af danske investorer Målet med projektet er på sigt at kunne sælge kød til det kinesiske marked garanteret fri for giftstoffer og medicinrester samt med sporbarhed fra supermarkedet tilbage til den enkelte gris i stalden. Planen for projektet ser således ud: 1. Egen avlsbesætning med dansk genetik - Step 1: 500 årssøer - Step 2: årssøer 2. Egen produktions besætning - Step 1: årssøer - full line - Step 2-5: årssøer full line d.v.s ca slagtesvin pr år 12

13 3. Eget slagteri med forædling og eget Brand til Supermarkederne Som de fleste kender det fra Østeuropa og Afrika, så er etablering af landbrug i Kina en lang og bureaukratisk proces, men det er nu lykkedes at finde en placering af svineprojektet og de første danske avlssvin forventes indsat april-maj i år. Tema 6: Get together Som afslutning på en vellykket konference med mange og gode indlæg var det til sidst mulighed for at udveksle erfaringer samt få en afslappet snak med kollegaer. Gråkjær A/S var vært ved en forfriskning ved den lejlighed. Tak til Gråkjær A/S for den gestus Andre emner: Østeuropa og Rusland har i januar og februar måned oplevet ekstremt vintervej, som har gjort det vanskeligt af være landmand på de kantger. Nedefor en situations rapport fra Rumænien skrevet af Rares Popelca, DCHI Extreme winter conditions in Eastern Europe Af Rares Popelca In the last couple of weeks, Eastern Europe has been hit by cold Siberian air from the north, while southern Balkans countries have experienced above-normal snowfall. One of the countries strongly affected is Romania, where the deepest snows in recent memory have buried regions of the country under 3-4 meters of snow. The unusually cold winter weather conditions that touched Romania in the form of heavy snowfalls and extremely low temperatures, reaching minus 25 degrees Celsius in some places, have caused many problems especially in the south-eastern regions of the country. Roads got blocked by the snow and people stranded in their homes, cars or trains. 13

14 One of the most affected counties was Vrancea where DCH International A/S, a Danish company that is one of the largest foreign pig producers in Romania, has its local offices and operates two farms. Although due to weather forecasts measures have been taken to limit the disruptions, company s operations have been affected in different ways. The roads to farms were closed for 48 hours due to heavy snow, making farms supplying with feed impossible. Fortunately, important feed stocks were available in farms silos and warehouses. But as heavy snow broke many external feeding lines and machines for replenishing the empty silos were not available, the automated feeding system was replaced with manual driven trolleys. The weather caused a power outage at the feed mill and one of the farms. The farm used its own generator but at the feed mill it took 24 hours for restoring the power. Sales have also been affected because pigs could not be delivered for 48 hours to slaughterhouses, which have cancelled their orders and used other suppliers. As the roads were blocked employees could not come to work, thus solutions were found for the workers in the farms, as most of them live in villages in close proximity to farms. Off-road vehicles were used where possible, in other cases tractors operated by company s agricultural division, or machines belonging to company s construction division. Furthermore, some of the workers received accommodation at company s dormitories.. Kulde og sne har gjort arbejdet særdeles vanskeligt på farmene i store dele af Østeuropa og Rusland. Foto?? 14

15 As some pipes and machines got frozen, problems with manure transport were also reported Although faced with harsh winter conditions, management and employees fast reaction and high involvement, consistent stocks of feed, drugs or fuel, and an efficient collaboration between company s different divisions have helped to minimize the losses for the company

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 , Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 Den landbrugsskeptiske presse kom på banen lige før sommerferien I sidste nummer omtalte vi den megen og positive presseomtale, som danske landbrugsselskaber i udlandet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup.

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Nyhedsbrev nr. 56 December 2013, Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Medlemstallet i Danish Farmers Abroad har i de senere år været markant stigende. Det er dejligt og til stor glæde for

Læs mere

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: Nyhedsbrev nr. 69 Februar 2015 Generalforsamling og konference med stor deltagelse. Den 14. januar afholdtes som bekendt generalforsamling i Danish Farmers Abroad på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Det

Læs mere

God høst --- god sommer!!

God høst --- god sommer!! Nyhedsbrev nr. 75 Juli 2015, God høst --- god sommer!! Høsten står for døren og i de sydlige dele af Europa er den startet. Det er som altid en spændende tid hvad bliver udbytterne --- og der efter hvordan

Læs mere

ÅRSMØDE & KONGRES 2013

ÅRSMØDE & KONGRES 2013 VIDEN VÆKST BALANCE ÅRSMØDE & KONGRES 2013 22.-23. OKTOBER For svineproducenter i verdensklasse Program, foredragsholdere & tilmelding TEMA TEMA Velkommen til Årsmøde & Kongres for Svineproducenter 2013

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

værdiansættelse af DSV A/S

værdiansættelse af DSV A/S Bachelor opgave Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveskriver: Erik Lindenstrøm Tvermose HA Alm (reeksamen) Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af DSV A/S Handelshøjskolen,

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 - Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 Indhold Sammenfatning s.1 Resultater s.1 Organisering og strukturering s.2 Projektbeskrivelse s.3 Baggrund s.3 Formål s.4 Projektperiode

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Forside Aalborg Universitet 8. semester 2014 Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i - Belyst ved posterne mælke-, kraftfoder- og korn- samt grovfoderpris

Læs mere

eksportfokus pionér i kasakhstan

eksportfokus pionér i kasakhstan eksportfokus 0205 pionér i kasakhstan Kasakhstan rummer store markedsmuligheder for danske virksomheder. Michael Viberg Pedersen er leder af Danmarks nye handelskontor i det centralasiatiske land. side

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2008 corporate Corporate citizenship Citizenship Indledning til Corporate Citizenship Danfoss er en global virksomhed med tilstedeværelse i

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

eksportfokus riget i midten

eksportfokus riget i midten 0405 eksportfokus riget i midten Kina er mulighedernes land. Middelklassen bliver stadig større og efterspørger vestlige varer. Også de små og mellemstore danske virksomheder kan være med. stort tema om

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

PRIVAT INVESTERING. Uanset hvor du er, plejer Sydbank din formue. Guld og grønne palmer i Dubai. - Din guide til aktive investeringer i fremtiden

PRIVAT INVESTERING. Uanset hvor du er, plejer Sydbank din formue. Guld og grønne palmer i Dubai. - Din guide til aktive investeringer i fremtiden ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE PRIVAT INVESTERING - Din guide til aktive investeringer i fremtiden Generel uro med potentiale Ingen eksperter vil umiddelbart give sig

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere