Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Generalforsamling I Danish Farmers Abroad med flot tilslutning. Som bekendt blev årets generalforsamling afholdt den 26. januar på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Med over 60 deltagere blev generalforsamlingen den mest velbesøgte af slagsen i foreningens historie. Erik Jantzen aflagde bestyrelsens beretning i en optimistisk tone, idet medlemstallet er steget til i alt 80 samt at medlemskredsen skønsmæssigt vurderet repræsenterer ca ejere / investorer. Denne gruppe har en meget stor produktion, som er estimeret til at omfatte ha. agerjord (svarende til 14 pct. af det danske landbrugsareal) samt årssøer eller 2,5 million slagtesvin (svarende til 10 pct. af den samlede danske svineproduktion). Der ud over består den udenlandske produktion også af et større antal malkekøer og kødkvæg samt fjerkræ og får. Foreningens medlemmer driver landbrug i mere end 20 lande. Formanden var også optimistisk med hensyn til indtjeningsevnen i de udenlandske selskaber. En række af foreningens medlemmer har i 2011 præsteret en rigtig god indtjening oplyste han.. På generalforsamlingen var der genvalg til Erik Jantzen og Jens Ulrik Tarpgaard, medens Knut Langeteig og Laurids Søndergaard havde valgt at stoppe i bestyrelsen efter mange års stærk engagement. De blev afløst af Jytte Rosenmaj, Idevang A/S og Bjarne Vest, PoldaNor. Som suppleanter valgtes Henrik Gøttrup, SIA Agroduo og Anders Bundgaard, Axzon. Vi takker Knut og Laurids for en stor indsats i bestyrelsen og byder Jytte og Bjarne velkommen till arbejdet. Referat fra generalforsamlingen er udsendt til alle foreningens medlemmer primo februar måned. Spørgeundersøgelse blandt medlemskredsen. I forbindelse med udsendelse af referatet fra generalforsamlingen blev også udsendt et spørgeskema med det formål at få et samlet overblik over medlemskredsens struktur og produktionsomfang. Endvidere blev der stillet spørgsmål vedrørende medlemmernes forventninger til medlemsskabet og ønsker om aktiviteter i foreningen. 1

2 Vi har modtaget rigtig mange svar med nyttige oplysninger og rigtigt mange gode, konstruktive forslag til hvad bestyrelsen og sekretariatet skal fokusere på for at give medlemmerne størst mulig udbytte af medlemsskabet. Disse svar vil danne grundlaget for vore drøftelser, når den nye bestyrelse træder sammen for første gang den 8. marts. ERFA grupper og Benchmarking. Et gennemgående tema i svarene fra medlemskredsen er ønske om netværk og erfaringsudveksling. Der vil derfor i den kommende tid blive taget initiativ til etablering af flere ERFA grupper indenfor såvel planteproduktion, som kvæg- og svineproduktion. Der kan blive tale om forskellige former for grupper: Grupper bestående af danske driftsledere tema produktion og produktions økonomi Grupper bestående af udenlandske driftsledere tema produktion og produktions økonomi Grupper for virksomheds ledere --- fokus på økonomi og ledelse Når konceptet er fastlagt og tovholdere fundet, vender vi tilbage med en mere specifik beskrivelse af gruppernes sammensætning og arbejdsform. Vi vil dog naturligvis gerne have en tilbagemelding fra dem, som har interesse i at komme med i en ERFA eller Benchmarking gruppe. Vi vil også gerne have henvendelse fra nogen, som kan og vil påtage sig rollen som koordinatorer for en gruppe, for uden engagerede koordinatorer er ERFA gruppe normalt vanskelige at holde kørende i længere tid. Etablering af gruppe for Dairy Management Network. Med Jens Ulrik Tarpgaard, DFA bestyrelsesmedlem og Susanne Pejstrup, Lean Farming som initiativtagere holdes den 27. februar kl. 10:00 12:00 et møde i Herning Kongrescenter med henblik på etablering af en netværksgruppe for mælkeproducenter. Mødet er åben for alle interesserede. Nærmere oplysninger om mødet kan fås ved henvendelse til de to initiativtagere. Jens Ulrik Tarpgaard mobil Susanne Pejstrup mobil Konferencen efter generalforsamlingen. I forlængelse af generalforsamlingen i DFA den 26. januar blev afholdt en konference med en række ret varierede temaer. Ikke mindre en 82 havde tilmeldt sig denne del af arrangementet. Stemningen var til god og diskussionslysten stor. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte temaer og indlæg på konferencen Ønsker du yderligere uddybning af indlæggene eller kontakt til en af indlederne så henvend dig til sekretariatet for Danish Farmers Abroad. 2

3 Stemning var god og diskussion lysten stor ved konferencen den 26. januar. Foto Jørgen P. Jensen Tema 1: Farm Production Manager uddannelsen Hvad omfatter FPM uddannelsen? v. Henrik Detlefsen, Jordbrugets Uddannelses Center, Aarhus Henrik Detlefsen gennemgik kort, hvad Farm Production Uddannesen går ud på og sammenfattede dette således: 1. FPM i få ord. Driftslederkursus for mellemledere på danskejede landbrugsvirksomheder i udlandet Specialisering i Svin, Planter, Kvæg eller Fodermølle Kursusstart hvert år i november med eksamen 1 ½ år senere i maj måned. Pris EURO, der dækker undervisning samt kost og logi i 19 kursusdage. 2. Hvad lærer eleverne Produktionsstyring indenfor deres speciale især med fokus på arbejdsplanlægning, opfølgning og kvalitetssikring Økonomi især med fokus på budget Personaleledelse med fokus på motivation, kommunikation og medarbejderudvikling 3

4 . 3. Aktiviteter 2 x 4 dages studiebesøg i Danmark 4 x 2 dages seminar og vejledning Eksamensprojekt Evaluering af forløbet af FPM hold v. Lars V. Drescher, DCHI Lars V. Drescher er direktør for DCH International A/S (DCHI), der har landbrug i såvel Rumænien som Canada. Aktuelle fakta om DCH-I: Rumænien: søer og en årlig produktion af slagtesvin Egen foderfabrik tons foder produceres dagligt ha landbrugsjord i drift 200 ansatte Canada: søer og en årlig produktion på slagtesvin Egen foderfabrik 19 ansatte DCH-I havde 4 driftsledere med på hold 1 af FPM uddannelsen. Lars havde forud for konferencen bedt hver af dem om at give deres mening til kende om kursusforløbet.. To af disse statements lyder således: Florin Gigi Popescu, Farm Production Manager, Svin:.We leaned what production costs means, how we can reduce them by preparing the workers better An opportunity to know other people working in pig production, exchange experience for different problems To create a network between participants, until now this network gave results for some of us Ionel Butnaru, Farm Production Manager, Svin:.Working with motivating employees.teachers are very explicit and otherwise follows the end og each idea with examples Hos DCHI har ledelsen oplevet følgende effekt af at have haft medarbejdere på FPM kurset: Har givet stor motivation Har givet bedre ledere Har givet større interesse for virksomheden Har givet større forståelse for DCHI s strategi. Kurset stiller to væsentlig krav til deltagerne nemlig gode engelsk kundskaber samt ressourcer til at gennemføre opfølgning på de enkelte moduler i kurset. En sådan uddannelse er nødvendig for enhver organisation i udlandet var Lars V. Dreschers afsluttende kommentar. 4

5 Opstart af FPM hold 3 v. Henrik Detlefsen + Povl Nørgaard Det tredje hold af Farm Production Manager startede op den 24. januar med et 4 dages kursusophold i Danmark. Holdet består af 16 deltagere fra 8 forskellige virksomheder i Rumænien, Slovakiet og Ukraine. 9 deltagere er på linjen for svineproduktion, 5 på planteavlslinjen og endelig 2 på linjen for fodermølle. Det lykkedes desværre ikke at få en linje op at stå for kvægbrug. Manglende engelsk kundskaber angives som begrundelsen for dette, hvilket har bevirket, at der forud for igangsætning af FPM hold 4 vil blive tilbudt et intensivt engelsk kursus. FPM hold 3 ved opstarts kurset i Danmark uge Tema 2: Erfaringer med økonomisk Benchmarking på tværs af landegrænser. v. Johs. V. Hansen Indlederen er koordinator for en ERFA-gruppe bestående af direktører fra 7 selskaber med landbrugsproduktion i Østtyskland, Polen, Ukraine, Litauen, Rusland, Slovakiet, Rumænien og Canada. Gruppen mødes to gange årligt. Forud for mødet indsamles data fra de enkelte selskaber omhandlende såvel produktion som økonomi. De indsamlede data opstilles og sammenlignes ned til EBITDA. På det halvårlige møde gennemgås tallene. 5

6 I forbindelse med mødet behandles ud over dette et eller flere relevante temaer. De syv selskaber har en samlet produktion på årssøer svarende til årssøer i gennemsnit pr. selskab. I den økonomiske benchmarking deltager ikke nødvendigvis hele produktionen. Flere selskaber deltager med en eller flere linjer. Hidtil har der været tale om 9 lijer med gennemsnitlig årssøer. Der er betydelig forskel imellem de enkelte linjers effektivitet, men gennemsnittet af fravænnede grise er dog så højt som 28,9 fravænnede grise pr årsso. Dette er kun lidt lavere end gennemsnittet af den danske E-kontrol, hvor besætningsstørrelsen er markant lavere og kun på ca 625 årssøer. Gruppen har sat sig det mål, at alle selskaber skal nå en effektivitet på 30,0 solgte slagtesvin pr årsso. Den samlede økonomiske effekt ved en sådan effektivitets forbedring vil for de 7 selskaber være på ikke mindre end 73 mio. kr. alt andet lige. Der vil naturligvis være forskelle mellem de enkelte lande. Dette gælder dog først og fremmest afregningsprisen på svinekød, medens de fleste omkostninger både variable og kapacitetsomkostninger -- varierer mere imellem selskaberne end imellem landende. Det er den variation som giver anledning til den store diskussion og erfaringsudveksling i gruppen. Alle væsentlige nøgletal sammenlignes som i søjlediagramment nedenfor. Tabel: Forskel i variable omkostninger i ERFA gruppens 9 produktions linjer. 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,49 7,34 Variable omkostninger kr. pr. Kg slagtevægt 6,61 7,28 7,57 7,64 7,04 5,69 6,89 7,06 7, GNS DK DBTJ GNS DK DBTJ For at lære noget om ledelse og styring af store besætninger blev mødet i maj måned 2011 afholdt i USA. Ved den lejlighed besøgtes bl.a. Cartage Veterinary Goup, som har specialiseret sig i styring af større svineproduktioner. Samlet varetager gruppen styringen af besætninger med en produktion på årssøer og tilsyneladende med god effektivitet på trods af en udskiftning af mandskabet på 80 pct. årligt. 6

7 Endvidere besøgtes Maschhoffs Family Farm, der er ejet af de to brødre Dave og Ken Maschhoff. Produktionen er her udvidet fra 110 årssøer i 1981 til årssøer i Brødrene havde netop ugen før besøget tilkøbt et selskab med årssøer. Begge steder var nøgle ordet ledelse og styring --- eller kort go godt: SOP = STANDARD OPERATING PROCEDURE Tema 3: World Bank process when investing in agriculture. v. Jytte Rosenmaj CEO, Idavang A/S og Michael Henriksen CFO, Idavang A/S Ejes af Claus Baltsersen, Carsten Lund Thomsen samt Jytte Rosenmaj og Ole Bjerremand samt nu også IFC (20 pct.). Selskabet har siden 1998 haft svineproduktion i Litauen og siden 2007 også i Rusland. Produktionen består i dag af samlet årssøer og ha agerjord. Selskabet er i øjeblikket i gang med yderligere ekspansion og bygning af et Green Field projekt til årssøer fullline i Ostov, Rusland. Der ud over forventes i 2012 dyrket ha agerjord. Spørgsmål: Hvorfor vælge Verdensbanken som samarbejdspartner?? Svar: - Mulighed for ekspansion + konsolidering - Begrænse eget indskud - Bevare majoriteten - Øge professionalismen Verdensbanken: Verdensbankens og dens private sektion kaldes IFC (International Finance Corporation) blev kort præsenteret således: - Verdensbanken blev etableret i 1956, hvor også Danmark blev medlem - Formålet var og er at hjælpe lande med at opnå en bæredygtig vækst ved at investere i den private sektor, mobilisere kapital fra det internationale finansielle marked samt yde rådgivning til virksomheder og regeringer. - Verdensbankens globale prioritering er -- fødevaresikkerhed, klimaforandring regeringers ledelse og antikorruption samt støtte skrøbelige stater. - Udbetaler lån i mere end 45 forskellige valutaer IFC (International Finance Corporation): 1. Er helt kommerciel, således at prisen på lån, garantier og indskud af egenkapital sker på markeds vilkår og baseret på standard faktorer som sikkerhed samt vurdering af de 7

8 lande forretningen skal foregå i. IFC s krav til afkast er høj sandsynligvis så høj som pct. af den investerede kapital. 2. IFC kan ikke investere i udviklede lande som f.eks. EU lande. 3. IFC er meget professionelle, har stor viden og kun interesseret i partnerskab med de bedste indenfor det pågældende forretningsområde. At få IFC ind som investor er en meget lang og noget omstændig proces. Michael Henriksen ridsede denne op i 12 punkter, som efterfølgende blev uddybet enkeltvis: Standard emner Grov tidsplan: 1. Forretningsplan Oktober- december Due Diligence Januar-Februar Vurdering (Due Diligence) Marts Investerings budget April Forhandlinger Maj Offentliggørelse April Vurdering og godkendelse af bestyrelsen Maj Indgåelse af aftaler Juni Udbetaling August Projekt udvikling 11. Evaluering 12. Closing / Exit?? En lang og kompliceret proces, men med et positivt resultat og en utrolig spændende og seriøs samarbejdspartner som resultat. Et samarbejde som samtidig har givet mulighed for optagelse af russiske lån med statstilskud. GODT GÅET - Idavang A/S (red.) 8

9 Tema 4: Smithfield s strategi i Rumænien, Europa og Worldwide. v. Paul Cringulescu, Development Manager, Smithfield Romania Smithfield Romania er en del af Smithfield Foods, Inc.med hovedkvarter i Smithfield, Virginia, USA. Firmaet er oprindeligt etableret i 1890 og har siden udviklet sig til det der i dag er Verdens største svineproducent samt verdens største kødforædlings virksomhed. Smithfield har på verdensplan over 1 million årssøer med en årlig produktion af slagtesvin på over 20 millioner. Svineproduktionen foregår ud over USA også i Mexico, Polen og Rumænien Selskabet forædler mere end 2 millioner tons svinekød årligt, som afsættes i form af mere end 50 brands Smithfield havde i 2011 ikke mindre end ansatte på Verdensplan. Smithfild gik meget hurtigt ind i Rumænien efter kommunismens fald i Allerede i 1991 etableredes det rumænske selskabet og siden er investeret over 600 millioner USD i dette selskab: 500 millioner USD er investeret i landbrugs selskabet -- Smithfield Ferme 100 millioner USD er ivesteret i slagteri og forædlings selskabet -- Smithfild Prod Smithfild Ferme består af tre divisioner. Alle aktiviteter i denne afdeling foregår i den vestlige del af Rumænien, d.v.s. vest for bjergkæden Karpaterne. A. Landbrugs divisionen ha dyrket areal ha ejet + lejet areal til udspredning af gylle B. Fodermølle divisonen Er den største kornkøber i Timis County Køber årligt tons korn hos lokale planteavlere C. Farm divisionen 5 sofarme med samlet årssøer 1 ornestation som er issoleret fra de øvrige farme 40 farme med grise fra fravænning til slagtning --- samlet produktion slagtesvin pr år. Contract Grower program omfattende partnerskab med lokale landmænd, som kan udnytte EU strukturfonde til opbygningen af svine projekter. Dette program ønskes udbygget og omfatter p.t.: - 4 farme i drift - 3 farme under opbygning - 17 projekter godkendt af EU's strukturfond - 12 farme klar til at søge om struktur-fond tilskud i

10 Poul Cringulescu var meget interesseret i kontakt med danske landbrugs selskaber med aktivitet i Rumænien med henblik på drøftelse af et samarbejde om handel med korn eller produktion af slagtesvin på kontrakt. Smithfild Prod slagter og forædler ca. 30 pct. af alt det kød som bliver klassifiseret i Rumænien. Selv om slagtning og forædling foregår i den vestlige del af landet er salgskontoret etableret i Bukarest og selskabet har ikke mindre end kunder fordelt over hele Rumænien. Der har i Rumænien været et EU forbud mod eskport af svinekød efter udbrug af svinepest i netop en af Smithfilds farme for 5 år siden. Dette forbud har EU for ganske nylig ophævet og Smithfild Prod og Paul Cringulescu ser store mulighed i en eksport af svinekød til andre EU lande. Denne eksport er allerede indledt i lille skala, men forventes udbygget i årene fremover. Tema 5: Muligheder og udfordringer for udlændinge ved etablering af landbrug I Kina. v. Peter Rasmussen, Asia Base A/S 你 吃 饭 了 吗? (Have you eaten rice today?) Have you eaten rice today? er ifølge Peter Rasmussen et meget anvendt udtryk, når man hilser på hinanden i Kina. Udtrykket stammer tilbage til tiden efter 2. Verdenskrig, hvor kine- 10

11 serne i en meget lang periode manglede såvel mad som andre fornødenheder i katastrofal grad. Peter Rasmussen, der er uddannet elektroingeniør, blev i 1988 ansat i et større multinationalt selskab som salg- og marketing direktør i Kina. I 1994 stiftede han sit eget firma Asia Base A/S og har siden rådgivet hundredvis af udenlandske virksomheder med markedsundersøgelser og strategier med henblik på etablering i Kina. Asia Base er i dag delt i to forskellige selskaber: 1. Asia Base Research Co. Ltd der udfører markedsundersøgelser for alle former for firmaer eller enkeltpersoner, som påtænker at investere i Kina. Selskabet har 25 anssatte og har siden 1994 gennemført over 500 markedsundersøgelser 2. Asia Base Services tilbyder en række forskellige ydelser eksempelvis: Virksomhedsoversigt og - undersøgelse Investerings undersøgelser og -muligheder Støtte til forhandlinger Støtte til etablering og registrering Due Diligence light Problem og konflikt løsning Asia Base Services har siden 1994 været involveret i etablering af over 200 virksomheder i Kina. Who will feed China? Wake up call for a small planet I Kina er landets styre meget optaget af, hvordan der i de kommende år kan skaffes mad til kineserne og det stigende forbrug, der følger med den stadig stigende købekraft, som mange kommer i besiddelse af i disse år og måske i endnu større grad på længere sigt. Der er mange grunde til dette: Masser af god landbrugsjord bliver i disse år inddraget til industri 80 pct. af alt korn i Kina bliver kunstigt vandet, men stadig mere af dette vand bliver efterhånden brugt til ikke landbrugsmæssige formål Med den stigende indkomst, som befolkningen kommer i besiddelse af, ændres også madvanerne fra traditionelt meget ris over imod andre retter indeholdende en større del okse- og svinekød og ikke mindst fjerkrækød. Kinas enorme befolkning forventes fortsat at stige på trods af 1 barns politikken og en prognose viser at Kina i år 2017 vil passere 1,5 milliard mennesker Hovedpunkter i Kinas 5 års plan for fødevarer ( ): A. Øge forbruget af fødevarer --- og forbedre produktionskapaciteten Forøge det indenlandske forbrug Øge investeringen i landbrug bl.a. med henblik på at øge effektiviteten Reducere ubalancen i den internationale samhandel B. Reducere forurening og øge fødevare sikkerheden Reducere forurening fra industri og landbrug 11

12 Forbedre fødevaresikkerheden --- Kina har oplevet en lang række skandaler, som der imidlertid er slået meget hårdt ned på. I flere tilfælde er de skyldige blevet dødsdømt og efterfølgende henrettet. C. Investere i fødevareproduktion udenfor Kinas grænser Den kinesiske stat investerer massivt i jordkøb i både Afrika og Sydamerika Kina største kornhandler, Cosco har netop annonceret, at selskabet har behov for at etablere selskaber i udlandet med henblik på at etablere landbrugsproduktion, forædling, logistik og handel for at kunne sikre en balance i f.eks. forsyningen af soyabønner, hvede og sukker. Peter Rasmussen, Asia Base leverede et spændende foredrag om mulighederne og udfordringerne med at starte landbrug i Kina. Foto: Jørgen P. Jensen Scandinavian Farms Peter Rasmussen er i øjeblikket involveret i etablering af et svineprojekt i Kina sammen med en gruppe af danske investorer Målet med projektet er på sigt at kunne sælge kød til det kinesiske marked garanteret fri for giftstoffer og medicinrester samt med sporbarhed fra supermarkedet tilbage til den enkelte gris i stalden. Planen for projektet ser således ud: 1. Egen avlsbesætning med dansk genetik - Step 1: 500 årssøer - Step 2: årssøer 2. Egen produktions besætning - Step 1: årssøer - full line - Step 2-5: årssøer full line d.v.s ca slagtesvin pr år 12

13 3. Eget slagteri med forædling og eget Brand til Supermarkederne Som de fleste kender det fra Østeuropa og Afrika, så er etablering af landbrug i Kina en lang og bureaukratisk proces, men det er nu lykkedes at finde en placering af svineprojektet og de første danske avlssvin forventes indsat april-maj i år. Tema 6: Get together Som afslutning på en vellykket konference med mange og gode indlæg var det til sidst mulighed for at udveksle erfaringer samt få en afslappet snak med kollegaer. Gråkjær A/S var vært ved en forfriskning ved den lejlighed. Tak til Gråkjær A/S for den gestus Andre emner: Østeuropa og Rusland har i januar og februar måned oplevet ekstremt vintervej, som har gjort det vanskeligt af være landmand på de kantger. Nedefor en situations rapport fra Rumænien skrevet af Rares Popelca, DCHI Extreme winter conditions in Eastern Europe Af Rares Popelca In the last couple of weeks, Eastern Europe has been hit by cold Siberian air from the north, while southern Balkans countries have experienced above-normal snowfall. One of the countries strongly affected is Romania, where the deepest snows in recent memory have buried regions of the country under 3-4 meters of snow. The unusually cold winter weather conditions that touched Romania in the form of heavy snowfalls and extremely low temperatures, reaching minus 25 degrees Celsius in some places, have caused many problems especially in the south-eastern regions of the country. Roads got blocked by the snow and people stranded in their homes, cars or trains. 13

14 One of the most affected counties was Vrancea where DCH International A/S, a Danish company that is one of the largest foreign pig producers in Romania, has its local offices and operates two farms. Although due to weather forecasts measures have been taken to limit the disruptions, company s operations have been affected in different ways. The roads to farms were closed for 48 hours due to heavy snow, making farms supplying with feed impossible. Fortunately, important feed stocks were available in farms silos and warehouses. But as heavy snow broke many external feeding lines and machines for replenishing the empty silos were not available, the automated feeding system was replaced with manual driven trolleys. The weather caused a power outage at the feed mill and one of the farms. The farm used its own generator but at the feed mill it took 24 hours for restoring the power. Sales have also been affected because pigs could not be delivered for 48 hours to slaughterhouses, which have cancelled their orders and used other suppliers. As the roads were blocked employees could not come to work, thus solutions were found for the workers in the farms, as most of them live in villages in close proximity to farms. Off-road vehicles were used where possible, in other cases tractors operated by company s agricultural division, or machines belonging to company s construction division. Furthermore, some of the workers received accommodation at company s dormitories.. Kulde og sne har gjort arbejdet særdeles vanskeligt på farmene i store dele af Østeuropa og Rusland. Foto?? 14

15 As some pipes and machines got frozen, problems with manure transport were also reported Although faced with harsh winter conditions, management and employees fast reaction and high involvement, consistent stocks of feed, drugs or fuel, and an efficient collaboration between company s different divisions have helped to minimize the losses for the company

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014 Mange tilbud om uddannelse og Networking Som det vil fremgå ved læsning af dette Nyhedsbrev, så har Danish Farmers Abroad iværksat en række tiltag med hensyn til kursus aktivitet

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 68 December 2014

Nyhedsbrev nr. 68 December 2014 Nyhedsbrev nr. 68 December 2014 Annoncer Polen, 23.000 årssøer, medarbejder til ledelsesteam. Poldanor S.A. søger en ny medarbejder til vores ledelses team i svineproduktionen. Det forventes at du har

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

mod børsnotering Webcast

mod børsnotering Webcast mod børsnotering Webcast Børsintroduktion 2006 Baggrund for børsnoteringen Investering hidtil forbeholdt mindre kreds af landbrugsinvestorer Stort udviklingspotentiale i østeuropæisk landbrug Unikt investeringskoncept

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Investering i landbrug

Investering i landbrug Investering i landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug, Gråkjær 13. januar 2015 Farm Management A/S Torben Andersen H.C. Jørgensen Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel:

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Økonomi konference 2010

Økonomi konference 2010 Økonomi konference 2010 Den økonomiske ledelse med stor andel fremmedkapital. Erfaringer fra praksis C.V. for Johs. V. Hansen 1970: Uddannet landmand 1974: Uddannet Cand. Agro. 1974-85: Svineprod. Konsulent

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Hvor er jeg i dag? Jeg er 33 år gift med Pernille. Har

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: Nyhedsbrev nr. 69 Februar 2015 Generalforsamling og konference med stor deltagelse. Den 14. januar afholdtes som bekendt generalforsamling i Danish Farmers Abroad på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Det

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Program Rådgivning af Vækstlandbrug

Program Rådgivning af Vækstlandbrug Program Rådgivning af Vækstlandbrug Introduktion Vækstlandbrug og deres udvikling Video med 3 vækstlandmænd Introduktion til workshop Workshop i grupper Opsamling i plenum Rådgivning af Vækstlandbrug Økonomikonferencen

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle Lagertemadag rundt om WMS Mød: Creativ Company A/S Saint-Gobain Distribution Denmark Jøtul (N) og deltag i breakout sessions sponsorer: temadag Onsdag den 25. september

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 39 November 2011

Nyhedsbrev nr. 39 November 2011 Nyhedsbrev nr. 39 November 2011 Kære Danish Farmers Abroad Hermed nyhedsbrev nr. 39. Dette nyhedsbrev har sat fokus på Farm Production Manager uddannelsen. Under nyheder orienteres om indberetning fra

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup.

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Nyhedsbrev nr. 56 December 2013, Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Medlemstallet i Danish Farmers Abroad har i de senere år været markant stigende. Det er dejligt og til stor glæde for

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Velkommen til Dalum Landbrugsskole Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) (Omtryk - 21-09-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 61 Offentligt Velkommen til Dalum Landbrugsskole Agenda Kort om Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP Velkommen 1 Succes med slagtesvin 2014 Søren Søndergaard, Næstformand VSP 2 Dansk svineproduktion 30 25 20 16,3 16,2 22,4 20,9 25,8 22,1 25,7 21,3 26,4 21,4 27,4 21,1 27,6 19,3 28,6 20,2 29,4 20,9 29,1

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014

Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014 Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014, Lovende høst men faldende priser. Høsten kører i øjeblikket på højtryk de fleste steder i Europa. Generelt er der meldinger om gode udbytter og god kvalitet fra de fleste medlemmer

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

26-02-2015 BERETNING 2015. Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen. Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen

26-02-2015 BERETNING 2015. Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen. Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen BERETNING 2015 Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen 3 1 Ove Korsgaard Information den 17. december 2014 2 OMRÅDEGENNEMSNIT 2015 Hvad er muligt

Læs mere

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvad vil jeg snakke om Oversigt hvad er family farming og hvor meget fylder det Energiomsætningen i industrielt landbrug

Læs mere