Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion"

Transkript

1 Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion

2 Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fagligt udvalg for hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere. Pjecen er tænkt som inspiration til debatten og diskussionen om image og fagprofil for hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere Redaktion: Sektorformand Lene B. Hansen Konsulent Gitte Meltofte Konsulent Svend-Erik Simonsen Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder (DJ) Layout: Joe Andersson Tryk: FOA s trykkeri ISBN: Pjecen kan hentes på eller ved henvendelse til: Forbundet af Offentligt Ansatte, Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: eller

3 Indhold side Nye billeder Fortællinger skabes Personligheden Fagligheden Genkendeligheden Ansvarligheden Selvstændigheden Dialogen

4 Nye billeder Det er hjemmehjælperne og social- og sundhedshjælperne, der er de praktiske omdrejningspunkter, når de politiske intentioner på ældreområdet skal omsættes til virkelighed i hjemmeplejen. Det er også derfor, vi har valgt at fokusere på disse faggrupper, selv om der er andre inden for hjemmeplejen. Med hver sin indsigt, uddannelse og faglighed er det dem, der hver dag møder befolkningens behov og de krav, det stiller til beslutningstagerne. Denne vigtige position gør faggrupperne helt uundværlige, hvis vi som samfund skal leve op til de intentioner, vi har for velfærd. Når opmærksomheden rettes mod ældreplejen, er det dog sjældent den daglige opgavevaretagelse, de kreative løsninger, nærheden og de mange solskinshistorier, der er i fokus. Det øvrige samfunds interesse er i de allerfleste tilfælde vagt, fordi der er sket svigt. Det er de dårlige eksempler, der skaber overskrifter i aviserne og giver anledning til omtale, der oftest er negativ. Dette misforhold mellem den medieskabte virkelighed og hjemmehjælperes og social- og sundhedshjælperes hverdag, vil uværgerligt plette hjemmeplejens image. Det rammer medarbejderne som manglende anerkendelse og respekt. At få anerkendelse og blive respekteret for det arbejde, man udfører, er vitalt for arbejdsglæden og forudsætningen for at tiltrække ny kvalificeret arbejdskraft. 4

5 For at genoprette balancen i det billede, der tegnes af hjemmeplejen, er der akut brug for en anden synlighed. Det er vigtigt at få gjort opmærksom på, at hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere ikke er ét med politiske fejl og mangler. At de tværtimod er selvstændige faggrupper med faglig kunnen og personlige kompetencer, som udgør et uundværligt potentiale for det danske velfærdssamfund. Der skal ikke males skønmaleri, men fokus skal rettes mod de gode egenskaber. Og vi må selv indbyrdes og i forhold til andre gå foran for at skabe den nødvendige debat. Denne pjece er tænkt som en inspiration i de diskussioner, der skal folde sig ud på arbejdspladserne. Brug pjecen som udgangspunkt for dialogen i kollegagruppen, med arbejdsgivere og andre steder i samfundet. Lad os sammen fortælle om styrken i hverdagen og herigennem skabe det gode image, der er fremtidens vækstlag. God debat Lene B. Hansen Formand Social- og sundhedssektoren 5

6 Fortællinger skabes Oftest har vi ikke svært ved at tage stilling til de mange små og store udfordringer, vi møder hver dag. Vi har vores meninger, og skal ikke hver gang, vi skal tage stilling, tøvende veje for og imod. Dette sæt af holdninger, vi hver især råder over, er dannet ud af opdragelse, viden, erfaringer og småjusteres hele tiden, blandt andet via de input, vi får fra omverdenen. Vores meninger er ikke konstante, men kan udfordres og forandres. Vi skifter allesammen mening hen ad vejen. Enkelte gange er meningsskiftene så markante, at de kan udvikle sig til helt nye grundholdninger. De kryds, vi sætter på valgkortene ved valgene kan gennem årene vandre fra parti til parti. Vi får nye venner og vælger anderledes på mange andre områder, end vi måske gjorde engang. Først og fremmest lægges sporene til disse ændringer af vores egne erfaringer. At erfaringer kan ændre holdninger radikalt fremgår f.eks. af de holdningsundersøgelser, der har testet borgernes syn på sygehusvæsenet. Her viser resultaterne måske lidt overraskende at der er en langt mere positiv holdning blandt de mennesker, der rent faktisk har været i berøring med sygehusvæsenet, end blandt dem, der aldrig har haft en direkte kontakt. Dette skisma, der er en blanding af fordomme og realiteter, rammer i høj grad også vores egen arbejdsplads hjemmeplejen. Her er brugerne langt mere tilfredse og positive end de borgere, der ikke selv kender til området. Det siger også noget om, at holdningers positive eller negative ladning er udtryk for kendskab eller ukendskab. 6

7 Når man taler om hjemmeplejens image eller dens profil, må man nødvendigvis splitte begrebet op i mange elementer eller kompetencer. Personlighed og faglighed er centrale størrelser. Men begge begreber består igen af flere aspekter, blandt andet afhængigt af arbejdets karakter. Desuden spiller personlighed og faglighed sammen. Faggrupperne imellem er der også store forskelle. Det er f.eks. meget forskellige personlige profiler og kompetencer, man forventer at møde hos en socialrådgiver, en børsmægler og en social- og sundhedshjælper. Vi har i denne pjece valgt at se på dette komplekse samspil ved at splitte det op i følgende dele: Personlighed Faglighed Genkendelighed Ansvarlighed Selvstændighed IMAGE Ved image forstås det indtryk eller billede, som offentligheden påvirkes til at forbinde med en person, ting, sag, organisation, virksomhed og lignende. Image fortæller overordnet noget om, hvad vi som borgere mener om bestemte forhold. 7

8 Personligheden I hjemmeplejen er det menneskearbejdet, der er kernen. I modsætning til mange andre jobs, spiller teknologien kun en minimal rolle i opgavevaretagelsen, mens den enkelte medarbejders menneskelige kvalifikationer er meget vigtige for, om arbejdet udføres optimalt. Hjemmehjælperne og social- og sundhedshjælperne skal være og fremstå som overskudsmennesker, som med deres personlige kompetencer kan tilføre borgerne energi og ressourcer. Ligesom det er deres opgave at bidrage til, at den enkelte borger også selv får det bedst mulige ud af egen kapacitet og evner. Dette overskud skal være til stede hele døgnet, alle dage uanset tid og sted. For at kunne honorere de mange forskellige behov, krav og de udfordringer, som de mange forskellige, helt unikke borgere stiller, er det at have hjertet på rette sted. Evner som nysgerrighed og lyst til at arbejde med og sammen med andre mennesker er forudsætningen for det gode arbejde. De bløde værdier udgør en stor del af det fundament, omsorgen og plejen skal hvile på. Og det er derfor vigtigt at fortælle om dem, synliggøre dem og give dem en langt mere fremtrædende plads i det billede, det øvrige samfund præsenteres for, end de har i dag. I vores fag handler disse personlige kompetencer om at være andre menneskers ressource at være opmærksom på andre menneskers ressourcer at evne at tale åbent om problemer at evne at være nærværende 8

9 at være rummelig kunne og have lyst til at lytte og forstå at være i stand til at vise tillid at være fleksibel at bruge sig selv uden at misbruge sig selv Hvordan synliggør vi så de personlige kompetencer og giver dem den position, de fortjener i det samlede image? Forslag til diskussionsemner: Er du enig i de ovenfor nævnte udsagn? Har du andre forslag til listen? Gør vi i tilstrækkelig grad brug af vores personlige kompetencer i det daglige arbejde? Hvis nej, hvordan skaber vi bedre muligheder for at udfolde de personlige kompetencer? Hvis ja, hvordan synliggør vi bedst de personlige kompetencer? Hvem er det, vi skal synliggøre dem overfor? Hvordan styrker vi synliggørelsen? Hvad kan vi konkret gøre som faggruppe? Hvad kan vi konkret gøre lokalt på vores arbejdsplads? 9

10 Fagligheden I modsætning til mange andre professionelle, der yder omsorg, er hjemmehjælperne og social- og sundhedshjælpernes arbejdsområder ikke begrænset til isolerede og afgrænsede situationer i hverdagen. Og for at sikre, at hjælpen ikke blot bliver spredt fægtning, men at der skabes sammenhæng, er det derfor ekstra nødvendigt at tænke i helheder. Hjemmehjælpernes og social- og sundhedshjælpernes uddannelsesmæssige baggrund bygger på helhedssyn. Det er uddannelser, der understøtter evnen til: at observere at vurdere at se forandringer at se muligheder at bevare ressourcer at forebygge at handle at arbejde tværfagligt I det daglige arbejde bliver hjemmehjælperne og social- og sundhedshjæperne vurderet på faglighed og dygtighed. Det vi kan, ud fra det vi gør og i forhold til det vi skal. Som holdepunkt og måleenhed bliver handlingen meget central. Men de, der vurderer handlingerne, som de konkret foregår, har ikke altid de nødvendige forudsætninger for deres vurdering. Skal man tage stilling til, om fagpersoner handler rigtigt eller forkert, kræver det, at man kender begrundelsen for, at de handler, som de gør. Derfor skal hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere i højere grad være i stand til at begrunde deres faglighed. 10

11 Handlingen skal følges af fortællingen om, at udførelsen af arbejdet bygger både på regler og aftaler og på den enkelte medarbejders vurdering i den konkrete situation. I vores fag handler denne faglighed om at få hverdagen til at hænge sammen at skabe tryghed at udvikle ressourcer at se muligheder frem for begrænsinger at skabe forandring at arbejde med levende mennesker og ikke med diagnoser at have situationsfornemmelse at kende borgerens livshistorie Hvordan synliggør vi så fagligheden og giver den den position, den fortjener i det samlede image? Forslag til diskussionsemner: Er du enig i de ovenfor nævnte udsagn? Har du andre forslag til listen? Er vi gode til at begrunde vores faglighed på arbejdspladsen? Hvis nej, hvordan bliver vi bedre? Hvis ja, hvordan synliggør vi bedst vores faglighed? Hvem er det vi skal synliggøre den overfor? Hvordan styrker vi synliggørelsen? Hvordan gør vi opmærksom på, hvordan regler og strukturer kan begrænse vores faglighed? Hvad kan vi konkret gøre som faggruppe? Hvad kan vi konkret gøre lokalt på vores arbejdsplads? 11

12 Genkendeligheden Image skabes ikke af den enkelte alene. Fagprofiler skabes i fællesskabet. Genkendelighed virker stærkest i en fælles ydre fremtoning. Flere og flere går over til at bruge tjenestedragt. Det skaber fællesskab i gruppen og styrker den enkeltes fagidentitet. Og så er det et fælles signal til andre om, at man er et team, man hører sammen, og man er myndighedspersoner, hvortil der kan stilles forventninger om faglighed og professionalisme. Hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere er fagfolk, der er solide, professionelle repræsentanter for trygheden. De har hånd i hanke med situationen. De er ventet. De er velkomne. Vi er mange på cykler og i biler overalt i kommunen og på alle tider af døgnet I vores fag handler genkendeligheden om at vi er en vigtig del af samfundet at vi er en gruppe, der er værdsat af borgerne at vi har et fagligt sammenhold at vi har en fælles fremtoning at vi kendes på vores engagement at vi kendes på vores faglige stolthed at vi kendes på glæden ved vores arbejde 12

13 Hvordan styrker vi genkendeligheden og giver den den position, den fortjener i det samlede image? Forslag til diskussionsemner: Er du enig i de ovenfor nævnte udsagn? Har du andre forslag til listen? Gælder disse udsagn også på vores arbejdsplads? Er vi tilstrækkeligt genkendelige i vores lokalområde? Hvis nej, hvordan kan vi gøre det bedre? Hvis ja, hvordan kan vi styrke genkendeligheden? Hvem er det, vi skal styrke genkendeligheden i forhold til? Hvordan styrker vi genkendeligheden? Hvad kan vi konkret gøre som faggruppe? Hvad kan vi konkret gøre lokalt på vores arbejdsplads? 13

14 Ansvarligheden Hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere er på mange planer særligt betroede medarbejdere og de mennesker, der: indvies i de allersværeste hemmeligheder bliver fortalt det, man ikke fortæller til andre også det, man ikke fortæller familien der går i banken, på apoteket Som alle andre offentlige myndighedspersoner har hjemmehjælpere og socialog sundhedshjælpere tavshedspligt. Men det er ikke den alene, der begrunder den tillid, faggrupperne nyder hos borgerne. Trygheden, tilliden og respekten udspringer af deltagelse i hverdagslivet, af indsigten i de mest personlige anliggender, i nærheden og det gælder både de økonomiske og sociale forhold. Som fagpersoner, der har en særlig status i det enkelte menneskes unikke liv, har hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere et stort ansvar for at håndtere følsomme oplysninger om de svageste borgere i samfundet. Ansvarligheden skal udfoldes med omhu og medmenneskelighed I vores fag handler ansvarlighed om at vise omtanke at være samvittighedsfuld at være stabil at tage nye udfordringer op at skabe fornyelse at tage nye initiativer at kunne se, hvad der er det vigtige at være solidarisk med de svage 14

15 Hvordan synliggør vi denne store ansvarlighed og giver den den position, den fortjener i det samlede image? Forslag til diskussionsemner: Er du enig i de ovenfor nævnte udsagn? Har du andre forslag til listen? Er vi gode til at forvalte ansvarligheden på vores arbejdsplads? Bakker vi op om hinandens ansvarlighed kollegaer imellem? Hvis nej, hvordan kan vi gøre det bedre? Hvis ja, hvordan kan vi synliggøre ansvarligheden? Hvem er det vi skal synliggøre ansvarligheden overfor? Hvordan synliggør vi ansvarligheden? Hvad kan vi konkret gøre som faggruppe? Hvad kan vi konkret gøre lokalt på vores arbejdsplads? 15

16 Selvstændigheden Hjemmeplejen er præget af alenearbejde. Det kan ikke være anderledes, men det stiller krav til hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere om at tage vare på sig selv og hinanden og sikre faglig og personlig udvikling også med henblik på fortsat udvikling af området. Det er hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere, der som faggrupper, både udvikler arbejdets tilrettelæggelse og de konkrete arbejdsmetoder. Det er også hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere selv, der påpeger og foretager de nødvendige forandringer og justeringer, der skal til for at løse opgaverne bedst muligt. Hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere er vant til dette ansvar. De er vant til at være selvstyrende, til at gennemføre forandringer, til at udvise fleksibilitet i uforudsete situationer. Hjemmehjælpere og social- og sunhedshjælpere skal derfor være ekstra bevidste om at synliggøre disse unikke evner til selvstændighed og kreativ tænkning I vores fag handler selvstændighed om at kunne tilrettelægge arbejdet at skabe kontinuitet at anvende sin dømmekraft at være problemløsere at udvikle arbejdspladsen og ydelserne at turde sige sin mening at tage initiativer og handle på egen hånd 16

17 Hvordan synliggør vi selvstændigheden og giver den den position, den fortjener i det samlede image? Forslag til diskussionsemner: Er du enig i de ovenfor nævnte udsagn? Har du andre forslag til listen? Bruger vi evnen til selvstændighed optimalt på vores arbejdsplads? Hvis nej, hvordan kan vi gøre det bedre? Hvis ja, hvordan kan vi synliggøre selvstændigheden? Hvem er det vi skal synliggøre selvstændigheden overfor? Hvordan synliggør vi selvstændigheden? Hvad kan vi konkret gøre som faggruppe? Hvad kan vi konkret gøre lokalt på vores arbejdsplads? 17

18 Dialogen I de følgende gives nogle forslag til konkrete initiativer, der kan være med til at synliggøre og styrke hjemmehjælperes og social- og sundhedshjælperes faglige profil. Det er blot nogle få af mange forslag, find selv på flere Men vigtigst tag fat på diskussionen og vær med til at skærpe profilen Aftal i kollegakredsen Hver dag at fremhæve et personligt dilemma, som blev klaret flot i løbet af dagen Indgå en gensidig aftale om positive kollegiale skulderklap Husk: kritik kan være såvel positiv som negativ! Diskuter fag Gå i dialog med de lokale politikere Fortæl dem om jeres dagligdag Fremhæv hvordan de bløde kvalifikationer har stor betydning Henvis til de undersøgelser, der viser stor brugertilfredshed i forhold til omsorgsarbejdet Informer dem om, hvad fagligheden dækker over Kontakt lokalpressen Åbn gennem positive fortællinger op for en forståelse af, at hjemmeplejen består af andet end fejltagelser Tip den lokale avis, når der er en god historie, eller et heldigt udfald på menneskelige dilemmaer 18

19 Deltag selv i samfundsdebatten Som ambassadører for nogle af samfundets svageste har hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere et særligt ansvar, når der diskuteres samfundspolitik i vennekredsen, ved spisebordet og alle andre steder Deltag selvfølgelig under behørig respekt for tavshedspligt og loyalitet i samfundsdebatten. Hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere er de professionelle fagpersoner, der ved allermest om, hvad der er godt og skidt i hjemmeplejen Vær som samfundsborger med en særlig indsigt med til at skabe forandringer, hvor det er påkrævet. 19

20 Pjecen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for de faglige udvalg for hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere med det formål, at inspirere til debat og diskussion om det image som hjemmeplejen efterhånden har fået. Det er hjemmehjælperne og social- og sundhedshjælperne, der er de praktiske omdrejningspunkter, når de politiske intentioner på ældreområdet skal omsættes til virkelighed i hjemmeplejen. Der hviler derfor også et særligt ansvar på de to faggrupper til at synliggøre, hvori problemerne består. Vi skal finde en form, hvor vi i fællesskab kan fortælle de gode historier om den daglige opgavevaretagelse, de kreative løsninger, nærheden og de mange solskinshistorier. Forbundet af Offentligt Ansatte Social- og sundhedssektoren

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

I gensidig respekt. I gensidig respekt om hjælpeordning efter Servicelovens 77

I gensidig respekt. I gensidig respekt om hjælpeordning efter Servicelovens 77 I gensidig respekt I gensidig respekt om hjælpeordning efter Servicelovens 77 Forord I gensidig respekt om hjælpeordningen efter Servicelovens 77 er udgivet af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen...

Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen... Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen... Længst muligt i eget hjem, længst muligt i eget liv. Det kan vi hjælpe dig med i Pleje Plus, som er et hjemmeplejefirma under fritvalgsordningen, -

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST140612 HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012 Hvorfor et debatoplæg?

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013 Leverandørpjece Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frit valg 1) personlig pleje og 2) hjælp

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Vi anstrenger os for at være din favorit

Vi anstrenger os for at være din favorit Vi anstrenger os for at være din favorit Fleksible og stabile løsninger Dansktalende hjemmehjælpere Døgnpleje Gratis hovedrengøring God tid til omsorg Hjælp til tiden Fleksibel hjemmehjælp, hvor du bestemmer!

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hvad er effekten af efteruddannelse

Hvad er effekten af efteruddannelse Hvad er effekten af efteruddannelse Kursus-og Udviklingsafdelingen tilbyder effektevaluering af rekvirerede uddannelsesforløb på arbejdspladsen. En kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier Kongsbjergskolens SFO Lunderskov -Dollerupgård- TLF. 29279264 -Fristedet- TLF. 79797910 kongsbjergskolen@kolding.dk Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier FORORD De pædagogiske værdier er blevet til

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

En strategi for god ledelse i Norddjurs

En strategi for god ledelse i Norddjurs En strategi for god ledelse i Norddjurs indledning Denne pjece handler om ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune. Om de visioner, strategier, spilleregler og værdier, ledelsen arbejder efter. Om hvilke

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere