Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion"

Transkript

1 Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion

2 Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fagligt udvalg for hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere. Pjecen er tænkt som inspiration til debatten og diskussionen om image og fagprofil for hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere Redaktion: Sektorformand Lene B. Hansen Konsulent Gitte Meltofte Konsulent Svend-Erik Simonsen Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder (DJ) Layout: Joe Andersson Tryk: FOA s trykkeri ISBN: Pjecen kan hentes på eller ved henvendelse til: Forbundet af Offentligt Ansatte, Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: eller

3 Indhold side Nye billeder Fortællinger skabes Personligheden Fagligheden Genkendeligheden Ansvarligheden Selvstændigheden Dialogen

4 Nye billeder Det er hjemmehjælperne og social- og sundhedshjælperne, der er de praktiske omdrejningspunkter, når de politiske intentioner på ældreområdet skal omsættes til virkelighed i hjemmeplejen. Det er også derfor, vi har valgt at fokusere på disse faggrupper, selv om der er andre inden for hjemmeplejen. Med hver sin indsigt, uddannelse og faglighed er det dem, der hver dag møder befolkningens behov og de krav, det stiller til beslutningstagerne. Denne vigtige position gør faggrupperne helt uundværlige, hvis vi som samfund skal leve op til de intentioner, vi har for velfærd. Når opmærksomheden rettes mod ældreplejen, er det dog sjældent den daglige opgavevaretagelse, de kreative løsninger, nærheden og de mange solskinshistorier, der er i fokus. Det øvrige samfunds interesse er i de allerfleste tilfælde vagt, fordi der er sket svigt. Det er de dårlige eksempler, der skaber overskrifter i aviserne og giver anledning til omtale, der oftest er negativ. Dette misforhold mellem den medieskabte virkelighed og hjemmehjælperes og social- og sundhedshjælperes hverdag, vil uværgerligt plette hjemmeplejens image. Det rammer medarbejderne som manglende anerkendelse og respekt. At få anerkendelse og blive respekteret for det arbejde, man udfører, er vitalt for arbejdsglæden og forudsætningen for at tiltrække ny kvalificeret arbejdskraft. 4

5 For at genoprette balancen i det billede, der tegnes af hjemmeplejen, er der akut brug for en anden synlighed. Det er vigtigt at få gjort opmærksom på, at hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere ikke er ét med politiske fejl og mangler. At de tværtimod er selvstændige faggrupper med faglig kunnen og personlige kompetencer, som udgør et uundværligt potentiale for det danske velfærdssamfund. Der skal ikke males skønmaleri, men fokus skal rettes mod de gode egenskaber. Og vi må selv indbyrdes og i forhold til andre gå foran for at skabe den nødvendige debat. Denne pjece er tænkt som en inspiration i de diskussioner, der skal folde sig ud på arbejdspladserne. Brug pjecen som udgangspunkt for dialogen i kollegagruppen, med arbejdsgivere og andre steder i samfundet. Lad os sammen fortælle om styrken i hverdagen og herigennem skabe det gode image, der er fremtidens vækstlag. God debat Lene B. Hansen Formand Social- og sundhedssektoren 5

6 Fortællinger skabes Oftest har vi ikke svært ved at tage stilling til de mange små og store udfordringer, vi møder hver dag. Vi har vores meninger, og skal ikke hver gang, vi skal tage stilling, tøvende veje for og imod. Dette sæt af holdninger, vi hver især råder over, er dannet ud af opdragelse, viden, erfaringer og småjusteres hele tiden, blandt andet via de input, vi får fra omverdenen. Vores meninger er ikke konstante, men kan udfordres og forandres. Vi skifter allesammen mening hen ad vejen. Enkelte gange er meningsskiftene så markante, at de kan udvikle sig til helt nye grundholdninger. De kryds, vi sætter på valgkortene ved valgene kan gennem årene vandre fra parti til parti. Vi får nye venner og vælger anderledes på mange andre områder, end vi måske gjorde engang. Først og fremmest lægges sporene til disse ændringer af vores egne erfaringer. At erfaringer kan ændre holdninger radikalt fremgår f.eks. af de holdningsundersøgelser, der har testet borgernes syn på sygehusvæsenet. Her viser resultaterne måske lidt overraskende at der er en langt mere positiv holdning blandt de mennesker, der rent faktisk har været i berøring med sygehusvæsenet, end blandt dem, der aldrig har haft en direkte kontakt. Dette skisma, der er en blanding af fordomme og realiteter, rammer i høj grad også vores egen arbejdsplads hjemmeplejen. Her er brugerne langt mere tilfredse og positive end de borgere, der ikke selv kender til området. Det siger også noget om, at holdningers positive eller negative ladning er udtryk for kendskab eller ukendskab. 6

7 Når man taler om hjemmeplejens image eller dens profil, må man nødvendigvis splitte begrebet op i mange elementer eller kompetencer. Personlighed og faglighed er centrale størrelser. Men begge begreber består igen af flere aspekter, blandt andet afhængigt af arbejdets karakter. Desuden spiller personlighed og faglighed sammen. Faggrupperne imellem er der også store forskelle. Det er f.eks. meget forskellige personlige profiler og kompetencer, man forventer at møde hos en socialrådgiver, en børsmægler og en social- og sundhedshjælper. Vi har i denne pjece valgt at se på dette komplekse samspil ved at splitte det op i følgende dele: Personlighed Faglighed Genkendelighed Ansvarlighed Selvstændighed IMAGE Ved image forstås det indtryk eller billede, som offentligheden påvirkes til at forbinde med en person, ting, sag, organisation, virksomhed og lignende. Image fortæller overordnet noget om, hvad vi som borgere mener om bestemte forhold. 7

8 Personligheden I hjemmeplejen er det menneskearbejdet, der er kernen. I modsætning til mange andre jobs, spiller teknologien kun en minimal rolle i opgavevaretagelsen, mens den enkelte medarbejders menneskelige kvalifikationer er meget vigtige for, om arbejdet udføres optimalt. Hjemmehjælperne og social- og sundhedshjælperne skal være og fremstå som overskudsmennesker, som med deres personlige kompetencer kan tilføre borgerne energi og ressourcer. Ligesom det er deres opgave at bidrage til, at den enkelte borger også selv får det bedst mulige ud af egen kapacitet og evner. Dette overskud skal være til stede hele døgnet, alle dage uanset tid og sted. For at kunne honorere de mange forskellige behov, krav og de udfordringer, som de mange forskellige, helt unikke borgere stiller, er det at have hjertet på rette sted. Evner som nysgerrighed og lyst til at arbejde med og sammen med andre mennesker er forudsætningen for det gode arbejde. De bløde værdier udgør en stor del af det fundament, omsorgen og plejen skal hvile på. Og det er derfor vigtigt at fortælle om dem, synliggøre dem og give dem en langt mere fremtrædende plads i det billede, det øvrige samfund præsenteres for, end de har i dag. I vores fag handler disse personlige kompetencer om at være andre menneskers ressource at være opmærksom på andre menneskers ressourcer at evne at tale åbent om problemer at evne at være nærværende 8

9 at være rummelig kunne og have lyst til at lytte og forstå at være i stand til at vise tillid at være fleksibel at bruge sig selv uden at misbruge sig selv Hvordan synliggør vi så de personlige kompetencer og giver dem den position, de fortjener i det samlede image? Forslag til diskussionsemner: Er du enig i de ovenfor nævnte udsagn? Har du andre forslag til listen? Gør vi i tilstrækkelig grad brug af vores personlige kompetencer i det daglige arbejde? Hvis nej, hvordan skaber vi bedre muligheder for at udfolde de personlige kompetencer? Hvis ja, hvordan synliggør vi bedst de personlige kompetencer? Hvem er det, vi skal synliggøre dem overfor? Hvordan styrker vi synliggørelsen? Hvad kan vi konkret gøre som faggruppe? Hvad kan vi konkret gøre lokalt på vores arbejdsplads? 9

10 Fagligheden I modsætning til mange andre professionelle, der yder omsorg, er hjemmehjælperne og social- og sundhedshjælpernes arbejdsområder ikke begrænset til isolerede og afgrænsede situationer i hverdagen. Og for at sikre, at hjælpen ikke blot bliver spredt fægtning, men at der skabes sammenhæng, er det derfor ekstra nødvendigt at tænke i helheder. Hjemmehjælpernes og social- og sundhedshjælpernes uddannelsesmæssige baggrund bygger på helhedssyn. Det er uddannelser, der understøtter evnen til: at observere at vurdere at se forandringer at se muligheder at bevare ressourcer at forebygge at handle at arbejde tværfagligt I det daglige arbejde bliver hjemmehjælperne og social- og sundhedshjæperne vurderet på faglighed og dygtighed. Det vi kan, ud fra det vi gør og i forhold til det vi skal. Som holdepunkt og måleenhed bliver handlingen meget central. Men de, der vurderer handlingerne, som de konkret foregår, har ikke altid de nødvendige forudsætninger for deres vurdering. Skal man tage stilling til, om fagpersoner handler rigtigt eller forkert, kræver det, at man kender begrundelsen for, at de handler, som de gør. Derfor skal hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere i højere grad være i stand til at begrunde deres faglighed. 10

11 Handlingen skal følges af fortællingen om, at udførelsen af arbejdet bygger både på regler og aftaler og på den enkelte medarbejders vurdering i den konkrete situation. I vores fag handler denne faglighed om at få hverdagen til at hænge sammen at skabe tryghed at udvikle ressourcer at se muligheder frem for begrænsinger at skabe forandring at arbejde med levende mennesker og ikke med diagnoser at have situationsfornemmelse at kende borgerens livshistorie Hvordan synliggør vi så fagligheden og giver den den position, den fortjener i det samlede image? Forslag til diskussionsemner: Er du enig i de ovenfor nævnte udsagn? Har du andre forslag til listen? Er vi gode til at begrunde vores faglighed på arbejdspladsen? Hvis nej, hvordan bliver vi bedre? Hvis ja, hvordan synliggør vi bedst vores faglighed? Hvem er det vi skal synliggøre den overfor? Hvordan styrker vi synliggørelsen? Hvordan gør vi opmærksom på, hvordan regler og strukturer kan begrænse vores faglighed? Hvad kan vi konkret gøre som faggruppe? Hvad kan vi konkret gøre lokalt på vores arbejdsplads? 11

12 Genkendeligheden Image skabes ikke af den enkelte alene. Fagprofiler skabes i fællesskabet. Genkendelighed virker stærkest i en fælles ydre fremtoning. Flere og flere går over til at bruge tjenestedragt. Det skaber fællesskab i gruppen og styrker den enkeltes fagidentitet. Og så er det et fælles signal til andre om, at man er et team, man hører sammen, og man er myndighedspersoner, hvortil der kan stilles forventninger om faglighed og professionalisme. Hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere er fagfolk, der er solide, professionelle repræsentanter for trygheden. De har hånd i hanke med situationen. De er ventet. De er velkomne. Vi er mange på cykler og i biler overalt i kommunen og på alle tider af døgnet I vores fag handler genkendeligheden om at vi er en vigtig del af samfundet at vi er en gruppe, der er værdsat af borgerne at vi har et fagligt sammenhold at vi har en fælles fremtoning at vi kendes på vores engagement at vi kendes på vores faglige stolthed at vi kendes på glæden ved vores arbejde 12

13 Hvordan styrker vi genkendeligheden og giver den den position, den fortjener i det samlede image? Forslag til diskussionsemner: Er du enig i de ovenfor nævnte udsagn? Har du andre forslag til listen? Gælder disse udsagn også på vores arbejdsplads? Er vi tilstrækkeligt genkendelige i vores lokalområde? Hvis nej, hvordan kan vi gøre det bedre? Hvis ja, hvordan kan vi styrke genkendeligheden? Hvem er det, vi skal styrke genkendeligheden i forhold til? Hvordan styrker vi genkendeligheden? Hvad kan vi konkret gøre som faggruppe? Hvad kan vi konkret gøre lokalt på vores arbejdsplads? 13

14 Ansvarligheden Hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere er på mange planer særligt betroede medarbejdere og de mennesker, der: indvies i de allersværeste hemmeligheder bliver fortalt det, man ikke fortæller til andre også det, man ikke fortæller familien der går i banken, på apoteket Som alle andre offentlige myndighedspersoner har hjemmehjælpere og socialog sundhedshjælpere tavshedspligt. Men det er ikke den alene, der begrunder den tillid, faggrupperne nyder hos borgerne. Trygheden, tilliden og respekten udspringer af deltagelse i hverdagslivet, af indsigten i de mest personlige anliggender, i nærheden og det gælder både de økonomiske og sociale forhold. Som fagpersoner, der har en særlig status i det enkelte menneskes unikke liv, har hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere et stort ansvar for at håndtere følsomme oplysninger om de svageste borgere i samfundet. Ansvarligheden skal udfoldes med omhu og medmenneskelighed I vores fag handler ansvarlighed om at vise omtanke at være samvittighedsfuld at være stabil at tage nye udfordringer op at skabe fornyelse at tage nye initiativer at kunne se, hvad der er det vigtige at være solidarisk med de svage 14

15 Hvordan synliggør vi denne store ansvarlighed og giver den den position, den fortjener i det samlede image? Forslag til diskussionsemner: Er du enig i de ovenfor nævnte udsagn? Har du andre forslag til listen? Er vi gode til at forvalte ansvarligheden på vores arbejdsplads? Bakker vi op om hinandens ansvarlighed kollegaer imellem? Hvis nej, hvordan kan vi gøre det bedre? Hvis ja, hvordan kan vi synliggøre ansvarligheden? Hvem er det vi skal synliggøre ansvarligheden overfor? Hvordan synliggør vi ansvarligheden? Hvad kan vi konkret gøre som faggruppe? Hvad kan vi konkret gøre lokalt på vores arbejdsplads? 15

16 Selvstændigheden Hjemmeplejen er præget af alenearbejde. Det kan ikke være anderledes, men det stiller krav til hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere om at tage vare på sig selv og hinanden og sikre faglig og personlig udvikling også med henblik på fortsat udvikling af området. Det er hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere, der som faggrupper, både udvikler arbejdets tilrettelæggelse og de konkrete arbejdsmetoder. Det er også hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere selv, der påpeger og foretager de nødvendige forandringer og justeringer, der skal til for at løse opgaverne bedst muligt. Hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere er vant til dette ansvar. De er vant til at være selvstyrende, til at gennemføre forandringer, til at udvise fleksibilitet i uforudsete situationer. Hjemmehjælpere og social- og sunhedshjælpere skal derfor være ekstra bevidste om at synliggøre disse unikke evner til selvstændighed og kreativ tænkning I vores fag handler selvstændighed om at kunne tilrettelægge arbejdet at skabe kontinuitet at anvende sin dømmekraft at være problemløsere at udvikle arbejdspladsen og ydelserne at turde sige sin mening at tage initiativer og handle på egen hånd 16

17 Hvordan synliggør vi selvstændigheden og giver den den position, den fortjener i det samlede image? Forslag til diskussionsemner: Er du enig i de ovenfor nævnte udsagn? Har du andre forslag til listen? Bruger vi evnen til selvstændighed optimalt på vores arbejdsplads? Hvis nej, hvordan kan vi gøre det bedre? Hvis ja, hvordan kan vi synliggøre selvstændigheden? Hvem er det vi skal synliggøre selvstændigheden overfor? Hvordan synliggør vi selvstændigheden? Hvad kan vi konkret gøre som faggruppe? Hvad kan vi konkret gøre lokalt på vores arbejdsplads? 17

18 Dialogen I de følgende gives nogle forslag til konkrete initiativer, der kan være med til at synliggøre og styrke hjemmehjælperes og social- og sundhedshjælperes faglige profil. Det er blot nogle få af mange forslag, find selv på flere Men vigtigst tag fat på diskussionen og vær med til at skærpe profilen Aftal i kollegakredsen Hver dag at fremhæve et personligt dilemma, som blev klaret flot i løbet af dagen Indgå en gensidig aftale om positive kollegiale skulderklap Husk: kritik kan være såvel positiv som negativ! Diskuter fag Gå i dialog med de lokale politikere Fortæl dem om jeres dagligdag Fremhæv hvordan de bløde kvalifikationer har stor betydning Henvis til de undersøgelser, der viser stor brugertilfredshed i forhold til omsorgsarbejdet Informer dem om, hvad fagligheden dækker over Kontakt lokalpressen Åbn gennem positive fortællinger op for en forståelse af, at hjemmeplejen består af andet end fejltagelser Tip den lokale avis, når der er en god historie, eller et heldigt udfald på menneskelige dilemmaer 18

19 Deltag selv i samfundsdebatten Som ambassadører for nogle af samfundets svageste har hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere et særligt ansvar, når der diskuteres samfundspolitik i vennekredsen, ved spisebordet og alle andre steder Deltag selvfølgelig under behørig respekt for tavshedspligt og loyalitet i samfundsdebatten. Hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere er de professionelle fagpersoner, der ved allermest om, hvad der er godt og skidt i hjemmeplejen Vær som samfundsborger med en særlig indsigt med til at skabe forandringer, hvor det er påkrævet. 19

20 Pjecen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for de faglige udvalg for hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere med det formål, at inspirere til debat og diskussion om det image som hjemmeplejen efterhånden har fået. Det er hjemmehjælperne og social- og sundhedshjælperne, der er de praktiske omdrejningspunkter, når de politiske intentioner på ældreområdet skal omsættes til virkelighed i hjemmeplejen. Der hviler derfor også et særligt ansvar på de to faggrupper til at synliggøre, hvori problemerne består. Vi skal finde en form, hvor vi i fællesskab kan fortælle de gode historier om den daglige opgavevaretagelse, de kreative løsninger, nærheden og de mange solskinshistorier. Forbundet af Offentligt Ansatte Social- og sundhedssektoren

Social- og sundhedsassistenterne. Helheden

Social- og sundhedsassistenterne. Helheden Social- og sundhedsassistenterne F O A F A G O G A R B E J D E Helheden Helheden Fremtidens social- og sundhedsassistenter er udgivet af Social- og Sundhedssektoren august 2002 Redaktion Sektorformand

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Social- og sundhedssektorens handleplan. profil2002. Arbejdet med mennesker. på et menneskeligt og fagligt grundlag

Social- og sundhedssektorens handleplan. profil2002. Arbejdet med mennesker. på et menneskeligt og fagligt grundlag Social- og sundhedssektorens handleplan profil2002 Arbejdet med mennesker på et menneskeligt og fagligt grundlag Handleplanen er udgivet af FOA/Social- og sundhedssektoren april 2002 Redaktion: Sektorformand

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Dagplejen hjem for værdier Pædagogisk sektor Redaktion: Direktør Karsten Hillestrøm, ValueCreator Konsulent Malou Eskildsen, ValueCreator Forsidelayout:

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Værdigrundlag Afdeling Q

Værdigrundlag Afdeling Q Information til personale Værdigrundlag Afdeling Q - udarbejdet af afdelingens ledere og medarbejdere Infektionsmedicinsk Afdeling Q Den bærende værdi i Infektionsmedicinsk Afdeling Q er: Professionalisme

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Ditte Vigsø Great Place to Work Institute 21. januar 2010 Great Place to Work er Et udviklingsværktøj Bidrager til at udvikle ledere

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Virksomhedsgrundlag Odder Kommunes Ældreservice. sundhedspolitik mission visioner værdigrundlag

Virksomhedsgrundlag Odder Kommunes Ældreservice. sundhedspolitik mission visioner værdigrundlag Virksomhedsgrundlag Odder Kommunes Ældreservice sundhedspolitik mission visioner værdigrundlag S u n d h e d s p o l i t i k Sundhedspolitik for medarbejdere i Odder Kommunes Ældreservice Sundhedspolitikken

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Michael Brostrøm, formand for OSI bød velkommen og fortalte om de emner der optager OSI f.eks. markedsføring af institutionerne,

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere