Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107"

Transkript

1 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009

2 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen, september 2009 ISBN nr Opsætning Ankestyrelsen Adresse Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside

3 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Indhold Kapitel Forord 1 Sammenfatning 2 Betaling efter servicelovens Bistand efter servicelovens 83 Bilag 1. Regelgrundlaget Bilag 2. Skema: Kommunernes praksis med hensyn til beboernes betaling mv. i forbindelse med midlertidige ophold efter servicelovens

4 FORORD Forord Ankestyrelsen har for Indenrigs- og Socialministeriet i 4. kvartal 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse af en række forhold i forbindelse med kommunernes administration af reglerne om beboerens betaling for botilbud til midlertidigt ophold, jf. servicelovens 107. Undersøgelsen skal afdække personrelaterede forhold som fastsættelse af beboerens betaling for de enkelte ydelser, fastsættelse af rådighedsbeløb efter eventuel betaling, udbetaling af beløb til personlige fornødenheder, dispensation for betaling, friholdelse for betaling for botilbud og mulighed for opsparing. Der er fokus på, om retningslinjer for betaling har været fastsat politisk i kommunalbestyrelsen (eller evt. et udvalg). Undersøgelsen skal tillige afdække generelle driftsorienterede forhold som fastsættelse af takster for ydelser, og om kommunen har indgået aftaler med leverandører om fastsættelse af betaling for ydelser. Leverandører til kommunen kan være andre kommuner, regioner, selvejende institutioner eller andre private. Flere afdelinger/forvaltninger i den enkelte kommune kan være inddraget i undersøgelsen, da kommunernes administrative opbygning kan afspejle en adskillelse mellem opgaver, der retter sig mod afgørelser i forhold til den enkelte borgers ophold i et botilbud efter servicelovens 107 og opgaver, der har en mere generel driftsorienteret karakter. Kommunerne skal have tak for det betydelige arbejde, der har været forbundet med undersøgelsen. 3

5 1 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER 1 Sammenfatning Undersøgelsen omfatter den enkelte beboers betaling til kommunen for ophold i boformer efter servicelovens 107. Undersøgelsen omfatter herunder forhold vedrørende beboeres betaling til kommunen for de enkelte ydelser under ophold i boformer efter servicelovens 107. Heri indgår blandt andet kommunens fastsættelse af beboerens rådighedsbeløb efter eventuel betaling, udbetaling af beløb til personlige fornødenheder, dispensation for betaling, friholdelse for betaling for botilbud og mulighed for opsparing. Der er i undersøgelsen fokus på, om særlige retningslinjer for betaling har været fastsat politisk i kommunalbestyrelsen eller eventuelt et udvalg. Til borgere med ophold i botilbud efter servicelovens 107 yder kommunalbestyrelsen ofte personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 i forbindelse med opholdet. Hvis denne ydes som en midlertidig hjælp, fastsætter kommunalbestyrelsen betaling for hjælpen. Betaling for midlertidig hjælp efter servicelovens 83 i forbindelse med ophold i botilbud efter servicelovens 107 er ligeledes omfattet af undersøgelsen. Gratisydelser som eksempelvis socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 og aktivitetsog samværstilbud efter servicelovens 104 indgår ikke i undersøgelsen. Undersøgelsens struktur kan beskrives som følger Visitation til tilbud Ikke visitation til 83 Varig hjælp uden betaling Visitation til 83 Midlertidig hjælp med betaling Da kommunalbestyrelsen kan overlade opgaven med at opkræve den betaling, som kommunen kan opkræve hos beboeren, til leverandøren, omfatter undersøgelsen tillige den betaling, der opkræves af en leverandør. Kommunernes indberetninger om aftaler med leverandører efterlader en usikkerhed, om hvor vidt leverandørerne fastsætter eller alene opkræver beboernes betaling. 4

6 KAPITEL 1 SAMMENFATNING Leverandørerne kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om betaling for leverandørens ydelser til kommunen. Det er ikke leverandørerne, der bestemmer eller fastsætter beboernes betaling til kommunen for tilbud efter serviceloven. Det er en myndighedsafgørelse, der træffes af kommunalbestyrelsen. Der er imidlertid intet til hinder for, at kommunalbestyrelsen til leverandøren kan overlade opgaven med at opkræve den betaling, som kommunen skal have, da opkrævningen ikke er en myndighedsopgave. I rapporten anvendes formuleringen opkræver betalingen og ikke fastsætter betalingen vedrørende leverandørens rolle i forhold til beboeren. Leverandører til kommunen af botilbud efter servicelovens 107 kan være andre kommuner, regioner, selvejende institutioner eller andre private. Eventuelle tilkøb/merkøb, for eksempel i form af fritidstilbud, som alene private leverandører kan tilbyde, indgår ikke i undersøgelsen. Tilkøb/merkøbsydelser er ikke omfattet af serviceloven. Kommunens betaling til leverandøren ligger også uden for undersøgelsen. 91 ud af landet 98 kommuner har besvaret spørgeskemaet om betaling. Det svarer til en svarprocent på 93. Det er imidlertid ikke alle kommuner, der har svaret på samtlige spørgsmål. Derfor varierer antallet af svarkommuner i rapportens tabeller og kan være mindre end antallet af kommuner i undersøgelsen. Flere kommuner har over for Ankestyrelsen tilkendegivet, at det har været vanskeligt at afgive et mere dækkende svar på enkelte spørgsmål, da botilbuddene udgør en mangfoldighed. Det betyder, at der må tages forbehold for, hvor dækkende rapportens beskrivelse er med hensyn til kommunernes administration af reglerne om beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107. Kommunernes besvarelser giver et indtryk af, at flere kommuner i større eller mindre omfang har en vis usikkerhed i forbindelse med fastsættelse og opkrævning af beboerens betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107. Der er fra kommunerne indberettet en række oplysninger, som falder uden for undersøgelsen, og som derfor ikke medtages i rapporten. Stor variation i kommunernes praksis med hensyn til betaling for boligdel og rådighedsbeløb mv. ved midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens Borgerens betaling for midlertidigt ophold er en samlet betaling for ophold i botilbud. I nogle tilfælde betaler borgeren kun for boligen, fordi borgeren ikke modtager andre ydelser, som kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for. I andre tilfælde, hvor borgeren modtager andre ydelser i form af kost og andre ydelser, herunder vask, som er en integreret det af opholdet efter serviceloven, opkræves borgeren et samlet beløb for opholdet. Det samlede 1 Se bestemmelsen i bilag 1 Regelgrundlaget 5

7 1 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER beløb består af et beløb for boligen og eventuelt et beløb for kost og andre ydelser, herunder vask. Det er en samlet betaling, der danner baggrund for kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvorvidt det er fx er grundlag for at træffe afgørelse over for den enkelte borger om nedsættelse af betaling. I undersøgelsen er der blandt andet fokuseret på, om kommunalbestyrelsen har fastsat særlige retningslinjer for borgernes maksimale egenbetaling. Der er en stor variation i kommunernes praksis med hensyn til betalingen. Herunder er der stor spredning med hensyn til fastsættelse af særlige retningslinjer om betaling. Der er ikke fastsat regler om, at kommunen skal fastsættes særlige retningslinjer for betaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens 107, herunder om kommunalbestyrelsens godkendelse heraf. Uanset om kommunen har fastsat særlige retningslinjer, er beboeren ikke i et retligt tomrum. Afgørelsen om betaling skal følge en række regler, jf. nærmere bilag 1 om regelgrundlaget. En tredjedel af landets kommuner (31 kommuner) har fastsat særlige retningslinjer for betaling for midlertidigt ophold i boformer, selv om der ikke er en pligt til det. To tredjedele (60 kommuner) har ikke fastsat særlige retningslinjer. Flere kommuner har bemærket, at de enten er i gang med, eller at de påtænker at udarbejde særlige retningslinjer, som kommunerne forventer behandlet politisk i løbet af Ud af de 31 kommuner, der har fastsat særlige retningslinjer om betaling, har kommunalbestyrelsen i 18 kommuner godkendt retningslinjer på et eller flere områder. 13 kommuner har godkendte retningslinjer for rådighedsbeløb, som beboeren skal have tilbage efter betaling for botilbud og øvrige ydelser Ni kommuner har godkendte retningslinjer for udbetaling af beløb til personlige fornødenheder til personer, der ikke har et forsørgelsesgrundlag To kommuner har godkendte retningslinjer for dispensation for betaling i kortere tid En kommune har godkendte retningslinjer for opsparing som led i efterbehandling Der er en stor variation med hensyn til, hvilket beløb der er godkendt som rådighedsbeløb, som beboere skal have tilbage efter betaling for botilbud og øvrige ydelser. De kommuner, der har oplyst om rådighedsbeløb efter betaling for ydelser, har typisk fastsat et beløb på mellem kr. og kr. Der er tilsvarende stor spredning med hensyn til udbetaling af beløb til personlige fornødenheder. 6

8 KAPITEL 1 SAMMENFATNING De fleste kommuner har ikke truffet afgørelse om dispensation for betaling i kortere tid. Det er meget sjældent, at der ikke er egenbetaling, eller at beboeren får mulighed for at spare op. 81 kommuner har svaret på spørgsmålet om friholdelse for betaling. 32 kommuner friholder samtlige beboere, der bevarer egen bolig, for betaling for det midlertidige botilbud. 44 kommuner friholder under 25 procent af beboerne for betaling. 84 kommuner har svaret på spørgsmålet om særlige retningslinjer for den maksimale beboerbetaling for boligdelen. Otte kommuner har fastsat særlige retningslinjer. I seks ud af de otte kommuner har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjerne. Stor variation i betalingen for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 2 Modtager beboeren under opholdet i botilbuddet som midlertidig hjælp personlig og praktisk bistand efter servicelovens 83, betaler beboeren ud over for boligdelen tillige for denne hjælp. Borgerens betaling for midlertidigt ophold er som også tidligere nævnt en samlet betaling for ophold i botilbud. I nogle tilfælde betaler borgeren kun for boligen, fordi borgeren ikke modtager andre ydelser, som kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for. I andre tilfælde, hvor borgeren modtager andre ydelser i form af kost og andre ydelser, herunder vask, som er en integreret det af opholdet efter serviceloven, opkræves borgeren et samlet beløb for opholdet. Det samlede beløb består af et beløb for boligen og eventuelt et beløb for kost og andre ydelser, herunder vask. Det er en samlet betaling, der danner baggrund for kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvorvidt det er fx er grundlag for at træffe afgørelse over for den enkelte borger om nedsættelse af betaling. I undersøgelsen er der blandt andet fokuseret på, om kommunalbestyrelsen har fastsat særlige retningslinjer for borgernes maksimale egenbetaling. Der er stor variation i kommunernes praksis. Få kommuner har fastsat særlige retningslinjer, og der er stor variation i tilrettelæggelsen af tilbud. Det skal fremhæves, at der ikke er fastsat bindende bestemmelse om, at kommunen skal fastsætte særlige retningslinjer for betaling for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 eller om kommunalbestyrelsens godkendelse af eventuelt fastsatte retningslinjer. Uanset om kommune har fastsat særlige retningslinjer, er beboeren ikke i et retligt tomrum. Afgørelsen om betaling skal følge en række regler, jf. nærmere bilag 1 om regelgrundlaget. 2 Se bestemmelsen i slutningen af kapitlet 7

9 1 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER 90 kommuner har svaret på spørgsmålet om visitation til ydelserne samtidig med visitationen til det midlertidige ophold i boformen. 24 kommuner visiterer til ydelserne samtidig med visitationen til det midlertidige ophold i boformen. 66 kommuner gør det ikke. Undladelse af samtidig visitation kan skyldes, at beboeren i forvejen er visiteret til ydelsen, og at denne fortsætter i uændret omfang i forbindelse med det midlertidige ophold. 77 kommuner har svaret på spørgsmålet om aftaler med leverandøren om opkrævning af betaling. 7 kommuner har indgået aftale med leverandører. Det vedrører typisk vask af tøj og rengøring. 70 kommuner har ikke indgået sådanne aftaler med leverandører. I bilag 1 er redegjort for regelgrundlaget. Bilag 2 indeholder spørgeskemaet. 8

10 KAPITEL 9 2 BETALING EFTER SERVICELOVENS Betaling efter servicelovens 107 De centrale bestemmelser om kommunens fastsættelse af betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 vedrører blandt andet regler om rådighedsbeløb, udbetaling af beløb til personlige fornødenheder, dispensation for betaling og nedsættelse af betaling Særlige retningslinjer om betaling for midlertidigt ophold i boformer Borgerens betaling for midlertidigt ophold er en samlet betaling for ophold i botilbud. I nogle tilfælde betaler borgeren kun for boligen, fordi borgeren ikke modtager andre ydelser, som kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for. I andre tilfælde, hvor borgeren modtager andre ydelser i form af kost og andre ydelser, herunder vask, som er en integreret det af opholdet efter serviceloven, opkræves borgeren et samlet beløb for opholdet. Det samlede beløb består af et beløb for boligen og eventuelt et beløb for kost og andre ydelser, herunder vask. Det er en samlet betaling, der danner baggrund for kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvorvidt det er fx er grundlag for at træffe afgørelse over for den enkelte borger om nedsættelse af betaling. I undersøgelsen er der blandt andet fokuseret på, om kommunalbestyrelsen har fastsat særlige retningslinjer for borgernes maksimale egenbetaling. Der er stor forskel på kommunernes praksis med hensyn til at fastsætte retningslinjer om betaling. Det skal i den forbindelse understreges, at der ikke er fastsat regler om, at den enkelte kommune skal fastsætte særlige retningslinjer. I 31 kommuner har kommunalbestyrelsen eller kommunen fastsat særlige retningslinjer for betaling for midlertidigt ophold i boformer. 60 kommuner oplyser, at de (2008) ikke har retningslinjer for området, jf. tabel For en nærmere gennemgang henvises til bilag 1 om regelgrundlaget. 9

11 ANKESTYRELSENS 10 UNDERSØGELSER Tabel 2.1 Særlige retningslinjer om betaling Ja Nej Kommuner Antal Pct. Antal Pct. Særlige retningslinjer - Heraf med godkendelse fra kommunalbestyrelsen Tabellen bygger på svar fra 91 kommuner. Bemærkninger fra kommunerne: Flere kommuner oplyser, at brugerens egenbetaling fastsættes på baggrund af individuelle vurderinger. Det gælder både kommuner, der har egne tilbud og kommuner, der køber pladser i tilbud i andre kommuner. Der er ganske få kommuner, hvor de midlertidige botilbud er organiseret efter lov om almene boliger 2. Hvis botilbuddet er etableret og drives efter reglerne i almenboligloven, er botilbuddet ikke omfattet af reglerne i servicelovens 107, og botilbud, der er etableret og drives efter almenboligloven, er ikke omfattet af denne undersøgelse. Flere kommuner oplyser, at de enten er i gang med, eller at de påtænker at udarbejde særlige retningslinjer, og at de forventer, at retningslinjerne bliver behandlet politisk i løbet af Ud af de 31 kommuner, der har fastsat retningslinjer om betaling, har kommunalbestyrelsen i 18 kommuner eller lidt over halvdelen godkendt retningslinjerne på et eller flere områder. 13 kommuner har godkendte retningslinjer for rådighedsbeløb, som beboeren skal have tilbage efter betaling for botilbud og øvrige ydelser 9 kommuner har godkendte retningslinjer for udbetaling af beløb til personlige fornødenheder til personer, der ikke har et forsørgelsesgrundlag To kommuner har godkendte retningslinjer for dispensation for betaling i kortere tid En kommune har godkendte retningslinjer for opsparing som led i efterbehandling. 2.2 Rådighedsbeløb Betalingen må ikke fastsættes større, end beboeren efter betaling har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder. I alt 24 kommuner har oplyst, at de har fastsat rådighedsbeløb for beboerne. Det fastsatte rådighedsbeløb ligger i 19 af kommunerne i beløbsintervallet kr., jf. tabel Der er her tale om 107-lignende tiltag med selvstændigt lejemål mv. I disse kommuner betaler personen typisk en fastsat husleje til et boligselskab. 10

12 KAPITEL 11 2 BETALING EFTER SERVICELOVENS 107 Tabel 2.2 Rådighedsbeløbets størrelse Rådighedsbeløb Under 1500 kr kr kr kr kr. Antal kommuner Tabellen bygger på svar fra 24 kommuner. I 13 kommuner har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjer for det rådighedsbeløb, som beboeren skal have tilbage efter betaling for botilbud og øvrige ydelser. 2.3 Udbetaling af beløb til personlige fornødenheder Kommunalbestyrelsen fastsætter efter reglerne et beløb til personlige fornødenheder til beboere, der ikke har en indtægt. I alt 13 kommuner har oplyst, at de har fastsat et bestemt beløb til personlige fornødenheder. I 11 ud af de 13 kommuner er der er fastsat et beløb til personlige fornødenheder, som svarer til størrelsen af rådighedsbeløbet. I 9 kommuner har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjer for udbetaling af beløb til personlige fornødenheder til beboere, der ikke har et forsørgelsesgrundlag. 2.4 Dispensation fra betaling for botilbud i kortere tid Betalingen sker fra opholdets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere for betaling i kortere tid. Kommunerne har skønnet over, i hvilket omfang de har truffet afgørelse om dispensation pr. 1. november Ud af 73 kommuner, der har svaret på spørgsmålet om dispensation, har fire kommuner truffet afgørelse om dispensation for samtlige beboere. Typisk vil en kommune have truffet afgørelse om dispensation over for enten ingen beboer eller under 25 procent af beboerne, jf. figur

13 ANKESTYRELSENS 12 UNDERSØGELSER Figur 2.1 Procentandel beboere med dispensation fra betaling. Antal kommuner Kommuner Andel beboere Figuren bygger på svar fra 73 kommuner Fem kommuner har fastsat retningslinjer om dispensation for betaling for kortere tid. Af disse fem kommuner har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjerne i to kommuner. I disse to kommuner har kommunalbestyrelsen herudover godkendt såvel retningslinjer for rådighedsbeløb som for udbetaling af beløb til personlige fornødenheder. Bemærkninger fra kommunerne: Enkelte kommuner har knyttet bemærkninger til retningslinjerne om dispensation. Herunder er bemærket, at en dispensation afhænger af en samlet individuel vurdering af den enkelte sag. Det kan for eksempel vedrøre familieforhold, og om borgeren bevarer egen bolig under opholdet. Få kommuner har oplyst om, hvad kommunen fortolker som kortere tid. 3 måneder og frem til næste udbetaling nævnes. En kommune oplyser, at kortere tid ofte vil være tilfælde, hvor opholdet har en kendt slutdato. 2.5 Friholdelse fra betaling for botilbud for beboere, der bevarer egen bolig Som udgangspunkt skal beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, ikke betale for det midlertidige botilbud. Kommunerne har foretaget et skøn over, i hvilket omfang de har truffet afgørelse om en sådan friholdelse for betaling for beboere pr. 1. november Ud af 81 kommuner har 32 kommuner truffet afgørelse om friholdelse for betaling for alle beboere, der bevarer egen 12

14 KAPITEL 13 2 BETALING EFTER SERVICELOVENS 107 bolig. 19 kommuner har i ingen tilfælde truffet en afgørelse om friholdelse for betaling, jf. figur 2.2. Figur 2.2 Procentandel beboere med egen bolig, der er friholdt for betaling for botilbud. Antal kommuner Kommuner Andel beboere Figuren bygger på svar fra 81 kommuner. Bemærkninger fra kommunerne: Flere kommuner har som kommentar oplyst, at de har besluttet ikke at opkræve betaling for ophold i midlertidige boliger efter servicelovens 107 eventuelt bortset fra betaling for kost. 2.6 Fastsættelse af betaling med mulighed for opsparing for beboere i efterbehandling Betalingen for midlertidigt ophold er for borgeren en samlet betaling for ophold i botilbud, inklusiv eventuel betaling for kost og for andre ydelser, herunder vask, som er en integreret det af opholdet, jf. servicelovens 107. Denne samlede betaling kan som led i en efterbehandling fastsættes sådan, at beboeren får mulighed for en opsparing. Kommunerne har skønnet over, i hvilket omfang de pr. 1. november 2008, som led i en efterbehandling, træffer afgørelse om nedsættelse af betaling med henblik på mulighed for opsparing. Antallet af beboere med nedsættelse af betaling sættes i forhold til samtlige beboere i botilbud til midlertidigt ophold. Seks kommuner har fastsat særlige retningslinjer om adgangen til dispensation, og kommunalbestyrelsen i én kommune har godkendt retningslinjerne. 13

15 ANKESTYRELSENS 14 UNDERSØGELSER Det fremgår, at ud af 63 kommuner har 34 kommuner ikke truffet en eneste afgørelse om nedsættelse om nedsættelse og 23 kommuner har alene truffet afgørelser over for 1 24 procent af beboerne. For 57 ud af 63, svarende til 90 procent af kommunerne, træffes afgørelse om nedsættelse for under 25 procent af beboerne, jf. figur 2.3. Figur 2.3 Procentandel beboere med nedsættelse af betaling med henblik på opsparing. Antal kommuner Kommuner Procentdel Figuren bygger på svar fra 63 kommuner. Bemærkninger fra kommunerne: Enkelte kommuner har til indberetningen knyttet kommentarer til retningslinjerne om nedsættelse af betaling med henblik på opsparing, og disse vedrører især opsparing til boligformål. Der er flere kommuner, som ikke kræver betaling for ophold i midlertidige botilbud, og heraf nævner nogle, at betalingen dermed ikke kan nedsættes yderligere. Nogle kommuner nævner, at muligheden anvendes, hvis der er behov for opsparing til bolig, uddannelse eller eventuelt andet som eksempelvis ferie. En kommune oplyser: Muligheden for opsparing tages i anvendelse, når det drejer sig om ungegruppen, der efter opholdet i foranstaltningen forventes at skulle etablere sig i egen bolig. 14

16 KAPITEL 15 2 BETALING EFTER SERVICELOVENS 107 En anden kommune oplyser: Egenbetaling er fastsat således, at der er mulighed for opsparing. Over for sidstnævnte bemærkning står en anden kommune: Det er meget sjældent, at en borger ikke skal betale egenbetaling eller får muligheden for at spare op. 2.7 Maksimal beboerbetaling for boligdelen Kommunalbestyrelsen fastsætter efter reglerne betalingen for opholdet i botilbuddet, herunder udgiften til el, varme, kost og andre ydelser, som er en integreret del af opholdet efter lov om social service. Det er en mindre andel af kommunerne, der har fastsat retningslinjer for den maksimale beboerbetaling. Det skal i den forbindelse understreges, at der ikke er fastsat bindende regler om, at den enkelte kommune skal fastsætte særlige retningslinjer. Beboere i midlertidige botilbud, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for boligen men alene for visse ydelser, den enkelte modtager under opholdet. Beboernes betaling kan fastsættes enten som et samlet beløb eller efter de enkelte ydelser, der modtages. 84 kommuner har svaret på spørgsmålet om særlige retningslinjer for den maksimale beboerbetaling for boligdelen, der ud over udgifter til beboerens egen bolig inkluderer andel af fælles boligareal. 76 kommuner (90 procent) har ikke fastsat særlige retningslinjer. Otte kommuner (10 procent) har fastsat særlige retningslinjer. I seks ud af de otte kommuner har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjerne, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3 Særlige retningslinjer for den maksimale beboerbetaling for boligdelen Ja Nej Antal Pct. Antal Pct. Kommuner Tabellen bygger på svar fra 84 kommuner. I de otte kommuner, der har fastsat retningslinjer for beboernes maksimale betaling, har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjerne i de seks. Bemærkninger fra kommunerne: En kommune oplyser, at den har et månedligt maksimum på kr., inkl. alt. En anden kommune udregner betalingen efter den årlige husstandsindkomst. 15

17 ANKESTYRELSENS 16 UNDERSØGELSER En tredje kommune benytter et maksimum for timepris, der ligeledes er indkomstbestemt. Til de to sidstnævnte kommentarer fra kommunerne bemærkes, at fastsættelse af indkomstafhængig betaling forudsætter hjemmel i lov eller i bestemmelser fastsat med hjemmel i lov. Ud fra de to kommuners bemærkninger kan det ikke afvises, at der med hensyn til indkomstafhængigheden alene sigtes til den betaling for midlertidig hjælp, der er fastsat i 4 i bekendtgørelsen om betaling, og som har fornøden lovhjemmel. 2.8 Supplerende bemærkninger fra kommunerne om betaling efter servicelovens 107 En kommune bemærker, at der til private 107-tilbud typisk visiteres til en samlet pakke. På de kommunale 107-tilbud betaler beboerne for de faktiske udgifter til rengøringsartikler og vaskemidler. 16

18 KAPITEL 3 BISTAND EFTER SERVICELOVENS 83 3 Bistand efter servicelovens Ydelser i kommunens visitation til botilbud i form af personlig og praktisk bistand Den hjælp og støtte, der er brug for ud over selve boligen, dækkes gennem servicelovens bestemmelser om for eksempel personlig og praktisk hjælp, jf. servicelovens 83. Undersøgelsen viser, at der er variation i de tilbud, der indgår i visitationen til ydelserne efter servicelovens 83 i kommunerne, ligesom der også er variation mellem, hvor meget beboerne betaler for ydelserne. Den samlede betaling for ophold i botilbud, jf. servicelovens 107, skal muliggøre, at beboeren har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder, som beskrevet i 2, stk. 4, i betalingsbekendtgørelsen. En mindre andel af kommunerne har indgået aftaler med leverandørerne om, at de (på kommunalbestyrelsens vegne) opkræver beboerens betaling for en eller flere af de ydelser, der er omfattet af visitationen til botilbuddet. Lidt over en fjerdedel af kommunerne visiterer til ydelser efter servicelovens 83 i forbindelse med borgerens ophold i botilbuddene og næsten tre fjerdedele af kommunerne oplyser, at de ikke visiterer hertil, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1 Visitation til personlig og praktisk bistand, der ydes under borgerens ophold i botilbuddet Ja Nej Antal Pct. Antal Pct. Kommuner Tabellen bygger på svar fra 90 kommuner. De tilbud, kommunen visiterer beboerne til, er især rengøring (22 kommuner) og vask af tøj (18 kommuner) og i mindre omfang leje af sengelinned (12 kommuner). Derudover har ni kommuner oplyst om andre ydelser, der indgår i visitationen. Det er eksempelvis kørsel, produkter til personlig pleje og toiletsager, jf. figur

19 3 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Figur 3.1. Ydelser indeholdt i kommunens afgørelse om personlig og praktisk hjælp Leje af sengelinned Vask af tøj Rengøring 8 22 Andre ydelser 9 11 Figuren bygger på svar fra 24 kommuner Nej Ja Kommuner Tre af de 24 kommuner, som visiterer til rengøring, vask af tøj, leje af sengelinned og til andre ydelser oplyser, at de visiterer til alle fire former for ydelser. 11 kommuner visiterer til tre af ydelserne og seks kommuner til to. Fire af kommunerne visiterer til én enkelt af ydelserne. Ud af de 24 kommuner, der har oplyst om visiteringen til ydelser efter servicelovens 83, har: 8 kommuner fastsat retningslinjer for den maksimale beboerbetaling for boligdelen, 6 kommunalbestyrelser godkendt retningslinjerne for den maksimale beboerbetaling for boligdelen, 2 kommuner aftaler med leverandøren om, at leverandøren opkræver betaling for en eller flere ydelser omfattet af visitationen, 1 kommune oplyst om andre betalingsstrømme mellem beboer og leverandør. 3.2 De enkelte ydelser, der indgår i personlig og praktisk bistand Kommunale tilbud i form af personlig og praktisk bistand efter servicelovens 83 kan omfatte et varieret omfang af ydelser afhængig af borgerens behov under opholdet. Og undersøgelsen afdækker en stor variation. Der kan eksempelvis være botilbud, hvor ingen beboere er visiteret til personlig og praktisk hjælp, herunder rengøring, men alene socialpædagogisk bistand og andre tilbud efter serviceloven, som borgeren ikke kan opkræves betaling for. På den anden side kan der også være botilbud, hvor borgerne blandt andet er visiteret til rengøring i en midlertidig periode og madservice, hvor borgeren kan opkræves egenbetaling. Endelig kan der være botilbud, 18

20 KAPITEL 3 BISTAND EFTER SERVICELOVENS 83 hvor beboeren er visiteret til personlig og praktisk hjælp som varige (og dermed gratis) ydelser. Af enkelte kommuners kommentarer synes at fremgå en vis usikkerhed med hensyn til sondringen mellem varige og midlertidige ydelser. Hovedparten af kommuner har enten gratis ydelser eller faste priser for dem. Det er meget få kommuner, der har en fast maksimumspris for samtlige ydelser, der efter servicelovens 83 tilbydes beboerne. Bemærkninger fra kommunerne En del kommuner bemærker, at de har gratis ydelser, bortset fra faste priser på mad. Der er desuden kommuner, der oplyser, at de ikke har fastsat særskilte priser for ydelserne. Betalingen for de enkelte ydelser Alene få kommuner har oplyst om maksimal beboerbetaling for de enkelte ydelser. Det kan ikke afvises, at den ringe besvarelse kan ses på baggrund af, at der i den enkelte kommune er tale om gratis tilbud. Kommunernes udfyldelse af de enkelte punkter i spørgeskemaet er i forbindelse med valideringen suppleret med oplysninger fra kommunernes bemærkninger. Om betalingen for leje af sengelinned, vaskemidler mv. i forbindelse med tøjvask, rengøring og andre ydelser oplyser kommunerne: Beboerbetaling for leje af sengelinned. 15 kommuner har oplyst om den maksimale beboerbetaling for leje af sengelinned. Et flertal af kommunerne oplyser, eventuelt som kommentar, at leje af sengelinned er gratis for beboerne. I en kommune ligger beboerbetalingen på 450 kr. månedligt, inkl. vaskemidler. I et par kommuner udgør betalingen lidt over 300 kr. om måneden, ligeledes inkl. vaskemidler. I tre kommuner er beboernes betaling for leje af linned ca. 150 kr. månedligt. En kommune nævner, at der ved akut ophold for sindslidende betales 32 kr. pr. døgn for sengelinned og rengøring. Beboerbetaling for vaskemidler mv. i forbindelse med tøjvask. 20 kommuner har oplyst om den maksimale beboerbetaling i forbindelse med tøjvask. I 12 kommuner betaler beboerne ikke for brug af vaskemidler mv. 19

21 3 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER I syv kommuner ligger udgiften i et interval mellem 33 kr. og 211 kr. månedligt. Beboerbetaling for rengøring. 21 kommuner har oplyst om den maksimale beboerbetaling for rengøring. 13 kommuner har ingen beboerbetaling for rengøring. Syv kommuner oplyser, at beboerbetalingen udgør mellem 30 og 200 kr. månedligt. I en enkelt kommune er betalingen fastsat til 106 kr. pr. time. Dette beløb udgør det maksimale beløb for betaling i Det antages, at det er denne maksimale indkomstafhængige betaling for midlertidig hjælp, der sigtes til. Beboerbetaling for andre ydelser. 14 kommuner har oplyst om den maksimale beboerbetaling for andre ydelser. I ni kommuner er beboerbetalingen for andre end ovenfor nævnte ydelser gratis. I fire kommuner betales mellem 50 og 84 kr. om måneden for andre ydelser. Betalingen kan eksempelvis dreje sig om udgifter til toiletsager og personlig hygiejne samt til kørsel eller til benzinudgiften ved kørsel for beboere. 3.3 Aftaler med leverandører, om at leverandøren opkræver beboerens betaling 77 kommuner har svaret på spørgsmålet om aftaler med leverandører. Leverandører til kommunen kan være andre kommuner, regioner, selvejende institutioner eller andre private. Ud af de 77 kommuner har 7 kommuner eller knap en tiendedel aftaler med en eller flere leverandører om, at leverandøren opkræver beboerens betaling for en eller flere af de ydelser, der er omfattet af visitationen, jf. tabel 3.2. Tabel 3.2 Aftaler om, at leverandøren opkræver betaling for en eller flere af de ydelser Ja Nej Antal Pct. Antal Pct. Kommuner Tabellen bygger på svar fra 77 kommuner. Der er variation på omfanget af kommunernes aftaler i de syv kommuner, som har botilbud, hvor kommunen har indgået aftaler med private leverandører, om at disse opkræver beboerens betaling for en eller flere ydelser. 20

22 KAPITEL 3 BISTAND EFTER SERVICELOVENS 83 I fire kommuner dækker aftalerne alle de botilbud, der er i kommunen. I en kommune omfatter aftalerne 75 pct. af kommunens botilbud og i en anden 50 pct. af tilbuddene. I en kommune dækker aftalerne 10 pct. af botilbuddene. I de syv kommuner, der har oplyst om indholdet af aftalerne med leverandørerne, ses, at rengøring og vask af tøj er ydelser, som flest kommuner har indgået aftaler med leverandører om, at leverandøren opkræver betalingen for ydelsen, nemlig henholdsvis syv og seks kommuner. Derudover har fire kommuner indgået aftaler med en leverandør om opkrævning af betaling for leje af sengelinned, og fire kommuner om at leverandøren opkræver betalingen vedrørende andre ydelser. Disse aftaler kan eksempelvis omhandle transport af beboere. 3.4 Andre betalingsstrømme Ganske få kommuner har oplyst om andre betalingsstrømme mellem beboeren og leverandøren i forbindelse med ophold i botilbud efter 107 og typisk alene i et bemærkningsfelt. Bemærkninger fra kommunerne: En kommune nævner en aftale mellem beboere og leverandøren om en busforening. En anden kommune oplyser, at beboerne på kommunens egne botilbud helt overvejende er førtidspensionister, hvorfor der ikke har været behov for særlige betalingsstrømme mellem kommunen og beboerne. I de tilfælde hvor det midlertidige ophold i et 107 botilbud er led i behandling, kan det forekomme, at kommunen fastsætter betaling for kost og eventuelt logi, og modregner betalingen i den offentlige ydelse. Endelig oplyser en kommune, at man ikke har tilstrækkelig viden til at besvare spørgsmålene om betalingsstrømme. Generelt bemærkes, at det kun er ganske få kommuner, der har føjet bemærkninger til spørgsmålene om andre betalingsstrømme. Det kan måske tages som udtryk for, at både de betalingsstrømme, der er mellem beboeren og leverandøren, og de betalingsstrømme, der er mellem beboerne og kommunen, kun i begrænset omfang er klarlagt og dokumenteret i kommunerne. 21

23 BILAG 1 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Bilag 1 Regelgrundlaget Rapporten om betaling beskriver anvendelsen af en række bestemmelser om betaling. 1. Lovgrundlaget med bemyndigelser til at fastsætte bestemmelser Servicelovens 163 indeholder hjemmel til at fastsætte bestemmelser om betaling for bodelen i forbindelse med ophold. Disse bestemmelser er fastsat i bekendtgørelse nr af 12. oktober 2006 og omfatter blandt andet regler om rådighedsbeløb, udbetaling af beløb til personlige fornødenheder dispensation for betaling og nedsættelse af betaling 163. Ved ophold i boformer efter gælder de almindelige regler for hjælp efter denne lov. Stk. 2. Beboerne betaler for ophold i boformer efter , jf. dog stk. 3. For beboere i længerevarende botilbud, jf. 108, fastsættes betalingen med udgangspunkt i bygningens omkostninger. Beboere i midlertidige botilbud, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for boligen. Stk. 3. Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling og om nedsættelse af betalingen med et beløb, der opgøres efter så vidt muligt lignende regler som i lov om individuel boligstøtte. Servicelovens 161 indeholder hjemmel til at fastsætte bestemmelser om betaling for tilbud efter servicelovens 83, fastsat i bekendtgørelse nr. 616 af 15. juni Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter kapitel 16 og om opgørelse af indkomstgrundlaget for betalingen. Stk. 2. Der opkræves ikke betaling for udgifter til personale, når hjælpen efter 83, stk. 1, og 84 og 85 er varig. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan der opkræves betaling for personaleudgifter til madserviceordninger. 2. Bekendtgørelse nr af 12. oktober 2006 I bekendtgørelsens 2, stk. 1-3, er indeholdt bestemmelser om fastsættelse af betaling for en række udgifter i forbindelse med opholdet. der er herunder indeholdt bestemmelser om, 22

24 BILAG 1 REGELGRUNDLAGET 23 hvad der er indeholdt i botilbuddet, og at der enten kan betales som et samlet beløb eller efter de enkelte ydelser, der modtages. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter betaling for opholdet i botilbuddet, herunder el og varme. Kommunalbestyrelsen fastsætter endvidere betaling for kost og for andre ydelser, herunder vask, som er en integreret del af opholdet efter lov om sociale service. Stk. 2. Boligbetalingen for ophold i botilbud efter 109 og 110 fastsættes en gang om året ud fra niveauet for boligudgifter for lignende boformer i lokalområdet. Stk. 3. Betalingen kan fastsættes som et samlet beløb eller under hensyn til de ydelser, der modtages, bl.a. sådan at det er muligt at fravælge et eller flere måltider eller andre ydelser. Betalingen kan fastsættes som en takst pr. døgn, udregnet efter de gennemsnitlige udgifter til ydelserne. Rådighedsbeløb som beboere skal have tilbage efter betaling for botilbud og øvrige ydelser Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 fastsætter i 2, stk. 4, at beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, efter betaling for ophold og øvrige ydelser, skal have et rimeligt beløb tilbage til personlige fornødenheder. Der er ikke fastsat regler om dette beløbs størrelse. 2. Stk. 4. Beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for det midlertidige botilbud. I de tilfælde, hvor der fastsættes betaling for det midlertidige botilbud, skal der tages hensyn til udgifter i forbindelse med opretholdelsen af boligen og sådan, at beboerne får mulighed for at opfylde deres hidtidige forpligtelser, og at de har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder. Udbetaling af beløb til personlige fornødenheder Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 fastsætter i 3, stk. 2, at beboere, der ikke har en indtægt, ikke opkræves betaling for opholdet, og at kommunalbestyrelsen fastsætter og 23

25 BILAG 1 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER udbetaler et beløb til personlige fornødenheder, indtil der foreligger et indkomstgrundlag. Der er ikke fastsat regler om dette beløbs størrelse. 3. Beboere, der ikke har en indtægt, opkræves ikke betaling for opholdet. Stk. 2. Til beboere, der ikke har en indtægt, fastsætter og udbetaler kommunalbestyrelsen et beløb til personlige fornødenheder, indtil der foreligger et indtægtsgrundlag i form af en arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. Bestemmelsen i 3, stk. 2, kan bringes i anvendelse i tilfælde, hvor der ikke, inden en person får optagelse i boformen, for eksempel ved akutte ophold, eller hvor pågældende ikke ønsker det, gennem kontanthjælp, pension eller på anden vis kan tilvejebringes et forsørgelsesgrundlag for den pågældende. Dispensation for betaling Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 fastsætter i 1, stk. 3, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere for betalingen i kortere tid. Der er ikke fastsat regler om, hvilke typer af situationer der kan betegnes som særlige tilfælde, og hvad der skal forstås som kortere tid. 1. Stk. 3. Betalingen sker fra opholdets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere for betalingen i kortere tid. Friholdelse for betaling for botilbud for beboere der bevarer egen bolig Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 fastsætter i 2, stk. 4, at beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, efter betaling for ophold og øvrige ydelser, skal have et rimeligt beløb tilbage til personlige fornødenheder. Der er ikke fastsat regler om dette beløbs størrelse

26 BILAG 1 REGELGRUNDLAGET 25 Stk. 4. Beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for det midlertidige botilbud. I de tilfælde, hvor der fastsættes betaling for det midlertidige botilbud, skal der tages hensyn til udgifter i forbindelse med opretholdelsen af boligen og sådan, at beboerne får mulighed for at opfylde deres hidtidige forpligtelser, og at de har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder. Mulighed for opsparing Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 fastsætter i 2, stk. 5, at betaling som led i efterbehandling kan fastsættes således, at beboeren får mulighed for en opsparing. Der er ikke fastsat regler om denne beløbsstørrelse og nærmere formål ud over efterbehandling. 2. Stk. 5. Betaling kan, som led i en efterbehandling, fastsættes sådan, at beboeren får mulighed for en opsparing. 2. Bekendtgørelse nr. 616 af 15. juni 2006 Servicelovens 107 og ovennævnte bekendtgørelse regulerer alene bodelen af disse tilbud. Den hjælp og støtte, der i øvrigt er brug for, dækkes gennem servicelovens bestemmelser om for eksempel personlig og praktisk hjælp, jf. servicelovens 83. Omfang af ydelser i tilslutning til kommunens afgørelse om visitation Kommunens afgørelser kan omfatte et varieret omfang af ydelser omfattet af servicelovens 83 afhængig af borgerens behov. I det følgende gives nogle eksempler. Der kan være botilbud, hvor ingen beboere er visiteret til personlig og praktisk hjælp, herunder rengøring, men alene socialpædagogisk bistand og andre tilbud efter serviceloven, som borgeren ikke kan opkræves betaling for. Der kan også være botilbud, hvor borgerne bl.a. er visiteret til rengøring i en midlertidig periode og madservice, hvor borgeren kan opkræves egenbetaling. Endelig kan der være botilbud, hvor beboeren er visiteret til personlig og praktisk hjælp samt madservice som varige (og dermed gratis) ydelser. 25

27 BILAG 1 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Som udgangspunkt betales ikke for varige ydelser Personlig og praktisk hjælp kan være visiteret som en midlertidig eller varig ydelse. Kommunen kan ikke opkræve betaling for udgifter til personale i forbindelse med hjælp efter 83, der ydes varigt, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 1, 1.pkt. Kommunen kan dog opkræve betaling for personaleudgifter til madserviceordninger, uanset om hjælpen er visiteret midlertidigt eller varigt, jf. bekendtgørelsen 2, stk Kommunen kan ikke opkræve betaling for udgifter til personale i forbindelse med 1) hjælp efter servicelovens 83, stk. 1, der ydes varigt eller i forbindelse med pasning af døende, jf. servicelovens kapitel 23, og 2) hjælp efter servicelovens 84, som er omfattet af servicelovens 41, 42, 96 og 100. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunen opkræve betaling for personaleudgifter til madserviceordninger. Hjælp efter 83, der ikke ydes varigt er omfattet af betaling. Der er i servicelovens 158 fastsat et generelt betalingsprincip, og der er i bekendtgørelsens 3 fastsat bestemmelser om beregning af egenbetaling. Bevaring af hidtidig bolig Ved midlertidigt døgnophold følger det af 1, stk. 2, at den samlede betaling for ydelser efter 83 og 84 (personlig hjælp og pleje) skal fastsættes således, at den pågældende bevarer et beløb til dækning af udgifterne ved den hidtidige bolig, og at kommunen ikke kan opkræve betaling for bolig. 1. Stk. 2. Ved midlertidigt døgnophold, herunder aflastningsophold, skal den samlede betaling for ydelser efter 83 og 84 fastsættes således, at den pågældende bevarer et beløb til dækning af husleje og andre udgifter, der er nødvendige for opretholdelsen af den hidtidige bolig. Kommunen kan ikke opkræve betaling for bolig ved midlertidigt døgnophold. 26

28 BILAG 1 REGELGRUNDLAGET Kommunalbestyrelsens afgørelse om fastsættelse af betaling - uden særlige retningslinjer Bygger skønnet på en bestemt administrativ praksis, skal begrundelsen for en afgørelse indeholde en beskrivelse af indhold og grundlag for denne. Hovedhensynene ved en skønsudøvelse skal anføres. Kommunalbestyrelsen skal følge lighedsgrundsætningen om, at det i alt væsentligt ensartede i retlig henseende skal behandles lige. 27

29 Kommunernes praksis med hensyn til beboerens betaling mv. i forbindelse med midlertidige ophold efter servicelovens 107. Identifikation af sagen Kommune: Kommunenummer: Sagsnummer: Sagsbehandler (initialer): Indberettes på under undersøgelser/statistikker senest den 3. december Spørgsmål om indberetningen kan rettes til Ankestyrelsen, Analysekontoret: Finn Hess, tlf , og Peter Uldall, tlf Spørgsmål om servicelovens 107 kan rettes til Velfærdsministeriet: Julie Begtorp, tlf , og Lene Hundborg, tlf , Tryk "OK" for at fortsætte OK

30 Fastsættelse af retningslinjer Retningslinjer om betaling for ophold i tilbud efter servicelovens 107 i forbindelse med en generel vedtagelse af serviceniveauet på området 1.1 Har kommunalbestyrelsen/kommunen fastsat retningslinjer om betaling for ophold i tilbud efter servicelovens 107? nmlkj 1. Ja nmlkj 2. Nej. 1.2 Hvis JA til spørgsmål 1.1: Har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjerne? nmlkj Ja nmlkj Nej Tryk "OK" for at fortsætte OK

31 Rådighedsbeløb (efter eventuel betaling) Betalingen skal ske sådan, at beboeren efter betaling har et "rimeligt beløb til personlige fornødenheder", jf. betalingsbekendtgørelsens 2, stk Hvilket rådighedsbeløb har kommunalbestyrelsen/kommunen fastsat, at beboeren skal have tilbage efter betaling for botilbud og øvrige ydelser efter serviceloven, som den pågældende modtager? Angiv beløb pr. tidsenhed. Oplys et eller evt. flere 1. Pr. måned, kr. 2. Pr. uge, kr. 3. Pr. døgn, kr. 4. Hvis kommunalbestyrelsens retningslinje er, at der ikke er fastsat et bestemt mindste rådighedsbeløb, og at forvaltningen fastsætter beløbet på baggrund af en individuel vurdering af beboerens forhold. Anfør i givet fald Ja i feltet 2.2 Har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjerne om rådighedsbeløb? nmlkj Ja nmlkj Nej Tryk "OK" for at fortsætte OK

32 Udbetaling af beløb til personlige fornødenheder Til beboere, der ikke har en indtægt, fastsætter og udbetaler kommunalbestyrelsen "et beløb til personlige fornødenheder", jf. betalingsbekendtgørelsens 3, stk Hvilket beløb har kommunalbestyrelsen/kommunen fastsat, at beboeren skal have udbetalt? Angiv beløb pr. tidsenhed. Oplys et eller evt. flere 1. Pr. måned, kr. 2. Pr. uge, kr. 3. Pr. døgn, kr. 4. Hvis kommunalbestyrelsens retningslinje er, at der ikke er fastsat et bestemt mindste beløb til udbetaling, og at forvaltningen fastsætter beløbet på baggrund af en individuel vurdering af beboerens forhold. Anfør i givet fald JA i feltet. 3.2 Har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjerne om udbetaling af beløb? nmlkj Ja nmlkj Nej Tryk "OK" for at fortsætte OK

33 Dispensation for betaling Betalingen sker fra opholdets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for betaling i kortere tid, jf. betalingsbekendtgørelsens 1, stk a Har kommunalbestyrelsen/kommunen fastsat retningslinjer om denne dispensationsadgang? nmlkj 1. Ja. nmlkj 2. Nej. 4.1.b Hvis JA til spørgsmål 4.1.a: Har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjerne? nmlkj Ja nmlkj Nej 4.2 Hvis JA til spørgsmål 4.1.a om adgang til dispensation i kortere tid: Kommunens retningslinjer bedes kortfattet beskrevet, herunder om kommunens evt. fortolkning af "kortere tid". Tryk "OK" for at fortsætte OK

34 Dispensation for betaling Betalingen sker fra opholdets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for betaling i kortere tid, jf. betalingsbekendtgørelsens 1, stk I hvilket omfang dispenserer kommunen fra betaling? Procentandel pr. 1. november 2008 bedes markeret nmlkj 1. 0 pct. nmlkj pct. nmlkj pct. nmlkj pct. nmlkj pct. nmlkj 6. I alle tilfælde Tryk "OK" for at fortsætte OK

35 Friholdelse for betaling for botilbud Beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 4, som udgangspunkt ikke for det midlertidige botilbud 5.1 Skønnet procentandel pr. 1. november 2008 med friholdelse for betaling for midlertidigt botilbud i forhold til samtlige beboere, der bevarer egen bolig, bedes markeret nmlkj 1. 0 pct. nmlkj pct. nmlkj pct. nmlkj pct. nmlkj pct. nmlkj 6. I alle tilfælde Tryk "OK" for at fortsætte OK

36 Mulighed for opsparing Betaling kan, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 5, som led i en efterbehandling fastsættes således, at beboeren får mulighed for en opsparing 6.1.a Har kommunalbestyrelsen/kommunen fastsat retningslinjer om denne mulighed? nmlkj 1. Ja. Bedes beskrevet nedenfor nmlkj 2. Nej 6.1.b Har kommunalbestyrelsen godkendt retningslinjerne? nmlkj Ja nmlkj Nej 6.2 Kommunalbestyrelsens/kommunens retningslinjer bedes kortfattet beskrevet: 6.3 Procentandel pr. 1. november 2008 med nedsættelse i forhold til samtlige beboere i botilbud til midlertidigt ophold, bedes markeret nmlkj 1. 0 pct. nmlkj pct. nmlkj pct. nmlkj pct. nmlkj pct. nmlkj 6. I alle tilfælde Tryk "OK" for at fortsætte OK

37 Ydelser, jf. servicelovens 83, der eventuelt indgår i kommunens visitation til botilbud ud over boligen Eventuelle tilkøb/merkøb, som private leverandører kan tilbyde, indgår IKKE 7.1 Visiterer kommunen til ydelser efter servicelovens 83, der ydes under borgerens ophold i botilbuddet? nmlkj Ja. nmlkj Nej. Gå til spørgsmål Hvilke ydelser, jf. sericelovens 83, kan* indgå i kommunens afgørelse ud over boligen? Har kommunen såvel botilbud omfattet af den ene som den anden svarmulighed, skal der markeres i begge svarmuligheder: "Ja" og "Nej". *Se eventuelt vejledning. Markér relevante felter 1. Leje af sengelinned gfedc Ja gfedc Nej 2. Vask af tøj gfedc Ja gfedc Nej 3. Rengøring gfedc Ja gfedc Nej 4. Andre ydelser (bedes i givet fald uddybet nedenfor) gfedc Ja gfedc Nej Tryk "OK" for at fortsætte OK

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens 107. Indledning Formålet er at klargøre,

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 3702284#0 - Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Kommuners og regioners tilsyn på anbringelsesområdet

Kommuners og regioners tilsyn på anbringelsesområdet Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners og regioners tilsyn på anbringelsesområdet August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners og regioners tilsyn på anbringelsesområdet Udgiver

Læs mere

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Private aktører og 50 undersøgelser e te 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Private aktører og 50 undersøgelser Udgiver Ankestyrelsen, september 2010 ISBN

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge Ankestyrelsens undersøgelser Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge April 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige 3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år - 2011 Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider Identifikation (kan ikke ændres): Indberettende kommune (handlekommune):

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 2 1.1 Hovedresultater fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde 2012

Frivilligt socialt arbejde 2012 Side 1 af 12 Frivilligt socialt arbejde 2012 efter Lov om social service 18 Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Indberettes på www.ast.dk Indberetning til undersøgelser/statistikker senest

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Social- og Arbejdsmarked Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Generelt vedr. situationen omkring boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen TAKSTBILAG : Socialudvalget Bilag 9 Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger ( 110), Kvindekrisecentre ( 109) samt bofællesskaber ( 107) Når en person flytter på hjemløse-herberger ( 110), kvindekrisecentre

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere