Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump"

Transkript

1 Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts

2 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump Ansvarsområder i bestyrelsen Klubbens medlemmer Indmeldelse Kontingent Genindmeldelse Overflytning Fra Center Jump til anden klub under DFU Fra en klub under DFU til Center Jump Udmeldelse Restancer Elveuddannelse Hopmesterspring Klubbens materiel Springaktivitet Afregning springaktivitet Tandemspring Klub tandem Tandemmasterens ansvar Medhjælpere til klubtandem Godtgørelse tandemspring Medlemsspring Private tandemspring Eksterne tandemspring Tandem materiel Klubbens lokaler Klubbens fly Nøgler Udviklingsstøtte Instruktøruddannelse Videreuddannelse Godtgørelser Center Jump, Odense marts

3 14.1 Piloter Instruktør I og II Formand Tandemkoordinator Elevkoordinator Pilotkoordinator Kasserer Bestyrelsen Materielansvarlig Center Jump, Odense marts

4 1 Bestyrelsen i Center Jump Bestyrelsen er sammensat i henhold til klubben vedtægter som kan findes på klubben hjemmeside, 2 Ansvarsområder i bestyrelsen Efter hver generalforsamling opdateres listen over ansvarsområder der opslås i klubben og på klubben hjemmeside. 3 Klubbens medlemmer 3.1 Indmeldelse 3.2 Kontingent Et hvert medlemskab i Center Jump håndteres af den i bestyrelsen udpegede medlemsansvarlige. Denne sørger for indmeldelser, udmeldelser, genindmeldelser og overflytninger mellem klubber under DFU. Hertil hører besked til kassereren for opdatering af medlemsdatabase Ved indmeldelse i Center Jump skal følgende oplysninger afleveres til klubben. Fulde navn: Adresse: Telefon, hvis begge haves både fastnet og mobil Mail adresse: Fødselsdato: Udfyldt PBS formular Medlemskab i Center Jump betales kvartalsvis forud via PBS. Beløbet opkræves den første hverdag i kvartalet, hhv. 1. januar, 1.april, 1. juli, 1. oktober 3.3 Genindmeldelse Ved genindmeldelse afgives samme oplysninger som anført under 1.1. Center Jump, Odense marts

5 3.4 Overflytning I forbindelse med genindmeldelsen opkræves et gebyr på 250Dkk + kontingent + evt. restance til klubben. Genindmeldelsen skal ske til den medlemsansvarlige i bestyrelsen der giver besked til kassereren om fremsendelse af faktura i henhold til ovennævnte. Den medlemsansvarlige sørger for at kontakte DFU vedr. genindmeldelse Fra Center Jump til anden klub under DFU Såfremt et medlem ønsker overflytning til en anden klub, kontaktes den medlemsansvarlige i bestyrelsen. Denne giver besked til kassereren der opkræver eventuelle restance. Den medlemsansvarlige giver derefter besked til DFU om overflytning af medlemmet til ny klub Fra en klub under DFU til Center Jump Såfremt et medlem ønsker overflytning fra en anden klub til Center Jump kontaktes den medlemsansvarlige i bestyrelsen. Denne giver besked til kassereren om opkrævning af kontingent. Den medlemsansvarlige kontakter derefter DFU for oprettelse af nyt medlem i Center-Jump Udmeldelse 3.5 Restancer Såfremt et medlem ønsker at opsige sit medlemskab af Center Jump kontaktes den medlemsansvarlige i bestyrelsen. Denne giver besked til kassereren om udmelding og opkrævning af eventuelle restancer og udmeldelse af Center Jump og DFU. Udmeldelsen skal ske til senest en måned før udløb af kontingent perioden, hhv. 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december. Udmeldelsen regnes for gældende såfremt medlemmet ikke står i restance til Center Jump. Betalingsbetingelse for kontingent opkrævning er 8 dage netto. Rykkere ved for sen betaling vil bliver udsendt via mail. Ved rykkere tillægges et gebyr på 25kr. Anden rykker fremsendes ved udløb af frist for første rykker. Center Jump, Odense marts

6 Såfremt anden rykker ikke betales udmelder kassereren medlemmet af Center Jump. Den medlemsansvarlige giver derefter DFU besked om udmeldelsen. Det vil kræve genindmeldelse at blive optaget i Center Jump igen i henhold til punkt 3. Det er medlemmets pligt at klubben er i besiddelse af gældende mail adresse hvortil rykkeren fremsendes. 4 Elveuddannelse Elevuddannelse i Center Jump inkluderer teori og praktiske øvelser til faldskærmsspring En beskrivelse af uddannelsen kan findes på klubbens hjemmeside under punktet elevuddannelse. Prisen for uddannelsen er jfr. gældende prisliste og inkluderer 4 måneders medlemskab af Center Jump og DFU. Medlemskabet regnes fra indeværende måned. Ved kontingent opkrævning vil nystartede elever blive opkrævet en forholdsmæssig andel af kontingentet for den periode uddannelses gebyret ikke dækker. Prisen er inkl. kollektiv ansvarsforsikring i DFU. Center Jump er ikke ansvarlig for ulykkesforsikring og lignende for det enkelte medlem. 5 Hopmesterspring Som hopmester, må instruktøren frit foretage spring fra samme højde, som de elever, han/hun skal sætte af. Springet skal foretages i samme overflyvning efter den sidst afsatte elev på liftet. Ønsker en hopmester at fortsætte liftet op til en højere højde, skal der betales fuld pris for hele lifthøjden. Der sker altså ingen reduktion af liftprisen, hverken for elever eller for instruktør. 6 Klubbens materiel Klubben råder over flere elevsæt, der fremgår af klubbens materiel oversigt. Den af bestyrelsen udvalgte materielansvarlige sørger for vedligehold af disse. Center Jump, Odense marts

7 I forbindelse med elevuddannelse stiller Center Jump grej til rådighed for eleven. Eleven må kun udføre spring i grej der er godkendt af den pågældende 1 er instruktør på dagen. Rigs og andet springmæssig udstyr, må ikke fjernes fra klubbens lokaler uden der er kvitteret på behørig vis på det respektive lånekort. Dette gælder ikke ved almindeligt brug i forbindelse med planlagt springvirksomhed. For at låne grej i klubben, skal du kontakte grejansvarlig (se kontaktperson på opslag i klubben, eller på klubbens hjemmeside). I aftaler hvad du gerne vil og kan låne, hvornår du låner det, samt hvornår du afleverer det Låner hæfter for alt materiel, der mistes eller ødelægges ved udlånet. Klubbens DVD afspiller, overheadprojektor, telefon, båndoptager, radio, højttalere, videomaskine, videobånd, fjernsyn, kopimaskine, komfur, mikrobølgeovn, køleskab, fryser og andet fast udstyr må ikke fjernes fra klubbens lokaler. Hvis noget af det ovennævnte skal bruges i forbindelse med et arrangement, skal der forud indhentes tilladelse hos bestyrelsen. 7 Springaktivitet De fastsatte datoer for spring i Center Jump fremgår af kalenderen på klubbens hjemmeside. Planlagt springaktivitet vil af Center-Jump, kunne aflyses senest kl aftenen før. Ved aflysning af springaktivitet udbetales der ikke instruktørgodtgørelse. 7.1 Afregning springaktivitet Til afregning af springaktivitet i Center Jump anvendes programmet Skywin. I Skywin oprettes alle medlemmer samt besøgende fra andre klubber. Senest i forbindelse med afregning på springdagen er det stævnelederens ansvar at oprette nye springere samt afregne dagens spring via Skywin. Springerne i Center-Jump har ansvar for, at der er dækning på deres konto i Skywin før deres planlagte spring foretages. Er der ikke dækning for de planlagte spring, vil man ikke kunne komme på lift. Center Jump, Odense marts

8 Prisen pr. spring er iht. gældende prisliste der ophænges i klubben samt opslås på klubben hjemmeside Såfremt det er aftalt medlemmer imellem, kan der afregnes for spring via et andet medlems konto. Dog kun med samtykke af den anden part i form af sin tilstedeværelse eller med en fuldmagt. Fuldmagten kan være enten skriftlig eller elektronisk i form af mail, SMS eller anden art. Blot skal det være entydigt at accepten er givet af modparten. Såfremt modparten ikke er til stede eller fuldmagt ikke kan forevises har stævnelederen ikke lov til at belaste dennes konto. I de tilfælde hvor der ved dagens afslutning er indbetalt mere end hvad det har været muligt at spring for, kan der ske tilbagebetaling af overskudsbeløbet. Dette beløb må ikke overstige det på dagen, indbetalte beløb fratrukket udgifterne til springet. Skywin konto skal altid som minimum være i balance. Negativ saldo er ikke tilladt og regnes som restance til klubben, der opkræves ved næste kontingent opkrævning. 8 Tandemspring 8.1 Klub tandem I forbindelse med udførelse af et tandemspring optages tandempassageren altid som medlem af klubben fra springdato, og kvartalet ud. Klubtandemspring går forud for medlemsspring. 8.2 Tandemmasterens ansvar Tandem masteren sørger for at informere stævnelederen på den pågældende dag om hvilke spring der planlægges for at sikre en optimal afvikling af såvel tandem spring samt den øvrige spring aktivitet. Hvis springet afregnes via gavekort inddrages dette og gøres tydeligt ugyldigt når springet er udført. Stævnelederen har ansvaret for at tjekke gavekortets gyldighed hvis der skulle være tvivl om dette. Tandemmasteren er ansvarlig for afkrævning af betaling for springet. Center Jump, Odense marts

9 8.3 Medhjælpere til klubtandem Såfremt der skal arrangeres pakkere eller briefere i forbindelse med udførelse af klubspring er det tandemmasterens opgave at sørge for dette. Det er et krav at pakkere har gennemgået tandempakninger med en tandem instruktør, og er blevet tjekket ud til det af en tandem instruktør. 8.4 Godtgørelse tandemspring Tandemmastere godtgøres med 350kr pr udført klubtandemspring Såfremt der anvendes hjælpere deles godtgørelse med hjælperne. Det er optil hjælperne at aftale dette. Pakkere godtgøres med 100kr pr pakket tandemskærm Briefere med 50kr pr briefet springer Alle godtgørelser indsættes på medlemmets Skywin konto. Indbetaling af godtgørelsen i Skywin foretages udelukkende af den ansvarlige for Skywin. 8.5 Medlemsspring Tandemspring for medlemmer og nærmeste familie kan udføres til nedsat pris. Som nærmeste familie regnes medlemmers ægtefæller, børn, forældre og søskende Medlemsspring aftaler det enkelte medlem selv med tandemmasteren Der betales for tandemerklæring (125kr) + springprisen for den ønskede højde x 2 + leje af tandemsæt 350kr + evt. udgifter til tandemmaster. Medlemsspring fra 4km udgør hermed 855kr + evt. godtgørelse til tandemmaster For at kunne få tandemspring til nedsat pris, skal man minimum have været medlem af klubben i 12 måneder og må ikke være i restance. 8.6 Private tandemspring Center Jump, Odense marts

10 Såfremt en af klubbens tandem mastere ønsker at udføre private tandemspring arrangeres det alene af tandemmasteren. Der betales for tandemerklæring (125kr) + springprisen for den ønskede højde x 2 + leje af tandemsæt 350kr + 200kr i kompensation til Center Jump. Privat tandemspring fra 4km udgør hermed 1055kr + evt. godtgørelse til tandemmaster 8.7 Eksterne tandemspring Eksterne tandemspring er et tilbud Center Jump stiller til rådighed for de tandemmastere der generelt er klubben behjælpelig med udførelse af klubbens spring. Prisen for eksterne tandemspring afregnes iht 8.6 Der kan maksimalt udføres 10 private spring iht til 8.6. Ved mere end 10 private tandemspring årligt, hæves kompensationen til Center Jump fra 200kr til 500kr Eksterne tandemspring der overstiger 10 årlige spring fra 4km udgør hermed 1355kr. 8.8 Tandem materiel Klubben råder over flere tandemsæt, der fremgår af klubbens materiel oversigt. Den af bestyrelsen udvalgte materiel ansvarlige sørger for vedligehold af disse. Sættene kan udlejes til brug for private tandemspring mod grejleje af 350kr pr udførte spring. For at låne grej i klubben, skal du kontakte grejansvarlig (se kontaktperson på opslag i klubben, eller på klubbens hjemmeside). I aftaler hvad du gerne vil og kan låne, hvornår du låner det, samt hvornår du afleverer det Klubbens egne spring har første prioritet. Alle tandemspring planlagt af Center Jump udføres i Center Jumps tandem rigs. Ved brug af private eller indlejede rigs i tilfælde hvor klubbens rigs ikke er ledige afregnes til 350kr. Center Jump, Odense marts

11 Leje af private tandem rigs afregnes kontant og ikke via Skywin. 9 Klubbens lokaler Det er vederlagsfrit for alle klubbens medlemmer at låne klubbens lokaler til private formål, betingelserne for lån er: Tidspunktet skal koordineres med det for lokaler ansvarlige bestyrelsesmedlem. Klubbens planlagte arrangementer går forud for private arrangementer. Den, der låner lokalerne forpligtiger sig til at aflevere disse rengjorte og i samme stand som ved modtagelsen. Hvis der opstår skader på lokalerne, inventar eller udstyr opbevaret i disse, hæfter låneren for alle omkostninger forbundet med at få udbedret disse. Det påhviler i øvrigt låneren selv at sikre at udbedringen af skaderne sker snarest efter at disse er opstået - sker dette ikke kan bestyrelsen vælge at lade dette ske for låners regning. 10 Klubbens fly Klubbens fly har fast stationeringssted på Beldringe Lufthavn. Flyet skal være i hangar, når det ikke benyttes. Kun piloter opført på flyets forsikringspolice og af klubben godkendte B- piloter må føre flyet. De foreskrevne regler fra Trafikstyrelsen skal følges. Flyet kan lejes ud til klubbens piloter til træning og øvelsesflyvning. Flyet må kun lånes ud, hvis der flyves på offentlige godkendte flyvepladser med hård overflade (asfalt) det pålægges piloten at sikre dette! På offentlige godkendte pladser med græsbelægning, vurderes fra gang til gang. Flyet kan lejes ud til andre klubber iflg. Aftale med den af bestyrelsen fastsatte fly ansvarlige. Gældende pris for leje af flyet er 3000kr pr. tacho time. Reparationer på flyet foretages på værkstedet efter pilotkoordinator s valg. Center Jump, Odense marts

12 Pilot koordinator er: Lars Jähger Valnøddevej 63 Tlf.: Mobil: Nøgler Der tildeles kun nøgler til udvalgte personer i klubben. Bestyrelsen Virkende I er instruktører Virkende II er instruktører Instruktørelever Materielansvarlig Tandem-mastere Rengøringshjælp Piloter Lufthavnen Der tildeles kun nøgler til personer med medlemskab i Center-Jump Man hæfter personligt for den udleverede nøgle, og der underskrives en udleveringsblanket ved modtagelsen. Ved aflevering af nøglen, bliver man slettet fra nøglelisten af den nøgleansvarlige. Nøgler skal straks ved ophør af virke afleveres til klubbens nøgleansvarlige. 12 Udviklingsstøtte Som en del af Center Jumps vision om at skabe et udviklende faldskærmsmiljø, kan der ansøges om støtte til udviklende aktiviteter til klubbens medlemmer. For at modtage støtte skal man således være medlem i Center Jump og medlemskabet skal have haft en varighed på mindst 12 måneder. I forbindelse med godkendelsen af en sådan ansøgning til bestyrelsen vil der blive lagt vægt på medlemmets historie i klubben. Det vil være forventet at medlemmet har vist en aktiv indsats i klubben og at man har udvist interesse for at bidrage til klubbens generelle udvikling. Formålet med godkendelsen fra bestyrelsen vil altid være at udvikle den enkelte Center Jump, Odense marts

13 springers niveau, således denne fortsat kan støtte op om den videre udvikling af Center Jump. I forbindelse med en godkendelse vil der blive udfærdiget en kontrakt mellem medlemmet og Center Jump, hvor betingelserne for støtten fremgår. Eksempler på aktiviteter hvortil der kan ansøges om støtte: Skills i discipliner: Til hold eller enkelt personer der ønsker at øge sine skills indenfor en anerkendt disciplin kan der søges støtte, såfremt målet er at opnå et niveau hvor man kan bidrage til udvikling af andre springere i Center Jump. Det kan som eksempel være udtjeks spring til FS eller FF instruktør med en af DFU godkendt udtjekker Forberede instruktør uddannelse: Til personer der mangler spring men af bestyrelsen og klubbens instruktører vurderes at have de fornødne skills, kan der ydes støtte til at opnå det nødvendige antal spring for at kunne deltage i eksempelvis tandemmaster kursus, for på den måde at kunne bidrage til CenterJumps økonomi. Konkurrencer. I forbindelse med konkurrence aktivitet kan medlemmer søge støtte til formålet. Konkurrencer kan være i både ind og udland. For bestyrelsen ses konkurrence støtte som et middel til at profilere Center Jump samt det at støtte hold eller enkelt personer i det at kunkurrere i DFU godkendte discipliner. Der kan søges støtte til afvikling af konkurrence spring eller coaching forud for konkurrencen. I hvert tilfælde vurderes det af bestyrelsen om aktiviteten er fremmende for Center Jumps udvikling og hvorvidt der skal ydes støtte. Formål: At støtte de springere/medlemmer, der deltager i konkurrencer, og dermed er med til at profilere CJ. Der ydes max. støtte til 50 % af springudgifterne, ved deltagelse i officielle DFU konkurrencer. Center Jump, Odense marts

14 Støtten ydes kun til klubmedlemmer og forudsætter samtidig, at man er aktiv i klubbens normale virke. Ansøgning om støtte rettes til bestyrelsen forud for aktiviteten. Bestyrelsen har ret til at vurdere hver enkelt sag og evt. underkende enkelte sager. For at udlæg for udgifter kan udbetales, skal der fremsendes dokumenteret regnskab/bilag til bestyrelsen og kassereren. Der ydes ikke støtte til dommere, da dette anses for en DFU opgave. 13 Instruktøruddannelse Uddannelse som instruktør i CJ kan påbegyndes efter en forudgående godkendelse af klubbens instruktører/bestyrelsen, hvor der skal være enighed om kandidatens egnethed. Alle klubbens instruktører er med til at indstille nye instruktørelever på et instruktørmøde, og forpligter sig dermed til at medvirke til at uddanne instruktøreleverne. Når instruktøreleven er indstillet/godkendt af bestyrelsen, dækkes udgifter* i forbindelse med instruktøruddannelsen af klubben. For at udlæg for udgifter kan udbetales, skal der fremsendes dokumenteret regnskab/bilag til bestyrelsen og kassereren. *Kursusgebyrer, transportudgifter og forplejning. Instruktører som vælger at uddanne sig i udlandet vil kun blive støttet med et beløb der svarer til prisen på gennemførelsen af uddannelsen under DFU regi. Dette skal dog godkendes af bestyrelsen inden påbegyndt uddannelse Videreuddannelse Der er mulighed for at ansøge om støtte til videregående uddannelse inden for relevante områder. Dette kan eksempelvis være AFF instruktør, tandemmaster og Seniorpakker. Center Jump, Odense marts

15 Videreuddannelse som tandemmaster sker for egen regning, men klubben lægger ud for uddannelsen, og tandemmasteren betaler herefter det fulde beløb tilbage, ved at springe vederlagsfrit. Hvert tandemspring foretaget for klubben vil have en værdi af 350 kr. som tandemmasterens skyldige beløb nedskrives med. Som dokumentation for udførte spring anvendes Skywin. Det er tandemmasterens egen pligt selv at gøre opmærksom på når de vederlagsfrie spring er udført. Inden påbegyndt uddannelse, søges bestyrelsen om en forhåndstilkendegivelse. Det er en betingelse for opnåelse af støtte, at man arbejder aktivt i klubben, inden for det ansøgte område og at bestyrelsen skønner at området er relevant for klubben. Ansøgning om støtte fremsendes til bestyrelsen. For at udlæg for udgifter kan udbetales, skal der fremsendes dokumenteret regnskab/bilag til bestyrelsen og kassereren. 14 Godtgørelser Generelt Alle godtgørelser i Center Jump afregnes via det enkelte medlems konto i Skywin. Kontoen opgøres i forbindelse med afslutning af årsregnskabet. Der udbetales op til 4850Dkk i henhold til gældende regler fastsat af Dansk Idrætsforbund Piloter Piloter som møder op til vagter i f.m. fastlagte stævnedage på Beldringe jf. stævnekalenderen, modtager godtgørelse, uanset om der har været mulighed for lift eller ej. Satserne er 200 kr. for en weekendvagt og 100 kr. for en hverdagsvagt Instruktør I og II Instruktør 1 og 2, som møder op i til vagter i f.m. fastlagte stævnedage på Beldringe jf. stævnekalenderen, modtager godtgørelse til dækning af kørsel og forplejning, uanset om der har været mulighed for lift eller ej. Center Jump, Odense marts

16 Satserne for instruktørgodtgørelse er 100kr. for en hverdagsvagt og 200kr. en weekendvagt. Der udbetales ingen godtgørelse til instruktørelever. Godtgørelser udbetales løbende i Skywin af den i bestyrelsen ansvarlige for godtgørelser, hvortil eventuelle spørgsmål skal rettes. Personer der optjener godtgørelse i Center-Jump, opfordres til at holde eget regnskab med deres godtgørelse, til brug i de tilfælde der skulle opstå uoverensstemmelse med det i Skywin indsatte beløb. Et planlagt stævne kan frem til kl dagen forinden aflyses, og der vil ved aflysning ikke være nogen udbetaling godtgørelse Formand Til den fungerende formand aftales godtgørelse med bestyrelsen. Der er Ingen godtgørelse for denne funktion Tandemkoordinator Vedkommende godtgøres med 15 kr. pr afholdt klubtandemspring Elevkoordinator Til den fungerende elevkoodinator aftales godtgørelse med bestyrelsen. Der er ingen godtgørelse for denne funktion Pilotkoordinator Til den fungerende Pilot koordinator aftales godtgørelse med bestyrelsen Der er ingen godtgørelse for denne funktion 14.7 Kasserer Til den fungerende kasserer aftales godtgørelse med bestyrelsen Center Jump, Odense marts

17 14.8 Bestyrelsen Til bestyrelses medlemmer afregnes intet honorar. Dog kan kørsels godtgørelse til mødeaktivitet efter ønske udbetales 14.9 Materielansvarlig Til den fungerende materialeansvarlige aftales godtgørelse med bestyrelsen Der er ingen godtgørelse for denne funktion Center Jump, Odense marts

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere