Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump"

Transkript

1 Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts

2 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump Ansvarsområder i bestyrelsen Klubbens medlemmer Indmeldelse Kontingent Genindmeldelse Overflytning Fra Center Jump til anden klub under DFU Fra en klub under DFU til Center Jump Udmeldelse Restancer Elveuddannelse Hopmesterspring Klubbens materiel Springaktivitet Afregning springaktivitet Tandemspring Klub tandem Tandemmasterens ansvar Medhjælpere til klubtandem Godtgørelse tandemspring Medlemsspring Private tandemspring Eksterne tandemspring Tandem materiel Klubbens lokaler Klubbens fly Nøgler Udviklingsstøtte Instruktøruddannelse Videreuddannelse Godtgørelser Center Jump, Odense marts

3 14.1 Piloter Instruktør I og II Formand Tandemkoordinator Elevkoordinator Pilotkoordinator Kasserer Bestyrelsen Materielansvarlig Center Jump, Odense marts

4 1 Bestyrelsen i Center Jump Bestyrelsen er sammensat i henhold til klubben vedtægter som kan findes på klubben hjemmeside, 2 Ansvarsområder i bestyrelsen Efter hver generalforsamling opdateres listen over ansvarsområder der opslås i klubben og på klubben hjemmeside. 3 Klubbens medlemmer 3.1 Indmeldelse 3.2 Kontingent Et hvert medlemskab i Center Jump håndteres af den i bestyrelsen udpegede medlemsansvarlige. Denne sørger for indmeldelser, udmeldelser, genindmeldelser og overflytninger mellem klubber under DFU. Hertil hører besked til kassereren for opdatering af medlemsdatabase Ved indmeldelse i Center Jump skal følgende oplysninger afleveres til klubben. Fulde navn: Adresse: Telefon, hvis begge haves både fastnet og mobil Mail adresse: Fødselsdato: Udfyldt PBS formular Medlemskab i Center Jump betales kvartalsvis forud via PBS. Beløbet opkræves den første hverdag i kvartalet, hhv. 1. januar, 1.april, 1. juli, 1. oktober 3.3 Genindmeldelse Ved genindmeldelse afgives samme oplysninger som anført under 1.1. Center Jump, Odense marts

5 3.4 Overflytning I forbindelse med genindmeldelsen opkræves et gebyr på 250Dkk + kontingent + evt. restance til klubben. Genindmeldelsen skal ske til den medlemsansvarlige i bestyrelsen der giver besked til kassereren om fremsendelse af faktura i henhold til ovennævnte. Den medlemsansvarlige sørger for at kontakte DFU vedr. genindmeldelse Fra Center Jump til anden klub under DFU Såfremt et medlem ønsker overflytning til en anden klub, kontaktes den medlemsansvarlige i bestyrelsen. Denne giver besked til kassereren der opkræver eventuelle restance. Den medlemsansvarlige giver derefter besked til DFU om overflytning af medlemmet til ny klub Fra en klub under DFU til Center Jump Såfremt et medlem ønsker overflytning fra en anden klub til Center Jump kontaktes den medlemsansvarlige i bestyrelsen. Denne giver besked til kassereren om opkrævning af kontingent. Den medlemsansvarlige kontakter derefter DFU for oprettelse af nyt medlem i Center-Jump Udmeldelse 3.5 Restancer Såfremt et medlem ønsker at opsige sit medlemskab af Center Jump kontaktes den medlemsansvarlige i bestyrelsen. Denne giver besked til kassereren om udmelding og opkrævning af eventuelle restancer og udmeldelse af Center Jump og DFU. Udmeldelsen skal ske til senest en måned før udløb af kontingent perioden, hhv. 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december. Udmeldelsen regnes for gældende såfremt medlemmet ikke står i restance til Center Jump. Betalingsbetingelse for kontingent opkrævning er 8 dage netto. Rykkere ved for sen betaling vil bliver udsendt via mail. Ved rykkere tillægges et gebyr på 25kr. Anden rykker fremsendes ved udløb af frist for første rykker. Center Jump, Odense marts

6 Såfremt anden rykker ikke betales udmelder kassereren medlemmet af Center Jump. Den medlemsansvarlige giver derefter DFU besked om udmeldelsen. Det vil kræve genindmeldelse at blive optaget i Center Jump igen i henhold til punkt 3. Det er medlemmets pligt at klubben er i besiddelse af gældende mail adresse hvortil rykkeren fremsendes. 4 Elveuddannelse Elevuddannelse i Center Jump inkluderer teori og praktiske øvelser til faldskærmsspring En beskrivelse af uddannelsen kan findes på klubbens hjemmeside under punktet elevuddannelse. Prisen for uddannelsen er jfr. gældende prisliste og inkluderer 4 måneders medlemskab af Center Jump og DFU. Medlemskabet regnes fra indeværende måned. Ved kontingent opkrævning vil nystartede elever blive opkrævet en forholdsmæssig andel af kontingentet for den periode uddannelses gebyret ikke dækker. Prisen er inkl. kollektiv ansvarsforsikring i DFU. Center Jump er ikke ansvarlig for ulykkesforsikring og lignende for det enkelte medlem. 5 Hopmesterspring Som hopmester, må instruktøren frit foretage spring fra samme højde, som de elever, han/hun skal sætte af. Springet skal foretages i samme overflyvning efter den sidst afsatte elev på liftet. Ønsker en hopmester at fortsætte liftet op til en højere højde, skal der betales fuld pris for hele lifthøjden. Der sker altså ingen reduktion af liftprisen, hverken for elever eller for instruktør. 6 Klubbens materiel Klubben råder over flere elevsæt, der fremgår af klubbens materiel oversigt. Den af bestyrelsen udvalgte materielansvarlige sørger for vedligehold af disse. Center Jump, Odense marts

7 I forbindelse med elevuddannelse stiller Center Jump grej til rådighed for eleven. Eleven må kun udføre spring i grej der er godkendt af den pågældende 1 er instruktør på dagen. Rigs og andet springmæssig udstyr, må ikke fjernes fra klubbens lokaler uden der er kvitteret på behørig vis på det respektive lånekort. Dette gælder ikke ved almindeligt brug i forbindelse med planlagt springvirksomhed. For at låne grej i klubben, skal du kontakte grejansvarlig (se kontaktperson på opslag i klubben, eller på klubbens hjemmeside). I aftaler hvad du gerne vil og kan låne, hvornår du låner det, samt hvornår du afleverer det Låner hæfter for alt materiel, der mistes eller ødelægges ved udlånet. Klubbens DVD afspiller, overheadprojektor, telefon, båndoptager, radio, højttalere, videomaskine, videobånd, fjernsyn, kopimaskine, komfur, mikrobølgeovn, køleskab, fryser og andet fast udstyr må ikke fjernes fra klubbens lokaler. Hvis noget af det ovennævnte skal bruges i forbindelse med et arrangement, skal der forud indhentes tilladelse hos bestyrelsen. 7 Springaktivitet De fastsatte datoer for spring i Center Jump fremgår af kalenderen på klubbens hjemmeside. Planlagt springaktivitet vil af Center-Jump, kunne aflyses senest kl aftenen før. Ved aflysning af springaktivitet udbetales der ikke instruktørgodtgørelse. 7.1 Afregning springaktivitet Til afregning af springaktivitet i Center Jump anvendes programmet Skywin. I Skywin oprettes alle medlemmer samt besøgende fra andre klubber. Senest i forbindelse med afregning på springdagen er det stævnelederens ansvar at oprette nye springere samt afregne dagens spring via Skywin. Springerne i Center-Jump har ansvar for, at der er dækning på deres konto i Skywin før deres planlagte spring foretages. Er der ikke dækning for de planlagte spring, vil man ikke kunne komme på lift. Center Jump, Odense marts

8 Prisen pr. spring er iht. gældende prisliste der ophænges i klubben samt opslås på klubben hjemmeside Såfremt det er aftalt medlemmer imellem, kan der afregnes for spring via et andet medlems konto. Dog kun med samtykke af den anden part i form af sin tilstedeværelse eller med en fuldmagt. Fuldmagten kan være enten skriftlig eller elektronisk i form af mail, SMS eller anden art. Blot skal det være entydigt at accepten er givet af modparten. Såfremt modparten ikke er til stede eller fuldmagt ikke kan forevises har stævnelederen ikke lov til at belaste dennes konto. I de tilfælde hvor der ved dagens afslutning er indbetalt mere end hvad det har været muligt at spring for, kan der ske tilbagebetaling af overskudsbeløbet. Dette beløb må ikke overstige det på dagen, indbetalte beløb fratrukket udgifterne til springet. Skywin konto skal altid som minimum være i balance. Negativ saldo er ikke tilladt og regnes som restance til klubben, der opkræves ved næste kontingent opkrævning. 8 Tandemspring 8.1 Klub tandem I forbindelse med udførelse af et tandemspring optages tandempassageren altid som medlem af klubben fra springdato, og kvartalet ud. Klubtandemspring går forud for medlemsspring. 8.2 Tandemmasterens ansvar Tandem masteren sørger for at informere stævnelederen på den pågældende dag om hvilke spring der planlægges for at sikre en optimal afvikling af såvel tandem spring samt den øvrige spring aktivitet. Hvis springet afregnes via gavekort inddrages dette og gøres tydeligt ugyldigt når springet er udført. Stævnelederen har ansvaret for at tjekke gavekortets gyldighed hvis der skulle være tvivl om dette. Tandemmasteren er ansvarlig for afkrævning af betaling for springet. Center Jump, Odense marts

9 8.3 Medhjælpere til klubtandem Såfremt der skal arrangeres pakkere eller briefere i forbindelse med udførelse af klubspring er det tandemmasterens opgave at sørge for dette. Det er et krav at pakkere har gennemgået tandempakninger med en tandem instruktør, og er blevet tjekket ud til det af en tandem instruktør. 8.4 Godtgørelse tandemspring Tandemmastere godtgøres med 350kr pr udført klubtandemspring Såfremt der anvendes hjælpere deles godtgørelse med hjælperne. Det er optil hjælperne at aftale dette. Pakkere godtgøres med 100kr pr pakket tandemskærm Briefere med 50kr pr briefet springer Alle godtgørelser indsættes på medlemmets Skywin konto. Indbetaling af godtgørelsen i Skywin foretages udelukkende af den ansvarlige for Skywin. 8.5 Medlemsspring Tandemspring for medlemmer og nærmeste familie kan udføres til nedsat pris. Som nærmeste familie regnes medlemmers ægtefæller, børn, forældre og søskende Medlemsspring aftaler det enkelte medlem selv med tandemmasteren Der betales for tandemerklæring (125kr) + springprisen for den ønskede højde x 2 + leje af tandemsæt 350kr + evt. udgifter til tandemmaster. Medlemsspring fra 4km udgør hermed 855kr + evt. godtgørelse til tandemmaster For at kunne få tandemspring til nedsat pris, skal man minimum have været medlem af klubben i 12 måneder og må ikke være i restance. 8.6 Private tandemspring Center Jump, Odense marts

10 Såfremt en af klubbens tandem mastere ønsker at udføre private tandemspring arrangeres det alene af tandemmasteren. Der betales for tandemerklæring (125kr) + springprisen for den ønskede højde x 2 + leje af tandemsæt 350kr + 200kr i kompensation til Center Jump. Privat tandemspring fra 4km udgør hermed 1055kr + evt. godtgørelse til tandemmaster 8.7 Eksterne tandemspring Eksterne tandemspring er et tilbud Center Jump stiller til rådighed for de tandemmastere der generelt er klubben behjælpelig med udførelse af klubbens spring. Prisen for eksterne tandemspring afregnes iht 8.6 Der kan maksimalt udføres 10 private spring iht til 8.6. Ved mere end 10 private tandemspring årligt, hæves kompensationen til Center Jump fra 200kr til 500kr Eksterne tandemspring der overstiger 10 årlige spring fra 4km udgør hermed 1355kr. 8.8 Tandem materiel Klubben råder over flere tandemsæt, der fremgår af klubbens materiel oversigt. Den af bestyrelsen udvalgte materiel ansvarlige sørger for vedligehold af disse. Sættene kan udlejes til brug for private tandemspring mod grejleje af 350kr pr udførte spring. For at låne grej i klubben, skal du kontakte grejansvarlig (se kontaktperson på opslag i klubben, eller på klubbens hjemmeside). I aftaler hvad du gerne vil og kan låne, hvornår du låner det, samt hvornår du afleverer det Klubbens egne spring har første prioritet. Alle tandemspring planlagt af Center Jump udføres i Center Jumps tandem rigs. Ved brug af private eller indlejede rigs i tilfælde hvor klubbens rigs ikke er ledige afregnes til 350kr. Center Jump, Odense marts

11 Leje af private tandem rigs afregnes kontant og ikke via Skywin. 9 Klubbens lokaler Det er vederlagsfrit for alle klubbens medlemmer at låne klubbens lokaler til private formål, betingelserne for lån er: Tidspunktet skal koordineres med det for lokaler ansvarlige bestyrelsesmedlem. Klubbens planlagte arrangementer går forud for private arrangementer. Den, der låner lokalerne forpligtiger sig til at aflevere disse rengjorte og i samme stand som ved modtagelsen. Hvis der opstår skader på lokalerne, inventar eller udstyr opbevaret i disse, hæfter låneren for alle omkostninger forbundet med at få udbedret disse. Det påhviler i øvrigt låneren selv at sikre at udbedringen af skaderne sker snarest efter at disse er opstået - sker dette ikke kan bestyrelsen vælge at lade dette ske for låners regning. 10 Klubbens fly Klubbens fly har fast stationeringssted på Beldringe Lufthavn. Flyet skal være i hangar, når det ikke benyttes. Kun piloter opført på flyets forsikringspolice og af klubben godkendte B- piloter må føre flyet. De foreskrevne regler fra Trafikstyrelsen skal følges. Flyet kan lejes ud til klubbens piloter til træning og øvelsesflyvning. Flyet må kun lånes ud, hvis der flyves på offentlige godkendte flyvepladser med hård overflade (asfalt) det pålægges piloten at sikre dette! På offentlige godkendte pladser med græsbelægning, vurderes fra gang til gang. Flyet kan lejes ud til andre klubber iflg. Aftale med den af bestyrelsen fastsatte fly ansvarlige. Gældende pris for leje af flyet er 3000kr pr. tacho time. Reparationer på flyet foretages på værkstedet efter pilotkoordinator s valg. Center Jump, Odense marts

12 Pilot koordinator er: Lars Jähger Valnøddevej 63 Tlf.: Mobil: Nøgler Der tildeles kun nøgler til udvalgte personer i klubben. Bestyrelsen Virkende I er instruktører Virkende II er instruktører Instruktørelever Materielansvarlig Tandem-mastere Rengøringshjælp Piloter Lufthavnen Der tildeles kun nøgler til personer med medlemskab i Center-Jump Man hæfter personligt for den udleverede nøgle, og der underskrives en udleveringsblanket ved modtagelsen. Ved aflevering af nøglen, bliver man slettet fra nøglelisten af den nøgleansvarlige. Nøgler skal straks ved ophør af virke afleveres til klubbens nøgleansvarlige. 12 Udviklingsstøtte Som en del af Center Jumps vision om at skabe et udviklende faldskærmsmiljø, kan der ansøges om støtte til udviklende aktiviteter til klubbens medlemmer. For at modtage støtte skal man således være medlem i Center Jump og medlemskabet skal have haft en varighed på mindst 12 måneder. I forbindelse med godkendelsen af en sådan ansøgning til bestyrelsen vil der blive lagt vægt på medlemmets historie i klubben. Det vil være forventet at medlemmet har vist en aktiv indsats i klubben og at man har udvist interesse for at bidrage til klubbens generelle udvikling. Formålet med godkendelsen fra bestyrelsen vil altid være at udvikle den enkelte Center Jump, Odense marts

13 springers niveau, således denne fortsat kan støtte op om den videre udvikling af Center Jump. I forbindelse med en godkendelse vil der blive udfærdiget en kontrakt mellem medlemmet og Center Jump, hvor betingelserne for støtten fremgår. Eksempler på aktiviteter hvortil der kan ansøges om støtte: Skills i discipliner: Til hold eller enkelt personer der ønsker at øge sine skills indenfor en anerkendt disciplin kan der søges støtte, såfremt målet er at opnå et niveau hvor man kan bidrage til udvikling af andre springere i Center Jump. Det kan som eksempel være udtjeks spring til FS eller FF instruktør med en af DFU godkendt udtjekker Forberede instruktør uddannelse: Til personer der mangler spring men af bestyrelsen og klubbens instruktører vurderes at have de fornødne skills, kan der ydes støtte til at opnå det nødvendige antal spring for at kunne deltage i eksempelvis tandemmaster kursus, for på den måde at kunne bidrage til CenterJumps økonomi. Konkurrencer. I forbindelse med konkurrence aktivitet kan medlemmer søge støtte til formålet. Konkurrencer kan være i både ind og udland. For bestyrelsen ses konkurrence støtte som et middel til at profilere Center Jump samt det at støtte hold eller enkelt personer i det at kunkurrere i DFU godkendte discipliner. Der kan søges støtte til afvikling af konkurrence spring eller coaching forud for konkurrencen. I hvert tilfælde vurderes det af bestyrelsen om aktiviteten er fremmende for Center Jumps udvikling og hvorvidt der skal ydes støtte. Formål: At støtte de springere/medlemmer, der deltager i konkurrencer, og dermed er med til at profilere CJ. Der ydes max. støtte til 50 % af springudgifterne, ved deltagelse i officielle DFU konkurrencer. Center Jump, Odense marts

14 Støtten ydes kun til klubmedlemmer og forudsætter samtidig, at man er aktiv i klubbens normale virke. Ansøgning om støtte rettes til bestyrelsen forud for aktiviteten. Bestyrelsen har ret til at vurdere hver enkelt sag og evt. underkende enkelte sager. For at udlæg for udgifter kan udbetales, skal der fremsendes dokumenteret regnskab/bilag til bestyrelsen og kassereren. Der ydes ikke støtte til dommere, da dette anses for en DFU opgave. 13 Instruktøruddannelse Uddannelse som instruktør i CJ kan påbegyndes efter en forudgående godkendelse af klubbens instruktører/bestyrelsen, hvor der skal være enighed om kandidatens egnethed. Alle klubbens instruktører er med til at indstille nye instruktørelever på et instruktørmøde, og forpligter sig dermed til at medvirke til at uddanne instruktøreleverne. Når instruktøreleven er indstillet/godkendt af bestyrelsen, dækkes udgifter* i forbindelse med instruktøruddannelsen af klubben. For at udlæg for udgifter kan udbetales, skal der fremsendes dokumenteret regnskab/bilag til bestyrelsen og kassereren. *Kursusgebyrer, transportudgifter og forplejning. Instruktører som vælger at uddanne sig i udlandet vil kun blive støttet med et beløb der svarer til prisen på gennemførelsen af uddannelsen under DFU regi. Dette skal dog godkendes af bestyrelsen inden påbegyndt uddannelse Videreuddannelse Der er mulighed for at ansøge om støtte til videregående uddannelse inden for relevante områder. Dette kan eksempelvis være AFF instruktør, tandemmaster og Seniorpakker. Center Jump, Odense marts

15 Videreuddannelse som tandemmaster sker for egen regning, men klubben lægger ud for uddannelsen, og tandemmasteren betaler herefter det fulde beløb tilbage, ved at springe vederlagsfrit. Hvert tandemspring foretaget for klubben vil have en værdi af 350 kr. som tandemmasterens skyldige beløb nedskrives med. Som dokumentation for udførte spring anvendes Skywin. Det er tandemmasterens egen pligt selv at gøre opmærksom på når de vederlagsfrie spring er udført. Inden påbegyndt uddannelse, søges bestyrelsen om en forhåndstilkendegivelse. Det er en betingelse for opnåelse af støtte, at man arbejder aktivt i klubben, inden for det ansøgte område og at bestyrelsen skønner at området er relevant for klubben. Ansøgning om støtte fremsendes til bestyrelsen. For at udlæg for udgifter kan udbetales, skal der fremsendes dokumenteret regnskab/bilag til bestyrelsen og kassereren. 14 Godtgørelser Generelt Alle godtgørelser i Center Jump afregnes via det enkelte medlems konto i Skywin. Kontoen opgøres i forbindelse med afslutning af årsregnskabet. Der udbetales op til 4850Dkk i henhold til gældende regler fastsat af Dansk Idrætsforbund Piloter Piloter som møder op til vagter i f.m. fastlagte stævnedage på Beldringe jf. stævnekalenderen, modtager godtgørelse, uanset om der har været mulighed for lift eller ej. Satserne er 200 kr. for en weekendvagt og 100 kr. for en hverdagsvagt Instruktør I og II Instruktør 1 og 2, som møder op i til vagter i f.m. fastlagte stævnedage på Beldringe jf. stævnekalenderen, modtager godtgørelse til dækning af kørsel og forplejning, uanset om der har været mulighed for lift eller ej. Center Jump, Odense marts

16 Satserne for instruktørgodtgørelse er 100kr. for en hverdagsvagt og 200kr. en weekendvagt. Der udbetales ingen godtgørelse til instruktørelever. Godtgørelser udbetales løbende i Skywin af den i bestyrelsen ansvarlige for godtgørelser, hvortil eventuelle spørgsmål skal rettes. Personer der optjener godtgørelse i Center-Jump, opfordres til at holde eget regnskab med deres godtgørelse, til brug i de tilfælde der skulle opstå uoverensstemmelse med det i Skywin indsatte beløb. Et planlagt stævne kan frem til kl dagen forinden aflyses, og der vil ved aflysning ikke være nogen udbetaling godtgørelse Formand Til den fungerende formand aftales godtgørelse med bestyrelsen. Der er Ingen godtgørelse for denne funktion Tandemkoordinator Vedkommende godtgøres med 15 kr. pr afholdt klubtandemspring Elevkoordinator Til den fungerende elevkoodinator aftales godtgørelse med bestyrelsen. Der er ingen godtgørelse for denne funktion Pilotkoordinator Til den fungerende Pilot koordinator aftales godtgørelse med bestyrelsen Der er ingen godtgørelse for denne funktion 14.7 Kasserer Til den fungerende kasserer aftales godtgørelse med bestyrelsen Center Jump, Odense marts

17 14.8 Bestyrelsen Til bestyrelses medlemmer afregnes intet honorar. Dog kan kørsels godtgørelse til mødeaktivitet efter ønske udbetales 14.9 Materielansvarlig Til den fungerende materialeansvarlige aftales godtgørelse med bestyrelsen Der er ingen godtgørelse for denne funktion Center Jump, Odense marts

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat.

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. DFU UB UB nr. 50 Uddannelsesbestemmelser 2. udg. SEP 2009 Hele UB nr. 50 er driftshåndbog. GRUNDUDDANNELSE DEFINITION 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. GENERELT

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere