Børn og Ungerådgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Ungerådgivningen"

Transkript

1 Børn og Ungerådgivningen Procedure for elever i læse- og skrivevanskeligheder og afdækning af elever med dysleksi i Kerteminde Kommune Målgruppe Skolens ledere og læsevejledere. Formål Dette dokument skal rammesætte, hvordan skolerne i Kerteminde Kommune håndterer arbejdet med elever i læse- og skrivevanskeligheder. Alle lærere har ansvar for denne gruppe af elever i den daglige undervisning, og skolens vejledere har en afgørende rolle i form af sparring og rådgivning af kolleger i forhold til den daglige undervisning. Læsevejlederne har en særlig rolle i forhold til afdækning af elever i læse- og skrivevanskeligheder og anbefalinger i udarbejdelse af handleplaner. Skolens pædagogiske læringscenter (PLC) er således et centralt omdrejningspunkt i den kommunale skoleudvikling. Handleplan (se bilag 1) Alle skoler anvender samme handleplan. Handleplanen sikrer fælles forståelse og tilgange, og den anvendes ved skoleskift, til møder med forældre og andre, i samarbejdet med UUO og ved overgang til 10. klasse og ungdomsuddannelse. Handleplan skal udarbejdes i KMD Nova, hvor der findes en skabelon til dette. Kernen i anbefalingerne Alle elever skal ved udfordringer anvende de hjælpemidler, som giver mening. Hvis elever oplever ikke at kunne indhente viden eller ikke at kunne udtrykke sig, så skal de anvende hjælpemidler. Dette uanset alderstrin. Hvis eleven ikke forstår et indhold ved at læse en tekst på traditionel vis, så skal teksten kunne læses op. Hvis eleven oplever en udfordring med skriftlighed, kan hjælpen være tale til tekst eller andre udtryksformer. Arbejdsgang i forhold til rettidig indsats Her beskrives arbejdsgangen i forhold til elever i læsevanskeligheder, som alle folkeskoler i Kerteminde Kommune følger. Den beskriver tidlig opsporing, afdækning af dysleksi, opfølgning og ansvarsfordeling mellem lærerteam, læsevejleder og skolens ledelse. Der udarbejdes en handleplan (se bilag 1), der indeholder vejledning til elev, lærerteam og forældre.

2 Skolens generelle forpligtelser - Skal stille IT-hjælpemidler til rådighed for elever i læsevanskeligheder. - Læsevejlederne hjælper lærerne med at bruge digitale hjælpemidler til elever i læsevanskeligheder. - Alle elevens lærere har ansvar for, at eleven får alle tekster digitalt. - Alle elevens lærere skal sætte sig ind i brugen af digitale hjælpemidler og er forpligtet på at sørge for, at de bliver implementeret i deres undervisning. - Klasselæreren skal overlevere viden om elevens behov til nye lærere og til UU-vejlederen. - Læsevejlederne eller andre ressourcepersoner skal tilbyde elever i læsevanskeligheder kursus i brug af digitale hjælpemidler. - Læsevejlederne anbefales at afholde et årligt forældremøde for forældre til elever i læsevanskeligheder med særligt henblik på de "røde og gule elever". Skolens læsevejledere Læsevejledernes opgaver er overordnet at - afdække og have overblik over elever i svære læsevanskeligheder. - tilbyde sparring og vejledning til lærerteams i forhold til læse- og skriveindsatser og tiltag på baggrund af testresultater bl.a. ved at afholde klassekonferencer. - informere forældre. - løbende indberette til skolens ledelse om testede elever samt varetage et overblik med status på ordblinde elever i KMD Nova Forebyggelse og afdækning af dysleksi 0. og 1. klasse Tidlig opsporing og tiltag via lærerteams/pædagoger Opmærksomhed på resultaterne af sprogvurdering i børnehaven og 0. klasse. (FKO) Side 2 af 16

3 Opmærksomhed på elever i vanskeligheder med bogstav/lyd i klasse. Fokus på lydtræning i klassen. Se dokumentet Indsatser for arbejdet med ordblinde elever i klasse fra Nota. Arbejd endvidere med lydtræning i Book Creator. Se links med inspiration til brug af Book Creator. Særlig fokus på motivation i forhold til udfordrede elever succesoplevelser, der giver selvværd. (Det anbefales at læse bogen Motivation af Dorte Aagaard) Gennemføre sprogvurdering, ord/sætningsprøver fra evalueringsoversigten (henvisning link tilføjes). Drøfte resultater og tiltag for elever i læsevanskeligheder med læsevejleder. Ordblinderisikotesten fra Undervisningsministeriet kan tages på enkeltelever i 0.klasse, der kommer i fokuseret indsats efter Sprogvurdering i efterår 0. klasse. 2. og 3.klasse Afdækning af dysleksi via skolens læsevejledere/testlærer DVO-screening af alle elever inden maj måned på 2. årgang. Derefter individuel testning af de elever, der spottes i screeningen. Dette skal foregå inden sommerferien. (DVO fra Dansk Videnscenter for Ordblindhed) Re-testning med individuel DVO på disse elever i januar/februar i 3. klasse. For elever, hvor resultatet viser dyslektiske vanskeligheder, orienteres lærer, elev og forældre om testresultatet, og eleven introduceres hurtigst muligt til brug af tastatur med læse- og skrivestøtte, oplæsning og taletil-tekst på ipad. Eleven indmeldes på NOTA efter re-testning i midten af 3. klasse. 4. klasse Fra 4.klasse kan skolens læsevejledere eller testlærere tage den nationale elektroniske ordblindetest - i praksis forkortes prøven DNO (Tages tidligst i foråret 4.klasse) Testen tages kun på enkeltelever, hvor tidligere læseprøver og tests giver begrundet mistanke om dysleksi. Bemyndigelseserklæring indhentes hos forældrene før test. Bemyndigelseserklæring + kopi af testresultatet gemmes i KMD Nova. Side 3 af 16

4 Et eksemplar af testresultatet deles med forældrene til en samtale, og det deles med sikker post (e-boks) i Outlook. Et eksemplar af testresultatet sendes til skolens ledelse. Advis i KMD Nova. Hvis testen viser, at eleven er ordblind, får eleven diagnosen Ordblind. Resultatet og rapporten gemmes i KMD Nova - i 15 år til brug for elevens videre uddannelsesforløb. Hvis eleven testes ordblind, tilmeldes elev og lærerteam Nota, og de introduceres hurtigst muligt til brug af tastatur med læse- og skrivestøtte, oplæsning og tale-til-tekst på ipad i undervisningen, hvis dette ikke allerede er sat i gang på baggrund af tidligere testning. Der suppleres med øvrige læsetests/stavetests m.m. Tilbud om intensivt læsekursus for mellemtrins-elever + opfølgning ved skolens læsevejledere Tilrettelægges på den enkelte skole ud fra ledelsens anvisninger. Individuelt tilrettelagt kursus for eleverne - herunder indføring i brug af tastatur med læse- og skrivestøtte, oplæsning og tale-til-tekst på ipad (både elev og lærerteam). Afsæt i strategier til at læse og skrive analogt og digitalt, strategier til anvendelse af LST (læse- og skriveteknologi) og strategier til at klare sig i skolen. Klasseteamet vejledes i, hvordan man tager hensyn til en ordblind elev i undervisningen - herunder brugen af Nota og hjælpeprogrammer. Det anbefales, at man tænker i en anderledes opbygning af undervisningen med multimodale tilgange til gavn for alle elever frem for hensyn. Der opfordres til at benytte kurser/webinar hos MV-Nordic for elever, forældre og lærere. Kontakt læsevejlederen for nærmere information klasse Senere opsporing via skolens læsevejledere Den nationale ordblindetest DNO kan tages på elever fra klasse, hvis det skønnes, at eleven er i alvorlige skriftsproglige vanskeligheder (se uddybning under 4. klasse ovenstående). Hvis testen viser, at eleven er ordblind, får eleven diagnosen Ordblind. Resultatet og rapporten fra den nationale ordblindetest gemmes i KMD Nova i 15 år til brug for elevens videre uddannelsesforløb. Hvis eleven testes ordblind, tilmeldes elev og lærerteam Nota og får hjælp til at bruge tastatur med læse- og skrivestøtte, oplæsning og tale- Side 4 af 16

5 til-tekst på ipad samt IntoWords eller CD-ORD på PC alt afhængigt af behov og tilgængeligt udstyr. 9. og 10. klasseprøver for elever i læsevanskeligheder/eller med betegnelsen ordblind Læsevejlederen sørger for inden 1. november i samarbejde med klasselæreren, at ledelsen informeres om elever med behov for hjælpemidler/ekstra tid i forhold til prøver og eksamen. Elevens vanskeligheder skal være dokumenterede enten via en DNO-test eller anden faglig vurdering. Skolens kompetencecenter/resursepersoner skal have været inde over elevens vanskeligheder og have vejledt elev og lærerne i forhold til relevante hjælpemidler Lærerne skal have erfaring fra undervisningen med, at elevens særlige vanskeligheder afhjælpes, når eleven bruger de relevante hjælpemidler i forbindelse med den type opgaver, eleven vil møde ved folkeskolens afsluttende prøver. Eleven skal i det daglige være vant til at bruge hjælpemidlerne og opleve at have udbytte af dem. Forlænget tid Ved tilbud om forlænget tid følges oversigten (se dokumentet Fravigelse elever med særlige behov ). Tiderne i oversigten er vejledende maksimaltid. Skolens leder træffer beslutning om forlænget tid på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Det er vigtigt, at der ved beslutning om tildeling af forlænget tid tages et særligt hensyn til prøvens varighed, samt at eleven ikke er til prøve i længere tid, end hvad der skønnes hensigtsmæssigt for elevens koncentrationsevne, præstation og velbefindende. Individuel diktering i diktatdelen Skolen giver tilladelse til individuel diktering, dvs. at eleven sidder i et lokale for sig selv og får dikteret i stedet for at sidde sammen med hele klassen. Individuel diktering kan kombineres med forlænget tid og brug af ordbog /ordforslags-programmer under dikteringen. Brug af ordbog Skolens leder kan give tilladelse til at anvende ordbog under diktering i dansk, retskrivning. Hvis elever får tilladelse til at anvende ordbog under diktering, foregår dikteringen i et særskilt lokale. Digital oplæsning Side 5 af 16

6 Skolens leder kan give tilladelse til, at elever med dysleksi eller lignende læsevanskeligheder anvender digitale oplæsningsprogrammer (Skolen kan rekvirere de skriftlige opgaver, så eleven kan få læst teksten op via et oplæsningsprogram). Overlevering til 10. klasse og ungdomsuddannelser Klasselæreren i 9. klasse informerer UU-vejlederen om elever i læsevanskeligheder. Handleplan er delt i KMD Nova. Deadline er ultimo november. It-hjælpemidler skal følge eleven. UU-vejlederen sørger for, at elevens vanskeligheder fremgår af elevens ansøgninger i optagelse.dk. Vær opmærksom på, at DNO-resultatet skal foreligge digitalt og sendes til forældrene med sikker post (e-boks) i Outlook. Testresultat er gemt i KMD Nova. Vær opmærksom på, at ordblindeefterskoler kan anmode om en aktuel PPR-vurdering i starten af skoleåret for at kunne søge om støtte til den kommende elev. Eventuelle vurderinger findes i KMD Nova. Side 6 af 16

7 Definitioner og baggrundsviden At være i læsevanskeligheder Læsning handler både om afkodning af ord og om sprogforståelse. Læsevanskeligheder kan overordnet opdeles i tre typer: - Ordblindhed (dysleksi) - Sprogforståelsesvanskeligheder - Sammensatte vanskeligheder Ordblindhed (dysleksi) Ordblindhed/dysleksi er markante vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstaver og lyd, f.eks. kulde læst som kunne, og dig skrevet din (Elbro, Carsten. 1992). Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed af neurobiologisk oprindelse. Dysleksi er kendetegnet ved vanskeligheder med sikker og/eller hurtig ordlæsning, stavevanskeligheder og vanskeligheder med at forbinde de enkelte bogstaver og bogstavfølger med deres konventionelle lyde. Disse vanskeligheder stammer typisk fra en forstyrrelse i den fonologiske komponent i de sproglige færdigheder og er ofte uventede set i forhold til andre kognitive færdigheder og den undervisning, eleven har modtaget. Sekundære konsekvenser kan være vanskeligheder med læseforståelse og reduceret læseerfaring, som kan begrænse væksten i ordforråd og baggrundsviden (Lyon m.fl. 2003). Ordblinde har brug for meget mere tid og øvelse for at lære at udnytte skriftens lydprincip dvs. hvordan bogstaverne typisk lyder i ord, og hvordan man sætter lydene sammen til ord. Ordblinde elever har ikke vanskeligheder med sprogforståelse. De har problemer med læseforståelse på grund af vanskelighederne med ordafkodning. Også på længere sigt kan ordblindes ordafkodning være langsom og opmærksomhedskrævende. Det trækker mentale ressourcer fra læseforståelsen (Elbro, Oakhill og Cain. 2015). Lydprincippet er bærende i dansk skriftsprog. Derfor vil graden af, hvor meget ens funktionsnedsættelse påvirker én ved læsning og stavning også afhænge af, i hvilken grad man forstår at tilegne sig skriftens lydprincip og af, hvor meget man i øvrigt kan kompensere for sine vanskeligheder i forhold til skriftens fonematiske princip og fonologisk opmærksomhed. Side 7 af 16

8 En ordblind kan overvejende koble bogstav/lyd - men det er meget usikkert og ikke automatiseret. Der skal udvikles en masse strategier, der kan kompensere. Der skal arbejdes med præcision og sikkerhed. Og der skal mere til. Mere effektiv, direkte undervisning. Der skal være opmærksomhed på, at ordblindhed kan give sekundære konsekvenser; herunder vanskeligheder ved læseforståelse og nedsat læseerfaring, som kan hindre vækst i ordforråd og baggrundsviden. Konsekvenser der kan minimeres eller helt undgås ved at arbejde med lyttelæsning og andre veje til indtryk. Figur 1 - Grafisk skema over begrebet LST (Arendal et al., 2016) Derfor skal der gøres brug af grundlæggende og almene stilladserende LSTfunktioner, og ligeledes skal det digitale potentiale anvendes til flere veje til indtryk og udtryk fx ved brug af multimodale værktøjer i SkoleTube. Det er afgørende med fokus på strategier til at læse og skrive analogt og digitalt, strategier til anvendelse af LST og strategier til at klare sig i skolen. Vær opmærksom på flg. i forhold til elever i skriftsprogvanskeligheder Elever i skriftsproglige vanskeligheder kan også have andre udfordringer end ordblindhed - fx med arbejdshukommelse, koncentration eller sprog. Her kan inddrages andre fagpersoner i forhold til yderligere udredning fx skolens psykolog. Der skal også være en opmærksomhed på, at disse udfordringer kan skyldes en traditionel tilgang til indhentning af viden samt videnproduktion. Det digitale Overordnet set, er det vigtigt at pointere, at vi ikke arbejder med en skelnen mellem analoge og digitale tekster i forhold til, om det ene er bedre end det andet. Begge har deres anvendelsesområder, og fokus skal være på, hvilke Side 8 af 16

9 strategier der gør sig gældende, når man læser et givent medie med et specifikt formål i en given kontekst. For digitale tekster, også omtalt skærmtekster, er der stor mangfoldighed i forhold til forskellige skærme, nye genrer og andre teksttyper. Et fællestræk for skærmtekster som gør dem væsensforskellige fra trykte tekster, og som medvirker til, at vi læser dem anderledes, er multimodalitet, hyperstruktur og interaktivitet. Vi har fokus på skønlitterær læsning, faglitterær læsning, multimodale tekster og interaktive hypertekster. Dette løfter undervisningen for alle elever, og det vil løfte undervisningen for børn i læse- og skrivevanskeligheder som en del af almenundervisningen. Litteratur og andre kilder Bogen Digital læsedidaktik Bogen Digital skrivedidaktik Digitalisering og digitale tekster sammendrag af Thomas Dreisig Bogen Læsning og skrivning i alle fag (Bogen er sendt gratis til alle skoler i 2012) Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse - Nota Læsepolitik Thisted Kommune - Tillæg: Digital læsning og digitale læsestrategier for ordblinde elever. Udvidet interaktiv læsemodel Grafisk skema LST (læse- og skriveteknologi), s. 8 i dette dokument Lyttelæsning fokus på udvikling af læsehastighed og læseforståelse anvendes når eleven ikke kan få viden ud af en tekst. Dette område har et særligt udviklingsfokus, da det er næsten ubeskrevet. Traditionelle strategier over for strategier for elever i læsevanskeligheder fx skimming. Afsæt i Læs strategisk med læseteknologi - otte strategier til ordblinde elever. Præciseringen hjælper elever og lærere med at vurdere, hvornår eleven skal stoppe med traditionel læsning og stavetræning samt hvilke strategier eleven skal anvende i stedet for. Helle Bundgaard Svendsens skematiske oversigt over teknologibaserede afkodningsstrategier 8 veje til digitale tekster Evalueringsoversigten Gode ideer, guides og skabeloner o Boghylde i Book Creator - PCHHPRQ o Mappe på OneDrive - o 15 veje til respons på læsning o 50 måder til at anvende Book Creator i klassen o Måder at forbedre kompetenceområder o Differentieret undervisning med Book Creator Side 9 af 16

10 Den nationale ordblindetest - DNO Folkeskoleloven 3 b 3 b, Stk. 2. Forældre har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsen foretager ordblindetesten efter forældrenes anmodning. Kilde: Undervisningsministeriet har udviklet testen i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet IUP. Testen skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed på tværs af kommunegrænser og uddannelse, og testen kan derfor bruges lige fra elever i 3. klasse til studerende på videregående uddannelser. Testen blev offentliggjort fra Undervisningsministeriet foråret Det er besluttet, at testen kan anvendes fra foråret i 4.klasse i Kerteminde Kommune. Brugen af DNO-testen kræver fagpersoner, der skal kunne bruge Ordblindetesten med respekt for, at den diagnosticerer eleven som ordblind en diagnose, der følger eleven i 15 år med elevens uni-login. skal have indgående viden om læsning, læsevanskeligheder og ordblindhed (uddannet læsevejleder), så denne har kvalifikationer til at o vurdere, om der er begrundet mistanke om dysleksi (på baggrund af tidligere læseprøver og tests). o vurdere, hvilke elever der med fordel kan testes med Ordblindetesten. o vurdere, om testresultatet kan godkendes/er pålideligt, og om der suppleres med yderligere relevant testning. o planlægge en systematisk opfølgning på elevens undervisningsmæssige behov (støtte eleven og dennes lærere i at planlægge undervisning og andre tiltag, de kan fremme elevens læsefærdigheder og mindske de faglige konsekvenser af ordblindheden). Det er skolelederens ansvar at udpege en person til ordblinde-testvejleder. Der skal være mistanke om ordblindhed, inden man tager testen. Det er ordblindetest-vejlederens (læsevejlederens) opgave at vurdere, hvilke elever, der med fordel kan testes for ordblindhed. Side 10 af 16

11 Nota Nota producerer lydbøger og tilgængelige tekster for læsehandicappede, og stiller deres viden og specialister til rådighed for biblioteker, undervisere, forlag, studerende, myndigheder og alle andre interesserede. Prøven stilles gratis til rådighed for personer med læsehandicap. (Læs mere på nota.dk) Som medlem af Nota kan man på nota.dk afspille, downloade og bestille skønlitteratur, faglitteratur og fx tegneserier i tilgængelige form som lydbøger, e- bøger og punktbøger - og en række andre formater. Bemærk, at forældre kan tilmelde sig nyhedsbrev fra NOTA. Forældre og lærere kan ligeledes søge viden under NOTA - ordblindeambassadører. Lovgivning og rammer Kommunerne har ansvar for at give alle elever et fyldestgørende undervisningstilbud. Se uddybning af handlingsmuligheder. Skolelederen på den enkelte skole har ansvaret for, at elever, der viser tegn på ordblindhed, bliver testet. Formålet er, at eleven får størst muligt læring og udbytte af undervisningen, og at eleven kan beholde tilhørsforholdet til den almindelige klasse. Det er skolelederen, der i samråd med skolens læsevejleder og klassens lærere skal beslutte, hvordan støtten til ordblinde elever skal tilrettelægges. Et relevant undervisningstilbud kan omfatte undervisningsdifferentiering, holddannelse og supplerende undervisning. Det kan f.eks. tilrettelægges som et intensivt læsekursus efter reglerne om holddannelse eller som supplerende undervisning. Ligeledes skal elever have rådighed over de nødvendige hjælpemidler herunder de tekniske hjælpemidler. Hvis undervisningsdifferentiering ikke er nok til at opfylde elevens behov, skal eleven tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte: Folkeskoleloven 3.a. og 5 stk. 5. Supplerende undervisning eller anden faglig støtte kan iværksættes uden at inddrage Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Uddybning fra Undervisningsministeriets styrelse for undervisning og kvalitet (STUK) v. Trine Nobelius: En ordblindediagnose udløser ikke i sig selv iværksættelse af 3a. Kommuner og skoler har pligt til at tilbyde elever med ordblindhed den fornødne støtte, der skal gives på baggrund af en individuel vurdering af den enkeltes undervisningsmæssige behov. Kommuner og skoler kan blandt andet Side 11 af 16

12 anvende holddannelse, undervisningsdifferentiering og supplerende undervisning. Der kan også anvendes tolærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed. Elever med ordblindhed, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Eleverne skal endvidere have de nødvendige undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler stillet gratis til rådighed, så de kan bruge dem i både skolen og fritiden. Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, skal tilbydes specialundervisning i en specialklasse eller specialskole eller støtte i den almene undervisning i mindst 9 ugentlige timer, jf. folkeskolelovens 3, stk. 2. Som sagt udløser en ordblindediagnose i sig selv ikke en iværksættelse af 3a. Henvisning til specialundervisning De elever, hvis udvikling kræver særlige hensyn eller særlig støtte, skal have specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i mindst 9 timer om ugen. Det foregår i specialklasser, på specialskoler eller som støtte i den almindelige undervisning. Det fremgår af folkeskolelovens 3, stk. 2. Henvisning til specialundervisning skal ske efter rådgivning i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og i samråd med eleven og forældrene. Specialundervisningen skal så meget som muligt foregå i tilknytning til den almindelige undervisning. Når det skal vurderes, om den specialpædagogiske bistand skal foregå i den almene klasse, skal der lægges vægt på, om eleven kan have udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab i klassen. Henvisning til specialskole eller specialklasse skal kun ske, hvis det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere perioder i en specialklasse eller på en specialskole. Skolelederens afgørelser Skolelederens afgørelser om supplerende undervisning og specialundervisning er afgørelser i forvaltningslovens forstand, og forældrene har mulighed for at bede om en skriftlig begrundelse. Skolelederen skal orientere forældrene om muligheden for at få en skriftlig begrundelse, hvis det er nødvendigt. Afgørelser om specialundervisning kan indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning, og i forbindelse med afgørelser om specialundervisning skal skolen give vejledning om klagemulighederne. Link til folkeskoleloven Side 12 af 16

13 Læs mere Udarbejdet i læsevejledernetværket i Kerteminde Kommune maj/juni 2019 Side 13 af 16

14 Bilag 1 - Handleplan for elever i læse-skrivevanskeligheder (Skal udarbejdes i KMD Nova, hvor skabelon kan hentes) Et tæt samarbejde mellem elev, forældre og skole er nødvendigt for at afhjælpe elevens skriftsproglige vanskeligheder og kvalificere brugen af elevens læse- og skriveteknologi. Dette er vigtigt for at afhjælpe de skriftsproglige færdigheder, men også så eleven føler sig inkluderet i undervisningen på trods af sine læse- og skrivevanskeligheder. Handleplanen tager udgangspunkt i elevens skriftsproglige kompetencer, og ud fra dette udarbejdes målsætninger og aftaler for den kommende periode. Navn Cpr. nr. Klasse Skole Dato Asta Testresultat: Elbros ordlistser: Nationale Ordblindetest: 1. Dialogdel Status Elevens evaluering (udfyldes inden mødet) Hvad fungerer godt i undervisningen? Hvad kan blive bedre? Hvad er en stor udfordring i undervisningen? Har du forslag til ændringer? Forældrenes evaluering (udfyldes inden mødet) Hvad fungerer godt i undervisningen? Er der noget du/i synes kan blive bedre? Er der noget, der kan være en stor udfordring for jeres barn i skolen? Er der noget, der bekymrer dig/jer? Hvordan støtter du/i jeres barn ift. skolearbejdet? Har du/i mulighed for at støtte jeres barn? Skolens evaluering Hvad fungerer godt i undervisningen? Er der nogle udfordringer i undervisningen? Anerkender og forstår eleven sine læse-/skrivevanskeligheder? Hvad motiverer eleven? Side 14 af 16

15 Bruger eleven læse-/skriveteknologi? 2. Handleplan Faglig status Beskriv elevens læsefærdigheder, stavefærdigheder, faglig status, andre relevante færdigheder og elevens anvendelse af it-redskaber: Beskriv hvordan eleven deltager i undervisningen med og uden hjælpemidler samt elevens evt. udfordringer mht. it-redskaber: Målsætning Selvstændig læsning (oplæsning): Skriftlig formulering (diktering): Brug af it-redskaber: Deltagelse i klasseundervisningen: Tiltag Hvad skal eleven gøre: Hvad skal klasseteamet/faglærere gøre: Hvad skal læsevejlederen/it-vejlederen gøre: Hvad skal forældrene gøre: Tegn på læring i forhold til målsætning Selvstændig læsning (oplæsning): Skriftlig formulering (diktering): Brug af it-redskaber: Deltagelse i klasseundervisningen: Aftaler mellem elev, lærerteam, læsevejleder/it-ressourceperson og forældre: Opfølgning på handleplanen Dato for opfølgning: Overgange Opmærksomhedspunkter og aftaler i forhold til overgange i skoleforløbet (overlevering til nye lærerteams) og i forhold til overgange til ungdomsuddannelse (opmærksomhed på ordblindetest og ansøgning om hjælpemidler): Særlige vilkår ved afgangsprøven (udfyldes i perioden før prøven): Handleplanen er udarbejdet af: Elev: Forældre: Lærere: Læsevejleder/it-ressourceperson: Afdelingsleder/skoleleder: Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Indskoling. Ordblindhed - risikotegn i børnehaveklassen (Socialstyrelsen.dk):

Indskoling. Ordblindhed - risikotegn i børnehaveklassen (Socialstyrelsen.dk): Indskoling 1 Indskoling Giv mit barn læsehunger det beder jeg om med brændende hjerte. For jeg vil så gerne at mit barn skal få i sin hånd nøglen til eventyrlandet hvor de dejligste af alle glæder findes!

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

It-hjælpemidler og elever med ordblindhed

It-hjælpemidler og elever med ordblindhed It-hjælpemidler og elever med ordblindhed Ordblindeundervisning går på to ben Læsning som mål Læsning som teknisk færdighed Stavning som teknisk færdighed Skriftlig formulering som teknisk færdighed Undervisning

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Udarbejdet oktober -17 Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Forord På Hjallerup skole ønsker vi at give det bedst mulige undervisningstilbud til elever med ordblindeproblematikker.

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Formål og indhold Denne handleplan har til formål at beskrive handleplanen for læsning på Bohrskolen. Handleplanen består af: 1. Årshjul herunder klasselæsekonferencer og læsevejleder

Læs mere

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Informationsmøder om Ordblindetesten Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Program for informationsmødet Baggrund for og intentioner med Ordblindetesten Trine Nobelius, Center for Udvikling af Folkeskolen,

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. Indholdsfortegnelse Indskoling. 2 0. klasse 2 1. klasse

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Indhold 1 Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle 2 Indhold 3 Indledning 5 Definition af læsning 5 Definition

Læs mere

Støtteundervisning på Den lille Skole

Støtteundervisning på Den lille Skole Støtteundervisning på Den lille Skole På Den lille Skole vil vi sikre os, at alle elever tilbydes optimale muligheder for at få gavn af de aktiviteter, de præsenteres for i undervisningen. Alle elever

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan...

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan... Indholdsfortegnelse: Hvad er ordblindhed..side 2 Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2 Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3 Kommunal testplan....side 3 Indsats for elever i læsevanskeligheder

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012 Inklusion og specialundervisning 12. juni 2012 1 Lov nr. L 103 Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole. Loven

Læs mere

Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn. Marina Norling Læsevejleder Arden Skole

Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn. Marina Norling Læsevejleder Arden Skole Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn Marina Norling Læsevejleder Arden Skole Den digitale ordblindetest Find stavemåden Eleven skal skabe forbindelse fra lyd til bogstav (som i stavning) Find det,

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Ordblindhed. Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn

Ordblindhed. Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn Ordblindhed Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn 1 Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen og læsevejledere i Fredensborg Kommune Udgivet af: Center

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Formålet Formålet med denne guide er at give forslag til, hvordan en elevs skriftsproglige vanskeligheder kan afdækkes med henblik på udarbejdelse af undervisningsplan.

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb...

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse.

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse. Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Ressource. Augustenborg skole 2017/18

Ressource. Augustenborg skole 2017/18 Ressource Augustenborg skole 2017/18 Denne folder er en oversigt over hvad ressourceteamet kan tilbyde og hvilke tiltag teamet varetager. Der er her beskrivelser af de projekter der er i gang og beskrivelser

Læs mere

Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper

Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober 2017 Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper Dagsorden Kl. 14-15.30 Ankomst kaffe og kage Den nye vejledning Særlige hensyn i de enkelte fag Gode råd

Læs mere

Indledning 2. Definition på ordblindhed 2

Indledning 2. Definition på ordblindhed 2 Indledning 2 Definition på ordblindhed 2 Fælles kommunale retningslinjer 3 Nonordstest i 2. klasse 3 Indsats i 3. klasse 3 Indsats i 4. klasse 3 Indsats i 5.-6. klasse 4 Indsats i 6. klasse 4 Indsats i

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning i Århus. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6.

Kompetencecenter for Læsning i Århus. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6. klasse Program Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Ordblindhed/dysleksi Hvilke udfordringer stiller en

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere