Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010"

Transkript

1 Ydelseskatalog for familie og forebyggelse

2 Indhold: Forebyggelses- og anbringelsesgrundlag... 4 Forebyggende foranstaltninger... 5 Anbringelser... 5 Aflastning... 7 Aflastning i eget hjem (hjemmepasning) Efterværn (tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23 år) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Familiebehandling i døgnophold Familiehuset - psykoterapeutisk dagbehandling Fritidsfamilier Ildsjæl Konsulentbistand Kontaktperson Overvåget samvær Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Rådgivning, undersøgelse og behandling efter LSS 11 stk Støtteperson til forældremyndighedens indehaver(e) i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet Støttet samvær Socialpædagogisk støtte i Ungecentret Forebyggende indsats Ungdomssanktionskoordinator Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger Økonomisk støtte til efterskoleophold Økonomisk støtte Anbringelse udenfor hjemmet i en netværksplejefamilie Anbringelse i plejefamilie Anbringelse udenfor hjemmet på et godkendt socialpædagogisk opholdssted

3 Anbringelse på døgninstitution Anbringelse på kost- eller efterskole Anbringelse i Hybel Anbringelse på Eget værelse Bortadoption uden samtykke Særlige regler på handicapområdet

4 Forebyggelses- og anbringelsesgrundlag Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet for børn og unge i Horsens Kommune, er der udfærdiget et ydelseskatalog. Målgruppen er børn og unge i alderen 0 18 år samt disses familier. Når visse betingelser er opfyldt kan hjælpen strække sig frem, til den unge bliver 23 år. I dette katalog omsættes de 4 principper som børneudvalget har vedtaget. 1 Horsens kommune tager altid udgangspunkt i barnets/den unges netværk, når der er behov for en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Såfremt der ikke ses nogen mulighed for en forebyggende foranstaltning tilstræbes, at anbringelsen sker ud fra principper om nærhed og kontinuitet i lokale tilbud i eget regi. Derved sikres muligheden for at anbragte børn og unge kan bibeholde tilknytningen til familie og tilhørsforhold som daginstitution, skole og fritidsaktiviteter. Horsens kommune arbejder ud fra et princip om mindste indgriben, hvilket betyder at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i normalsystemet. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Horsens, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet ikke findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Horsens og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Der tages udgangspunkt i LEON-princippet Lavest Effektive Omkostnings Niveau, hvilket indebærer at en balance mellem faglige og økonomiske hensyn skal anskueliggøres. Det betyder, at der ved anbringelse skal være fokus på, at denne foranstaltning er en effektiv måde, hvorpå barnets/den unges vanskeligheder håndteres. Der skal være en begrundet formodning om, at målet med anbringelsen rent faktisk kan nås. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der findes alternative løsninger i form af forebyggende foranstaltninger og en håndtering inden for normalsystemets rammer. Anbringelsen sætter dermed fokus på at denne foranstaltning er til for at afhjælpe vanskelighederne hos barnet og den unge og ikke fordi hensynet til omgivelserne taler for det. Området er styrbart og styrbarheden håndteres ved at der er synlige serviceniveauer, som medvirker til at borgerne har kendskab til, hvorledes støtten gives indenfor anbringelsesområdet i Horsens Kommune. Familie og Forebyggelse har den overordnede ledelse for, at de 4 principper overholdes. 1 Dog er princip 1. udvidet så det også omfatter forebyggende foranstaltninger 4

5 Forebyggende foranstaltninger En forebyggende foranstaltning er, i korte træk, en støttende social indsats overfor familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. Det er en forudsætning, at normalsystemet ikke kan løfte opgaven med at yde den særlige støtte. Familie og Forebyggelse arbejder ud fra, at: forebyggelse er bedre end anbringelse foranstaltninger skal iværksættes så tæt på barnet/den unge som muligt støtten skal iværksættes med udgangspunkt i familiens ressourcer og det nære miljø barnet/den unge og deres familier skal sikres indflydelse ved tilrettelæggelse af tilbuddet om støtte Der skal til stadighed udvikles nye tilbud lokalt, som gør det muligt at vælge den mindst indgribende foranstaltning i relation til barnets, den unges eller familiens vanskeligheder. Valget skal altid træffes under hensyntagen til, hvad der ud fra en helhedsbetragtning tjener barnet eller den unge bedst, og hvor der skabes de bedste betingelser for udvikling og mestring af livsvilkår. Anbringelser I Horsens Kommune vægtes anbringelse i plejefamilie højt. I disse rammer har børn og unge mulighed for at finde en stabil base med de samme primære voksne. Dette tillægges en stor betydning for børnene og de unges udviklingsmuligheder. Det er kendetegnende for en del af de børn og unge som anbringes, at de har været udsat for mange skift i relationer dette vil vi, som kommune, gerne medvirke til at mindske. Vi ser plejefamilier som en god løsning, når barnet kan rummes der. Inden der træffes beslutning om en anbringelse skal det overvejes om familierådslagning bringer nye ressourcer i spil. Når der er truffet beslutning om en anbringelse, skal prioritering omkring anbringelsessted ske i følgende rækkefølge: 1. Netværksanbringelse 2. Plejefamilieanbringelse/ For de årige: Hybelanbringelse. 3. Socialpædagogisk opholdssted som udgangspunkt med fastboende leder. Dette gør sig især gældende for yngre børn. 4. Døgninstitutionsanbringelse. Der vil som regel være tale om to typer af institutionsanbringelser: a. Akutte anbringelser oftest af kortere varighed indtil forholdene i hjemmet er stabiliseret eller indtil der finder en varig anbringelse sted i plejefamilie eller på socialpædagogisk opholdssted. b. Specialinstitutioner, som er gearet til børn og unge med komplekse problemstillinger eller indgribende funktionsnedsættelser. 5

6 Der vil løbende være opmærksomhed på, at principperne er styrende for den måde der arbejdes med anbringelser på. Det betyder at: 1. anbringelser kan ophøre og der sker hjemgivelse a. når formålet i handleplanen er opfyldt. b. når målet ikke kan nås gennem anbringelsen. 2. Den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige anbringelsesformer kan anvendes, når det er til barnets eller den unges bedste. Eksempelvis vil der undertiden være forløb hvor barnet kan rummes i netværket i en periode af barnets liv men senere har behov for en anden anbringelsesform idet netværket kan have vanskeligheder med at håndtere de mål der er med anbringelsen. 3. Ophold på en efterskole kan finde sted samtidigt med, at barnet er anbragt i en plejefamilie 4. Når den unge er i stand til at profitere af et mindre indgribende tilbud i lokalområdet efter at have været anbragt på eksempelvis et socialpædagogisk opholdssted eller på en døgninstitution uden for kommunen - genskabes den unges tilknytning til det lokale miljø. 6

7 Aflastning Lovgrundlag Servicelovens 52 stk. 3 nr. 5 Kompetencefordeling Gruppeleder 50 undersøgelse og Ja handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) I Horsens Kommune gives tilbud om aflastning til to forskellige målgrupper: Målgruppe 1: Børn og unge med sociale vanskeligheder og hvor familiens eget netværk ikke er tilstrækkeligt til at sikre barnets trivsel, udvikling og læring. Målgruppe 2: Børn med handicap, hvis forældre vurderes at have behov for aflastning. Formål Målgruppe 1: Kompensere for barnets manglende familienetværk og medvirke til barnets positive udvikling og trivsel. Målgruppe 2: Aflaste forældrene. Fagligt indhold Aflastning i forhold til målgruppe 1: Aflastning er døgnophold i en konkret godkendt netværksfamilie eller en generel godkendt plejefamilie, hvor barnet så vidt muligt indgår i familiens daglige liv på lige fod med familiens eventuelle biologiske børn. Aflastningen kan: Være et trygt og stabilt supplement til barnets forældre. Give barnet nogle gode oplevelser Stimulere barnets alsidige udvikling Bidrage til barnets almene dannelse. Aflastning i forhold til målgruppe 2: Aflastning er døgnophold i en konkret godkendt netværksfamilie, en generel godkendt plejefamilie, en døgninstitution eller aflastningsinstitution, der er tilpasset det enkelte barns særlige behov. Aflastningen kan: Give familien nye kræfter. Give forældrene mulighed for at være sammen med familiens øvrige børn Stimulere barnets alsidige udvikling Være et trygt og stabilt supplement til barnets forældre. Tilbuddets omfang Omfang i forhold til målgruppe 1: Aflastning gives som udgangspunkt i 3 døgn hver 3. weekend Aflastning kan gives på hverdage i særlige tilfælde 7

8 Aflastning Aflastningen kan omfatte 1 uges sommerferie og dele af andre skoleferier. Omfang i forhold til målgruppe 2: Aflastning gives som udgangspunkt i 3 døgn hver 3. weekend Aflastning kan gives på hverdage i særlige tilfælde. Aflastningen kan omfatte 1 uges sommerferie og dele af andre skoleferier. Forventninger til leverandører Aflastning vil undtagelsesvis kunne tilbydes oftere for begge målgrupper, såfremt der er tale om: Høj grad af belastning hos barnet og forældrene. Småbørn, der har brug for en kontinuerlig kontakt til aflastningsfamilien. Leverandør til målgruppe 1 og 2: Familiepleje & Tilsyn Leverandør til målgruppe 2: Døgn- og aflastningsinstitutioner Familiepleje & Tilsyn: varetager matchning, ansætter, rådgiver, fører tilsyn og superviserer plejefamilien. Familiepleje & Tilsyn fastsætter vederlag. Plejefamilien og netværksplejefamilien refererer til familieplejekonsulenten vedr. plejefamiliens ansættelsesforhold. Plejefamilien og netværksplejefamilien samarbejder med familierådgiveren omkring barnet og barnets forældre. Det er et krav, at plejefamilier og netværksplejefamilier deltager på grundkursus for plejefamilier. Det nærmere indhold omkring plejeforhold fremgår af den kontrakt, der er indgået mellem den enkelte plejefamilie og Horsens Kommune. Vedrørende målgruppe 2: Døgn- og aflastningsinstitution står for at tilrettelægge barnets ophold ud fra de, af familierådgiveren, bevilligede døgn og i et tæt samarbejde med forældrene. Leverandøren skal udarbejde en skriftlig status på baggrund af handleplanen inden opfølgningsmøder. Ved aflastning i hverdage skal leverandøren sikre at barnet / den unge transporteres til skoletilbud I tilfælde hvor der er et behandlingskrævende behov hos 8

9 Aflastning Forventninger til bestiller barnet udføres dette af Leverandøren. Bestiller: Familierådgiveren Familierådgiveren har fokus på barnet og familien og fører tilsyn med barnets udvikling, trivsel og læring. Familierådgiveren laver opfølgning af handleplanen første gang efter 3 måneder og derefter minimum hvert år. Samarbejdsrelationer Visitation og visitationsprocedure Økonomi Der afvikles en samtale med barnet minimum 1 gang årligt. Der forventes en løbende dialog og samarbejde mellem forældrene, familierådgiveren, familieplejekonsulenten, plejefamilien, netværksplejefamilien eller døgn/aflastningsinstitutionen. Er beskrevet i den administrative kompetenceplan. Udgiften til aflastning i plejefamilie udgøres af plejevederlag, omkostningsdel, og eventuelt kørsel. Udgiften til aflastning i netværksplejefamilie udgøres af omkostningsdel, kørsel og andre økonomiske tilskud. Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt netværksplejefamilien skal købes fri fra arbejde. Horsens kommune tager udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings vejledning vedrørende udregning af plejevederlag. Prisen for den påtænkte foranstaltning skal stå i forhold til formålet og omfanget af denne. Der henvises endvidere til Orienteringsskrivelse til aflastningsfamilier. (link til orienteringsskrivelsen) Praktiske oplysninger Ved aflastning på døgn og aflastningsinstitution betales en fastsat takst. Der henvises til de interne retningslinjer omkring samarbejdsrelation mellem familieplejekonsulenterne og familierådgiveren. 9

10 Aflastning i eget hjem (hjemmepasning) Lovgrundlag Servicelovens 41 Kompetencefordeling 50 undersøgelse og handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Formål Fagligt indhold familierådgiveren Nej Forældre til børn og unge med nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse. Hjemmepasning kan ydes, når aflastningen har en særlig karakter udover barnepigefunktionen. Inden bevilling af hjemmepasning vurderes om barnepigeordningen kan dække behovet, eventuelt via et familiemedlem. Formålet med aflastningen/hjemmepasningen er at aflaste forældrene for den belastning psykisk som fysisk det kan være at passe et plejekrævende barn eller ung i hjemmet, således at den samlede familie kan fungere så normalt som muligt med de ekstraordinære belastninger, der følger af et familiemedlems handicap. Formerne for hjemmepasning kan for eksempel være (oplistningen er ikke udtømmende): at ledsage barnet til dagtilbud/undersøgelse/behandling/træning etc. at overvåge barnet. Bl.a. om natten, således at den øvrige familie kan sove at passe barnet i en række situationer, fx: - mens forældrene arbejder - forældrenes mulighed for tid sammen og tid med familiens andre børn - i ydertimerne før afhentning og ved tilbagekomst fra dagtilbud. ledsage barnet i forbindelse med lejr/koloni lettere praktisk arbejde i hjemmet skal være tilknyttet barnets handicap, fx at lave mad/bage eller rydde op sammen med eller efter barnet. 10

11 Aflastning i eget hjem (hjemmepasning) Tilbuddets omfang Forventninger til leverandører Ved vurderingen af aflastningsbehovets/hjemmepasningens omfang tages udgangspunkt i: barnets handicap familiens samlede behov den øvrige støtte der gives til familien I familier, hvor der er flere børn med handicap, skal der udfærdiges en bevilling til hvert barn. Leverandøren: Hjemmepasserkoordinatoren Leverandøren skal sikre, at den bevilligede støtte lever op til det definerede formål med bevillingen. Dette gøres blandt andet gennem sparring med såvel den enkelte hjemmepasser, familien og handicaprådgiverne. I den forbindelse skal leverandøren tilse, at alle relevante informationer tilgår handicaprådgiverne. Det er leverandøren, der forestår den medfølgende administration af ordningen: - eventuel afskedigelse/ophør af den enkeltes ansættelsesforhold. - Kontrol af forbrug af indberettede timer og vederlag. - Overholdelse af arbejdstidsregler - budgetansvar Forventninger til bestiller Samarbejdsrelationer Bestiller: Familierådgiveren Vurderingen af behovet for denne form for aflastning foretages af familierådgiveren i samarbejde med forældrene efter en konkret vurdering af barnets funktionsnedsættelse/lidelse, forældrenes ressourcer og forpligtelser. Bevillingen følges op af familierådgiveren minimum en gang om året. Hvis der sker ændringer i bevillingen skal leverandøren have besked. Stopdato anvendes i de tilfælde, hvor grundlaget for bevillingen på forhånd er vurderet til en afgrænset periode eller grundlaget for bevillingen ophører. Hjemmepasser og forældrene skal samarbejde omkring den praktiske planlægning af aflastningen. Der må ikke være økonomisk mellemværende mellem hjemmepasser og barnets forældre. Leverandør og forældrene informerer hinanden om relevante 11

12 Aflastning i eget hjem (hjemmepasning) forhold hos barnet som har betydning i hverdagen eller i forbindelse med aflastningen. Leverandør skal deltage i samarbejdsmøder, hvor familierådgiveren vurderer det relevant. Visitation og visitationsprocedurer Økonomi Familierådgiver henviser ved at sende bevillingsskema sammen med relevant materiale til hjemmepasserkoordinatoren på mail. Aflønningen svarer til løntrin for uuddannede på området. Der kan ydes højere løn, hvis opgaven kræver yderligere kvalifikationer. Praktiske oplysninger 12

13 Efterværn (tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23 år) Lovgrundlag Lov om social service 76 stk. 2 og 3 Kompetencefordeling Gruppelederen 50 undersøgelse og Ja handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Unge mellem 18 og 23 år, hvor den unge inden det fyldte 18 år har fået støtte efter reglerne i servicelovens 52 stk. 3., nr. 6., nr. 7. og nr. 8. Målgruppen er unge som forventes at kunne klare sig selv inden det 23. år. Formål Fagligt indhold Målgruppen omfatter ikke unge med handicap, dvs. unge med varige og indgribende funktionsnedsættelse hvor der formodes at være behov for en indsats ud over det 23 år. Formålet er at støtte den unge ved overgangen til voksenlivet i forhold til f. eks. den sociale udvikling, uddannelse/beskæftigelse og bolig. Perspektivet er at den unge skal blive selvhjulpen gennem videreudvikling af den unges egne mestringsstrategier. Det understøttes ved, at den unge får egen økonomi. Det faglige indhold i efterværn kan være at, støtte den unge til en stabil og positiv overgang til voksentilværelsen, herunder bolig, uddannelse, praktik/arbejde og fritid. støtte den unges følelsesmæssige og sociale udvikling, give økonomisk rådgivning, budgetplan og praktisk vejledning om problemer ved at have ansvar for egen tilværelse eksempelvis personlig hygiejne, rengøring og madlavning, besøg af gæster, forhold til naboer. Tilbuddets omfang Tilbuddets omfang/varighed skal være beskrevet i den udarbejdede handleplan, men fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkeltes problemstilling. Tilbuddet skal ophøre, når de ikke længere opfylder formålet. Efterværn kan tilbydes på følgende måder: Opretholdelse eller gentildeling af fast kontaktperson eller personlig rådgiver tildelt før det 18 år Opretholdelse eller kortvarig genetablering af anbringelse uden for hjemmet efter det fyldte 18 år Etablering af udslusningsordning fra anbringelsesstedet 13

14 Efterværn (tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23 år) for over 18-årige Forventninger til leverandører Leverandør: Ungecenteret, Familiepleje og Tilsyn samt eksterne samarbejdspartnere. Leverandøren arbejder ud fra de angivne mål og delmål i handleplanen med henblik på at gøre den unge i stand til at tage vare på egen livssituation så hurtigt som muligt. I forbindelse med opfølgningsmøde på handleplanen udarbejder leverandøren en skriftlig status. Ved behov for ændring af handleplan kontaktes familierådgiveren. Forventninger til bestiller Bestiller: Familierådgiveren Familierådgiver har ansvaret for opfølgningen og indkalder til handleplansmøder hvert halve år. Familierådgiveren har ved udfærdigelse af handleplan ansvar for at netværkets ressourcer inddrages og fastholdes. Samarbejdsrelationer I forbindelse med at den unge fylder 18 og får selvstændig opholdskommune, vurderer gruppeleder og familierådgiver, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at Horsens Kommune vedbliver med at være handlekommune. I givet fald kræver det skriftlig samtykke fra den unge og opholdskommune. Samarbejdet vil ofte involvere: Skole/praktik/arbejdsplads Uddannelsesstedet. Ungdoms-Uddannelses-vejledning øvrige kommunale myndigheder Visitation og visitationsprocedure Inden den unge fylder 17½ år gennemføres en samtale om den unges fremtid efter den unge fylder 18år. Den endelige beslutning om efterværn træffes inden den unge fylder 18. Hvis det vurderes, at der skal iværksættes efterværn og den unge accepterer, udarbejder familierådgiveren en ny handleplan og et nyt formål. Økonomi Praktiske oplysninger I forbindelse med anbringelse ud over det 18. år vurderes omfanget af den unges egenbetaling. 14

15 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Lovgrundlag Servicelovens 52 stk. 3 nr. 3 Kompetencefordeling 50 undersøgelse og handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Familierådgiveren Ja Familier, som har behov for en familierettet støtte af hensyn til barnets eller den unges særlige behov. Det er en forudsætning, at familien vurderes at kunne profitere af et behandlingsforløb. F.eks. at familien i nogen grad kan omsætte indsigt, erkendelser, refleksioner og ideer til praktiske forandringer i hverdagen via samtaler. Familiebehandling kan også tilbydes i tilknytning til at barnet eller den unge er anbragt udenfor hjemmet, f. eks. ved hjemgivelse. Formål Fagligt indhold Formålet med tilbuddet er at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling. Familiebehandling er overordnet set et tilbud, der tager udgangspunkt i barnets eller den unges særlige behov. Der arbejdes i forløb med hele eller dele af en familie, eller med familiegrupper, forældregrupper eller grupper for børn og unge. Der anvendes mange forskellige metoder og tilgange.. Eksempler på metoder og tilgange: Forældrekurser, f. eks forældre til teenagere forældre til børn med ADHD forældre til udadreagerende børn 3-8 år (De Utrolige År) parkommunikation. Flerfamiliebehandling, f. eks. babygruppen teenagegruppen. Grupper for børn og unge, f. eks børn af psykisk syge forældre seksuelt krænkede piger søskende til handikappede børn børn i familier præget af vold. Individuel familiebehandling består af samtaler, aktiviteter og familieøvelser. Der lægges vægt på gennem dialog at bringe familierne videre i deres forståelse af egen situation og mulighed for udvikling. 15

16 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer I den konkrete situation vælges den metode, der må antages mest effektivt at lede til målene og opfylde formålet med indsatsen. Inddragelse af metoder/tilgange, og dannelse af nye grupper, kurser mv., sker løbende og fleksibelt afhængig af behovene hos de henviste familier. Familiebehandlingen kan foregå på Familiecenter Nordvang, Familiecenter Fuglevang, Brædstrup Borgercenter eller i hjemmet hos familien. Tilbuddets omfang Omfanget af forløbet fastsættes af Familiebehandlingen med udgangspunkt i handleplanens mål. Forløbet ophører, når formålet er opnået eller familiebehandling ikke længere er formålstjenligt. Forventninger til leverandører Leverandør: Familiebehandlingen i Horsens Kommune Der udarbejdes som hovedregel en skriftlig aftale mellem familien og familiebehandlingen ud fra handleplanen og forsamtalerne. Evalueringer kan udformes på forskellige måder, oftest i interviewform eller med udgangspunkt i statusbeskrivelser. Familiebehandlingen har ansvar for at der ved alle evalueringer ved ophør af foranstaltning foreligger et grundlag for at indsatsen evalueres ud fra handleplanens punkter. Det forventes, at familiebehandleren samarbejder med det øvrige relevante netværk med henblik på at etablere en helhedsorienteret, tværfaglig, sammenhængende og støttende indsats, når det skønnes relevant. Hvis der sker ændringer af væsentlig betydning i forhold til handleplanen, er det familiebehandlingens ansvar at inddrage henvisende familierådgiver, så handleplanen kan drøftes med familien og evt. justeres. Familiebehandlingen kan indstille til ophør. Forventninger til Bestiller Bestiller: Familierådgiveren Den henvisende familierådgiver laver en handleplan. Familierådgiveren indkalder og deltager i forsamtaler, evalueringer og afsluttende møder. På hvert evalueringsmøde aftales tidspunktet for det næste møde. Foranstaltningen ophører når formålet er opfyldt i henhold til handleplanen eller hvis foranstaltningen ikke længere tjener 16

17 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer sit formål. Familierådgiveren træffer endelig beslutning. Forløbet evalueres sammen med familien og familierådgiveren efter 3 måneder og derefter mindst en gang årligt. Samarbejdsrelationer Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem børnenes forældre, familierådgiveren og familiebehandleren. Derudover samarbejdes med andre instanser, netværk og institutioner mv. omkring barnet. Visitation og visitationsprocedurer Familierådgiver henviser ved at sende henvisningsskema sammen med relevant materiale til Familiebehandlingen på mail ( Henvisningerne behandles på ugentlige forvisitationsmøder i Familiebehandlingen, hvor hver henvisning drøftes med det formål at visitere til den metode/tilgang, der må antages mest effektivt at lede til målene og opfylde formålet med indsatsen. Henvisende familierådgiver får skriftligt besked (mail med følgeskema) om visitation og hver gang der sker ændringer. Se i øvrigt vejledning på administrativ kompetenceplan. Økonomi Praktiske oplysninger 17

18 Familiebehandling i døgnophold Lovgrundlag Servicelovens 52, stk. 3. nr. 4, jf. 66, nr. 1, 4 og 5. Kompetencefordeling 50 undersøgelse og handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Formål Fagligt indhold Refleksions og anbringelsesudvalget Ja Målgruppen er kendetegnet ved: Forældre med en begrænset omsorgsevne i et sådant omfang, at der er usikkerhed om familien kan holdes samlet og der er bekymring i forhold til forældrenes evne til at tage tilstrækkelig vare på barnet døgnet rundt. Foranstaltningen er i udgangspunktet målrettet forældre med mindre børn. Forebyggende foranstaltninger med observation skal som udgangspunkt være vurderet som utilstrækkelige. Familiebehandling i døgnophold bør kun anvendes i de mest komplicerede sager, hvor det er vurderet, at problemerne ikke kan løses i eget regi. Formålet er, at sikre, at forældrene får den hjælp og støtte, der kan gøre dem i stand til at varetage deres børn behov for tryghed og omsorg i hverdagen. at give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer og bevare den samlet. at afdække hvorvidt barn og forældre kan forblive samlet. Ansvar for barnet varetages af forældrene med støtte af det pædagogiske personale på døgninstitutionen. Følgende opgaver indgår i familie døgnophold: Familiebehandling, som tager udgangspunkt i familiens ressourcer og vanskeligheder med henblik på at udvikle forældrenes omsorgsevne. Undervisning i barnets pleje og behov for stimulation. Tilbuddets omfang Forventninger til leverandører Familiedøgnophold har typisk et omfang på 3-5 måneder. Leverandør: Ekstern døgninstitution Døgninstitutionen skal udarbejde en skriftlig status på baggrund af handleplanen inden opfølgningsmøder. Møderne afholdes på døgninstitutionen eller i Horsens Kommune Der skal ske en løbende systematisk beskrivelse af forældrenes udvikling af omsorgsevne samt barnets udvikling og trivsel. Det forventes at leverandøren samarbejder med Horsens 18

19 Familiebehandling i døgnophold Kommunes foranstaltninger for eksempel familiebehandlingen eller Familiehuset. Leverandøren har en forpligtigelse til at underrette familieafdelingen såfremt de vurderer at familien ikke kan tage vare på barnet. Forud for de månedlige opfølgningsmøder skal der foreligge udviklingsbeskrivelser. Forventninger til bestiller Bestiller: Familierådgiveren Familierådgiveren sikrer, at der foreligger et oplyst grundlag til leverandøren i form af 50 undersøgelse og en handleplan. Der foretages månedsvis opfølgning. Opfølgningen har til hensigt at vurdere, hvorvidt familien udvikler sig og profiterer af opholdet. Familierådgiveren sikrer et vedvarende fokus på om det er det rigtige tilbud til familien. Familierådgiveren har et skærpet fokus på, at anbringelsen ophører når formålet er opfyldt og iværksætter efterfølgende tiltag. Visitation og visitationsprocedurer Aftales med leverandøren. Samarbejdsrelationer Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem døgninstitutionen, familierådgiveren, forældre og andre relevante samarbejdsparter. Økonomi Efter døgninstitutionens godkendte takst. Forældrenes egenbetaling for kost beregnes. Praktiske oplysninger B & U dagtilbud / Pladsanvisningen inddrages, hvis barnet skal i dagtilbud. PPR inddrages vedr. skoletilbud, hvis barnet er undervisningspligtig. Det er en forudsætning for at kunne benytte et konkret anbringelsessted, at opholdsstedet/institutionen står opført på Tilbudsportalen 19

20 Familiehuset - psykoterapeutisk dagbehandling Lovgrundlag Servicelovens 52 stk. 3 nr. 3 Kompetencefordeling 50 undersøgelse og handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Formål Fagligt indhold Familierådgiveren Ja Målgruppen er spædbørn mellem 0-2 år og deres forældre, der har behov for særlig støtte, samt gravide kvinder, der har brug for støtte af hensyn til det kommende barns særlige behov. Det er en forudsætning, at familien vurderes til at kunne profitere af et behandlingsforløb. Fx at familien, i nogen grad, kan omsætte indsigt, erkendelser, refleksioner og ideer til forandringer i familiens hverdag, via samtaler. Formålet med behandlingen er, at forældrene udvikler egne ressourcer til at drage omsorg for børnenes og eget liv på en udviklingsfremmende og ansvarlig måde. Tilbuddet skal støtte familien i at forbedre dens handlemuligheder i forhold til børnenes udvikling, støtte udviklingen af forældrenes forældrekompetencer. At klæde forældrene på til at være tovholdere i eget liv, eksempelvis at kunne samarbejde med forskellige instanser omkring familien. Familiehuset er et psykoterapeutisk dagbehandlingstilbud, hvor hele familien tilbydes et intensivt behandlingsforløb. Den intensive behandling består af: Individuel psykoterapi 1 x ugentligt. Gruppeterapi 2 x ugentligt. Intervenering i eget hjem 1-2 x ugentligt. Vejledning. Marte Meo (Videooptagelser af relationen mellem forældre og børn). I behandlingen kan indgå: Spædbarnsterapi. Samtaleforløb med større børn (søskende). Sandplay. Parsamtaler. Samtaler med netværk Yde støtte og opbakning til videre forløb, i forbindelse med kontakt til uddannelse og arbejdsmarkedet. Der arbejdes ud fra forskellige metodiske tilgange med inspiration fra bl.a. den psykodynamiske, systemiske, kognitive, eksistentialistiske og narrative referenceramme. 20

21 Familiehuset - psykoterapeutisk dagbehandling Familiehuset har ansvaret for og kompetencen til valg af metode. Tilbuddets omfang Forventninger til leverandører: Behandlingen i Familiehuset er intensiv; familien er i kontakt med Familiehuset 4 dage om ugen. Det er med afsæt i den udarbejdede handleplan, at der løbende vurderes på varigheden af foranstaltningen. Foranstaltningen ophører når formålet er opfyldt i henhold til handleplanen eller, hvis foranstaltningen ikke længere tjener sit formål. Det er et krav, at forældrene passer behandlingstilbuddet, og at vi kan se handling og positiv udvikling i forhold til børnene. Leverandør: Familiehuset Familiehuset udarbejder en kontrakt sammen med familien, på baggrund af familierådgiverens 50 undersøgelse og handleplan. Der udarbejdes en kontrakt i forhold til: Individuel terapi for begge forældre. Gruppeterapi Intervenering/relationsarbejde med børnene i eget hjem. Hver 3. måned indkalder forældrene sammen med Familiehuset de relevante samarbejdspartnere til et møde. Kontrakten og handleplanen gennemgås og revideres hvis nødvendigt. Familiehuset skriver referat fra mødet, og sender det til samtlige mødedeltagere. Ved behandlingens afslutning udarbejdes der en skriftlig rapport, som tager udgangspunkt i handleplanen og behandlingsforløbet. Familiehuset og familien indgår i et samarbejde med det øvrige relevante netværk, med henblik på at etablere en helhedsorienteret, tværfaglig, sammenhængende og støttende indsats. Forventninger Bestiller Bestiller: Familierådgiveren Familierådgiveren deltager i: Præsentationsbesøg sammen med familien i Familiehuset. Indskrivningsmøde. samarbejdsmøder. Udskrivningsmøde. 21

22 Familiehuset - psykoterapeutisk dagbehandling Samarbejdsrelationer Familierådgiveren træffer endelig beslutning om ophør. Der forventes løbende dialog og samarbejde imellem forældrene og relevante samarbejdspartnere. Visitation og visitationsprocedurer Økonomi Ved visitation til Familiehuset forudsættes en 50 undersøgelse samt en handleplan, som sendes til Familiebehandlingen og Familiehuset deltager i et visitationsteam en gang ugentligt for Familiehusets målgruppe. Leverandørens ansvarsområde. (muligheden for tabt arbejdsfortjeneste) Praktiske oplysninger Familiehuset, Smedetorvet 8. Horsens. Tlf.:

23 Fritidsfamilier Lovgrundlag Servicelovens 52 stk. 3 nr. 5 Kompetencefordeling 50 undersøgelse og handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Formål Fagligt indhold Gruppelederen Ja Skolesøgende børn af psykisk syge forældre, forældre med misbrug og forældre, der i perioder har utilstrækkelig forældreevne. Kendetegnende for forældrene er, at de i kortere eller længere perioder ikke er i stand til at sikre børnenes trivsel og udvikling. Formålet med at visitere børn til en fritidsfamilie er at sikre barnets faglige, følelsesmæssige og sociale udvikling. Følgende opgaver er indeholdt i foranstaltningen: Daglig kontakt til skolen og lektiehjælp Støtte til deltagelse i fritidsaktivitet, øge kendskab til jævnaldrende. Støtte til basale ting som bad, tøjvask, frisør, følge til tandlæge og lignende Daglig kontakt til forældrene ved hjemkørsel og vurdere om forældrene er i stand til at drage omsorg for barnet. Tilbuddets omfang Forventninger til leverandører Forventninger til bestiller Alle ugens hverdage efter skoletid, primært i tidsrummet kl til Dog kan barnet hentes tidligere ved sygdom. Der kan desuden etableres aflastning 1 weekend pr. måned i fritidsfamilien. Barnet kan i en kortere periode have døgnophold i fritidsfamilien, såfremt forældrene ikke er i stand til at drage tilstrækkelig omsorg for barnet. Der er plads til 3 børn i hver fritidsfamilie. Leverandør: Familiepleje og Tilsyn Fritidsfamilierne afløser hinanden ved ferie og sygdom. Fritidsfamilierne laver fællesarrangementer for forældre og børn, så alle kender hinanden. Modtager supervision fra familieplejekonsulenterne og har personalemøder 1 gang mdl. Bestiller: Familierådgiveren Familierådgiveren holder sammen med 23

24 Fritidsfamilier Samarbejdsrelationer familieplejekonsulenten et indledende møde med fritidsfamilien. Aflægger besøg i fritidsfamilien med forældrene og derefter med forældre og barn. Der holdes opfølgningsmøde efter 3 måneder og derefter mindst en gang om året. Fritidsfamilien og forældrene informerer hinanden om relevante forhold hos barnet som har betydning i hverdagen eller i forbindelse med aflastningen. Fritidsfamilien arbejder tæt sammen med skolen. Fritidsfamilien skal deltage i samarbejdsmøder, hvor familierådgiveren vurderer det relevant. Visitation og visitationsprocedurer Familierådgiveren udarbejder 50 undersøgelse, herunder samtale jf. serviceloven 48. Efter afgørelsen om fritidsfamilieforanstaltning er truffet, rettes der henvendelse til familieplejekonsulenterne, som laver matchningen af barnet til en konkret fritidsfamilie. Familieplejekonsulenterne ansætter/afskediger fritidsfamilien til det enkelte barn. Familieplejekonsulenterne fører tilsyn med den enkelte fritidsfamilie, ligesom der holdes personalemøder og gives supervision til fritidsfamilierne samlet. Familieplejekonsulenterne godkender fritidsfamilierne, indhenter børne- og straffeattester. Ligesom tavshedspligtserklæringen gennemgås og underskrives. Økonomi Praktiske oplysninger Fritidsfamilien aflønnes med en fast månedsløn for 3 børn på løntrin 19: kr ,75 i Der udbetales halv omkostningsdel pr barn kr ,- Er barnet også i aflastning i fritidsfamilien, aflønnes dette med 3 plejevederlag pr. døgn. 24

25 Ildsjæl Lovgrundlag Servicelovens Kompetencefordeling 50 undersøgelse og handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Familierådgiveren Ja Børn og unge med sociale vanskeligheder og hvor familiens eget netværk ikke er tilstrækkeligt til at sikre barnets/den unges trivsel udvikling og læring. Det er børn og unge: der har behov for støtte til deres personlige og sociale udvikling, der skønnes at have behov for en kompetent voksen / rollemodel som hovedregel fra 5 14 år ved visitering. Formål Fagligt indhold Formålet med foranstaltningen er at barnet/den unge via en stabil voksenkontakt støttes til en positiv udvikling. En Ildsjæls opgave er, som autentisk voksen, at vejlede og rådgive om en række praktiske forhold, der skønnes at kunne støtte barnet eller den unge i opvæksten eller med hensyn til de fremtidige leve- og arbejdsvilkår. Ydelsen leveres som: Socialt samvær, herunder Samtaler med barnet / den unge i forhold til en afgrænset problematik. En individuel støtte til barnet / den unges hverdag Aktiviteter Tilbuddets omfang Forventninger til leverandører Det er et relationsbåret tilbud, der tænkes langsigtet i barnet/ den unges opvækst. Forløbet ophører, når formålet er opnået eller ildsjæleordningen ikke længere er formålstjenlig. Leverandør: Familiepleje og Tilsyn ansætter, afskediger, indhenter børne- og straffeattest, tavshedserklæring. m.m. matcher ud fra oplysninger fra 50 undersøgelse og 25

26 Ildsjæl handleplan. har løbende kontakt og yder supervision til ildsjælen, med henblik på at sikre ildsjælens relation til barnet / den unge er bæredygtig og udviklende i forhold til opgaver beskrevet i handleplanen definerer ildsjælens rolle og funktion i samarbejdsrelationer dvs. i forhold til barnet og dets familie og familierådgiver Forventninger til bestiller Bestiller: Familierådgiveren Familierådgiveren sikrer, at der foreligger et oplyst grundlag til leverandøren i form af 50 undersøgelse og en handleplan. Indkalder til opstartsmøde, opfølgning /evaluering af foranstaltningen. Senest 3 måneder efter opstart og efterfølgende 1 x årligt. Samarbejdsrelationer Ildsjæl: har kontakten til barnet, kontakten til forældrene er sekundær. Ildsjælen, skal tage kontakt til Familiepleje og Tilsyn, ved alle former for divergens. Familierådgiver og Familiepleje og Tilsyn: Koordinerer aftaler eller ændringer. Familiepleje og Tilsyn indstiller til ophør af ordningen. Familierådgiver beslutter ophør. Visitation og visitationsprocedurer Økonomi Familierådgiver fremsender 50 undersøgelse og handleplan til Familiepleje og Tilsyn. Vederlagsaflønning i forhold til gældende takst i KL s vejledning. Familiepleje og Tilsyn fastsætter vederlag i overensstemmelse med opgavens indhold. Praktiske oplysninger Familiepleje og Tilsyn: Rådhustorvet Horsens 26

27 Konsulentbistand Lovgrundlag Lov om social service 52 stk. 3 nr. 1 Kompetencefordeling 50 undersøgelse og handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Op til kr. er det familierådgiveren. Over kr. er det gruppelederen. Ja. Konsulentbistand kan tilbydes familier når det må antages, at der over et vist forløb kan være behov for støtte til barnet, den unge eller familien. Der kan være tale om f.eks. samlivsproblemer, hvor barnet er i klemme, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer, kriminalitet m.m. Formål Formålet er at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling, samt at støtte familien til at ændre på de vanskeligheder som ligger til grund for henvisningen, jvf. udarbejdede mål og delmål i handleplanen. Fagligt indhold Det faglige indhold kan finde sted i form af et særligt tilrettelagt forløb. Eksempelvis: Individuelle samtaler ved. f. eks psykolog Inddragelse af særlig ekspertviden/ fra videns centre. Konkret tilrettelagt vejledning/rådgivning Forældreressource-afdækning, når det ikke kan klares i Horsens Kommunes familiebehandling. Familierådslagning. Tilbuddets omfang Forventninger til leverandør Forventninger til bestiller Tilbuddets omfang/varighed fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte problemstilling. Leverandør: Eksterne og interne kan være leverandører af tilbuddet. Leverandør deltager i forsamtaler, evalueringer og afsluttende møder, og leverer i forbindelse med disse statusbeskrivelser eller andet skriftligt materiale i overensstemmelse med den konkrete konsulentbistand. Bestiller: Familierådgiveren 27

28 Konsulentbistand Samarbejdsrelationer Visitation og visitationsprocedurer Økonomi Familierådgiveren indkalder og deltager i forsamtaler, evalueringer og afsluttende møder. Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem børnenes forældre, familierådgiveren og leverandøren. Derudover samarbejdes med andre instanser, netværk og institutioner mv. omkring barnet. På baggrund af udarbejdet 50 undersøgelse henvises sagen til det konkrete tilbud, efter de visitationsprocedurer som er fastsat ved de enkelte leverandører. Horsens kommune anvender primært kommunens egne interne leverandører. Ved køb af ydelse fra ekstern leverandør aftales den økonomiske ramme før aftale indgås. Praktiske oplysninger 28

29 Kontaktperson Lovgrundlag Servicelovens Kompetencefordeling 50 undersøgelse og handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Gruppelederen Ja Målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 5-14 år ved visitering. Unge over 14 år visiteres til ungevejleder, medmindre der er udpeget en voksen som den unge i forvejen har relationer til. børn/unge, hvis forældre ikke har de fornødne ressourcer. børn/unge med svære sociale belastninger, som begyndende kriminalitet og misbrugsadfærd. børn/unge der har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. børn/unge der har brug for en rollemodel. Formål Fagligt indhold Formålet med foranstaltningen er at barnet/den unge via en stabil voksenkontakt støttes til en positiv udvikling. Kontaktpersonen har en socialfaglig uddannelse. Kontaktpersonen kan sammen med barnet/den unge samarbejde med det familiære og offentlige netværk, hvor barnet/den unge har brug for støtte. Kontaktpersonen skal kunne: Stille krav til og socialisere eller om nødvendigt at stoppe barnet/den unge, hvis der udvises uhensigtsmæssig adfærd. Være rollemodel for barnet/den unge i forhold til specifikke behov, og problemstillinger Støtte barnet/den unge i at bevare/skabe gode sociale relationer til familie, venner, skole/arbejde osv. Kontaktpersonsordningen er ofte individuel støtte til den unge men kan også iværksættes i forhold til hele familien. Tilbuddets omfang Det er et socialfagligt tilbud med fokus på relationen. Forløbet ophører, når formålet er opnået eller kontaktpersonsordningen ikke længere er formålstjenlig. 29

30 Kontaktperson Forventninger til leverandører Leverandør: Familiepleje og Tilsyn. ansætter, afskediger, indhenter børne- og straffeattest, tavshedserklæring. m.m. matcher ud fra oplysninger fra 50 undersøgelse og handleplan, med øje for: o barnet/den unges ressourcer, o personlige og social udvikling o familiens struktur/netværks ressourcer o problemstillinger har løbende kontakt og yder supervision til kontaktpersonen, med henblik på at sikre kontaktpersonens relation til barnet / den unge er bæredygtig og udviklende i forhold til opgaver beskrevet i handleplanen definerer kontaktpersonens rolle og funktion i samarbejdsrelationer dvs. i forhold til barnet og dets familie og familierådgiver Forventninger til bestiller Samarbejdsrelationer Bestiller: Familierådgiveren Familierådgiveren sikrer, at der foreligger et oplyst grundlag til leverandøren i form af 50 undersøgelse og en handleplan. Indkalder til opstartsmøde, opfølgning /evaluering af foranstaltningen. Senest 3 måneder efter opstart og efterfølgende 1 x årligt. Familierådgiver og Familiepleje og Tilsyn: Koordinerer aftaler eller ændringer. Familiepleje og Tilsyn indstiller til ophør af ordningen. Familierådgiver beslutter ophør. Kontaktperson: har kontakten til barnet og forældrene. skal tage kontakt til Familiepleje og Tilsyn, ved alle former for divergens. Visitation og visitationsprocedurer Økonomi Familierådgiver fremsender 50 undersøgelse og handleplan til Familiepleje og Tilsyn. Familiepleje og Tilsyn fastsætter vederlag i overensstemmelse med opgavens indhold. I henhold til KL s 30

31 Kontaktperson Praktiske oplysninger vejledende takster. Familiepleje og Tilsyn Rådhustorvet Horsens 31

32 Overvåget samvær Lovgrundlag 71 stk. 3. Kompetencefordeling 50-undersøgelse og handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Formål Fagligt indhold Tilbuddets omfang Forventninger til leverandør Forventninger til bestiller Børn - og Ungeudvalget Ja Anbragte børn og deres forældre hvor Børn - og Ungeudvalget har truffet beslutning om at samvær skal være overvåget. At sikre at barnet er sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psykisk overlast. At overvåge samværet. Tid, sted og rammer besluttes af familierådgiveren. Leverandør: Familiebehandlingen i Horsens Kommune Familiebehandlingen skriver rapport over det overvågede samvær efter aftale med familierådgiveren. Bestiller: Familierådgiveren Familierådgiveren har den koordinerende funktion og orienterer familiebehandleren om forhold, som kan have betydning for barn og forældre i det overvågede samvær. Tid, sted og rammer fastsættes af familierådgiver i samarbejde med forældre, familiebehandling og anbringelsessted med størst mulig hensyntagen til barnets forhold. Til familierådgiverens koordinerende funktion hører også at sikre at alle involverede (forældre, plejeforældre, overvåger og familierådgiver) er kendt med i hvilke situationer overvåger har pligt til at skride ind, og i hvilke situationer forældre ønsker overvågers støtte i samværet. Ligeledes hvem der skal kontaktes i tilfælde af aflysning eller afbud til samvær. Samarbejdsrelationer Visitation og visitationsprocedurer Samarbejdet omfatter forældre, familierådgiver, familiebehandling og anbringelsessted. Rådgiver sender henvisningsskema og andet relevant materiale til Familiebehandlingen på Henvisende familierådgiver får skriftligt besked via mail, når sagen er visiteret. 32

33 Overvåget samvær Økonomi Praktiske oplysninger I tilfælde af at udgifter til samvær til forældre bevilliges af Horsens Kommune, sker dette jf. LSS 52 stk.4 I situationer der kræver særlig beskyttelse af medarbejderne sikres det nødvendige beredskab. 33

34 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Lovgrundlag Kompetencefordeling 50 undersøgelse og handleplan dvs. 140 Målgruppe(r) Servicelovens Gruppelederen Ja. Familier, som af hensyn til barnets eller den unges særlige behov har brug for en støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter. Indsatsen kan være af kompenserende karakter. Familier i målgruppen har typisk problemer med at opretholde struktur og rytme i dagligdagen, kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre, i et omfang der truer børnenes trivsel og udvikling. Formål Fagligt indhold Formålet med tilbuddet er at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling. I det faglige indhold vil der konkret være en flydende grænse mellem praktisk/pædagogisk/anden støtte i hjemmet iht og familiebehandling iht Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan det faglige indhold i foranstaltningen blandt andet være: Støtte til at få struktureret hverdagen Anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af forældreskabet. Give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børenes behov. Støtte til at sikre at barnet/den unge dagligt kommer i skole el. daginstitution. Støtte barnet/den unge i deres udvikling. Tilbuddets omfang Understøtte og bidrage til at udvikle mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien Omfanget af forløbet fastsættes af Familiebehandlingen med udgangspunkt i handleplanens mål. Forløbet ophører, når formålet er opnået eller 34

35 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet familiebehandling ikke længere er formålstjenligt. Forventninger til leverandører Leverandør: Familiebehandlingen i Horsens Kommune Der udarbejdes som hovedregel en skriftlig aftale mellem familien og familiebehandlingen ud fra handleplanen og forsamtalerne. Evalueringer kan udformes på forskellige måder, oftest i interviewform eller med udgangspunkt i statusbeskrivelser. Familiebehandlingen har ansvar for at der ved alle evalueringer ved ophør af foranstaltning foreligger et grundlag for at indsatsen evalueres ud fra handleplanens punkter. Det forventes, at familiebehandleren samarbejder med det øvrige relevante netværk med henblik på at etablere en helhedsorienteret, tværfaglig, sammenhængende og støttende indsats, når det skønnes relevant. Hvis der sker ændringer af væsentlig betydning i forhold til handleplanen, er det familiebehandlingens ansvar at inddrage henvisende familierådgiver, så handleplanen kan drøftes med familien og evt. justeres. Familiebehandlingen kan indstille til ophør Forventninger til bestiller Bestiller: Familierådgiveren Den henvisende familierådgiver laver en handleplan. Familierådgiveren indkalder og deltager i forsamtaler, evalueringer og afsluttende møder. På hvert evalueringsmøde aftales tidspunktet for det næste møde. Foranstaltningen ophører når formålet er opfyldt i henhold til handleplanen eller hvis foranstaltningen ikke længere tjener sit formål. Familierådgiveren træffer endelig beslutning. Forløbet evalueres sammen med familien og familierådgiveren efter 3 måneder og derefter mindst en gang årligt. Samarbejdsrelationer Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem børnenes forældre, familierådgiveren og familiebehandleren. Derudover samarbejdes med andre instanser, netværk og institutioner mv. omkring barnet. Visitation og visitationsprocedurer Familierådgiver henviser ved at sende henvisningsskema sammen med relevant materiale til Familiebehandlingen på mail: 35

36 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Henvisningerne behandles på ugentlige forvisitationsmøder i Familiebehandlingen, hvor hver henvisning drøftes med det formål at visitere til den metode/tilgang, der må antages mest effektivt at lede til målene og opfylde formålet med indsatsen. Henvisende familierådgiver får skriftligt besked (mail med følgeskema) om visitation og hver gang der sker ændringer. Se i øvrigt vejledning på administrativ kompetenceplan. Økonomi Praktiske oplysninger 36

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet 1 Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune... 1 1. Forord... 4 2. PRINCIPPER FOR INDSATSEN OVER FOR BØRN OG UNGE... 5 3. SERVICENIVEAU...

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 Punkter på åbent møde: 66. Igangsættelse af Børne- og

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger Vedtaget af Børneudvalget den 6. december 2010 og den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen.

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Familie af delingens kerneopgave er: At skabe tryghed for de mest udsatte børn og unge i tæt samarbejde med forældre, privat og professionelt netværk

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2016 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Børn og Familie februar 2016 Indhold Forord...4 Principper for indsatsen over for udsatte og handicappede

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 1. Formål med

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand)

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Standarder for ydelser til udsatte børn og unge 1 Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Lovgrundlag Servicelovens 52.3.1 Målgruppe Målgruppen for flyverindsatsen er børn og unge

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene Bilag 2 a Velkommen til Specialbørnehjemmene Februar 2010 Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 67, stk. 2. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Tilbud for børn, unge og familier i Halsnæs Kommune

Tilbud for børn, unge og familier i Halsnæs Kommune Tilbud for børn, unge og familier i Halsnæs Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse TILBUD FOR BØRN, UNGE OG FAMILIER I HALSNÆS KOMMUNE 1 FORORD 4 TILBUD 5 Vejledning og rådgivning 5 ÅBEN (ANONYM) RÅDGIVNING

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Kontakt os. Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte. Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70

Kontakt os. Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte. Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70 Kontakt os Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70 Leder Linette Westergaard Jørgensen LWJ@Familieplejen-Bornholm.dk

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie 1 Center for Børn, Unge og Familie Serviceniveauer 22. februar 2011 Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie Baggrund og formål Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15. december Servicestandarder - Kvalitetsstandarder på Familieområdet. Administrativ konsulent

Notat. Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15. december Servicestandarder - Kvalitetsstandarder på Familieområdet. Administrativ konsulent Notat Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15. december 2011 Sag: Sagsbehandler: Servicestandarder - Kvalitetsstandarder på Familieområdet Trine Kappelhøj Administrativ konsulent Halsnæs Kommune vægter helhed, trivsel

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

BILAG OG DOKUMENTATIONSDEL FOR SEKTORPLAN BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

BILAG OG DOKUMENTATIONSDEL FOR SEKTORPLAN BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV Børne- og Ungeområdet BILAG OG DOKUMENTATIONSDEL FOR 212 SEKTORPLAN BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV 214 Familieafdelingen Marts 213 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTORBESKRIVELSE 1 FAMILIER, BØRN OG UNGE

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Familieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1

Familieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1 Familieafdelingen Strategi trategi for omstilling & udvikling Strategi for omstilling & udvikling Side 1 Indledning Familieafdelingen kommer i kontakt med børn, unge og deres familier, når der er opstået

Læs mere

Et nyt paradigme i den offentlige sektor. Trussel eller mulighed

Et nyt paradigme i den offentlige sektor. Trussel eller mulighed Et nyt paradigme i den offentlige sektor Trussel eller mulighed Hvad er min baggrund? Forstander For den selvejende institution Under Kastanien i 14 år, arbejdet målrettet med at skabe evidens for effekt

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 F A M I L I E C E N T R E T Fleksibilitet Anerkendelse Metodeudvikling Information Ledelse Indsats Effektivitet Citrix Engagement Nærvær Trivsel Respekt Efteruddannelse Tæt samarbejde

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Kompetenceplan for børn og unge

Kompetenceplan for børn og unge plan for børn og unge 11(Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien) Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien Rådgiver - ved bevilling

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Fællesfunktionen- Familie- og Psykologbehandling samt Rådgivningscenteropgaver

Ydelsesbeskrivelser for Fællesfunktionen- Familie- og Psykologbehandling samt Rådgivningscenteropgaver Ydelsesbeskrivelser for Fællesfunktionen- Familie- og Psykologbehandling samt Rådgivningscenteropgaver Bornholms FamilieCenter december 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Fællesfunktionen

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere