BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96"

Transkript

1 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013

2 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistan-ce (BPA)... 5 Persnkredsen Betingelser fr brgerstyret persnlig assistance (BPA) BEVILLING AF BORGERSTYRET PERSON-LIG ASSISTANCE... 6 Sagsgangen KLAGEADGANG... 7 OPFØLGNING OG TILSYN Opfølgning/revisitatin... 8 Tilsyn SITUATIONER I DAGLIGDAGEN... 9 Ændringer i dine frhld Ferie- g weekendphld m.m Flytning BPA i udlandet Ophør af din BPA-rdning ADMINISTRATION AF BPA Hvad indebærer arbejdsgiveransvaret Overdragelse af arbejdsgiveransvaret Hvad indebærer arbejdslederansvaret ØKONOMI Udmåling af hjælpen Tilskud til hjælperrelaterede udgifter Merudgifter i henhld til Servicelvens BUDGET Budgetpstilling fr din BPA-rdning Udbetaling efter regning REGNSKAB, TILBAGEBETALING M.V Årligt regnskab fr BPA-rdning Tilbagebetaling DIT HJEM ER EN ARBEJDSPLADS Arbejdsmiljø FORSIKRING Lvpligtige frsikringer Hjælpere med på udlandsrejse Arbejdsulykke g arbejdsbetinget sygdm PERSONALEADMINISTRATION Rekruttering af hjælpere Ansættelsessamtalen Ansættelsesvilkår Tavshedspligt Opsigelse g brtvisning Vikardækning LØNADMINISTRATION Dine valgmuligheder sm arbejdsgiver Når kmmunen varetager din lønadministratin SYGDOM OG FRAVÆR Sygemelding Længerevarende eller hyppigt sygefravær Opsigelse på grund af sygefravær Løn under sygdm g barns 1. g 2. sygedag HJÆLPERNES FERIE Ferielvens bestemmelser Feriekrt g feriekntbeviser Barselsrlv NYTTIGE ADRESSER BILAG... Bilag 1 Ansættelseskntrakt - standard Bilag 2 Løntakster Bilag 3 Timeseddel Revideret :52 Side 2 af 48

3 Bilag 4 NemKnt Bilag 5 Referat af tjenstlig samtale Bilag 6 Anmeldelse af graviditet/adptin Bilag 7 Aftale m verførsel af ferie Bilag 8 Raskmelding/genptagelse af arbejde Bilag 9 Vejledning Oprettelse af CVR-nummer g Erhvervsknt Bilag 10 HANDI Frsikring Bilag 11 PenSam Bilag 12 Samtykkeerklæring... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Bilag 13 Treparts kntrakt Revideret :52 Side 3 af 48

4 1. INDLEDNING Denne håndbg m Brgerstyret Persnlig Assistance (kaldet BPA) er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem Brønderslev Kmmune, Vesthimmerlands Kmmune, Hjørring Kmmune, Rebild Kmmune, Jammerbugt Kmmune, Frederikshavn Kmmune g Læsø Kmmune. Hensigten er at skabe en fælleskmmunal frståelse af intentinerne med Servicelvens 96, g derved pnå fagligt mere ensartede principper fr tilkendelse, udmåling g administratin af BPA-rdninger i Nrdjylland generelt. Håndbgen er individuelt tilpasset hver kmmunes serviceniveau g administrative praksis, g er derfr tænkt sm et nyttigt arbejdsredskab g pslagsværk fr dig sm BPA-bruger, dine hjælpere g øvrige invlverede. Håndbgen vil kunne dwnlades fra Vesthimmerlands Kmmunes hjemmeside g du vil mdtage en advisering på mail når der er sket pdateringer. Hvis du ikke har internetadgang, kan du bede m at få tilsendt rettelsesblade ved ændringer. Myndighedsansvaret fr BPA i Vesthimmerlands Kmmune er Psykiatri g handicapafdelingen. Herfra vil en sagsbehandler rådgive g vejlede dig m rdningen, g behandle dine ansøgninger, samt fretage tilsyn g revurderinger Håndbgen giver ikke svar på alle spørgsmål. Du er derfr altid velkmmen til at henvende dig til kmmunen, når du er i tvivl eller har et prblem i frbindelse med din BPA-rdning. Revideret :52 Side 4 af 48

5 2. DET SIGER LOVEN 2.1 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance (BPA) Brgerstyret persnlig assistance (BPA) er en hjælperdning, der skal sikre en sammenhængende, helhedsrienteret g fleksibel hjælp til persner med mfattende funktinsnedsættelse g sammensatte hjælpebehv. Brugerens selvbestemmelse er et nøglerd fr BPA-rdningen, frdi den bygger på den enkelte brugers individuelle hjælpebehv g persnlige ønsker m at fasthlde eller pbygge et selvstændigt liv, trds et massivt hjælpebehv. 2.2 Persnkredsen Servicelvens 96 henvender sig til persner, der har et hjælpebehv, sm ikke kan dækkes efter reglerne m hjælp efter g 97 i servicelven. Det er en frudsætning fr tildeling af hjælp efter 96, at du er fyldt 18 år (der er ingen øvre aldersgrænse) har en betydelig g varigt nedsat fysisk g/eller psykisk funktinsevne har et massivt behv fr pleje, vervågning g ledsagelse har massive g sammensatte hjælpebehv har brug fr hjælp i g udenfr hjemmet Det afhænger altid af en knkret, individuel vurdering, m en persn er mfattet af persnkredsen, g pfylder betingelserne fr en BPA-rdning. Der er ikke fastsat begrænsninger fr, hvilke funktinsnedsættelser, der kan være mfattet af 96. Det er heller ikke et krav, at BPA-brugeren skal have behv fr hjælp døgnet rundt, eller have brug fr hjælp til både pleje g vervågning g ledsagelse. Der kan dg nrmalt ikke tilbydes BPA til bebere i plejehjem, plejeblig, btilbud g lignende. 2.3 Betingelser fr brgerstyret persnlig assistance (BPA) Servicelvens 96 Stk. 1. Kmmunalbestyrelsen skal tilbyde brgerstyret persnlig assistance. Brgerstyret persnlig assistance ydes sm tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, vervågning g ledsagelse til brgere med be-tydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne, der har et behv, sm gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse fr tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at brgeren er i stand til at fungere sm arbejdsleder fr hjælperne. Det er desuden en betingelse, at brgeren kan fungere sm arbejdsgiver fr hjælperne, medmindre den pågæld-ende indgår aftale med en nærstående, en frening eller en privat virksmhed m, at tilskuddet ver-føres til den nærstående, freningen eller den priva-te virksmhed, der herefter er arbejdsgiver fr hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i frhld til hjælperne vedrørende spørgsmål m ansættelse g afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, freningen eller den private virksmhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kmmunalbestyrelsen kan tilbyde brgerstyret persnlig assistance til brgere, der ikke er mfattet af persnkredsen efter stk. 1, hvis kmmunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed fr at sikre en helhedsrienteret g sammenhængende hjælp fr brgeren. Stk. 4. I de situatiner, hvr brgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kmmunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. Fr at få bevilget BPA efter 96 skal du være mfattet af persnkredsen g kunne administrere rdningen. Det betyder sm udgangspunkt, at du skal kunne fungere sm arbejdsgiver g arbejdsleder fr dine hjælpere. Frudsætninger fr at administrere BPA g være arbejdsleder/arbejdsgiver Du behøver ikke at have erfaring med arbejdsleder-/arbejdsgiverrllen fr at pfylde betingelserne. Arbejdsgiveransvaret g de dermed frbundne pgaver kan du vælge at verdrage til en

6 nærtstående, en frening eller en privat virksmhed, hvis du ikke selv magter eller ønsker at påtage dig dette ansvar. Arbejdslederansvaret kan du ikke verdrage til andre. Det er derfr en klar betingelse fr at få en BPA-bevilling, at du selv kan magte denne rlle, eventuelt efter en vis plæring g instruktin. På Scialstyrelsens hjemmeside kan findes der et e-læringskursus, hvr man kan blive klædt på til at varetage pgaven sm arbejdsleder g arbejdsgiver. Se mere på: under Handicap g dernæst medbrgerskab Øvrige betingelser Skulle det ske, at du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at være arbejdsgiver, kan andre rdninger vervejes. En mulighed er, at du får hjælp efter servicelvens 94 g 95 stk. 3, hvr hjælpen ydes sm naturalydelse, eller at en af dine nærtstående indgår sm arbejdsgiver fr dine hjælpere. dine behv g at indhente de nødvendige plysninger til behandling af din ansøgning. Du må gerne efter dit eget valg lade pårørende eller andre, sm du har tillid til, deltage i mødet. Du får et skriftligt svar på din ansøgning. Får du bevilget rdningen, hjælper sagsbehandleren dig herefter med at sætte rdningen i gang. Sagsbehandlingstid Vesthimmerlands Kmmunes sagsbehandlingstid fr ansøgninger m 96-bevilling er p til 8 uger. Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningstidspunktet til du mdtager afgørelsen. Hvis kmmunen undtagelsesvis ikke kan verhlde sagsbehandlingstiden, skal du have skriftlig besked fra din sagsbehandler med plysning m, hvrnår du vil mdtage afgørelsen. Reglerne findes i Lv m Retssikkerhed g Administratin på det sciale mråde 3 stk. 2. Du har gså mulighed fr at kmbinere en BPArdning med hjælp fra hjemmeplejen i det mfang, du selv fretrækker en sådan løsning. Det kan være i situatiner, hvr du ønsker at være alene ngle timer i løbet af dag- eller nattetimerne, hvr du så kan mdtage hjælpen fra hjemmeplejen i stedet fr at have den persnlige hjælper hs dig. Sm udgangspunkt vil hjælperdningen være udelukket fr persner, der br i bfrmer, der er beregnet fr flere bebere g baseret på et fællesskab i hverdagen. 3. BEVILLING AF BORGERSTYRET PERSON- LIG ASSISTANCE 3.1 SAGSGANGEN Du ansøger ved at rette henvendelse til Psykiatri g handicapafdelingen fr at aftale et hjemmebesøg eller evt. hspitalsbesøg. Ved mødet deltager en sagsbehandler fra Psykiatri g handicapafdelingen g en evt. visitatr fr i samarbejde med dig, at afdække Ansøgningens indhld En ansøgning m BPA skal indehlde plysninger m ansøgerens handicap - herunder hvilke funktiner, ansøgeren selv kan klare, g hvilke der behøves hjælp til. Det vil derfr være en hjælp, hvis du skemalægger dine behv fr hjælp henver døgnet til eksempelvis: persnlig hygiejne af- g påklædning tiletbesøg tandbørstning madlavning spisning tøjvask, rengøring g eventuelle andre gøremål i dit hjem ledsagelse til indkøb g andre aktiviteter, herunder behv fr hjælp i frbindelse med transprt vervågning hvilke aktiviteter, du allerede har hvilke aktiviteter, du ønsker at kmme i gang med Revideret :52 Side 6 af 48

7 Din sagsbehandler vil i tæt dialg med dig, beregne, hvr mange hjælpetimer, du har behv fr g til hvilke frmål. Din sagsbehandler vil desuden tilbyde dig en handleplan, jf. Servicelvens 141. Handleplan Din sagsbehandler skal tilbyde at udarbejde en handleplan. Der skal tages hensyn til dit ønske m en handleplan, g til karakteren g mfanget af indsatsen mkring dig. Servicelvens 141 Stk. 2. Kmmunalbestyrelsen skal tilbyde at ud-arbejde en handleplan, når hjælpen ydes til persner med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra brgerens frudsætninger g så vidt muligt i samarbejde med denne. Handleplanen skal styrke din indflydelse g tydeliggøre målet med indsatsen, så den bliver sammenhængende, helhedsrienteret g frpligtende fr alle invlverede persner g instanser. Afgørelse Din sagsbehandler klargør din sag til afgørelse indenfr sagsbehandlingstiden. Herefter bliver din ansøgning afgjrt i henhld til kmmunens interne regler fr bevillingskmpetence. Bevillingens indhld Bliver din ansøgning imødekmmet, mdtager du en skriftlig bevilling med følgende plysninger: Bevilgede antal timer enten pr. døgn, pr. uge eller pr. måned Antallet af eventuelle rådighedstimer Om der indgår ekstra timer til ferie eller weekendbesøg i bevillingen Om dit bistands- eller plejetillæg indgår sm delvis betaling fr hjælpen (kun relevant fr førtidspensinister, der har pensinsbevilling fra før den 1/1 2003) Om din BPA er kmbineret med hjælp efter andre regler, sm bistand/pleje eller persnlig assistance Hvrnår der følges p på bevillingen første gang Desuden bliver du plyst m tilskuddets størrelse samt hvrledes det udbetales/administreres frsikringsfrhld i BPA tilskud til andre udgifter, der følger af rdningen din plysningspligt ved ændringer i din situatin mulighed fr at anke afgørelsen 4. KLAGEADGANG Retssikkerhedslven 60. Når det fremgår af lvgivningen, kan kmmunalbestyrelsens afgørelser indbringes fr det sciale nævn g kmmunalbestyrelsens, herunder jbcenterets, afgørelser fr beskæftigelsesankenævnet. 67. Klage til det sciale nævn, beskæftigelsesankenævnet g Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse m afgørelsen. Anmdning til Ankestyrelsen m ptagelse af en sag til behandling efter 57 skal ske inden fr samme frist. Kmmunens afgørelser kan indbringes fr det sciale nævn, jf. Servicelvens 166, stk. 1, g retssikkerhedslvens 60, stk. 1 g 2. Hvis du ønsker at klage, skal du inden 4 uger efter mdtagelsen af afgørelsen, indgive din klage til Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Himmerlandsgade Aars Tlf Revideret :52 Side 7 af 48

8 Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Har du brug fr hjælp til at frmulere din klage, vil din sagsbehandler være dig behjælpelig. Når Kmmunen har mdtaget din klage, vil din sagsbehandler revurdere din sag. Såfremt du ikke får medhld ved denne revurdering, skal Kmmunen videresende din klage til Statsfrvaltningen Nrdjylland, Det Sciale Nævn, sm træffer afgørelse. Servicelvens 148 stk. 2: Kmmunalbestyrelsen i phldskmmunen, jf. 9-9 b i lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde, skal løbende følge de enkelte sager fr at sikre sig, at hjælpen frtsat pfylder sit frmål. Kmmunalbestyrelsen skal herunder være pmærksm på, m der er behv fr at yde andre frmer fr hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra mdtagerens frudsætninger g så vidt muligt i samarbejde med denne. 5. OPFØLGNING OG TILSYN Generelt Kmmunens pfølgningsbesøg g tilsynsbesøg skal tilrettelægges i samarbejde med dig, g afhldes hver især én gang årligt, eller ved ændringer. Kmmunens pligt til at føre tilsyn med din hjælperdning må dg ikke frveksles med kmmunens pligt til at følge p på dit hjælpebehv (revisitering). Din sagsbehandler vil plyse dig nærmere m, hvrdan g hvrnår kmmunens pfølgning g tilsyn knkret fregår. Opfølgning ved 1. gangs bevilling Hvis din BPA-bevilling er ny, vil din sagsbehandler efter 3 måneder indkalde til et pfølgningsmøde. Dette mødes frmål er at afklare, m din bevilling fungerer efter hensigten, m der er behv fr justeringer i timetallet flere hjælpemidler du har behv fr råd g vejledning m arbejdsleder/arbejdsgiverrllen. 5.2 Tilsyn 5.1 Opfølgning/revisitatin Kmmunen er frpligtet til løbende at følge p på din BPA-rdning. Dette vil i praksis fte ske igennem din sagsbehandlers løbende kntakt med dig. Din sagsbehandler vil herudver fretage en årlig revisitatin fr at vurdere, m den udmålte hjælp stadig stemmer verens med dit behv fr pleje, vervågning g ledsagelse der er sket ændringer i din situatin, sm kræver justering af din bevilling I frbindelse med revisitatinen vil du mdtage en ny skriftlig bevilling med klagevejledning. Det samme gælder, hvis der af andre grunde sker ændringer i din bevilling. Retssikkerhedslven: 15. Kmmunalbestyrelsen har ansvaret fr g beslutter, hvrdan kmmunen skal planlægge g udføre sin virksmhed på det sciale g sundhedsmæssige mråde efter den sciale lvgivning. 16. Kmmunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvrdan de kmmunale pgaver løses, jf. 15. Tilsynet mfatter både indhldet af tilbudene g den måde, pgaverne udføres på. Kmmunen har pligt til at føre tilsyn. Du vil derfr nrmalt mindst én gang årligt, få et tilsynsbesøg i dit hjem. Din sagsbehandler skal sikre sig, at din BPArdning fungerer efter hensigten, herunder m: du frtsat pfylder betingelserne fr BPA du får den hjælp, sm er hensigten med rdningen du tilrettelægger arbejdet på en tilfredsstillende måde hjælperne udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde Revideret :52 Side 8 af 48

9 andre frhld, herunder hyppige hjælperskift, arbejdsmiljø etc., giver anledning til en særlig indsats fra kmmunen 6. SITUATIONER I DAGLIGDAGEN 6.1 Ændringer i dine frhld Oplysningspligt I henhld til Retssikkerhedslvens 11 stk. 2, har du pligt til at plyse m ændringer, der kan have betydning fr den hjælp, du mdtager. Det kan eksempelvis dreje sig m ændringer i din helbredstilstand, flytning eller lignende. Kmmunen kan beslutte at kræve hjælpen tilbagebetalt, hvis du md bedre vidende har undladt at give plysninger eller har mdtaget hjælpen uberettiget. Det er derfr meget vigtigt, at du altid giver din sagsbehandler relevante plysninger. Er du i tvivl, bør du kntakte din rådgiver. Persnlig assistance til dit erhvervsarbejde Hvis du har et erhvervsarbejde, kan du bruge din BPA-rdning til at dække dit pleje-, vervågningsg ledsagebehv i arbejdstiden. Dine hjælpere må ikke udføre andre end disse pgaver fr dig, jf. BPA-reglerne. Hvis du har brug fr praktisk hjælp til udførelse af dine arbejdspgaver på jbbet, kan du derfr søge Jbcentret i kmmunen m persnlig assistance, jf. Beskæftigelsesministeriets lv m kmpensatin til persner i erhverv. Det er muligt at få bevilget persnlig assistance p til gennemsnitlig 20 timer m ugen. En persnlig assistent ansættes g aflønnes frmelt af din arbejdsgiver. Jbcentret administrerer rdningen g refunderer løntilskuddet til den virksmhed, hvr du er ansat. Dine BPA-hjælpere kan i princippet gdt ansættes sm persnlig assistance fr dig, men udgår i så fald af din 96-bevilling i de timer, hvr de fungerer sm din persnlige assistent. Sygdm g hspitalsindlæggelse Ved sygdm, hspitalsindlæggelse eller lignende, kan din bevilling blive øget eller reduceret midlertidigt, afhængig af dit behv g situatinen. Du skal derfr altid infrmere din sagsbehandler m hspitalsindlæggelse af mere end 1 uges varighed. Under nrmale mstændigheder kan du medbringe din hjælperdning under indlæggelsen. Opstår der en situatin, der kræver mere end 4 ugers indlæggelse, skal din sagsbehandler i samarbejde med dig eller den, du har verdraget arbejdsgiveransvaret til, tage stilling til en eventuel midlertidig eller delvis standsning af rdningen g dermed hjemsendelse eller psigelse af hjælperne. Ved længerevarende hspitalsindlæggelse kan det være hensigtsmæssigt at behlde en hjælper, sm har kntakt med dig under din indlæggelse. Hjælperen vil desuden være tilstede ved din hjemkmst, hvr nye hjælpere eventuelt skal ansættes. Er du under en SU-berettiget uddannelse, g har du behv fr støtte i frbindelse med gennemførelse af dette studie, har du mulighed fr at ansøge m Specialpædaggisk støtte, SPSrdning via en SPS-vejleder på dit uddannelsessted. 6.2 Ferie- g weekendphld m.m. Husk altid, at dine hjælpere så tidligt sm muligt skal have varsel m, at du agter at hlde ferie, weekend.l. udenfr dit hjem, såfremt det påvirker den nrmale arbejdsplan. Fleksibel brug af hjælpertimer Du skal have mulighed fr at dispnere fleksibelt ver din BPA-rdning i løbet af året. Derfr vil kmmunen sædvanligvis højst 1-2 gange m året gøre dit timefrbrug p g afregne eventuelle ufrbrugte hjælpertimer. Det betyder, at du kan vælge at tilrettelægge brugen af dine udmålte hjælpertimer sådan, at der gså bliver spillerum til særlige aktiviteter sm fr eksempel weekendphld. Revideret :52 Side 9 af 48

10 Opsparing af ufrbrugte timer Du kan indgå en aftale med din sagsbehandler m, at du psparer g verfører tilskud til ufrbrugte hjælpertimer i år til nærmere bestemte frmål næste år. Det kan fr eksempel være til: ferie weekendphld kurser familiesammenkmster sprtsaktiviteter Hvis det viser sig, at du kan pspare et større antal timer, skal din sagsbehandler være pmærksm på, m den udmålte hjælp er i verensstemmelse med dit faktiske behv. Kmmunen kan kun mdregne udbetalt tilskud til ufrbrugte timer i førstkmmende udbetaling, hvis du ikke har behv fr at pspare g verføre timer. Ophld g ferie i Danmark Sm udgangspunkt kan du medtage din BPArdning uændret veralt i Danmark. Du bør derfr allerede ved ansættelsessamtalen sikre dig, at dine hjælpere er indfrståede med, at arbejdsdagen kan begynde g slutte andre steder end i dit hjem g hvilke vilkår, der iøvrigt følger med. Du skal sm udgangspunkt sikre dig, at den fysiske indretning g adgang til arbejdsredskaber på phldsstedet svarer bedst muligt til dit sædvanlige behv fr praktisk hjælp g persnlig pleje, dels af arbejdsmiljøhensyn, dels fr at undgå unødige merudgifter til ekstra hjælpere. I ganske særlige tilfælde kan din rådgiver efter en knkret vurdering afgøre, at det er nødvendigt med 2 hjælpere samtidig, eksempelvis til frflytningspgaver, hvis de fysiske rammer på stedet ikke er handicapvenligt indrettet. Sm udgangspunkt skal du selv afhlde phldsg rejseudgifter til dine hjælpere. Hvis du iøvrigt pfylder betingelserne i Servicelvens 100 m merudgifter, har du mulighed fr at søge m tilskud til dækning af ekstra mkstninger, der er frbundet med phldet. Weekendphld - ekstrabevilling Du kan efter en knkret vurdering få en ekstrabevilling til maksimalt 1 weekend (2 døgn) pr. måned. Der skelnes imellem aktive timer g eventuelle rådighedstimer ved umåling af timetallet. Din sagsbehandler skal have din ansøgning mindst 1 måned før den ønskede pstart. Du skal være pmærksm på, at du ikke kan pspare eller verføre ufrbrugte ekstrabevillinger til weekendphld til året efter. Højsklephld Du kan bevare din BPA-rdning under et højsklephld. Du skal rette henvendelse til din sagsbehandler, hvis du bliver ptaget på en højskle. Din sagsbehandler vurderer i samråd med dig, m der skal ske en justering af din bevilling i relatin til højsklephldet. 6.3 Flytning Hvis du flytter til en anden kmmune, kan du medbringe din hidtidige BPA-rdning, indtil din nye kmmune har truffet afgørelse m tilskud. Du bør i gd tid inden flytningen ansøge din kmmende phldskmmune m videreførelse af din BPA-rdning. Revideret :52 Side 10 af 48

11 Servicelvens 96 b Flytter en persn fra en kmmune, der udbetaler tilskud efter 95 eller 96, skal den hidtidige phldskmmune, uanset reglerne i 9 i lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde, frtsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye phldskmmune har truffet afgørelse m tilskud efter 95 eller 96. Stk. 2. Har en kmmune udbetalt tilskud efter stk. 1, har kmmunen krav på refusin herfr fra den nye phldskmmune. Refusinskravet mfatter tilskud, sm den hidtidige phldskmmune har betalt efter brgerens flytning fra den tidligere phldskmmune g frem til daten fr den nye phldskmmunes afgørelse. Du skal være pmærksm på, at din nye kmmune kan have et andet serviceniveau g andre tildelingskriterier, end du er vant til. Tal derfr så tidligt sm muligt med din sagsbehandler m flytteplanerne. Det er vigtigt fr dig, at din sagsbehandler får mulighed fr at samarbejde med tilflytningskmmunen m en gd verflytning. 6.4 BPA i udlandet Længerevarende phld i EU-medlemslande Hvis du g din familie flytter til et EUmedlemsland, kan du medbringe din BPA-rdning uændret, hvis du er mfattet af EØF Frrdning nr. 1408/71 m anvendelse af de sciale sikringsrdninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende g deres familiemedlemmer, der flytter inden fr Fællesskabet. Det gælder, hvis du eksempelvis er arbejdstager studerende ægtefælle Det frudsættes, at du vælger at ansætte lkale hjælpere til phldslandets lønniveau, dg maksimalt svarende til det danske. Kntakt din sagsbehandler i så gd tid sm muligt, hvis du har planer m et længerevarende udlandsphld, så du er sikker på at få afklaret alle prak-tiske g bevillingsmæssige frhld af betydning fr din BPA-rdning. Midlertidigt phld i udlandet Den Sciale Ankestyrelse har fastslået, at et halvt års phld i udlandet kan anses fr et midlertidigt phld. Du kan medbringe din BPA-rdning til udlandet, hvis du deltager i eksempelvis udviklingsarbejde aktivering revalidering uddannelse, der berettiger til Statens Uddannelsesstøtte i udlandet nødvendig lægebehandling samkvem med dine børn Du skal i gd tid kntakte din sagsbehandler, hvis du har planer m et udlandsphld. Varigheden af hjælp under phld i udlandet afhænger af frmålet med hjælpen g de knkrete mstændigheder. Din sagsbehandler skal derfr altid lave en knkret g individuel vurdering af frmålet med dit phld. Du kan medbringe dine egne hjælpere, men tilskuddet kan ikke verstige dit tilsvarende behv i Danmark. Der kan ikke ydes hjælp til rejse g phld fr hjælperne efter 96 i lv m scial service eller sm merudgift efter 100 i lv m scial service. Du kan gså vælge at ansætte hjælpere i phldslandet efter det stedlige lønniveau, sm dg ikke må verstige det danske. Kntakt altid din sagsbehandler, hvis der sker ændringer i dit hjælpebehv under udlandsphldet. Krtvarigt feriephld i udlandet Den Sciale Ankestyrelse har fastslået, at 3 uger ikke kan betegnes sm et krtvarigt feriephld. Kmmunen definerer derfr et krtvarigt feriephld sm 2 uger. Revideret :52 Side 11 af 48

12 Du kan tage din BPA-rdning med til udlandet i frbindelse med din ferie, hvis dit behv fr støtte er det samme sm i Danmark. Du skal altid i gd tid, minimum 1 måned før afrejsen, rientere din sagsbehandler m dine planer m at hlde ferie i udlandet. Ved rejse i udlandet skal du huske at tegne rejsefrsikring fr dine hjælpere. Se under afsnittet Frsikring. Sm udgangspunkt skal du selv afhlde rejse- g phldsudgifter til dine hjælpere under feriephld i udlandet. Du kan dg i særlige tilfælde g efter en knkret vurdering, få tilskud til dækning af ekstra mkstninger, hvis du iøvrigt pfylder betingelserne i Servicelvens 100 m merudgifter. Særlige tilfælde Hvis frhldene på feriestedet vil medføre, at udførelsen af din sædvanlige persnlige g praktiske hjælp tager længere tid end nrmalt eller vil kræve t hjælpere samtidig, kan du søge m bevilling af ekstra hjælpertimer. Hvis dette betyder, at du må have en ekstra hjælper med, kan du søge m at få dækket dennes rejse- g phldsudgifter efter Servicelvens 100. Der ydes kun løn fr hjælpernes faktiske arbejdstid under dit feriephld, g ekstra hjælpertimer kan ikke pspares eller verføres til næste år. Du bør i gd tid, minimum 3 måneder, før den frventede afrejse, kntakte din saghsbehandler m tilskudsmulighederne. Det er vigtigt, at du har fået svar på en knkret ansøgning, inden du frpligter dig øknmisk til reservatiner hs rejsearrangør, smmerhusudlejer.l. 6.5 Ophør af din BPA-rdning Generelt Hvis din BPA-rdning skal phøre, giver Kmmunen dig minimum 3 måneders varsel fra udgangen af den måned, hvr beslutningen er truffet. Frmålet med denne frist er at sikre, at du g den, du eventuelt har verdraget arbejdsgiveransvaret til, kan afvikle alle aftaler g frpligtelser på en gd g krrekt måde. I en akut situatin, hvr hensynet til eksempelvis din helbredstilstand gør det nødvendigt at standse BPA-rdningen straks, kan kmmunen dg ikke verhlde dette varsel. I så fald dækker kmmunen sm udgangspunkt de udgifter, der er frbundet med afvikling af rdningen. Din sagsbehandler skal inddrage dig i afgørelsen, frdi du har baseret din tilværelse på denne frm fr hjælp. Desuden skal din sagsbehandler tilbyde dig, at I sammen udarbejder en handleplan m den fremtidige indsats. Du skal være pmærksm på, at eventuelle ufrbrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales til kmmunen ved phør af din BPA-rdning. Hvis betingelserne ikke længere er pfyldt Det kan blive nødvendigt at frakende dig din BPArdning, hvis kmmunen vurderer, at du ikke længere pfylder betingelserne i 96. Det kan blive aktuelt, hvis eksempelvis din helbredssituatin ændres, så du ikke længere kan være arbejdsleder du skal flytte i plejeblig eller på døgninstitutin dit hjælpebehv nedsættes Ved afhldelse af ferier g weekendphld både i Danmark g i udlandet gælder det, at de hjælpere du har med under phldet, får udbetalt et klnitillæg pr. døgn, iht. den til enhver tid gældende verenskmst fr en sammenlignelig faggruppe. Hvis du ønsker at standse din BPA-rdning Du kan selv beslutte at psige din BPA-rdning, hvis du ikke længere ønsker at påtage dig de pgaver g det ansvar, der er frbundet med arbejdslederrllen g rdningen i det hele taget. Af hensyn til den bedst mulige afvikling af rdningen fr dig, dine hjælpere g den eventuelle arbejdsgiver, gælder gså i dette Revideret :52 Side 12 af 48

13 tilfælde et varsel på minimum 3 måneder, medmindre andet taler imd. Søg altid råd g vejledning hs din sagsbehandler, hvis du går med sådanne vervejelser. Dødsfald Servicelven 96 c: Hvis en brger, der mdtager tilskud efter 95 g 96, dør, brtfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvr dødsfaldet er sket, jf. dg stk. 2. Stk. 2. Kmmunalbestyrelsen dækker dg eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvr dødsfaldet er sket. Stk. 3. Indenrigs- g scialministeren kan fastsætte nærmere regler m udbetaling. I tilfælde af din død brtfalder BPA-tilskuddet ved udgangen af samme måned. Kmmunen dækker dg eventuelle udgifter til dine hjælpere i minimum 1 måned efter udgangen af den måned, hvr dødsfaldet er sket. Hvis du selv var arbejdsgiver, sørger kmmunen fr afvikling af hjælpernes ansættelsesfrhld g øvrige frpligtelser mkring rdningen. Hvis arbejdsgiveransvaret var verdraget til en nærtstående, frening eller privat firma, skal denne sørge fr afviklingen i samarbejde med din sagsbehandler. Indberetning af skat, tegning af lvpligtige frsikringer, indbetaling til ferie, barselsfnd g ATP (pgaven kan varetages af kmmunen eller af en privat virksmhed) CVR-nummer g erhvervsknt Du eller din nærtstående skal registreres sm virksmhed med et Centralt Virksmheds- Register-nummer hs Erhvervs- g Selskabsstyrelsen. Det kster et beløb af prette et CVR-nr. Dette beløb dækkes af dit BPA-budget. Du kan rekvirere blanketten hs: Erhvervs- g Selskabsstyrelsen Hvis du vælger at benytte kmmunen til udbetaling af løn, er det ikke nødvendigt at få et CVR nummer. Erhvervsknt: Når Erhvervs- g Selskabsstyrelsen har tildelt dig et CVR-nummer, skal du prette en erhvervsknt i din bank, hvrtil kmmunen kan verføre dit BPA-tilskud. 7.2 Overdragelse af arbejdsgiveransvaret Du kan vælge at indgå aftale med en nærtstående, en frening eller et privat firma m at verføre dit BPA-tilskud til pågældende, sm herefter vertager arbejdsgiveransvaret. 7. ADMINISTRATION AF BPA 7.1 Hvad indebærer arbejdsgiveransvaret Du eller den, der varetager arbejdsgiveransvaret fr dig, har ansvaret fr at administrere de praktiske g juridiske pgaver, der er frbundet med din hjælperrdning, eksempelvis: Ansættelse g afskedigelse af hjælpere Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Gennemgang af arbejdsstedet med henblik på arbejdspladsvurdering (APV) Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljø franstaltninger. Udbetaling af løn, (pgaven kan varetages af kmmunen eller af en privat virksmhed) Arbejdsgiveren påtager sig administratinen af dit tilskud g de praktiske g juridiske pgaver, der er frbundet med din BPA- rdning. Arbejdsgiveren skal desuden yde dig nødvendig støtte g rådgivning i din rlle sm arbejdsleder. Aftalen skal være skriftlig g indehlde en nærmere beskrivelse af arbejdsgiverens pgaver g frpligtelser, samt et gensidigt psigelsesvarsel. Kmmunen skal have mindst 1 måneds varsel fra udgangen af den måned, hvr aftalen er indgået. Herved får alle parter den nødvendige tid til at få iværksat BPA-rdningen, herunder udbetaling af tilskuddet. Revideret :52 Side 13 af 48

14 Valget af arbejdsgiver er dit eget ansvar, g du skal frtsat selv være arbejdsleder. Trepartsaftale ved ekstern arbejdsgiver Hvis du vælger en frening eller privat virksmhed sm arbejdsgiver, kan din sagsbehandler beslutte, at der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem dig, arbejdsgiveren g kmmunen. Aftalen kan fr eksempel mhandle arbejdsfrdeling udbetaling af tilskud tildeling/udlån af hjælpemidler betaling fr g levering af arbejdsredskaber arbejdsgiverhnrar regnskabsaflæggelse psigelsesfrister m.v. Omkstninger til arbejdsgiverpgaven Hvis du har verført dit tilskud g dermed arbejdsgiveransvaret til en frening eller privat virksmhed, skal kmmunen udmåle et tilskud til varetagelsen af denne funktin. Tilskuddet skal sikre, at den eksterne arbejdsgiver kan udføre arbejdsgiverpgaverne tilfredsstillende. Herunder gså, at du sm arbejdsleder får den frnødne rådgivning g støtte. Endvidere skal tilskuddet dække arbejdsgiverens indirekte mkstninger til intern administratin, ledelse, kntrhld, løn, regnskab mv. Tilskuddet bliver udmålt i henhld til kmmunens vedtagne lønsatser til hjælpere g timesats til arbejdsgiveradministratin. Det udmåles ved hjælp af et budgetskema udarbejdet til frmålet. Det er derefter p til firmaet eller freningen, m det/den kan g vil udføre arbejdet fr denne pris. Se nærmere i Kap. 8 Øknmi: Tilskud til arbejdsgiverpgaven. Du selv eller din nærtstående kan ikke få tilskud til varetagelse af arbejdsgiverpgaven. 7.3 Hvad indebærer arbejdslederansvaret Sm arbejdsleder skal du være i stand til at fungere sm daglig leder fr dine hjælpere, herunder lede g frdele det daglige arbejde, sørge fr, at dit hjem er en gd arbejdsplads etc. Du skal eksempelvis kunne: sikre et gdt fysisk g psykisk arbejdsmiljø udarbejde vagtplaner, ferieplaner etc. sammen med g fr hjælperne udfylde g kntrllere arbejds- g timesedler udarbejde jbbeskrivelser g stillingspslag, evt. i samarbejde med arbejdsgiveren udvælge hjælpere g gennemføre ansættelsessamtaler varetage plæring g daglig instruktin af hjælperne hlde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) hlde msrgssamtaler g tjenstlige samtaler bede dine hjælpere m at udføre en pgave g påtale det, hvis hjælperen ikke verhlder det aftalte lede møder (eksempelvis persnalemøder) 8. ØKONOMI 8.1 Udmåling af hjælpen Udmålingen af din hjælp sker ud fra en helhedsrienteret behvsvurdering med udgangspunkt i, hvad du selv kan klare. Din sagsbehandler vil inddrage dig i denne vurdering, g herunder samtidig tage stilling til, m du even-tuelt har brug fr hjælpere med særlige kvali-fikatiner. Timetallet udregnes på baggrund af Dit behv fr hjælp ver hele døgnet eller mindre Om ngle af timerne er rådighedstimer Dit behv fr ekstra timer i f.m. sygdm, verlappende timer, intrduktin, verhldelse af arbejdsmiljølvens regler m.v. Dit behv fr mere end 1 hjælper i løftesituatiner Hvrvidt du ønsker at kmbinere hjælperdningen med hjælp fra hjemmeplejen eks. med tilsyn m natten Hvrvidt din samlever/ægtefælle ønsker at påtage sig at yde frivillig hjælp i ngle timer Hvrvidt din samlever/ægtefælle ønsker at blive ansat sm hjælper Hvrdan indgår dit bistands- g plejetillæg Revideret :52 Side 14 af 48

15 Servicelvens 96 a: Indenrigs- g scialministeren kan fastsætte nærmere regler m kmmunalbestyrelsens udmåling af tilskud til brgerstyret persnlig assistance, herunder m dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiverpgaver g administrative pgaver m.v. samt andre udgifter fr brgeren, der er frbundet med den mdtagne hjælp. Stk. 2. Tilskud til brgerstyret persnlig assistance efter 95 g 96 udbetales månedsvis frud. Stk. 3. Indenrigs- g scialministeren kan fastsætte nærmere regler m udbetaling g regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse g tilbagebetaling af tilskud. frbundet med at have hjælpere i g udenfr dit hjem. Det kan f.eks. være ekstraudgifter til prt g annncering ekstra frbrug af vand, varme g el diverse småudgifter i hushldningen (f.eks. sæbe, tiletpapir) handsker, masker g lignende huslejeandel til hjælperværelse (hvis udgiften ikke er dækket efter servicelvens 100) entré- g befrdringsudgifter Dette frudsætter, at dine mkstninger hertil ikke dækkes efter Pensinslvens 16 (bistandseller plejetillæg). Se nærmere under Bistands- g plejetillæg. Rådighedstimer I udmålingen af dit timetal kan der indgå et mindre antal rådighedstimer, hvr dine hjælpere skal være tilstede g kunne tilkaldes, men ikke udføre planlagt arbejde. Du kan kun få tildelt rådighedstimer, hvis din sagsbehandler vurderer, at du har et særligt behv. Rådighedstimer bevilges typisk i nattetimer, hvr du sver. Nrmalt vil 2-3 krtvarige tilkald i rådighedsvagten i løbet af natten være acceptabelt. Hvis dine tilkald bliver hyppigere, kan det udløse en eller flere nrmaltimer. Dette vurderes skønsmæssigt i hvert enkelt tilfælde. Der kan nrmalt ikke udmåles rådighedstimer til brugere, der benytter respiratr. 8.3 Merudgifter i henhld til Servicelvens 100 Når du er bevilget en 96-BPA rdning kan du søge m at få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter Servicelvens 100. Det kan være udgifter til større håndsrækninger, sm ligger udver de pgaver, dine hjælpere skal varetage, eksempelvis havearbejde, snerydning, hvedrengøring etc. Merudgiften skal være en følge af din nedsatte funktinsevne, g må ikke kunne dækkes efter andre regler. Der er en øvre aldersgrænse på 65 år fr mdtagelse af 100-merudgiftsydelse. Din rådgiver kan vejlede dig m, hvilke merudgifter, du vil kunne få dækket via 100. Tilskud til arbejdsgiverpgaven Vesthimmerlands Kmmune udmåler tilskuddet til din eksterne arbejdsgiver. Overrdnet set beregnes tilskuddet ud fra antal bevilgede timer g anslået antal hjælpere. 8.2 Tilskud til hjælperrelaterede udgifter Kmmunen skal i sin beregning af tilskud til din 96-BPA-rdning, udmåle et beløb til dækning af andre direkte g indirekte udgifter, der er Bistands- g plejetillæg Hvis du er tilkendt førtidspensin før 1. januar 2003, får du måske bistands- eller plejetillæg efter Lv m Scial pensin, 16 stk. 1 g 2. Såfremt du tilhører målgruppen, men ikke har ansøgt herm, skal dette gøres i frbindelse med bevilling af BPA. Dette gøres i pensinsteamet på Jbcentret. Tillæggene ydes til persner, der har vedvarende behv fr persnlig hjælp g hvr denne ikke ydes af det ffentlige. Typisk i tilfælde, hvr en Revideret :52 Side 15 af 48

16 ægtefælle eller anden pårørende ønsker at varetage den nødvendige pleje g msrg. Dit tillæg kan ikke frakendes, når du får en BPArdning, men der skal ved udmåling af din hjælp tages stilling til, i hvilket mfang dit tillæg skal indgå sm en del af finansieringen af din BPArdning. nødvendige frsikringer fr hjælpere nødvendige kurser fr hjælpere nødvendige mkstninger til verhldelse af arbejdsmiljølvgivningen lønadministratin, når du selv eller en nærtstående varetager lønudbetaling m.v. Dine merudgifter til BPA-rdningen må ikke indregnes i dette, g størrelsen af fradraget i dit tillæg skal altid beregnes udfra en knkret g individuel vurdering med udgangspunkt i din samlede situatin. Invaliditetsydelse (IY) Hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse efter de gamle pensinsregler, påvirkes ydelsen ikke af din BPA-rdning. 9. BUDGET 9.1 Budgetpstilling fr din BPA-rdning Kmmunen skal årligt pstille et budget, hvr de enkelte pster i udmålingen til din BPA-rdning tydeligt fremgår. Frmålet er at synliggøre, at kmmunen har taget højde fr alle de elementer, der skal indgå i udmålingen. Budgettet er derfr et vigtigt styringsredskab fr dig i dagligdagen, g sm danner grundlag fr dit årsregnskab. 10. REGNSKAB, TILBAGEBETALING M.V Årligt regnskab fr BPA-rdning Du eller den, du har verdraget arbejdsgiveransvaret til, skal, på anmdning fra din sagsbehandler, udarbejde et årligt regnskab til Psykiatri g handicapafdelingen fr anvendelsen af det udbetalte tilskud. Dit regnskab skal kunne sammenhldes med kmmunens budget fr din BPA-rdning. Det skal kunne ses, m dit tilskud er brugt i verensstemmelse med frmålet, g m du eventuelt skal tilbagebetale nget. Din sagsbehandler vil plyse dig m kmmunens retningslinjer fr hvrdan g hvrnår, regnskabet rent praktisk skal aflægges. Regnskabet skal mfatte almindelige mkstninger ved ansættelse af hjælpere særlige mkstninger ved verførsel af tilskud eller til lønadministratin pgørelse ver udmålte g frbrugte timer 9.2 Udbetaling efter regning Du får dækket nedenstående variable udgifter efter regning. Disse udgifter er ikke indehldt i budgettet fr din BPA-rdning, g derfr skal du heller ikke medtage dem i dit årlige regnskab til kmmunen. Frmålet er at sikre, at du løbende får dækket alle faktiske udgifter til din BPA-rdning uden at du selv skal lægge penge ud eller søge kmmunen m ekstra midler til: Kmmunen udarbejder årsregnskabet Hvis kmmunen varetager din lønadministratin, udarbejder kmmunen gså regnskabet 10.2 Tilbagebetaling Hvis du har brugt færre timer end udmålt, skal tilskuddet til disse timer tilbagebetales til kmmunen, medmindre du har lavet en aftale m psparing g verførsel af ufrbrugte timer til næste år. løn under hjælpers sygdm barselsfnd barnets 1. g 2. sygedag, p til 8 timer pr. døgn. Du skal gså være pmærksm på, at tilskud, der er blevet anvendt til andet end de frmål, der fremgår af Servicelvens 96 g 96 a, skal tilbagebetales til kmmunen. Revideret :52 Side 16 af 48

17 11. DIT HJEM ER EN ARBEJDSPLADS 11.1 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljølven indehlder de generelle bestemmelser m arbejdsmiljøet, sm er bindende fr brgerne. Det kan medføre straf, hvis reglerne vertrædes. Hvis dine hjælperes arbejdspgaver kun består i arbejde, der nrmalt udføres i en arbejdsgivers private hushldning, eksempelvis rengøring, madlavning etc., er dit hjem sm arbejdsplads mfattet af arbejdsmiljølvens udvidede mråde, jf. 2 stk. 3. Det betyder, at du sm arbejdsgiver har pligt til at sikre, at dine hjælpere har et sikkerheds- g sundhedsmæssigt fuldt frsvarligt arbejdsmiljø. Du skal sørge fr, at arbejdsfrhldene er frsvarlige der ikke anvendes farlige, tekniske hjælpemidler arbejdsskader undgås ved at anvende nødvendige hjælpemidler hjælperne får den nødvendige plæring g instruktin i at udføre arbejdet uden risik arbejdet tilrettelægges, så der er tid til pauser i rimeligt mfang en sammenhængende vagt fr en hjælper sm udgangspunkt er på maksimalt 24 timer arbejdsmiljøfrhldene bliver vurderet eventuelle arbejdsulykker anmeldes Arbejdspladsvurdering (APV) Hvis dine hjælpere skal udføre pgaver af mere medicinsk g/eller prfessinelt plejende karakter, er der tale m arbejde, sm ikke nrmalt udføres i en arbejdsgivers private hushldning. I så fald gælder hele arbejdsmiljølven, herunder gså din pligt sm arbejdsgiver til at udarbejde Arbejdspladsvurdering (APV), verhlde regler m arbejdstid, arbejdspladsens indretning etc. Det kan være pgaver sm fr eksempel Injektinsgivning vervågning frflytning med brug af lift Du kan hente gde råd g praktiske plysninger i Handicaphjælpernes arbejdsmiljø, en branchevejledning på Arbejdstilsynet yder gså råd g vejledning, blandt andet m APV på Udver hensynet til dine hjælpere skal disse frhldsregler gså sikre, at arbejdspgaverne bliver løst frsvarligt i frhld til dig sm bruger. Hjælpemidler/frflytningsteknik Du er frpligtet til at sikre dine hjælpere de nødvendige hjælpemidler til brug i frflytningssituatiner, eksempelvis lift til brug fr tiletbesøg, bad g andet. Sm ftest bevilges hjælpemidler samtidig med at BPA-rdningen sættes i gang. Opstår der nye behv, skal du henvende dig til din bevillingsenhed. Der bevilges hjælpemidler svarende til det øvrige serviceniveau i kmmunen. Bevilgede hjælpemidler skal benyttes. Fr eksempel skal alle hjælpere benytte lift, hvis dette er aftalt. Der vil blive instrueret i brugen af hjælpemidlet, når det leveres. Du skal dg selv huske, at nyansatte hjælpere gså skal instrueres i brugen. Frflytningskursus Dine hjælpere har mulighed fr at deltage i frflytningskurser afhldt af Vesthimmerlands Kmmune. Det er dit ansvar, at nye hjælpere bliver tilmeldt disse frflytningskurser. Kmmunen dækker udgifterne til disse kurser efter regning. Oplæring i arbejdspgaver Du er frpligtet til at sørge fr, at dine hjælpere får den nødvendige g relevante intrduktin i de arbejdspgaver, de skal varetage fr dig. Hvis du er respiratrbruger, har særlige plejebehv eller benytter tekniske hjælpemidler, kan det være nødvendigt at plære en nyansat hjælper, før denne kan varetage arbejdspgaverne på egen hånd. Revideret :52 Side 17 af 48

18 Din sagsbehandler har tildelt dig et vist antal timer i den samlede timeudmåling til plæring g arbejds-intrduktin af nyansatte. Det er vigtigt, at du udnytter disse timer bedst muligt til dette frmål. 12. FORSIKRING 12.1 Lvpligtige frsikringer Sm arbejdsgiver har du frsikringspligt i henhld til arbejdsskadefrsikringslven. Det betyder, at du skal sørge fr, at dine hjælpere er frsikret md arbejdsskader g erhvervssygdmme. Vesthimmerlands Kmmune har indgået en frsikringsaftale med HANDI Frsikring, specielt målrettet BPA-brugernes frpligtelser verfr handicaphjælpere. Kmmunen tilbyder denne rdning fr at sikre, at dine hjælpere er frsvarligt frsikret. Ønsker du ikke at benytte HANDI Frsikring, kan du vælge et andet frsikringsselskab. Du skal blt være pmærksm på, at du kun vil få dækket den udgift, der svarer til den tilsvarende frsikring i HANDI Frsikring. HANDI Frsikring dækker Lvpligtig arbejdsskadefrsikring Erhvervsansvarsfrsikring Retshjælp i civilretlige tvister Syge-/Rejsefrsikring Du kan få svar på eventuelle spørgsmål hs HANDI Frsikringsservice Hjælpere med på udlandsrejse Hvis du ikke benytter HANDI Frsikring, skal du sørge fr at tegne en rejsefrsikring fr dine hjælpere, hvis de ledsager dig på rejse til udlandet. Da hjælperne er på arbejde, er de ikke mfattet af det gule sygesikringsbevis. Udgiften til dine hjælperes rejsefrsikring dækkes af kmmunen efter regning. Husk at træffe aftale herm med din sagsbehandler. Gult g blåt sygesikringsbevis Der gælder de samme regler fr dig sm fr alle andre brgere mkring gult g blåt sygesikringsbevis. Kntakt Kmmunens Brgerservice fr nærmere råd g vejledning Arbejdsulykke g arbejdsbetinget sygdm Arbejdsulykke Hvis der sker en arbejdsulykke, sm medfører en hjælpers uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag, har du sm arbejdsgiver pligt til at anmelde skaden til dit frsikringsselskab. Skaden skal anmeldes senest 9 dage efter første fraværsdag. Hvis der går længere tid, før skaden fremstår sm en arbejdsulykke, skal anmeldelsen ske hurtigst muligt derefter. Andre persner, herunder hjælperen selv, kan gså anmelde ulykken. Du kan få anmeldelsesblanketter på Du kan gså få anmeldelsesblanketter g anmelde arbejdsskader hs Arbejdsskadestyrelsen på www. ask.dk. Arbejdsbetinget sygdm Hvis en hjælper mener at have fået en arbejdsbetinget sygdm på grund af sit arbejde hs dig, skal hjælperen kntakte egen læge. Hvis lægen vurderer, at der kan være tale m en arbejdsbetinget sygdm, skal lægen indgive anmeldelse til Arbejdstilsynet. 13. PERSONALEADMINISTRATION 13.1 Rekruttering af hjælpere Når du har en ledig hjælperstilling, anbefales du at pslå stillingen på Jbnet er Revideret :52 Side 18 af 48

19 den ffentlige arbejdsfrmidlings jbprtal g er gratis at benytte. Annncering i dagblade må sm udgangspunkt kun ske, hvis du ikke på anden måde har kunnet skaffe hjælpere med de rette kvalifikatiner. Hvis dette bliver nødvendigt, bør du altid frinden kntakte din sagsbehandler fr at sikre dig, at udgiften er mfattet af din bevilling. En anden mulighed er at kntakte Klubben fr Brugere g Hjælpere i Nrdjylland (KBHN), Her kan du muligvis få plyst navne på persner, sm er interesseret i et jb sm persnlig hjælper. dit navn (du kan gså vælge at være annym) arbejdsstedet (din bpæl eller by) gennemsnitligt antal arbejdstimer pr. uge stillingens indhld kvalifikatinskrav til ansøger, herunder evt. særlige kvalifikatiner dkumentatinskrav (cv, arbejdsgiverudtalelser, uddannelsesbeviser mv.) plysning m løn- g ansættelsesvilkår plysning m ansøgningsfrist plysning m den adresse, sm ansøgningen skal sendes til fremvisning af straffeattest Hjælperprfil Før du indrykker stillingsannncen, er det vigtigt, at du gør dig vervejelser m dine frventninger g krav til din kmmende hjælper. Det kan eksempelvis være: Hvilke frmelle kvalifikatiner skal din hjælper have? Er det nødvendigt med kørekrt, respiratinskursus.l.? Hvilke persnlige kvalifikatiner g egenskaber skal din hjælper have? Herunder bør du gså verveje din idealhjælpers køn g alder Hvilket erfaringsgrundlag skal din hjælper have? Ønsker du en erfaren hjælper, eller en uerfaren hjælper, sm du selv kan plære? Hvrdan skal din hjælpers fysiske g psykiske frm være? Skal hjælperen klare særlige pgaver hs dig? Skal hjælperen kunne arbejde alene i hverdagen? Skal hjælperen kncentrere sig m sine pgaver uden at invlvere dig i sit eget liv g eventuelle prblemer? Ønsker du en ryger eller ikke-ryger? Skal hjælperen være indstillet på at ledsage dig på rejser i ind- g/eller udland? Frslag til stillingspslagets indhld Stillingspslaget skal tiltrække relevante ansøgere. Det er derfr en gd idé at bruge lidt tid på at verveje indhld, frmulering g pstilling af pslaget. Opslaget kan blandt andet indehlde følgende: Specifikke krav til ansøger Du må ikke skrive hvad sm helst i et stillingspslag, da du sm enhver anden arbejdsgiver skal verhlde Ligestillingslven. Du må fr eksempel ikke stille krav m, at ansøger skal have en bestemt alder eller køn, eller være studerende. Du må dg gdt stille specifikke krav, hvis de er nødvendige fr at ansøgeren vil kunne bestride stillingen. Eksempelvis kan det være nødvendigt at ansætte en kvindelig hjælper, hvis du selv er kvinde g skal bruge hjælperen til at assistere dig i svømmehallens mklædningsrum. Eller det kan være nødvendigt at ansætte en hjælper, der er fyldt 25 år, fr at din bilfrsikring dækker, når vedkmmende er fører af din bil Ansættelsessamtalen Du bør altid udvælge 4-5 af de mest kvalificerede ansøgere til en persnlig samtale, før du beslutter dig fr at ansætte en. Frmålet er at give dig selv et gdt grundlag fr at vurdere, hvilken ansøger, der er den rette til jbbet. Fremgangsmåde g frslag til spørgsmål Frbered samtalen grundigt, så den frløber struktureret, sammenhængende g afslappet. Sammenlign hver ansøgning med stillingspslaget g vervej, hvilke ting, du vil bede den enkelte ansøger m at uddybe ved samtalen. Afsæt gd tid (1- max. 2 timer). Revideret :52 Side 19 af 48

20 2. Inspiratin til fremgangsmåde g spørgsmål: 1. Byd velkmmen 2. Præsentatin af dig sm arbejdsgiver/arbejdsleder g evt. andre deltagere på arbejdsgiversiden - hver enkelt præsenterer sig selv g frtæller m sin rlle under samtalen 3. Frtæl m antal mdtagne ansøgninger g hvr mange, der er indkaldt til samtale (nævn ingen navne!) 4. Frtæl m ansættelsesprceduren - hvr lang tid der er afsat til samtalen, g hvrnår der vil blive truffet beslutning m ansættelse 5. Orienter m arbejdspladsen - en krt præsentatin af dig selv, din husstand, din hverdag, dit handicap, jbbets indhld (madpakke eller madrdning?) BPA-rdningen g m selve jbbet 6. Bed ansøgeren frtælle m sig selv - m sin uddannelse, beskæftigelse, erfaring, interesser sv. Husk at stille interesserede spørgsmål fr at hlde ansøgeren i gang 7. Spørg hvad ansøgeren venter sig af jbbet 8. Spørg hvilke psitive g negative træk ansøgeren trr andre ville fremhæve hs ham/hende 9. Bed ansøgeren frtælle m ngle aktiviteter, der keder ham/hende, eller sm vedkmmende ikke bryder sig m - g mdsat: hvad hlder ansøgeren mest af at arbejde med? 10. Spørg m ansøgeren er gd til at løse knflikter, bed evt. m et eksempel 11. Stil en pgave der er realistisk i frhld til jbbet. Spørg hvad ansøgeren ville gøre i den situatin, g hvilke tanker han/hun gør sig m prblemet. Gør det klart at du selvfølgelig ikke venter en fuldt færdig besvarelse 12. Frtæl hvad du frventer af den ideelle ansøger, fagligt niveau, diskretin, samarbejde, fleksibilitet m.v. 13. Oplys m arbejdsvilkår, arbejdstid, løn 14. Oplys, hvrvidt der bliver røget eller ikke røget i dit hjem 15. Oplys m væsentlige vilkår, sm du lægger vægt på, g sm ansøgeren skal være indfrstået med 16. Spørg evt. m navn på referencepersner, sm du må ringe til fr yderligere plysninger 17. Spørg, m ansøgeren har spørgsmål 18. Afslut samtalen Ansøgers helbredsfrhld Du har ret til i en ansættelsessituatin at sikre dig, at ansøgeren er sund g rask g ikke lider af en sygdm, sm vil vanskeliggøre udførelsen af arbejdet hs dig. Du må dg ikke spørge knkret, m ansøgeren lider af bestemte sygdmme. Privat straffeattest De hjælpere, du ansætter, får dit hjem sm arbejdsplads. Derfr har du under ansættelsessamtalen ret til at spørge, m en ansøger er tidligere straffet. Du har gså ret til at bede ansøgeren m at fremvise en privat straffeattest, før du beslutter dig fr eventuel ansættelse af vedkmmende. Kmmunen anbefaler principielt, at du altid beder m en sådan. Ansøgere kan gratis få udstedt en privat straffeattest til dit brug på deres lkale plitistatin. Du afgør selv, m du vil kunne acceptere en ansøgers eventuelle straffefrhld. Vent med at give ikke-indkaldte ansøgere afslag på stillingen Hvis ingen af de indkaldte alligevel er egnede eller trækker sig i sidste øjeblik, kan du udvælge de mest kvalificerede blandt de øvrige ansøgere til samtale i stedet fr at skulle genpslå den ledige stilling Ansættelsesvilkår Når du ansætter en hjælper, er der en række frmaliteter, sm skal verhldes. De knkrete løn- g ansættelsesvilkår samt de lve g regler, du skal verhlde sm arbejdsgiver vil fremgå af de følgende afsnit. Du eller den, du har verdraget arbejdsgiveransvaret til, har det fulde arbejdsgiveransvar verfr dine hjælpere. Ansættelsesfrhldet berr sm udgangspunkt på en aftale mellem dig g din hjælper, dg med visse begrænsninger: Du må ikke ansætte hjælpere under 18 år Kmmunen dækker ikke lønudgifter til ikkebevilligede timer g persnalegder Når en hjælper hlder ferie med ptjent feriegdtgørelse fra sit faste jb hs dig, må vedkmmende ikke ptjene løn hs dig i samme peride Revideret :52 Side 20 af 48

21 En hjælper må maksimalt arbejde gennemsnitligt 48 timer m ugen, beregnet ver 4 måneder, jf. Arbejdstidsdirektivets lft ver tilladt antal arbejdstimer. Ferie g rlv indgår ikke i beregningen. Arbejdstidsbestemmelser Da dine hjælpere ikke er mfattet af en verenskmst, gælder arbejdsdirektivet, jf. Beskæftigelsesministeriets lv nr. 896 af 24. august Du skal derfr være pmærksm på følgende regler: hjælperens gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en uge må ikke verstige 48 timer pr. uge, regnet ver en 4 måneders peride. Ferie g sygdm medregnes ikke hjælperen har ret til pauser, hvis den daglige arbejdstid er på mere end 6 timer Den nrmale arbejdstid fr natarbejdere må i gennemsnit ikke verstige 8 timer pr. peride på 24 timer beregnet ver en peride på 4 måneder. Der er ngle bestemte punkter, sm en ansættelseskntrakt skal indehlde, eksempelvis: Navn g adresse på arbejdsgiver g hjælper Arbejdsstedets beliggenhed Lønmdtagerens stillingsbetegnelse (persnlig hjælper) Ansættelsesfrhldets begyndelsestidspunkt Ansættelsesperide (tidsbestemt ansættelse) Opsigelsesfrister Særlige vilkår Frsikring Opsigelsesvarsler Gældende lønindplacering, tillæg g pensinsbidrag Nrmal daglig eller gennemsnitlig ugentlig/månedlig arbejdstid Lønnens udbetalingsterminer Arbejdet ikke er verenskmstdækket Når ansættelseskntrakten er udfyldt g underskrevet, skal hjælperen have riginalkntrakten din sagsbehandler skal have en kpi du eller den, der varetager arbejdsgiveransvaret, skal have en kpi Ansættelseskntrakten Straks ved ansættelse af en hjælper skal du udarbejde en ansættelseskntrakt. Hjælperne har krav på at få et ansættelsesbevis senest 1 måned efter ansættelsen. Hvis du ikke verhlder denne frist, kan din hjælper kræve erstatning. Vesthimmerlands Kmmune har udarbejdet en standardkntrakt (se bilag), sm indehlder de løn- g ansættelsesvilkår, der gælder fr din BPAbevilling. Arbejdet sm persnlig hjælper er ikke dækket af en kllektiv verenskmst, hvrfr det er frskelligt fra kmmune til kmmune, hvilke ansættelses- g lønvilkår, bevillingen bygger på. Benytter du en anden kntrakt, skal du være pmærksm på, at kmmunen ikke dækker udgifter til løn- g ansættelsesaftaler, der ligger udver det niveau, der gælder fr BPA-rdninger i din kmmune. Væsentlige vilkår Når du ansætter hjælpere, har du pligt til at infrmere dem m eventuelle væsentlige vilkår fr stillingen. Væsentlige vilkår er pgaver/arbejdsfunktiner, sm adskiller sig fra de almindelige pgaver i et hjælperjb. Væsentlige vilkår skal fremgå af ansættelseskntrakten, frdi din hjælper ikke må være i tvivl m, at det er nget, du lægger særlig vægt på, g sm gælder fr ansættelsen hs netp dig. Dette har betydning, hvis du senere vil bruge en hjælpers tilsidesættelse af et sådant ansættelsesvilkår sm begrundelse fr en psigelse. Eksempler på væsentlige vilkår: aften- g natarbejde, herunder vervågning af respiratrbrugere søn- g helligdagsarbejde Revideret :52 Side 21 af 48

22 aktiv deltagelse i vand ved svømning vernatning ved udenbys phld arbejde g aflønning under ferie/udenlandsphld herunder at arbejdsdagen begynder g slutter et andet sted end din bpæl særlige aftaler m afløsning ved eksempelvis din akutte sygdm, hvr hjælp er nødvendig, g hjælperen må blive ud ver den faste bevillings rammer hjælperen må være indstillet på at arbejde ud ver nrmal arbejdstid, eksempelvis ved en tur i byen hjælp til vedligehldelsestræning regler fr betaling af merarbejde sekretærarbejde g andre arbejdsfunktiner særlige pgaver i en familie med børn ledsagelse under hspitalsphld kørekrt sm en frudsætning rygning/ ikke- rygning på arbejdspladsen Ændring af ansættelsesvilkårene Hvis du ønsker at ændre en hjælpers ansættelsesvilkår, skal du varsle ændringen med en peride, der svarer til psigelsesvarslet fr ansættelsesfrhldet. Hjælperen skal have skriftlig meddelelse m ændringen så hurtigt sm muligt g senest 1 måned efter daten fr ændringens ikrafttræden Tavshedspligt Dine hjælpere er underlagt tavshedspligt i henhld til Straffelvens 152 g 152 a. Tavshedspligten træder i kraft med hjælperens underskrift på ansættelseskntrakten g phører ikke ved hjælperens fratrædelse. Sm udgangspunkt må dine hjælpere kun frtælle, at de er ansat hs dig sm persnlige hjælpere, g helt verrdnet, hvilke typer pgaver, de løser. Tavshedspligt mhandler de frtrlige plysninger m dig g dine frhld, sm dine hjælpere får kendskab til via deres ansættelse hs dig. Det drejer sig m plysninger m: dit private liv, helbred, medicin, øknmi, plitiske verbevisning, seksualitet andre persnlige plysninger m dig, din familie g dine venner plysninger m dit eventuelle erhvervs- eller freningsarbejde Det er vigtigt, at du taler med dine hjælpere m deres tavshedspligt, så de ved, hvilke plysninger m dig, de kan videregive, g hvilke, de abslut ikke kan videregive. Du bør ligeledes selv sm arbejdsgiver/arbejdsleder være yderst påpasselig med ikke at videregive frtrlige g persnlige plysninger, sm en hjælper betrr dig. Straffelvens 152: Den, sm virker eller har virket i ffentlig tjeneste eller erhverv, g sm uberettiget videregiver eller udnytter frtrlige plysninger, hvrtil den pågældende i den frbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte frhld med frsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller freligger der i øvrigt særligt skærpende mstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Sm særligt skærpende mstændighed anses navnlig tilfælde, hvr videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne mstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risik herfr. Stk. 3. En plysning er frtrlig, når den ved lv eller anden gyldig bestemmelse er betegnet sm sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmelighlde den fr at varetage væsentlige hensyn til ffentlige eller private interesse. 152 a. Bestemmelsen i 152 finder tilsvarende anvendelse på den, sm i øvrigt er eller har været beskæftiget med pgaver, der udføres efter aftale med en ffentlig myndighed Opsigelse g brtvisning I ngle situatiner er du sm arbejdsgiver nødt til at psige en hjælper. Du har ansvaret fr, at arbejdsfrhldet afsluttes på en krrekt g rdentlig måde. Du vil selv hæfte fr et erstatningskrav på grund af uberettiget afskedigelse. En psigelse skal altid være saglig g velbegrundet. Er du utilfreds med en hjælpers Revideret :52 Side 22 af 48

23 arbejdsindsats eller adfærd, bør du altid afhlde en tjenstlig samtale, før du vervejer at afskedige vedkmmende. Se afsnittet m Tjenstlig samtale. Opsigelsen skal altid begrundes tydeligt g freligge skriftligt. Typiske årsager til psigelse er eksempelvis arbejdspgaverne eller arbejdsplanen skal mlægges pfølgning på din bevilling vil medføre reduktin i det bevilgede timetal hjælperen kan ikke udføre arbejdspgaverne til din tilfredshed samarbejdsvanskeligheder hyppig g/eller langvarig sygdm Frud fr en psigelse skal du frsøge at klare uverensstemmelsen med hjælperen gennem samtaler eller præcisering af frventninger til arbejdets udførelse. Læs nedenfr m de t typer samtaler, der bør benyttes: msrgssamtale g tjenstlig samtale. Det er en frudsætning i en eventuel afskedigelsessituatin, at du har skriftlig dkumentatin fr afhldte samtaler g indgåede aftaler. Det er derfr en gd regel, at du altid straks efter en samtale, nedskriver et krt resumé af samtalefrløbet g de knkrete ting, du har påtalt verfr den pågældende. Det anbefales at du udarbejder et referat, sm underskrives af pågældende medarbejder. Sm udgangspunkt bør du ikke afskedige en hjælper, sm skal have barselsrlv, medmindre din bevilling brtfalder helt. Hvis du alligevel mener, at vedkmmende bør psiges, anbefales du meget at søge juridisk bistand hs advkat eller i retshjælpen. Opsigelsesvarsler Du skal altid verhlde psigelsesfristen: ANSÆTTELSE ARBEJDSGIVERS VARSEL HJÆLPERS VARSEL 0-3 mdr. 1 dag pr. hele måned 1 dag pr. hele måned 3-6 mdr. 8 dage 8 dage 6-12 mdr. 14 dage 14 dage 12 mdr. 1 måned 1 måned Vikarer kan psiges fra dag til dag, uanset vikariatets længde. Brtvisning I ganske særlige tilfælde, hvr en hjælper udviser grv frsømmelighed, kan du vælge at brtvise hjælperen uden varsel. Dette bør kun ske i yderst sjældne tilfælde, fr eksempel ved bevisligt tyveri fra arbejdspladsen (i så fald skal der gså ske plitianmeldelse). Gyldigheden af psigelsen/brtvisningen kan afhænge af udfaldet af en efterfølgende retsafgørelse. Derfr anbefales du altid at søge juridisk rådgivning, inden du fretager brtvisning, så du ikke senere får et erstatningskrav. Fratrædelse Ved ansættelsesphør underskrives sidste side i ansættelseskntrakten g sendes til/afleveres til hjælperen (riginal) din rådgiver g eventuelt kmmunens lønkntr (kpi) dig selv eller den, der varetager arbejdsgiveransvaret (kpi) Dagpengegdtgørelse g G-dag ved afskedigelse Du har pligt til at betale dagpengegdtgørelse fr 1., 2. g 3. ledighedsdag (G-dage) ved afskedigelse af en fastansat hjælper eller phør af en tidsbestemt ansættelse. Reglerne herm findes i lv m arbejdsløshedsfrsikring 84. Hjælperen skal have været beskæftiget hs dig i mindst 74 timer inden fr de sidste 4 uger g være medlem af en arbejdsløshedskasse fr at få Revideret :52 Side 23 af 48

24 gdtgørelsen. Desuden skal hjælperen ved fratrædelsen være faktisk ledig. Det vil sige, at vedkmmende hverken må hlde ferie, mdtage sygedagpenge, begyndt i andet jb eller være selvfrskyldt arbejdsløs. Hvis kmmunen varetager din lønadministratin, skal du ved hjælperens phør indsende blanketten Tr- g lveerklæring i udfyldt g underskrevet stand til Lønkntret, fr at vedkmmende kan få dagpengegdtgørelse fr G-dagene. Hvis du selv administrerer rdningen, skal du udbetale dagpengegdtgørelse på grundlag af en Tr g Lve-erklæring fra hjælperen. Omsrgssamtale Ved hyppig eller længerevarende sygdm kan du indkalde til en msrgssamtale. En msrgs-samtale er en ikke tjenstlig samtale. Frmålet med samtalen er at nedbringe sygefraværet, dels ved at drage msrg fr hjælperen, dels ved at afdække, m fraværet skyldes arbejdsmiljømæssige frhld, sm du har pligt til at tage hånd m frsøge at fasthlde hjælperen på arbejdspladsen afdække, hvad der kan gøres fr at begrænse årsagerne til hjælperens sygefravær undersøge m hjælperen eventuelt vil kunne genptage arbejdet delvist Hvis en langtidssygemeldt ikke giver udtryk fr at ville kunne genptage arbejdet ved raskmelding indenfr en rimelig tid, vil du kunne psige hjælperen. Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale er en alvrlig samtale mellem dig sm arbejdsgiver/-leder g din hjælper, hvr det bliver præciseret, at du er utilfreds med hjælperens arbejdsindsats eller adfærd, g hvrfr, du er det. Du bør altid indkalde til en tjenstlig samtale, hvis du er så utilfreds med din hjælper, at du vervejer at afskedige vedkmmende. Du bør principielt altid sørge fr at lave referat af en tjenstlig samtale, frdi det vil gælde sm juridisk grundlag ved en eventuel afskedigelsessag, hvr du skal dkumentere sagligheden af psigelsen. Se gså afsnittet Væsentlige vilkår. Når du indkalder til en tjenstlig samtale, har din hjælper krav på at få plyst, at der er tale m en tjenstlig samtale g hvad du ønsker at tale m. Efter samtalen skal følgende være klart både fr dig g fr hjælperen: Hvad er prblemet Hvad er der aftalt, sm henhldsvis du g hjælperen skal gøre fr at løse prblemet Hvilken tidsfrist er der sat til at løse prblemet (fristen skal stå i rimelig frhld til ansættelsesfrhldets varighed) Du bør dkumentere samtalen med et skriftligt referat, sm I begge underskriver. Se bilag Resumé g aftaleskema. Det er vigtigt, at du følger p på samtalen g det aftalte. Hyppig sygdm Frud fr samtalen bør du have afklaret, m det hyppige fravær skyldes frhld i arbejdet eller på arbejdspladsen, sm du vil kunne ændre. Er der ingen rimelig begrundelse fr fraværet, kan du ved samtalen meddele hjælperen, at frtsat fravær vil medføre psigelse. Samarbejdsprblemer Ved samtalen skal du frtælle hjælperen, at du er utilfreds med vedkmmendes adfærd eller arbejdsindsats, g hvrfr. Du bør søge at nå frem til en fælles frståelse af klagepunktet. Hvis hjælperen ikke indenfr en nærmere fastsat frist har rettet p på de ting, du har påtalt, kan du psige vedkmmende Vikardækning Du har selv ansvaret fr at der er ansat et tilstrækkeligt antal hjælpere, sm kan tilkaldes Revideret :52 Side 24 af 48

25 ved akut behv fr vikarer g til dækning af de faste hjælperes ferie.l. Kun i helt særlige g akutte situatiner, kan du få dækket udgiften til vikarer fra et vikarbureau, g kun efter aftale med din sagsbehandler. Du bør sikre dig en aftale med din sagsbehandler m, hvrdan du skal frhlde dig i nødstilfælde. I nødstilfælde vil der være mulighed fr at dække den basale hjælp efter servicelvens 83. Kntakt i den frbindelse altid din sagsbehandler. 14. LØNADMINISTRATION 14.1 Dine valgmuligheder sm arbejdsgiver Hvis du selv eller din nærtstående er arbejdsgiver, kan du vælge at lade Vesthimmerlands Kmmune stå fr alle pgaver g udgifter, frbundet med din lønadministratin. I så fald får du kun udbetalt det tilskud, der vedrører dine direkte g indirekte udgifter vedrørende hjælperne. Kntakt din sagsbehandler fr nærmere aftale. Du eller din nærtstående har stadig det fulde arbejdsgiveransvar. Du eller din nærtstående kan gså sm arbejdsgiver vælge at lade en frening eller en privat virksmhed stå fr lønadministratinen. Kmmunen dækker de nødvendige mkstninger til lønudgifter g administratin efter regning. Kntakt din sagsbehandler fr nærmere plysning. Du eller din nærtstående har stadig det fulde arbejdsgiveransvar Når kmmunen varetager din lønadministratin Lønudbetalingen til dine hjælpere sker månedsvis bagud på grundlag af deres timesedler fr ptjeningsperiden. Vesthimmerlands Kmmune sørger fr, at lønnen er til dispsitin den sidste bankdag i måneden, frudsat at timesedlerne er krrekt udfyldt g rettidigt indleveret til kmmunen. Dine hjælpere skal altid henvende sig til dig sm arbejdsleder, hvis de har spørgsmål m deres løn. Du selv kan sm arbejdsgiver-/leder få råd g vejledning efter behv hs din sagsbehandler. Timesedler Du er ansvarlig fr, at dine hjælperes daglige timefrbrug, inkl. arbejdstidsbestemte tillæg, bliver skrevet på timesedlerne. Før du gdkender timesedlerne g sender dem til din sagsbehandler, skal du kntrllere dem. Det vil sige, at du skal sikre dig, at antal timer, tillæg sv. er krrekte g anført i de rigtige klnner. Endelig bør du altid kntrllere, m dit samlede timefrbrug stemmer med din udmålte bevilling. Timesedlerne skal udfyldes fr hver lønperide, der løber fra d. 11. i måneden til g med d. 10. i den efterfølgende måned indsendes pr. mail til din sagsbehandler samt administrativ medarbejder i psykiatri g handicapafdelingen, umiddelbart efter den 10., g inden den 15. i måneden (af hensyn til rettidig lønudbetaling). Lønsatser Vesthimmerlands Kmmune har fastsat handicap-hjælpernes timeløn til løntrin 11 på den kmmunale lønskala, plus arbejdstidsbestemte tillæg. Satserne reguleres 2 gange årligt, d. 1. april g 1. ktber. Regulering af timelønnen følger den kmmunale lønskala. Du vil mdtage plysning ved ændringer. Der ptjenes anciennitet efter 3 års ansættelse, med mere end 8 timers arbejde i gennemsnit pr. uge, til løntrin 12. Fejl i lønudbetalingen Fr at undgå fejl i dine hjælperes lønudbetaling er det vigtigt, at du Revideret :52 Side 25 af 48

26 sætter dig ind i, hvrdan timesedlerne skal udfyldes altid kntrllerer de timesedler, du gdkender Hvis der alligevel er fejl i en lønudbetaling, skal du straks rette henvendelse til din rådgiver. Samtykkeerklæring Vesthimmerlands Kmmune er ikke arbejdsgiver fr dine hjælpere, men administrerer blt lønudbetalingen på dine vegne. Derfr skal din hjælper give sit samtykke til, at kmmunen udbetaler vedkmmendes løn, tilbagehlder A- skat, arbejdsmarkedsbidrag etc. Samtykkeerklæringen underskrives samtidig ansættelsesaftalen g sendes umiddelbart efter til din sagsbehandler. Skatteplysninger Skattekrtet er i dag blevet digitalt (e-skattekrt). Kmmunen henter autmatisk alle nødvendige skatteplysninger direkte fra Skat. Hvis en hjælpers hvedkrt skal anvendes, skal det angives på ansættelseskntrakten. I mdsat fald vil Lønkntret benytte hjælperens bikrt. Se mere under Brger på Pensinsrdning Vesthimmerlands Kmmune g pensinsselskabet PenSam har indgået en pensinsaftale fr handicaphjælpere. Aftalen indebærer, at der hver måned indbetales 12,6 % af dine hjælperes løn i pensinsbidrag. Kmmunen indbetaler på dine vegne 2/3 af beløbet, g den ansatte betaler selv 1/3. Dette er gældende fr de hjælpere, sm pfylder følgende betingelser: er fyldt 21 år er fastansat har mindst 1 års sammenlagt frudgående beskæftigelse i kmmuner, amter g reginer (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) sm handicaphjælper hs privat brger inden fr en 8 års peride, regnet fra den 1. April Pensinsrdningen prettes med virkning fra den 1. i måneden, hvr hjælperen pfylder kravene til såvel anciennitet sm timetal. Er handicaphjælperen p til ansættelsen hs virksmheden mfattet af en tilsvarende pensinsrdning, fra tidligere ansættelse sm handicaphjælper eller i anden relevant beskæftigelse brtfalder kravet m 1 års ansættelse g handicaphjælperen ptages i pensinsrdningen fra begyndelse. Har du spørgsmål, kan du kntakte PenSam på tlf Arbejdsmarkedsbidrag Hver måned tilbagehldes 8 % af hjælperens bruttløn efter fradrag af ATP. Lønkntret indbetaler dette beløb sammen med A-skatten. ATP Dine hjælpere sparer p gennem Arbejdsmarkedets Tillægspensin (ATP). Kmmunens lønkntr indbetaler disse beløb til ATP hvert kvartal sammen med arbejdsmarkedsbidraget. Det samme skal du gøre, hvis du selv administrerer din lønudbetaling. 15. SYGDOM OG FRAVÆR 15.1 Sygemelding Både faste hjælpere g vikarer har pligt til at sygemelde sig til dig direkte senest inden arbejdstids begyndelse på den 1. fraværsdag. Hjælperen bør så vidt muligt plyse frventet varighed af sygefraværet. Hvis kmmunen varetager din lønadministratin, skal du samme dag, du mdtager hjælperens sygemelding, udfylde g sende syge-/fraværserklæringens side 1 til din sagsbehandler. Hvis din hjælper bliver syg i arbejdstiden, nterer du på timesedlen under bemærkninger, at hjælperen måtte gå syg hjem. På 1. hele sygedag Revideret :52 Side 26 af 48

27 udfylder g sender du syge-/fraværserklæringens side 1 til din sagsbehandler. Vær altid pmærksm på at udfylde frmularerne krrekt, g husk ligeledes din underskrift. Raskmelding Når hjælperen melder sig rask, skal du udfylde g indsende syge-/fraværserklæringens side 2 til din sagsbehandler. Husk at anføre daten fr sidste sygedag, samt både hjælperens g din underskrift. Delvis raskmelding En hjælper kan have behv fr at starte igen på arbejde på nedsat tid efter en længere sygeperide. En delvis raskmelding, hvr hjælperen gradvist genptager sine arbejdspgaver, kan være gd sm en midlertidig løsning, der mindsker risiken fr en ny sygemelding, hvis vergangen fra sygdm til fuld arbejdsuge er fr str. Fr at blive anset fr delvis raskmeldt, skal hjælperen have minimum 4 timers sygefravær m ugen. Din sagsbehandler skal gdkende en aftale m delvis raskmelding, før den kan træde i kraft. Lægeerklæring Sm arbejdsgiver har du ret til at anmde m en lægeerklæring på din hjælpers 4. sygedag. Efter 2 ugers sygdm kan du frlange en lægeerklæring, hvraf det fremgår, hvr længe sygdmmen frventes at vare. En indlæggelsesseddel fra hspital erstatter en lægeerklæring. Kmmunen skal betale nødvendige mkstninger efter regning. Er du i tvivl, bør du altid kntakte din sagsbehandler, inden du beder en hjælper m en lægeerklæring Længerevarende eller hyppigt sygefravær Krnisk sygdm Hvis en af dine hjælpere har en krnisk sygdm, der medfører øget sygefravær på minimum 10 dage m året, kan vedkmmende få en krnikererklæring fra sin phldskmmune, jf. Sygedagpengelvens 56. Den fritager arbejdsgiveren fr at betale sygedagpenge, når hjælperen er sygemeldt på grund af sin krniske sygdm. En 56 aftale gælder i 2 år fra 1. sygedag. Når en hjælper har en 56-aftale skal du huske at afkrydse i det krrekte felt på syge-/fraværserklæringen, når du indsender sygemeldingen til din sagsbehandler. Hyppigt, krtvarigt sygefravær Hvis en hjælper har meget fravær, er det vigtigt, at du får talt med vedkmmende m, hvad fraværet skyldes, g m det skyldes frhld på arbejdspladsen. Skriv altid et referat til hjælperen g dig selv sm dkumentatin fr, at samtalen har fundet sted. Se i øvrigt under Omsrgssamtaler Opsigelse på grund af sygefravær En hjælper kan psiges med sædvanligt varsel, hvis pågældende i løbet af en peride har længere g sammenhængende sygefravær. Det skal ved samtale med hjælperen eller en udvidet lægeerklæring fremgå, at hjælperen ikke frventes at genptage arbejdet inden fr en rimelig tid. Hjælperen kan så psiges med sædvanligt varsel Løn under sygdm g barns 1. g 2. sygedag Dine fastansatte hjælpere har ret til løn under sygdm g ved barns 1. g 2. sygedag, dg maksimalt 8 timer pr. dag. Dette gælder fr hjælpere der har været ansat i 8 uger, g arbejdet min. 74 timer i den peride. Kmmunen dækker nødvendige mkstninger efter regning. Din sagsbehandler vil plyse dig m kmmunens retningslinjer fr dette. De første 3 uger mdtager din hjælper løn i henhld til vagtplanens timer. Efter 3 uger kan der højst udbetales løn fr gennemsnitligt 37 timer pr. uge i resten af sygepe- Revideret :52 Side 27 af 48

28 riden. Arbejdstidsbestemte tillæg beregnes frhldsmæssigt efter nedgang i timetallet. Hjælperens timer skal påføres timeindberetningslisten i klnnen sygetimer. Løn under sygdm - vikarer Vikarer får løn under sygdm, hvis beskæftigelseskravet er pfyldt. Det vil sige, at vikaren skal have været ansat i mindst 8 uger før sygefraværet, g have haft mindst 74 arbejdstimer. Herudver skal vikaren være med i vagtplanen fr den pågældende sygedag. Hvis beskæftigelseskravet ikke er pfyldt, kan vikaren søge sin kmmune m sygedagpenge, hvis vedkmmende har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger umiddelbart før fraværet, g i denne peride har været beskæftiget i mindst 120 timer. 16. HJÆLPERNES FERIE 16.1 Ferielvens bestemmelser Dine hjælpere er sm privatansatte mfattet af ferielven. De har derfr ret til at hlde 25 dages ferie, svarende til 5 uger m året, uanset m de har ptjent feriegdtgørelse året før eller ej. Hjælpere, der har ptjent feriegdtgørelse, har gså pligt til at hlde ferie indenfr ferieåret. Hjælpere, der eventuelt ikke har ptjent feriegdtgørelse, må selv finansiere en eventuel ferie. Feriefridage, særlige feriefridage, msrgsdage m.v. Feriefridage, særlige feriedage, msrgsdage g lignende fridage er ikke mfattet af ferielven. Dine hjælpere har derfr sm udgangspunkt ikke ret til disse fridage. Du skal være pmærksm på, at kmmunen ikke dækker løn- g ansættelsesudgifter, sm ikke indgår i dit BPA - tilskud. Optjeningsperiden Ferie ptjenes i kalenderåret (1. januar-31. december) med 2,08 feriedage pr. måned, din hjælper er ansat. Er hjælperens ansættelse krtere end en måned, eller er der dage i en måned, hvr hjælperen ikke ptjener ret til ferie, ptjenes 0,07 feriedag pr. ansættelsesdag. Ferieåret Ferien skal afvikles i periden 1. maj i indeværende år til 30. april året efter. Ferieplanlægningen Dine hjælpere har ret til 3 ugers sammenhængende ferie i hvedferieperiden fra 1. maj til 30. september. Du bør derfr så tidligt sm muligt udarbejde ferieplanen i samarbejde med dine hjælpere, så den enkeltes ønsker g behv imødekmmes i videst muligt mfang. Ved eventuel uenighed m ferietidspunktet, har du sm arbejdsgiver ret til at træffe den endelige afgørelse, frdi du skal tage hensyn til vagtplaner g dit hjælpebehv. Hvis du bestemmer ferietidspunktet, skal dine hjælpere have besked m deres ferieperide 3 måneder frinden. Feriegdtgørelse Hjælpere, der er på fast månedsløn ptjener Særlig feriegdtgørelse på p.t. 1,95 % på timeløn ptjener Almindelig Feriegdtgørelse på p.t. 12,8 % Feriekrt g feriekntbeviser Feriekrt Hvis kmmunens lønkntr varetager din lønadministratin, vil dine hjælpere få tilsendt et feriekrt ca. 1. april. Revideret :52 Side 28 af 48

29 Feriekntbevis Hvis du selv eller en frening/virksmhed varetager din lønadministratin g har indbetalt feriepengene rettidigt til FerieKnt, vil dine hjælpere få tilsendt et feriekntbevis ca. 1. marts. Feriekntbeviserne skal underskrives af hjælperne selv, når de skal have udbetalt deres feriegdtgørelse. Feriehindring g verførsel af ferie De mest almindelige, gyldige feriehindringer er egen sygdm g barselsverlv. Se flere eksempler på Arbejdsdirektratets hjemmeside Hvis din hjælper har en gyldig feriehindring ved feriens start, har hjælperen ret til at hlde ferien på et andet tidspunkt i løbet af ferieåret. Udbetaling af feriegdtgørelse uden afhldelse af ferie I visse situatiner kan en gyldig feriehindring helt afskære hjælperen fra at hlde ferien i ferieåret. I så fald kan hjælperen i stedet få udbetalt sin feriegdtgørelse uden at hlde ferien, eller søge ferien verført til det følgende ferieår efter aftale med dig sm arbejdsgiver. Husk at give besked til kmmunens lønkntr eller den, der varetager din lønadministratin, m at du g din hjælper har indgået aftale m udbetaling af feriegdtgørelse uden afhldelse af ferie. Overførsel af ferie I henhld til ferielven kan dine hjælpere efter aftale med dig verføre 5. ferieuge helt eller delvist til næste ferieår. Hvis I er enige m at verføre 5. ferieuge, skal I indgå en skriftlig aftale m det inden 30. april. Husk at give besked til kmmunens lønkntr eller den, der varetager din lønadministratin m, at du g din hjælper har indgået aftale m verførsel af ferie. Specielt ved sygdm En hjælper, der melder sig syg til dig inden sin feries begyndelse, det vil sige senest inden arbejdstids begyndelse på feriens 1. dag, har ret til at få ferien udskudt, indtil vedkmmende er raskmeldt. Ved sygdm under ferie, har ansatte, der har ptjent fuld ferie, altid har krav på erstatningsferie efter 5 sygedage, kaldet karensperiden. Ansatte der ikke har ptjent fuld ferie, kan kræve erstatningsferie efter et frhldsmæssigt færre antal sygedage. Den ansatte skal sygemelde sig hs arbejdsgiveren efter arbejdspladsens sædvanlige regler g skal fremvise lægelig dkumentatin. Karensperiden på de 5 dage begynder først at løbe fra den dag, medarbejderen plyser m sygdmmen. Retten til erstatningsferie er endvidere betinget af, at medarbejderen med en lægeerklæring kan dkumentere sygdmmen. Dette gælder gså selvm medarbejderen er på ferie i udlandet. Udgifterne til lægeerklæring, skal den ansatte selv betale. Udbetaling af feriepenge Hvis du selv varetager din lønadministratin, skal du sørge fr at indbetale dine hjælperes ptjente feriepenge til FerieKnt (se Nyttige adresser ). Tilsvarende gælder, hvis du har verdraget lønadministratinen til en frening/virksmhed. Feriegdtgørelse kan udbetales tidligst 1 måned før planlagt ferie g kun, hvis hjælperen reelt afhlder ferie. Særlig feriegdtgørelse udbetales dg samtidig med maj månedsløn, når kmmunen varetager din lønadministratin. Feriegdtgørelsen kan ikke udbetales kntant, men bliver indsat på hjælperens NemKnt Barselsrlv Dine hjælpere har ret til barselsrlv i henhld til Lv m ret til rlv g dagpenge ved barsel. Lvgivningen er særdeles fleksibel g gør det Revideret :52 Side 29 af 48

30 muligt at hlde barselsrlv med mange frskellige kmbinatiner. Arbejdsdirektratet g Ligestillingsministeriet har udgivet en pjece, der beskriver de frskellige muligheder. Din hjælper har desuden ret til frihed til sine graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden. Din hjælper skal derfr være pmærksm på, at ved frlængelse af rlven i periden med løn, vil lønnen blive frhldsmæssigt nedsat. Tidsfrister Din hjælper skal indenfr følgende tidsfrister infrmere dig m, hvrdan barselsrlven frventes afhldt: Se mere på: Barselsfnd Du er sm arbejdsgiver frpligtet til at indbetale bidrag til Barselfnden. Kmmunen dækker din udgift til dette efter regning, g får efterfølgende refunderet lønudgiften helt eller delvist fra Barselsfnden. Varselsfrist Frventet fødselstermin Tilbagevenden fra rlv Fædrerlv uge Udvidet fædrerlv inden 46.uge Udskudt rlv (ret): Udskudt rlv (aftale) 3 mdr. før 8 uger efter fødslen 4 ugers varsel 4 ugers varsel 16 ugers varsel 8ugers varsel Barsels- g fædrerlv Fr at være berettiget til løn under barsel, skal din hjælper være fastansat hs dig g pfylde beskæftigelseskravet m mindst 74 timers arbejde de sidste 8 uger frud fr rlvens påbegyndelse. Vesthimmerlands Kmmune yder fuld løn under hjælperens barselsrlv til kvindelig hjælper: 8 uger før frventet fødsel g 24 uger efter fødslen mandlig hjælper: 2 uger efter fødslen g p til 10 uger yderligere efter fødslen Der udbetales sædvanlig løn fra 1. rlvsdag med maksimum 37 timer pr. uge, hvilket vil sige grundløn samt arbejdstidsbestemte tillæg. Arbejdstidsbestemte tillæg beregnes frhldsmæssigt efter nedgangen i timetallet. Hvis udbetalingen fra barselsfnden er mindre end mkstningerne til fast påregnelig løn fr hjælperen, dækker kmmunen frskellen Et frældrepar har tilsammen ret til rlv med dagpenge i ialt 52 uger. Heraf er 32 uger fælles, så frældrene selv kan frdele dem imellem sig. Retten til fuld løn under rlv er frudsat, at der mdtages fuld dagpengerefusin. Når din hjælper har gjrt dig bekendt med tidspunktet fr rlven, skal du straks meddele dette til din sagsbehandler eller den virksmhed/frening, der varetager din lønadministratin. Du vil herefter få tilsendt dagpengeskemaer g vejledning. Sygdm i frbindelse med graviditet Der gælder særlige regler, hvis din hjælpers graviditet har et sygeligt frløb eller hvis arbejdets særlige karakter medfører risik fr fsteret eller graviditeten. Hvis lægen skønner, at en hjælper ikke kan arbejde pga. sin graviditet, skal hjælperen sygemeldes. Syge-/fraværserklæringen benyttes på samme vis sm ved almindelig sygdm. Der afkrydses i feltet: Sygdm i frbindelse med graviditet, g frventet fødselsdat påføres. Det er vigtigt, at du så vidt muligt prøver at frebygge sygemelding, eksempelvis ved at give din gravide hjælper mere skånsmme vagter. En hjælper bør aldrig psiges på grund af graviditet. Se afsnit m Opsigelse g brtvisning. Revideret :52 Side 30 af 48

31 NYTTIGE ADRESSER Vesthimmerlands Kmmune Himmerlandsgade Aars Tlf Sikker Telefntid Mandag - nsdag kl Trsdag kl Fredag kl Visitatinen Pstbks 60 Psykiatri-g handicapafdelingen Pstbks 55 sundhedssekretariatet. Telefn Brgerservice: Tlf Klubben fr Brugere g Hjælpere i Nrdjylland Løvenbrgparken Nørresundby Tlf Den uvildige Knsulentrdning (DUKH) Banegårdspladsen 2, 2. salpstbks Kldingwww.dukh.dk PenSam Liv frsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej Farum Tlf.: AES Kngens Vænge Hillerød HANDI frsikringsservice Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidvre Tlf.: (Mandag-trsdag kl. 9-15:30) Arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Nrdjylland Hbrvej Aalbrg SV Tlf.: Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Pstbks København Ø Tlf.: Bruger Hjælper frmidlingen Århusafdelingen Tlf.: KOOPERATIONEN Reventlwsgade 14, København V Danmark Tlf Fax Servicestyrelsen Edisnsvej Odense C Tlf.: Fax: ATP Huset Kngens Vænge Hillerød Revideret :52 Side 31 af 48

32 Bilag 1 Ansættelseskntrakt standard Ansættelseskntrakt HANDICAPHJÆLPER Servicelvens 95 g 96- Brgerstyret Persnlig Assistance Arbejdsgiver: CVR-nr. : Adresse: Pstnr: Arbejdstager: Adresse: Pstnr: GENERELLE VILKÅR Aften-/natarbejde Der må ikke sves i arbejdstiden Weekend- g helligdagsarbejde Respiratrhjælp Cpr-nr.: Særlige pgaver i en familie med børn Ledsagelse under hspitalsphld Kørekrt Ikke-ryger Arbejde under udlandsphld Aktiv deltagelse i svømmebassin Hjælp til træning Sekretærarbejde Andet Andet SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDSSTEDETS BELIGGENHED (Sæt X) Bpælen Smmerhus Flere arbejdssteder Andet ANSÆTTELSESTIDSPUNKT Ansættelsesdat: Tidsbegrænset ansættelse fra: / -20 til / -20 Herefter phører ansættelsen uden yderligere varsel FERIE Feriekrt udstedes 1 gang årlig. OPSIGELSE Følgende gensidige psigelsesvarsler gælder efter ansættelse i 0-3 mdr. : 1 dags varsel pr. måned 3-6 mdr. : 8 dage 6-12 mdr. : 14 dage Over 12 mdr. : 1 måned til udgangen af en måned Opsigelse af ansættelsesfrhldet skal ske skriftligt. Grv mislighldelse af ansættelsesfrhldet kan medføre øjeblikkelig brtvisning. Revideret :52 Side 32 af 48

33 LØN Lønnen udbetales i henhld til den kmmunale lønskala, løntrin 11 med tillæg fr frskudt arbejdstid. Der ptjenes anciennitet efter 3 års ansættelse, med mere end 8 timers arbejde i gennemsnit pr. uge, hvr der sker en stigning til løntrin 12. PENSION Der ydes pensin i henhld til Vesthimmerlands Kmmune aftale med pensinsselskabet PenSam fr handicaphjælpere. Pensinsbidraget udgør 12,6 % af lønnen excl. Arbejdstidsbestemte tillæg. ARBEJDSTID Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er.timer, beregnet ver en peride på.(nrmperiden). FORSIKRINGSFORHOLD Arbejdsgiver har frsikringspligt g har tiltrådt Vesthimmerlands Kmmunes frsikringsaftale med HANDI frsikring, sm mfatter Lvpligtig arbejdsskadefrsikring. Erhvervsansvarsfrsikring, retshjælp i civilretlige tvister samt syge-/rejsefrsikring. TAVSHEDSPLIGT Arbejdstager har tavshedspligt med hensyn til alle plysninger af frtrlig g persnlig art, sm pågældende får kendskab til i kraft af sin ansættelse, jf. Straffelvens 152 g 152 a. Tavshedspligten gælder gså efter ansættelsesfrhldets phør. ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT Arbejdstager erklærer sig indfrstået med venstående vilkår, g accepterer hermed ansættelse sm handicaphjælper Dat : Dat : Arbejdsgiver Arbejdstager OPSIGELSE Årsag til phør Afgangsdat Dat Medarbejders underskrift Dat Arbejdsgivers underskrift Bilag 2 Løntakster Revideret :52 Side 33 af 48

34 Bilag 3 Timeseddel Timelønnede (Løn indplacering 3) Indberetningsliste fr privat ansatte persnlige hjælpere Navn cpr.nr. Ansat hs Dat Arbejdstid Fra kl. Til kl. Nrmal timer Aften/ Nat Tidsbestemte tillæg Nat Lørdag Søn - g Helligdag Sygetimer Ferie Måned - År 11/ til 10/ -20 Bemærkninger TF kde I alt Underskrift Arbejdsleders attestatin Revideret :52 Side 34 af 48

35 Bilag 4 NemKnt Revideret :52 Side 35 af 48

36 Bilag 5 Referat af tjenstlig samtale Revideret :52 Side 36 af 48

37 Bilag 6 Anmeldelse af graviditet/adptin Revideret :52 Side 37 af 48

38 Bilag 7 Aftale m verførsel af ferie Revideret :52 Side 38 af 48

39 Bilag 8 Raskmelding/genptagelse af arbejde Revideret :52 Side 39 af 48

40 Bilag 9 Vejledning Oprettelse af CVR-nummer g Erhvervsknt Find ansøgningsblanketten på: Du skal udfylde følgende felter: Rubrik 1: Rubrik 2: Rubrik 4: Rubrik 5: Rubrik 6: Rubrik 12: Rubrik 14: sæt X i feltet Nej, det søger jeg hermed skriv navn, adresse, tlf. sæt X i feltet Enkeltmandsfirma skriv cpr-nummer g navn skriv Hushldning med ansat medhjælp skriv i feltet branchekde sæt X i felterne A-skat, ATP, AM-bidrag g månedlig afregning skriv den dat, hvr den første hjælper starter udfyld dat g navn (blkbgstaver) g underskriv frmularen Blanketten sendes til Erhvervs- g Selskabsstyrelsen (adressen øverst til venstre i skemaet). Oprettelse af Erhvervsknt: Når Erhvervs- g Selskabsstyrelsen har tildelt dig et CVR-nummer, henvender du dig i din bank fr at få prettet en erhvervsknt. Revideret :52 Side 40 af 48

41 Bilag 10 HANDI Frsikring Revideret :52 Side 41 af 48

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSI- STANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSI- STANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSI- STANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Handicapafdelingen 2012 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSI- STANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSI- STANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSI- STANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Handicapafdelingen 2012 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere