Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social"

Transkript

1 Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Denne drejebog er et konkret værktøj til håndtering af omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social. Formålet med drejebogen er at sikre en lige behandling af de berørte medarbejdere. Drejebogen følger de retningslinjer for omplacering og afskedigelser af medarbejdere ved strukturændringer og besparelser, som er aftalt i RMU og er et underdokument til Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland. Den 31 august 2015 Sagsbehandler HK/BETRAD Tel Sagsnr Drejebogen er udarbejdet som et generelt dokument og kan derfor tilrettes under hensyntagen til den konkrete situation. De tilrettede retningslinjer, herunder tids- og procesplaner, drøftes i det relevante LMU. Side 1 1. Forberedende ledelsesarbejde Ved omstruktureringer og besparelser skal ledelsen indledningsvis skaffe sig et ledelsesmæssigt overblik over handlemuligheder, herunder muligheder for omplaceringer inden for eget LMU område. Der er i denne fase ikke drøftelser med enkeltpersoner eller LMU. Ledelsen skal overveje: a. Ny organisation i forhold til de fremtidige opgaver og funktioner. b. Hvordan skal den fremtidige sammensætning af personale være, herunder fremtidige krav til kompetencer? c. Ved flytning af opgaver i forbindelse med omlægninger og/eller besparelser, overvejes om den/de medarbejdere, der i dag løser opgaven, skal følge opgaven. d. Er der vakante stillinger? e. Er der muligheder for frivillige ordninger? f. Er der muligheder for at konvertere budgetterede vikarmidler til faste stillinger? g. Hvilke kriterier skal der være for udvælgelse til omplacering/afsked? h. Hvilke medarbejdere/medarbejdergrupper kan/skal tilbydes omplacering? Se i øvrigt RMU s retningslinjer. i. Hvilke støtteforanstaltninger skal der etableres? Støttemuligheder j. Hvordan er tidsplanen for implementering? Skabelon til tidsplan

2 k. Hvordan kommunikerer ledelsen med relevante parter? Hvor i forløbet er der evt. behov for tavshedspligt? Skabelon til kommunikationsplan l. Er der behov for at indhente hjælp og rådgivning fra HR i Psykiatri og Social gerne så tidligt som muligt i processen 2. Information og inddragelse af medarbejdere Når de ledelsesmæssige forberedelser er afsluttet giver ledelsen uopfordret - inden iværksættelse af omplaceringer information til LMU udvalget om: a. Baggrund for besparelse/omstrukturering b. RMU s vedtagne Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland. c. Procedure for omplacering og afskedigelse i henhold til denne drejebog. d. Antal af påtænkte omplaceringer/afskedigelser og den konkrete fremgangsmåde (tidsplan og udvælgelsesprocedure) ved den forestående personalereduktion, samt hvilke støtteforanstaltninger enheden ønsker at benytte. Det lokale LMU behandler ledelsens kriterier for udvælgelse af de medarbejdere, der skal løse de fremtidige opgaver og kriterier for udvælgelse af de medarbejdere, der forventes omplaceret eller afskediget. Ledelsen skal sikre, at tillidsrepræsentanter for berørte medarbejdere er orienteret. Ledelsen giver tilsvarende information på personalemøder på arbejdspladsen. Hvis den planlagte personalereduktion peger på konkrete funktioner og dermed på konkrete medarbejdere, eller hvor det er tydeligt i forhold til opgavebortfald, at det er konkrete medarbejdere, der vil blive berørt, skal disse orienteres så tidligt som muligt i forløbet og inden personalemøde eller møde i LMU. 3. Indkaldelse til individuel samtale om evt. omplacering/påtænkt afsked Lederen vurderer ud fra de i RMU vedtagne retningslinjer og evt. suppleret med kriterier fastlagt af HMU/ LMU - hvilke medarbejdere der skal indkaldes til samtale om omplacering/påtænkt afsked. Inden der tages konkrete skridt til indkaldelse til samtaler om evt. omplacering/påtænkt afsked, skal lederen orientere de respektive tillidsrepræsentanter/faglige organisationer om, hvem der vil blive indkaldt og tidspunkter for afholdelse af samtaler. Formålet er, at give mulighed for at tillidsrepræsentanten kan deltage, såfremt medarbejderen ønsker dette. Ledelsen overvejer, om der i LMU skal aftales en procedure for, hvordan medarbejderne får at vide, om de er indkaldt til samtale. Ledelsen indkalder personligt de pågældende medarbejdere til en individuel orienteringssamtale med oplysning om baggrunden for samtalen og med opfordring til at tage en bisidder med se skabelon til brev. Der vedlægges pjecen: Overførsel, omplacering og evt. afsked. Side 2

3 Så vidt det ikke er muligt at aflevere indkaldelsen personligt, sendes den elektronisk via e- boks. Samtalerne afvikles først med de medarbejdere, som tænkes tilbudt en overførsel eller omplacering inden for egen enhed: Hvis medarbejderen tilkendegiver, at det ønsker den pågældende ikke, så kan tilbuddet om overførsel eller omplacering til denne stilling gives til en anden medarbejder. Lederen inddrager HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social med henblik på rådgivning vedrørende løn- og ansættelsesvilkår ved overførsel eller omplacering i henhold til de gældende retningslinjer. 4. Individuel samtale om evt. omplacering/afsked Der afholdes som udgangspunkt ikke samtaler eller sendes breve op til fridag/ferie eller mærkedage, med mindre andet er aftalt i LMU. Under samtalen orienterer ledelsen medarbejderen om begrundelsen for, at det er pågældende, der er udpeget til overførsel eller påtænkt omplacering/afsked. Medarbejderen orienteres vedr. omplacering: a. Hvis der er muligheder for overflytning eller omplacering inden for eget LMU område tager ledelsen en drøftelse med medarbejderen om disse muligheder. b. Hvis tilbuddet om omplacering betyder en væsentlig stillingsændring, skal medarbejderen varsles om ændringen. c. Hvis det ikke er muligt at overflytte eller omplacere medarbejderen inden for LMU-området, orienteres medarbejderen om, at ledelsen vil undersøge omplaceringsmuligheder inden for HMU-området og i regionen i øvrigt. Der udarbejdes referat fra samtalen, der snarest muligt sendes til deltagerne, se skabelon til referat. Der udleveres en høringsskrivelse (påtænkt opsigelse eller påtænkt væsentlig stillingsændring). Brevet kan også sendes elektronisk /afleveres efterfølgende. Hvis der ikke er mulighed for overførsel eller omplacering, iværksætter lederen proceduren for opsigelse. I den påtænkte opsigelse redegøres for begrundelsen for omplacering/afsked - og kort for forsøget på omplacering inden for regionen. Ledelsen skal anføre begrundelsen for, at der er peget på den pågældende medarbejder. Det indebærer, at der skal henvises til de kriterier, der er besluttet i LMU for udpegning til eventuel omplacering/opsigelse. Der skal endvidere henvises til, at ledelsen ud fra en samlet vurdering på baggrund af disse kriterier har fundet, at det er den pågældende medarbejder, der bedst kan undværes ved løsningen af den fremtidige opgave. Side 3

4 Påtænkt opsigelse kan ikke sendes, hvis der er ledige relevante stillinger indenfor eget LMU område. Påtænkt opsigelse kan sendes, selvom der er ledige stillinger indenfor RM. Alt relevant materiale; påtænkt opsigelse, fremsendte ledige stillinger, omplacering og opsigelse skal journaliseres på den elektroniske p-sag. 5. Omplacering generelt Afsøgning af omplaceringsmuligheder i høringsperioden I perioden indtil eventuel fremsendelse af opsigelse, påhviler det den lokale ledelse at undersøge mulighederne for omplacering dels indenfor eget LMU-område, dels indenfor HMUområdet såvel som RMU. Den lokale ledelse skal i høringsperioden undersøge de aktuelle muligheder for overførsel og omplacering inden for eget HMU område og i regionen i øvrigt ved at gennemse oversigten over de ledige stillinger, der er opslået både internt og eksternt. De stillinger, der opslås eksternt kan findes på De stillinger, der opslås internt, findes på Det er relevant at orientere sig begge steder. Den lokale ledelse/hr medarbejder fremsender via mail alle faglige relevante stillingsopslag til medarbejderen med en opfordring til at søge de ledige stillinger. Uanset medarbejderens ønsker skal alle relevante stillingsopslag til medarbejderen. Fremsendelsen skal dokumenteres. Medarbejderen skal herefter søge stillingen på normal vis og i ansøgningen tydeligt gøre opmærksom på, at vedkommende er under omplacering grundet besparelser. Samtidig bedes medarbejderen om at kontakte den lokale HR medarbejder, der formidler besked videre til HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social. HR, Personale og forhandling vil herefter tage kontakt til den enhed, som den ledige stilling hører under, for at sikre, at medarbejderen indkaldes til en samtale med fortrinsret til ansættelse i henhold til omplaceringsretningslinjerne. Det anbefales, at medarbejderen også selv holder øje med ledige stillinger. Hvis medarbejderen ser en stilling, som vedkommende ønsker at søge, sendes en ansøgning og samme procedure som ovenfor følges. Hvis der er mulighed for overførsel eller omplacering af en medarbejder, der endnu ikke har modtaget endelig opsigelse, så vil denne have fortrinsret til en overførsel eller omplacering i forhold til medarbejdere, der er opsagte men endnu ikke er fratrådt. Hvis der er mulighed for omplacering afholdes en samtale mellem ledelsen af den eventuelt kommende arbejdsplads og medarbejderen. Hvis der er flere medarbejdere under omplacering, som søger den samme stilling, vælger ledelsen, hvem der skal indkaldes til samtale. Herefter vælger ledelsen, hvem der skal tilbydes stillingen. Tillidsrepræsentanten orienteres om samtalen/samtalerne. Hvis der sker omplacering indenfor eget HMU og der ikke er tale om en væsentlig Side 4

5 stillingsændring, er medarbejderen ikke omfattet af omplaceringsretningslinjerne. Dette kaldes derfor overførsel. Lønnen forhandles derfor fra bunden i forhold til funktionsløn. Afsøgning af muligheder for omplacering i opsigelsesperioden Medarbejderen har mulighed for i hele opsigelsesperioden at afsøge relevante stillingsopslag og muligheder inden for Region Midtjylland. Ledelsen undersøger muligheder indenfor LMUområdet. Hvis medarbejderen i opsigelsesperioden ser en stilling, der kunne være relevant, kontaktes den lokale HR medarbejder. Samtidig fremsender medarbejderen en ansøgning, hvor der tydeligt gøres opmærksom på, at medarbejderen er under omplacering grundet besparelser og har fortrinsret til ledige stillinger. Medarbejderen orienteres om, at alle ledige stillinger i regionen bliver slået op på Bemærk, at der på hjemmesiden både er interne stillingsopslag interne job og eksterne stillingsopslag. Det er relevant at orientere sig begge steder. Omplacering med start før udløb af opsigelsesperiode Det aftales mellem den afgivende og den modtagende enhed, hvis der skal ske omplacering før udløb af opsigelsesperioden. Den afgivende enhed kan afvise at frigøre medarbejderen før tid, hvis særlige driftsmæssige hensyn tilsiger det. Lønforhandling Der skal altid være en lønforhandling i forbindelse med omplacering. Den nye ledelse tager initiativ til forhandlingen. Lønniveau Som udgangspunkt bevares det hidtidige lønniveau ved omplacering til stilling på samme niveau, der henvises til omplaceringsretningslinjerne. Den samlede løn reduceres dog, hvis der er tale om nedgang i timetal den reelle timeløn bibeholdes. Ved omplacering til en ændret funktion fx fra en specialistfunktion til en basisstilling, skal der ske en konkret vurdering af, om der skal ske ændring i lønindplaceringen. Den omplacerede medarbejder bevarer dog altid sit hidtidige lønniveau i en periode svarende til opsigelsesperioden. Indhentning af lønoplysninger Den modtagende enheds HR medarbejder rekvirerer den hidtidige lønsammensætning fra den afgivende enheds HR medarbejder og videregiver den til den modtagende ledelse med henblik på lønforhandling. Kørselsgodtgørelse og kørsel som arbejdstid Der udbetales kun kørselsgodtgørelse, hvis det er aftalt særskilt. Det godkendes kun, at køretid til det nye arbejdssted er arbejdstid, hvis det aftales særskilt. Situation 1: Omplacering til en anden enhed grundet besparelser hvor man selv har søgt stillingen som led i omplacering Udgangspunktet i Psykiatri og Social er, at der ikke gives kørselsgodtgørelse for merkørsel mellem hjem og arbejdssted i opsigelsesperioden. Ligeledes er det udgangspunktet, at en Side 5

6 forøget køretid ikke regnes som en del af arbejdstiden i varslingsperioden. Der er dog mulighed for individuelle aftaler se nedenfor. Situation 2: Omplacering grundet varslet flytning af medarbejdere eller enhed Udgangspunktet i Psykiatri og Social er, at der gives kørselsgodtgørelse for merkørsel samt forøget køretid i arbejdstiden i opsigelsesperioden, når der er tale om en omplacering grundet varslet flytning af medarbejdere eller enhed (væsentlig stillingsændring). Et eksempel kan være, at en del af en institution flyttes til hovedadressen. Et andet eksempel kan være, at en medarbejders stilling flyttes til en central enhed, hvorved arbejdsstedet flyttes. Der er dog mulighed for individuelle aftaler. Der kan i den forbindelse være en bagatelgrænse, så man ikke giver godtgørelse for en meget lille forøgelse af køretiden og merkørsel. Evt. individuelle aftaler vedr. kørsel: Ved en vurdering af, om der skal aftales kørselsgodtgørelse og køretid kan det indgå, om den afgivende enhed kan bruge den pågældende medarbejder i opsigelsesperioden eller om funktionen er nedlagt, og arbejdspladsen mere har brug for at få en hurtig besparelse. Hvis den afgivende enhed sparer lønudgiften, fordi medarbejderen fratræder hurtigere end efter opsigelsesperioden, så kan det være med til at finansiere udgiften til transportgodtgørelse. Endvidere kan andre væsentlige hensyn tages i betragtning. 6. Omplacering til fast stilling i høringsperioden HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social sender et omplaceringsbrev til medarbejderen, hvis der sker omplacering til en fast stilling i høringsperioden altså inden medarbejderen modtager en opsigelse. Den nye enhed tager initiativ til en lønforhandling, jf. omplaceringsretningslinjerne. Den afgivende enhed udfylder personaleformular vedrørende afgang og indsender den til HR, Løn og refusion i Psykiatri og Social med henblik på afmelding af medarbejderen i lønsystemet. En evt. løndifference i opsigelsesperioden betales pr. regning til den nye enhed. Den modtagende enhed udfylder personaleformular vedrørende ansættelse og indsender den til HR, Løn og refusion i Psykiatri og Social med henblik på oprettelse af medarbejderen i lønsystemet. Den modtagende enhed udarbejder ansættelsesbrev. Ferie overføres til modtagende enhed. 7. Omplacering til tidsbegrænset stilling i høringsperioden Ved omplacering til en tidsbegrænset stilling, skal man stadig opsiges fra sin gamle stilling også hvis der er tale om en ansættelse internt under samme ledelse. Der udarbejdes ikke et omplaceringsbrev ved omplacering til en tidsbegrænset stilling. Den nye ledelse tager initiativ til en lønforhandling. Side 6

7 Den afgivende enhed udfylder personaleformular vedrørende afgang og indsender den til HR, Løn og refusion i Psykiatri og Social med henblik på afmelding af medarbejderen i lønsystemet. En evt. løndifference i opsigelsesperioden betales pr. regning til den nye enhed. Den modtagende enhed udfylder personaleformular vedrørende ansættelse og indsender den til den relevante lønkonsulent i HR, Løn og refusion i Psykiatri og Social med henblik på oprettelse af medarbejderen i lønsystemet. Den modtagende enhed udarbejder ansættelsesbrev vedr. den tidsbegrænsede stilling. Ferie overføres til modtagende enhed. Der er fortsat som udgangspunkt fortrinsret til faste stillinger i en periode svarende til den oprindelige opsigelsesperiode. Der skal tages stilling til udbetaling af evt. fratrædelsesgodtgørelse ved udløb af den tidsbegrænsede ansættelse. Se særskilt punkt om fratrædelsesgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med omplacering til tidsbegrænset stilling Ved omplacering til en tidsbegrænset stilling skal der tages særskilt stilling til evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse. Der udbetales først fratrædelsesgodtgørelse, når medarbejderen faktisk fratræder dvs. ved udløb af den tidsbegrænsede ansættelse, medarbejderen omplaceres til. Der skal laves en konkret vurdering og aftale med udgangspunkt i den konkrete situation. Det skal her noteres, hvem der betaler hvad. Eksempelvis om den afgivende arbejdsplads betaler hele fratrædelsesgodtgørelsen (f.eks. ved omplacering til et kortere vikariat) eller om fratrædelsesgodtgørelsen skal deles mellem afgivende og modtagende enhed (f.eks. ved omplacering til et længere vikariat). Bemærk dog, at medarbejderens ret til fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, hvis den tidsbegrænsede ansættelse munder ud i en fastansættelse. Ved endeligt stillingsophør vurderes det, om der er ret til fratrædelsesgodtgørelse. Som udgangspunkt overtager man alle forpligtelser vedr. en omplaceret medarbejder, som ansættes med fortrinsret, jf. retningslinjerne for omplacering. HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social anbefaler, at der er en drøftelse mellem den afgivende og den modtagende enhed, idet der skal laves en konkret individuel vurdering. Afhængig af vikariatets varighed, vil fratrædelsesgodtgørelsen f.eks. kunne stige fra 1 til 3 måneder jf. funktionærlovens 2a 1 i løbet af den tidsbegrænsede ansættelse (hvis man ligger lige på grænsen til at være berettiget til tre måneders fratrædelsesgodtgørelse). Hvis der er tale om en medarbejder, der omplaceres fra et af de somatiske hospitaler, kontakter den modtagende enhed, HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social, der så vil tage kontakt til det pågældende hospitals HR afdeling med henblik på en aftale. 1 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn. Side 7

8 8. Fortrinsret Medarbejdere, der er udpeget til omplacering og evt. opsigelse grundet besparelser eller omstruktureringer, har som udgangspunkt en fortrinsret til ansættelse i en tilsvarende stilling. Bemærk, at medarbejdere, der er i høringsperioden for den påtænkte opsigelse, har fortrinsret frem for medarbejdere, der har modtaget opsigelse. Efter afholdelse af samtale skal der være afgørende faglige/personlige årsager til at de pågældende ikke ansættes. Det skal i den forbindelse vurderes om de krævede kompetencer kan erhverves gennem oplæring i en periode ca. svarende til opsigelsesperioden. Er der flere medarbejdere med fortrinsret, vælges den, der vurderes at være bedst egnet til at løse de fremtidige opgaver. Hvis der ikke kan ske ansættelse af en medarbejder under omplacering, skal begrundelsen godkendes af HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social, jf. også nedenfor. Det er vigtigt, at man i stillingsopslaget beskriver de krævede kompetencer præcist og uddybende. Dette er både af hensyn til de medarbejdere, der søger stillingen, og af hensyn til at sikre driften i enheden/institutionen. Den konkrete vurdering af, om en medarbejder har de krævede kompetencer til en given stilling, baserer sig grundlæggende på de krav der stilles i stillingsopslaget. Det er således også den beskrivelse som HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social som udgangspunkt lægger til grund for en vurdering af, om et afslag kan godkendes. Det præciseres, at fortrinsretten gælder til stillinger man søger helt frem til udløb af opsigelsesperioden også selvom den nye ansættelse først starter efter et ophold mellem den oprindelige stilling og den nye stilling. Bliver der et ophold mellem ansættelserne vil det dog medføre, at man ikke længere har ret til som udgangspunkt at få den samme løn som hidtil. Tilsvarende kan der ikke ske overførsel af feriesaldi, men i stedet udstedes feriekort. Der vil som udgangspunkt blive tale om prøvetid i den nye stilling. En eventuel fratrædelsesgodtgørelse vil i tilfælde af ophold mellem de to ansættelser - skulle udbetales i forbindelse med fratrædelsen fra den oprindelige stilling. 9. Afslag Gives der afslag til en medarbejder med fortrinsret, skal en skriftlig begrundelse for afslaget godkendes af HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social, før der kan ske ansættelse af en anden ansøger, der ikke har fortrinsret. Ansættes en anden medarbejder med fortrinsret, er der ikke krav om godkendelse. Når afslaget er godkendt af HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social, kontakter ledelsen den pågældende ansøger og giver telefonisk besked om afslaget og uddybning heraf. Det tilbydes ansøgeren at få tilsendt det begrundede afslag i skriftlig form. Hvis ansøgeren ikke ønsker dette, gøres opmærksom på, at det begrundede afslag i alle tilfælde lægges på den pågældendes personalesag. HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social journaliserer det godkendte skriftlige afslag på den elektroniske p-sag. 10. Opsigelse For opstart af opsigelse, se afsnit 4. Individuel samtale om evt. omplacering/afsked ovenfor. Side 8

9 Høringsperioden vil for de fleste faggrupper være ca. 2 uger, hvor det er muligt for medarbejderen at komme med bemærkninger til den påtænkte opsigelse. Hvis ledelsen efter at have fået bemærkninger fastholder afskedigelsen, sender lederen opsigelsen, hvori begrundelsen gentages, og man forholder sig til eventuelle bemærkninger. Har der været fremsat ønske om uddybende begrundelse i forbindelse med høringen, skal ledelsen uddybe begrundelsen. Ledelsen skal være opmærksom på, at eventuelle høringssvar og møder med medarbejdere og organisationer som følge af høringssvar, kan indebære en forsinkelse af processen. I høringsperioden og umiddelbart inden afsendelse af opsigelsen undersøger den lokale ledelse, om der bliver opslået stillinger, der giver mulighed for en omplacering. Se afsnit 5. Omplacering generelt ovenfor. Udgangspunktet er at opsigelser sendes i e-boks. Ledelsen orienterer medarbejderen ved den individuelle samtale, om at en eventuel opsigelse sendes elektronisk. Medarbejderen fortsætter med sit arbejde i opsigelsesperioden. Fritagelse fra arbejdet sker kun i særlige situationer og skal altid godkendes i Direktionen. Medarbejderen skal orientere sin leder, hvis han/hun er blevet tilbudt omplacering til en anden stilling, men medarbejderen skal ikke sende en kontraopsigelse. Opsigelse kan ikke sendes, hvis der er ledige relevante stillinger indenfor RMU, HMU- eller LMU-området. Der skal dog foretages en vurdering af sandsynligheden for, at der sker en ansættelse. Opsigelse af tillidsbeskyttede medarbejdere MED aftalen 33, stk. 2 bestemmer, at der inden afskedigelse af en tillidsbeskyttet medarbejder, skal være en forhandling med den faglige organisation. Forhandlingen skal medføre enighed om, at afskedigelsen er begrundet i tvingende årsager. I 33, stk. 4 bestemmes det, at ved afskedigelse af en tillidsbeskyttet medarbejder er opsigelsesvarslet det overenskomstmæssige varsel tillagt 3 måneder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel skal de 3 måneder ikke tillægges jfr. 33, stk. 4, 2. pkt. 11. Støtteforanstaltninger Det er meget vigtigt, at ledelsen drager omsorg for medarbejderen i opsigelsesperioden, f.eks. ved at lederen eller andre har samtaler med medarbejderen vedrørende personlige, kollegiale og faglige problemstillinger i forbindelse med fratræden. Lederen overvejer sammen med medarbejderen hvem der i øvrigt kan rådgive og støtte medarbejderen; tillidsrepræsentant, fagforening, A-kasse m.fl. Medarbejdere og ledere kan i hele forløbet få støtte fra nærmeste leder og HR, Personale og forhandling i Psykiatri og Social i forhold til de problemer, som måtte opstå. Herudover har Koncern HR en række tilbud i forbindelse med gennemførelse af Side 9

10 omstillings- og spareplaner støttemuligheder. Side 10

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Generel drejebog Omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer i Psykiatri og Social

Generel drejebog Omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Løn og Personale Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Generel drejebog Omplaceringer/afsked

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 19. august 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Ansættelsesbegrænsning...3

Læs mere

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning).

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Som redskab for den enkelte leder ved besparelser og omstruktureringer ved Børn og Unge udsendes denne beskrivelse af Udviklingspolitikken samt manual for udpegning

Læs mere

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Hovedudvalget Forord Region Syddanmark har et personalepolitisk værdigrundlag, som skal efterleves af ansatte i forbindelse med varetagelse

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Besættelse af ledige stillinger i Langeland Kommune

Besættelse af ledige stillinger i Langeland Kommune Indstilling til drøftelse i HU, efterfølgende i ØK november 2015 Besættelse af ledige stillinger i Langeland Kommune Det har hidtil været praksis i kommunen at faste og midlertidige stillinger over 6 måneder

Læs mere

Skitse til drejebog for personaleproces ved fusion af Centralkøkkenet, AUH Risskov, Psykiatri og Social, og Køkkenet ved Aarhus Universitetshospital

Skitse til drejebog for personaleproces ved fusion af Centralkøkkenet, AUH Risskov, Psykiatri og Social, og Køkkenet ved Aarhus Universitetshospital Skitse til drejebog for personaleproces ved fusion af Centralkøkkenet, AUH Risskov, Psykiatri og Social, og Køkkenet ved Aarhus Universitetshospital Forord Denne skitse til drejebog omhandler personaleprocessen

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2012.0179: Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Helene Grarup Smidt) mod Hjørring Kommune (advokat Christian K. Clasen) Afsagt

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Afskedigelse Unges 1

Afskedigelse Unges 1 Unges 1 Overordnet Institutionen er den ansættende myndighed og de ansætter og afskediger medarbejderne Det er lederen, der udvælger til afsked, dog begrænsninger i love og aftaler Tillidsrepræsentanten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Bilag til cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere 2014

Bilag til cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Personale og Løn afsnit 3 21-11-2013 Bilag til cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere 2014 Afsnit 1: Proces for forflyttelsesrunden... 3 Afsnit 2:

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 5. februar 2016 Modst. nr. 003-16 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten (Til samtlige ministerier

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Titel Formål - Hvilke processer/r skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Ansvarlig - Enhed/kontaktperson Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Opdatering - Seneste opdatering

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Referat

Hospitalsenheden Vest. Referat Hospitalsenheden Vest 7. juni 2015 /LYKFRA Refer til møde i Arbejdsgruppen vedrørende planlægning af personaleprocesser forbundet med implementering kl. 15:45 i Mødelokale 3, Staben, Indgang S, Regionshospitalet

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Soc.plan. Kommunikation og Formidling. Områdeleder. Områdeleder

Soc.plan. Kommunikation og Formidling. Områdeleder. Områdeleder Psykiatri og Social Administrationen Bilag 5 Eksempel på tids-og procesplan afvikling afdelinger (når beslutningen er truffet) Tingvej 15B Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

TR ROLLEN OG KOMPETENCER

TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR MØDE 17. og 18. JANUAR 2014 Ved faglig konsulent Helle Ingemann Harmsen Med baggrund i konkret sag, drøftes snitfladen med kredskonsulent og lokal TR Omplacering Optakt til

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

Retningslinier for lokale lønforhandlinger

Retningslinier for lokale lønforhandlinger RMU 8/2 2007 bilag pkt.11 Region Midtjylland HR Viborg Udkast Overordnede Retningslinier for lokale lønforhandlinger i Region Midtjylland for 2007 30. januar 2007 Indledning Region Midtjylland står overfor

Læs mere

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag.

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag. DJs bestyrelse GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Kenneth Plummer D +45 3520 8012 E kp@dr.dk 15. august 2007 Kære bestyrelsesmedlemmer Tak for et

Læs mere

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Formål med lønpolitikken Formålet med lønpolitikken er - for det første at beskrive den samlede lønstruktur - herunder hvad der giver løn, og hvad der giver

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD

Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD 13-09-2007 Sagsnr. 2007-7705 Håndtering af medarbejdere i Revisionsdirektoratet (RD) i forbindelse med udbuddet af Københavns

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune For ledere i Næstved Kommune 1 Indledning I forbindelse med besparelser foreligger et forløb, der kan være vanskeligt som leder at have overblik over samt håndtere. Derfor har Center for personale og HR-udvikling

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården

Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården Denne tids og handleplan har indbygget en prioritering af, hvilket plejecenter der

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Notat. Personalepolitisk Værktøjskasse. Personalepolitisk værkstøjskasse. 6. oktober 2010. Personale og HR

Notat. Personalepolitisk Værktøjskasse. Personalepolitisk værkstøjskasse. 6. oktober 2010. Personale og HR Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. oktober 2010 Udfærdiget af: Personale og HR Vedrørende: Personalepolitisk Værktøjskasse Notatet sendes/sendt til: Notatet indeholder det samlede

Læs mere

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale Direktionscenter Lokal MED-aftale, Juni 2011 Lokal MED-aftale Juni 2014 1 Bilag 1a MED-udvalgenes sammensætning Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgenes

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer:

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer: Emne: Tryghed i ansættelsen Principper for omplacering/afskedigelse af medarbejdere ved organisationsændringer, nedlæggelse af arbejdspladser og budgetrelaterede personalereduktioner. 1 Reduktion i antallet

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

Ressortomlægninger 2015

Ressortomlægninger 2015 Ressortomlægninger 2015 Informationsmøde ansættelsesretlige forhold 1. 1 Delingsaftaler mv. 2 TIDSPLAN FOR DELINGSAFTALER MV. Udarbejdelse af delingsaftaler igangsættelse snarest muligt Mandag den 10.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Ansættes af kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte retningslinier --------------------------------------- Ansættelsesgruppe, der indstiller:

Ansættes af kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte retningslinier --------------------------------------- Ansættelsesgruppe, der indstiller: Norddjurs Kommune udkast til retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser. Godkendt af Kommunalbestyrelsen. Marts 2007 Emne: Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016.

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016. Notat Side 1 af 5 Til Til Aarhus Byråd Orientering Orientering om Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indsatser i forbindelse med implementering af kontanthjælpsloft, 225-timers

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2008 Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. 07-333/24-2 Dataark PKAT med specifikation 0231 Bioanalytikere Fællesoverenskomst

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere