Finanstilsynets interne retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets interne retningslinjer"

Transkript

1 Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse af lån m.v. for Finanstilsynets ansatte. Del I Handel med værdipapirer m.v. Handel med værdipapirer m.v. 1. Ansatte i Finanstilsynet må ikke handle kapitalandele, obligationer og afledte instrumenter, medmindre disse er omfattet af 2, udstedt af følgende virksomheder eller disses modervirksomheder: a) Virksomheder med tilladelse i henhold til kapitel 3 i lov om finansiel virksomhed, 7 i lov om værdipapirhandel m.v., 7 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge eller kapitel 2 i lov om pantebrevsselskaber. b) Øvrige danske virksomheder end de i a) nævnte, hvis værdipapirer handles på et reguleret marked, en alternativ markedsplads eller en multilateral handelsfacilitet i Danmark eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. c) Udenlandske virksomheder som Finanstilsynet har væsentlige informationer om. 2. Ansatte i Finanstilsynet må, uanset 1, for egen regning, uden forudgående tilladelse fra administrationschefen, handle med værdipapirer m.v., jf. dog 4, herunder: 1) Handle kapitalandele, i det omfang disse ikke er omfattet af 1, litra a)- c). 2) Erhverve kapitalandele på baggrund af tildelte tegningsretter, herunder afhænde tegningsretterne. 3) Handle statsobligationer, realkreditobligationer (RO er), særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO er), særligt dækkede obligationer (SDO er) og ikkebørsnoterede erhvervsobligationer, som ikke kan konverteres til kapitalandele omfattet af 1, litra a)-c). 4) Handle kapitalandele udstedt af investeringsforeninger m.v., under tilsyn af Finanstilsynet, jf. 196 i lov om investeringsforeninger m.v. eller handle inden for puljeindlån, jf. 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed. 5) Handle inden for pensionsordninger, hvor den ansatte ikke har direkte indflydelse på konkrete investeringsdispositioner vedrørende den pågældendes pensionsmidler. 6) Placere midler i en større ordning med flere deltagere administreret af en finansiel virksomhed, hvor den ansatte ikke har indflydelse på konkrete investeringsdispositioner inden for ordningen (porteføljepleje).

2 7) Erhverve kapitalandele i pengeinstitutter eller garantbeviser i sparekasser med henblik på at opnå aktionær- eller garantfordele, f.eks. i form af højere rente på indlån eller lavere rente på udlån, dog således, at den samlede kursværdi af beholdningen ved købet ikke overstiger kr. 8) Afhænde kapitalandele i pengeinstitutter eller garantbeviser i sparekasser, som er erhvervet med henblik på at opnå aktionær- eller garantfordele i overensstemmelse med nr. 7, når den samlede kursværdi af beholdningen ved salget ikke overstiger kr. Stk. 2. Ansatte i Finanstilsynet må for egen regning, med forudgående tilladelse fra administrationschefen, handle kapitalandele fra udenlandske virksomheder, som Finanstilsynet ikke har væsentlige informationer om, jf. dog stk. 1, nr.2, jf. dog 4. Stk. 3. Ansatte må gerne modtage værdipapirer m.v. ved arv, gave, skifte af fællesbo, erstatning, godtgørelse eller lignende. 1, 2, stk. 1, og 3 og 4 finder dog tilsvarende anvendelse i forbindelse med afhændelse. 3. Ansatte i Finanstilsynet må, uanset 1, med tilladelse fra administrationschefen, afhænde kapitalandele, obligationer og afledte instrumenter. Tilladelse kan ikke meddeles, hvis Finanstilsynet har væsentlige tilsynsinformationer, som endnu ikke er offentliggjort. Stk. 2. Ansøgninger efter stk. 1, skal behandles hurtigst muligt og svar skal gives inden 5 arbejdsdage. Stk. 3. Tilskyndelse til erhvervelse eller afhændelse af kapitalandele, obligationer og afledte instrumenter, som er omfattet af 1, må ikke foretages af ansatte i Finanstilsynet, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen, jf. 35, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. del II nedenfor. 4. Ansatte i Finanstilsynet må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger, jf. 356, stk. 2, jf. 77, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Salg af kapitalandele, obligationer og afledte instrumenter, omfattet af 1 og 2, jf. 3, skal indberettes til administrationschefen, hvis disse afhændes inden for 6 måneder efter erhvervelsen. Indberetningen skal indeholde begrundelse og efter omstændighederne dokumentation for, at erhvervelsen ikke kan anses for at være sket med henblik på salg tidligere end 6 måneder efter erhvervelsen. Indberetning af beholdning 5. Ansatte i Finanstilsynet, skal senest samtidig med tiltrædelsen i Finanstilsynet indberette beholdninger af værdipapirer til administrationschefen. Det skal også indberettes, hvis man ikke har beholdninger, jf. 1. pkt. Medarbejderordninger fra tidligere arbejdsgiver 6. Ansatte, der tidligere har været ansat i virksomheder med medarbejderordninger, herunder bl.a. medarbejderaktieordninger og medarbejderobligationsordninger, må ved vederlagsfri tildeling af aktier eller -obligationer, modtage de tildelte aktier eller obligationer

3 (gratisaktier/gratisobligationer). Erhvervelsen skal indberettes til administrationschefen senest 5 dage efter erhvervelsen. Stk. 2. Andre medarbejderordninger, hvor der ikke er tale om tildeling af gratisaktier/gratisobligationer men erhvervelse, f.eks. ved løbende indbetaling til ordningen (favørkursordninger), kan Finanstilsynets ansatte erhverve aktierne der er omfattet af 1, hvis aktierne er in the money (markedskursen ligger over tildelingskursen). Er aktierne out of money (markedskursen ligger under tildelingskursen), kan Finanstilsynets ansatte alene efter tilladelse fra administrationschefen erhverve aktierne, jf. 2, stk. 3. Del II Intern viden og tavshedspligt 7. Ansatte, der besidder intern viden, kan videregive denne viden til andre ansatte i Finanstilsynet. Videregivelse til andre end ansatte i tilsynet kan alene ske som et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion, jf. 36 i lov om værdipapirhandel m.v. Stk. 2. Et medlem af direktionen kan, i tilfælde hvor der er tale om særligt følsomme oplysninger, påbyde en ansat eller en gruppe af ansatte ikke at videregive disse oplysninger til andre ansatte. Stk. 3. Ansatte i Finanstilsynet skal ud over reglerne om intern viden til enhver tid iagttage de gældende tavshedsregler, jf. bl.a. 354 i lov om finansiel virksomhed. 8. Ved intern viden forstås specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, om værdipapirer, udstedere af værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort, jf. 34, stk. 2, 1. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. Stk. 2. Følgende oplysninger anses bl.a. for intern viden: 1) Ikke offentliggjorte oplysninger om regnskaber. 2) Betydelige gevinster, tab og nedskrivninger. 3) Fusionsplaner med andre virksomheder. 4) Aktieemissioner. 5) Risiko for konkursbegæring og rekonstruktionsbehandling m.v. 6) Udbyttesatser. 7) Renteændringer. 8) Indløsningstilbud m.v. vedrørende værdipapirer. Stk. 3. Når en oplysning er offentliggjort, ophører den med at have karakter af intern viden. 9. Overtrædelse af reglerne om misbrug af intern viden, jf. 35, stk. 1, og 36 i lov om værdipapirhandel m.v., straffes med bøde eller fængsel, jf. lovens 94, stk. 1. Endvidere vil der, afhængigt af overtrædelsens omfang og grovhed, kunne være ansættelsesretlige konsekvenser for den ansatte, herunder bortvisning eller afskedigelse. Del III Indberetning og godkendelse af lån, kreditter og sikkerhedsstillelse

4 Nye medarbejdere 10. Alle nyansatte medarbejdere i Finanstilsynet skal i forbindelse med deres ansættelse indberette navnet på deres pengeinstitut(ter) samt indberette eventuelle kreditter, herunder også kreditter tilknyttet et kreditkort, lån og sikkerhedsstillelse over for finansielle virksomheder til Finanstilsynets sekretariat. Med indberetningen skal følge kopi af lånedokumentet eller dokumentet vedrørende sikkerhedsstillelsen. Indberetning skal også ske selvom kreditten eller lånet ikke udnyttes fuldt ud. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på kreditter, lån og sikkerhedsstillelser indgået med virksomheder under tilsyn efter lov om investeringsforeninger m.v. og lov om værdipapirhandel m.v. Godkendelse af lån, kreditter og sikkerhedsstillelse for medarbejdere 11. Alle ansatte, bortset fra direktøren, vicedirektørerne og kontorcheferne, skal senest 2 uger før optagelse af eventuelle kreditter, herunder også kreditter tilknyttet et kreditkort, lån eller sikkerhedsstillelse over for finansielle virksomheder som den ansatte fører tilsyn med eller på anden måde har væsentlig tilknytning til i det daglige arbejde, anmode om godkendelse heraf af administrationschefen. Indberetning skal også ske selvom kreditten eller lånet ikke udnyttes fuldt ud. Stk. 2. De i medfør af stk. 1 indberettede kreditter, lån eller sikkerhedsstillelser kan anses for godkendt, medmindre administrationschefen senest 5 arbejdsdage efter indberetningen kommer med bemærkninger til kreditten, lånet eller sikkerhedsstillelsen. Stk. 3. Administrationschefen kan nægte godkendelse af kreditten, lånet eller sikkerhedsstillelsen i henhold til stk. 1, hvis det skønnes, at aftalen om kreditten, lånet eller sikkerhedsstillelsen ikke er indgået på sædvanlige markedsvilkår. Godkendelse vil endvidere kunne nægtes, hvis kreditten, lånet eller sikkerhedsstillelsen har en sådan størrelse, at det skønnes ikke at stå i rimeligt forhold til den ansattes indkomstforhold m.m. Stk. 4. Der kan af administrationschefen gives bindende forhåndstilsagn om, hvorvidt en kredit, et lån eller en sikkerhedsstillelse, jf. stk. 1, vil kunne godkendes. Sådanne ansøgninger skal besvares inden for en frist på 5 arbejdsdage. Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på kreditter, lån og sikkerhedsstillelser indgået med virksomheder under tilsyn efter lov om investeringsforeninger m.v. og lov om værdipapirhandel m.v. Løbende indberetning af lån, kreditter og sikkerhedsstillelse for medarbejdere 12. Alle ansatte, bortset fra direktøren, vicedirektørerne og kontorcheferne, skal senest 2 uger efter optagelse af eventuelle kreditter, herunder også kreditter tilknyttet et kreditkort, lån eller sikkerhedsstillelse over for andre end de i 11 nævnte finansielle virksomheder indberette disse til administrationschefen. Med indberetningen skal følge kopi af lånedokumentet eller dokumentet vedrørende sikkerhedsstillelsen. Indberetning skal også ske selvom kreditten eller lånet ikke udnyttes fuldt ud. Stk. 2. De i medfør af stk. 1 indberettede kreditter, lån og sikkerhedsstillelser, skal senest 5 arbejdsdage efter indberetningen godkendes eller nægtes godkendt af

5 administrationschefen. Godkendelse kan nægtes, hvis kreditten, lånet eller sikkerhedsstillelsen ikke er indgået på sædvanlige markedsvilkår. Godkendelse eller nægtelse af godkendelse sker ved administrationschefens påtegning af indberetningen. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på kreditter, lån og sikkerhedsstillelser indgået med virksomheder under tilsyn efter lov om investeringsforeninger m.v. og lov om værdipapirhandel m.v. Godkendelse af kreditter, lån og sikkerhedsstillelser for vicedirektører og kontorchefer 13. Vicedirektørerne og kontorcheferne, skal senest 2 uger efter optagelse af eventuelle kreditter, herunder også kreditter tilknyttet et kreditkort, lån og sikkerhedsstillelse over for finansielle virksomheder anmode direktøren om godkendelse heraf. Med indberetningen skal følge kopi af lånedokumentet eller dokumentet vedrørende sikkerhedsstillelsen. Indberetning skal også ske selvom kreditten eller lånet ikke udnyttes fuldt ud. Stk. 2. De i medfør af stk. 1 indberettede kreditter, lån og sikkerhedsstillelser, skal senest 5 arbejdsdage efter indberetningen godkendes eller nægtes godkendt af Finanstilsynets administrationschef. Godkendelse kan nægtes, hvis kreditten, lånet eller sikkerhedsstillelsen ikke er indgået på sædvanlige markedsvilkår. Godkendelse eller nægtelse af godkendelse sker ved administrationschefens påtegning af indberetningen. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på kreditter, lån og sikkerhedsstillelser indgået med virksomheder under tilsyn efter lov om investeringsforeninger m.v. og lov om værdipapirhandel m.v. Køb og salg af fast ejendom 14. Alle lån med pant i fast ejendom, garantier for realkreditlån samt eventuel mellemfinansiering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom skal ikke indberettes. Stk. 2. Normale fastkursaftaler i forbindelse med optagelse eller indfrielse af realkreditlån skal ikke indberettes. Stk. 3. Lån i fremmed valuta, bortset fra euro, skal, uanset stk. 1 og 2, senest 2 uger efter optagelse, indberettes til administrationschefen, når det sker med henblik på erhvervelse af fast ejendom og tilbehør hertil. Indberetningen skal indeholde dokumentation i form af lånedokument, skøde, faktura eller kvittering m.v. for, at lånet er anvendt til erhvervelse af den faste ejendom eller dertil hørende tilbehør. Del IV Inhabilitet og integritet Inhabilitet 15. Ansatte i Finanstilsynet er underlagt reglerne om inhabilitet i kapitel 2 i forvaltningsloven. Stk. 2. Ansatte i Finanstilsynet, som bliver bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i 3, stk. 1, i forvaltningsloven, skal

6 straks underrette kontorchefen herom, hvis det skønnes relevant i forhold til behandlingen af en konkret sag. Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en ansat i Finanstilsynet er inhabil, afgøres af nærmeste leder, ved tvivlsspørgsmål af den juridiske vicedirektør. Deltagelse i foredrag, kurser og seminarer 16. Ansatte i Finanstilsynet må efter aftale med dennes kontorchef deltage i foredrag, kurser og seminarer, herunder gå-hjem-møder, der afholdes af højere læreanstalter, virksomheder under tilsyn, finansielle organisationer, leverandører, advokater, revisorer m.fl. 17. Ansatte i Finanstilsynet må ikke deltage i rent sociale arrangementer udbudt af virksomheder under tilsyn, finansielle organisationer, leverandører, advokater, revisorer m.fl. Stk. 2. Direktionen kan deltage i repræsentative opgaver i passende omfang. Tvivlsspørgsmål vedrørende direktionens deltagelse afgøres af direktøren. Gaver 18. Gaver af sædvanlig karakter fra virksomheder under tilsyn, finansielle organisationer, leverandører, advokater, revisorer m.fl. modtaget af en ansat i forbindelse med særlige begivenheder, f.eks. udnævnelser, runde fødselsdage og jubilæer, må beholdes af modtageren. Stk. 2. Hvis en ansat afholder foredrag eller lignende på vegne af Finanstilsynet, jf. 22, kan den ansatte modtage en påskønnelse, f.eks. nogle flasker vin. Hvis denne påskønnelse ikke var angivet i ansøgningen, jf. 22, stk. 3, skal den efterfølgende indberettes til administrationschefen. Stk. 3. Andre gaver eller tjenesteydelser, end de i stk. 2 nævnte, fra virksomheder under tilsyn, finansielle organisationer, leverandører, advokater, revisorer m.fl., må ikke modtages personligt af ansatte i Finanstilsynet i deres egenskab af ansat i Finanstilsynet. Ved gaver forstås alle ydelser af økonomisk værdi, herunder f.eks. også benyttelse af virksomheders ferielejligheder. Stk. 4. Modtagne gaver af bagatelagtig værdi, f.eks. en kuglepen, kan beholdes af modtageren uden indberetning eller godkendelse. Eventuelle tvivlstilfælde afgøres af administrationschefen. Stk. 5. I de tilfælde, hvor det vil virke uhøfligt at afslå at modtage en gave der ikke er bagatelagtig, skal denne afleveres til administrationschefen. Disse gaver anvendes herefter i overensstemmelse med Finanstilsynets personalepolitik. Middage 19. I forbindelse med inspektioner kan undersøgerne modtage almindelig frokost, hvis det bliver tilbudt.

7 Stk. 2. I forbindelse med inspektioner, hvor der overnattes, kan undersøgerne modtage én middag med virksomheden, hvis invitationen anses som et naturligt led i samarbejdsrelationen og middagen indeholder et fagligt og/eller samarbejdsmæssigt formål. Stk. 3. Middagen skal efterfølgende indberettes til kontorchefen. Del V Selvstændig erhvervsvirksomhed, undervisning og bijob Bestyrelsesarbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed 20. Ansatte i Finanstilsynet må ikke, uden tilladelse fra erhvervs- og vækstministeren, eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller deltage i ledelsen eller driften af en erhvervsvirksomhed. De kan dog eje, drive eller deltage i administrationen af fast ejendom, jf. 356 i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Ansatte i Finanstilsynet må endvidere ikke være medlem af en direktion, bestyrelse eller repræsentantskab eller være ansat i virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet eller i disses organisationer, jf. 356, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Ansatte i Finanstilsynet må, jf. dog stk. 1 og 2, være medlem af direktion, bestyrelse eller repræsentantskab i virksomheder, organisationer og foreninger, hvis dette ikke er af et så betydeligt omfang, at det får indflydelse på den ansattes varetagelse af sin stilling i Finanstilsynet. Undervisning, foredrag og øvrige bijob 21. Finanstilsynets ansatte må i den ansattes fritid undervise og udføre andre bijob i øvrigt, hvis dette ikke er af et så betydeligt omfang, at det får indflydelse på den ansattes varetagelse af dennes stilling i Finanstilsynet. Stk. 2. Hvis undervisningen finder sted inden for den ansattes normale arbejdstid i Finanstilsynet, skal den ansatte indhente skriftlig tilladelse inden aftale om undervisning indgås. Ansøgning vedrørende undervisning og bijob sker til administrationschefen. Der kan ikke samtidig oppebæres løn fra Finanstilsynet. Stk. 3. Hvis undervisningen eller bijobbet finder sted uden for den ansattes normale arbejdstid i Finanstilsynet, og kan rejse tvivl om den ansattes habilitet i forhold til opgavevaretagelsen i Finanstilsynet eller på anden måde kan have betydning for Finanstilsynet, skal den ansatte indhente skriftlig tilladelse inden aftale om undervisning og andre bijob kan indgås. Ansøgning vedrørende undervisning og bijob sker til administrationschefen. 22. Ansatte i Finanstilsynet må deltage som foredragsholdere ved afholdelsen af arrangementer, der afholdes af højere læreanstalter, kursusvirksomheder, virksomheder under tilsyn, finansielle organisationer, leverandører, advokater, revisorer m.fl. Deltagelse skal godkendes af kontorchefen inden aftale kan indgås, jf. dog stk. 2 og 3.

8 Stk. 2. Hvis den ansatte i Finanstilsynet deltager som foredragsholder inden for den ansattes normale arbejdstid i Finanstilsynet, og der samtidig oppebæres honorar for afholdelse af arrangementet, skal medarbejderens deltagelse forinden godkendes af administrationschefen, jf. stk. 3. Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 skal indeholde tidspunkt for arrangementet, formålet, hvem aftalen indgås med samt hvilke deltagere, der forventes at have interesse for at deltage. Ansøgningen skal derudover indeholde oplysning om, hvordan tiden forbrugt til arrangementet registreres. Ansøgning efter stk. 2 skal derudover angive størrelsen på honoraret. Del VI Dispensation 23. Administrationschefen kan dispensere fra bestemmelserne i 6, stk. 2, 17, stk. 1. Ansøgning om dispensation skal indeholde alle relevante oplysninger og skal behandles hurtigst muligt. Svar skal gives inden 5 arbejdsdage. Stk. 2. Administrationschefen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i 5, og 21 og 22. Ansøgning om dispensation skal indeholde alle relevante oplysninger og skal behandles hurtigst muligt. Del VII Ikrafttræden 24. Retningslinjerne træder i kraft den 1. juni Samtidig ophæves "Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte" af 1. maj 2007.

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer 1. Formål... 4 2. Intern viden og tavshedspligt... 4 3. Nyansat i Finanstilsynet... 4 4. Ansattes varetagelse af arbejdet

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag.

2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag. 2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0070 Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs-

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed ANG nr 830 af 30/08/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Pjecen giver dig et overblik over de væsentligste regler i ATP

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelser Storaktionærmeddelelser Dette afsnit indeholder den juridiske baggrund for udvalgte forhold vedrørende meddelelse til både selskab og Finanstilsynet om aktier m.v. For fyldestgørende informationer om de

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R Indledning Den 4. juli 2012 offentliggjorde Finanstilsynet en ny vejledende udtalelse om reglerne om udstedelse

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt 1. Resumé I det følgende beskrives rammerne for et rådsmedlems tavshedspligt. Reglerne om et rådsmedlems

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter BEK nr 156 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0025 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006

Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Fra den 1. juli 2011 gælder danske regler om risikomærkning af de forskellige typer investeringer. Bekendtgørelsen er opdateret pr. 1. januar 2017.

Fra den 1. juli 2011 gælder danske regler om risikomærkning af de forskellige typer investeringer. Bekendtgørelsen er opdateret pr. 1. januar 2017. Information om risikomærkning af investeringsprodukter Fra den 1. juli 2011 gælder danske regler om risikomærkning af de forskellige typer investeringer. Bekendtgørelsen er opdateret pr. 1. januar 2017.

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 1. juli 2014. Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. 1) 12. juni 2014. Nr. 831.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 1. juli 2014. Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. 1) 12. juni 2014. Nr. 831. Lovtidende A 2014 Udgivet den 1. juli 2014 12. juni 2014. Nr. 831. Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 11.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed Anordning nr. 1252 af 15. december 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 438, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes:

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes: BEK nr 1241 af 08/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1942-0001 Senere ændringer til

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer BEK nr 820 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 3031-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S J.nr. 6458-7 EN/ml Dok 000089 INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S 1. Formål, værdipapirer. 1.1. Disse regler har til formål at sikre, at reglerne om handel med aktier mv. i Enalyzer

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning Styrkelse af markedet

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1)

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1) BEK nr 864 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere