Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012"

Transkript

1 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier Bilag 2: Prioritering af rekreative stier Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95

2 Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg I vedtagelsen af forslaget har Byrådet prioriteret de følgende anlæg af trafikstier: Vipperød - Ågerup Anlæg af trafiksti langs Roskildevej mellem Vipperød og Ågerup. Besluttet til udførselse i 2009, men arbejdet er udskudt. Der er sket en projektering af stien. Stadig høj prioriteret. Hørby - Udby Dobbeltrettet cykelsti langs Udbyvej. Besluttet til udførelse i 2009, men arbejdet er udskudt. Der er sket en projektering af stien. Stadig høj prioriteret. Bagmarken Etablering af cykelsti fra kommunegrænsen (Sorø) til Rudolf Steiner Skolen på Bagmarken, ca. 150 m. Krydsningspunkt i Ågerup I krydset mellem Roskildevej og Ågerupvej vil være behov for et krydsningspunkt i forbindelse med det igangværende anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Roskildevej fra Vipperød. Krydsningspunktet vil endvidere give en sikrere adgang til en kommende regional cykelrute til Maglesø. Krydsningspunkt udformes med helleanlæg. Bør etableres i forbindelse med anlæg af cykelsti fra Ågerup til Vipperød. Sti gennem Gudmandstrup Stiafmærkning af sti langs vej gennem Gudmandstrup. Projektet er forprojekteret på baggrund af lokalt ønske. Stien vil indgå som en del af Agersvoldstien og eventuelt som en del af Jyderupstiens forlængelse, men primært sikre den gående og cyklende færdsel i Gudmandstrup. Indledende projektering påbebyndt. De nævnte stianlæg er medtaget ifølge Byrådets prioritering af den samlede indsats, juni I vedtagelsen af forslaget (august 2008) har byrådet desuden rækkefølge-prioriteret de følgende anlæg af trafikstier med de dertil hørende, anførte overslagsbeløb Tuse Næs Vej - Mårsø-Hørbygård Dobbeltrettet trafiksti som samtidig skal fungere som en del af Fjordstien. Politisk besluttet. Længde 1,4 km. I Mårsø starter stien ved Gl. Tuse Næsvej. Herfra direkte forbindelse til Holbæk. Stien bør på et senere tidspunkt forlænges til Hørby, så der dannes en sammenhængende stistrækning fra Udby til Holbæk. Stigs Bjergby Mørkøv Dobbeltrettet trafiksti langs Nykøbingvej. Bør eventuelt suppleres med mindre cykelstianlæg omkring broen ved Skovvejen. Lokalt ønske og forprojekteret. Længde 2,2 km. Vejstrækningen er med i listen over veje, hvor der bør ske en trafiksikkerhedsmæssig indsats. Anlæg af cykelsti bør koordineres med eventuelle andre tiltag. Orø, Bybjerg havnen Cykelsti fra Bybjerg ad Syvvejen over mark til Møllebakkevej. Afmærket rute gennem sommerhusområde til Brøndevej. Om muligt trafikdæmpende foranstaltninger på Brøndevej nærmest havnen. Har været diskuteret med lokalforum. Mørkøv Skamstrup Dobbeltrettet cykelsti i lighed med den prioriterede forbindelse til Stigs Bjergby. Udformes som dobbeltrettet cykelsti. Vil danne en god forbindelse til området omkring Skamstrup. Tuse Næs Vej - Hørbygård-Markeslev projektering Fortsættelse af sti langs Tuse Næs Vej. Strækningen er ca.2,5 km. Projektering og lodsejerforhandling påbegyndes, så anlægsarbejder kan udføres senere. Byrådet forventer, at en samlet plan for trafikstier og rekreative stier kan offentliggøres. Ugerløse Nr. Vallenderød Dobbeltrettet trafiksti. Længde 3,8 km. Bør suppleres med trafikdæmpende foranstaltninger i Nr. Vallenderød by, hvor der ikke udlægges egentlige stier. Lokalt stort ønske. Note: Som følge af den økonomiske situation, er der ikke igangsat projekter i Forslag til Kommuneplantillæg 7: Stiplan

3 Bilag 2 prioriterede rekreative stianlæg I vedtagelsen af forslaget har Byrådet prioriteret de følgende anlæg af rekreative stier: Fjordstien Avdebo Lammefjord Anlæg af stistrækning over fagskolens areal. Politisk besluttet. Forløb er aftalt med fagskole, som tidligere har udtrykt ønske om at udføre stien på eget areal. Nyanlæg 1 km. Regionalsti Åmose Maglesø (del af sti 75 Brorfeldestien) Færdiggørelse af stiprojekt der vil skabe en rekreativ stiforbindelse mellem to af kommunens udflugtsmål. Fjordstien passage af kanalen. Bygværker. Nedrivning af eksisterende betonbro og udbedring af betonbygværk og sluse, hvorpå stien skal forløbe over Svinninge-Audebo Kanalen. Fjordstien er politisk besluttet. Udgifter deles mellem kommune, Vejdirektoratet og Lammefjordens Pumpelag. Pris er kommunens andel. Lokalsti Mårsø Gurede (sti 158 Hørby Skovsti) Sti forbi Hørby Skov og Hagested Skov på nyanlagte strækninger og ad eksisterende markveje. Den oprindelige linjeføring af Fjordstien og politisk besluttet som lokalsti. Nyanlæg 1400 m og udbedring af eksisterende vej 1100 m. Samlet længde 2,5 km. Regional sti Maglesø Ågerup (del af sti 75 Brorfeldestien) Videreførsel af Brorfeldestien, så der skabes sammenhæng til Fjordstien ved Ågerup. Vil danne et samlet stiforløb fra Holbæk til Åmosen. Fremgår af Kommuneplan som regional sti. Nyanlæg: 700 m i Fruerskov og 600 m ved Vipperød. Dertil udbedring af eksisterende mark- og skovveje. Samlet længde 6,8 km. Knabstrup Regstrup (del af sti 73 Torbenfeldt stien) Forbindelsessti mellem de to bysamfund vil betyde en sikker forbindelse mellem de to byer, så færdsel langs og over Skovvejen undgås. Dele af strækningen findes allerede, men skal udbedres. Nyanlæg 250 m og udbedring af eksisterende veje 450 m. Samlet længde: 3,5 km. Note: Som følge af den økonomiske situation, er der ikke igangsat projekter i 2009 Stier i Åmosen Forbedring af adgang til og i Åmosen. Politisk beslutning om deltagelse i tværkommunalt samarbejde omkring naturgenopretning i Åmosen. Stiforløb endnu ikke planlagt, men mulighed for sti fra Øvej over Åmose Å til fredede arealer og sti ved Bodal, eller etablering af stier langs Åmosen på strækningen mellem Skellingsted og Undløse. Eksisterende markveje skal så vidt muligt indgå i nye stiforløb. Orø Forbedring af det rekreative stinet på Orø. På øen satses på en udbygning af stinettet og der findes flere stier. Til udbygning af dette stinet foreslås i første omgang etablering af en sti mellem Orø Havn og Østre Færge samt etablering af korte forbindelser mellem eksisterende stiforløb. Forlængelse af Jyderupstien, Hjæmbæk Svinninge Jyderupstien kan forlænges ad eksisterende småveje til Svinninge. Fremgår af Kommunepaln som regional sti. Med inddragelse af kortere strækninger ad markveje kan stien forlænges til Lammefjordstien. Kan eventuelt suppleres med en udbygning af Agersvoldstien. Mindre stiprojekter Der er flere steder i kommunen mulighed for at få gennemført stiprojekter med begrænsede anlæg. Det kan være etablering af en forbindelsessti mellem to vejsystemer eller anlæg af korte stistrækninger til udsigtspunkt eller lignende. De enkelte projekter kan i mange tilfælde gennemføres for begrænsede midler og behandles derfor under et i budgettet. Handicaptiltag Ændring af eksisterende stier og mindre tiltag, som kan forbedre adgangen til det åbne land for handicappede. Arbejdet skal udføres i et tæt samarbejde med Handicaprådet. Støtte til private stiprojekter Lokale initiativer kan have behov for mindre beløb og konsulentbistand for at kunne gennemføres. Til støtte for disse projekter afsættes et beløb til indkøb af materialer mv. Forslag til Kommuneplantillæg 7: Stiplan 97

4 Bilag 3 - Færdsel på veje og stier Færdsel på veje og stier er reguleret af en række love og bekendtgørelser, bl.a.: Naturbeskyttelsesloven Privatvejsloven Mark- og vejfredsloven Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i det åbne land Skovloven I Naturbeskyttelsesloven gives der adgang til at færdes ad veje og stier i det åbne land, jfr. 26, stk 1 til fods og på cykel. Ejeren kan med skiltning efter bestemmelserne i Mark- og Vejfredslovens 17 helt eller delvist forbyde færdsel, hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, eller hvis den i særlig grad generer privatlivets fred samt hvis der er behov for særlig beskyttelse af plante- eller dyreliv. Færdsel ad disse veje og stier ske på eget ansvar. Cykling kan af ejer forbydes på stier, hvor det medfører særlige problemer, og færdsel ad private enkeltmandsejede veje og stier kan forbydes på dage med jagt eller intensivt landbrugsarbejde, som kan medføre fare i forbindelse med færdsel, jfr. Naturbeskyttelseslovens 26, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvist tilsidesætte forbud mod færdsel til fods og på cykel ad private veje og stier og i særlige tilfælde tilsidesætte et forbud mod ridning, jfr. Naturbeskyttelseslovens 26, stk. 3. Gennemgående veje og stier samt veje og stier, som fører til skove, strande, udyrkede arealer og klitfredede arealer og veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, fortidsminder og lignende må ikke nedlægges eller på anden måde gøres ufremkommelige, jfr. Naturbeskyttelseslovens 26a. På statsejede arealer kan kommunalbestyrelsen i helt særlige tilfælde lukke for færdsel, jfr. Naturbeskyttelseslovens 27. Det vil typisk ske i tilfælde af særlige naturmæssige forhold eller lignende. kun tilladt i tidsrummet mellem kl. 6 og til solnedgang, jfr. Naturbeskyttelseslovens 23, stk. 5. Adgang kan ved skiltning forbydes på dage, hvor der er jagt eller foretages intensivt skovarbejde, jfr. Naturbeskyttelseslovens 23, stk. 3. Færdslen må ikke forhindres eller besværliggøres og der må ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove, jfr. Naturbeskyttelseslovens 23, stk. 2. I privatejede skove under 5 ha. kan ejeren ved skiltning helt forbyde adgang, jfr. Naturbeskyttelseslovens 23, stk. 6. Udyrkede arealer er generelt åbne for færdsel, hvis der er lovlig adgang dertil, jfr. Naturbeskyttelseslovens 24, stk. 1. Hegnede arealer, hvor der færdes græssende dyr og bræmmer langs vandløb er dog ikke åbne for færdsel, jfr. Naturbeskyttelseslovens 23, stk. 4. Adgang til hegnede arealer generelt må kun ske gennem led, låger eller stenter, jfr. Naturbeskyttelseslovens 24, stk. 5 og kun hvis der ikke er græssende husdyr. Ridning er generelt tilladt ad private fællesveje og offentlige veje hvis disse er asfalterede, grus- eller stenbelagte og over 2,5 meter brede med mindre det ved skiltning er forbudt, jfr. Naturbeskyttelseslovens 23, stk. 9, Markog Vejfredslovens 17 og Lovbekendtgørelse om offentlighedens adgang 4. Færdsel er generelt tilladt til fods og på cykel, som beskrevet ovenfor. Handicappede personer har dog ret til færdsel ad samme veje og stier med kørestol, herunder el-kørestol, og trehjulede knallerter for handicappede, jfr. Lovbekendtgørelse om offentlighedens adgang 4. Hvor færdsel til fods er tilladt, er det tillige tilladt at trække barnevogne, cykler og lignende. Færdsel på søer og i vandløb er tilladt i forbindelse med badning og skøjtning, jfr. Lovbekendtgørelse om offentlighedens adgang 16 og 21. Færdsel sker på eget ansvar og kan forbydes, hvis det er forbundet med fare. For skove gælder, at de er åbne for færdsel til fods og på cykel samt til ophold, hvis der er lovlig adgang dertil, jfr. Naturbeskyttelseslovens 23, stk. 1. I privatejede skove må færdsel kun ske ad stier og veje og adgang er 98 Forslag til Kommuneplantillæg 7: Stiplan

5 Bilag 4 - Miljøvurdering Forudsætning Realiseringen af den endeligt vedtagne stiplan skal medvirke til at forbedre trafikmiljøet for cyklende og gående, og forbedre muligheden for rekreative oplevelser Det gælder både med hensyn til sikkerhed, med baggrund i målsætningen om at reducere antallet af årligt dræbte og tilskadekomne med 40 % inden 2012, og hvad angår den oplevede tryghed ved at færdes. - Formålet, at skabe bedre, sikrede forhold til mere fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, betyder også, at stiplanen sammen med trafiksikkerhedsplanen skal medvirke til tryggere rammer for borgere i alle aldre, - for at kunne efterleve de officielle anbefalinger til borgerne om at være fysisk aktive - børn en times motion om dagen og voksne ½ time om dagen, - for at kunne understøtte, at fysisk aktivitet integreres i forbindelse med dagligdagens gøremål, cykling/ gang til institutioner, skole, arbejde og fritidsaktiviteter, - således at understøtte og indgå i kommunens øvrige sundhedsfremmeindsats, med det overordnede mål at øge middellevetiden, og - således også medvirke til at nedbringe energiforbrug og CO -udledning fra motoriserede transportformer 2 - at handicappede tilbydes samme muligheder og sikker færdsel i byen og mulighed for oplevelser i det åbne land. Miljøvurdering Med etablering af et stinet som forbinder boligområder med skoler, stationer og bymidter, skabes mulighed for, at der inden for cykelafstand tilbydes reelle tilbud om sikker adgang til fods eller på cykel, som vil kunne dække den daglige færdsel. Hvor cyklister i dag er henvist til at benytte stærkt trafikerede veje fra hjem til skole eller bymidte etableres trafikstier langs vejene. Ud over at give en mere sikker mulighed for cyklende og gående færdsel, vil det også betyde, at på strækninger, hvor folk i dag er utrygge for at færdes, vil der være et alternativ til at køre i bil eller bruge offentlige transportmidler. Målsætningen og mere fysisk aktivitet gives der herved bedre mulighed for at opfylde. Tilsvarende vil øget cykeltrafik bevirke en reduktion af CO -udledningen. 2 Det åbne land, skov- og naturområder er i dag ikke tilgængeligt i tilstrækkelig grad alle steder. Det betyder, at de muligheder for fysisk aktivitet og motion der ligger disse steder ikke kan udnyttes i rimelig grad. Med stiplanen er der tilstræbt at få skabt adgang fra alle de større bysamfund til arealer i nærheden af byerne og få skabt et sammenhængende stinet, så der er mulighed for både korte bynære ture og ruter over længere afstande. Stiplanen og anlæg af rekreative stier understøtter således kommunen mål om øget fremme af sundheden. Med flere stier som gøres egnede for handicappede vil der også for denne gruppe borgere blive skabt mulighed for en mere sikker færdsel internt i byen. Med et forbedret tilbud til adgang i åbne land ad stier, som også er tilgængelige for handicappede, skabes der også på dette område tilbud om rekreative tilbud for disse brugere. De konkrete løsninger udformes i dialog med de berørte parter, og det skal sikres, at kvaliteten i de fysiske løsninger medvirker til harmoniske helheder. Mulige konflikter Hvor stiforløb kan komme til at forløbe tæt på beboelser, kan nye stiforløb betyde gener for privatlivets fred. For at imødegå dette, kan det være nødvendig et etablere et nyt forløb i passende afstand fra beboelse eller opsætte hegn, beplante eller tilsvarende. Med udgangspunkt i Naturbeskyttelsesloven, skal kommunen både beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet. Ved endelig fastlæggelse af stiforløb, skal der ske en afvejning mellem disse formål. Ved nyanlæg skal det vurderes, om der kan ske væsentlige forringelser af naturlokaliteter. Det kan betyde, at der kan blive behov for at vælge et alternativt stiforløb, eller at der kan ske begrænsninger i brugen af en sti. I yderste konsekvens kan det betyde, at et valgt stiforløb ikke kan etableres. Tilsvarende naturbeskyttelsen omhandler Naturbeskyttelsesloven også hensynet til at bevare de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Anlæg af nye stier kan berøre kulturminder. Derfor skal Holbæk Museum kontaktes når planen skal udmøntes i egentlige detailprojekter. Museet vil vurdere om der kan være konflikter i forbindelse med eksisterende fortidsminder og tidligere fundsteder. Forslag til Kommuneplantillæg 7: Stiplan 99

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Redegørelse... 5 Baggrund for stiplan... 5 Regionale, nationale og internationale ruter... 8 Spor i landskabet... 8 3. Stiplanens lovgrundlag - opsummerende...

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Adgang til naturen Hvad siger reglerne?

Adgang til naturen Hvad siger reglerne? Adgang til naturen Hvad siger reglerne? Adgangskampagne Workshop 2017 Chloe Rubin Lidt om mig: Chloe Rubin Fuldmægtig, cand.jur. Naturforvaltning i Miljøstyrelsen chrub@mst.dk 2 / Miljøstyrelsen / Adgang

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. juni 2014 J.nr.: NMK-512-00048 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

EN SIKKER VEJ TIL GODE NATUROPLEVELSER HVAD DU KAN OG MÅ I NATUREN

EN SIKKER VEJ TIL GODE NATUROPLEVELSER HVAD DU KAN OG MÅ I NATUREN EN SIKKER VEJ TIL GODE NATUROPLEVELSER HVAD DU KAN OG MÅ I NATUREN DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING arbejder for at beskytte vilde dyr, natur og landskaber, for at bevare naturoplevelser for alle og for

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer Udkast Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen I medfør af 27, stk. 3 og stk. 4, 67, stk. 2, 87, stk. 4, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen BEK nr 1317 af 21/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-020-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

749 af 21/06 2007 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)

749 af 21/06 2007 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) Side 1 af 43 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Nordre Kystagervej 1-7, Engstykkevej 14-23 og 43 2650 Hvidovre. Klage over anlæggelse af asfalteret kørebane i det fredede areal i Kystagerparken

Nordre Kystagervej 1-7, Engstykkevej 14-23 og 43 2650 Hvidovre. Klage over anlæggelse af asfalteret kørebane i det fredede areal i Kystagerparken Andelshaveforeningen Nordre Kystagervej 1-7, Engstykkevej 14-23 og 43 2650 Hvidovre Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby ATT. Fredningsnævnet Fremsendt via mail til: kobenhavn@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Notat om belægningstyper på Fodsporet

Notat om belægningstyper på Fodsporet Notat om belægningstyper på Fodsporet Indledning I dette notat gennemgås 11 forskellige løsningsmodeller, som enten er fremkommet i den offentlige debat og/eller er foreslået af projektgruppen. Modellerne

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00307 Ref. fleka Den 6. maj 2014 Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI)

4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI) 4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI) 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Formidling og publikumskontakt Indholdsfortegnelse

Formidling og publikumskontakt Indholdsfortegnelse Formidling og publikumskontakt Indholdsfortegnelse Formidling og publikumskontakt... 1 Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Natursyn... 3 Fire forskellige natursyn nu... 3 Det nytteprægede natursyn...

Læs mere

Vort forslag er, at strækningen fra husnummer 31-47 udgår af projektet, som anført på vedlagte kort.

Vort forslag er, at strækningen fra husnummer 31-47 udgår af projektet, som anført på vedlagte kort. Til Assens Kommune att.: projektleder Hans Ole Hansen Miljø og Natur e-mail: hohan@assens.dk Haarby, den 03. september 2015 Ændret stiforløb Skovhaverne 23 og 31-47, 5683 Haarby I fortsættelse af vor skrivelse

Læs mere

Adgang til naturen. Folderen. Dette er en generel DVL-introduktion til adgangsområdet. (Udarbejdet af DVLs adgangsgruppe revideret 2018)

Adgang til naturen. Folderen. Dette er en generel DVL-introduktion til adgangsområdet. (Udarbejdet af DVLs adgangsgruppe revideret 2018) Adgang til naturen Folderen Naturen må gerne betrædes men træd varsomt indeholder alle bestemmelser. Find den på www.mst.dk eller på www.dvl.dk under medlemmer/adgangsregler Dette er en generel DVL-introduktion

Læs mere

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Frank Søndergaard Jensen Planlægning af nye stier fakta, myter og muligheder Frederiksberg 6. september 2012 Baggrund Hvorfor interessere sig for

Læs mere

Notat. Målsætninger. Cykelpolitikken og den tilhørende handlingsplan blev vedtaget af byrådet i 2011.

Notat. Målsætninger. Cykelpolitikken og den tilhørende handlingsplan blev vedtaget af byrådet i 2011. Notat Vedrørende: Status på realisering af cykelstiplan Sagsnavn: Cykelregnskab 2015 Sagsnummer: 05.04.00-P05-1-15 Skrevet af: Grethe Helledi Kristensen E-mail: grh@randers.dk Forvaltning: Veje og Trafik

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Adgang til naturen. Naturen må gerne betrædes. men træd varsomt. Folderen. er udgivet af Naturstyrelsen

Adgang til naturen. Naturen må gerne betrædes. men træd varsomt. Folderen. er udgivet af Naturstyrelsen Adgang til naturen Folderen Naturen må gerne betrædes men træd varsomt er udgivet af Naturstyrelsen Dette er en generel DVL-introduktion til adgangsområdet. Den fulde tekst findes i folderen (Udarbejdet

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Tillæg 7 til Holbæk Kommuneplan

Tillæg 7 til Holbæk Kommuneplan Tillæg 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018 S tiplan 2009 Indledning Holbæk kommunes stiplanen er en langsigtet plan, der både skal sikre eksisterende stier og mulighederne for at gennemføre planens nye

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere

Adgangen til naturen

Adgangen til naturen Adgangen til naturen Det er forår, og vi vil alle gerne ud i naturen. Ligesom lærken og viben er skovgæsterne en sikker forårsbebuder. Som ejer af en jordbrugsejendom må man acceptere, at der på visse

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Kommuneplaner og Grønt Danmarkskort. Kredsbestyrelsesseminar Fåborg marts 2019

Kommuneplaner og Grønt Danmarkskort. Kredsbestyrelsesseminar Fåborg marts 2019 Kommuneplaner og Grønt Danmarkskort Kredsbestyrelsesseminar Fåborg 29.-30. marts 2019 Hvad er en kommuneplan? Beskriver den overordnede plan for og tankerne bag alle arealer i en kommune Sikrer koordinering

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Stiplan Nordfyns Kommune. Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Revideret den 21. november 2018 Dokument nr.

Stiplan Nordfyns Kommune. Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Revideret den 21. november 2018 Dokument nr. Stiplan 2018-2021 Nordfyns Kommune Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Revideret den 21. november 2018 Dokument nr. 480-2018-57613 Indhold 1. Forord... 2 2. Formål... 3 3. Mål og prioritering... 4 Mål...

Læs mere

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan Side 1 Handleplan for Grøn Plan Med denne handleplan beskriver vi de handlinger, aktiviteter eller initiativer vi på baggrund af Ballerup Kommunes Grønne Plan vil igangsætte i. Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Befolkningens kendskab til adgangsreglerne - muligheder og begrænsninger -

Befolkningens kendskab til adgangsreglerne - muligheder og begrænsninger - Befolkningens kendskab til adgangsreglerne - muligheder og begrænsninger - Frank Søndergaard Jensen Skov & Landskab Friluftskonference: Muligheder og begrænsninger for friluftsliv 8.-9. Juni 2011, Sletten,

Læs mere

Uddrag af: Danske Lov. Mark- og vejfredsloven. Privatvejsloven. Naturbeskyttelsesloven. Vandløbsloven. Adgangsbekendtgørelen

Uddrag af: Danske Lov. Mark- og vejfredsloven. Privatvejsloven. Naturbeskyttelsesloven. Vandløbsloven. Adgangsbekendtgørelen S K O V S K O L E N & I N S T I T U T F O R F Ø D E V A R E - O G R E S S O U R C E Ø K O N O M I KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E N L I L L E ADGANGSRETLIGE LOVSAMLING Uddrag af: Danske Lov

Læs mere

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania Det er blevet påstået af folk fra det offentlige, at Christiania har godkendt den planlagte cykelrute. Det har Christiania ikke! Grunden

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Uddrag af: Danske Lov. Mark- og vejfredsloven. Privatvejsloven. Hundeloven. Naturbeskyttelsesloven. Vandløbsloven. Jagtloven. Adgangsbekendtgørelen

Uddrag af: Danske Lov. Mark- og vejfredsloven. Privatvejsloven. Hundeloven. Naturbeskyttelsesloven. Vandløbsloven. Jagtloven. Adgangsbekendtgørelen S K O V S K O L E N & I N S T I T U T F O R F Ø D E V A R E - O G R E S S O U R C E Ø K O N O M I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E N L I L L E ADGANGSRETLIGE LOVSAMLING Uddrag af: Danske Lov

Læs mere

Markvejens beliggenhed er angivet med rød stiplet linje på kortet neden for.

Markvejens beliggenhed er angivet med rød stiplet linje på kortet neden for. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Lars Dinesen Krogh Vesterkærvej 16 7600 Struer Nedlæggelse af markvej Struer kommune har den 13.

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. december 2009 NKN-133-00096 RTS Afgørelse i sagen om nedlæggelse

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

UDKAST. Strategi for øget adgang til naturoplevelser

UDKAST. Strategi for øget adgang til naturoplevelser UDKAST Strategi for øget adgang til naturoplevelser Baggrund for strategien Adgang til natur og til gode naturoplevelser, har en stor værdi for både bosætning, sundhed, læringsmiljøer og friluftsliv. Det

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere