Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø Kommunes Sundhedspolitik"

Transkript

1 Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar

2 Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune side 3 Den sundhedspolitiske vision side 5 De sundhedspolitiske mål side 6 Succeskriterier side 7 Indsatser på Sundhedscenter Limfjorden side 9 Den fremadrettede proces side 12 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar

3 Forord Med den ny Sundhedslovs ikrafttræden den 1. januar 2007 er ansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme blevet placeret hos kommunerne. Morsø Kommune har dermed fået hovedansvaret for at skabe sunde rammer og etablere forebyggende tilbud til borgerne i kommunen. Forebyggelse og sundhedsfremme foregår bedst i de miljøer, hvor borgerne færdes og netop nærheden til borgerne giver Morsø Kommune gode muligheder for at påvirke og følge sundhedstilstanden. Morsø Kommunes nye opgaver på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet omfatter både en borgerrettet og en patientrettet indsats. Morsø Kommune vil med den borgerrettede indsats forebygge sygdom. Med den patientrettede indsats vil Morsø Kommune forebygge at diagnosticeret sygdom udvikler sig yderligere, begrænse eller udskyde komplikationer. Den patientrettede indsats foregår i samarbejde med regionen, mens den borgerrettede indsats er en kommunal opgave. Morsø Kommune nedsatte i foråret 2006 en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til en sundhedspolitik. Gruppen var bredt sammensat af lige dele borgere og repræsentanter fra den kommunale forvaltning. Arbejdsgruppen indledte arbejdet i marts 2006 og afsluttede i august Herefter blev sundhedspolitikken fremlagt til politisk drøftelse og høring hos de politiske partier. Emnevalg og prioritering har været til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Politikerne i Morsø Kommune definerer med arbejdsgruppens input og en nylig gennemført undersøgelse af sundhedsprofilen blandt borgerne, hvilke områder og målgrupper, der især skal fokuseres på i sundhedspolitikken, for derved at sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats. Morsø Kommune har i denne forbindelse oprettet Sundhedscenter Limfjorden, hvor der tilbydes konkrete forløb til bestemte målgrupper samt råd og vejledning til den enkelte borger i kommunen. 1

4 Det er en stadig udfordring at tænke sundhed ind i alle kommunens arbejdsopgaver så sundhed og forebyggelse bliver en naturlig del af alt fra børneinstitutioner til den fysiske planlægning. Derfor lægges der op til et godt og konstruktivt samarbejde med foreninger og virksomheder i Morsø Kommune. Væsentlige fokusområder for forebyggelse og sundhedsfremme i Morsø Kommune i 2008 er Motion, Overvægt, Rygning og Sygdomme. Sundhedspolitikken skal danne grundlag for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse - og indsatsen skal målrettes efter de prioriterede fokusområder. Vi vil have en stærk sundhedsprofil og konstant arbejde for at fremme bevidstheden om sund levevis. Ved at gøre en indsats gennem sundhedspolitikken og f.eks. være for motion og mod rygning og overvægt skal forebyggelse og sundhedsfremme på sigt føre til, at Mors skal være kendt som Danmarks sundeste ø, hvor sundheden hos befolkning, byer, infrastrukturen og det åbne land er stor, og arbejdet med sundhedsfremme er en integreret del af det daglige liv. Egon Pleidrup Poulsen Borgmester Lauge Larsen Formand for Social- og Sundhedsudvalget 2

5 Sundheden i Morsø Kommune I samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og TNS-Gallup har Region Nordjylland og de 11 kommuner i regionen udarbejdet en sundhedsprofil i foråret Sundhedsprofilen er baseret på svarene fra de cirka borgere i regionen, der hver har udfyldt et spørgeskema. Og hvordan står det så til med sundheden i Morsø Kommune? Blandt sundhedsprofilens væsentligste resultater kan nævnes, at der er en række sundhedsmæssige problemstillinger i Morsø Kommune, som især drejer sig om motion, overvægt, rygning og sygdomme. Motionsvaner 20 procent af borgerne i Morsø Kommune dyrker regelmæssig motion, mens 50 procent af borgerne jævnligt spadserer eller cykler. 15 procent er decideret fysisk inaktive. Det er typisk mænd mellem 16 og 44 år. Næsten 50 procent af borgerne i Morsø Kommune mener, at det er vigtigt at dyrke motion. Det er noget lavere end i den øvrige region, hvor næsten 60 procent mener, at det er vigtigt at dyrke motion. Overvægt Næsten 50 procent af borgerne i Morsø Kommune er overvægtige. 25 procent af de overvægtige borgere mener, at det er vigtigt at ændre vægt. Der er mange overvægtige i gruppen af mænd mellem 25 og 64 år. Rygning I Morsø Kommune ryger 25 procent af borgerne. Andelen af rygere i hele Region Nordjylland er en anelse lavere. Der er en overvægt af mandlige rygere i alderen 16 til 64 år. Det er generelt i gruppen af mænd mellem 16 og 64 år, at der er flest rygere, færrest der motionerer og flest overvægtige. Der skal dog ikke fokuseres ensidigt på denne gruppe, da der ses det samme mønster blandt kvinder blot i mindre omfang. 3

6 Sygdomme I Morsø Kommune har 50 procent af borgerne mindst én sygdom. 30 procent har en langvarig/kronisk sygdom og 25 procent af disse føler sig begrænset i dagligdagen af sygdom. Det er en del højere end i Region Nordjylland, hvor 19 procent føler sig begrænset af sygdom i dagligdagen. Disse sygdomme er hovedsagelig de kendte kroniske sygdomme, hjerte-kar lidelser, forhøjet blodtryk, lungelidelser, men også psykiatriske lidelser. I Morsø Kommune har næsten 10 procent af borgerne en psykiatrisk lidelse mod 7 procent i de øvrige kommuner i regionen. I sundhedsprofilen for Morsø Kommune konkluderes det, at udfordringerne for kommunen i særlig grad er at nedbringe antallet af rygere, at motivere borgerne til mere motion og at motivere borgerne til en generel sundere livsstil. 4

7 Den sundhedspolitiske vision Sundhed er i høj grad den enkeltes personlige ansvar, og Morsø Kommune vil understøtte rammerne for, at alle borgere på Mors får mulighed for at leve et sundt liv. Det er en stadig udfordring at tænke sundhed ind i alle kommunens opgaver, så sundhed bliver en naturlig del af alt fra børneinstitutioner til den fysiske planlægning. I forarbejdet til en overordnet sundhedspolitik fra en bred sammensat arbejdsgruppe, er der peget på følgende områder: Kost Motion/Fysisk aktivitet Rygning Alkohol Håndtering af livet Narkotika Arbejdsmiljø, trivsel og stress Forebyggelse af ulykker Natur Sund levevis handler ikke blot om at forlænge levetiden eller at undgå sygdom. En sund levevis handler også om at opnå størst mulig livskvalitet måske selv på trods af tilstedeværelsen af kronisk sygdom. En sund levevis er med til at øge den enkeltes sundhedsmæssige livskvalitet. Morsø Kommunes overordnede sundhedspolitiske vision er derfor: Vi vil have en stærk sundhedsprofil og konstant arbejde for at fremme bevidstheden om sund levevis. Morsø Kommune skaber rammerne for en sund tilværelse på Mors, ved at give borgerne muligheder for og lyst til at leve et sundt liv og derved at være i stand til at håndtere belastninger og udfordringer i hverdagslivet. Menneskers livsstil er et resultat af de vilkår og rammer, der tilbydes, og de valg, den enkelte selv træffer. Det er derfor afgørende, at Morsø Kommune understøtter en sund livsstil, og giver borgere med en usund livsstil relevante tilbud, der gør det muligt at ændre livsstilen og forbedre livskvaliteten. 5

8 De sundhedspolitiske mål Morsø Kommunes sundhedspolitik har bl.a. taget afsæt i nationale mål og strategier for folkesundheden i Danmark. De risikofaktorer, der påvirker sundhedstilstanden mest, er: rygning alkohol overvægt fysisk inaktivitet. Der er en direkte sammenhæng mellem livsstil og risiko for at udvikle en eller flere kroniske sygdomme. Morsø Kommune vil gennem sammenhængende tilbud og indsatser motivere borgerne til at ændre livsstil. Disse tiltag vil ske med Sundhedscenter Limfjorden som omdrejningspunkt gennem et bredt samarbejde med private og offentlige arbejdspladser, foreningslivet, kommunens institutioner, frivillige og det etablerede sundhedsvæsen. Målet er at opnå en sundere livsstil, da det vil minimere risikoen for at blive ramt af alvorlig sygdom. Morsø Kommune har prioriteret mellem en række fokusområder, og har valgt at sætte særlig fokus på Motion, Overvægt, Rygning og Sygdomme. Morsø Kommunes sundhedspolitik er i særlig grad rettet mod disse fire fokusområder med henblik på at forebygge og sundhedsfremme. Med udgangspunkt i den overordnede sundhedspolitiske vision og de fire særlige fokusområder, er der opstillet syv sundhedspolitiske mål: borgerne på Mors dyrker regelmæssig motion antallet af overvægtige reduceres antallet af rygere reduceres borgere med langvarig eller kronisk sygdom får gode betingelser for at håndtere egen sygdom, så den ikke udvikler sig yderligere antallet af borgere med langvarig eller kronisk sygdom reduceres der indtænkes sundhedsmæssige konsekvenser i alle politiske og administrative dagsordener der formuleres i 2008 en lokal sundhedspolitik på alle kommunale arbejdspladser og institutioner. 6

9 Succeskriterierne I 2012 vil Morsø Kommune gennemføre en opfølgende sundhedsprofilundersøgelse. I det følgende er opstillet en række succeskriterier for fokusområderne: Motion Overvægt Rygning Sygdomme Motion 20 procent af borgerne i Morsø Kommune dyrker regelmæssig motion, mens 50 procent jævnligt spadserer eller cykler. 15 procent er fysisk inaktive. Fysisk inaktivitet er næst efter rygning den faktor, der udgør den største sundhedsrisiko i den vestlige verden. Flere borgere på Mors skal derfor dyrke regelmæssig motion. Det betyder, at gruppen, der dyrker regelmæssig motion, skal øges, ligesom gruppen, der spadserer og cykler jævnligt, skal øges. Der skal samlet set være færre, der er fysisk inaktive. Succeskriterierne på motionsområdet: 30 procent af borgerne dyrker regelmæssig motion. 60 procent af borgerne spadserer og cykler jævnligt. Andelen af fysisk inaktive er højest 10 procent. Overvægt På Mors er 13 procent svært overvægtige, mens næsten 50 procent af borgerne er overvægtige. Overvægt øger risikoen for en række folkesygdomme i særdeleshed hjerte-kar sygdomme, type 2 diabetes, forhøjet blodtryk og belastningslidelser i bevægeapparatet. Mennesker, der dør af overvægt, mister i gennemsnit 25 års levetid. Det er i særlig grad svært overvægtige, der får livsstilsproblemer og langvarige sygdomme. Betegnelsen svært overvægtig gælder for personer med et BMI 1 på 30 og derover. Succeskriterierne i forbindelse med overvægt er: Andelen af overvægtige er reduceret til 40 procent. Andelen af svært overvægtige på Mors er reduceret til 8 procent. 1 BMI er en forkortelse for Body Mass Index og er et udtryk for forholdet mellem vægt og højde. 7

10 Rygning Rygning er den enkeltfaktor, der udgør den største sundhedsrisiko i den vestlige verden. Rygeres levetid er i gennemsnit 9-10 år kortere end ikke-rygeres levetid. Op mod halvdelen af alle indlæggelser i Danmark er relateret til rygning, og en meget stor del af danskernes overdødelighed skyldes netop rygning. Kun 60 procent af rygerne oplever deres 70 års fødselsdag og hvert år dør danskere på grund af rygning. I Morsø Kommune ryger 25 procent af borgere over 16 år. Andelen af rygere i Morsø Kommune er højere end i de øvrige kommuner i Region Nordjylland. På Mors overvejer ca. 30 procent af rygerne at holde op i de øvrige kommuner i regionen overvejer 35 procent at holde op. Succeskriterierne i forbindelse med rygning er: Andelen af rygere er reduceret til 20 procent Andelen af rygere, der overvejer at holde på, er øget til 50 procent. Sygdomme I Morsø Kommune har 50 procent af borgerne en eller flere sygdomme. 30 procent af borgerne har en langvarig eller kronisk sygdom. De hyppigste sygdomme og lidelser er psykiatriske lidelser, gigt, forhøjet blodtryk, rygsygdomme, allergi og hovedpine. Næsten 10 procent har en psykiatrisk lidelse. Det er en del højere end i de øvrige kommuner i regionen. Blandt de somatiske (ikke-psykiatriske) sygdomme og lidelser er Morsø Kommune på niveau med den øvrige del af regionen. Det, der adskiller Morsø Kommune fra regionen, er borgernes vurdering af eget helbred. I Morsø Kommune vurderer 71 procent, at eget helbred er enten Godt eller Virkelig godt. Gennemsnittet i de øvrige kommuner i Region Nordjylland er næsten 75 procent. På Mors føler 25 procent af borgere med langvarig eller kronisk sygdom sig begrænset i hverdagen mod 19 procent i de øvrige kommuner i regionen. Succeskriterierne i forbindelse med sygdomme er: Andelen af borgere, der er tilfredse med eget helbred, er øget til 80 procent. Andelen af borgere, der føler sig begrænset af sygdom i hverdagen, er reduceret til 15 procent. 8

11 Indsatser på Sundhedscenter Limfjorden Morsø Kommune har iværksat en række forebyggelses og sundhedsfremmende indsatser på Sundhedscenter Limfjorden. Indsatserne på sundhedscenteret dækker de fire særligt udvalgte fokusområder. Sundhedscentret tilbyder følgende: Kursus til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom Kursus til borgere med hjerte-kar sygdomme Lev livet lettere et tilbud til overvægtige voksne Tip vægten et tilbud til overvægtige børn i alderen 6 til 8 år BULT børn og unge i alderen 9 til 12 år der er lidt for tunge Motorik et tilbud til raske børn med motoriske problemer Rygestopkursus Udover disse tilbud er etableret et godt og konstruktivt samarbejde med foreninger bl.a. DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), DIF (Danske Idræts Forbund) og en række lokalforeninger. Der er iværksat projekter, bl.a. med foredrag om sundhedsfremme og forebyggelse, rygestop og lignende på bl.a. efterskoler og i foreninger. Der er tilbud til virksomheder om rygestopkurser og foredragsvirksomhed om sund kost og motion. Kursus til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Målgruppe: Borgere med lægediagnosticeret KOL. Formål: Øge/forbedre den enkelte deltagers livskvalitet Øge det fysiske funktionsniveau hos den enkelte deltager Få redskaber til et liv med KOL Skabe grundlag for netværksdannelse Bedre sygdomsforståelse Bremse sygdomsudviklingen. 9

12 Kursus til borgere med hjerte-kar sygdomme Målgruppe: Borgere med hjerte-kar sygdomme. Formål: Undgå forværring af sygdommen og at give patienten redskaber til hverdagen med en hjerte-kar sygdom gennem teori og praksis således, at der forebygges yderligere livsstilssygdomme. Lev livet lettere et tilbud til overvægtige voksne Målgruppe: Overvægtige voksne. Formål: Gennem teori og praksis får borgeren redskaber til at foretage adfærdsændringer, således at sund kost og fysisk aktivitet kan blive en del af hverdagen. Tip vægten et tilbud til overvægtige børn i alderen 6 til 8 år Målgruppe: Forældre med overvægtige børn i alderen 6 til 8 år. Formål: At minimere risiko for blivende overvægt hos barnet således at risiko for livsstilssygdomme reduceres. BULT Børn og unge lidt for tunge Målgruppe: Overvægtige børn mellem 9-12 år Formål: At minimere risikoen for blivende overvægt hos barnet således at risikoen for livsstilssygdomme reduceres. Motorik et tilbud til raske børn med motoriske problemer Målgruppe: Børn i alderen 3 til 6 år og deres familier. Børn der af en eller anden grund er gået i stå i deres motoriske udvikling. Motorisk urolige børn, meget stille børn, børn med sproglige vanskeligheder og børn der står på sidelinjen ved fysiske aktiviteter. 10

13 Formål: Tidlig forebyggende indsats omkring børn og deres motoriske udvikling. Målet er at styrke 3 til 6 årige med motoriske problemer. Gennem frivillig deltagelse - sammen med barnets familie - genfindes glæden ved at bruge kroppen og ved at bevæge sig. Rygestopkursus Målgruppe: Borgere der er motiveret til at holde op med at ryge. Formål: At holde op med at ryge! Rygestop har en særdeles gavnlig indflydelse på helbredet og livslængden. Selv efter mange års rygning, vil et permanent rygestop være sundhedsfremmende. 11

14 Den fremadrettede proces Morsø Kommune vedtager i 2007 en overordnet sundhedspolitik, der gælder fra 2008, med speciel fokus på områderne: Motion Overvægt Rygning Sygdomme Sundhedspolitikken skal med Sundhedscenter Limfjorden som omdrejningspunkt udmøntes bredt i Morsø Kommune. Samtidig lægges de overordnede strategier ud til kommunens institutioner og arbejdspladser (bl.a. skoler, børnehaver og ældreinstitutioner), som hver formulerer en sundhedspolitik, der indeholder de overordnede strategier lokalt på stedet. Tidligt i 2008 (se figur 1) vil der blive fremlagt tids- og handleplan for den videre sundhedspolitiske prioritering. 12

15 Figur 1: Sundhedspolitikken 2008 Januar 2008 Motion Overvægt Rygning Sygdomme Håndtering af livet - Natur - Forebyggelse af ulykker - Arbejdsmiljø, trivsel og stress- Narkotika - Alkohol - Kost April Fremlæggelse til temadrøftelse om fremtidig sundhedspolitik Medio Vedtagelse af sundhedspolitik for

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik. Fredensborg Kommune. Sundhed og Forebyggelse. Sundhed og Forebyggelse

Sundhedspolitik. Fredensborg Kommune. Sundhed og Forebyggelse. Sundhed og Forebyggelse Sundhedspolitik Fredensborg Kommune Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse Forord Forudsætningerne for et sundt liv skabes i samspil mellem det enkelte menneske og de små og store netværk i vores

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2009-2015

Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Bilag 2 Indhold 1. Forord...2 2. Strategisk sundhedsfremme og forebyggelse...3 Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse...3 Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse...4

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2 Sådan står det til MED SUNDHEDEN i aalborg Kommune 2 Udgivet marts 211 af: Aalborg Kommune i samarbejde med Region Nordjylland Layout & tryk: HolstPLUS.dk

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune 21 Sådan står det til MED SUNDHEDEN i hjørring Kommune 21 Udgivet marts 211 af: Hjørring Kommune i samarbejde med Region Nordjylland Hjørring Kommune

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Vi lever længere. Levetiden har været stigende i Danmark siden midten af 1990 erne, men forskellen mellem de rigestes og fattigstes levetid er blevet

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE. SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser

RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE. SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser 1 Viden, vækst og velfærd Rapportering af tilfredshed

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Forebyggelsesstrategi

Forebyggelsesstrategi Forebyggelsesstrategi Allerød Kommune Maj 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sundhedslov 4 Hvad er borgerrettede forebyggelse 4 Hvad er patientrettede forebyggelse 4 Organisering 4 Forebyggelsesstrategi

Læs mere

Sundhedstilbud i Thy-Hallen.

Sundhedstilbud i Thy-Hallen. Sundhedstilbud i Thy-Hallen. Som et led i kommunalreformen og den nye sundhedslov har kommunerne hovedansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse. Thisted Kommune ønsker at styrke viften af sundhedsfremmende

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Sundhed i Syddjurs. det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS

Sundhed i Syddjurs. det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS Sundhed i Syddjurs det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS FORORD I december 2007 vedtog byrådet i Syddjurs Kommune en Sundhedspolitik for kommunen. Formålet med Sundhedspolitikken er at give

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2020

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og velvære i Halsnæs Kommune Vi samarbejder om sundheden i hverdagen Sundhedspolitik 2015-2020 1 Indhold Vejen til vores sundhedspolitik 2 Vejen til vores sundhedspolitik

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis Syddansk Universitet Fysisk inaktivitet som risikofaktor for sygdom og død Fysisk aktivitet status og udvikling på baggrund af de

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune 2 Mylund Mylund Stenum Stenum Serritslev Serritslev Sterup Sterup Tolstrup Tolstrup Kirkholt Kirkholt Thise Thise Manna Manna Ø. Ø. Hjermitslev Hjermitslev

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011 2014 Sundheds- og forebyggelsespolitik Hvidovre Kommune 2011 2014 Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011-2014 Indholdsfortegnelse Baggrund Fælles ansvar Handleplaner for sundhed Fra vision til anbefalinger

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Regions-MEDudvalget. Hvordan har du det? Sundhedsudfordringer i Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen 21. juni 2013

Regions-MEDudvalget. Hvordan har du det? Sundhedsudfordringer i Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen 21. juni 2013 Regions-MEDudvalget Hvordan har du det? Sundhedsudfordringer i Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen 21. juni 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Hvordan har du det?

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Hvordan har du det? 2013

Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 UDVIKLINGEN 2006 ^ 2010 ^ 2013 Finn Breinholt Larsen, Karina Friis, Mathias Lasgaard, Marie Hauge Pedersen, Jes Bak Sørensen, Louise

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Region Hovedstaden Tal for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Tal for Region Hovedstaden SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING...... Dagligrygning (234.400 personer i regionen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (63.800 personer i regionen) 16 18 14

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Tal for 2017

Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (7.100 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.400 personer i kommunen) 16 18 21

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune Tal for 2017

Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (5.200 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere 16 20 24 17 23 24 12 6 8 8 7 8 8 6 ALKOHOL.......

Læs mere

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (4.200 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (900 personer i kommunen) 16 13 16 11

Læs mere

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (4.200 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (900 personer i kommunen) 16 13 16 11

Læs mere

Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune Tal for 2017

Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (2.000 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (600 personer i kommunen) 16 10 12 9

Læs mere

Glostrup Kommune. Glostrup Kommune Tal for 2017

Glostrup Kommune. Glostrup Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (3.100 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere 16 17 19 16 12 21 14 6 7 9 6 11 6 6 ALKOHOL.......

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Dragør Kommune. Dragør Kommune Tal for 2017

Dragør Kommune. Dragør Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere 16 12 11 13 13 13 10 6 5 5 4 10 3 5 ALKOHOL....... Storforbrug af

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Sådan står det til med sundheden

Sådan står det til med sundheden Sådan står det til med sundheden Hjørring Kommune 213 Sådan står det til med sundheden Hjørring kommune 213 For tredje gang er der gennemført en undersøgelse af befolkningens sundhedstilstand i Hjørring

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Motivationsfiguren 3.1.3. - der er ca. lige stor motivation for livsforandringer blandt langvarigt syge og ikke langvarigt syge. Sygefravær ift. Sundhedsadfærd og

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold:

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold: Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen Indhold: Forord Indledning Sundhedspolitikkens vision, værdier og principper Sundhed påvirkes

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

KORA, 15. maj 2014 Iben Holbæk Lundager Projektleder Tjek dit helbred Randers Sundhedscenter

KORA, 15. maj 2014 Iben Holbæk Lundager Projektleder Tjek dit helbred Randers Sundhedscenter KORA, 15. maj 2014 Iben Holbæk Lundager Projektleder Tjek dit helbred Randers Sundhedscenter Birger og Birthe Randers Kommune 30.000 borgere 30-49 år Birger tømmer postkassen og går en tur på www.tjekdithelbred.dk

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Rengøring Alle 1. & 2. tjek

Rengøring Alle 1. & 2. tjek Rengøring Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 9 arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel... 8 Motion

Læs mere

Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet Vester Alle 8, 8000 Århus C

Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet Vester Alle 8, 8000 Århus C Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet Vester Alle 8, 8000 Århus C MÅL Et sundt liv fyldt med livsglæde og handlekraft og forebyggelse via viden og handling. Folkeoplysningens Hus for Sundhed og

Læs mere

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål...

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Industri - Alle 1. & 2. tjek

Industri - Alle 1. & 2. tjek Industri - Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på industri arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel...

Læs mere

Sundhedsprofil for Aarhus

Sundhedsprofil for Aarhus Sundhedsprofil for Aarhus Temaanalyse ældres sundhed Analyser lavet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER

Læs mere