Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om anholdelse og varetægtsfængsling"

Transkript

1 Information om anholdelse og varetægtsfængsling

2 Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet. Du kan også altid spørge personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

3 4 Information om anholdelse og varetægtsfængsling Anholdelse Fremstilling for en dommer (grundlovsforhør) Du er blevet anholdt. Hvis du ikke bliver løsladt inden 24 timer, skal du fremstilles for en dommer. Dommeren kan enten løslade dig, bestemme, at anholdelsen skal opretholdes i op til 3 gange 24 timer, eller bestemme, at du skal varetægtsfængsles. Advokat/forsvarer Politiet vil vejlede dig om din adgang til at få kontakt med en advokat. I forbindelse med grundlovsforhøret skal der beskikkes en forsvarer for dig. Anholdelsen opretholdes Hvis dommeren bestemmer, at anholdelsen skal opretholdes, skal du på ny fremstilles i retten, senest inden 3 gange 24 timer efter grundlovsforhørets ophør. Dommeren vil så bestemme, om du skal løslades eller varetægtsfængsles. Isolation Politiet kan bestemme, at du skal være isoleret fra de øvrige indsatte, mens du er anholdt, og at du ikke må have kontakt med andre. Udlændinge Politiet vil vejlede dig om din ret til at komme i forbindelse med dit lands ambassade eller konsulat. Personalet kan tilkalde en tolk, hvis det er nødvendigt og praktisk muligt. Politiet Politiet kan fortælle dig nærmere om de regler, der gælder for anholdte. Personalet vil hjælpe dig med at komme i kontakt med politiet, hvis du ønsker det.

4 5 Varetægtsfængsling Forsvarer I forbindelse med grundlovsforhøret vil du få beskikket en forsvarer. Du vil få lejlighed til at få en samtale med din forsvarer, før du skal afhøres i retten. Fængslingsfrist Hvis du bliver varetægtsfængslet, fastsætter dommeren en frist for, hvornår din fængsling skal behandles af retten igen. Fristen må højst være på fire uger. Du behøver normalt ikke være til stede i retten, når dommeren afgør, om din fængsling skal fortsætte. Dommeren kan dog kræve, at du er til stede. Isolation Dommeren kan bestemme, at du skal være isoleret fra de øvrige indsatte. Hvis du er isoleret efter rettens bestemmelse, har du f.eks. i videre omfang mulighed for besøg. Se dog nærmere nedenfor under Kontrol af besøg og breve. Kære Du kan indbringe dommerens afgørelse om varetægtsfængsling og eventuelt isolation for en højere ret. Det kaldes at kære afgørelsen. Din forsvarer vil vejlede dig nærmere om det. Kontrol af besøg og breve Politiet kan bestemme, at du ikke må få besøg, eller at dine besøg skal kontrolleres. Du kan forlange at få politiets afgørelser indbragt for retten. Politiet kan også bestemme, at dine breve skal kontrolleres. Hvis politiet tilbageholder dine breve, skal det straks indbringes for retten. Du har ret til at få ukontrolleret besøg af og brevveksling med din beskikkede forsvarer. Du har også ret til ukontrolleret brevveksling med retten, justitsministeren, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Folketingets Ombudsmand. For brevveksling med visse andre offentlige myndigheder gælder der særlige regler. Spørg eventuelt personalet.

5 6 Information om anholdelse og varetægtsfængsling Arresthuset kan også bestemme, at dine breve og besøg skal kontrolleres, f.eks. for at forhindre ind- og udsmugling. Se nedenfor under Regler, påbud og forbud. Telefonsamtaler Du har som udgangspunkt ikke mulighed for at føre telefonsamtaler. I visse tilfælde kan du dog alligevel få tilladelse til at ringe, f.eks. hvis sagen haster meget. Ønsker du at ringe til din forsvarer, vil arresthuset som regel give dig lov. Det er strafbart at have en mobiltelefon med ind i arresthuset. Det er også strafbart, hvis dine venner eller familie har en mobiltelefon med, når de er på besøg hos dig i arresthuset. Udlændinge Politiet vil vejlede dig om din ret til at komme i forbindelse med dit lands ambassade eller konsulat. Personalet kan tilkalde en tolk, hvis det er nødvendigt og praktisk muligt. Regler, påbud og forbud Du har ret til at se, hvad der står i Kriminalforsorgens regler og i De Europæiske Fængselsregler, samt hvad arresthuset har af særlige regler. Alkohol og narkotika er forbudt. Det samme gælder medicin, der ikke er ordineret af en læge. Det er strafbart at flygte fra arresthuset. Du skal i øvrigt rette dig efter de gældende regler og personalets påbud og forbud. Reglerne står i arresthusets husorden. Her kan du også læse nærmere om praktiske ting, som f.eks. adgangen til at købe fornødenheder, tidspunkter for besøg og udlevering af ejendele. Nedenfor kan du læse om de vigtigste regler for opholdet. Personlig og social hjælp Kriminalforsorgen skal hjælpe dig med at begrænse de jobmæssige, sociale og personlige ulemper, der kan opstå i forbindelse med at blive anholdt eller varetægtsfængslet.

6 7 Du vil få besøg af en socialrådgiver, der i samarbejde med det daglige personale i arresthuset vil give dig hjælp og vejledning. Du kan tale med det daglige personale eller med socialrådgiveren om dine og din families personlige og sociale problemer. Hvis du har brug for anden særlig hjælp, kan du komme i kontakt med en lærer, præst, sygeplejerske, læge eller andre. Spørg eventuelt personalet. Mad og drikke Du får tilbudt mad og drikke af arresthuset. Lægen kan af helbredsmæssige grunde ordinere særkost. Hvis du er vegetar eller af religiøse grunde har behov for særlig kost, følges disse særlige krav til maden. Spørg personalet på afdelingen eller eventuelt præsten. Gennem arresthuset kan du købe almindelige forbrugsvarer, f.eks. aviser, tobak og mad. Tal eventuelt med personalet. Dine pårørende eller andre må ikke medbringe forbrugsvarer til dig. Bad/toilet Du har normalt mulighed for at tage bad dagligt. Toiletartikler får du af personalet, eller du kan købe dem gennem arresthuset. Genstande og penge Der er regler for, hvilke genstande du må få udleveret under dit ophold. Du kan frit få penge tilsendt udefra og bruge dem i arresthuset. Der er dog nogle regler for, hvor mange kontanter og hvor store beløb du må være i besiddelse af. Personalet kan fortælle dig om, hvilke regler der gælder med hensyn til at have dine egne ting og penge med i arresthuset. Du må ikke have mobiltelefon med i arresthuset. Læs mere under afsnittet Telefonsamtaler. Besøg Du har normalt mulighed for at få besøg. Politiet kan dog modsætte sig besøg eller bestemme, at besøget skal kontrolleres; se under afsnittet Kontrol af besøg og breve.

7 8 Information om anholdelse og varetægtsfængsling Hvis politiet ikke har nægtet dig at få besøg eller stillet krav om kontrol, gælder følgende: Du har ret til at få besøg, så ofte forholdene i arresthuset tillader det. Besøgstiden må ikke være kortere end en halv time. Besøg er for det meste ukontrollerede. Arresthuset kan dog bestemme, at besøg skal kontrolleres, hvis det er nødvendigt, f.eks. for at forebygge indsmugling eller andet strafbart forhold. Arresthuset kan også i visse tilfælde forbyde besøg af bestemte personer. Hvis du ikke har familie eller venner, der kan besøge dig, kan du spørge personalet om muligheden for at få besøg af en besøgsven. Hvis retten har bestemt, at du skal være isoleret, skal du så vidt muligt have tilladelse til at få besøg mindst en gang ugentligt. Besøgstiden må ikke være kortere end en time. Du må normalt gerne få besøg af pressen, medmindre politiet modsætter sig det af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed. Hvis du skal interviewes, skal du først have tilladelse af Kriminalforsorgen. Du har altid ret til at få ukontrolleret besøg af din beskikkede forsvarer. Breve Breve, der ikke kontrolleres af politiet, bliver kontrolleret af arresthuset for at sikre, at de ikke bliver brugt til ind- og udsmugling. Derfor bliver breve, som du modtager, åbnet, mens du ser på det. De breve, du selv sender, skal afleveres åbne til personalet. Efter kontrol lukkes de, mens du ser på det. Brevene bliver normalt ikke gennemlæst. Udgang Udgang gives kun i meget begrænset omfang og kun til helt særlige formål, som f.eks. nærstående personers alvorlige sygdom eller begravelse. Udgang gives kun med politiets samtykke og foregår altid med ledsagelse. Fællesskab Selv om politiet eller retten ikke har besluttet, at du skal være isoleret, vil der på grund af forholdene i arresthuset som regel kun være mulighed for begrænset fællesskab med andre indsatte.

8 9 Der gælder særlige regler for fællesskab, hvis du er under 18 år. Spørg eventuelt personalet. Overførsel til fængsel Der er i visse tilfælde mulighed for at blive flyttet til et afsoningsfængsel, allerede inden du får dom (retsplejelovens 777). Spørg eventuelt din forsvarer. Arbejde Som varetægtsfængslet i et arresthus har du ret til at være beskæftiget med arbejde, uddannelse eller en anden godkendt aktivitet, herunder behandling. Hvis du er beskæftiget, får du udbetalt arbejdspenge. Hvis du bliver syg, kan du få udbetalt sygevederlag. Du må også gerne selv skaffe dig arbejde, der kan foregå i arresthuset, men arbejdet skal i så fald godkendes af arresthusets ledelse og kunne indpasses inden for de regler, der gælder for orden og sikkerhed. Undervisning Arresthuset tilbyder undervisning. Tal eventuelt med personalet om mulighederne herfor. Hvis du er interesseret i at lægge planer for et længere undervisningsforløb under en eventuel afsoning, skal du tale med personalet om det. Du får udbetalt arbejdspenge, når du modtager undervisning. Fritid Du har normalt ret til mindst én times ophold i fri luft om dagen ( gårdtur ). Se husordenen. Arresthuset har nogle fritidsaktiviteter, f.eks. bordtennis, skak og konditionstræning. Spørg eventuelt personalet om mulighederne. Du har mulighed for at høre radio, se tv og læse aviser, blade og bøger. Politiet kan dog i meget sjældne tilfælde forbyde det. Spørg eventuelt personalet om mulighederne for at leje radio og tv og for at låne eller købe blade, aviser mv. Hvis retten har bestemt, at du skal være isoleret, har du mulighed for at få tv stillet gratis til rådighed.

9 10 Information om anholdelse og varetægtsfængsling Valg mv. Du har ret til at brevstemme ved folketingsvalg, kommunalvalg mv. I øvrigt har du ret til at deltage i anden form for lovlig, politisk virksomhed. Sygdom Der er lægekonsultation i arresthuset. Du vil blive tilbudt en samtale med lægen eller en sygeplejerske. Hvis du i øvrigt mener, at du har brug for en læge, skal du sige det til personalet, som så vil give lægen eller sygeplejersken besked. Det er lægen, der skønner, om du bør behandles, og om behandling skal ske i en af Kriminalforsorgens institutioner eller på et almindeligt sygehus. Tandbehandling Du har ret til nødbehandling, dvs. akut tandbehandling. I visse tilfælde skal du selv betale udgiften. Spørg eventuelt personalet. Klager Du har altid ret til at udtale dig, før din sag behandles. Alle afslag og afgørelser, der ikke giver dig medhold, skal normalt begrundes. Du har ret til at få afgørelsen skriftligt. Du har også ret til, efter de almindelige regler om aktindsigt, at få en kopi af det skriftlige materiale, der findes, og til at udtale dig om det, før afgørelsen træffes. Du skal vejledes om dine muligheder for at klage. Der gælder særlige regler i sager om valg af afsoningsinstitution, udelukkelse fra fællesskab og overførsel imellem Kriminalforsorgens institutioner. I disse sager har du ikke ret til aktindsigt, og dermed også en begrænset ret til at få en begrundelse for afgørelsen. Du kan klage til fængslets/arresthusets ledelse eller Direktoratet for Kriminalforsorgen over personalets afgørelser. Du kan også klage til arresthusets ledelse eller Direktoratet for Kriminalforsorgen over personalets adfærd. Klager du over fængselspersonalets adfærd, og har du ikke fået medhold, eller er der ikke truffet endelig afgørelse inden to uger efter indgivelsen af klagen, kan klagen indbringes for retten. Retten kan afvise din klage, f.eks. fordi retten mener, den er grundløs. Men retten kan også afvise din klage, hvis du f.eks. klager

10 11 mere end fire uger efter, at det forhold, som klagen drejer sig om, har fundet sted. Klager, som er afgjort af Direktoratet for Kriminalforsorgen, kan indbringes for Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan ikke selv ændre en afgørelse, men kan bede Direktoratet for Kriminalforsorgen om at se på sagen igen. Ombudsmandens henstillinger vil i praksis blive fulgt. Persondataloven Når du er indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, vil der blive indsamlet og behandlet personlige oplysninger om dig ved hjælp af elektronisk databehandling. I medfør af persondataloven har du mulighed for at gøre brug af følgende rettigheder: Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for edb-behandling Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles Ret til at kræve rettelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen. Disciplinærstraf m.v. Hvis du overtræder de gældende regler, kan du idømmes en disciplinærstraf i form af advarsel, bøde eller strafcelle. Du har ret til at udtale dig, inden afgørelsen træffes, og til at få en begrundelse for afgørelsen. I visse tilfælde kan du også blive frataget retten til fællesskab ( udelukkelse fra fællesskab ). Se også under Klager. Magtanvendelse I visse tilfælde har personalet ret til at bruge magt og sikringsmidler. Personalet kan f.eks. bruge forskellige greb eller håndjern. Enhver form for magtanvendelse er undergivet meget nøje kontrol, og ganske bestemte betingelser skal være opfyldt. Magtanvendelsen skal være så skånsom som muligt og skal være nødvendig for formålet. Se under Klager.

11 12 Information om anholdelse og varetægtsfængsling Undersøgelse Når du indsættes i arresthuset, bliver du undersøgt (visiteret). Det betyder, at personalet undersøger, om du medbringer genstande, som du ikke må have i arresthuset. Du skal tage alt tøjet af, også selv om det er i strid med din religion. Undersøgelsen bliver foretaget af ansatte af samme køn som du selv. Du vil også blive undersøgt i løbet af dit ophold, f.eks. før og efter besøg. Af hensyn til sikkerheden vil dit opholdrum også kunne blive undersøgt. Du kan også blive pålagt at afgive en urinprøve, for at personalet kan undersøge, om du har indtaget euforiserende stoffer.

12 13 Dom og fuldbyrdelse Samfundstjeneste I visse tilfælde kan retten bestemme, at du skal idømmes samfundstjeneste i stedet for fængsel. Det kan navnlig være tilfældet, hvis du bliver dømt for spirituskørsel eller berigelseskriminalitet. Du kan søge om samfundstjeneste, inden du får dom. Hvis du vil vide mere om samfundstjeneste, så har Kriminalforsorgen en særlig folder om det. Spørg eventuelt personalet i arresthuset eller socialrådgiveren. Fortsat varetægtsfængsling? Når du får din dom, bestemmer retten, om du skal løslades eller fortsat være varetægtsfængslet, indtil afsoningen kan begynde. Anke Der er en ankefrist på 14 dage, fra din dom er afsagt. Du kan anke ved domsafsigelsen eller ved at sige det til personalet, der har en særlig ankebog. Din beskikkede forsvarer har pligt til at vejlede dig i spørgsmålet om anke. Elektronisk fodlænke Personer, der har fået en dom på op til tre måneder, vil kunne have mulighed for at afsone på bopælen (elektronisk fodlænke). Spørg eventuelt socialrådgiveren om det. Behandling Hvis du har et særligt behov for behandling, vil du i nogle tilfælde have mulighed for at afsone i en institution uden for Kriminalforsorgen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har Kriminalforsorgen en række forskellige behandlingstilbud, som du måske kan gøre brug af, f.eks. hvis du har et alkohol- eller narkotikamisbrug eller dømmes for vold eller seksualkriminalitet. De fleste af disse tilbud kan du først deltage i, når du har fået din dom. I arresthusene kan varetægtsarrestanter, som er misbrugere, dog godt

13 14 Information om anholdelse og varetægtsfængsling deltage i såkaldt motivationsbehandling med henblik på at blive motiveret for at deltage i egentlig misbrugsbehandling. Kriminalforsorgen har særlige foldere om muligheder for behandling mv. Spørg eventuelt personalet. Hvis du skal afsone en fængselsstraf Kriminalforsorgen har lavet en folder om at afsone en fængselsstraf. Den kan du få af personalet. Praktisk hjælp mv. Når du varetægtsfængsles, får du besøg af en socialrådgiver fra Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) inden for de første to uger efter fængslingen. Socialrådgiveren vil hjælpe med praktiske problemer, f.eks. kontakt til pårørende, arbejdsgiver og socialforvaltningen. Hvis du bliver dømt og flyttes til afsoning i et fængsel, vil forsorgspersonalet på det pågældende fængsel overtage opgaven. Hvis du bliver indsat til afsoning, bliver folkeregisteret automatisk underrettet, og du mister retten til sociale ydelser, men du har mulighed for at søge kommunen om tilskud til boligudgifter mm. Socialrådgiveren i KiF eller på fængslet kan hjælpe med ansøgningen til socialforvaltningen. Særligt til pårørende Er du pårørende til en varetægtsfængslet, kan du måske finde svar på dine spørgsmål her. Reglerne for besøg, telefon, breve, udgang med mere er beskrevet nærmere ovenfor. Hvis du gerne vil besøge en varetægtsfængslet, skal du søge arresthuset om besøgstilladelse. Du skal også bestille tid til besøg. Desuden skal du være opmærksom på, at du skal medbringe billedlegitimation, når du besøger varetægtsfængslede i arresthusene. I lukkede fængsler og arresthuse er det strafbart, hvis du har en mobiltelefon med, når du er på besøg. Hvis du er pårørende til en varetægtsfængslet, er du altid velkommen til at tale med den afdeling af Kriminalforsorgen i Frihed, som er tilknyttet arresthuset.

14 15 Tavshedspligt Alt personale i politiet, fængsler, arresthuse og Kriminalforsorgen i Frihed har tavshedspligt. Oplysninger om sigtelsen og om den varetægtsfængslede må ikke videregives til de pårørende eller andre udenforstående. Det er kun den indsatte selv, der må fortælle f.eks. de pårørende om personlige forhold, medmindre den indsatte giver personalet lov til det. Telefonrådgivning Hvis du har spørgsmål, kan du tale med en socialrådgiver i Kriminalforsorgen og få oplysninger om regler og rettigheder via Kriminalforsorgens anonyme telefonrådgivning på tlf Rådgivningen er åben alle hverdage fra kl og I weekenderne er rådgivningen åben kl

15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K Telefon I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet. Du kan også altid spørge personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. DFK 161 da ( ) Tryk: De Grafiske Fag, Statsfængslet i Nyborg, tlf Layout: Rumfang.dk

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet. Du

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Indledende bestemmelser. Bekendtgørelsens anvendelsesområde. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Indledende bestemmelser. Bekendtgørelsens anvendelsesområde. Definitioner UDKAST Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet) I medfør af 35 b, stk.

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol

Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol BEK nr 1198 af 02/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. oktober 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-10650 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Retspsykiatrisk Afsnit P401

Retspsykiatrisk Afsnit P401 Information til patienter og pårørende Retspsykiatrisk Afsnit P401 Almenpsykiatrisk Afdeling Odense (Universitetsfunktion) Psykiatrien i Region Syddanmark Retspsykiatrisk Afsnit P401 Oversigtskort 2 Indhold:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Før fængslet. Åbent eller lukket fængsel? De fleste kommer i åbent fængsel, hvor

Før fængslet. Åbent eller lukket fængsel? De fleste kommer i åbent fængsel, hvor Før fængslet Du får som regel mindst en måned til at forberede tiden i fængsel, hvis du er på fri fod, når dommen falder. I den tid kan du f.eks. fremleje din bolig, få en aftale med din arbejdsgiver og

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Afsnit G1 Vordingborg

Afsnit G1 Vordingborg Afsnit G1 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Velkommen. Slagelse Sygehus

Velkommen. Slagelse Sygehus Velkommen Slagelse Sygehus Indhold Velkommen til Slagelse Sygehus side 3 Til og fra sygehuset side 4 Praktiske informationer side 5 Når du skal behandles ambulant side 7 Oversigtskort over Slagelse Sygehus

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Brev- og besøgskontrol

Brev- og besøgskontrol Brev- og besøgskontrol Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: varetægtsfængsling; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 12.7.2017 Status: Gældende Udskrevet: 10.1.2019 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold Velkommen til Næstved Sygehus side 3 Til og fra sygehuset side 4 Praktiske informationer side 5 Når du skal behandles ambulant side 7 Oversigtskort over Næstved Sygehus

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital P.P. Ørumsgade 11 Her er praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen) 3. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan bestemme, at fællesskabet i en fængselsafdeling eller et arresthus, som er udpeget til anbringelse af ind- Dato: 7. juni 2018 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Institution Sydvestjylland

Institution Sydvestjylland Institution Sydvestjylland Kriminalforsorgen Syddanmark Ansøgningen udfyldes med blokbogstaver, og ALLE felter skal udfyldes. Undertegnede: Navn: cpr.nr.: Adresse: Postnr.: By: ansøger hermed om tilladelse

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

"Redaktørens lovsamling" (ajourført 09. september 2013)

Redaktørens lovsamling (ajourført 09. september 2013) "Redaktørens lovsamling" (ajourført 09. september 2013) INDHOLD: Offentlighedsloven... 2 Retsplejeloven (uddrag)... 6 Straffeloven (uddrag)... 18 Medieansvarsloven... 22 Vejledende regler for god presseskik...

Læs mere

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget Børn og unge-udvalget Her kan du læse om hvilke rettigheder du, som forælder med forældremyndighed, har og hvordan du kan forberede dig bedst muligt til mødet. Når dit barns sag skal for børn og ungeudvalget,

Læs mere

Velkommen til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Velkommen til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Velkommen til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Medicinsk Center Brønderslev Neurorehabiliteringscenter hører organisatorisk til Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, og modtager patienter fra hele

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 872 af 25/06/2018 Udskriftsdato: 20. juli 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j. nr. 18-61-0042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Find vej til dine muligheder

Find vej til dine muligheder Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Find vej til dine muligheder Vejviser til unge med særlige behov Hvad betyder de fine ord? Hvordan gør jeg, når jeg skal i kontakt

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere