Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse"

Transkript

1 Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune skal være en decentraliseret organisation forstået som høj grad af frihed til de udførende led til at levere det af Byrådet besluttede serviceniveau. I praksis er begrebet decentralisering dog ikke foldet konsekvent ud. Det bør derfor tydeliggøres: A. Hvad det konkrete ledelsesrum er på hvert af de 3 ledelsesniveauer og det heraf følgende ledelsesansvar B. Hvilken betydning dette har for de politiske muligheder for styring og indgreb i organisationens virke Dette notat har til formål at tydeliggøre punkt A, det konkrete ledelsesrummet for de 3 ledelsesniveauer. Dermed ikke sagt, at det er en fuldstændigt udtømmende beskrivelse af decentraliseringen i Slagelse. Dertil er virkeligheden alt for kompleks, men notatet samler de væsentligste rammer og principper for decentralisering i Slagelse Kommune. Og herudfra kan også fremtidige uklarheder fortolkes og konkrete forhold besluttes. Som udgangspunkt for denne tydeliggørelse tages der udgangspunkt i, at beslutningskompetencen skal placeres så tæt på brugeren/borgeren, som det fagligt og organisatorisk er muligt. Med muligt menes, at den nødvendige balance mellem en kritisk masse af faglig viden og det nødvendige helhedssyn skal være til stede, der hvor beslutningen træffes. Med udgangspunkt i ovenstående, tager beskrivelsen sit udgangspunkt i det yderste led hos virksomhedslederne der i det daglige har ansvaret for mødet med borgerne og omsætningen af de politiske beslutninger. Herfra beskrives organisationen nedefra og op. Indledningsvist inddrages de besluttede organisatoriske rammer i form af organisationsbeskrivelse, tværorganisatoriske strategier, kasse- og regnskabsregulativ, kompetenceplaner, beslutninger om centraliseret/decentraliseret opgavevaretagelse m.m. Det skal endvidere understreges, at det forudsættes (og derfor ikke eksplicit nævnes yderligere), at den decentraliserede beslutningskompetence i øvrigt altid foregår inden for rammerne af gældende lovgivning, overenskomster, politiske beslutninger om serviceniveau og anden overordnet regulering af den faglige opgaveløsning.

2 Side2/9 Principperne for Slagelse Kommunes organisation Udgangspunktet for at beskrive ledelsesrum, roller og ansvar er de besluttede principper for Slagelse Kommunes organisation, som fremgår af organisationsbeskrivelsen Ny organisation og af Slagelse Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesstruktur Slagelse Kommunes organisation består af tre ledelsesniveauer som har det faglige, personalemæssige og økonomiske ansvar: - Direktionen med kommunaldirektøren i spidsen - Center- og stabscheferne - Virksomhedslederne Denne organisering er gengivet i det cirkulære organisationsdiagram for Slagelse Kommune, hvor organisation er bygget op omkring stabe og faglige centre med tilknyttede virksomheder. I centrum herfor står en helhedsdirektion. Illustrationen kan både ses som en kegle set oppefra og som en cirkulær beskrivelse af organisationen. Dermed illustrerer diagrammet både ledelsesstrukturen i organisationen og det forhold, at kommunens forskellige enheder gensidigt påvirker hinanden og er forudsætninger for hinanden. 2

3 Side3/9 Koncernstyring Formålet med ovenstående principper for organisering og ledelsesstruktur er, at der på trods af den naturlige faglige sektorisering, ageres som en koncern som én organisation. Organiseringen som sådan skal således understøtte en sammentænkning af decentralisering og det fælles organisatoriske. I praksis opsætter koncernfællesskabet derfor en række rammer for den enkelte enheds virke med det formål at sikre intern sammenhængskraft, retning og effektivitet. Det kommer bl.a. til udtryk i den fælles aftalestyringsmodel, Kasse- og regnskabsregulativ, HR-strategi m.m. I bilag 1 er de væsentligste tværgående rammer og strategier beskrevet. Endelig betyder koncernstyring også, at tværgående driftsopgaver så vidt muligt skal løses i fællesskab for at sikre høj faglighed, ensartet service og effektivitet det gælder fx indkøb, forsikring, specialiserede personale og lønadministrative opgaver, økonomiopgaver og ejendomsdrift. Enhver leder agerer i forlængelse heraf ikke kun som leder af egen del af organisationen, men er også en del af et koncernfællesskab. Decentrale virksomheder Inden for de rammer og mål, som koncernen definerer, opstilles mål og succeskriterier for den enkelte virksomhed, hvorefter beslutningskompetencen i forhold til den daglige drift i videst muligt omfang uddelegeres til virksomhedslederne. Det forventes, at lederne udfylder det ledelsesrum som herved gives til, at den enkelte børnehave, skole, ældrecenter m.m. kan agere som en decentral virksomhed. Virksomhedsledernes rolle Inden for koncernfællesskabets rammer, de drifts-, service- og udviklingsmål der er opsat i virksomhedsaftaler, og det budget der årligt tildeles virksomheden, så er virksomhedslederne ansvarlige for driften af deres virksomhed. Til ledelsesrummet hører (inden for ovenstående rammer) derfor den fulde og hele beslutningskompetence for alle faglige, økonomiske og personalemæssige forhold, der vedrører virksomheden. Det indebærer en ret og pligt for virksomhedslederen til at udfylde dette ledelsesrum ved at træffe de beslutninger, som lederen vurderer bedst sikrer såvel den politiske som den lokale målopfyldelse. Med andre ord virksomhedslederen skal sikre og udvikle den faglige kvalitet og service. Det betyder fx, at en virksomhedsleder i udgangspunktet selv træffer beslutning om: - Hvilken uddannelsesmæssig baggrund og sammensætning personalet har, og hvilket lønniveau den enkelte medarbejder har - Hvor mange ressourcer udover minimumskravene der bruges på kompetenceudvikling af medarbejder såvel som lederen selv - Hvilke metoder man tilrettelægger arbejdet efter og hvordan virksomheden er organiseret 3

4 Side4/9 For alle virksomhedsledere foregår udfyldelsen af ledelsesrummet dog ikke i et frit rum. Det er et grundlæggende vilkår, at brugerbestyrelser, centerchef, direktion, politiske udvalg og byråd har ret og pligt til at sætte mål og rammer op for virksomhedernes virke. Udgangspunktet må dog være, at disse beslutningstagere kun undtagelsesvist træder ind over den enkelte virksomhedsleders beslutningskompetence. De skal med andre ord primært fokusere på fastsættelsen af mål og følge op på effekten heraf! I nogle tilfælde sættes der som tidligere nævnt rammer op af hensyn til hele organisationen af hensyn til koncernen Slagelse Kommune (se bilag 1). Det har en umiddelbar konsekvens for den enkelte leders rum. Koncernfællesskabet dog også den indirekte konsekvens, at man som leder er nød til at se sig selv som en del af et større fællesskab, hvor man er hinandens forudsætninger. Som konsekvens heraf er der behov for, at alle ledere også leder opad og ser sig selv som en del af kommunens ledelse. For at understøtte dette, så inviterer direktionen lederne til strategisk dialog om retning og mål for organisationen, og de politiske udvalg inviterer virksomhedslederne til dialogmøder. Virksomhedslederne kan også deltage ved udvalgsmøderne som faglige videnspersoner fx formaliseret gennem faste repræsentanter eller gennem direkte involvering, når det vedrører specifikke emne, som vedrører en eller få virksomhedsledere. Men virksomhedslederne forventes også aktivt selv at udfylde denne del af ledelsesrollen og således løbende være i dialog med den øvrige organisation. Tilsvarende er der behov for at virksomhedslederne indgår i dialog med brugerne. Det er således en grundlæggende forudsætning for at levere en god service, at det politisk besluttede serviceniveau udmøntes i samspil med borgerne. Involveringen kan være mere eller mindre formaliseret inden for de forskellige områder. Virksomhedslederne forventes at være klædt på til at håndtere de krav og muligheder der er inden for deres eget område. Chefgruppens rolle Chefgruppen kan adskilles i center- og stabschefer, hvortil knytter sig forskellige ansvar og roller og dermed også forskel i ledelsesrummet. Centercheferne rolle i forhold til politikerne Centercheferne er ansvarlige for driften og udviklingen af det enkelte område inden for de drifts-, service- og udviklingsmål, der er opsat i udviklingsaftalerne med udvalgene, og det budget der årligt tildeles området. Centercheferne er i forlængelse heraf ikke blot chefer for et område. De skal også understøtte den politiske beslutningsproces. Centerchefernes rolle over for udvalgene bliver at stille deres faglige viden til rådighed i beslutningsprocessen samt dokumentere driftssikkerhed og effekten. 4

5 Side5/9 Centercheferne er endvidere ansvarlige for udmøntningen af de politiske beslutninger, der vedrører deres område. Cheferne skal således fastholde virksomhedslederne på at arbejde efter de politiske beslutninger og målsætninger, mens det er virksomhedsledernes ansvar at opnå målene. Centercheferne har dermed en central rolle i forhold til serviceringen af politikerne såvel som udfører og som faglige videnspersoner, men som konsekvens heraf er centercheferne ikke at opfatte som strategiske/politiske rådgivere for politikerne. Denne funktion knytter sig til direktørog direktionsrollen og beskrives nedenfor. Stabschefernes rolle i forhold til politikerne og den øvrige organisation Stabscheferne adskiller sig fra centercheferne ved ikke at referer til fagudvalg og have ansvar for en udvalgsaftale, ligesom stabene pr. definition ikke har tilknyttede virksomheder. Stabene har reference ind til Økonomiudvalget, hvor de hver især har ansvar for et eller flere tværgående opgaveområder (økonomi, personale, kommunikation, IT etc.). Stabene har i forlængelse heraf et todelt ansvar som både tilsynsførende og servicefunktion på de opgaveområder, som den enkelte stab varetager. Den tilsynsførende rolle kommer fx til udtryk, når IT og Digitalisering sikrer overholdelse af ITsikkerhedspolitik, eller økonomistabene påtegner en sag og dermed giver det politiske niveau en vurdering af de økonomiske konsekvenser. Rollen som tilsynsførende skal i forlængelse heraf opfattes proaktivt. Det betyder, at en stabschef har ret og pligt til at gøre såvel den pågældende enhed som dennes chef/direktør opmærksom på brud med gældende regler og rammer. Dette betyder dog ikke, at centre og virksomheder er frataget ansvar for selv at søge rådgivning, når det vurderes nødvendigt. Servicefunktionen kommer fx til udtryk, når HR og Personale varetager lønadministrative opgaver eller når økonomistabene gennem sine konsulenter gennemfører økonomiske analyser bestilt af et center. For så vidt angår servicefunktionen, så skal der via serviceaftaler foreligge klare beskrivelser af ansvarsfordeling og opgavesnit på de funktioner stabene varetager for organisationen, så rollefordelingen ikke bliver uklar i praksis. Chefernes ledelse ned i egen organisation Cheferne er inden for centrene/stabene personaleledere for egne afdelingsledere og andre medarbejdere med direkte reference til cheferne, ligesom det budgetmæssige og faglige ansvar er chefens. Til ledelsesrummet hører i forlængelse heraf den fulde og hele beslutningskompetence for alle faglige, økonomiske og personalemæssige forhold, der vedrører selve centeret. Cheferne har således de samme beslutningskompetencer som virksomhedslederne i forhold til egen enhed. Centercheferne er dog ligesom virksomhedslederne en del af koncernen Slagelse Kommune, underlagt de samme tværgående rammer, og med samme forventning om at lede opad. 5

6 Side6/9 Derudover har alle chefer uanset tilknytningen til et bestemt fagligt område en pligt til at se sig selv som de øvrige center-/stabschefers vilkår. Det er således forventningen, at cheferne sørger for at informere og koordinere med hinanden om alle forhold som påvirker ud over eget område. Det betyder fx, at cheferne har pligt til at involvere de relevante centre/stabe: - Hvis man ønsker at igangsætte initiativer som kræver ressourcer fra andre centre/stabes - Hvis man ønsker at igangsætte initiativer som påvirker andre centre/stabes budget eller målopfyldelse Sagt med andre ord, så skal den enkelte chef sikre inddragelse af øvrige centre samt stabe, hvor dette giver værdi for organisationen. Centerchefernes ledelse ned i virksomhederne Centercheferne er personaleledere for virksomhedslederne og har ansvaret for den løbende sparring og dialog om virksomhedernes drift og udvikling. Cheferne forventes i forlængelse heraf at have en grundlæggende faglig viden om de områder som de er chefer for, men de skal ikke være fagspecialister. Sagt lidt omvendt, så skal cheferne vide så meget om området, at de ved, hvornår de bør trække på specialisterne. Cheferne har ret og pligt til sammen med virksomhedslederne at opsætte drifts-, service- og udviklingsmål for virksomhederne med henblik på at udmønte de politiske beslutninger og bestillinger. Dette sker formelt via virksomhedsaftaler med den enkelte virksomhed. Mens Centerchefen således er med til at fastlægge målene, så er det virksomhedslederne der har ansvaret for at opnå målene. Centercheferne har derfor som udgangspunkt ikke ret til at fastlægge de nærmere rammer for virksomhedernes faktiske drift. Det er entydigt virksomhedslederen, der gør dette. Det betyder fx: - At centercheferne skal følge op på virksomhedsledernes målopfyldelse og budgetoverholdelse men ikke godkende deres konkrete dispositioner inden for rammen. - At centercheferne skal udfordre og sparre med virksomhedslederne om ledelses, drifts- og udviklingsudfordringer men ikke fastlægge løsninger eller påtage sig ansvaret for gennemførelsen af løsningsmodeller. Direktionens og direktørernes rolle Direktionens rolle i forhold til politikerne Direktionen er Byrådets direktion. Borgmesteren har som den øverst ansvarlige for administrationen et tæt samspil med direktionen, men er ikke organisatorisk en del af denne. Byrådet må kunne forvente, at Direktionen servicerer byrådet ligeværdigt. Det betyder bl.a., at Direktionen skal understøtte muligheden for politisk debat ved i sagsfremstillingerne at tydeliggø- 6

7 Side7/9 re de politiske valg, således at politikerne oplever, at deres rolle som politiske beslutningstagere bliver understøttet. Direktionen er også ansvarlig for, at Byråd og udvalg modtager den rette rådgivning på rette niveau. Heri ligger at betjening af det politiske niveau sker på en entydig og faglig kompetent måde. Det vil fx sige: - At direktøren understøtter udvalgets udfordring og udspørgen af centerchefen med henblik på, at alle nødvendige og tilgængelige oplysninger er præsenteret for udvalget inden beslutningsfasen - At direktøren tydeliggør sammenhængen mellem de konkrete sager og vision og politikker - At direktøren udfordrer udvalget. Direktørens rolle bliver hermed tydeligere som strategisk/politisk rådgiver og mediator i forhold til administrationen, mens chefen bliver leverandør af faglig viden og udfører af de politiske beslutninger. Direktion kontra direktør Generelt betyder ovenstående, at man er direktionsmedlem før man er direktør, det vil sige at hensynet til helheden er større end hensynet til delelementer. Uanset hvad så er man forpligtet til at se sig selv som de øvrige direktionsmedlemmers vilkår. Man er som direktør derfor forpligtet til med direktionen at afklare principper og kriterier for beskrivelse af alle forhold, der har et strategisk aspekt, kræver tværgående koordinering eller er udfyldelse af overordnede politikker. Det vil bl.a. sige, at den enkelte direktør skal sikre et tilstrækkeligt højt informationsniveau hos resten af direktionen om forhold inden for direktørens eget område, i særdeleshed om sager der har tværgående karakter eller skal besluttes i Økonomiudvalg og Byråd. Direktøren skal med andre ord sikre inddragelse af øvrige direktørområder, hvor dette giver værdi for den brede organisation. Kommunaldirektørens ledelse af direktionen Kommunaldirektøren er personaleleder for direktørerne, og har i forlængelse heraf et ansvar for at udfordre og gå dialog med den enkelte direktør i forhold til dennes porteføljemæssige ansvar. Kommunaldirektøren skal i særdeleshed udfordre direktørerne på, at de er helhedsorienteret i deres daglige ledelse, herunder at de er bevidste om de politiske ønsker og at de rettidigt koordinerer deres initiativer med den øvrige direktion. Direktionens ledelse ned i organisationen Direktionens medlemmer er hver især personaleleder for en gruppe af center/stabschefer. Driftsansvaret og dermed ansvaret for at udfylde de besluttede rammer og mål er entydigt placeret hos cheferne for de enkelte centre og stabe (se i øvrigt under Chefgruppen ). 7

8 Side8/9 Det betyder at direktørens rolle i høj grad bliver dedikeret på at sikre chefernes udmøntning af såvel politikernes som direktionens beslutninger og konsultativ på udfyldelsen af ledelsesrummet dvs. udfordre og sparre med cheferne på driftssikkerhed, indholdsudvikling og ledelse. Herudover skal direktøren udfordre cheferne på, at de i deres daglige ledelse rettidigt koordinerer deres initiativer med øvrige centre/stabe, så både interne og eksterne interessenter oplever en sammenhængende organisation. Udover den enkelte direktørs ledelses af egne chefområder, så mødes Direktionen og chefer også på tværs af det formelle hierarki og beslutningsrum i Strategisk Chefforum (SCF). SCF er at opfatte som et refleksivt ledelsesrum, hvori direktionen og chefgruppen kan have en ligeværdig strategisk dialog om organisationens mål, rammer og retning. Direktionen arbejder i forhold til virksomhedslederne kun i et ledelsesrum uden for linjen dvs. i møder og samtaler, der ligesom SCF s møder er uden for de formelle beslutningsrum. Det er således entydigt cheferne, der er ledere for virksomhedslederne. Det betyder, at direktionens rolle i forhold til virksomhedslederne alene er: - At etablere refleksive samtaler om ledelse og ledelsesvilkår, - At holde informationsmøder - At invitere til strategisk dialog om retning og mål for organisationen Samme rolle kan den enkelte direktør naturligt have i forhold til virksomhedsledere inden for direktørområdet. Direktørerne kan også hver især have det på tværs af organisationen et eksempel herpå er etableringen af Økonomiforum. Politikernes rolle I forlængelse af organisationens interne rollebeskrivelse, så er politikernes rolle via byrådets og udvalgene arbejde at fastlægge såvel serviceniveau som organisationens overordnede udvikling. De er som tidligere antydet bestillere. Udvalgenes fastlægger i praksis dette gennem såvel politikker, målaftaler med de enkelte områder (udvalgsaftaler) og konkrete beslutninger om serviceniveauer, kvalitetsstandarder m.m. Og via budgettet fastlægges den økonomiske ramme. I forlængelse heraf er der forsat behov for en afklaring af punkt B altså hvilken betydning ovenstående har for de politiske muligheder for styring og indgreb i organisationens virke sættes på dagsordnen i den kommende tid som en del af afklaring af, hvordan der skabes nye muligheder for det politiske arbejde. 8

9 Side9/9 Bilag 1: Overblik over tværgående rammer og Strategier Alle politiker, strategier m.m. kan findes på Slagelse Kommunes intranet, Inslag. Her er et overblik over de væsentligste tværgående: Økonomi og styring - Kasse- og regnskabsregulativ - Aftalestyring i Slagelse Kommune - Effektiviseringsstrategi - Indkøbspolitik HR og Personale - Værdigrundlag - Ledelsesgrundlag - Personalepolitik - HR-strategi - Arbejdsmiljøstrategi Øvrige - Styrelsesvedtægt - Kompetenceplan - IT-sikkerhedspolitik - Håndbog for kommunale ejendomme 9

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren).

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). 1 Administrativ organisering I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). Der har tidligere været

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Varde Kommune. Overordnede spilleregler. for. aftalestyring

Varde Kommune. Overordnede spilleregler. for. aftalestyring Varde Kommune Overordnede spilleregler for aftalestyring 2012 Dok. nr. 1022255 Indholdsfortegnelse 1. AFTALESTYRING...3 1.1 Baggrund og formål...3 1.2 Hvad er en aftale?...4 1.3 Dialog som omdrejningspunkt

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 6. august 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune 1 Denne job- og personprofil for Greve Kommunes nye udviklingschef indeholder: Jobbet o Introduktion o Opgaver og udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Slagelse Kommune Side 2 af 10 Job- og personprofil for arbejdsmarkedschef

Slagelse Kommune Side 2 af 10 Job- og personprofil for arbejdsmarkedschef Slagelse Kommune 13. marts 2016 Slagelse Kommune Side 2 af 10 1 Indledning Slagelse Kommune med ca. 78.140 indbyggere og ca. 6.500 medarbejdere skal have ny arbejdsmarkedschef, da den hidtidige har fået

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Stillings- og personprofil Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Norddjurs Kommune April 2016 FOTO: Terma Aerostructures Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og

Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og Handicapcenter 9. oktober 2012 1. Baggrund Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

28.2.2012. 3. Forslag til strategisk projektstyring og koordinering i BRK (D) v/ Janne Westerdahl. 9. Evt. J.nr.:

28.2.2012. 3. Forslag til strategisk projektstyring og koordinering i BRK (D) v/ Janne Westerdahl. 9. Evt. J.nr.: CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 28.2.2012 Referat, møde nr. 74. Chefgruppens møde den 28.2.2012 kl. 8.30-10.30, mødelokale C, Ullasvej

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø 28.09.2012. Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø Job- og personprofil Baggrund Varde Kommune søger en ny chef til Teknik og Miljø. Varde Kommune - et godt sted

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Forslag til organisering af Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Forslag til organisering af Trafikselskabet Region Midtjylland Forslag til organisering af Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 31. august 2006 Punkt nr. 2 1. Indledning Der er udarbejdet en overordnet

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil

Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation, vision og værdigrundlag

Læs mere

Odense Universitetshospital Rengøring & Patientservice. Job- og kvalifikationsprofil

Odense Universitetshospital Rengøring & Patientservice. Job- og kvalifikationsprofil Odense Universitetshospital Rengøring & Patientservice Job- og kvalifikationsprofil for Serviceleder i Rengøring & Patientservice September 2014 Indholdsfortegnelse 1. Organisationen... 3 1.1 Nuværende

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune

Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune Cumuli.net Ramme, styringsmodel, forventninger, lederroller. Desuden Slagelse Kommunes værdigrundlag og målsætninger. ledelses Grundlag_12p_a.indd 3 8/10/09 10:44

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Baggrund På grund af en organisationsændring på stabsområdet, søger Horsens Kommune en ny HR-chef til HR & Løn.

1. Baggrund På grund af en organisationsændring på stabsområdet, søger Horsens Kommune en ny HR-chef til HR & Løn. Direktionens Stabe Staben Kompetenceprofil HR-chef til Horsens Kommune 1. Baggrund På grund af en organisationsændring på stabsområdet, søger Horsens Kommune en ny HR-chef til HR & Løn. En af afdelingens

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes

God ledelse afhænger af, hvad der ledes God ledelse afhænger af, hvad der ledes 1 Pointen i teorien om Leadership Pipeline er, at hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer derfor skal der anvendes forskellige ledelsesmæssige

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdstilsynet

Beskrivelse af Arbejdstilsynet 7.11.2005 BHD/ALW Beskrivelse af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

Læs mere

Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd

Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd for synergien mellem Sparkær LBO og Mønsted Skole Beskrivelse af Fælles ledelse for den samdrevne institution Sparkær Skole og Mønsted Skole

Læs mere

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Indledning Horsens Kommune søger en ny leder, der kan stå i spidsen for Jobudvikling i Jobcenter Horsens. Stillingen er nyoprettet. Denne job-

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

DIREKTIONENS ARBEJDSGRUNDLAG Ringsted kommune. Nærværende papir beskriver direktionens arbejdsgrundlag og er delt i følgende afsnit:

DIREKTIONENS ARBEJDSGRUNDLAG Ringsted kommune. Nærværende papir beskriver direktionens arbejdsgrundlag og er delt i følgende afsnit: DIREKTIONENS ARBEJDSGRUNDLAG Ringsted kommune Nærværende papir beskriver direktionens arbejdsgrundlag og er delt i følgende afsnit: 1) En kommune i Danmark 2) Principper for direktionens arbejde 3) Organisationsmodel

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere