Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup."

Transkript

1 Lejekontrakt Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejemålet er indgået for tidsrummet: Lokalerne skal benyttes til: Lejemålet omfatter (sæt kryds): Leje Nr.: Rengør selv: Rengørings Nr.: Flygel (Kun med særlig tilladelse) Der må under ingen omstændigheder stilles noget på flygelet! Lejen er på kr. og depositum på kr i alt kr. : Der fremsendes faktura på leje samt depositum. Depositum krediteres helt eller delvis, og overskydende beløb indsættes på konto oplyst af lejer. Lejekontrakten er først endeligt gyldig, når beløbet er betalt. Lejer erklærer ved sin underskrift at være indforstået med at overholde gældende vedtægter og husorden for Jørlunde Sognehus, som indgår i denne kontrakt, der i alt omfatter fem sider. Som udlejer: Dato: Underskrift: Administrator for Jørlunde menighedsråd Reservation aftalt med: Bjarne Larsen Telefon: Kontrakten skal returneres til: Jørlunde Sognehus Att.: Bjarne Larsen Egernvej 3, 3650 Ølstykke Gerne per mail til: Som lejer og ansvarsperson: Dato: Underskrift: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Mail: Til brug for tilbagebetaling af depositum oplyses: Nøgleudlevering aftales med: Reg. nr. Konto nr. _ Kasserer Bjarne Larsen Tlf Efter endt brug lægges nøglen i postkassen + afleveringslisten (sidste side) Ved afkrydsning & underskrift er Vedtægten & Husorden for Jørlunde Sognehus samt Afleveringslisten accepteret af lejer. D:\Menighedsråd\Sognehus\SognehuslejekontraktGodkendt18Dec2013.doc Godkendt udgave: 18. dec. 2013

2 Udlejning af Sognehuset Adresse: Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup Att.: Bjarne Larsen Telefon: Mobil: Faktuelle oplysninger Sognehuset består af en stor sal (125 m²) og en lille sal (56 m²) adskilt af en foldedør. Salene er godkendt til max. 150 personer inkl. personale. Der er service til ca. 100 personer. Der er desuden anretterkøkken og depotrum. Toiletter er placeret i kælder, nyt handicaptoilet i stueetagen. Yderligere et handicaptoilet findes i graverbygningen på østsiden af parkeringspladsen. Desuden kontorlokale til personale. Sognehusets brug og formål Jørlunde Sognehus ejes af Jørlunde Kirke og administreres af menighedsrådet, der fastsætter retningslinjer for sognehusets benyttelse. Det er menighedsrådets ønske, at sognehuset bruges til kirkelige og folkelige aktiviteter og dermed styrker det kulturelle liv i sognet. Sognehuset kan endvidere udlejes til afholdelse af private arrangementer, møder og private fester. Jørlunde Sognehus udlejes uden personale - lejer skal altså selv stå for opstilling af borde/stole m.v. samt træffe aftale med evt. personale. Adgang til depot aftales med administrator. Intern brug af sognehuset forstås som arrangementer under præst eller menighedsrådet, eller som de ansatte er en del af. Interne brugere har førsteprioritet. Ekstern brug af sognehuset forstås som mindesamvær efter bisættelse/begravelse, dåbs- og bryllupsreceptioner, interesseorganisationer, lokale foreninger, private fester og arrangementer m.v. Eksterne brugere kan, hvis menighedsrådet vurderer, at et arrangement er af folkekirkelig interesse, udlåne sognehuset mod kun at betale faktuelle omkostninger. Eksempler på eksterne lånere er organisationer, der arbejder ud fra Folkekirkens bekendelsesgrundlag, gæster fra andre folkekirkemenigheder, diakonalt eller socialt kirkeligt arbejde. Særlige regler for leje af Jørlunde Sognehus i forbindelse med mindesamvær: Ønsker de pårørende selv at stå for hele arrangementet, herunder også rengøring, vil dette blive imødekommet fra menighedsrådets side mod, at der betales depositum. Ved mangelfuld rengøring vil faktuelle omkostninger dertil blive fratrukket depositum. Enhver brug af sognehuset finder sted efter aftale med den af menighedsrådet udpegede administrator Bjarne Larsen. Tvivlsspørgsmål afgøres af menighedsrådet.

3 Takster for leje af sognehuset; - eksl. rengøring og oprydning: (Alle priser er inklusiv moms) Korte møder og arrangementer: LEJE-NR. 1. Lille sal (56 m²) Kr. 500 LEJE-NR. 2. Lille sal & Anretterkøkken (56 m² + 63 m²) Kr. 750 LEJE-NR. 3. Store sal (125 m²) Kr. 825 LEJE-NR. 4. Store sal & Anretterkøkken (125 m² + 63 m²) Kr LEJE-NR. 5. Begge sale (181 m²) Kr LEJE-NR. 6. Begge sale & Anretterkøkken (181 m² + 63 m²) Kr Private fester og arrangementer: LEJE-NR. 11. Lille sal (56 m²) Kr LEJE-NR. 12. Lille sal & Anretterkøkken (56 m² + 63 m²) Kr LEJE-NR. 13. Store sal (125 m²) Kr LEJE-NR. 14. Store sal & Anretterkøkken (125 m² + 63 m²) Kr LEJE-NR. 15. Begge sale (181 m²) Kr LEJE-NR. 16. Begge sale & Anretterkøkken (181 m² + 63 m²) Kr Derudover betales til faktiske omkostninger; dvs. efterfølgende rengøring: (Det forudsættes, at lejer har foretaget oprydning af lokale(r) og opvask af service mv.) Rengørings-NR. 1. Lille sal/entre/toiletter Kr. 500 Rengørings-NR. 2. Lille sal/entre/toilettet/anretterkøkken Kr Rengørings-NR. 3. Store sal/entre/toiletter Kr. 750 Rengørings-NR. 4. Store sal/entre/anretterkøkken Kr Rengørings-NR. 5. Begge sale/entre/toiletter Kr Rengørings-NR. 6. Begge sale/entre/toiletter/anretterkøkken Kr Ovennævnte takster er gældende fra den 1. januar 2014 Faktura på leje af sognehuset og depositum kommer fra menighedsrådets regnskabsfører: NK Løn og Regnskab, Snogekær 26, 3630 Jægerspris Kontaktperson Lise Kruuse, mobil: Kontaktperson Ninna Kryger, mobil: Økonomi Det er en forudsætning for leje af Jørlunde Sognehus, at regler for skat og moms overholdes. For at dokumentere dette, skal der på forlangende af menighedsrådets repræsentant forevises dokumentation for at det overholdes. Det kan aftales, at der i forbindelse med forberedelse til arrangementet udleveres nøgle dagen før. Såfremt der skal bruges tid til oprydning og rengøring m.v. næste dags formiddag, skal der træffes aftale herom med administrator. Dog skal rengøring og oprydning være tilendebragt senest kl den følgende dag. Det er i henhold til lovgivningen ikke tilladt for lejer eller dennes leverandør selv at fremstille mad i køkkenet, men færdiggørelse, anretning og servering er tilladt. Ved tvivlsspørgsmål spørges administrator.

4 Vedtægter og husorden skal overholdes af alle brugere. Vedtægter for Jørlunde Sognehus 1 Interne arrangementer Sognehuset anvendes til interne arrangementer i menighedsrådets, sognepræstens eller kirkens ansattes regi, fx minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, administration, menighedsmøder, korarbejde, sangaftener, koncerter, menighedsrådsmøder m.v. Interne arrangementer har førsteprioritet. Interne arrangementer bookes i kirkens kalender på itskrivebord. 2 Eksterne arrangementer Såfremt et arrangement ikke er i strid med folkekirkens tarv, kan sognehusets lokaler, eksklusiv kontor-, arkiv- og personalelokaler, udlejes til eksterne arrangementer mod, at brugeren indgår en lejekontrakt med menighedsrådet. Der skal for hvert arrangement forud betales leje for brug. Og for rengøring af sognehuset skal der betales de faktiske omkostninger; - såfremt der ikke forud er aftalt, at lejer selv forestår rengøringen. Lejekontrakt udarbejdes af sognehusets administrator og underskrives af både lejer og udlejer. Menighedsrådet kan beslutte, at en ekstern lejer kan få nedslag i lejen, såfremt arrangementet ønskes fremmet af menighedsrådet. 3 Tvivlstilfælde Opstår der tvivl om, hvorvidt et arrangement hører under kategorien intern eller ekstern brug, og opstår der tvivl om, hvorvidt bruger kan låne ( 1) eller leje ( 2) sognehuset, afgøres dette af administratoren, som i tvivlstilfælde kan kontakte kontaktpersonen, der har mulighed for at forelægge sagen for menighedsrådet. 4 Lejeindtægt Indtægter eller andre vederlag i forbindelse med benyttelsen af sognehuset betragtes som et tilskud til sognehusets drift. For at sikre, at moms- og skattelovgivningen overholdes af lejere, skal menighedsrådets repræsentant på forlangende have forevist dokumentation herfor, fx i form af faktura fra kok/leverandør. 5 Ansvarsperson Enhver brug af sognehuset skal have en ansvarsperson, som indgår en brugs-, låne- eller lejeaftale med sognehusets administrator. Ansvarspersonen er ansvarlig for, at vedtægter og husorden nøje efterleves, og hæfter personligt for eventuelle skader eller mangler, der er fremkommet på grund af brud på vedtægt eller husorden. 6 Udelukkelse Overtrædelse af vedtægter, husorden og givne anvisninger fra administratoren kan medføre udelukkelse fra at benytte sognehuset. Det er en forudsætning, at ansvarspersonen selv er tilstede under arrangementet. Såfremt der sker skader på inventar, service mv. er det ansvarspersonen, der er pligtig til at gøre opmærksom på dette ved den endelige aflevering/lån af sognehuset til administrator. Ansvarspersonen er ligeledes ansvarlig for at holde støjniveauet på et niveau, der ikke generer naboerne.

5 Husorden for Jørlunde Sognehus Sognehuset er røgfrit. Der må ikke anvendes søm, tegnestifter eller lignende på lofter eller vægge. Tape (fx gaffertape) og evt. limrester skal fjernes helt efter brug. Levende lys anbringes i stager på ikke brandbart materiale. Fadølsanlæg, ismaskiner og lignende må kun anvendes på flisegulv. Sognehuset, inventar og service skal behandles pænt og forsvarligt. Sognehuset skal afleveres ryddeligt, og borde skal være tørret af med rent vand. Borde og stole skal overalt være stillet på plads som vist på opsatte tavler, og stole lægges op på bordene. Rester og levninger fra køleskabet skal fjernes. Køkkenet skal rengøres, herunder ovn, komfur og køle- fryseskab, borde og gulv klude og viskestykker medbringes. Anvendt service skal være opvasket og på rette plads i skabene, jf. instruks på lågerne Kaffemaskinen skal tømmes og rengøres. Se instruks ved maskinen. Opvaskemaskinen skal tømmes og rengøres. Se instruks ved maskinen. Alt affald skal i affaldsposer, der lægges i affaldscontainer. Tom emballage, flasker og kasser skal fjernes. Alle gulve skal fejes, og køkkengulvet skal desuden vaskes. Anvendte lysestager skal rengøres for stearin. Der udluftes grundigt efter brug. Vinduer lukkes, og alle yderdøre lukkes og låses. Sognehuset skal være ryddet og lukket senest kl Der må kun spilles musik for lukkede vinduer. I øvrigt henvises til 5 i vedtægterne. Affald (også cigaretskod) må ikke efterlades uden for sognehuset. Der må ikke henstå affald i sognehusets skraldespande, når lejemålet ophører. Skader eller mangler skal angives på lejekontrakten. Erstatningskrav kan forekomme ved hærværk, grov forsømmelse eller skødesløshed. Vedtaget af Jørlunde Kirkes menighedsråd 18. december 2013.

6 Afleveringsliste for Jørlunde Sognehus SERVICE: Alt porcelæn, glas og bestik, som har været benyttet til opdækning, vaskes i opvaskemaskinen uanset om det har været i brug, og stilles på rette plads i afmærkede skabe. Der må kun være én type glas/porcelæn i samme bakke. Blanding medfører træk i depositum. Blanke termokander vaskes i opvaskemaskine, og stilles på hylde med åbent låg. Grå (kaffe) og sorte (te) termokander skylles grundigt og sættes på hylde med løst låg. Ødelagt eller bortkommet service skal oplyses og erstattes efter dagspris. KAFFEMASKINE: Filterbeholder tømmes og skylles grundigt (sættes evt. i opvaskemaskine). Kaffebeholder tømmes og skylles grundigt. Beholder og filterbeholder sættes tilbage på maskine og forbindes til maskinen i de respektive stik. KOMFUR: Støbejernsriste sættes i opvaskemaskine (2 ad gangen i blå vaskebakke) og vaskes på program 2. Evt. spild i opsamlingsbakke optørres og bakkerne vaskes. Væggen bag komfuret aftørres med klud og vaskemiddel. OVN: Kantiner og bageplader vaskes i opvaskemaskine. Ovnen aftørres indvendigt med en blød klud (aldrig stålsvamp!) og vaskemiddel. Ovnen aftørres udvendigt. KØLESKAB: Skabet tømmes, og hylderiste samt bund aftørres med blød klud og vaskemiddel. Køleskabet slukkes, og i døren placeres en klud, så døren står på klem KØKKEN I ØVRIGT: Alle overflader afvaskes med varmt vand og vaskemiddel. Vaske rengøres med stålsvamp. Gulvet vaskes med vand og rengøringsmiddel. Emhætte og lys slukkes. BORDE I SALENE: Borde aftørres, og stole lægges op på bordene. Borde placeres som vist på opstillingsplan. Affald lægges i låst affaldscontainer placeret ved vandtårnet ved den nordlige kirkemur. Ved mangelfuld oprydning og/eller rengøring samt skader vil menighedsrådet fakturere medgåede udgifter. Bemærkninger ved aflevering: Lejers underskrift Dato Kontrolleret: Administrators underskrift

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Hestestald-Karreens Beboerhus

Hestestald-Karreens Beboerhus Indhold Generelle Lejeregler:... 2 Nøgler:... 2 Service & rengøring:... 2 Musik:... 2 Terrassen:... 2 Port, trappe & elevatortårn:... 2 Grill:... 2 Bemærk... 3 Opskrivning til leje:... 4 Hvem kan leje

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet. Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Anvendelse af lokaler på kasernearealet

Anvendelse af lokaler på kasernearealet Anvendelse af lokaler på kasernearealet langelandsgade 139 Nærværende udgave er revideret d. 27/08 2012 formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på iæf Dette dokument kan downloades i

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere