Vedtægter 10. udgave 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter 10. udgave 2011"

Transkript

1 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed

2 Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk ansvar. 7 Repræsentantskab. 8 Repræsentantskabsmøder. 9 Repræsentantskabsmødets forretningsorden. 10 Bestyrelse. 11 Bestyrelsens bemyndigelse. 12 Direktionen. 13 Regnskab og revision. 14 Vedtægtsændringer. 15 Selskabets opløsning. 16 lkrafttrædelse. 3

3 1. Navn og selskabsform Navn og selskabs- 1. form. Selskabet er en selvejende virksomhed. Dets navn er»sydfyns Elforsyning«, forkortet»sef«. Hjemsted. 2. Selskabets hjemsted er Svendborg. 2 Formål Formål. 1. Selskabets formål er at udøve forsyningsvirksomhed inden for de i lovgivningen til enhver tid fastsatte rammer. Selskabet skal medvirke til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer. Selskabet kan endvidere efter bestyrelsens beslutning alene eller ved deltagelse i fællesskaber drive anden erhvervsmæssig virksomhed, der står i forbindelse med forsyningsvirksomhed, herunder, men ikke begrænset til, elinstallationsforretning, bredbånds- og telekommunikationsvirksomhed, handel med produkter og ydelser i forbindelse hermed, samt service og administration overfor selskabets datterselskaber. 3. Oprettelse Oprettelse. 1. Selskabet påbegyndte sin virksomhed den 1. april 1975 med videreførelse af den elforsyning, der hidtil havde fundet sted fra Svendborg kommunale Elværk og Svendborg Oplands Andels Elektricitetsforsynings selskab (SOAE) og omfatter således disses hidtidige forsyningsområder. Aktiver, 2. passiver m.v. Selskabet overtog ved sin oprettelse samtlige aktiver og passiver samt rettigheder og for - pligtelser fra de to hidtidige parter i henhold til herom oprettede overenskomster. 4

4 4. Selskabsdeltagere (Netkunder) Tilslutning af 1. el-installationer. Enhver, der har rådighed over en elinstallation inden for selskabets forsyningsområde kan som netkunde tilsluttes selskabets forsyningsnet på de i selskabets tilslutnings- og netydelsesbestemmelser fastsatte vilkår. 5. Ejendomsret til anlæg Ejendomsret til 1. anlæg. Fordelingsanlæg og målere tilhører normalt selskabet eller dets datterselskaber og vedligeholdes af selskabet eller dets datterselskaber, jfr. selskabets leveringsbetingelser. Optagelse af lån Kapitalforhold og økonomisk ansvar Den til opfyldelsen af selskabets formål nødvendige kapital, som selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån. Garant for lån. 2. Selskabet kan indtræde som garant for lån, optaget af leverende elværker. Panteret. 3. Som sikkerhed kan bestyrelsen give panteret i selskabets anlæg. 7. Repræsentantskab Repræsentant- 1. skabet. Repræsentantskabet er selskabets højeste myndighed. Sammensætning. 2. Repræsentantskabet, der består af 45 repræsentanter for netkunderne indenfor selskabets forsyningsområde udpeges af Svendborg Byråd. 5

5 Ved udpegning af repræsentanterne bør tilstræbes størst mulig geografisk spredning. Opkøb/fusion. 3. Overtager selskabet forsyningsområder i andre kommuner end Svendborg ved opkøb eller fusion mellem et eller flere af Selskabets datterselskaber og andre elforsyningsvirksomheder, udvides repræsentantskabet fra overtagelsen med et antal yderligere repræsentanter svarende til en forholdsmæssig andel af det bestående repræsentantskab. Udpegning af 4. repræsentanter. Retten til at udpege repræsentantskabet, jf. stk. 3, fordeles forholdsmæssigt mellem byrådene ud fra antallet af netkunder i de respektive kommuner. Ønsker et eller flere byråd ikke at udpege repræsentanter for netkunderne, udpeger Svendborg Byråd repræsentanterne blandt netkunderne i den pågældende kommune. Valgbarhed. 5. Repræsentanterne skal være fast bosiddende netkunder (jf. 4) indenfor selskabets forsyningsområde. Højst halvdelen af de udpegede repræsentanter må være medlemmer af de respektive byråd. Ingen blandt selskabets personale kan vælges som repræsentant. Valgperiode. 6. Repræsentantskabsvalgene gælder for de kommunale valgperioder, dog således at de forrige repræsentanters funktionstid først udløber på det første ordinære repræsentantskabsmøde efter et kommunevalg. Repræsentanters 7. udtræden. Hvis en repræsentant i valgperioden udtræder af repræsentantskabet, skal det respektive byråd udpege en ny repræsentant i.h.t. 7, stk. 2. Det samme gælder, hvis en repræsentant i valgperioden fraflytter kommunen eller selskabets forsyningsområde eller i øvrigt ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne. 6

6 Formand og 8. næstformand. Bestyrelsens formand og næstformand fungerer som henholdsvis formand og næstformand i repræsentantskabet. 8. Repræsentantskabsmøder Ordinære 1. repræsentantskabsmøder. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden: 1. Navneopråb. 2. Valg af ordstyrer 3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder orientering om oprettelse af nye selskaber eller deltagelse i anden selskabsdannelse, jf Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse. I tilknytning hertil forelægges omfattede årsregnskaber til orientering. 5. Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Budget. 8. Valg af revisor 9. Eventuelt. Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel og ved skriftlig meddelelse til hver enkelt repræsentant. 7

7 Det første ordinære repræsentantskabsmøde efter et kommunevalg holdes i to dele. I første del behandler det afgående repræsentantskab dagsordenens punkter 1, 2,3, 4 og 9. I anden del behandler det nyvalgte repræsentantskab dagsordenens punkter 1, 2, 5, 6, 7, 8 og 9. Forslag, der af repræsentanter ønskes behandlet på de ordinære repræsentantskabsmøder, skal indsendes skriftligt til selskabet senest 14 dage før mødet. Indkomne forslag udsendes til repræsentanterne før mødet. Ekstraordinære 2. repræsentantskabsmøder. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde af - holdes, når bestyrelsen finder anledning dertil og efter oprettelse af nye selskaber eller deltagelse i anden selskabsdannelse jf. 2, eller når mindst 1/3 af repræsentanterne skriftligt anmoder derom og samtidig opgiver, hvilket spørgsmål, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse. Sager udenfor 3. dagsordenen. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning. Protokol over 4. repræsentantskabsmøder. Diæter og 5. honorarer. Over repræsentantskabets møder føres en protokol, der underskrives af ordstyreren. Repræsentantskabets formand og næstformand oppebærer et vederlag, som fastsættes af repræsentantskabet. I øvrigt fastsætter re præ - sentantskabet repræsentanternes og bestyrelsesmedlemmernes diæter og godtgørelse for rejseudgifter til møderne. 8

8 Repræsentantskabs- 1. mødets ledelse og beslutningsdygtighed. 9. Repræsentantskabsmødets forretningsorden Repræsentantskabet vælger selv sin ordstyrer, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de foreliggende sagers behandlinger samt afstemninger. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til hvor mange repræsentanter, der er mødt, jf. dog 15. Afstemninger. 2. På repræsentantskabsmødet afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, jf. dog 15. Hver repræsentant har kun én stemme. En repræsentant er berettiget til at lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet på det repræsentantskabsmøde, hvor valg til bestyrelsen finder sted. På øvrige repræsentantskabsmøder kan ingen stemme ved fuldmagt. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/5 af de tilstedeværende repræsentanter forlanger det og iøvrigt, når ordstyreren bestemmer det. Udskrift af 3. protokol. Udskrift af protokollen tilsendes repræsentanterne efter hvert repræsentantskabsmøde. 10. Bestyrelse Valg af 1. bestyrelse. Repræsentant- 2. skabsvalgte medlemmer. Bestyrelsen består af 9 medlemmer valgt efter følgende regler: 6 medlemmer vælges af repræsentanterne. Udvides repræsentantskabet, jf. 7, stk. 3, vælger repræsentanterne fra de nye forsyningsom- 9

9 råder på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, jf. 8, stk. 2, et antal yderligere medlemmer til bestyrelsen. Antallet skal svare til en forholdsmæssig andel af de siddende repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, dog mindst ét yderligere medlem. Fra førstkommende valgperiode vælges den samlede udvidede bestyrelse af repræsentantskabet. Valget sker efter forholdstal efter den d Hondtske metode. For hvert medlem vælges en personlig suppleant efter samme regler. Medarbejdervalgte 3. medlemmer. Formand og 4. næstformand. Bestyrelses- 5. møder. Valgperioden er den kommunale valgperiode, dog således at perioden begynder og slutter på det repræsentantskabsmøde, hvor valg til bestyrelsen finder sted. 3 medlemmer vælges af selskabets medarbejdere i overensstemmelse med de i aktieselskabsloven og i henhold til denne fastsatte regler om arbejdstagers valg af bestyrelsesmedlemmer, dog således at medarbejderne uanset antal beskæftigede, kan supplere bestyrelsen med 3 medlemmer. Såfremt medarbejderne ikke ønsker at benytte sig af deres ret til at vælge repræsentanter til bestyrelsen, er bestyrelsen fortsat beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Blandt de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælger repræsentantskabet formand og næstformand. Valget sker efter forholdstal efter den d Hondske metode. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden, eller i hans forfald næstformanden, finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 10

10 Beslutnings- 6. dygtighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afstemninger. 7. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. 11. Bestyrelsens bemyndigelse Bestyrelsens 1. bemyndigelse. Bestyrelsen har under ansvar overfor repræsentantskabet den overordnede ledelse af selskabet. Tegningsret og 2. prokura. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. Priser og 3. betingelser. Bestyrelsen fastsætter selskabets tariffer, gebyrer m.m. Leverings- 4. bestemmelser og regler for erstatninger. Bestyrelsen fastsætter almindelige leveringsbestemmelser i et særligt regulativ. Bestyrelsen fastsætter regler for erstatninger vedrørende master, transformerstationer m.m. Ansættelse af 5. direktion. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter dennes bemyndigelse. 11

11 Repræsentation i 6. andre selsaber m.v. Bestyrelsen vælger selskabets repræsentation i andre selskaber m.v. Udvidelse af 7. selskabets forsyningsområde. Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af selskabets forsyningsområde ved opkøb af eller fusion mellem et eller flere af Selskabets dattervirksomheder og andre elforsyningsvirksomheder, under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse ved simpelt flertal. Indkaldelses - varsel 3 dage. Protokol over 8. bestyrelsesmøder. På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et mindretals motiverede indstilling kan kort forlanges tilført forhandlingsprotokollen. Udskrift af forhandlingsprotokollen tilsendes repræsentanterne efter hvert bestyrelsesmøde. Direktionen Direktionen Direktionen varetager selskabets daglige ledelse og deltager normalt i repræsentantskabets og bestyrelsens møder. Direktionen antager og afskediger selskabets personale, dog for de overordnede funktionærers vedkommende i samråd med bestyrelsen. 12

12 13. Regnskab og revision Regnskab og 1. revision. Regnskabsåret er kalenderåret Regnskabet og koncernregnskab aflægges i henhold til årsregnskabsloven med de fravigelser og tilpasninger, der følger af elselskabers særlige forhold. Det årlige driftsregnskab med status revideres af en af repræsentantskabet for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Det årlige driftsregnskab med revisionspåtegning indsendes, inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb, til byrådene indenfor selskabets forsyningsområde til orientering. 14. Vedtægtsændringer Vedtægts- 1. ændringer. Forandringer i vedtægterne, eventuel sammenslutning med eller overdragelse til andet selskab (fusion) eller beslutning om selskabets opløsning behandles på et repræsentantskabsmøde. Til vedtagelse kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Er mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer ikke til stede, men 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget, kan bestyrelsen indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen. Vedtagelser i henhold til denne paragraf sendes til byrådene indenfor selskabets forsyningsområde til orientering. 13

13 15. Selskabets opløsning Selskabets 1. opløsning. Likvidationsudvalg. I tilfælde af, at det i henhold til 15 besluttes at opløse selskabet, vælger repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed et Ii kvida - tionsudvalg, der træder i bestyrelsens sted Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end selskabets netkunder kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner selskabet i enhver henseende. Et eventuelt overskud ved selskabets opløsning indbetales til det selskab, som viderefører elforsyningen. Videreføres elforsyningen ikke, finder overskuddet anvendelse til almennyttige formål i forsyningsområdet efter repræsentantskabets godkendelse. 16. Ikrafttrædelse Ikraft- 1. trædeise. Nærværende vedtægter træder i kraft den 28. april Alle tidligere for selskabet gældende vedtægter er hermed trådt ud af kraft. 14

14 Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. april 2011 Bestyrelsen Guri Krøis formand Knud Clemmensen Hans Erik Pedersen Torben Nielsen Jesper Ullemose næstformand Torben Jensen Søren Bøving-Andersen Lars Jørgensen Villiam Hansen Foranstående vedtægter for Sydfyns Elforsyning er godkendt af: Svendborg Byråd, den 28. juni

15 El Gas Internet tv Elinstallation Fastnet Mobil Sydfyns Elforsyning A/S 5700 Svendborg Telefon: Fax: trykteam svendborg as

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere