Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem. Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem. Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab"

Transkript

1 Referat Mødedato: 10. juni 2015 Mødested: Afdelingskontoret, AAB afd. 2 Kontaktperson Torben Lærkesen Regnskabschef Direkte tlf.: Mobil nr.: Til stede: Afbud: Johan Brøndsted, afd. formand Sofie Gro Szymanski, bestyrelsesmedlem Henrik Gøttrup, LLO (rådgiver/bisidder for afd.bestyrelsen) Torben Lærkesen, Regnskabschef AAB (referent) Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem Dato 22. juni 2015 Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab Afdelingsbestyrelsen havde forud for mødet fremsendt følgende dagsorden 1. Velkomst 2. Introduktion til budget-processer og dv-plan ved Torben Lærkesen 3. Budget 2015: a. Fremlæggelse af argumentation omkring husleje-fastsættelsen som konsekvens af budget 2015 ved bestyrelsen. b. Respons fra Torben Lærkesen til argumentationen. c. Diskussion af argumenter og dokumentation. d. Konklusion. 4. Eventuelt Torben Lærkesen (TLR) gav en gennem af den generelle proces og grundlaget for udarbejdelse af budgetter i AAB: Administrationen udarbejder et budgetudkast som tager udgangspunkt i regnskabstallene for det senest afsluttede regnskabsår (for budget 2015 har det således været regnskab 2013), samt det kendskab vi har til den efterfølgende udvikling i konkrete poster eller tiltag/beslutninger taget af beboerne i afdelingen (f.eks. beslutning om mere vask af opgange eller vinduespudsning). For den række poster gælder, at beboerne som udgangspunkt er uden for indflydelse (f.eks. oprindelige lån, ejendomsskatter, forsikringer og A- og G-indskud). For disse poster gælder at der i OB beslutter en række budgetforudsætninger, som gælder for alle AAB s boligafdelinger. Svend Aukens Plads 9 Tlf.: København S.

2 For poster med hvor beboerne som udgangspunkt har indflydelse vil der være en dialog med afdelingsbestyrelsen og, for parlamentariske afdelinger, Ejendomsservice & Fraflytning. To konto har en særlig fokus, konto 115 (Alm. vedligeholdelse) og 116 (Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser). Ved vurderingen af størrelse af konto 115 i budgettet, kigger vi normalt på det realiserede niveau over de seneste 3-5 år, idet der kan være udsving. Konto 116 er baseret på den udarbejdede DV-plan, som specificerer de aktiviteter der er planlagt til gennemførelse i budgetåret. I forlængelse af gennemgangen gennemgik vi baggrunden for budgettallet på konto 115 i afd. 2 s budget for 2015, kr. Kontoen har de seneste år været realiseret med meget svingende beløb. Og på tidpunktet for budgetudarbejdelsen viste budgetopfølgningen for 2014 hele årets budget på kr. allerede var brugt. Niveauet er derfor fastlagt på baggrund af en (gennemsnits)vurdering af de seneste år samt forventning til aktivitetsniveauet. Set over de seneste 5 år er kontoen realiseret således: år Gennemsnit Konto TLR redegjorde endvidere for det, der på de to seneste afdelingsmøderne var omtalt som en fejl mellem konto 115 og 116, så beløbsniveauet var blevet forkert i budgettet: Administrationen har den 8. januar 2014 (før afdelingens fratagelse af den administrative status) modtaget en faktura 1 på ,50 kr. for nedtaget faldstamme. Den er indsendt af Michael Balmer uden angivelse af kontering. Der var ikke nogen aktivitet i 2014 i DV-planen omkring udskiftning af faldstammer og der er ikke ansøgt om tillægsbevilling. Omkostningen er derfor, helt korrekt, udgiftsført på konto 115. På baggrund af TLR s gennemgang, samt en afklaring af at tidligere fremsendte kontokort (for alle 115-konti) ikke var læst korrekt, konkluderede Johan Brøndsted (JBR), at der ikke er fejl og derfor ikke grundlag for husleje-nedsættelse i budget Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2015 blev udleveret på mødet. Denne udviser et overskud i forhold til budgettet på ca kr. Realiseret forbrug på konto 115 er kr. mod budgetteret kr. JBR havde fået oplyst, at der i antennebidraget blev henlagt 100 kr./lejemål hver måned, hvilket han fandt ret højt. Det aftaltes, at TLR undersøger om det er korrekt og hvor meget der er samlet er henlagt. [se tilbagemelding nedenfor] 1 Faktura nr fra Keld Orloff VVS ApS Side 2 af 3

3 Bestyrelsens medlemmer flere gange under mødet givet udtryk for et behov for mere regnskabsforståelse, både generelt og i forhold til afdelingens regnskab. TLR opfordrede derfor bestyrelsen til at tage kontakt, idet regnskabsafdelingen meget gerne vil bidrage til en bedre regnskabsforståelse. Som supplerende information til afdeling 2 s husleje på 570 kr./m 2 i 2015, oplyste TLR afslutningsvis, at huslejen som gennemsnit for AAB s afdelinger er 795 kr./m 2 og for almennyttige boliger i Københavns kommune 877 kr./m 2 2. Tilbagemelding om antennebidraget: Antennebudgettet for 2015 fremgår af varslingsbrevet dateret 25. september 2014 og er gengivet nedenfor. Det fremgår deraf, at der ikke henlægges til nyt anlæg, idet der stadig afdrages på lån til det nuværende anlæg. Antennebudget 2015 AAB, afdeling 2 Revideret Konto Udgiftsart Budget Budget Regnskab Overført resultat fra forrige år Ydelse på lån til anlægsudgifter m.m Hybridnet Copy-Dan 36 Lejemål á Udgifter før administrationsgebyr Administrationsgebyr: 3% af Udgifter i alt /41 Indtægter i alt Forventet resultat for Fordeling af udgifter I alt Antal boliger Fordelingstal (boliger) Udgiftsfordeling Årlig udgift pr. boliglejemål Ny månedlig opkrævning pr. boliglejemål Hidtidig månedlig opkrævning Månedlig forhøjelse 19 0 Budget 2015 Budget 2014 Ændring 2015 Specifikation pr. bolig pr. måned Overført resultat fra forrige år Ydelse på lån til anlægsudgifter m.m You see (Hybridnet) Copy-Dan Adm. Bidrag Iflg. LBF s regnskabsdatabase Side 3 af 3

4 Torben Lærkesen (TLR) Fra: Torben Lærkesen (TLR) Sendt: 8. juli :43 Til: AAB2_Johan Brøndsted (parlamentarisk) Cc: AAB2_Sofie G. S. Szymanski (parlamentarisk); AAB2_Rikke Frømming (parlamentarisk); AAB2_Hasse Feldthaus (parlamentarisk); Lennart Bo Ravn (LBR); Tue Pedersen (TPE); Pia Skov (PSK) Emne: VS: Afd. 2 - referat fra møde den 10. juni 2015 Kære Johan, Mange tak for din tilbagemelding. Jeg er glad for at du også har oplevet mødet som godt, konstruktivt og lærerigt. Også selvom vi vist ikke nåede en fuldstændig enighed. Du kommer i din tilbagemelding med en række betragtninger, nogle talte vi om og andre er efterfølgende tilføjelser. Og det er helt fint. Betragtningerne kunne godt give anledning til at vi nu fortsatte på denne mail med at debattere, men jeg vil foreslå at vi tager ad hoc i den kommende tid når vi skal tale om afdelingens drift, budgetopfølgninger og budgetter. To ting bliver jeg dog nødt til at præcisere: Den første er, at det er helt korrekt at jeg (og også Henrik Gøttrup) nævnte at vi har en målsætning om en stabil udvikling i huslejen. Jeg nævnte 2-3% som en normal-standard. Men år uden stigning (0% stigning) er ikke en del af målsætningen. Konkrete forhold i den enkelte afdeling, i et enkelt år, kan selvfølgelig få indflydelse på, om der i et enkelt år skal være 0% eller mere end 3% i huslejestigning. Det er selvfølgelig vigtigt at I i afdelingsbestyrelsen har en forståelse for og accept af denne overordnede målsætning. Det arbejde som både I og vi udfører skal sikre gode og attraktive boliger ikke kun for de nuværende men også de fremtidige beboere. Det andet jeg godt vil give en sidste bemærkning omkring budgettet for 2015, er det forhold at vi naturligvis har været nødt til at tage indtægterne fra den ulovlige udlejning ud af budgettet. Disse manglende indtægter skal komme et andet sted fra og der er kun beboernes husleje. Det har alt andet lige betydet 4% af huslejestigningen. Det er altså den væsentligste faktor for stigningen. Det øvrige driftsposter giver netto en stigning på 3%, altså et normalt og forventeligt niveau. Vores dialog både i efteråret og frem til nu har været meget fokuseret på størrelsen af konto 115. Jeg kunne godt ønske mig, at jeg havde været i stand til at få fokus bragt hen på, at beboerne, i god tro, har været holdt kunstigt nede i husleje med baggrund i denne meget uheldige udlejningssag. Og havde Michael Balmer ikke gennemgået sin private økonomi og set at der manglede betaling af mere end kr. fra ham til afdelingen, var underskuddet i 2014 jo blevet det større. Det her er for mig det helt centrale forhold til bedømmelsen af budget Nok om det, Johan. Vi ser hvordan konto 115 ender med at blive realiseret. Husk at hvis er der overskud bliver pengene i afdelingen, hvor de vil medvirke til den jævne udvikling i huslejen. Jeg vil, som du foreslår, indarbejde nærværende mail som tillæg til referatet. Og så ser jeg frem til at vi fortsætter dialogen i forbindelse med næste budgetopfølgning for 2015 og budget Eller, selvfølgelig, hvis der ellers måtte dukke noget op. Venlig hilsen Boligforeningen AAB 1

5 Torben Lærkesen Regnskabschef Økonomi Telefon: Svend Aukens Plads 9 Direkte: København S. Mobil: Se vores åbningstider her Denne er kun tiltænkt ovennævnte adressat(er) og kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du ikke er rette modtager, gør vi opmærksom på, at det ikke er tilladt på nogen måde at videregive, udbrede eller kopiere denne . Hvis du ved en fejl har modtaget en, beder vi dig venligst om at rette henvendelse til Boligforeningen AAB på tlf eller til Fra: AAB2_Johan Brøndsted (parlamentarisk) Sendt: 2. juli :42 Til: Torben Lærkesen (TLR) Cc: AAB2_Sofie G. S. Szymanski (parlamentarisk); AAB2_Rikke Frømming (parlamentarisk); AAB2_Hasse Feldthaus (parlamentarisk); Lennart Bo Ravn (LBR); Tue Pedersen (TPE); Pia Skov (PSK) Emne: Re: Afd. 2 - referat fra møde den 10. juni 2015 Kære Torben Selvtak - det var et godt, konstruktivt og lærerigt møde. Jeg var selvfølgelig ikke tilfreds med resultatet - at de 7% procents huslejestigning bliver stående. På det grundlag vi holdt mødet måtte jeg acceptere at det står som det gør. Det betyder også at der er et par af formuleringerne i referatet som jeg ikke kan stå inde for: "På baggrund af TLR s gennemgang, samt en afklaring af at tidligere fremsendte kontokort (for alle 115- konti) ikke var læst korrekt, konkluderede Johan Brøndsted (JBR), at der ikke er fejl og derfor ikke grundlag for husleje-nedsættelse i budget 2015." - der skal være en tilføjelse som lyder: ud fra den argumentation som bestyrelsen havde fremlagt forud for mødet." Følgende vil mere dækkende for min opfattelse af situationen og må gerne tilføjes referatet, som en tilføjelse (for jeg fik det ikke gjort det gældende på mødet, hvilket jeg ikke kunne, da jeg ikke kendte argumentationen om gennemsnittet af de sidste fem års sluttal på konto 115): Jeg er fortsat af den opfattelse at det ikke var nødvendigt med den store huslejestigning, hvilket jeg tænker vi får bekræftet, når året er omme og konto 115 viser et overskud på omkring ,- (svarende til ca 5% huslejestigning) hvilket jeg derfor synes har været en unødvendig gene for mine naboer på Bustrupgade. Du fik nemlig endelig fremlagt argumentationen omkring de 5 års sluttal for konto 115 og derfor har vi ikke kunne tage udgangspunkt i den før nu: Denne antagelse (om overbudgettering) bygger jeg på, at vi allerede har en selvstændigt konteret opsparing til flyttelejligheder (over ,-), hvilket har været den store ubekendte på konto 115. Derudover har vi en DV-plan, hvor der er taget højde for de større udgifter. Det er således fortsat overdrevet at budgettere konto 115 for 2015 som man har gjort - uanset at argumentationen (endelig) lyder fornuftig (gennemsnittet af de sidste fem år), men altså ikke rimelig af de ovenfor anførte årsager. Derfor: Sammenholdt med at vi faktisk har en opsparing til flyttelejlighederne - så kan konto 115 allerede i år med rimelighed antages at være overbudgetteret. 2

6 Dette fik vi ikke gjort gældende fordi jeg var ledt på vildspor (omend det var den argumentation som jeg (efter bedste overbevisning) mente at have fået af vores eksterne rådgiver). Jeg kunne også godt tænke at det blev tilføjet i referatet at du (Lærkesen) sagde, at der fremadrettet er en målsætning om en stabil huslejestigning fremover på mellem 0 og 2% (ja, det det husker jeg, du sagde). Men, der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg sætter stor pris villigheden til at mødes og til at tage diskussionerne, men det har taget for lang tid at komme med den argumentation som lå bag. Jeg er således ikke tilfreds med resultatet, men nok med processen. Hvis du kan se det fornuftige i min argumentation, synes jeg derfor, det vil være hensigtsmæssigt at nøjes med en 2% stigning. Ellers må jeg nøjes med at få ret, når vi ser regnskabet for i år ;-), hvilket desværre ikke hjælper mine naboer for den unødvendige gene de bliver udsat for ved en for høj huslejestigning. Således ønsker jeg dig en god sommer! Med de bedste hilsner Johan Brøndsted, for afdeling 2 (formand) Den 22/ kl skrev Torben Lærkesen (TLR) Kære Sofie og Johan, Tak for et godt og konstruktivt møde hos jer den 10. juni Jeg synes det var rart at sidde om bordet sammen med jer og få givet jer indsigt og uddybende forklaringer. Jeg synes også det var positivt, at Henrik Gøttrup, på de områder vi nu beskæftigede os med, kunne supplerer mig og bekræfte jer i, at administrationens håndtering af tingene faktisk er i orden. Jeg håber meget, at I selv sidder med den samme oplevelse, men hører gerne hvis dette ikke er tilfældet. Jeg har vedhæftet mit referat fra mødet. Hvis det giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger vil jeg gerne hører fra jer senest fredag den 3. juli 2015, idet jeg ellers vil betragte referatet som godkendt. Jeg glæder mig til den fremadrettede dialog vi skal have om driften og udviklingen i afdeling 2. God sommer til jer. Venlig hilsen Boligforeningen AAB Torben Lærkesen Regnskabschef Økonomi Telefon: Svend Aukens Plads 9 Direkte: København S. Mobil: Se vores åbningstider her 3

7 Denne er kun tiltænkt ovennævnte adressat(er) og kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du ikke er rette modtager, gør vi opmærksom på, at det ikke er tilladt på nogen måde at videregive, udbrede eller kopiere denne e- mail. Hvis du ved en fejl har modtaget en, beder vi dig venligst om at rette henvendelse til Boligforeningen AAB på tlf eller til <Afd. 2 - Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen pdf> 4

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING Årsmøde den 5 september 2012.

AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING Årsmøde den 5 september 2012. HEJMDALSPARKENS BEBOERFORENING AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING Årsmøde den 5 september 2012. Kære Beboere. Om to dage er det nøjagtig ét år siden, at I valgte mig til formand for Bestyrelsen. I det år

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere