Europaudvalget 2010 Rådsmøde Økofin Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 Rådsmøde Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger ikke 2. Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde - Udveksling af synspunkter KOM-dokument foreligger ikke 3. Skat på finansielle transaktioner - Udveksling af synspunkter KOM-dokument foreligger ikke Side 2 Side 7 Side 12

2 2 Dagsordenspunkt 1: Europæisk Semester Resumé ECOFIN ventes at drøfte Kommissionens forslag om at introducere et Europæisk Semester fra 2011, som bl.a. indebærer, at stabilitets- og konvergensprogrammerne samt de nationale reformprogrammer skal afleveres og behandles om foråret og sommeren mhp. at styrke drøftelserne af den fremadrettede økonomiske politik. Forslaget kræver en ændring af adfærdskodeksen for stabilitets- og konvergensprogrammer, som ligeledes ventes drøftet på mødet. Baggrund Som led i arbejdet med at styrke det økonomisk-politiske samarbejde i EU, herunder Stabilitets- og Vækstpagten, har Kommissionen hhv. den 12. maj 2010 og 30. juni 2010 fremlagt to meddelelser med en række forslag. Forslagene handler overordnet om at øge fokus på den offentlige gæld og den finanspolitiske holdbarhed, bredere overvågning af makroøkonomiske ubalancer, øget anvendelse af sanktioner, og at introducere et Europæisk Semester, som bl.a. indebærer, at stabilitets- og konvergensprogrammerne skal behandles om foråret og sommeren og præsentere overordnede planer for den økonomiske politik, herunder information om de nationale budgetplaner for det kommende år. Kommissionen foreslår at introducere det Europæiske Semester fra Introduktionen ventes afspejlet i en ændring af adfærdskodeksen for stabilitets- og konvergensprogrammer (en politisk aftale i tilknytning til Stabilitets- og Vækstpagten, der præciserer indholds- og formkrav til stabilitets- og konvergensprogrammerne), som ventes drøftet af ECOFIN på mødet den 7. september Ændringer af den primære EU-regulering synes ifølge Kommissionen ikke nødvendigt for at iværksætte det Europæiske Semester. Indhold Formålet med et Europæisk Semester er at styrke ex ante koordination af den økonomiske politik, dvs. at have drøftelser af EU-landenes økonomiske politik forud for vedtagelsen af national politik. Det Europæiske Semester vil dække alle elementer af den økonomiske overvågning, og stabilitets- og konvergensprogrammerne samt de nationale reformprogrammer vil blive afleveret på samme tid og vurderet samtidig af Kommissionen, mens de dog fastholdes som separate instrumenter. Processen under det Europæiske Semester vil være følgende: December/januar Året indledes med horisontale drøftelser baseret på en Årlig vækstundersøgelse udarbejdet af Kommissionen. Rapporten vurderer makroøkonomiske ubalancer og makrofinansielle risici samt økonomisk-politiske udfordringer, herunder fremskridt mht. strukturreformer, for EU og euroområdet som helhed samt evt. grupper af EU-lande. Rapporten vil ligeledes beskrive EU s vækststrategi og gennemgå fremskridtene mod hovedmålene i Europa 2020-strategien samt efterlevelsen af

3 3 de tematiske anbefalinger. I rapportens fremadrettede del vil Kommissionen fremsætte sine synspunkter mht. finanspolitikken i EU og euroområdet samt strukturreformer og tiltag til adressering af makroøkonomiske ubalancer. Et kort policy-papir med hovedkonklusionerne i rapporten vil danne basis for drøftelser i ECOFIN til brug for forberedelserne af et Årligt økonomisk topmøde i DERregi. Februar/marts DER afholder i februar eller starten af marts et årligt økonomisk topmøde med det formål at udstikke politiske anbefalinger til EU, euroområdet og grupper af lande mht. makroøkonomisk politik, herunder finanspolitik, og strukturpolitik. Retningslinjerne vil blive inkluderet i DER-konklusioner, som EU-landene forventes at tage højde for i forbindelse med udarbejdningen af stabilitets- og konvergensprogrammerne samt de nationale reformprogrammer. En mulighed kan være at inkludere de horisontale politiske konklusioner i henstillinger baseret på Traktatens artikel 121 (og artikel 136 for eurolandene). April EU-landene afleverer inden midten af april deres stabilitets- og konvergensprogrammer samt nationale reformprogrammer, som tager højde for retningslinjerne fra DER. Stabilitets- og konvergensprogrammerne skal bl.a. indeholde Et opdateret makroøkonomisk scenario med skøn for de mindst tre efterfølgende år En vurdering af udviklingen i de offentlige finanser i det senest afsluttede budgetår, hvor der bl.a. skal redegøres for eventuelle afvigelser fra de finanspolitiske mål for det år. Vurderingen skal særligt fokusere på udviklingen i de offentlige udgifter. En opdateret plan for finanspolitikken i det indeværende år, hvor der bl.a. skal redegøres for eventuelle afvigelser fra de finanspolitiske mål angivet i programmet fra året før med særlig fokus på eventuelle ændringer i den planlagte udvikling i de offentlige udgifter. Konkrete indikationer af budgetplanerne for det kommende år, herunder skøn for den offentlige saldo, offentlige indtægter og udgifter og deres hovedkomponenter. Formålet er ikke, at landene skal aflevere finanslovsforslag til drøftelse i EU inden fremlæggelsen i de nationale parlamenter, men at sikre et grundlag for meningsfulde EU-diskussioner om finanspolitik i lyset af de fælles beslutninger under Stabilitets- og Vækstpagten og de nationale politikkers potentielle effekter på andre lande. Vurderes informationen om det kommende år at være mangelfuld, vil det pågældende EU-land kunne blive opfordret til at aflevere et revideret program på basis af de eksisterende regler. En beskrivelse af den planlagte politik til at opnå budgetmålene. Hvis der endnu ikke er indgået aftale om konkrete tiltag, fx pga. den tidligere aflevering af stabilitets- og konvergensprogrammerne, skal programmerne inde-

4 4 holde en liste over mulige tiltag til at nå målene i programmerne med et skøn for deres finanspolitiske effekt. Mellemfristede fremskrivninger af hovedtallene for de offentlige finanser i de kommende år. Kommissionen har i forbindelse med forslaget om det Europæiske Semester understreget vigtigheden af, at de nationale parlamenter på passende vis bliver involveret i procedurerne vedr. stabilitets- og konvergensprogrammerne samt de nationale reformprogrammer. Programmerne skal indeholde information om deres status ift. nationale procedurer, særligt i forhold til involveringen af de nationale parlamenter. April-juni Kommissionen vedtager udkast til rådsudtalelser om stabilitets- og konvergensprogrammerne og eventuelle udkast til henstillinger mht. makroøkonomiske ubalancer og strukturpolitik i det omfang, det er relevant, på basis af Traktatens artikel 121 (og artikel 136 for eurolandene). Kommissionens udkast til rådsudtalelser om stabilitets- og konvergensprogrammerne vil indeholde: Et stærkere fokus på det kommende budgetår. Formålet er ikke at diskutere præcise finanspolitiske mål eller at foretage en detaljeret gennemgang af et finanslovsoplæg, men at give klare indikationer om, hvorvidt den planlagte politik er passende og at støtte EU-landenes konsolideringsindsats. Mere konkrete udtalelser, som i lyset af DER-konklusionerne fra det årlige økonomiske topmøde og ift. tidligere indeholder mere specifikke anbefalinger vedr. den økonomiske politik. Derudover vil der være et særligt fokus på anbefalingerne til eurolandene, særligt for eurolande med betydelige makroøkonomiske ubalancer, pga. de større afsmittende effekter på andre eurolande. Juni-juli ECOFIN vedtager rådsudtalelser om stabilitets- og konvergensprogrammerne og vedtager landespecifikke anbefalinger under Traktatens artikel 121 (og artikel 136 for eurolandene). I juli (eller september) endosserer DER de landespecifikke anbefalinger under Traktatens artikel 121 (og artikel 136 for eurolandene). 2. halvår Stort set alle EU-landene færdiggør de nationale finanslove. I Årlig vækstundersøgelse for det efterfølgende år vil Kommissionen vurdere, hvordan EU-landene har taget højde for EU-retningslinjerne i arbejdet med deres økonomiske politik og finanslove.

5 5 Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Statsfinansielle konsekvenser Samfundsøkonomiske konsekvenser Initiativer, der styrker overvågningen af EU-landenes økonomiske politik og indebærer tidligere korrektion af ubalancer, har positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring Sagen har ikke været sendt i høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelser om styrket økonomisk-politisk samarbejde i EU af hhv. 12. maj 2010 og 30. juni 2010 med bl.a. forslag om et Europæisk Semester blev forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for ECOFIN den 18. maj 2010 og til forhandlingsoplæg forud for ECOFIN den 13. juli 2010, ligesom Folketingets Europaudvalg blev orienteret om status for forhandlingerne i finansminister-taskforcen i forbindelse med forelæggelsen af ECOFIN den 8. juni Holdning Dansk holdning Regeringen støtter introduktionen af et Europæisk Semester med en bedre ex ante koordination af finanspolitikken og lægger i overensstemmelse med Kommissionens forslag og den generelle holdning blandt EU-landene vægt på, at EU-koordination i foråret baseres på en fremrykning af stabilitets- og konvergensprogrammerne, på grundlag af relativt overordnede planer for den økonomiske politik, som efterfølgende udmøntes i finanslovsforslag i henhold til de sædvanlige nationale procedurer, og som sikrer, at de nationale parlamenter fortsat har fuld suverænitet ift. til at fastlægge indholdet i finanslovene. Andre landes holdninger

6 EU-landene støtter generelt en styrkelse af det økonomisk-politiske samarbejde i EU. EU-landene støtter således introduktionen af et Europæisk Semester og lægger generelt vægt på, at de nationale finanslovsprocesser respekteres. 6

7 7 Dagsordenspunkt 2: Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde Resumé Som opfølgning på tidligere drøftelser ventes ECOFIN på sit kommende møde igen at drøfte afgifter og skatter på den finansielle sektor, herunder bl.a. med udgangspunkt i de emner, som blev rejst i Kommissionens meddelelse af 26. maj 2010 vedr. afviklingsfonde. Drøftelsen på det kommende ECOFIN ventes bl.a. at søge at afdække landenes holdninger til afviklingsfonde og bankafgifter forud for en ny meddelelse fra Kommissionen, som ventes fremlagt i oktober Baggrund Der har i en række fora og lande være overvejelser om, hvordan det bedst sikres, at den finansielle sektor bidrager til at dække omkostninger ved finansielle kriser, således at behovet for offentlig finansiering i sådanne situationer mindskes. Fokus har i den sammenhæng særligt været på afgifter eller skatter pålagt de finansielle virksomheder med henblik på finansiering af afviklingsfonde, som kan finansiere omkostningerne til afvikling af f.eks. insolvente finansielle institutioner. Som bidrag hertil offentliggjorde Kommissionen den 26. maj 2010 en meddelelse med en række overordnede idéer og temaer vedr. afviklingsfonde for kreditinstitutter. Kommissionens meddelelse blev drøftet på ECOFIN d. 8. juni 2010 og i Det Europæiske Råd d. 17. juni 2010, hvor der var opbakning til at fortsætte arbejdet med udvikling af forslag vedr. afviklingsfonde og bankafgifter i EU. I G20 er der ikke udsigt til enighed om noget tilsvarende på globalt plan, idet en række lande er kritiske, herunder Canada, Brasilien, Australien og Indien. Kommissionen ventes at fremlægge et notat, hvis indhold endnu er ukendt, som oplæg til ECOFINs drøftelse. Kommissionen forventes at offentliggøre en mere konkret meddelelse om rammerne for håndtering af grænseoverskridende finansielle kriser i oktober 2010, herunder vedrørende afviklingsfonde og bankafgifter, med henblik på eventuelle konkrete lovgivningsforslag i foråret Der udestår fortsat en nærmere afklaring af en række emner vedr. afviklingsfonde og finansieringen heraf, som bl.a. ventes drøftet på de kommende møder i ECO- FIN. Drøftelsen på det kommende ECOFIN-møde ventes at søge at afdække landenes holdninger til afviklingsfonde og bankafgifter forud for den nye meddelelse fra Kommissionen, som ventes fremlagt i oktober Der ventes ikke konkrete beslutninger. Derudover henvises til separat dagsordenspunkt vedr. andre foreslåede former for beskatning af den finansielle sektor. Indhold De emner vedr. afviklingsfonde og finansiering heraf, som vil kunne blive drøftet nærmere, ventes især at være:

8 8 Formål med afviklingsfonde og afgifter i finanssektoren Kommissionen nævner to overordnede formål: at sikre at den finansielle sektor bidrager til at dække omkostninger ved finansielle kriser og at korrigere uhensigtsmæssig adfærd. Et tredje muligt formål er at øge skatteprovenuet. Det falder udenfor idéen med afviklingsfonde, som foreslået af Kommissionen, men synes at være en væsentlig faktor i nogle lande. Kobling til anden finansiel regulering Effekten af bankafgifter og afviklingsfonde skal ses og analyseres i sammenhæng med de øvrige aktuelle initiativer vedr. styrket regulering og tilsyn med den finansielle sektor, herunder bl.a. styrkede kapital- og likviditetskrav samt revisioner i direktivet vedr. indskydergaranti o.l. Det skal således sikres, at der samlet set er en effektiv og proportional regulering af sektoren, der giver mindre tilskyndelse til uhensigtsmæssig adfærd. Ex ante eller ex post finansiering Der skal tages stilling til om finansiering så vidt muligt skal sikres før en aktuel krise (såkaldt ex ante finansiering), eller om finansiering skal sikres når behovet opstår eller efterfølgende (ex post) f.eks. gennem garantistillelse. Kommissionen foretrækker som udgangspunkt ex ante finansiering, da Kommissionen finder at ex post indbetaling har den væsentlige ulempe, at det offentlige må finansiere udgifter til afvikling i første omgang, hvilket kan øge risikoen for, at afviklinger vil medføre begrænsninger på de offentlige budgetter i finansielle kriser og dermed få mere vidtrækkende økonomiske konsekvenser. Dog må der i det omfang, der ikke er tilstrækkelig ex ante finansiering være tilstrækkelig alternativ finansiering. Skattebase, skattesats og det forventede provenu Kommissionen nævner, at finansieringen kan tage udgangspunkt i tre mulige parametre: kreditinstitutters a) aktiver, b) passiver eller c) deres driftsoverskud og bonusudbetalinger. Kommissionen vil overveje fordele og ulemper ved de tre parametre med henblik på at finde den bedste skattebase til finansiering af en afviklingsfond med henblik på at afspejle institutternes (individuelle) risiko. IMF fremhæver passiver som foretrukne skattebase, bl.a. fordi det afspejler de potentielle omkostninger ved en afvikling af en bank. I forhold til at identificere en passende størrelse for en afviklingsfond, vil Kommissionen først give et bud, når kvantitative analyser og konsekvensberegninger er blevet gennemført. Offentlige eller private fonde Der skal tages stilling til om fondene skal være uafhængige private fonde eller om indtægterne skal indgå på de offentlige budgetter eventuelt på en særskilt konto. Kommissionens meddelelse lægger op til, at bidraget til en

9 9 specifik fond el. lign. øremærkes frem for at lade det indgå i de offentlige budgetter. Timing Tidspunktet for evt. implementering af en ny skat skal bl.a. overvejes i forhold til konjunktursituationen og de stramninger af kapitalkrav mv. som pålægges sektoren. Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Folketinget vedtog 1. juni 2010 lov om en frivillig afviklingsordning for håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgarantiordning d. 30. september Lovens formål er en kontrolleret afvikling af kriseramte institutter, finansieret af de finansielle virksomheder. Denne model kan sammenlignes med Kommissionens forslag om etablering af afviklingsfonde. Loven indebærer, at tab i et nødlidende institut under afvikling som udgangspunkt dækkes af aktionærer m.v. og ikke-forsikrede indskydere 1. Hvis der opstår yderligere tab under afviklingen, er resten af sektoren, gennem den nyoprettede afviklingsafdeling under Indskydergarantifonden, forpligtiget til at dække tab via indeståelser på i første omgang 3,2 mia.kr. Ved behov for yderligere finansiering vil der kunne optages lån i markedet ultimativt på baggrund af en statsgaranti, og ex post vil eventuelle tab over tid blive finansieret af sektoren. Finansieringen af den nyoprettede afviklingsafdeling er en spejling af den gældende finansiering af Indskydergarantifonden. Der er i bemærkningerne til loven gjort opmærksom på, at finansieringen alene er en midlertidig finansiering, eftersom Kommissionen i relation til arbejdet med revision af Indskydergarantidirektivet arbejder på en harmonisering af finansieringen. Statsfinansielle konsekvenser Eventuelle statsfinansielle konsekvenser vil afhænge af de konkrete forslag. Udgangspunktet er både i den danske model og i Kommissionens forslag at omkostninger ved finansielle kriser skal afholdes af den finansielle sektor. I det omfang afviklingsfonde mindsker behovet for offentlig finansiering i finansielle krise- 1 Indskud, der ikke dækkes af indskydergarantien, er f.eks. indskud, der overstiger garantibeløbet i indskydergarantiordningen på kr.

10 10 situationer, bl.a. som følge af at behovet for afviklinger reduceres, vil de have positive statsfinansielle konsekvenser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Eventuelle samfundsøkonomiske konsekvenser vil afhænge af de konkrete forslag. I det omfang afviklingsfonde kan bidrage til at reducere sandsynligheden for finansielle kriser vil de have gavnlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring Kommissionens meddelelse er den 26. maj 2010 sendt til orientering til specialudvalget for den finansielle sektor. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse er d. 4. juni 2010 forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg i forbindelse med forelæggelsen af dagsordenen for mødet i ECOFIN d. 8. juni Holdning Foreløbig dansk holdning Regeringen støtter fælles EU-regler for afviklingsfonde med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår. Regeringen støtter, at initiativer relateret til finansiering fra den finansielle sektor og afviklingsfonde så vidt muligt også koordineres globalt. Regeringen arbejder for, at den finansielle sektor skal bære nettoomkostningerne ved finansielle kriser. Den finansielle sektor i Danmark har som led i bankpakken og kreditpakken fra 2009 bidraget væsentligt til dækning af offentlige udgifter og risici forbundet med den finansielle krise, og dette princip er ligeledes gældende for håndteringen af nødlidende pengeinstitutioner efter 30. september 2010, jf. lovrevisionen vedtaget 1. juni Regeringen finder, at det bør undersøges nærmere, om finansieringen af afviklingsfonde kan være risikobaseret, således at der tages højde for det enkelte instituts potentielle systemiske virkning på den finansielle stabilitet. Regeringen finder, at en afviklingsfond skal indrettes, således at virksomhedernes ledelse, aktionærer og usikrede kreditorer m.v. bærer deres del af risikoen, således at etableringen af en afviklingsfond ikke i sig selv tilskynder til overdreven risikotagning. Regeringen vil arbejde for fleksibilitet mht. den konkrete indretning af landenes ordninger, så f.eks. den danske ordning vil kunne rummes inden for en evt. fælles EU-ramme. Regeringen finder det f.eks. hensigtsmæssigt, at et kommende EU initiativ giver mulighed for både ex ante og ex post finansiering, og at fordele og ulemper ved begge finansieringsmuligheder undersøges nærmere.

11 11 Regeringen støtter, at der udarbejdes regler for, hvornår en afviklingsfond kan træde til med finansiering, herunder f.eks. at mulighederne for private overtagelser vurderes at være udtømte. Regeringen lægger vægt på styrket regulering i form af styrkede kapitalkrav, regnskabsstandarder mv., der sigter på at øge bæredygtigheden for de finansielle institutioner i dårlige tider, og dermed at mindske behovet for fremtidige afviklinger og interventioner. En afviklingsfond bør være et supplement til denne nye regulering. Samspillet mellem en styrket regulering og etablering af afviklingsfonde bør overvejes nøje. Andre landes holdning En række lande f.eks. UK, Frankrig og Tyskland har støttet tanken om øget beskatning af den finansielle sektor med henblik på at bidrage til at dække omkostningerne ved finansielle kriser, og har i varierende omfang annonceret fremtidig indførelse af stabilitetsafgifter. Sverige har indført en afviklingsfond. Der ventes imidlertid at være forskellige syn på de udestående spørgsmål.

12 12 Dagsordenspunkt 3: Skat på finansielle transaktioner Resumé Det belgiske formandskab har sat en drøftelse af en afgift på finansielle transaktioner på dagsordenen for det kommende ECOFIN. Baggrund og indhold Der er i nogle EU-lande en interesse for at drøfte mulighederne for indførelsen af en skat på finansielle transaktioner (en variant af den såkaldte Tobin-skat), bl.a. afspejlet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i december 2009 og juni Af rådskonklusionerne fra DER d. 17. juni 2010 fremgår f.eks., at en global finansiel transaktionsskat skal undersøges og udvikles videre. Det belgiske formandskab har sat emnet på dagsordenen for det kommende ECOFIN-møde. Drøftelsen ventes at tage udgangspunkt i et input fra Kommissionen, der endnu ikke er kendt. Der ventes ikke konkrete beslutninger. Forslaget skal ses uafhængigt af forslaget om at pålægge finansielle virksomheder en afgift til finansiering af afviklingsfonde, jf. separat dagsordenspunkt. Skat på finansielle transaktioner Tanken med en transaktionsskat eller Tobin-skat efter økonomen af samme navn er at beskatte alle finansielle transaktioner for at begrænse uønsket spekulation og for at opnå finansiering til specifikke formål. I praksis er det imidlertid ikke muligt at afgrænse spekulation fra andre ikke-spekulative transaktioner, hvorfor skatten ville skulle omfatte alle transaktioner. Da kapital er meget mobil, er det en nødvendig forudsætning for en Tobin skat, at den gælder globalt. Hvis det ikke er tilfældet vil transaktionerne flytte til de jurisdiktioner, hvor de ikke beskattes (dvs. skattely), og de lande, der håndhæver beskatningen, vil opleve et forvridningstab men næppe noget skatteprovenu i større omfang. Kommissionen udarbejdede i april 2010 et arbejdspapir, der undersøgte forskellige alternative finansieringsformer, herunder en finansiel transaktionsskat. Arbejdspapiret drager ikke nogen eksplicit konklusion om en transaktionsskat, men den samlede vurdering præges af, at der påpeges en række ulemper ved en sådan skat, herunder bl.a. vanskeligheder med at indføre og administrere en sådan skat i praksis, blandt andet fordi skattegrundlaget vurderes at være særligt mobilt. IMF har desuden i en rapport til G20 i juni 2010, bl.a. på baggrund af DER s konklusioner fra december 2009, foretaget en vurdering af hensigtsmæssigheden af en finansiel transaktionsskat. Af rapporten fremgår det, at IMF ikke finder det hensigtsmæssigt med en finansiel transaktionsskat. IMF fremhæver især, at der i forhold til at skabe skatteprovenu findes bedre muligheder end en transaktionsskat. Konkret foreslår IMF i stedet en Financial Activities Tax, dvs. en skat på

13 13 aktiviteterne i den finansielle sektor på linje med den danske lønsumsafgift på den finansielle sektor. 2 IMF nævner endvidere, at en skat på finansielle transaktioner alt andet lige vil give incitamenter til større koncentration på de finansielle markeder, hvilket er i modsætning til andre forslag, der søger at reducere koncentrationen af finansielle aktiviteter af hensyn til finansiel stabilitet. En finansiel transaktionsskat kan have en sådan effekt fordi en sådan skat vil blive pålagt hver gang der gennemføres en transaktion, således at en konkret finansiel tjenesteydelse vil fordyres, jo flere transaktioner, det kræves for at producere den. Således kan en sådan skat give de finansielle virksomheder incitamenter til at flytte så mange transaktionsled som muligt fra markedet - hvor transaktionen beskattes - til internt i en virksomhed, hvor transaktionen ikke beskattes. En transaktionsskat vil desuden i udgangspunktet ramme alle transaktioner, spekulative som ikke-spekulative (hvordan dette end defineres), og risikerer at give øgede omkostninger for international handel, hvis f.eks. skattebasen er valutahandel, hvilket i sidste ende vil ramme forbrugere, virksomheder og lande, der er særligt afhængige af at udveksle varer og tjenesteydelser på det internationale marked, herunder små, åbne økonomier som Danmark og udviklingslande. Hvis basen er mere bredt defineret som finansielle transaktioner, vil det især ramme virksomheders finansiering og risikoafdækning. Desuden vil selv små transaktionsskatter kunne nedsætte omsætning, effektivitet og likviditet på de finansielle markeder. I sidste ende vil det øge omkostningerne for virksomheder og forbrugere i de lande, der håndhæver skatten, herunder især påvirke virksomhedernes mulighed for at skaffe kapital og afdække risici negativt. Desuden vurderes en transaktionsskat ikke nødvendigvis at forhindre spekulative handler, der er karakteriseret ved højt forventet afkast, som ikke nødvendigvis vil påvirkes af en begrænset skat. Det kan bidrage til at øge og ikke mindske volatiliteten på de finansielle markeder. Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser 2 Udover Danmark har kun få andre lande (bl.a. Frankrig) en tilsvarende afgift som kan anskues som en slags erstatningsmoms, idet der ikke opkræves normal moms på finansielle tjenester, bl.a. som følge af at det er vanskeligt at opgøre det reelle momsgrundlag for sådanne ydelser. Formålet med en sådan afgift er at fjerne en positiv særbehandling af finansielle virksomheder sammenlignet med andre erhverv. En sådan afgift vil ikke have samme ulemper i form af høj mobilitet af afgiftsgrundlaget eller incitamenter til større finansielle virksomheder, som en finansiel transaktionsskat har.

14 14 Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Statsfinansielle konsekvenser Vil afhænge af eventuelle konkrete forslag. Samfundsøkonomiske konsekvenser Vil afhænge af eventuelle konkrete forslag. Høring Sagen har ikke været i ekstern høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Holdning Foreløbig dansk holdning For så vidt angår en skat på finansielle transaktioner (Tobin-skat) finder regeringen, at der er en række væsentlige problemer med at indføre en skat på finansielle transaktioner, jf. ovenstående beskrivelse. Regeringen er på den baggrund skeptisk over for en transaktionsskat (Tobin-skat). Det vurderes dels, at finansiering til forskellige formål kan rejses mere effektivt og med lavere omkostninger på andre måder og dels, at det er uhensigtsmæssigt at begrænse alle (internationale eller nationale) finansielle transaktioner, finansiering og risikodækning for at begrænse spekulation. Hertil kommer forvridningseffekter, hvis en sådan transaktionsskat ikke har global rækkevidde. Andre landes holdning Der er i enkelte EU-lande en interesse for at arbejde videre med spørgsmålet om at indføre en finansiel transaktionsskat, mens andre lande er skeptiske.

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Bilag 1 Offentligt Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Udenrigsministeriet 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til integrerede

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere