Europaudvalget 2010 Rådsmøde Økofin Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 Rådsmøde Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger ikke 2. Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde - Udveksling af synspunkter KOM-dokument foreligger ikke 3. Skat på finansielle transaktioner - Udveksling af synspunkter KOM-dokument foreligger ikke Side 2 Side 7 Side 12

2 2 Dagsordenspunkt 1: Europæisk Semester Resumé ECOFIN ventes at drøfte Kommissionens forslag om at introducere et Europæisk Semester fra 2011, som bl.a. indebærer, at stabilitets- og konvergensprogrammerne samt de nationale reformprogrammer skal afleveres og behandles om foråret og sommeren mhp. at styrke drøftelserne af den fremadrettede økonomiske politik. Forslaget kræver en ændring af adfærdskodeksen for stabilitets- og konvergensprogrammer, som ligeledes ventes drøftet på mødet. Baggrund Som led i arbejdet med at styrke det økonomisk-politiske samarbejde i EU, herunder Stabilitets- og Vækstpagten, har Kommissionen hhv. den 12. maj 2010 og 30. juni 2010 fremlagt to meddelelser med en række forslag. Forslagene handler overordnet om at øge fokus på den offentlige gæld og den finanspolitiske holdbarhed, bredere overvågning af makroøkonomiske ubalancer, øget anvendelse af sanktioner, og at introducere et Europæisk Semester, som bl.a. indebærer, at stabilitets- og konvergensprogrammerne skal behandles om foråret og sommeren og præsentere overordnede planer for den økonomiske politik, herunder information om de nationale budgetplaner for det kommende år. Kommissionen foreslår at introducere det Europæiske Semester fra Introduktionen ventes afspejlet i en ændring af adfærdskodeksen for stabilitets- og konvergensprogrammer (en politisk aftale i tilknytning til Stabilitets- og Vækstpagten, der præciserer indholds- og formkrav til stabilitets- og konvergensprogrammerne), som ventes drøftet af ECOFIN på mødet den 7. september Ændringer af den primære EU-regulering synes ifølge Kommissionen ikke nødvendigt for at iværksætte det Europæiske Semester. Indhold Formålet med et Europæisk Semester er at styrke ex ante koordination af den økonomiske politik, dvs. at have drøftelser af EU-landenes økonomiske politik forud for vedtagelsen af national politik. Det Europæiske Semester vil dække alle elementer af den økonomiske overvågning, og stabilitets- og konvergensprogrammerne samt de nationale reformprogrammer vil blive afleveret på samme tid og vurderet samtidig af Kommissionen, mens de dog fastholdes som separate instrumenter. Processen under det Europæiske Semester vil være følgende: December/januar Året indledes med horisontale drøftelser baseret på en Årlig vækstundersøgelse udarbejdet af Kommissionen. Rapporten vurderer makroøkonomiske ubalancer og makrofinansielle risici samt økonomisk-politiske udfordringer, herunder fremskridt mht. strukturreformer, for EU og euroområdet som helhed samt evt. grupper af EU-lande. Rapporten vil ligeledes beskrive EU s vækststrategi og gennemgå fremskridtene mod hovedmålene i Europa 2020-strategien samt efterlevelsen af

3 3 de tematiske anbefalinger. I rapportens fremadrettede del vil Kommissionen fremsætte sine synspunkter mht. finanspolitikken i EU og euroområdet samt strukturreformer og tiltag til adressering af makroøkonomiske ubalancer. Et kort policy-papir med hovedkonklusionerne i rapporten vil danne basis for drøftelser i ECOFIN til brug for forberedelserne af et Årligt økonomisk topmøde i DERregi. Februar/marts DER afholder i februar eller starten af marts et årligt økonomisk topmøde med det formål at udstikke politiske anbefalinger til EU, euroområdet og grupper af lande mht. makroøkonomisk politik, herunder finanspolitik, og strukturpolitik. Retningslinjerne vil blive inkluderet i DER-konklusioner, som EU-landene forventes at tage højde for i forbindelse med udarbejdningen af stabilitets- og konvergensprogrammerne samt de nationale reformprogrammer. En mulighed kan være at inkludere de horisontale politiske konklusioner i henstillinger baseret på Traktatens artikel 121 (og artikel 136 for eurolandene). April EU-landene afleverer inden midten af april deres stabilitets- og konvergensprogrammer samt nationale reformprogrammer, som tager højde for retningslinjerne fra DER. Stabilitets- og konvergensprogrammerne skal bl.a. indeholde Et opdateret makroøkonomisk scenario med skøn for de mindst tre efterfølgende år En vurdering af udviklingen i de offentlige finanser i det senest afsluttede budgetår, hvor der bl.a. skal redegøres for eventuelle afvigelser fra de finanspolitiske mål for det år. Vurderingen skal særligt fokusere på udviklingen i de offentlige udgifter. En opdateret plan for finanspolitikken i det indeværende år, hvor der bl.a. skal redegøres for eventuelle afvigelser fra de finanspolitiske mål angivet i programmet fra året før med særlig fokus på eventuelle ændringer i den planlagte udvikling i de offentlige udgifter. Konkrete indikationer af budgetplanerne for det kommende år, herunder skøn for den offentlige saldo, offentlige indtægter og udgifter og deres hovedkomponenter. Formålet er ikke, at landene skal aflevere finanslovsforslag til drøftelse i EU inden fremlæggelsen i de nationale parlamenter, men at sikre et grundlag for meningsfulde EU-diskussioner om finanspolitik i lyset af de fælles beslutninger under Stabilitets- og Vækstpagten og de nationale politikkers potentielle effekter på andre lande. Vurderes informationen om det kommende år at være mangelfuld, vil det pågældende EU-land kunne blive opfordret til at aflevere et revideret program på basis af de eksisterende regler. En beskrivelse af den planlagte politik til at opnå budgetmålene. Hvis der endnu ikke er indgået aftale om konkrete tiltag, fx pga. den tidligere aflevering af stabilitets- og konvergensprogrammerne, skal programmerne inde-

4 4 holde en liste over mulige tiltag til at nå målene i programmerne med et skøn for deres finanspolitiske effekt. Mellemfristede fremskrivninger af hovedtallene for de offentlige finanser i de kommende år. Kommissionen har i forbindelse med forslaget om det Europæiske Semester understreget vigtigheden af, at de nationale parlamenter på passende vis bliver involveret i procedurerne vedr. stabilitets- og konvergensprogrammerne samt de nationale reformprogrammer. Programmerne skal indeholde information om deres status ift. nationale procedurer, særligt i forhold til involveringen af de nationale parlamenter. April-juni Kommissionen vedtager udkast til rådsudtalelser om stabilitets- og konvergensprogrammerne og eventuelle udkast til henstillinger mht. makroøkonomiske ubalancer og strukturpolitik i det omfang, det er relevant, på basis af Traktatens artikel 121 (og artikel 136 for eurolandene). Kommissionens udkast til rådsudtalelser om stabilitets- og konvergensprogrammerne vil indeholde: Et stærkere fokus på det kommende budgetår. Formålet er ikke at diskutere præcise finanspolitiske mål eller at foretage en detaljeret gennemgang af et finanslovsoplæg, men at give klare indikationer om, hvorvidt den planlagte politik er passende og at støtte EU-landenes konsolideringsindsats. Mere konkrete udtalelser, som i lyset af DER-konklusionerne fra det årlige økonomiske topmøde og ift. tidligere indeholder mere specifikke anbefalinger vedr. den økonomiske politik. Derudover vil der være et særligt fokus på anbefalingerne til eurolandene, særligt for eurolande med betydelige makroøkonomiske ubalancer, pga. de større afsmittende effekter på andre eurolande. Juni-juli ECOFIN vedtager rådsudtalelser om stabilitets- og konvergensprogrammerne og vedtager landespecifikke anbefalinger under Traktatens artikel 121 (og artikel 136 for eurolandene). I juli (eller september) endosserer DER de landespecifikke anbefalinger under Traktatens artikel 121 (og artikel 136 for eurolandene). 2. halvår Stort set alle EU-landene færdiggør de nationale finanslove. I Årlig vækstundersøgelse for det efterfølgende år vil Kommissionen vurdere, hvordan EU-landene har taget højde for EU-retningslinjerne i arbejdet med deres økonomiske politik og finanslove.

5 5 Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Statsfinansielle konsekvenser Samfundsøkonomiske konsekvenser Initiativer, der styrker overvågningen af EU-landenes økonomiske politik og indebærer tidligere korrektion af ubalancer, har positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring Sagen har ikke været sendt i høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelser om styrket økonomisk-politisk samarbejde i EU af hhv. 12. maj 2010 og 30. juni 2010 med bl.a. forslag om et Europæisk Semester blev forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for ECOFIN den 18. maj 2010 og til forhandlingsoplæg forud for ECOFIN den 13. juli 2010, ligesom Folketingets Europaudvalg blev orienteret om status for forhandlingerne i finansminister-taskforcen i forbindelse med forelæggelsen af ECOFIN den 8. juni Holdning Dansk holdning Regeringen støtter introduktionen af et Europæisk Semester med en bedre ex ante koordination af finanspolitikken og lægger i overensstemmelse med Kommissionens forslag og den generelle holdning blandt EU-landene vægt på, at EU-koordination i foråret baseres på en fremrykning af stabilitets- og konvergensprogrammerne, på grundlag af relativt overordnede planer for den økonomiske politik, som efterfølgende udmøntes i finanslovsforslag i henhold til de sædvanlige nationale procedurer, og som sikrer, at de nationale parlamenter fortsat har fuld suverænitet ift. til at fastlægge indholdet i finanslovene. Andre landes holdninger

6 EU-landene støtter generelt en styrkelse af det økonomisk-politiske samarbejde i EU. EU-landene støtter således introduktionen af et Europæisk Semester og lægger generelt vægt på, at de nationale finanslovsprocesser respekteres. 6

7 7 Dagsordenspunkt 2: Bankafgifter til finansiering af afviklingsfonde Resumé Som opfølgning på tidligere drøftelser ventes ECOFIN på sit kommende møde igen at drøfte afgifter og skatter på den finansielle sektor, herunder bl.a. med udgangspunkt i de emner, som blev rejst i Kommissionens meddelelse af 26. maj 2010 vedr. afviklingsfonde. Drøftelsen på det kommende ECOFIN ventes bl.a. at søge at afdække landenes holdninger til afviklingsfonde og bankafgifter forud for en ny meddelelse fra Kommissionen, som ventes fremlagt i oktober Baggrund Der har i en række fora og lande være overvejelser om, hvordan det bedst sikres, at den finansielle sektor bidrager til at dække omkostninger ved finansielle kriser, således at behovet for offentlig finansiering i sådanne situationer mindskes. Fokus har i den sammenhæng særligt været på afgifter eller skatter pålagt de finansielle virksomheder med henblik på finansiering af afviklingsfonde, som kan finansiere omkostningerne til afvikling af f.eks. insolvente finansielle institutioner. Som bidrag hertil offentliggjorde Kommissionen den 26. maj 2010 en meddelelse med en række overordnede idéer og temaer vedr. afviklingsfonde for kreditinstitutter. Kommissionens meddelelse blev drøftet på ECOFIN d. 8. juni 2010 og i Det Europæiske Råd d. 17. juni 2010, hvor der var opbakning til at fortsætte arbejdet med udvikling af forslag vedr. afviklingsfonde og bankafgifter i EU. I G20 er der ikke udsigt til enighed om noget tilsvarende på globalt plan, idet en række lande er kritiske, herunder Canada, Brasilien, Australien og Indien. Kommissionen ventes at fremlægge et notat, hvis indhold endnu er ukendt, som oplæg til ECOFINs drøftelse. Kommissionen forventes at offentliggøre en mere konkret meddelelse om rammerne for håndtering af grænseoverskridende finansielle kriser i oktober 2010, herunder vedrørende afviklingsfonde og bankafgifter, med henblik på eventuelle konkrete lovgivningsforslag i foråret Der udestår fortsat en nærmere afklaring af en række emner vedr. afviklingsfonde og finansieringen heraf, som bl.a. ventes drøftet på de kommende møder i ECO- FIN. Drøftelsen på det kommende ECOFIN-møde ventes at søge at afdække landenes holdninger til afviklingsfonde og bankafgifter forud for den nye meddelelse fra Kommissionen, som ventes fremlagt i oktober Der ventes ikke konkrete beslutninger. Derudover henvises til separat dagsordenspunkt vedr. andre foreslåede former for beskatning af den finansielle sektor. Indhold De emner vedr. afviklingsfonde og finansiering heraf, som vil kunne blive drøftet nærmere, ventes især at være:

8 8 Formål med afviklingsfonde og afgifter i finanssektoren Kommissionen nævner to overordnede formål: at sikre at den finansielle sektor bidrager til at dække omkostninger ved finansielle kriser og at korrigere uhensigtsmæssig adfærd. Et tredje muligt formål er at øge skatteprovenuet. Det falder udenfor idéen med afviklingsfonde, som foreslået af Kommissionen, men synes at være en væsentlig faktor i nogle lande. Kobling til anden finansiel regulering Effekten af bankafgifter og afviklingsfonde skal ses og analyseres i sammenhæng med de øvrige aktuelle initiativer vedr. styrket regulering og tilsyn med den finansielle sektor, herunder bl.a. styrkede kapital- og likviditetskrav samt revisioner i direktivet vedr. indskydergaranti o.l. Det skal således sikres, at der samlet set er en effektiv og proportional regulering af sektoren, der giver mindre tilskyndelse til uhensigtsmæssig adfærd. Ex ante eller ex post finansiering Der skal tages stilling til om finansiering så vidt muligt skal sikres før en aktuel krise (såkaldt ex ante finansiering), eller om finansiering skal sikres når behovet opstår eller efterfølgende (ex post) f.eks. gennem garantistillelse. Kommissionen foretrækker som udgangspunkt ex ante finansiering, da Kommissionen finder at ex post indbetaling har den væsentlige ulempe, at det offentlige må finansiere udgifter til afvikling i første omgang, hvilket kan øge risikoen for, at afviklinger vil medføre begrænsninger på de offentlige budgetter i finansielle kriser og dermed få mere vidtrækkende økonomiske konsekvenser. Dog må der i det omfang, der ikke er tilstrækkelig ex ante finansiering være tilstrækkelig alternativ finansiering. Skattebase, skattesats og det forventede provenu Kommissionen nævner, at finansieringen kan tage udgangspunkt i tre mulige parametre: kreditinstitutters a) aktiver, b) passiver eller c) deres driftsoverskud og bonusudbetalinger. Kommissionen vil overveje fordele og ulemper ved de tre parametre med henblik på at finde den bedste skattebase til finansiering af en afviklingsfond med henblik på at afspejle institutternes (individuelle) risiko. IMF fremhæver passiver som foretrukne skattebase, bl.a. fordi det afspejler de potentielle omkostninger ved en afvikling af en bank. I forhold til at identificere en passende størrelse for en afviklingsfond, vil Kommissionen først give et bud, når kvantitative analyser og konsekvensberegninger er blevet gennemført. Offentlige eller private fonde Der skal tages stilling til om fondene skal være uafhængige private fonde eller om indtægterne skal indgå på de offentlige budgetter eventuelt på en særskilt konto. Kommissionens meddelelse lægger op til, at bidraget til en

9 9 specifik fond el. lign. øremærkes frem for at lade det indgå i de offentlige budgetter. Timing Tidspunktet for evt. implementering af en ny skat skal bl.a. overvejes i forhold til konjunktursituationen og de stramninger af kapitalkrav mv. som pålægges sektoren. Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Folketinget vedtog 1. juni 2010 lov om en frivillig afviklingsordning for håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgarantiordning d. 30. september Lovens formål er en kontrolleret afvikling af kriseramte institutter, finansieret af de finansielle virksomheder. Denne model kan sammenlignes med Kommissionens forslag om etablering af afviklingsfonde. Loven indebærer, at tab i et nødlidende institut under afvikling som udgangspunkt dækkes af aktionærer m.v. og ikke-forsikrede indskydere 1. Hvis der opstår yderligere tab under afviklingen, er resten af sektoren, gennem den nyoprettede afviklingsafdeling under Indskydergarantifonden, forpligtiget til at dække tab via indeståelser på i første omgang 3,2 mia.kr. Ved behov for yderligere finansiering vil der kunne optages lån i markedet ultimativt på baggrund af en statsgaranti, og ex post vil eventuelle tab over tid blive finansieret af sektoren. Finansieringen af den nyoprettede afviklingsafdeling er en spejling af den gældende finansiering af Indskydergarantifonden. Der er i bemærkningerne til loven gjort opmærksom på, at finansieringen alene er en midlertidig finansiering, eftersom Kommissionen i relation til arbejdet med revision af Indskydergarantidirektivet arbejder på en harmonisering af finansieringen. Statsfinansielle konsekvenser Eventuelle statsfinansielle konsekvenser vil afhænge af de konkrete forslag. Udgangspunktet er både i den danske model og i Kommissionens forslag at omkostninger ved finansielle kriser skal afholdes af den finansielle sektor. I det omfang afviklingsfonde mindsker behovet for offentlig finansiering i finansielle krise- 1 Indskud, der ikke dækkes af indskydergarantien, er f.eks. indskud, der overstiger garantibeløbet i indskydergarantiordningen på kr.

10 10 situationer, bl.a. som følge af at behovet for afviklinger reduceres, vil de have positive statsfinansielle konsekvenser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Eventuelle samfundsøkonomiske konsekvenser vil afhænge af de konkrete forslag. I det omfang afviklingsfonde kan bidrage til at reducere sandsynligheden for finansielle kriser vil de have gavnlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring Kommissionens meddelelse er den 26. maj 2010 sendt til orientering til specialudvalget for den finansielle sektor. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse er d. 4. juni 2010 forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg i forbindelse med forelæggelsen af dagsordenen for mødet i ECOFIN d. 8. juni Holdning Foreløbig dansk holdning Regeringen støtter fælles EU-regler for afviklingsfonde med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår. Regeringen støtter, at initiativer relateret til finansiering fra den finansielle sektor og afviklingsfonde så vidt muligt også koordineres globalt. Regeringen arbejder for, at den finansielle sektor skal bære nettoomkostningerne ved finansielle kriser. Den finansielle sektor i Danmark har som led i bankpakken og kreditpakken fra 2009 bidraget væsentligt til dækning af offentlige udgifter og risici forbundet med den finansielle krise, og dette princip er ligeledes gældende for håndteringen af nødlidende pengeinstitutioner efter 30. september 2010, jf. lovrevisionen vedtaget 1. juni Regeringen finder, at det bør undersøges nærmere, om finansieringen af afviklingsfonde kan være risikobaseret, således at der tages højde for det enkelte instituts potentielle systemiske virkning på den finansielle stabilitet. Regeringen finder, at en afviklingsfond skal indrettes, således at virksomhedernes ledelse, aktionærer og usikrede kreditorer m.v. bærer deres del af risikoen, således at etableringen af en afviklingsfond ikke i sig selv tilskynder til overdreven risikotagning. Regeringen vil arbejde for fleksibilitet mht. den konkrete indretning af landenes ordninger, så f.eks. den danske ordning vil kunne rummes inden for en evt. fælles EU-ramme. Regeringen finder det f.eks. hensigtsmæssigt, at et kommende EU initiativ giver mulighed for både ex ante og ex post finansiering, og at fordele og ulemper ved begge finansieringsmuligheder undersøges nærmere.

11 11 Regeringen støtter, at der udarbejdes regler for, hvornår en afviklingsfond kan træde til med finansiering, herunder f.eks. at mulighederne for private overtagelser vurderes at være udtømte. Regeringen lægger vægt på styrket regulering i form af styrkede kapitalkrav, regnskabsstandarder mv., der sigter på at øge bæredygtigheden for de finansielle institutioner i dårlige tider, og dermed at mindske behovet for fremtidige afviklinger og interventioner. En afviklingsfond bør være et supplement til denne nye regulering. Samspillet mellem en styrket regulering og etablering af afviklingsfonde bør overvejes nøje. Andre landes holdning En række lande f.eks. UK, Frankrig og Tyskland har støttet tanken om øget beskatning af den finansielle sektor med henblik på at bidrage til at dække omkostningerne ved finansielle kriser, og har i varierende omfang annonceret fremtidig indførelse af stabilitetsafgifter. Sverige har indført en afviklingsfond. Der ventes imidlertid at være forskellige syn på de udestående spørgsmål.

12 12 Dagsordenspunkt 3: Skat på finansielle transaktioner Resumé Det belgiske formandskab har sat en drøftelse af en afgift på finansielle transaktioner på dagsordenen for det kommende ECOFIN. Baggrund og indhold Der er i nogle EU-lande en interesse for at drøfte mulighederne for indførelsen af en skat på finansielle transaktioner (en variant af den såkaldte Tobin-skat), bl.a. afspejlet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i december 2009 og juni Af rådskonklusionerne fra DER d. 17. juni 2010 fremgår f.eks., at en global finansiel transaktionsskat skal undersøges og udvikles videre. Det belgiske formandskab har sat emnet på dagsordenen for det kommende ECOFIN-møde. Drøftelsen ventes at tage udgangspunkt i et input fra Kommissionen, der endnu ikke er kendt. Der ventes ikke konkrete beslutninger. Forslaget skal ses uafhængigt af forslaget om at pålægge finansielle virksomheder en afgift til finansiering af afviklingsfonde, jf. separat dagsordenspunkt. Skat på finansielle transaktioner Tanken med en transaktionsskat eller Tobin-skat efter økonomen af samme navn er at beskatte alle finansielle transaktioner for at begrænse uønsket spekulation og for at opnå finansiering til specifikke formål. I praksis er det imidlertid ikke muligt at afgrænse spekulation fra andre ikke-spekulative transaktioner, hvorfor skatten ville skulle omfatte alle transaktioner. Da kapital er meget mobil, er det en nødvendig forudsætning for en Tobin skat, at den gælder globalt. Hvis det ikke er tilfældet vil transaktionerne flytte til de jurisdiktioner, hvor de ikke beskattes (dvs. skattely), og de lande, der håndhæver beskatningen, vil opleve et forvridningstab men næppe noget skatteprovenu i større omfang. Kommissionen udarbejdede i april 2010 et arbejdspapir, der undersøgte forskellige alternative finansieringsformer, herunder en finansiel transaktionsskat. Arbejdspapiret drager ikke nogen eksplicit konklusion om en transaktionsskat, men den samlede vurdering præges af, at der påpeges en række ulemper ved en sådan skat, herunder bl.a. vanskeligheder med at indføre og administrere en sådan skat i praksis, blandt andet fordi skattegrundlaget vurderes at være særligt mobilt. IMF har desuden i en rapport til G20 i juni 2010, bl.a. på baggrund af DER s konklusioner fra december 2009, foretaget en vurdering af hensigtsmæssigheden af en finansiel transaktionsskat. Af rapporten fremgår det, at IMF ikke finder det hensigtsmæssigt med en finansiel transaktionsskat. IMF fremhæver især, at der i forhold til at skabe skatteprovenu findes bedre muligheder end en transaktionsskat. Konkret foreslår IMF i stedet en Financial Activities Tax, dvs. en skat på

13 13 aktiviteterne i den finansielle sektor på linje med den danske lønsumsafgift på den finansielle sektor. 2 IMF nævner endvidere, at en skat på finansielle transaktioner alt andet lige vil give incitamenter til større koncentration på de finansielle markeder, hvilket er i modsætning til andre forslag, der søger at reducere koncentrationen af finansielle aktiviteter af hensyn til finansiel stabilitet. En finansiel transaktionsskat kan have en sådan effekt fordi en sådan skat vil blive pålagt hver gang der gennemføres en transaktion, således at en konkret finansiel tjenesteydelse vil fordyres, jo flere transaktioner, det kræves for at producere den. Således kan en sådan skat give de finansielle virksomheder incitamenter til at flytte så mange transaktionsled som muligt fra markedet - hvor transaktionen beskattes - til internt i en virksomhed, hvor transaktionen ikke beskattes. En transaktionsskat vil desuden i udgangspunktet ramme alle transaktioner, spekulative som ikke-spekulative (hvordan dette end defineres), og risikerer at give øgede omkostninger for international handel, hvis f.eks. skattebasen er valutahandel, hvilket i sidste ende vil ramme forbrugere, virksomheder og lande, der er særligt afhængige af at udveksle varer og tjenesteydelser på det internationale marked, herunder små, åbne økonomier som Danmark og udviklingslande. Hvis basen er mere bredt defineret som finansielle transaktioner, vil det især ramme virksomheders finansiering og risikoafdækning. Desuden vil selv små transaktionsskatter kunne nedsætte omsætning, effektivitet og likviditet på de finansielle markeder. I sidste ende vil det øge omkostningerne for virksomheder og forbrugere i de lande, der håndhæver skatten, herunder især påvirke virksomhedernes mulighed for at skaffe kapital og afdække risici negativt. Desuden vurderes en transaktionsskat ikke nødvendigvis at forhindre spekulative handler, der er karakteriseret ved højt forventet afkast, som ikke nødvendigvis vil påvirkes af en begrænset skat. Det kan bidrage til at øge og ikke mindske volatiliteten på de finansielle markeder. Hjemmelsgrundlag Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser 2 Udover Danmark har kun få andre lande (bl.a. Frankrig) en tilsvarende afgift som kan anskues som en slags erstatningsmoms, idet der ikke opkræves normal moms på finansielle tjenester, bl.a. som følge af at det er vanskeligt at opgøre det reelle momsgrundlag for sådanne ydelser. Formålet med en sådan afgift er at fjerne en positiv særbehandling af finansielle virksomheder sammenlignet med andre erhverv. En sådan afgift vil ikke have samme ulemper i form af høj mobilitet af afgiftsgrundlaget eller incitamenter til større finansielle virksomheder, som en finansiel transaktionsskat har.

14 14 Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Statsfinansielle konsekvenser Vil afhænge af eventuelle konkrete forslag. Samfundsøkonomiske konsekvenser Vil afhænge af eventuelle konkrete forslag. Høring Sagen har ikke været i ekstern høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Holdning Foreløbig dansk holdning For så vidt angår en skat på finansielle transaktioner (Tobin-skat) finder regeringen, at der er en række væsentlige problemer med at indføre en skat på finansielle transaktioner, jf. ovenstående beskrivelse. Regeringen er på den baggrund skeptisk over for en transaktionsskat (Tobin-skat). Det vurderes dels, at finansiering til forskellige formål kan rejses mere effektivt og med lavere omkostninger på andre måder og dels, at det er uhensigtsmæssigt at begrænse alle (internationale eller nationale) finansielle transaktioner, finansiering og risikodækning for at begrænse spekulation. Hertil kommer forvridningseffekter, hvis en sådan transaktionsskat ikke har global rækkevidde. Andre landes holdning Der er i enkelte EU-lande en interesse for at arbejde videre med spørgsmålet om at indføre en finansiel transaktionsskat, mens andre lande er skeptiske.

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt 6. maj 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011 1) Forslag til forordning vedr. short selling mv. - Generel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 27. januar 2015

Samlenotat til ECOFIN 27. januar 2015 Europaudvalget 2015 (Omtryk - 19-01-2015 - Præcisering af tekst i samlenotatet) Rådsmøde 3366 - økofin Bilag 1 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-75

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Det talte ord gælder T + 45 7226 9000 F + 45 7226 9001 M im@im.dk W www.oim.dk Anledning: Finansrådets årsmøde Tid og sted: Statens

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3375 - økofin Bilag 2 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-1583 Doknr. 211998 Dato 04-03-2014 Samlenotat til ECOFIN 10.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Bilag 1 Offentligt Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Udenrigsministeriet 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til integrerede

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 15.10.2013

Samlenotat til ECOFIN 15.10.2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3264 - økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler [Adressatkode] Koordineret med Sagsnr. 2013-09836 Doknr. 147233 Versionsnr. 1 Dato 30-09-2013

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 22-01-2014 Samlenotat til ECOFIN

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere