INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG 444

2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller psykiska färdigheter, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, utan övervakning eller instruktioner för användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att kontrollera att de inte leker med apparaten. Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, dessa instruktionsbok. Läs samtliga anvisningar innan du använder denna maskin. FARA För att minska risken för elchock: 1. En maskin ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är ansluten till eluttaget. Dra alltid ut kontakten från eluttaget direkt efter användning och före rengöring. 2. Ta alltid ut kontakten från eluttaget vid byte av glödlampa i symaskinen. Sätt i en ny glödlampa med samma effekt, 15 W. VARNING För att minska risken för brännskador, brand, elchock eller personskada: 1. Låt inte maskinen användas som en leksak. Var uppmärksam när denna symaskin används av eller i närheten av barn. 2. Använd endast denna maskin för dess avsedda användning enligt beskrivning i denna instruktionsbok. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren enligt anvisningar i denna instruktionsbok. 3. Använd aldrig denna symaskin om dess sladd eller kontakt är skadad, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats eller fallit ned i vatten. Lämna in symaskinen till närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för undersökning, reparation av elektriska eller mekaniska justeringar. 4. Använd aldrig maskinen om någon av luftöppningarna är blockerade. Håll ventilationsöppningarna på symaskinen och fotpedalen fri från ludd, damm och lösa tyger. 5. Tappa aldrig in eller för in något föremål i någon av öppningarna. 6. Får ej användas utomhus. 7. Använd inte maskinen där aerosolsprayer används eller där syrgas hanteras. 8. När du ska koppla från maskinen ska alla reglage ställas i frånläget ( 0 ) och därefter tas kontakten ut ur eluttaget. 9. Ta inte ut kontakten genom att dra i sladden. När du ska ta ur kontakten, ta tag i kontakten - inte i sladden. 10. Håll fingrarna undan från alla rörliga delar. Var särskilt uppmärksam runt symaskinsnålen. 11. Använd alltid rätt stygnplåt. Fel plåt kan leda till att nålen bryts. 12. Använd inte böjda nålar. 13. Dra eller pressa inte fram tyget när du syr. Det kan få nålen att böja sig och leda till att den bryts. 14. Stäng av symaskinen ( 0 ) när du ska göra några inställningar runt nålen, som t.ex. trä nålen, byta nål,trä spolen eller byta pressarfot. 15. Koppla alltid från symaskinen från strömförsörjningen när du ska ta av lock, smörja eller när du gör andra inställningar som nämns i den här bruksanvisningen. SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. OBS! Uttjänt produkt ska levereras in för elektronikåtervinning och miljöriktigt omhändertagande. Om du har några frågor, vänligen kontakta din återförsäljare.

3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, innskrenkede sanseevner eller mangel på kunnskap og erfaring, bortsett fra hvis de har vært under tilsyn eller blitt gitt opplæring i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med apparatet. Når du bruker et elektrisk apparat må du alltid ta grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende: Les alle instrukser før du bruker dette apparatet. FARE For reduksjon av faren for elektrisk sjokk: 1. Symaskinen må ikke være på uten oppsikt. Trekk alltid støpslet ut av kontakten når du er ferdig med å bruke den og før rengjøring. 2. Trekk alltid ut støpslet før skifte av lyspære. Erstatt lyspære med samme type (15 att). ADVARSEL For reduksjon av fare for forbrenning, brann, elektrisk sjokk og personskade: 1. Symaskinen skal ikke brukes som et leketøy. Hvis symaskinen skal brukes av eller i nærheten av barn, må det utvises stor oppmerksomhet. 2. Bruk dette produktet kun som angitt i brukermanualen. Benytt kun ekstrautstyr som anbefales av produsenten i denne bruksanvisning. 3. Bruk aldri symaskinen hvis ledning eller støpsel er ødelagt eller ikke fungerer ordentlig eller hvis den er mistet i bakken eller ned i vann. Lever inn symaskinen til lokal forhandler eller service-verksted for reparasjon eller justeringer. 4. Bruk aldri symaskinen hvis en av luftventilene er blokkerte. Hold ventilasjonskanalene åpne og sørg for at det ikke samler seg lo, støv og løse stoffbiter i pedalen. 5. Ikke legg noe i noen av symaskinens åpninger. 6. Ikke til bruk utendørs. 7. Må ikke brukes hvor det også brukes spraybokser av noe slag eller hvor det benyttes oksygen. 8. Symaskinen kobles av ved å sette alle kontroller i null-posisjon ( 0 ), og deretter trekkes støpslet ut. 9. Ikke dra i strømkabelen for å løsne støpslet fra kontakten. Trekk støpslet ut av kontakten ved å dra i selve støpslet, ikke i kabelen. 10. Hold fingrene borte fra alle bevegelige deler. Særlig behandling kreves for symaskinnålen. 11. Bruk alltid korrekt stingplate. Feil plate kan brekke nålen. 12. Ikke bruk nåler som er skjeve. 13. Ikke dra i eller skyv stoffet under sying. Det kan få nålen til å bøye seg og knekke. 14. Slå av symaskinen hvis du skal justere noe i nål-området, f.eks. når du skal trekke tråd gjennom nålen, skifte nål, tre spolen eller skifte trykkfoten. 15. Trekk alltid støpslet ut av kontakten før fjerning av deksler, ved smørning eller når du foretar andre justeringer beskrevet i denne manualen. 16. Ethvert ingrep i produktet av ikke autorisert personell kan medføre bortfall av garanti. 17. Dette produkt er kun beregnet til hemmebruk. TA VARE PÅ DENNE MANUALEN Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. OBS! Dette produkt skal gjenvinnes i henhold til reglene i den norske lovgivning for behandling av elektrisk/ elektronisk avfall. Har du spørsmål vedrørende dette, kontakt din forhandler.

4 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller viden, medmindre de holdes under opsyn eller har modtaget instruktion vedrørende brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler ved brug af elektriske apparater, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARE For at nedsætte risikoen for elektrisk stød: 1. Symaskinen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet stikkontakten. Tag altid maskinens stik ud af stikkontakten straks efter brug eller inden rengøring. 2. Tag altid stikket ud inden udskiftning af pærer i symaskinen. Udskift pæren med en af samme type på 15 Watt. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade: 1. Lad ikke nogen bruge symaskinen som legetøj. Hold nøje opsyn, når denne symaskine bruges i nærheden af børn eller af børn. 2. Anvend kun denne maskine til dens beregnede formål som beskrevet i denne vejledning. Brug kun ekstraudstyr anbefalet af fabrikanten som beskrevet i denne vejledning. 3. Undgå at anvende denne symaskine, hvis netledning eller stik er beskadiget, eller hvis den ikke virker ordentligt, eller hvis den er beskadiget eller har været tabt på gulvet eller tabt i vand. Returner denne symaskine til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til undersøgelse, reparation og elektrisk eller mekanisk justering. 4. Brug aldrig maskinen, hvis nogen af ventilationsåbningerne er blokeret. Sørg for, at denne symaskines ventilationsåbninger og fodpedal holdes fri for ophobning af fnug, støv og løse stoffer. 5. Lad være med at tabe eller stikke genstande ind i åbninger. 5. Pas på ikke at tabe noget ned i symaskinen, og stop ikke genstande af nogen art ind i den. 6. Lad være med at bruge maskinen udendørs. 7. Lad være med at bruge maskinen, hvor der bliver brugt aerosol- eller sprayprodukter, eller hvor der bruges ilt. 8. Slå maskinen fra ved at sætte alle betjeningsknapper i stillingen OFF ( 0 ), og tag derefter stikket ud af stikkontakten. 9. Lad være med at tage stikket ud ved at rykke i ledningen. Slå maskinen fra ved at tage fat i stikket og ikke ledningen. 10. Hold fingrene på afstand af alle bevægelige dele. Udvis særlig opmærksomhed i nærheden af symaskinensnål. 11. Anvend altid den rigtige stingplade. En forkert plade kan medføre, at nålen knækker. 12. Lad være med at bruge bøjede nåle. 13. Sørg for ikke at skubbe eller trække i stoffet under syning. Det kan bøje nålen og medføre, at den knækker. 14. Sæt symaskinen i stillingen OFF ( 0 ), når De foretager enhver form for justering i nærheden af nålen som f.eks. trådning af nålen, udskiftning af nålen, trådning af spolen eller skift af trykfod osv. 15. Tag altid symaskinens stik ud af stikkontakten, når De fjerner dæksler, foretager smøring eller foretager nogen form for justeringer nævnt i denne vejledning. 16. Ethvert indgreb i produktet af ikke autoriseret person kan medføre bortfald af garantien. 17. Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug. GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Bemærk venligst: Dette produkt skal genanvendes svarende til reglerne i den danske lovgivning om elektrisk/elektronisk affald. I tvivlstilfælde kan din forhandler kontaktes.

5 INNEHÅLL LÄR KÄNNA MASKINEN... 2 Delarnas namn... 2 Standardtillbehör... 4 FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR Koppla maskinen till vägguttaget... 6 Kontrollera sömnadshastigheten... 6 Att vrida på handhjulet... 8 Öppna och stänga skyddskåpan... 8 Friarms bord... 8 Höja och sänka pressarfoten Ta av pressarfoten Montera pressarfoten Justera stygnlängden Justera differentialmatningen Byta nål Använda nålträdaren/hållare Ställa in trådledarantennen Montera trådrullar Trä maskinen Trä nålarna Använda nålträdaren Trä kedjegripare STYGNTYPER Trippelsöm Justera trådspänningen Tvillingsöm Justera trådspänningen Kedjesöm Justera trådspänningen Gripar trådspännings knapp Avsluta sömmen Sömmens slut Knyta trådarna Ta bort tyget under sömnad Fålla med tvillingsöm Fålla med friarmen Användningsområden för trippelsöm MASKINENS SKÖTSEL Göra rent matarna och kedjegriparen Byta glödlampan Felsökning... 48

6 INNHOLD BLI KJENT MED SYMASKINEN Navn på deler... 3 Standardtilbehør... 5 GJØRE SEG KLAR TIL Å SY Kople maskinen til strømforsyningen... 7 Styre syhastighete... 7 Dreie håndhjulet... 9 Åpne og lukke griperdekselet... 9 Friarmsbord Heve og senke syfoten Fjerne syfoten Montere trykkoten Justere trykket på trykkfoten Justere stinglengden Justere differensialtransportinnstillingen Bytte nåler Bruk av nålitræder/nålholder Posisjonere trådføringsstangen Sette på en trådsnelle Tre maskinen Træ nålene Træ kjedegriperen SØMTYPER Trippel coversøm Balansere trådspenningen Tvillingsøm Balansere trådspenningen Kjedesøm Balansere trådspenningen Skyvespak for griperens trådspenning Feste sømmen Begynnelsen på sømmen Slutten på sømmen Knyt sammen tråderen Fjerne stoffet midt i en søm Sy en fald med tvillingsøm Friarmsfalding Bruk av trippel coversøm VEDLIKEHOLD AV SYMASKINEN Rengjøre transportørene og griperområdet Skifte lyspæren Feilsøking... 48

7 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆR DIN MASKINE AT KENDE Delbetegnelser... 3 Standardtilbehør... 5 KLARGØRING TIL SYNING Tilslutning af maskinen til strømforsyningen... 7 Hastighedskontrol... 7 Sådan drejes håndhjulet... 9 Åbning og lukning af griber-afdækningen... 9 Forlængerbord... 9 Hævning eller sænkning af trykfoden Afmontering af trykfoden Montering af trykfoden Justering af trykfodstryk Justering af stinglængde Justering af differentialtransporter Udskiftning af nålen Sådan bruges nåletråderen/-holderen Påsætning af trådførerstativ Påsætning af trådruller Trådning af maskinen Trådning af nåle Sådan bruges nåletråderen Trådning af griberen SØMME Tredobbelt coversøm Coversøm Justering af trådspændingen Kædesøm Justering af trådspændingen Pal til griberspændingen Afslutning af søm Begyndelsen på en søm Afslutning af en søm Sammenbinding af tråde Udtagning af stoffet under syning Syning med coversøm Friarmssyning Anvendelse af tredobbelt coversøm VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN Rengøring af transportør og griber-område Udskiftning af pære Fejlfinding... 49

8 LÄR KÄNNA MASKINEN Delarnas namn!4!5!3!2!1 o!0 i u y t r e Differentialmatnings reglage Stygnlängds reglage e Handhjul r Trådstativ t Spolhållare (kon) y Trådpinne u Trådguide i Trådantenn o Griparens tråd spänningsskiva!1 Handtag!2 Höger nåls trådspänningsskiva!3 Pressarfotstryck justering!4 Center nåls trådspänningsskiva!5 Vänster nåls Kedjegripare!7 Frigöringsknapp för Trådupptagningsspak för kedjegripare!9 Främre Gripar trådspänning Friarms Pressarfot #0 Vänster nål #0 #1 #1 Center nål (#80/12) #2 Höger nål (#80/12) 2

9 BLI KJENT MED SYMASKINEN Navn på deler Differensialtransportørhjul Stinglengdevelger e Håndhjul r Snellestativ t Snelleholder y Snellepinne u Trådleder i Teleskopstang o Trådlederplate!0 Trådspenningshjul for griper!1 Bærehåndtak!2 Trådspenningshjul for høyre nål!3 Trykkfot reguleringsskrue!4 Tråspenningshjul for midtre nål!5 Tråspenningshjul for venstre nål!6 Griper!7 Utløserknapp for griper!8 Trådløfter for griper!9 Skyvespak for Festhull for Syfot #0 Venstre nål (nr. 80/12) #1 Midtre nål (nr. 80/12) #2 Høyre nål (nr. 80/12) #3 Transportører LÆR DIN MASKINE AT KENDE Delbetegnelser Differentialtransport Stinglængdeknap e Håndhjul r Trådrullestand t Trådrulleholder y Trådrullepind u Trådføringsstativ i Trådgiverplade o Trådførerstander!0 Trådspænding, griber!1 Bærehåndtag!2 Trådspænding, højre nål!3 Trykfodstryk!4 Trådspænding, midterste nål!5 Trådspænding, venstre nål!6 Griber!7 Griber-udløserknap!8 Trådgiver til griber-tråd!9 Pal til Maskinens Holder til Trykfod #0 Venstre nål (#80/12) #1 Midterste nål (#80/12) #2 Højre nål (#80/12) #3 Transportør 3

10 t e y r Standardtillbehör Nålar: 2 X #80/12, 3 X #90/14 (Schmetz EL X 705) Skruvmejsel (stor) e Skruvmejsel (liten) r Pincett t Nät y Trådhållarlock u Borste i Nålträdare o Fästskruvar (för montering av alternativa tillbehör) (Se det alternativa tillbehörets instruktionsark)!0 Tillbehörslåda u i o!0 4

11 Standardtilbehør Nålesett: 2 x nr. 80/12, 3 x nr. 90/14 (Schmetz EL X 705) Skrutrekker (stor) e Skrutrekker (liten) r Pinsett t Trådnett y Snelleholdere u Lobørste i Nålitræder o Festeskruer til tilleggsutstyr (se bruksanvisningen for tilleggsutstyret)!0 Tilbehørsboks Standardtilbehør Nålesæt: 2 X #80/12, 3 X #90/14 (Schmetz EL X 705) Skruetrækker (stor) e Skruetrækker (lille) r Pincet t Net y Trådrulleholdere u Børste i Nåletråder o Monteringsskruer (til fastgørelse af ekstrailbehør) (Se instruktionsarket for ekstratilbehør)!0 Tilbehørsæske 5

12 e y t r FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR Koppla maskinen till vägguttaget z Slå av strömbrytaren och anslut maskinkontakten till uttaget på maskinen. x Sätt in väggkontakten i vägguttaget. c Slå på strömbrytaren. Strömbrytare Maskinkontakt e Vägguttag r Väggkontakt t Strömförsörjning y Fotpedal Kontrollera sömnadshastigheten Sömnadshastigheten kan varieras med fotpedalen. Ju hårdare du trycker på pedalen, desto snabbare går maskinen. Trampa på fotpedalen med pressarfotslyftaren upphöjd och öva dig att reglera hastigheten. Fotpedal Säkerhetsanvisningar: * Titta alltid på syområdet när maskinen används och vidrör inte några rörliga delar som t.ex. trådupptagningsspaken, kedjegriparen, handhjulet eller nålarna. * Koppla alltid bort maskinen från strömförsörjningen när: maskinen lämnas utan tillsyn. delar monteras eller tas bort. maskinen träs eller rengörs. * Placera aldrig något på fotpedalen när maskinen inte används. Bruksanvisning: Symbolen "O" på en strömbrytare indikerar läget "av" på brytaren. 6

13 GJØRE SEG KLAR TIL Å SY Kople maskinen til strømforsyningen z Slå av strømbryteren, og kople maskinstøpselet til maskinstikkontakten. x Kople den andre enden til et vanlig strømuttak. c Slå på strømbryteren. Strømbryter Maskinstøpsel e Strøminntak r Støpsel t Stikkontakt y Fotpedal KLARGØRING TIL SYNING Tilslutning af maskinen til strømforsyningen z Sluk på strømafbryderen, og sæt maskinstikket i maskinen. x Sæt strømforsyningsstikket i en stikkontakt. c Tænd på strømafbryderen. Strømafbryder Maskinens stik e Maskinens stikdåse r Strømforsyningsstik t Strømforsyning y Fodpedal Styre syhastigheten Syhastigheten kan reguleres med fotpedalen. Jo hardere du trykker på kontrollen, jo raskere går maskinen. Løft først opp syfoten, og trå så på fotpedalen for å øve deg på å kontrollere syhastigheten. Fotpedal Hastighedskontrol Syhastigheden kan varieres vha. fodpedalen. Jo hårdere du træder på fodpedalen, jo hurtigere kører maskinen. Træd på fodpedalen med hævet trykfod, og øv dig i at styre hastigheden. Fodpedal Sikkerhet: * Ha alltid øynene festet på syområdet mens du syr, og ikke rør ved bevegelige deler som trådopptaker, griper, håndhjul eller nål. * Husk alltid å kople fra strømmen når: maskinen står uten tilsyn når du fester eller fjerner deler. du trær i en tråd eller rengjør maskinen * Ikke plasser noe på fotpedalen unntatt når maskinen er i bruk. Sikkerhedsinstruktioner: * Hold altid øjnene på syområdet, når maskinen arbejder, og rør ikke ved bevægelige dele såsom trådgiver, griber, håndhjul og nåle. * Tag altid stikket ud af strømforsyningen: når maskinen efterlades uden opsyn. ved montering eller afmontering af dele. ved trådning eller rengøring af maskinen. * Læg ikke objekter på fodpedalen, undtagen når maskinen er i brug. Bruksanvisning: Symbolet O på en bryter angir bryterens av -stilling. Betjeningsvejledning: Symbolet "O" på en kontakt angiver kontaktens slukposition. 7

14 Att vrida på handhjulet Vrid alltid handhjulet mot dig (moturs). Handhjul (B) (A) Öppna och stänga främre skyddskåpan Öppna: (A) Tryck med tummen åt höger så långt det går och dra skyddskåpan mot dig. Stänga: (B) Lyft skyddskåpan och tryck den mot maskinen. Skyddskåpan snäpps fast på plats automatiskt. Skyddskåpa e Friarms bord Friarms bordet ger ett utökat syområde och kan enkelt tas bort vid friarmssömnad. Så här tar du bort bordet: Dra bordet bort från maskinen. Friarms bord Så här sätter du fast bordet: Rikta in stiftet på bordet med hålet i maskinen. Tryck friarms bordet inåt tills det snäpper fast i maskinen. Stift e Hål 8

15 Dreie håndhjulet Drei alltid håndhjulet mot deg (mot klokken). Håndhjul Sådan drejes håndhjulet Drej altid håndhjulet mod dig selv (mod uret). Håndhjul Åpne og lukke griperdekselet Åpne: (A) Skyv griperdekselet så langt til høyre som mulig med tommelen, og trekk dekselet mot deg. Lukke: (B) Løft griperdekselet, og trykk det mot symaskinen. Griperdekselet smekker automatisk på plass. Griperdeksel Åbning og lukning af griber-afdækningen Sådan åbnes den: (A) Skub griber-afdækningen så langt til højre som muligt med tommelfingeren, og træk den mod dig selv. Sådan lukkes den: (B) Løft griber-afdækningen, og skub den mod maskinen. Griber-afdækningen klikker automatisk på plads. Griber-afdækning Friarmsbord Friarmsbordet gir et utvidet syområde og kan lett fjernes for friarmssøm. Ta av bordet: Trekk bordet ut fra maskinen som vist på illustrasjonen. Friarmsbord Feste bordet: Pass på at styrepinnen på friarmsbordet treffer styrehullet på symaskinen. Trykk friarmsbordet inn mot maskinen til det smetter på plass. Styrepinne e Styrehull Forlængerbord Forlængerbordet giver en udvidet syflade og er let at fjerne med henblik på friarmssyning. Afmontering af bordet: Træk bordet væk fra maskinen. Forlængerbord Montering af bordet: Sæt pinden på bordet ud for hullet i maskinen. Skub forlængerbordet på maskinen, til det klikker på plads. Pind e Hul 9

16 Höja och sänka pressarfoten Pressarfoten lyfts upp eller ned när du höjer eller sänker pressarfotslyftaren. * När maskinen används ska pressarfoten alltid vara sänkt utom när du trär maskinen eller testkör den utan trådar. Obs! Trådspänningen kopplas bort när är pressarfotslyftaren upplyft. Pressarfot Pressarfotslyftaren Ta av pressarfoten e z Stäng av strömbrytaren och dra ut kontakten ur vägguttaget. x Vrid handhjulet mot dig och höj nålen. Höj pressarfoten. c Tryck på spaken på pressarfotshållarens baksida. Pressarfoten trillar av. Handhjul Spak e Pressarfotsfäste e Montera pressarfoten z Stäng av strömbrytaren och dra ut kontakten ur vägguttaget. x Placera pressarfoten så att stiftet i foten ligger precis under spåret i pressarfotsfästet. c Sänk pressarfotsfästet så att pressarfoten fastnar. v Höj pressarfotslyftaren och kontrollera att pressarfoten sitter fast ordentligt. Pressarfotsfäste Spår e Stift Justera Pressarfotstrycket Du behöver inte justera pressarfotens tryck för vanlig sömnad. Öka pressarfotstrycket när du syr i tjocka tyger, vrid justerskruven mot +. Minska pressarfotstrycket när du syr i tunna tyger, vrid justerskruven mot -. För vanlig sömnad ställ juster skruven så att linjen är jämns med maskinens ovansida. Linje Maskinens ovansida 10

17 Heve og senke syfoten Syfoten heves og senkes ved å heve og senke syfotløfteren. * Syfoten skal være senket mens symaskinen er i bruk bortsett fra når maskinen tres og ved testing av fotpedalen. MERK: Trådspenningen løsers ut når syfotløfteren heves. Syfot Syfotløfter Hævning eller sænkning af trykfoden Når trykfodsløfteren hæves eller sænkes, hæves eller sænkes trykfoden. * Sænk trykfoden under syning, undtagen ved trådning af maskinen eller test uden tråd. BEMÆRK: Trådspændingen udløses, når trykfoden hæves. Trykfod Trykfodsløfter Fjerne syfoten z Slå av strømbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen. x Drei håndhjulet mot deg for å heve nålen. Hev syfoten. c Trykk på utløserknappen på baksiden av fotholderen. Syfoten vil nå falle av. Håndhjul Utløserknapp e Trykkfotholder Afmontering af trykfoden z Sluk for strømmen, og tag maskinens stik ud. x Drej håndhjulet mod dig selv for at hæve nålen. Hæv trykfoden. c Tryk på armen bag på trykfodsholderen. Trykfoden falder af. Håndhjul Arm e Trykfodsholder Montere trykkfoten z Slå av strømbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen. x Plasser trykkfoten slik at pinnen på foten ligger rett under sporet i trykkfotholderen. c Senk trykkfotløfteren for å låse foten på plass. v Hev trykkfotløfteren for å kontrollere at syfoten er godt festet. Trykkfotholder Spor e Pinne Montering af trykfoden z Sluk for strømmen, og tag maskinens stik ud. x Anbring trykfoden, så pinden på foden ligger lige under rillen i trykfodsholderen. c Sænk trykfodsholderen for at låse trykfoden på plads. v Hæv trykfodsarmen for at kontrollere, at trykfoden er monteret korrekt. Trykfodsholder Rille e Pind Justere trykket på trykkfoten Det er ikke nødvendig å justere trykket på trykkfoten ved vanlig søm. Når du syr i tykke stoffer, øk trykket på trykkfoten ved å skru justeringshjulet mot +. Når du syr i tynne stoff, reduser trykket ved å skru hjulet mot. For vanlig søm, still inn skruen slik at linjen flukter med oversiden av maskinen. Linje Oversiden av maskinen Justering af trykfodstryk Det er ikke nødvendigt at justere trykket af trykfod for almindelig syning. Når der syes i kraftige tekstiler, øges trykfordstrykket ved at dreje justeringsskruen i retning af +. Når der syes i lette tekstiler, lettes trykfodstrykket ved at dreje justeringsskruen i retning af. Ved almindelig syning, justere skruen så markeringen flugter med oversiden af maskinen Markering Oversiden af maskinen 11

18 r Justera stygnlängden Vrid på stygndlängds reglaget när du vill justera stygnlängden. Ju högre siffra, desto längre stygn. Ställ in stygnlängden på för vanlig sömnad. Stygndlängds reglage Inställningsmärke e Längre r Kortare e r Justera differentialmatningen Differentialmatningen kan justeras genom att vrida på reglaget. Numret på reglaget anger förhållandet mellan huvudmatningen och den underordnade matningen. Ställ in reglaget på 1,0 för vanlig sömnad. Ställ in reglaget på en lägre siffra när du syr i tunna tyger som lätt rynkas. Ställ in reglaget på en högre siffra när du syr i elastiska tyger som stickat, jersey och trikå. Reglaget för Differentialmatning Inställningsmärke e Rynkigt r Stretch e 12

19 Justere stinglengden Drei på velgeren for å regulere stinglengden. Jo høyere tall, desto lengre sting. Ved vanling søm skal stinglengden være mellom 3 og 3,5. Stinglengdevelger Innstillingsmerke e Gjøre lengre r Gjøre kortere Justering af stinglængde Drej på knappen for at justere stinglængden. Jo højere tal, jo længere sting. Ved normal syning indstilles stinglængden til Stinglængdeknap Indstillingsmærke e Længere r Kortere Justere differensialtransportinnstillingen Differensialtransportinnstillingen kan justeres ved å dreie på justeringshjulet. Tallet på justeringshjulet viser forholdet mellom den fremre og den bakre transportøren. Sett justeringshjulet på 1,0 ved vanlig søm. Sett justeringshjulet på et lavere tall når du syr på svært tynne stoffer som har lett for å rynke seg. Sett justeringshjulet på et høyere tall når du syr på elastiske stoffer som strikkevarer, jersey og trikot. Differensialtransportørhjul Innstillingsmerke e Trekke sammen r Strekke Justering af differentialtransporter Differentialtransporter kan ændres ved at dreje på knappen. Tallet på knappen angiver forholdet mellem forreste og bagerste transportør. Sæt knappen på 1,0 ved almindelig syning. Sæt knappen på et lavere tal ved syning i tyndt stof, der har tendens til at rynke. Sæt knappen til et højere tal ved syning i strækstof som f.eks. strik, jersey og trikot. Differentialtransport Indstillingsmærke e Sammentrækning r Stræk 13

20 Byta nål VARNING! Stäng av strömbrytaren och dra ut kontakten innan du byter nålar. e Vrid handhjulet mot dig för att höja nålen till det högsta läget. Handhjul Lossa klämskruven för nålen som du ska ta bort. Klämskruv e Liten skruvmejsel r t För in en ny nål i nålklämman med den plana sidan riktad mot baksidan, tryck upp den mot stoppet och dra åt klämskruven. r Plan sida t Stopp Använda nålträdaren/hållaren Det går lättare att montera nålen om du håller fast den i änden på nålträdaren. För in nålen i nålträdaren/hållaren med den plana sidan riktad bakåt så som visas. y Håll i skaftet, för in nålen i nålklämman och tryck upp den så långt det går. Dra åt klämskruven ordentligt samtidigt som du håller fast hållaren på plats. Ta bort hållaren genom att dra den nedåt. y Nålträdare/hållare Obs! Använd Schmetz-nålar EL X 705, storlek 80/12 eller EL X 705, storlek 90/14. Använd inte nålar som är böjda eller trubbiga. 14

21 Bytte nåler ADVARSEL: Slå av strømbryteren, og trekk støpselet ut av stikkontakten før du bytter nål. Udskiftning af nålen ADVARSEL: Sluk for strømmen, og tag stikket ud af maskinen inden udskiftning af nålen. Vri på håndhjulet slik at nålen er i høyeste posisjon. Håndhjul Løsne skruen på nålklemmen til den nålen du skal fjerne. Nålklemmeskrue e Liten skrutrekker Drej håndhjulet mod dig selv for at hæve nålen til højeste position. Håndhjul Løsn nåleskruen for den nål, du vil tage ud. Nåleskrue e Lille skruetrækker Sett en nål inn i nålklemmen med den flate siden vendt bakover, og trykk den oppover til den treffer stopperen. Stram til nålklemmeskruen. r Flat side t Stopper Bruk av nålitræder/nålholder Det går lettere å sette i en nål hvis du holder nålen fast med enden av nålitræderen. Sett en nål inn i nålitræderen/nålholderen med den flate siden vendt bakover, som vist på illustrasjonen. Hold i håndtaket, og før nålen inn i nålklemmen. Trykk den oppover til den ikke går lenger. Stram nålklemmeskruen godt til mens du holder nålen på plass med nålholderen. Trekk nålholderen ned for å trekke den av nålen. y Nålitræder/nålholder Sæt en ny nål i nåleskruen med den flade side bagest, og skub den så langt op, den kan komme. Spænd derefter nåleholderens skrue. r Flad side t Stopper Sådan bruges nåletråderen/-holderen Brug enden af nåletråderen til at holde nålen for at gøre det lettere at montere nålen. Sæt nålen i nåletråderen/-holderen med den flade side bagest som vist. Hold i skaftet, og sæt nålen så langt op i nåleskruen, som den kan komme. Spænd nåleskruen, mens du støtter holderen. Træk nåleholderen ned for at fjerne den. y Nåletråder/-holder MERKNADER: Bruk Schmetz-nåler av typen EL X 705 nr. 80/12 og EL X 705 nr. 90/14. Bruk aldri bøyde eller butte nåler. BEMÆRKNINGER: Brug Schmetz-nåle EL X 705 str. 80/12 eller EL X 705 str. 90/14. Brug ikke bøjede nåle eller nåle, der ikke er spidse. 15

22 t Ställa in trådledarantennen Dra upp trådledarantennen så långt det går. Vrid trådledarantennen så att trådledarna är direkt ovanför trådstativet. r e Trådledarantennen Trådguide e Trådstativ r Stopp t Trådledare Obs! Kontrollera att de två stoppen på trådledaren är i rätt läge så som visas. Montera trådrullar Placera trådrullarna på spolpinnarna. Om tråden glider ned från en trådrulle under trädning och/eller sömnad kan du sätta ett nät över trådrullen så som visas så att tråden inte fastnar. Trådrulle Spolhållare e Nät e När du använder små trådrullar ska du ta bort spolhållarna från trådstativen. r Liten trådrulle t Spolpinne Placera trådrullen med skåran uppåt och sätt spolhållarlocket ovanpå den. y Spolhållarlock y r t 16

23 Posisjonere trådføringsstangen Trekk trådlederplaten så langt opp som den går. Snu på den, slik at trådlederne står rett over snellepinnene. Trådlederplate Trådleder e Snellepinne r Stoppere t Teleskopstand MERK: Kontroller at de to stopperne på teleskopstangen står i riktig posisjon, som vist på illustrasjonen. Påsætning af trådførerstativ Træk trådførerstativet helt op. Drej trådførerstativet, så trådføringerne står lige over trådrullepindene. Trådførerstang Trådføring e Trådrullepind r Stoppere t Trådførerstander BEMÆRK: Kontrollér, at de to stoppere på trådførerstativet er sat i den korrekte position som vist. Sette på en trådsnelle Plasser trådsnellene på snelleholderne. Hvis tråden vikles for fort av trådsnellene mens maskinen tres og/eller under sying, kan du træ et nett over trådsnellen for å forhindre at dette skjer, se illustrasjon. Trådsnelle Snelleholder e Nett Ved bruk av små trådsneller brukes ikke snelleholdere. r Liten trådsnelle t Snellepinne Plasser snellen med festesporet opp og sett snellestopperen på toppen. y Snellestopper Påsætning af trådruller Sæt trådrullerne på trådrulleholderne. Hvis tråden falder af rullen under trådning og/eller syning, skal du sætte et net over trådrullen som vist, for at forhindre at tråden filtrer. Trådrulle Trådrulleholder e Net Fjern trådrulleholderne fra trådrullepindene, når du bruger små trådruller. r Lille trådrulle t Trådrullepind Placér trådrullen med udskæringen opad, og sæt trådrullehætte oven på den. y Trådrullehætte 17

24 Trä maskinen VARNING! Stäng av strömbrytaren och dra ut kontakten innan du trär maskinen. z c x z x c v z Vänster nåltråd x Center nåltråd c Höger nåltråd v Gripartråd Höj pressarfotslyftaren Pressarfotslyftare Obs! Höj alltid pressarfoten när maskinen träs. Höj nålarna till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig. Handhjul 18

25 Tre maskinen ADVARSEL: Slå av strømbryteren og trekk støpselet ut av stikkontakten før du trer symaskinen. Trådning af maskinen ADVARSEL: Sluk for strømmen, og tag stikket ud af maskinen inden trådning af maskinen. z Venstre nåltråd x Midtre nåltråd c Høyre nåltråd v Undertråd z Venstre nåletråd x Midterste nåletråd c Højre nåletråd v Griber-tråd Hev trykkfotløfteren Trykkfotløfter MERK: Hev alltid trykkfoten når du trær i maskinen. Drei håndhjulet mot deg, slik at du setter nålen i høyeste stilling. Håndhjul Hæv trykfodsløfteren Trykfodsløfter BEMÆRK: Hæv altid trykfoden, når maskinen trådes. Drej håndhjulet mod dig selv for at hæve nålene til højeste position. Håndhjul 19

26 1 Trä nålarna z Trä nålarna på följande sätt: z Dra tråden genom den vänstra trådledarspringan från baksidan och framåt så som visas (A). (A) Obs! Om tråden lossnar från skåran i trådledarspringan kan du föra in tråden genom trådledarhålet så som visas (B). Trådledare (B) x x För tråden genom hålen på den vänstra sidan av trådledarplatta så som visas. Trådledarplatta 20

27 Træ nålene Trådning af nåle Træ hver av nålene som følger: z Trekk tråden gjennom venstre trådføder på teleskopstangen, fra baksiden til framsiden, se illustrasjon (A). MERK: Hvis tråden er hopper ut av trådføringshakket må den i tillegg træs gjennom hullet, se illustrasjon (B) Trådfører Tråd hver nål som følger: z Træk tråden gennem venstre trådføring fra bagsiden mod forsiden som vist (A). BEMÆRK: Hvis tråden glider ud af trådføringens udskæring, føres tråden gennem trådføringens hul igen som vist (B) Trådføring x Før tråden gjennom hullene på venstre side av trådføringsplaten, som vist på illustrasjonen. Trådføringsplate x Før tråden gennem hullerne i venstre side af trådgiverpladen som vist. Trådgiverplade 21

28 3 4 e c Håll i trådens båda ändar och dra försiktigt för att kontrollera att tråden förts in ordentligt mellan spännskivorna. (Tråden förs lättare in mellan spännskivorna om pressarfotslyftaren är upplyft.) e Spänningsreglage r Spännskivor t u r v För tråden genom trådledaren (A) från höger. t Trådledare (A) b Dra tråden åt vänster och för in den genom trådledaren (B). Dra upp tråden och för den bakom trådupptagningsledarhölje. y Främre höljets trådledare (B) u Trådupptagningsledarhölje 5 6 y n Dra tråden nedåt och för den bakom nålarmstrådledaren (C) från höger. i Nålarmstrådledare (C) 7 8 o i m Trä nålarna på följande sätt: Vänster nål (A): För tråden bakom trådledarplattan från vänster. För tråden mellan den första och andra gaffeln från vänster. Centernål (B): För tråden bakom trådledarplattan från höger. För tråden mellan de två inre gafflarna. Höger nål (C): För tråden bakom trådledarplåten från höger. För tråden mellan den första och andra gaffeln från höger. o Trådledarplatta!0 Gafflar!0 e, För trådarna bakom nålarmstrådledaren trådledare från höger. Trä nålarna med nålträdaren (se nedan).!1 Nålarmstrådledare!1 (A) (B) (C) Använda nålträdaren e r 4 5 t z Håll i nålträdarens handtag med triangelmarkeringen uppåt. För in tråden i öppningen på den Y-formade skåran. Triangelmarkering Y-formad skåra x Placera den Y-formade skåran över nålen, strax ovanför nålsögat. c Skjut nålträdaren ned längs nålen och tryck den mot nålen tills nålträdarstiftet förs in i nålsögat. e Y-formad skåra r Nålträdarstift v Tryck in nålträdaren så att nålen förs in genom nålsögat. b Ta bort nålträdaren från nålen. Fånga upp trådöglan med haken. Dra ut trådänden mot baksidan. t Hake 22

29 c Hold tråden med begge hender og trekk forsiktig i den, for å kontrollere at tråden er korrekt trædd mellom trådspenningsskivene. (Med trykkfotløfteren i hevet possisjon er det lett å føre tråden mellom spenningsskivene.) e Justeringshjul for trådspenning r Trådspenningsskiver v Før tråden gjennom trådlederkroken (A) fra høyre. t Trådlederkrok (A) b Trekk tråden til venstre og før den gjennom trådlederen (B). Trekk tråden opp og før den bak trådløfterdekselet. y Trådleder (B) u Trådløfterdeksel n Trekk tråden ned, og før den bak trådlederen (C) fra høyre. i Trådleder (C) m Tre hver av nålene som følger: Venstre nål (A): Før tråden bak trådføringsplaten fra venstre side. Før tråden ed mellom den første og andre stiften fra venstre. Midtre nål (B): Før tråden bak trådføringsplaten fra høyre side.før tråden mellom to midtrestre stiftene. Høyre nål (C): Før tråden bak trådføringsplaten fra høyre side. Før tråden mellom den første og andre stiften fra høyre. o Trådføringsplate!0 Stifter, Skyv alle trådene bak trådføreren på nålklemmen fra høyre. Træ hver av nålene ved hjelp av nålitræderen (se nedenfor).!1 Trådfører på nålklemmen c Hold tråden i begge ender, og træk forsigtigt i den, for at sikre at tråden sidder korrekt mellem spændeskiverne. (Når trykfodsarmen er hævet, er det let at sætte tråden ind mellem spændeskiverne.) e Trådspændingsknap r Spændeskiver v Før tråden gennem trådføringen (A) fra højre side. t Trådføring (A) b Træk tråden op til venstre, og før den gennem trådføringen (B). Træk tråden op, og skub den ind bag trådgiverens afdækning. y Trådføring (B) u Trådgiverens afdækning n Træk tråden ned, og skub den ind bag trådføringen (C) fra højre. i Trådføring (C) m Tråd hver nål som følger: Venstre nål (A): Før tråden bag trådføringspladen fra venstre. Før tråden mellem første og anden gaffeltand fra venstre. Midterste nål (B): Før tråden bag trådføringspladen fra højre. Før tråden mellem de to midterste gaffeltænder. Højre nål (C): Før tråden bag trådføringspladen fra højre. Før tråden mellem første og anden gaffeltand fra højre. o Trådføringsplade!0 Gaffeltænder, Skub alle tråde bag nålestangens trådføring fra højre. Tråd hver nåle med nåletråderen (se herunder).!1 Nålestangens trådføring Bruk av nåitræder z Hold håndtaket på nålitræderen slik at trekantmerket vender opp. Før tråden vannrett inn i sporet i kilen. Trekantmerke Kile x Plasser kilen over nålen, like over nåløyet. c Før nålitræderen nedover nålen samtidig som du trykker den lett mot nålen, helt til stiften på nålitræderen smetter inn i nåløyet. e Kile r Stift v Skyv nålitræderen mot nålen, slik at tråden går gjennom nåløyet. b Trekk nålitræderen bort fra nålen. Plukk deretter opp trådløkken med kroken. Trekk trådenden bakover. t Krok Sådan bruges nåletråderen z Hold nåletrådergrebet med trekantmærket opad. Sæt tråden ind i slidsen på den Y-formede udskæring. Trekantmærke Y-formet udskæring x Placér den V-formede udskæring over nålen lige over nåleøjet. c Skub nåletråderen ned langs nålen, mens den skubbes ind mod nålen, til nåletråderens pind går gennem nåleøjet. e V-formet udskæring r Nåletråderpind v Tryk på nåletråderen, og tråden går gennem nåleøjet. b Fjern nåletråderen fra nålen. Fang trådløkken med krogen. Træk trådenden ud mod maskinens bagside. t Krog 23

30 Trä kedjegriparen z (A) Trä kedjegriparen på följande sätt: z Dra tråden genom den högra trådguiden från baksidan och framåt så som visas (A). Obs! Om tråden lossnar från skåran i trådguiden kan du föra in tråden genom trådguideshålet så som visas (B). Trådguide (B) x x För tråden genom hålen på den högra sidan av trådledarplattan så som visas. Trådledarplatta 24

31 Træ kjedegriperen Trådning af griberen Træ griperen som følger: z Trekk tråden gjennom fra høyre side av trådføringsstangen, fra baksiden til framsiden, se illustrasjon (A). MERK: Hvis tråden hopper ut av trådlederhakket må tråden også træs gjennom hullet på trådlederen, se illustrasjon (B). Trådfører på teleskopantenne Tråd griberen som beskrevet herunder: z Træk tråden gennem højre trådføring fra forsiden mod bagsiden som vist (A). BEMÆRK: Hvis tråden glider ud af trådføringens udskæring, føres tråden gennem trådføringens hul igen som vist (B). Trådførerstativ x Før tråden gjennom hullene på høyre side av trådføringsplaten, som vist på illustrasjonen. Trådføringsplate x Før tråden gennem hullerne i højre side af trådgiverpladen som vist. Trådgiverplade 25

32 3 4 y e r c Håll I trådens båda ändar och dra. Detta för att försäkra att tråden kommer korrekt ner emellan de 2 trådspänningsskivorna. (När pressarfoten är höjd, är det ingen trådspänning och tråden går lättare ner emellan de 2 skivorna). e Trådspänningsreglage r Trådspännings skivor v Dra tråden ner till trådguiden (A). Dra tråden så att den passerar gripar trådguide (A) samtidigt som du håller i tråden vid trådguideplattan. För därefter tråden åt vänster. t Gripar trådsguide (A) y Trådguideplatta t Anmärkning: Vid trädning ställ alltid gripar trådsspänningsknappen till höger u b För tråden genom ögonen på gripartrådsupptagningsarmen. u Gripartrådsupptagningsarm Obs! Kom ihåg att höja nålarna till det högsta läget så att ögonen på gripartrådsupptagningsarmen är i linje med varandra. n För tråden bakom gripartrådsledaren (B) från höger. i Gripartrådsledare (B) m Dra i gripartrådens frigöringsknapp så att kedjegriparen lutar åt höger, det gör att du lättare kommer åt. o Frigöringsknapp för kedjegripare o i 8 9!1!0, För tråden genom ögat på kedjegriparenstrådguide (D) och sedan genom ögat på kejdegriparen. Dra ut trådänden 10 cm mot baksidan.!0 Kedjegriparenstrådguide (D)!1 Kedjegriparens öga Obs! Du kan använda en pincett.. Skjut kedjegriparen i pilens riktning, tillbaka till ursprungsläget. 26

33 c Hold tråden med begge hender og trekk godt ned slik at den ligger riktig mellom trådspenningsskivene (med syfoten i løftet stilling vil tråden smette enkelt på plass mellom skivene). e Trådspenningshjul r Trådspenningsskiver c Hold tråden i begge ender og træk forsigtigt for at sikre tråden kommer korrekt ned mellem de 2 spændingsskiver. (Hvis trykfod er løftet, er der ingen spænding og tråden kommer let ned mellem de 2 spændingsskiver.) e Trådspænding r Spændingsskiverne. v Trekk tråden ned gjennom trådleder (A) fra høyre mot venstre, mens du holder i tråden ved trådlederplaten. t Griper trådfører (A) y Trådlederplate NB: Sett alltid spaken for gripertrådspenning til høyre når du trær maskinen. v Træk tråden ned til trådguiden (A). Før tråden så den passerer gennem trådguiden (A), mens du holder tråden ved trådguidepladen. Derefter trækkes tråden til venstre. t Griber trådguide (A) y Trådguidepladen BEMÆRK: Sæt altid palen til griberspændingen til højre, når der trådes. b Før tråden gjennom øynene i trådløftere til griperen. u Griperens trådløfter MERK: Påse at nålene er hevet til høyeste stilling, slik at øynene i trådløfterne til griperen kommer på en rett linje. n Før tråden bak gripertrådlederen (B) fra høyre. i Gripertrådleder (B) m Trekk i utløserknappen til griperen. Griperen vil nå vippes mot høyre, slik at det blir lettere å komme til. o Utløserknapp for griper b Før tråden gennem øjet på griber-trådgiverne. u Griber-trådgiver BEMÆRK: Husk at hæve nålene til højeste position, så øjnene på gribertrådgiverne står ud for hinanden. n Før tråden bag griber-trådføringen (B) fra højre. i Griber-trådføring (B) m Træk i griber-udløserknappen, hvorefter griberen stilles skråt til højre, så den er let at komme til. o Griber-udløserknap, Før tråden gjennom øyet i gripetrådlederen (D) og deretter gjennom øyet til griperen. Trekk trådenden 10 cm bakover.!0 Gripertrådleder (D)!1 Trådøye på griperen MERK: Det kan være lurt å bruke en pinsett til denne jobben.. Trykk griperen i den retningen pilen viser, tilbake til utgangsposisjonen., Før tråden gennem øjet på griber-trådføringen (D) og derefter gennem griberens øje. Træk trådenden 10 cm mod maskinens bagside.!0 Griber-trådføring (D)!1 Griber-øje BEMÆRK: Du kan bruge en pincet.. Skub griberen i pilens retning tilbage i sin oprindelige position. 27

34 e STYGNTYPER Trippelsöm Trippelsöm sys med alla tre nålarna. Sömmen bildar tre parallella rader med raka stygn på höger sida och är idealisk för fållning, resårsömnad, dekorsömmar osv. Vänster nål Center nål e Höger nål Lätt till medeltjockt Typ av tyg Nålstorlek Typ av tråd Tunna stickade 80/12 eller tyger 90/14 Tunna jerseytyger #60-90 Spunnen Tjockt Jersey Fleece 90/14 #60 Spunnen Justera trådspänningen z Ställ in trådspänningsreglagen på följande sätt: e r Trådspänningsreglage för vänster nål: 4 Trådspänningsreglage för mitt nål: 4 e Trådspänningsreglage för höger nål: 4 r Trådspänningsreglage för kedjegriparen: 3 x Kontrollera trådspänningen genom att provsy på en tygbit av samma tyg och med samma tråd som du tänker använda. Finjustera trådspänningen efter behov. t Justerad spänning: Stygnen på tygets ovansida är raka och jämna. Undertråden bildar dubbel rader av fyrkanter med diagonaler. Tygets undersida Kedjegripartråd e Vänster nåltråd r Mitttens nåltråd t Höger nåltråd e r (A) (B) 28 (A) Om nåltrådens spänning är för lös: Stygnen på tygets ovansida är oregelbundna och lösa. Det finns ett mellanrum mellan början och slutet på kedjegripartrådens korsningspunkter. Korrigera det genom att öka nåltrådens spänning och/eller minska kedjegripartrådens spänning. (B) Om nåltrådens spänning är för hög: Tyget rynkas. Korrigera det genom att minska nåltrådens spänning och/eller öka kedjegripartrådens spänning.

35 SØMTYPER Trippel coversøm Trippel coversømmen er sydd med alle tre nålene. Sømmen danner tre parallelle rekker med rettsøm på retten av stoffet, ideell for å sy en fald, påsying av strikk, dekorativ søm etc. Venstre nål Midtre nål e Høyre nål SØMME Tredobbelt coversøm Den tredobbelte coversøm sys med alle tre nåle. Denne søm danner parallelle rækker af ligesømme på retsiden, og er ideel til oplægning, isyning af elastik, pyntesømme etc. Venstre nål Midterste nål e Højre nål Stoff Nålykkelse Trådtype Stoftype Nålestørrelse Trådtype Tynt til medium Fine stikkevarer Fin jersey 80/12 eller 90/14 nr spunnet Tyndt til mellemtykt Tynde strikstoffer Tynd jersey 80/12 eller 90/14 #60-90 spundet Tykt Jersey Fleece 90/14 nr. 60 spunnet Tykt Jersey Fleece 90/14 #60 spundet Balansere trådspenningen z Still inn trådspenningshjulene som følger: Trådspenningshjul for venstre nål: 4 Trådspenningshjul for midtre nål: 4 e Trådspenningshjul for høyre nål. 4 r Trådspenningshjul for griper. 3 Justering af trådspændingen z Indstil trådspændingsknapperne som følger: Knap til justering af venstre nåletrådsspænding: 4 Knap til justering af midterste nåletrådsspænding: 4 e Knap til justering af højre nåletrådsspænding: 4 r Knap til justering af griber-trådensspænding: 3 x Kontroller tråd spenningsbalansen ved å sy en prøvesøm på samme type stoff og med samme type tråd som du har tenkt å bruke. Juster spenningen etter behov. Balansert tråd spenning: Radene med sting på stoffets rettside er rette og jevne. Undertråden ser ut som en dobbel rekke av firkanter med diagonale sting. Stoffets vrangside Undertråd e Venstre nåltråd r Midtre nåltråd t Høyre nåltråd x Kontrollér trådspændingen ved at sy nogle prøvesting på samme stof og med samme tråd som klædningsstykket. Finjustér spændingen efter behov. Spændingsjustering: Ligesømmene på retsiden af stoffet er lige og jævne. Gribertråden danner en dobbelt række firkanter med diagonaler. Stoffets vrangside Griber-tråd e Venstre nåletråd r Midterste nåletråd t Højre nåletråd (A) Overtrådspenningen er for lav: Stingene på rettsiden er ujevne og løse. Det er mellomrom mellom begynnelsen og slutten på krysspunktene til undertråden. Korriger sømmen ved å stramme til overtrådspenningen og/eller løsne undertrådspenningen. (B) Overtrådspenningen er for høy: Stoffet rynker seg. Korriger sømmen ved å løsne på overtrådspenningen og/eller stramme til undertrådspenningen. (A) Hvis nåletråden er for løs: Sømmene på retsiden er ujævne og løse. Der er afstand mellem starten og slutningen på griber-trådens skæringspunkter. Øg nåletrådens spænding, og/eller løsn griber-trådspændingen for at korrigere. (B) Hvis nåletråden er for stram: Stoffet rynker. Reducér nåletrådens spænding, og/eller øg gribertrådspændingen for at korrigere. 29

36 1 Tvillingsöm Sömmen sys med två nålar och bildar två parallella rader med raka stygn på höger sida och används ofta på manschetter och elastiska sömmar på T-tröjor osv. Det finns tre typer av tvillingsöm: Smal-vänster (3 mm bred) Smal-höger (3 mm bred) Bred (6 mm bred). z Smal-vänster (3 mm bred) Ta bort den högra nålen (se sidan 8). Trä kedjegriparen samt vänster nål och Center nålen. Obs! Dra åt klämskruven på sidan som inte används så att skruven inte lossnar och försvinner. Vänster nål Center nål 2 x Smal-höger (3 mm bred) Ta bort den vänstra nålen (se sidan 14). Trä kedjegriparen samt höger nål och center nålen. Obs! Dra åt klämskruven på sidan som inte används så att skruven inte lossnar och försvinner. Center nål e Höger nål e 3 c Bred (6 mm bred). Ta bort center nålen (se sidan 14). Trä kedjegriparen samt höger och vänster nål. Obs! Dra åt klämskruven på sidan som inte används så att skruven inte lossnar och försvinner. Vänster nål e Höger nål e 30

37 Tvillingsøm Denne sømtypen er sydd med to nåler og danner to parallelle rader med rettsøm på retttsiden av stoffet. Dette er en søm som er mye brukt til mansjetter og elastiske falder på t-skjorter o.l. Det finnes tre typer tvillingsøm: Smal venstre (3mm bred) Smal høyre (3mm bred) Bred (6 mm bred). z Smal venstre (3mm bred) Fjern den høyre nålen (se side 8). Træ griperen, venstre og midtre nåler. MERK: Stram til nålklemmeskruen på den siden som ikke brukes, slik at skruen ikke forsvinner. Venstre nål Midtre nål Coversøm Denne søm sys med to nåle og danner to parallelle rækker ligesømme på retsiden, som er meget anvendt til manchetter og strækkanter på T-shirts etc. Der findes tre typer af coversømme med to nåle: Smal venstre (3 mm bred) Smal højre (3 mm bred) Bred (6 mm bred). z Smal venstre (3 mm bred) Fjern højre nål (se side 8). Tråd griberen samt venstre og midterste nål. BEMÆRK: Stram nåleskruen til den nål, der ikke bruges, for at forhindre at skruen falder af. Venstre nål Midterste nål x Smal høyre (3mm bred) Fjern den venstre nålen (se side 15). Træ griperen, høyre og midtre nåler. MERK: Stram til nålklemmeskruen på den siden som ikke brukes, slik at skruen ikke forsvinner. Midtre nål e Høyre nål x Smal højre (3 mm bred) Fjern venstre nål (se side 15). Tråd griberen samt højre og midterste nål. BEMÆRK: Stram nåleskruen til den nål, der ikke bruges, for at forhindre at skruen falder af. Midterste nål e Højre nål c Bred (6 mm bred) Fjern den midtre nålen (se side 15). Træ griperen, høyre og venstre nåler. MERK: Stram til nålklemmeskruen på den siden som ikke brukes, slik at skruen ikke forsvinner. Venstre nål e Høyre nål c Bred (6 mm bred) Fjern den midterste nål (se side 15). Tråd griberen samt højre og venstre nål. BEMÆRK: Stram nåleskruen til den nål, der ikke bruges, for at forhindre at skruen falder af. Venstre nål e Højre nål 31

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Kompakt maskine til syning af overlocksøm

Kompakt maskine til syning af overlocksøm Brugsanvisning Kompakt maskine til syning af overlocksøm Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Bruksanvisning Compact Overlockmaskin Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Dansk Norsk Sørg for at

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel 3-18 trehjulet cykel Tlf: 70 10 1 755 www.medema.dk Kære kunde Først vil vi takke for den tillid, du har vist os ved at købe vores produkt. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen samt brugs- og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE

MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse instruktioner før du bruger denne enhed! Gem disse instrukser Ved brug af elektriske apparater, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Sticka vidare utan stickor Strik videre uden strikkepinde Strikk videre uten pinner

Sticka vidare utan stickor Strik videre uden strikkepinde Strikk videre uten pinner Sticka vidare utan stickor Strik videre uden strikkepinde Strikk videre uten pinner Mjukisvovve SE Garnåtgång (ca-vikt): 100 g ljusblått Orinoco-garn (323147), 100 g gråblått Bambana-garn (323160), 2 g

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INSTRUKTIONSBOK 14T97oC 14T970C

INSTRUKTIONSBOK 14T97oC 14T970C INSTRUKTIONSBOK T0C ToC FÖRORD Tack för att du har köpt denna overlockmaskin med kedjesöm och täcksöm. Denna symaskin är avsedd för hemmabruk och passar utmärkt både för tunna och tjocka material, såsom

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser Perfekt til Små Steder & Store Oplevelser Lad dig inspirere PFAFF passport modellerne leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring.

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere