Samlet for alle udvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903"

Transkript

1 Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm Økonomi- og Planudvalget Fundraising A Ny Office pakke A Samlet for ØPU Teknik- og Miljøudvalget Erhvervsaffald A Gate 21 A Samlet for TMU Social- og Sundhedsudvalget Løft af sundhedsindsats 2014 A Samlet for SSU Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Reform af førtidspension og fleksjob A Samlet for EBU I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for alle udvalg

2 sforslag til Fortsættelse af fundraising Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Byråd & Økonomi Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forsættelse af fundraising I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Indhold og baggrund Som mange andre kommuner i Danmark har Greve Kommune også fokus på fundraising. Ved at søge midler fra statslige puljer samt private fonde kan Greve Kommune finansiere og iværksætte projekter til gavn for hele kommunen. Fra januar 2012 til juli 2013 har fundraising finansieret projekter for 26,8 mio. kr. svarende til 70,2 % af kommunens samlede eksterne finansiering i samme periode. Midlerne har muliggjort realisering af en række strategiske udviklingsprojekter til gavn for kommunens borgere. Der har tidligere været teret med en forretningsmæssig investering, og dermed et overskud på fundraiseren Der foreslås en forlængelse af den forretningsmæssige investering til fundraising, så der fortsat kan indhentes midler til finansiering af projekter bredt i organisationen. Målgruppe Fundraising kommer bredt set hele kommunen til gavn. Således er både centre og institutioner og i sidste ende borgerne målgruppen for en fundraisers arbejde. Økonomi og tidsplan Der forventes, at fundraiseren i 2014 kan indhentes midler på samme niveau som tidligere år. Det har dog vist sig, at det ikke er muligt at finansiere lønudgiften til fundraiseren af de midler, der fundraises, i det midlerne skal tilgå de ansøgte projekter. Derfor søges om finansiering af lønudgiften til at fastholde ansættelsen af fundraiseren.

3 Øvrige forslag BUDGET sforslag til Ny PC Office pakke Økonomi- og Planudvalg Budgetområde: 1.01 Administration Økonomi & It Forslagstype: Øvrige forslag Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Microsoft Office licenser I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Indhold og baggrund Administrationen håndterer omkring enheder på det administrative it-netværk, der alle anvender Microsoft Office. Anvendelsen er delvist historisk betinget, men samtidig er det den platform, applikationsleverandørerne primært understøtter og integrerer med. Administrationen opgraderede i 2009 til Office Denne opgradering var omfattet af Software Assurance (SA). Med SA sikres man - mod en årlig betaling - at kunne opgradere til seneste version af softwaren uden yderligere omkostninger. SA blev sparet væk i forbindelse med den politiske godkendelse af opfølgning 3 i 2007, men det var muligt at opgradere den seneste frigivne version af Microsoft Office på det tidspunkt, SA opsiges. Det betyder, at opgraderingen til Office 2007 var uden licensmæssige omkostninger. Byrådet behandlede den 23. november 2010 en sag om udskiftning af Microsoft Office med en Open Source kontor pakke. Dengang anbefalede administrationen, at man bibeholdte Microsoft Office og har efterfølgende fået udarbejdet en rapport, der anviser mulige anvendelsesområder af Open Source software. Anbefalingerne gik på at anvende Open Source på GIS-området og administrationen har derfor iværksat et projekt, der udstiller kommunens GIS-system på greve.dk ved hjælp af Open Source Software. For så vidt angår Office applikationen, var anbefalingen at vurdere modenheden af Open Source kontorprogrammer, hvad angår integrationer med kommunens øvrige systemportefølje, når en udskiftning skal finde sted.

4 Øvrige forslag BUDGET Mainstream support på Microsoft Office 2007 udløb i oktober 2012 og produktet er nu i extended support, hvor kun sikkerhedsopdateringer frigives gratis, mens fejlrettelser nu er en betalbar ydelse, hvilket gør den nuværende version sårbar og der opleves en række begrænsninger med integrationer samtidig med, at leverandørerne typisk udvikler deres applikationer til de nyeste versioner af Microsoft Office og kun i en række tilfælde til Open Source kontorpakker. Det skal i den forbindelse specielt bemærkes, at kommunens leverandør af økonomisystem har bekræftet, at der ikke er udviklet integration til Open Source kontorpakker, men udelukkende til Microsoft Office. Vælges en Open Source kontorpakke, skal integrationer derfor udvikles til eksisterende systemer og der skal påregnes store udgifter til uddannelse af målgruppen. Endvidere skal der påregnes øgede udgifter til support af en Open Office kontorpakke, da der ikke er en ejer af softwaren, der indestår for stabilitet og funktionalitet. Forretningsmodellen for Open Source software er netop at stille softwaren gratis til rådighed for derefter at tage betaling for videreudvikling af produktet samt support og øvrige tilknyttede ydelser. Det er derfor administrationens anbefaling at fastbeholde Microsoft Office. Microsoft Office kan licenseres på en af tre nedenstående måder: Uden SA Med SA Office Vælges løsningen uden SA skal der påregnes en udgift i en lignende størrelsesorden i 2018, hvor mainstream support udløber på den nyeste version (2013). Denne løsning giver endvidere ikke mulighed for at anvende Office i det eksisterende Citrix-miljø og skal som følge heraf fjernes fra citrix-installationen. Det bemærkes af ovenstående oversigt, at der for løsningen med SA i 2017 er tale om et væsentligt mindre beløb henset til, at det alene er ren SA, der betales, mens der for årene både betales for SA og licenserne. Forskellen på licenseringen af Office med SA og Office365 er, at med SA løsningen ejer kommunen licenserne, mens de lejes med Office365. Fordelen ved Office365 er, at der for hver licens kan installeres fem kopier pr. bruger på forskellige enheder, mens der med SA løsningen kræves en licens på hver enhed, softwaren installeres på. For begge løsninger gælder, at de kan anvendes i Citrix-miljøet. Med udgangspunkt i prisforskellen mellem licenseringen med SA og Office 365 og med fokus på, at der tildeles fem installationer pr. bruger i Office 365, indstiller administrationen, at Office365 løsningen vælges. Målgruppe Alle it-brugere. BUDGETOPLÆG 2 1. AJOURFØRING

5 sforslag til Erhvervsaffald Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik & Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Øvrige forslag Serviceramme Ja/Nej: Nej Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Erhvervsaffald indtægtsdel -1,350-1,350-1,350-1,350 Erhvervsaffald udgiftsdel 1,400 1,400 1,400 1,400 I alt 0,050 0,050 0,050 0,050 Korrigeret Budget ,050 0,050 0, % Budget ,050 0,050 0, % Budget ,050 0,050 0, % Budget ,050 0,050 0, % Indhold og baggrund Som opfølgning på konsekvenserne af en ændret praksis i forbindelse med indtægtsførelse af erhvervsaffaldsgebyrer er der foretaget en gennemgang af erhvervsaffaldstet. Gennemgang har vist, at tet for både indtægter og udgifter generelt har været for højt. Målgruppe Natur- og miljøadministrationen i Center for Teknik & Miljø. Økonomi og tidsplan Der søges om tillægsbevilling på 1,350 mio. kr. og en tillægsbevilling på 1,400 mio. kr. i 2014.

6 sforslag til Gate 21 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik & Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Øvrige forslag Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Gate21-0,025-0,025-0,025-0,025 I alt -0,025-0,025-0,025-0,025 Korrigeret Budget ,025-0,025-0, % Budget ,025-0,025-0, % Budget ,025-0,025-0, % Budget ,025-0,025-0, % Indhold og baggrund Gennem prioriteringsrumsforslag er det tidligere foreslået, at kommunen ændrer status i Gate 21 samarbejdet fra partner til medlem. Det medførte i udgangspunktet en reduktion på udgifterne, således at tet til medlemskabet udgjorde 0,025 mio. kr. årligt. På Gate21s årlige generalforsamling blev det besluttet at hæve det årlige kontingent for medlemskab fra 0,025 mio. kr. til 0,050 mio. kr. Målgruppe Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø. Økonomi og tidsplan Under forudsætning af, at Greve Kommune overgår fra partner til medlem, ansøges der om tillægsbevilling på -0,025 mio. kr. i 2014 og frem.

7 sforslag til Løft af borgernær og sundhedsfremmende indsats Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje og 5.04 Sundhed Sundhed & Pleje Forslagstype: Øvrige forslag Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Patientrettet indsats Træning og forebyggelse Sundhedstilbud I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget mio. kr. til en styrket forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne Regeringen og KL har besluttet at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med 300 mio. kroner fra 2014 og frem. Det er intentionen, at midlerne skal understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. For at forbedre den patientrettede forebyggelse, der især er rettet mod personer med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter, er parterne enige om fire konkrete mål. Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene For Greve Kommunes vedkommende betyder aftalen en tilførsel til sundhedsområdet på ca. 2,565 mio. kroner. Tilskuddet tilgår kassen og tildeles helt eller delvist ved en politisk beslutning. De 300 mio. kroner er sammensat af et bloktilskudsløft på 200 mio. kr. og en forudsat gevinstrealisering på befordring i kommunerne på 100 mio. kr. Greve Kommune har allerede

8 gevinstrealiseret på befordringsområdet. Det betyder, at 0,855 mio. kroner af de 2,565 mio. kroner skal finansieres af kassen. Sundhedspolitikken Byrådet vedtog i maj 2013 Greve Kommunes sundhedspolitik. Implementeringen løber over de kommende fire år. Politikken har en række indsatsområder: Forebyggelse blandt børn og ældre Indsats i forhold til kronikere Nedbringelse af antallet af indlæggelser Sundhed på tværs De tre første indsatser kan ses i direkte sammenhæng med regeringens og KL s mål. Det sidste indsatsområde har blandt andet fokus på det øgede behov for en sundhedsindsats som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen. En reform som ikke blev fulgt op af et tilskud til kommunerne. Administrationen foreslår derfor, at de 2,565 mio. kroner afsættes til at styrke følgende tre indsatser, fordelt på følgende måde: 1. Øget patientrettet indsats med fokus på kronikere og forebyggelige indlæggelser og liggedage - 1,500 mio. kroner 2. Øget træning og forebyggende indsats blandt ældre og andre svage borgere i kommunen - 0,565 mio. kroner 3. Sundhedstilbud til borgere uden for arbejdsmarkedet - 0,500 mio. kroner 1. Øget patientrettet indsats med fokus på kronikere og forebyggelige indlæggelser og liggedage Greve Kommune tilbyder rehabiliteringsforløb til borgere med følgende kroniske sygdomme: Hjertekarsygdomme, diabetes type 2, KOL og kræft. Forløbene er bygget op omkring en central træningsdel, som udføres i træningsenheden. Forløbene gør borgerne i stand til at mestre egen sygdom og er med til at forebygge genindlæggelser. Sundhedspolitikken sætter følgende mål: fordobling af borgere, der modtager rehabiliteringsforløb samt en garanti på at min. 25 % af alle borgere med kræft modtager et rehabiliteringstilbud. For at opnå målet skal kapaciteten i træningsenheden øges, ligesom indsatsen for at møde borgerne gennem andre kommunale tiltag, herunder forebyggende hjemmebesøg, skal styrkes. Et andet mål i politikken er at reducere antallet af liggedage fra 8 til 2 pr I den forbindelse er der allerede foreslået en besparelse i på 0,800 mio. kroner. En del af de 2,565 mio. kroner skal således bruges til en indsats, der sikrer nedbringelsen af liggedage og sikrer overgang mellem sygehus, eget hjem, Hedebo eller kommunens øvrige plejecentre. Et tredje mål for den patientrettede indsats i politikken er en halvering af forebyggelige indlæggelser blandt Greve Kommunes ældre borgere. Her skal sættes fokus på tidlig opsporing, samarbejde og koordination omkring udskrivningsforløb og en øget indsats i forhold til fejlmedicinering. Ud over udvidelse af træningsenheden skal midlerne fra økonomiaftalen bruges til at styrke både myndighed og sygeplejen i Greve, så behandlingsforløbene mellem sektorgrænser sikres. 2. Øget træning og forebyggende indsats blandt ældre og andre svage borgere i kommunen Træning blandt ældre og svage borgere kan fx forbedre funktionsniveau og helbred markant. Dette giver mindre risiko for fald og styrker kroppen. En velfungerende fysik gør også ældre mennesker mere mobile og giver dem mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. BUDGETOPLÆG 2 1. AJOURFØRING

9 Med sundhedspolitikken vil Greve Kommune i de kommende år have særligt fokus på sårbare ældres sundhed. Greve Kommune har allerede nu en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag som med god mening kan udvides. Greve Kommune finansierer årligt rygestopkurser for cirka kroner. Godt halvdelen af borgerne, der deltager, stopper med at ryge. Mange af borgerne er kronikere og har mange indlæggelser bag sig. Kurserne finansieres af sundhedsfremmepuljen, men kan med god mening overgå til egentlig drift, hvor der også afsættes midler til at udvide indsatsen, så den kan rumme en del af den større mængde borgere, der forventes at gå igennem et forløbsprogram for kronikere. Sundhedspolitikken vil også sætte fokus på en forbedret livsstil, som passer til det liv, som de ældre lever. Der skal være fokus på hverdagsbevægelse og egentlig træning. I samarbejde med Greve IF og Tune IF har Greve Kommune i nogle år afviklet visiterede motionsforløb med det formål at sikre svage borgeres deltagelse i motionshold i foreningslivet. Foreningerne modtager støtte til at etablere de særlige hold og forpligter sig til at oprette fortsætterhold, således at borgerne sluses ud i det almindelige foreningsliv og bevarer et aktivt liv. Midler fra aftalen her skal bruges til at udvide de eksisterende aftaler med foreningerne til at gælde en bredere målgruppe, ligesom der overvejes at indgå aftaler med yderligere foreninger. Mange borgere lever sundt, men der også mange som ikke gør. De har en øget risiko for at blive syge. De livsvilkår, der truer ældres sundhed, er i mange tilfælde relativt let forebyggelige. Det er på de forebyggende hjemmebesøg, at en stor del af deltagerne i de ovenfor beskrevne tilbud rekrutteres. På samme måde kan besøgene bruges til at opspore andre svage borgere med helbredsmæssige udfordringer. Det vil derfor give god mening at tilbyde et forebyggende besøg til yngre borgere, der for eksempel netop er vendt hjem fra en indlæggelse, men ikke af egen læge eller sygehus er blevet henvist til egentlige rehabiliteringsforløb, for at kunne rådgive om andre forebyggende tilbud. 3. Sundhedstilbud til borgere uden for arbejdsmarkedet I forbindelse med den nyligt gennemførte reform af førtidspensionen og fleksjob er en øget sundhedsindsats tænkt ind, herunder træningsforløb i træningsenheden. I den foreløbige indsats har knap 1/5 del af indstillingerne på relevante borgere resulteret i et længerevarende ressourceforløb hvor træning kan indgå. Der er ikke i forbindelse med reformen afsat midler til denne indsats, hvorfor det foreslås, at en del af de 2,565 mio. kroner bruges til dette formål. BUDGETOPLÆG 3 1. AJOURFØRING

10 sforslag til (Reform af førtidspension og fleksjob) EBU, SSU og ØPU Budgetområde: 6.01, 6.02, 5.02 og 1.01 Job- og Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Se forslag Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Konsekvenser af reform EBU (jvf. nedenfor) Konsekvenser af reform SSU (jvf. nedenfor) Konsekvenser af reform ØPU (jvf. nedenfor) I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Indhold og baggrund Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget i Folketinget den 19. december 2012 og trådte i kraft den 1. januar På temamøder i januar 2013 har EBU og SSU fået præsenteret reformens indhold og intentioner. De økonomiske konsekvenser af reformen er fortsat meget usikre. Regeringen har i sine økonomiske forudsætninger indlagt, at reformen først er fuldt indfaset i 2032, men at kommunerne dog fra 2020 skal kunne begynde at se de økonomiske gevinster af reformen. Gevinsterne forudsættes opnået ved besparelser på overførselsindkomster, først og fremmest udgifterne til førtidspension. Reformen har imidlertid konsekvenser for de kommunale ter allerede fra ikrafttrædelsen Derfor behandles der i augustmøderækken en sag om de økonomiske konsekvenser af reformen baseret på administrationens bedste skøn på nuværende tidspunkt. Sagen behandles i EBU, SSU, ØPU og Byråd. I sagen har administrationen indstillet, at de økonomiske konsekvenser af reformen indarbejdes i Prioriteringsrummet til Budget 2014 (-17), og at der foretages en opdatering af de økonomiske konsekvenser til politisk behandling i sommeren I skrivende stund har sagen været til behandling i SSU, som anbefaler indstillingen. Senere i august behandles sagen i EBU, ØPU og Byråd. Selv om sagen således endnu ikke er vedtaget af Byrådet, har administrationen prioriteret at få de økonomiske konsekvenser med i mappen, der præsenteres og udleveres til Byrådet den 15. august.

11 Økonomi og tidsplan De økonomiske konsekvenser går på tværs af kommunens politiske og administrative organisation. Der er således tale om mæssige konsekvenser på 4 områder fordelt på 3 politiske udvalg, jf. denne tabel: I kr Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget: Uden for servicerammen Udgifter til nye tilbud til ressourceforløb Udgifter til øget brug af mentorer Inden for servicerammen Udgifter til rehabiliteringsteamet: Sundhedskoordinator, klinisk funktion og besparelse på lægeerklæringer Social og Sundhedsudvalget: Uden for servicerammen Inden for servicerammen Udgifter til rehabiliteringsteamet: Besparelse på lægekonsulenter Økonomi og Planudvalget: Uden for servicerammen Inden for servicerammen Udgifter til rehabiliteringsteamet: Internt i Job & Socialservice Udgifter til rehabiliteringsteamet: De eksterne kommunale deltagere (Træningsenheden og UUV) Øget ressourcebehov afledt af reformen Hele kommunen i alt Som det fremgår, skønnes der at blive tale om merudgifter på 3,865 mio. kr. i 2014 stigende til 5,311 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år. Som nævnt vil der til politisk behandling blive forelagt en sag med opdateret økonomi i sommeren Afledte konsekvenser Reformen får også konsekvenser for udgifterne til forsørgelse, det vil sige overførselsindkomster. Det drejer sig om merudgift til fleksjobydelse/ledighedsydelse (2,573 mio. kr.), merudgift til ressourceforløbsydelse (3,492 mio. kr.) og mindreudgift til førtidspension (3,5 mio. kr.), i alt en merudgift til forsørgelse på 2,565 mio. kr., som er indregnet i skønskataloget for Budget BUDGETOPLÆG 2 1. AJOURFØRING

Samlet for alle udvalg

Samlet for alle udvalg Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Samlet for alle udvalg

Samlet for alle udvalg Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2013 2014 2015 2016 Social- og Sundhedsudvalget 503.03.01.13 Løft af sundhedsindsatsen A -2.558-2.558-2.558-2.558 Samlet for SSU -2.558-2.558-2.558-2.558

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.275-4.275-4.275-5.506

Samlet for alle udvalg -4.275-4.275-4.275-5.506 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 502.03.01.15 Etablering af socialt akuttilbud for borgere med psykiske lidelser -1.415-1.415-1.415-2.646 503.03.01.15

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 24. juni 2010 Etablering af Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring og ombygning af Center for Syn og Hjælpemidler i Rehabiliteringsparken

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

PRIORITERINGSRUM BUDGET 2011-2014. Samlet for ØPU 6.100 6.100 5.700 5.700 Mål for prioriteringsrum 6.077 5.765 5.685 5.685 Difference 23 335 15 15

PRIORITERINGSRUM BUDGET 2011-2014. Samlet for ØPU 6.100 6.100 5.700 5.700 Mål for prioriteringsrum 6.077 5.765 5.685 5.685 Difference 23 335 15 15 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.08.01.11 Besparelse på konto 6/område 1.01 2.200 2.200 2.200 2.200 101.08.02.11 Tilskud

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 502.09.07.18 3.01 Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2010-2013

Ændringsforslag til budget 2010-2013 sforslag til 2010-2013 Økonomi & Analyse Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.01.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Revisionskonto 227 227 227 227 I alt 227 227 227 227

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk Det tværsektorielle samarbejde Koncerndirektør Anne Jastrup, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk Det tværsektorielle

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2009-2012

Ændringsforslag til budget 2009-2012 sforslag til 2009-2012 It & Digitalisering Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Lukke alle nuværende It-hjemmeopkoblinger og 150 150

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Seniorjobordningen - januar 2013, status..

Seniorjobordningen - januar 2013, status.. Punkt 1. Seniorjobordningen - januar 2013, status.. 2013-1955. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens drøftelse status på seniorjobordningen januar 2013, jf. sagsbeskrivelsen.

Læs mere

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML Oktober 2011 IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML 1. Indledning I folketingssamling 2005/06 besluttede Folketinget, at regeringen med henblik på at fremme konkurrencen, skal sikre, at det offentliges

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering).

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). Punkt 8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). 2012-24525. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At projekt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering - maj 2016

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering - maj 2016 Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering - maj 2016 Baggrund Sundhedsudvalget besluttede i juni 2013 at iværksætte et tværfagligt projekt med fokus på brobygning

Læs mere

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse INDLEDNING Konkurrencestyrelsen har i foråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse til brug for styrelsens rapport om konkurrencen markedet for

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje 1 - Beskrivelse af området Center for Sundhed & Pleje varetager Greve Kommunes indsats i forhold til sundhedsaftaler, sundhedsfremme og forebyggelse, hjemmepleje,

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere