2l Refe.åt åf Blokrådsmødet 4. december Praltiskeoplysninser. 14 S'rært at ramm lige i hjetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2l Refe.åt åf Blokrådsmødet 4. december 2012 28 Praltiskeoplysninser. 14 S'rært at ramm lige i hjetet"

Transkript

1

2 til blokrådsmødet torcdag den 3. januar 2013 kl Godkendelse af dirig Dt 2. codkendelse af dagsorden 3. Godkendelse ålreferat fra 4. december M ddelelser og debat: a. Indlæg fra eæster b. Blokråd ts Foretningsudvalg c. Åndre udvalg 5. Blolcådssager: a. Valg til Økonomiudvålget (s 161 b. Ddftsresnskab (s 16) c. Retninsslinjer fo! budsetmøde (s20) AUe bcbo r t Fårum Midtpurr<t kår deltagc i blobårrsmødene a e ltrdhold 3 Kom og spit medl 4 Finn er tæt al Yousee - Lise er træt åf træe. 5 Årets korteste møde 6 Msnge tine at forholde sig til 8 God råd fia Blokådets Foretningsudvalg 9 Dit brugte juletræ senbruges 10 Miid november hjalp på vameforbrueet 11 N''tårsønsker 12 BeLJ'rndns om miljøprcjek 13 Bercligelse om miljøprojekr - 14 S'rært at ramm lige i hjetet 15 spændende lysfors øe i blok Akupunkur og sdevejr 16 Blokrådssager 2l Refe.åt åf Blokrådsmødet 4. december Praltiskeoplysninser vær med i uge 5

3

4 DANSK KABEL TV FøLJETON FORTSATI!! Af Finn La6en, 2758 Efter at have talt med en vis Morten hos Dansk Kabel TV, fik j g beskeden Ring til SAMSUNG SUPPORT' da jeg har et Samsung TV. Jeg ringede straks til Samsung Suppod og var efterhånden lettere forvilret og ka]1 ikke lige nu huske hvem der fortalte mig hvad. I hvet fald skulle jeg nu f.emskåfe oplysninger om følgende: Net' rks ID:... loo fikjeg at vide Sekvens OOO fik j g at vide Symbol Rate: fikjeg at vide Såmt endelig Modulation: fikjeg at vide Derefter skulle j g ga ind på PLUG AND PLAY på skærmen og indkode Jeg gik straks videre til dette slnbol, men AK, at indkode disse forskellige cifre var på mit TV - der er fla bare 2007 til kr , - ikke en mulighed der lremkom på min Jeg lik ozz af Moten at vide at selv om jes køber en selector (HDmodtager fonodentlig), ville defte inden så længe være spildte penge, da der kornrner et }IYT sisnal ieefl som dagens TV'er ikke kan modtage, og vi skål så alle investere i nye TV'er der fremover kan modtage dette nye signal. Monstro lems].nsproducenteme fi nansierer disse nye tiltag for at sælge flere temsjmsapparater? GIV UIG DUS IIIED DYRENE OG HÅsET tu,bacp tcpl{t Nej - jes ville såmænd bare være tilfreds med at lå TV2 lilrn og TCM samt DRHD uden HD tilbage, og så kån de b holde alle deres nye HDkanaler m.m. for sig selv. Overvejer BOXER el. lign. hvor jeg selv kan bestemme hvilke kanaler jeg vil se og betale forltl Lad oz komme ud af dette "DIKTA- TUR" fra Dansk Kabel TV og YOU SEE'S side. Med venlig hilsen Finn, 275E TIL SAMTLIGE BEBOERE I FARUM MIDTPUNKT Af Lke, 1678 Kærc medbeboere - Vil I venligst meddele mig, om I har noget imod, at den opnndelige beplantnings plan, der er 40 ar gammel, bli' r evalueret. Min mailadresse e I vil gøre mig en meget stor tj neste, hvis I vil give J res mening til kende. Friarealudvalget ønsker ilke spørgsmået taget op! De seneste mange å er bogstavelig tålt alting blevet ændr t og evalueret, blot ikke denne beplantningsplan. t

5 AFDELINGSMøDE Af BR-sekretaiatet, BR FU og Hans/ 222F, afd. bestgrekesfonnand Indkaldelse til ordinært møde tirsdag den E. mafts 2013 I fo.bindelse med bloknådsnødet lirsdag den S. mar.ts 20 t3 afholdes i henhotd hl vedlæg1emf lor Furesø Boligselskab obtigatorisk atdelingsmøde kl. t9oo. Der indkaldes hemed til mødet med følgende dagsorden: l. Valg af dirigent. 2. B sty. lsens beretring for pedoden siden sidste 3. Godkendelse ajåfdelingens budget for budgettet behandles i detaljer på det eft erfølgende blolcådsmøde. Regnskabet for freml esses til orientering. 4. lndkomne forslag - skal være os i hænde ril Midtpunktet nr. 458 torsdag den 14. februar 2013 kl Valg åj medlerffoer ril afdelingsbesryrflsen Mån kån sriue op / Lade sig opsri e på setve FøIser.de er pa &b Jor 2 &r Bent/44D, cerd/2o6g, LaÆ/ 148A, Michaleu 147D, Bjarne/ 2osc, steffen/2sry og Hedg/ 1o4A Hetudover besoår ajdetiry sbestgretsen a,f: Hons/ 222 F. Jakob/ I61 B. Thomas/ t 4 JF, Kitsten/348, Hanne/ 1O3E Niets/ 112E, per/ jsh Pa tds for 1 An Aedis pbns efr.et susanne/ der er fra lsttet FMI 6. Eventuelt. AllE beboeft har adgang ril og sremmeret på atdelingsmøder. Hver lejlished har 2 sremmer. Den 5. marts 2013 alholdes oeså afdelingsbesrjr tsesmøde. Afdelingsbesttrelsesmødet for afdelingsbesrjtetsesmedtemmerne alholdes kl o. I umiddelbar forlængelse af blokrådsmødet samtes åjdelingsbestjtelsen til n],t

6 Nye indflyftere - VELKOMSTMøDE! Af Per Inns, 70 E Ny indflytter Jeg er for nyligt fl'ttet ind i Farum Midtpunkt (FM. Jeg h r lejet en 2 etageæ lejlighed og udlejet under etagen ud. Jeg er meget glad for at Men jeg s).nes der har været månge ting jeg skule forholde mig til nog t mere end ved tidligerc lejligheder. D r skal nævnes, at der ikke har boet nogen i I jlieheden i c. 7y2 år, så derfor er der måske en del der ikke håi fungeret/væ. t aldiveret i fl re ar. Jeg h r besøgt Ejendomskontoret ret mange garge, for at få hjælp til at udb dre nogle ajde ting, som har manglet/ikke fungeret, - de har væ ret imødekommende, og jeg har fået ordnet fejl oe mangler ret hurtigt - indenfor 1-2 dase. Nogle af d tirg jeg har skutlet forholde mig til har været stoppede a{løb, svagt toilets}.yi, stråme vandhaier, manglende dørhåndtas, løse vindueskarme/ riste osv. - men alt sammen noget, der er blevet ordnet efter henvendel se til kontoret, og en d l srråting blev ordn t ved genrcnlgang af mangellisten efter ca. 14 dage. Jeg siger TAK. MEN der er en hel del ting ma]1 skål og kstr sætte sie ind i, bl.a. hel systemet omkrine BLOKRÅDET, at vi her i bebyggelsen har medindflydelse på hvad d r sker aj fo.bedringer - teks. ny hjemmeside, en filn om FM, og være med til at bestemme at deposihrm for en stor lejtighed skal stige fra kr. til 24 0OO 1(r. {Se det husstandsomdelte blad: MID- PUNKTE-T 455 og se Blokradssag 4ss).

7 Det er vigtige sager, som tit i andre boligselskaber bliver trukket ned over hovedet på beboerne, og som vi aii nu er med til at drøfte og bestemme. Jeg var personligt med til at tage stiling til denne måneds sa ger, som du også kan se resultatet aj på vores LOKALE TV som hedder: FARUM ITV - som er bebyggelsens interne infokånal. Da der er så mång "nye" og ander ledes ting i FM, kan det godt være Iidt uoverskueligt for Dy indf,yttere. Derfor ville jeg foreslå, at der snar st (og!t. løbende fremov r) bliver alholdt et spændend og informativt'velkomstmøde hvor vi nye (og andre interesserede) kan blive orienteret om, hvad der sker i FM, og få mere at vide om, hvor godt et sted det er vi har valgt at bo og leve - forhåbentlig mange å ud i for igen at befordrc et endnu bedre og trygt sted at bo. ;-)) oe så L:un, ne vi rråske tage lidt kaffe og the med for at gøre aften n hyggelig. Jeg kunne opfordre nye indflj4tere til at kornme med alle de spørgsmål de har og enten rinee eller skrive til Blokrådets S hetariat a A7, (personlig henvendelse: mandag kl & torsdas k] ) mail: dk Venlig hilsen Pet 70E Sådan et VELKOMSTMØDE kunne besta af flere forskellige persoder. som hver især Lunne byde ind med de sp cialer de hari Blokråders funktion, hvad med mødeme i hver enkelt blok, hvordån bliver mån o - enteret om hvomår de forcgar og hvad de kan bruges til, Ejendomskontorets tunldion i forhold til Blolsådets Sekretariat, hvordan finder msn 'FARUM ITV", og hvad med alle de forskellige plojekter og klubber i FM som f.eks. Dår:tl<lubben, Genbrugsen, 'Bløde cåidmænd", Katteprojektet, Spisehuset, Nærbiksen og månge, mange andre spørgsmå og svar. Jeg tror det kunne blive en spændende, indholdsrig og forhåbenuig munter ajt n, hvor sideeevinsten kunne vær at komme til at lære nogle åj "naboeme" bedre at kende,

8 BITDGEf,MøDE _ FJERDE IDK/IID Såmtlige beboere og udlak er velkomne til budgetmøde Bemærk 'ly datot Mødet alholdes torsdag den 31. januar 2013, Id. l9:oo - i VINTERVE.'R OG GLATTE GANGSTRøG Pas på - pas på, der er glat på især vestblok-gangstrøget om vinteren. Nar temperaflrren nærmer sig frysepunktet, er der visse steder - på grund J underafkøling - fare for at miste fodfæstet på Farum Midtpunkt e ers flot ryddede stier og trapper. Det ånbefsles derfor at især dartgt gaende tager deres forholdsregl r. Et godt rad - som g ntagne gånge er blev t bagt i diss spalter - er, at man ifører sig slcidsike pigge, som sættes på skoene med en lastikdims. Piggene kan købes i blandt åndet velassortercde sportsforetninger. åt'fald - IGEI{, IGEN En lille reminder i d nn søde juletid: Køkkenaffaldet nnder ikke selv vej til contåineren. Papir, flasker med mere smidt på gångstrøaene forsvinder ikk af sig selv. Det koster tid og p nge at rydde op efter beboer der sviner med deres åffald, d n tid kan bruges til noget mere nlttigt. Er du i ørigt klar over, at stort og småt afald, eksempelvis udtjente sofaarrangementer, metål og elel<ronik med mer kan alleveres helt gratis på den komunale Genbrugsstation pa Gammelgard! j 79 -"det er næsten lige rundt om hjømet. cenbrwsststioded på cedmelgårdsvej har åbert alle ugcns dage mcllcm kt. 10 og la. RYD CAI{GEI{E IITDEN ITrIÅRSAFTEII Vi hår jo tidligere opler t en mindre brand eler to i forbindelse med n,'tars fesdighederne, fordi nogle beboere har ladet poser med ålfald, stakke med gainle aviser eller en kasseret sofa sta i foqtuden til en A l jligh d eller i det indrc gangstøg. Der kån derfor ikke opfordres laåftigt nok til, at den enkelte beboer sørger for at teme sit affald, inventar og dørmåtter fra forrum, reposer og indre gangstrøg inden nfarsåjten, sa dsikoen for brand minimeres. 8

9 ALLE FARUM MIDTPUNKTS AFFALDSCONTAINERE ER AFLAST ITIDSRU!'MET 31. DECEMBER 2012 KL. 19: JANUAR 2013 KL. 08:00 BRUGTE JIILETR,'DER Brugte juletræer skal placeres på vend pladseme ved sid n aj containeme. Træ rne genånvendes til flis, så husk at almontere julep)arten. GUEDELIG JUL OG GODT NYTÅR EJENDOIlISKONTORET BLOKMDETSFORRETNINGSUDVALG OG BLOKRÅDETS SEKRETARIAT ønsker BEBOERNE I FARUIT4 [/lidtpunkt EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTAR.

10 SÅDAN GAR DET MED VARMEFORBRUGET - LIGE NU Af ole Annercen, koteutent for 'reknik/ Miljø Udualset Kttde Ererslom.daet '<AB, Vairmeforbruget i november var på Budgettet for november var på Besparelsen var således på B sparelsen udgør 12 o/. i forhold ti1 månedens budget- Korigerer vi for en mild novembe., kommer vi ned på en besparelse for måneden på ca. 5 % Mwh (megawatt timer) ttiw}]' 290 MWh Den opnåede besparelse må stort set tilskrives de for tiden marlg tomme lejlish der. Når det er sast, viser niveauet for forbrueet imidlertid også en fortsættelse af tidligere måneders stabile forbrug - og det kån vi kun være tilfredse med. t 10

11 NYTÅR Nattehimlen er fløjlsblød og fuld af stlerner. Nytår nærmer sig, og nede pa Kærnehusets legeplads star den store haengepil 09 duver med sine lange nøgne grene hen over den snepletlede jord Når jeg kniber øinene tæi sammen, synes leg den lrgler et kænpe jljletræ, der er pyntet med hundreder af små og store hude hænder. Gavmildt skænket i årets løb af beboerne. når medierne har opfordret os til at qi' en hånd til ofrene for borgerkrige, naturkatastrofer og livstruende sygdomme. Eller simpelthen er givet uopfordret Desvæffe er prognoserne for det nye år heller ikke de allerbedste. Den økonomiske krise fortsænea, ledigheden vil stige, og med vores fortsatte forurening afjorden skal der nok dukke nye naturkatastrofer op. Så der vil være nok af ulykker, hvor vifortsat kan vise vores medfølelse ved at gi'en hånd. Og heldigvis har vi danskere som regel ler ved at komme trl lommerne. lvien når der næste gang falder et stjerneskud, viljeg ønske der idet kommende år vil være flere der ikke nøjes med medfølende støtte til pengeindsamlinger, men træder mere i karakter som aktive udfarende samfundsborgere. For kun gennem en ekstra pohlisk indsats kan vi forhindre, at antallet af sociale tragedier stiger yderligere. Godt nytår. annelise 2 c 11

12 Miljøprojekt, pris 70 mio kr Af Mosens/ 158 B Et Farum Midtputrkt veal et sejre slg tll fallit? Som bekendt omfatter Miuøpmjektet forskellige tiltag som l.ndsbyggefonden {LBF) støtter med 70 mio kr. Begejstringen for at bruge de 70 mio. I(I som LBF har stillet til radighed er Om pengene bruges til noget der gavner Midtpunktet, og hvilke dnftsomkostnirger det medfører i kom mende år, synes mindre væsentligt. At LBF ikke bde betåler, men optager lån i Fårum Midtpunlil til findsie ringen bliver iklre oplyst. Ej heler oplyses, at Farum Midtpunkt, nar lånet er åjviklet, til evig tid skal betale tilbåee td LBF med beiøb svarende til den ydelse LBF hd betalt i ajdrags Til blohådsmøde den 1. november stilede jeg spørgsmå om konseloenser af tiltag som KAB, Bolieselskabet og Blolaådet ånær som løsningen på, at Farum Midtpunkt kan overleve oc fremsta som attral<tiv og eftercpurgt bebyggelse at bo i. Hverken formand for boligselskabet eller formand for ajd.bestyrelsen {Blokådet} svarede på spørssmål om omfdget åf alledte omkostninger. un blev der svaret på, at øg t el-forbrug vd til at overse med ord om, at der virle blive ævendt lavenersi bskilde.. Der blev ikke svaret på, hvilke driftsomkostninger et akivitets ommde mellem blok A og blok 2r medfører. 12 EIer hvor mange gardmandstimer det fonentes at medgå til ren- og vedligeholdelse aj akivitetsomrade med 200, 3oo eller 5oo da8lige besøgende. Støjgener, uro os hærærk for nærtt'oende blæ ikke nåfl Omkostninger til slid og heerwærk blw ikke næint med et eneste ord. Et attraktit aktivitetsområde med månge daglise besøeend er udsat for betydeligt slid oe demed begrænset levetid. Der savnes oplysninser for huslejekonsekvensd til øgede driftsoml<ostninger og hensættelser til fomyelse. Besvårelser - eller rettere mangel på såmme, er at læse i Midtpunldet 455 side Den mdgeltutde besvarelse begundede genfremsættelse aj spørgsm:ålene til Blokrådsmøde den 4. december. Her blev besvarelse ajwist(!) Ved at acceptere alt hvad vi nides til af KAB, uæset støtte fra LBF der skal tilbagebetales af fremtidige beboere, tegner der sig et biuede d at Fa-rum Midtpunkt er ved at sejre sig til fallit. Betænk, at det er nuværende og fremtidige beboere der bærer den økonomiske risiko. Na.r KAB hd hæ vet rådsiv rhonord, har KAB ingen I t(r for udlejnins af bolig r i Fa Midt punkt til priu IA TIllE 5DAG A E G E5

13 Sejr giver ingen grund til bekymring AJ projellledet Christian Ttnrry', KAB Kære Mogens Dalboe Tak lor din interesse om det srore oe llgtise Mitjøprojekt, der peger på mange spændende og udviklende tii, tag i Farum Midtpunkt. Miljøprojektet drejer si8 blåndt an det om at skabe åbninger og om at forbedre muligheden for at komme oå Iångs af Faium Mrdrpunkt lra nordiil syd mod den komnende Dtads Då BybækArunden, at øge rrygheaen i pari<enngsnrveauet og srrtke sam_ menhængen mettem Farum Midt punkt og de omkringliggende nabobydele ved at åbne "flånkeme, os invitere folk ind tit Farum Midrpunl<t. Et andet stort og vigrigt element i projeklet er åbnins af en "porl' mod F.ederiksborgvej i blok A ved bus stoppestedet og læsehuset såmt at so'rke og udvikle al<tivitetspladsen, der netop ligger her, og som hd væ-.et forsømt i en arrække. Tankerne og intentioneme tor milø projekrers indhold e! netod blder fremlagt og godk ndt af btokrådet på to møder her i efteraret Blotaådets eodkerdelse har betv det, at der nu kan arbejdes vide;e med at få udviklet de skitserede tanker os intentioner i mitøprojektet. Det b tyder, at der i løbet afjanud oa februar 2013 vil btive annonceret og alholdt en uges workshop hvor alte bebo re, som er interesseret i m,t,ø projeket os i særdeleshed aktivireis pladsen, kan få lejlighed til sammen med arkitekterne ar påvirke indsatsen os få direkte indaydetse på udvik lingen a-l miljøprojekrer. r workshod pen vil der blive taaer stitlina LjL sel;e indhoidet af aj{tlutetspæken oe såedes oeså de afledte drittsmæssiee konselaenser det vil medløre i fo.n;f vedtiaeholdelse, renboldelse oa ud8rt ter tjl øaet belysning. NeLop j den lorbjndetse er der vigtigt, at man tænker sig om og indtænker de totaløkonomiske konsekvenser i tiitagene. Det bliver en spændende o8 giltig proces, som bliver yderlisere annonceret på et senere tidspunkr. Det er koffekt, at miljøprcjektets sennemførelse betales af lån, men oeså af driftsstøtteordninger fra L ndsbye gefonden, der således vil være med til også at finansiere de rimelise d.iftsmæssi8e konsekv nser, miljøhlrasene vrl medføre. Lånene os driftsstøtteordnineeme skal sikre. at der bliver gennemført de nødvendige tiltag, som vit lremtids og kvalitetssilce Famm Midtpunkt, så det også i fremtiden vil være et livligt og attraktirt område til giæde for beboeme. En tehdkalitet i lånefinansierinsen er, at lånene, der støttes aj Låids byggelonden med ydelsesstøtte, er 3o-arige: I modsætning ril lån optaset i forbindelse med byggeliets opførelse ophører ydelseme altså efter 30 ar. Det er således ikke besluttet endnu, hvordan miljøprojektet p.æcis skat designes. Det vil den fremtidige prc ces ded beboemes inddagelse i workshoppen rre med til ar gjve et rdgerpeg om, os det vil derlor være alt tor tidligr at udtåte sjg om mrtjø projekters eksakte indhold og konse Det er dog sikl<ert, at huslejen i Farum Midtpunlc, også efter mitjøpro Jektets gennemtørelse, vil være rime lig os konkurencedyetig. t 13

14 MANGE BOLDE I LUFTEN På den snedækkede runde plads oven for Sydtrappen står k ådge Åb de Men et par lille mul Først tge 1& Sede pu snebolde. net på forbi indtryk på ei ældre rkere i kha i en kla en yndig trappen, bryder r pigernes hoveder, Og der fulde af trang til køn, identitet og Men pigerne irriterede rundt og gir drengene fi Flere gange. Og oppe oven for annelise, 2 c. 14

15 Anderledes lys Af Ejennomskontorct I fo6indelse med, at der hele tiden sker forbedringer af lyskilder og teknik orrilcing belysning, alholder drift n et fogøg i p-ni!.eauet i blok 21 - i den del der er syd for stsnvejen. SNE Det handler mest om økonomi, da der er store summer at spare på LED bebsning - især i p-niveauet, fordi der h r er rigtig mange lysstofrør, som lyser en stor del af døgnet. Tidligere er der foretaget en spændingssænlming i vores p-omiåder, hvilket har medført en god bespar.else, som vi mener kan optimeres yd rligeæ med den nye telqrologi, der er til nådigh d i das. I dette forsøg erstattes de lysstofrør der siddff o! r kørevej n i p, området, med nye lysstofrør der er bei.æg lsesfølsomme. I lystændings tiden vil disse rør lyse med cå. 20 o/o af dercs kapacitet, hvis der ikke er noget der b væge! sig i p-omradet. Ved bevægelse vil røæne gå op pa tuld stfke og blive der, så længe der er bevægelse. Uden bevægelse vil de efter ca. 3 min igen dæmpes til de 20 o/0. FoGøget skal vise, om den slags lysdæmpning er noget mån kdr leve med. Der er ingen tvivl om at der er store besf:rels r at hente, hvis dette er brugbait for F.rum Midtpunld. Forsøget t enkes at kørc i en endnu ikke tidsbestemt periode og ska-l efterfølgerde evalueres aftmu. t o -o- " -o o ' o Himlen er dækket af blåsorte slqer, og mit hoved er tungt af sne. Sidder og venter på, at snevejret bryder løs, og hovedpinen letter Der tulder ganske vist enkelte spredte snefnug, men det batter ikke rigtigt, og jeg spekulerer på, hvordan jeg får hul på vejret. Jeg stikker forsigtigt en akupunkturnål ind i hovedet. Og det virker, hovedet punkerer, og sneen begynder at vælte ned.(ud). annelise, 2 c 15

16 BR-eag 456.a: Vak t økorodiudvalgct ForcIaassti/let: NiP-Ls, 1 1 2E Jeg melder mig som kandidat til den ledige post i økonomiudvalget. Mine forudsætninger for at påtage mig opgaven er en bred admidstrativ erfaring. Jeg er ikke bogholder, men har hajt det økonomiske ansvar i foreninger og vtksomieder. For at undgå misforsåelser: jeg holder mig til gældende lovgiqring og KAB bestemrnels r. Uddybende spørysmal kan sendes til Huslc e ko nse t Ttens er : Ingen 4&!9!qsbgs!9Ec: Blolaådet vælger Niels, 112E, tii økonomiud BR-sag 456.b: Driftsregustat 20l1-12 Foælagsstiuer: KAB og Blokrdds s ekrct anatet Sammen med dette nummer af bladet er udsendt et komprimeret regnskab: et 1æs -let-regnskab'. Bemærkl Driftsregnskabet viser et overckud på kr., som henlægges på konto for tab ved lejeledished os frafl ]tninser. Hvis du er interess ret i et komplet eksemplar af driftsregnskabet, kan det hentes ent n på Ejendomskontoret eller i BR-seketariatet. Du kan også rekvirere det i elel$onisk form ved at s nde en mail til E! ntuelle spørssmå til repnskabet kan oeså mailes til: blolaaadøfmm-midtdunkt.dk. Ddftsægnskåbet vil ikke blive gennemgaet punld for punkt på blokradsmødet, men der kar} s hfølgelig stilles spørgsmå til driftschef Frank Carlsen fra KAB. I n denstående gennemgang redegø rcs for regnskabets vigtigste punkter. I gennemgangen henvises til sidetålene i driftsregnskabet og til slde I OG 2 atåmoplysrirger om bebyggelsen Farum Midtpunkt har 1645 boliger, heraf 53 ungdomsboliger. Under erhrervslejemå hører lægerne, tandlægen, Næ$iksen og Spisehuset. Herudover er der institutioner, fællesfaciliteter, gaiagebure og lager- SIDE 3 otilbære udglfte? Nelaokapltahtdglfrat Ydelse til udamortiserede lå-n, da alle opdnde]ige lån er indfriet. ojientwe os a'drcfdste tdstftet Ejendotlsskøttene er il<ke steget. 16

17 vandafsifien (ir.kl mitjøafsin Etdeiigt vandregnskab vd endnu ikke udarbejdet for 2O11l12 ved regnskabsafslutning, os er de'for ikke medtåact. Dog er vandforbrug for vaskeriet beregnet og overført til de.espektive konti. Derfor negativt tal på denne konto. Vandresnskab for 2071/72 ii blive medtaget i regnskab 2012l13. Renorafion (inkl. miljøafgift) e. mindre end budgetteret. 2 Reneørins dækker pdmæft udgif ter til rengøringsfirmaer, vindues pudsning mv. He. er bruet lidt mindre end budgetteret. 5 Traktoromkostnineer: indeholder udgifter til diesel, vejsalt, u.ea og vægtatgifter er lidt mindre end buda Renholdelse diverse: udsifterne er i lighed med tidligere år mindre end Forsikrinlter et højete end budgette Afdelingens energiforbtull et min&e Administrationsbidrag til Furesø Ba' lissekkab et administrationsbidra get til XAB samt udgifter til drift af Furesø Bolissclskab. De olfcntlige og andre faste udgifter er på kr. mod budsettets kr. Vdriable udgliter Renholdelse, side 10 - note 3, dæk r Eiendomsfunktionærer: lønninger ti1 eårdmænd, foikene på Ejen domskontoret og åndet personale. Der er også indtæeter på denne konto: fleks. refusion af løn ved sygdom og kurser. På kontoen bog fø.es også overarbejdstimer i forbindelse med snerydning samt udgifter til sikkerhedsorganisation og f.ellestillidsmånd, arbejdsskadeforsik.ine

18 Bcmærkt Budget-overskridelsen på 8OO2. Merudgiften slyldes at opkald fra dørstatloneme ikke var medtaget i budeettet. Tilbage Ulslde 3 AlminÅelig uedlig elbldels e Udgifteme på konto 115 omfatter ikke-plånlagte udgifter - eksempelvis mindre snedkeffbejde, låse os nøgler dørpumper, gulvskader mv. Regnskabet viser i lighed med tidligere a! udgifter langt under det budgetterede. PlanJagl og pedodisk uedksetwldebe Udgifteme på konto 116 er åfholdt af afd linsens henlæsgelser, der anvendes til planlagte reparationer og I 2OI1-2OI2 er budgetteret med k. - der r brugt aa kr. ktdtldsættelse Ded frallatnhxg ml Udgifteme på konto 117 dækkes af opsparede midler (hen1æggelseme). Der er alholdt udgifter for kr. til den del af istandsættelsen, som afdelingen skal betale i frailttede l jlieheder. Beløbet er dækket åj henlæggelser. Kontoen til indvendig vedligeholdelse ved!ører den enkelte lejlisheds individuelle vedligeholdelseskonto. Kontoen kan anvendes til måle- og sulvlakerinssarbejder. På kontoen til indvendig vedligeholdelse er anvendt 1.aO7.144 kr. Beløbet er dækket af henlægselser. Drifi afjælk-svaskei Udgifteme har været på 54O.1O5 kr. Indtægterne (brugerbetåringen) har været på 896.O1a kr. På side 11, note 6 - ftemgår at ikke a e udgifter er medtaget, d t vil sige at overskuddet ikke I retvisende i forhold til omkosbingeme ved at driv vabifr af nwde- os selskabslotullet På sam'ne side er regnskabet for selskabslokalerne. Udgifteme er på kr. t jeindtægten er på Ic. Da ikke alle omkostning me ved at drive selskabslokalerne er udgiftsført, er underskuddet angiveligt lidt større end anført. Tilbage til side 3 Di,,erse udsifiet Div rse udgifter konto 119 Udgifterne på konto 119 er på Oa kr. mod d budgetterede OOO ln. Kontoen dækker udgrfter til beboerdemokatiet med mere. På side 12, note 8 er udgiit me udspecinceret. I lighed med tidligerc ar er diverse udgifterne mindre end budgetteret. Konto Afsat til uforudsete udgiftsstigninger er udelukkende et budgettal og anses for at være en bufler for eventuelle pdsstigninger. SIDE 4 Henlæggelser Henlæggelseme er opsparingen til at imødega årets udgiftff med. Opspa- 18

19 ringens størrelse beregnes efter pris På side 14, not 12 er en specinkation på henlæggelseme. De samlede henlæggels r er på la., heral er anvendt kr. De sar ede ordinærc udgifter er på 1O9.a lr. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedrørende lån til forbedrinesåibeider er mindre end budgetteret. 126 Afsk^il.nine på forbedrines erbgids er mindre end budgetterct. 127 Yd lser vedr. lårl til bvsinesskg{tr er lidt større end budsette- 129 os 13o 1ab Jell_:tatlyEias es leieledished er dækket af dispositionsfonden og henlæggelser. SIDE 5 INDTÆGTER Ordinære indtægter på ]d. er hsløe for boligeme, hyblerne, erhvervslejemå, institutioner, kældrc os samsebure mv. Renleindtæglene er ca. 3 mio. l(i. større end budgetteret. Andre ordinære indtaegter er et tilskud fra Furesø Bolieselskab på ls. til udbedring af g/ngende gulve. IÆje af antenneplads har givet os en indtægt på kr. Med indtægteme fra ua.sketiet, selskabslokaieme, og indsamling af indkøbsuogne kommer de odinære indtægter op på 143.6a5.223 kr. Med de ekstraordinære indtægter kornmer indtægterne op på i alt 144-5SO-424 k. 131 og 132 Rent udgifter og drifts- 134 Korrektioner fra tidligere ar. På side 13 er en specifikation. Komektionea pa kr. er huslejetab 201Ol11, som nu er medtaget som udgift i indevær nde regnskab. Samtidig er huslejetabet v drørende igangværende byggesager (PCB-sag og fras lg af Blok 12 og 13) kanaliseret ud på sageme og vil blive m d taget i bleger Anskabeme. De ekstraordinære udgifter er på a8 lg. D samlede udgifter er på i alt Oa7 kr.

20 stde 6{ Altiver og passiver - et øjebliksbillede af Faium Midtpunkts økonomi. stde 9-t4 Note-apparat. Der er i gennemgangen henvist til noteme. stoe Revisionens kommentarer til reanskabet. Revisionen har givet anledning til fo6ehold, da man påpeger en "væsendig dsiko for tab, der ikke k n dækkes af henlæggelser til tab ved lejeledighed oe ftåfl}1ninger'. stde 24 Oplistet o! rcigt ov r konti med ajvigels r. VEDHÆFTET LANGTIDSBUDGET Her kån nan følge udviklingen gennem de næste ti ar. IIt,,sleJekotlsekænse': Huslejekonsekvenser: Ingen - de har fundet sted for m re end et ar siden. Blokrådet tager driftsregnskabet 2r)11-2()12 tl] BR ag 456.c: Ref ningal.nj r for budgetmøde Forslag s stiuer : Niels I 1 2 E Denne blolddssag skal teme tvivl om hvad der besluttes, indstilles eller loves på det arliee budgetmøde. På tidligere møder er budgetudkastet blevet udleverct på selve mødet, hvilket vanskeliggør det for deltageme at!.udere de enkelte posters betj.dning. Uden referat mangler dokumentation for mødets indhold, der bår teks. været tvivl om n budgetpost på nøgle$r til 800kr. per dør og en udlejningsfremmende bevilling fra FURBO på 650 t.}ff. Usikkerheden, om det er budget præsentationen i MIDTPUNKTET eller et andet dokument der gælder, rår blotrcådet skal godkende budgettet, er ødelæggende for b toer- Derfor beslutter Blolaådet følgende. Mødedeltaeere tilsihes mulished for alhentning åf det at tuele budgetudkast dagen før mødet afholdes.. Nye budeetposter skal præsenteres s parat og efterfølgende indgå i Midtpunktets budget præsenta-. Regnskabsmæssige hensættelser, der får et underskud til at fremstå som et overskud, fo*lares og indgår i Midtpunldets budget. Der udarbejdes ref rat aj møderne i henhold til gældende regler. Husle'ekonsektE lje': Ingen, da eventuele omkostninger vil indså under de s nerele budset- Afatemnlnqstems: Retningslinjer for budgetmøde vedsom ovenfor beslsevet. 20

21 1. Godkendelse af dirigent (Jes/BR FUI 2. Godkend lse afdassorden {codk. u/benærkn.) 3. C'odkendelse aj referat fra november 2012 {Codk. u/benærkd.i 4. Meddelelser og debat: a. Indlæg fm gæste. b. Blohådets Forretningsudvale c. Andre udvalg 5. Bloknådssaser: (afstemningj a. Frieivelse ajmidler til ny FM,hjemmeside l2tlo/ol b. Regule.ins J bebo rindskud i Farum Midtpunkt lls/6/ol c. Frisivelse ajkåmpasnemidler (18/3/0) 6. Eventuelt STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER Blok l{ah Adr. Tcl fot Blok [arm A Gerd 2O6c Mdtha 2O4C Hails 222F Bjme 2osc B Manin J. l9h 60a ThonasN. 278 Steiten 31C 14 Nikolaj 57D Don 64E 15 Per 7OE 4499OOas 16 Erik aof Cæsten Ingen gæster Til st de ude! stemrneleu Frank carlsen/rrab Adr. Telefo! 21 Hame 1O3E 614a13a5 Nicolai ll2d 4O72Oa46 24 Thol!6 143F 25 Jes 15OD 26 Bente 168D Jål<ob lnge 262A Erlins 262^ 36 Anne Mette 2918 Michael 29OE r. Godkeadelse af dlrkeet JeS/BR-FU blev sodkendt som dirigent. 2. codke(t lse af dsgsord r Dagsordener blev godkendt uden be 3. Gorlleldetse af rcfelat frå noweber 2Ol2 Referatet bl v godkendt uden be 4. Meddereher og debat 4.a l^dtæg Jrø s:ester Ingen gæster på dette møde. 4.b Bloknå.tete Forættttngsudt dls Fiernvarmepriserlre BR-FU holdt i sidste uge igen møde med Thomas & JaLob, der sidder i r:jemvmeselskab ts bestjrelse med mandat på vegne af 'De almene Bolisorganisationers F:jem%rmeudvalg i Farum (ABF). 21

22 Fomålet med mødet var: - at få en orientering om hvor langt best]'relsen ei nået i forhmdlin seme om temelse a.f 26 % stisningen, det vil sige få aftålt en dden afre8ningsmodel end den nuværende som har vist sig ikke at v.ere - at tilkendegive at BR-FU mener at vejen frem er et samarbejde med alle parter langs forsyningslinjen Hilercd/Værløse oc videre mod Vestforbrændingen. BR FU rft oplyst at forhandlingeme med Hilt rød qemvarmeværk stadig pågar. BR FU præciserede overfor Thomas og Jakob at fomålet med udvalgets arbejde, jf. Vedtæsteme for De almene Boligorganisationers Ddnvåme udralg i Farum S 3 blandt andet er: at silae lejemes interesser i Farum Fljemlarme A.m.b.a. at sikre ligeligheden mellem ajtasere åf v:]me f.a Farum Fjemvar - at silse lavest mulige pnser fo. Flmm Fjemvlrme A.m.b.a.'s var- Da Farum Midtpunlt aftager over 30 % af vmeforslminsen fra lemvarmeværket er vi som storkunde m get alhængig aj, at der blandt andet ikke indbetales for meget i a conto bidrag samt seb'følgelig a! værkets leverandører lev rer tit mårkedsprisen. Hvis der ikke er overensstemmelse melem a conto indb taringeme og prisen for køb åf enerei, skal a conto bidraget stral<s resuleres. BR FU kan under irgen omstændigheder aæeptee, at der ophobes yderligere kapital i varmeværket med henblik på investering i et seotemi proj kt i eget regi, da vi er meget bekymret for både omkost ninger og risici ved dette pmjek- BR FU er åj den menine at et eeotermi pmjekt bør udvikles i samarbejde med de andre selskaber lanss forsyninsslinjen. Debqt: Thomas/ABF - indledte med at lortælle flg.: Der ophobes ikke kapital i Farum Eem rmeværk eftersom eiesninsen til levetudøren ( eme) er i ol Iensstemmelse med a conto indbetålin Hvad angår priser og de kontaktri ge bindingd til Hillerød, opbste Ja kob/abf, at der sktivt lorhåndles med både Hilterød og V stforbrn dingen og supplerede Thomas: Kontrakten kender vi, hvad anga.r vilkårene er de forelagt Energitilsynet. Fra saten blev tiftendegivet: At fokus er på 26 % stigningen. Hvorfor skat Farum Fjemvmes kunder betale ekstremt meget mere for enersi end lemvamekundeme i Værløse og Hillerød? - Blokådet foruent r, at der samarbejdes med åndre temvann værker om loryningsliden mellem Vestforbrændingen og Hilerød. Hvad dgd seotermi-projektet, er det et spændende prcjeki - nen, der skal samaibejdes med åndre selskaber omlaing forundersøgelser og etablering åf et sådant projelt. Andre hd lidt betragtelige tab på lignende projekter. D batten viste, at der fra blol<xådets side er en forentning til vore repræsentanter i ABF om at vise besindished. Farum Midtpunk, der åftager ove. 30 % aj ydelseme fra Farum F:jemvmeværk har ikke brede nok skuldre til at kunne bære yderligere omkostninser - tværtimod, skal pnsen på rme ned. Farlrm Midtpunld lorventer et snarligt forhåndlingsresultat der peee. i denne retning. 22

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 30 den 6. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Larsen Signe Lind Kristine

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Stenaldervej Kollegiet afdeling 11

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Stenaldervej Kollegiet afdeling 11 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Stenaldervej Kollegiet afdeling 11 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 57 den 6. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Søren Bloch Larsen Peter Kolby Martin

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 18. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Nicolai A. Haugaard Mie Bartholdy Inge

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Deltagere: Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Mette Nielsen (MN), Victoria Dahl (VD), Per Zoffmann (PZ), Nina Rytter (NR) og

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Damager Kollegiet afdeling 22

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Damager Kollegiet afdeling 22 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Damager Kollegiet afdeling 22 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 34 den 31. marts 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Nicolai Schmidt Lars Erik Hansen Fraværende:

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 48 Torsdag den 5. november 2015 kl. 14.30 i Kirsebærhavens fælleslokale Til stede: Michael Sivebæk Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 Tirsdag den 3. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Anne-Louise Moltke Karen

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 Torsdag den 12. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Iben Skov Jensen Morten Andersen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 140 - Televænget Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 14.949

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018 FOR PERIODEN 1/10 2017-30/9 2018 Familieboliger: Huslejen er uforandret Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 12 945,60 997.920 1.055,33 1.055,33 3 rum 35

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 65 den 4. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Brinkmann Poulsen Sarah Bloch

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014 Til: Boligtagerne 16. april 2014 bh/- Afd. 4 Gersagerparken. Referat af afdelingsmødet 1. april 2014. 0. Orientering fra Greve Nord Formanden for afdelingsbestyrelsen, Karsten Øbro bød velkommen til 83

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere