2l Refe.åt åf Blokrådsmødet 4. december Praltiskeoplysninser. 14 S'rært at ramm lige i hjetet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2l Refe.åt åf Blokrådsmødet 4. december 2012 28 Praltiskeoplysninser. 14 S'rært at ramm lige i hjetet"

Transkript

1

2 til blokrådsmødet torcdag den 3. januar 2013 kl Godkendelse af dirig Dt 2. codkendelse af dagsorden 3. Godkendelse ålreferat fra 4. december M ddelelser og debat: a. Indlæg fra eæster b. Blokråd ts Foretningsudvalg c. Åndre udvalg 5. Blolcådssager: a. Valg til Økonomiudvålget (s 161 b. Ddftsresnskab (s 16) c. Retninsslinjer fo! budsetmøde (s20) AUe bcbo r t Fårum Midtpurr<t kår deltagc i blobårrsmødene a e ltrdhold 3 Kom og spit medl 4 Finn er tæt al Yousee - Lise er træt åf træe. 5 Årets korteste møde 6 Msnge tine at forholde sig til 8 God råd fia Blokådets Foretningsudvalg 9 Dit brugte juletræ senbruges 10 Miid november hjalp på vameforbrueet 11 N''tårsønsker 12 BeLJ'rndns om miljøprcjek 13 Bercligelse om miljøprojekr - 14 S'rært at ramm lige i hjetet 15 spændende lysfors øe i blok Akupunkur og sdevejr 16 Blokrådssager 2l Refe.åt åf Blokrådsmødet 4. december Praltiskeoplysninser vær med i uge 5

3

4 DANSK KABEL TV FøLJETON FORTSATI!! Af Finn La6en, 2758 Efter at have talt med en vis Morten hos Dansk Kabel TV, fik j g beskeden Ring til SAMSUNG SUPPORT' da jeg har et Samsung TV. Jeg ringede straks til Samsung Suppod og var efterhånden lettere forvilret og ka]1 ikke lige nu huske hvem der fortalte mig hvad. I hvet fald skulle jeg nu f.emskåfe oplysninger om følgende: Net' rks ID:... loo fikjeg at vide Sekvens OOO fik j g at vide Symbol Rate: fikjeg at vide Såmt endelig Modulation: fikjeg at vide Derefter skulle j g ga ind på PLUG AND PLAY på skærmen og indkode Jeg gik straks videre til dette slnbol, men AK, at indkode disse forskellige cifre var på mit TV - der er fla bare 2007 til kr , - ikke en mulighed der lremkom på min Jeg lik ozz af Moten at vide at selv om jes køber en selector (HDmodtager fonodentlig), ville defte inden så længe være spildte penge, da der kornrner et }IYT sisnal ieefl som dagens TV'er ikke kan modtage, og vi skål så alle investere i nye TV'er der fremover kan modtage dette nye signal. Monstro lems].nsproducenteme fi nansierer disse nye tiltag for at sælge flere temsjmsapparater? GIV UIG DUS IIIED DYRENE OG HÅsET tu,bacp tcpl{t Nej - jes ville såmænd bare være tilfreds med at lå TV2 lilrn og TCM samt DRHD uden HD tilbage, og så kån de b holde alle deres nye HDkanaler m.m. for sig selv. Overvejer BOXER el. lign. hvor jeg selv kan bestemme hvilke kanaler jeg vil se og betale forltl Lad oz komme ud af dette "DIKTA- TUR" fra Dansk Kabel TV og YOU SEE'S side. Med venlig hilsen Finn, 275E TIL SAMTLIGE BEBOERE I FARUM MIDTPUNKT Af Lke, 1678 Kærc medbeboere - Vil I venligst meddele mig, om I har noget imod, at den opnndelige beplantnings plan, der er 40 ar gammel, bli' r evalueret. Min mailadresse e I vil gøre mig en meget stor tj neste, hvis I vil give J res mening til kende. Friarealudvalget ønsker ilke spørgsmået taget op! De seneste mange å er bogstavelig tålt alting blevet ændr t og evalueret, blot ikke denne beplantningsplan. t

5 AFDELINGSMøDE Af BR-sekretaiatet, BR FU og Hans/ 222F, afd. bestgrekesfonnand Indkaldelse til ordinært møde tirsdag den E. mafts 2013 I fo.bindelse med bloknådsnødet lirsdag den S. mar.ts 20 t3 afholdes i henhotd hl vedlæg1emf lor Furesø Boligselskab obtigatorisk atdelingsmøde kl. t9oo. Der indkaldes hemed til mødet med følgende dagsorden: l. Valg af dirigent. 2. B sty. lsens beretring for pedoden siden sidste 3. Godkendelse ajåfdelingens budget for budgettet behandles i detaljer på det eft erfølgende blolcådsmøde. Regnskabet for freml esses til orientering. 4. lndkomne forslag - skal være os i hænde ril Midtpunktet nr. 458 torsdag den 14. februar 2013 kl Valg åj medlerffoer ril afdelingsbesryrflsen Mån kån sriue op / Lade sig opsri e på setve FøIser.de er pa &b Jor 2 &r Bent/44D, cerd/2o6g, LaÆ/ 148A, Michaleu 147D, Bjarne/ 2osc, steffen/2sry og Hedg/ 1o4A Hetudover besoår ajdetiry sbestgretsen a,f: Hons/ 222 F. Jakob/ I61 B. Thomas/ t 4 JF, Kitsten/348, Hanne/ 1O3E Niets/ 112E, per/ jsh Pa tds for 1 An Aedis pbns efr.et susanne/ der er fra lsttet FMI 6. Eventuelt. AllE beboeft har adgang ril og sremmeret på atdelingsmøder. Hver lejlished har 2 sremmer. Den 5. marts 2013 alholdes oeså afdelingsbesrjr tsesmøde. Afdelingsbesttrelsesmødet for afdelingsbesrjtetsesmedtemmerne alholdes kl o. I umiddelbar forlængelse af blokrådsmødet samtes åjdelingsbestjtelsen til n],t

6 Nye indflyftere - VELKOMSTMøDE! Af Per Inns, 70 E Ny indflytter Jeg er for nyligt fl'ttet ind i Farum Midtpunkt (FM. Jeg h r lejet en 2 etageæ lejlighed og udlejet under etagen ud. Jeg er meget glad for at Men jeg s).nes der har været månge ting jeg skule forholde mig til nog t mere end ved tidligerc lejligheder. D r skal nævnes, at der ikke har boet nogen i I jlieheden i c. 7y2 år, så derfor er der måske en del der ikke håi fungeret/væ. t aldiveret i fl re ar. Jeg h r besøgt Ejendomskontoret ret mange garge, for at få hjælp til at udb dre nogle ajde ting, som har manglet/ikke fungeret, - de har væ ret imødekommende, og jeg har fået ordnet fejl oe mangler ret hurtigt - indenfor 1-2 dase. Nogle af d tirg jeg har skutlet forholde mig til har været stoppede a{løb, svagt toilets}.yi, stråme vandhaier, manglende dørhåndtas, løse vindueskarme/ riste osv. - men alt sammen noget, der er blevet ordnet efter henvendel se til kontoret, og en d l srråting blev ordn t ved genrcnlgang af mangellisten efter ca. 14 dage. Jeg siger TAK. MEN der er en hel del ting ma]1 skål og kstr sætte sie ind i, bl.a. hel systemet omkrine BLOKRÅDET, at vi her i bebyggelsen har medindflydelse på hvad d r sker aj fo.bedringer - teks. ny hjemmeside, en filn om FM, og være med til at bestemme at deposihrm for en stor lejtighed skal stige fra kr. til 24 0OO 1(r. {Se det husstandsomdelte blad: MID- PUNKTE-T 455 og se Blokradssag 4ss).

7 Det er vigtige sager, som tit i andre boligselskaber bliver trukket ned over hovedet på beboerne, og som vi aii nu er med til at drøfte og bestemme. Jeg var personligt med til at tage stiling til denne måneds sa ger, som du også kan se resultatet aj på vores LOKALE TV som hedder: FARUM ITV - som er bebyggelsens interne infokånal. Da der er så mång "nye" og ander ledes ting i FM, kan det godt være Iidt uoverskueligt for Dy indf,yttere. Derfor ville jeg foreslå, at der snar st (og!t. løbende fremov r) bliver alholdt et spændend og informativt'velkomstmøde hvor vi nye (og andre interesserede) kan blive orienteret om, hvad der sker i FM, og få mere at vide om, hvor godt et sted det er vi har valgt at bo og leve - forhåbentlig mange å ud i for igen at befordrc et endnu bedre og trygt sted at bo. ;-)) oe så L:un, ne vi rråske tage lidt kaffe og the med for at gøre aften n hyggelig. Jeg kunne opfordre nye indflj4tere til at kornme med alle de spørgsmål de har og enten rinee eller skrive til Blokrådets S hetariat a A7, (personlig henvendelse: mandag kl & torsdas k] ) mail: dk Venlig hilsen Pet 70E Sådan et VELKOMSTMØDE kunne besta af flere forskellige persoder. som hver især Lunne byde ind med de sp cialer de hari Blokråders funktion, hvad med mødeme i hver enkelt blok, hvordån bliver mån o - enteret om hvomår de forcgar og hvad de kan bruges til, Ejendomskontorets tunldion i forhold til Blolsådets Sekretariat, hvordan finder msn 'FARUM ITV", og hvad med alle de forskellige plojekter og klubber i FM som f.eks. Dår:tl<lubben, Genbrugsen, 'Bløde cåidmænd", Katteprojektet, Spisehuset, Nærbiksen og månge, mange andre spørgsmå og svar. Jeg tror det kunne blive en spændende, indholdsrig og forhåbenuig munter ajt n, hvor sideeevinsten kunne vær at komme til at lære nogle åj "naboeme" bedre at kende,

8 BITDGEf,MøDE _ FJERDE IDK/IID Såmtlige beboere og udlak er velkomne til budgetmøde Bemærk 'ly datot Mødet alholdes torsdag den 31. januar 2013, Id. l9:oo - i VINTERVE.'R OG GLATTE GANGSTRøG Pas på - pas på, der er glat på især vestblok-gangstrøget om vinteren. Nar temperaflrren nærmer sig frysepunktet, er der visse steder - på grund J underafkøling - fare for at miste fodfæstet på Farum Midtpunkt e ers flot ryddede stier og trapper. Det ånbefsles derfor at især dartgt gaende tager deres forholdsregl r. Et godt rad - som g ntagne gånge er blev t bagt i diss spalter - er, at man ifører sig slcidsike pigge, som sættes på skoene med en lastikdims. Piggene kan købes i blandt åndet velassortercde sportsforetninger. åt'fald - IGEI{, IGEN En lille reminder i d nn søde juletid: Køkkenaffaldet nnder ikke selv vej til contåineren. Papir, flasker med mere smidt på gångstrøaene forsvinder ikk af sig selv. Det koster tid og p nge at rydde op efter beboer der sviner med deres åffald, d n tid kan bruges til noget mere nlttigt. Er du i ørigt klar over, at stort og småt afald, eksempelvis udtjente sofaarrangementer, metål og elel<ronik med mer kan alleveres helt gratis på den komunale Genbrugsstation pa Gammelgard! j 79 -"det er næsten lige rundt om hjømet. cenbrwsststioded på cedmelgårdsvej har åbert alle ugcns dage mcllcm kt. 10 og la. RYD CAI{GEI{E IITDEN ITrIÅRSAFTEII Vi hår jo tidligere opler t en mindre brand eler to i forbindelse med n,'tars fesdighederne, fordi nogle beboere har ladet poser med ålfald, stakke med gainle aviser eller en kasseret sofa sta i foqtuden til en A l jligh d eller i det indrc gangstøg. Der kån derfor ikke opfordres laåftigt nok til, at den enkelte beboer sørger for at teme sit affald, inventar og dørmåtter fra forrum, reposer og indre gangstrøg inden nfarsåjten, sa dsikoen for brand minimeres. 8

9 ALLE FARUM MIDTPUNKTS AFFALDSCONTAINERE ER AFLAST ITIDSRU!'MET 31. DECEMBER 2012 KL. 19: JANUAR 2013 KL. 08:00 BRUGTE JIILETR,'DER Brugte juletræer skal placeres på vend pladseme ved sid n aj containeme. Træ rne genånvendes til flis, så husk at almontere julep)arten. GUEDELIG JUL OG GODT NYTÅR EJENDOIlISKONTORET BLOKMDETSFORRETNINGSUDVALG OG BLOKRÅDETS SEKRETARIAT ønsker BEBOERNE I FARUIT4 [/lidtpunkt EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTAR.

10 SÅDAN GAR DET MED VARMEFORBRUGET - LIGE NU Af ole Annercen, koteutent for 'reknik/ Miljø Udualset Kttde Ererslom.daet '<AB, Vairmeforbruget i november var på Budgettet for november var på Besparelsen var således på B sparelsen udgør 12 o/. i forhold ti1 månedens budget- Korigerer vi for en mild novembe., kommer vi ned på en besparelse for måneden på ca. 5 % Mwh (megawatt timer) ttiw}]' 290 MWh Den opnåede besparelse må stort set tilskrives de for tiden marlg tomme lejlish der. Når det er sast, viser niveauet for forbrueet imidlertid også en fortsættelse af tidligere måneders stabile forbrug - og det kån vi kun være tilfredse med. t 10

11 NYTÅR Nattehimlen er fløjlsblød og fuld af stlerner. Nytår nærmer sig, og nede pa Kærnehusets legeplads star den store haengepil 09 duver med sine lange nøgne grene hen over den snepletlede jord Når jeg kniber øinene tæi sammen, synes leg den lrgler et kænpe jljletræ, der er pyntet med hundreder af små og store hude hænder. Gavmildt skænket i årets løb af beboerne. når medierne har opfordret os til at qi' en hånd til ofrene for borgerkrige, naturkatastrofer og livstruende sygdomme. Eller simpelthen er givet uopfordret Desvæffe er prognoserne for det nye år heller ikke de allerbedste. Den økonomiske krise fortsænea, ledigheden vil stige, og med vores fortsatte forurening afjorden skal der nok dukke nye naturkatastrofer op. Så der vil være nok af ulykker, hvor vifortsat kan vise vores medfølelse ved at gi'en hånd. Og heldigvis har vi danskere som regel ler ved at komme trl lommerne. lvien når der næste gang falder et stjerneskud, viljeg ønske der idet kommende år vil være flere der ikke nøjes med medfølende støtte til pengeindsamlinger, men træder mere i karakter som aktive udfarende samfundsborgere. For kun gennem en ekstra pohlisk indsats kan vi forhindre, at antallet af sociale tragedier stiger yderligere. Godt nytår. annelise 2 c 11

12 Miljøprojekt, pris 70 mio kr Af Mosens/ 158 B Et Farum Midtputrkt veal et sejre slg tll fallit? Som bekendt omfatter Miuøpmjektet forskellige tiltag som l.ndsbyggefonden {LBF) støtter med 70 mio kr. Begejstringen for at bruge de 70 mio. I(I som LBF har stillet til radighed er Om pengene bruges til noget der gavner Midtpunktet, og hvilke dnftsomkostnirger det medfører i kom mende år, synes mindre væsentligt. At LBF ikke bde betåler, men optager lån i Fårum Midtpunlil til findsie ringen bliver iklre oplyst. Ej heler oplyses, at Farum Midtpunkt, nar lånet er åjviklet, til evig tid skal betale tilbåee td LBF med beiøb svarende til den ydelse LBF hd betalt i ajdrags Til blohådsmøde den 1. november stilede jeg spørgsmå om konseloenser af tiltag som KAB, Bolieselskabet og Blolaådet ånær som løsningen på, at Farum Midtpunkt kan overleve oc fremsta som attral<tiv og eftercpurgt bebyggelse at bo i. Hverken formand for boligselskabet eller formand for ajd.bestyrelsen {Blokådet} svarede på spørssmål om omfdget åf alledte omkostninger. un blev der svaret på, at øg t el-forbrug vd til at overse med ord om, at der virle blive ævendt lavenersi bskilde.. Der blev ikke svaret på, hvilke driftsomkostninger et akivitets ommde mellem blok A og blok 2r medfører. 12 EIer hvor mange gardmandstimer det fonentes at medgå til ren- og vedligeholdelse aj akivitetsomrade med 200, 3oo eller 5oo da8lige besøgende. Støjgener, uro os hærærk for nærtt'oende blæ ikke nåfl Omkostninger til slid og heerwærk blw ikke næint med et eneste ord. Et attraktit aktivitetsområde med månge daglise besøeend er udsat for betydeligt slid oe demed begrænset levetid. Der savnes oplysninser for huslejekonsekvensd til øgede driftsoml<ostninger og hensættelser til fomyelse. Besvårelser - eller rettere mangel på såmme, er at læse i Midtpunldet 455 side Den mdgeltutde besvarelse begundede genfremsættelse aj spørgsm:ålene til Blokrådsmøde den 4. december. Her blev besvarelse ajwist(!) Ved at acceptere alt hvad vi nides til af KAB, uæset støtte fra LBF der skal tilbagebetales af fremtidige beboere, tegner der sig et biuede d at Fa-rum Midtpunkt er ved at sejre sig til fallit. Betænk, at det er nuværende og fremtidige beboere der bærer den økonomiske risiko. Na.r KAB hd hæ vet rådsiv rhonord, har KAB ingen I t(r for udlejnins af bolig r i Fa Midt punkt til priu IA TIllE 5DAG A E G E5

13 Sejr giver ingen grund til bekymring AJ projellledet Christian Ttnrry', KAB Kære Mogens Dalboe Tak lor din interesse om det srore oe llgtise Mitjøprojekt, der peger på mange spændende og udviklende tii, tag i Farum Midtpunkt. Miljøprojektet drejer si8 blåndt an det om at skabe åbninger og om at forbedre muligheden for at komme oå Iångs af Faium Mrdrpunkt lra nordiil syd mod den komnende Dtads Då BybækArunden, at øge rrygheaen i pari<enngsnrveauet og srrtke sam_ menhængen mettem Farum Midt punkt og de omkringliggende nabobydele ved at åbne "flånkeme, os invitere folk ind tit Farum Midrpunl<t. Et andet stort og vigrigt element i projeklet er åbnins af en "porl' mod F.ederiksborgvej i blok A ved bus stoppestedet og læsehuset såmt at so'rke og udvikle al<tivitetspladsen, der netop ligger her, og som hd væ-.et forsømt i en arrække. Tankerne og intentioneme tor milø projekrers indhold e! netod blder fremlagt og godk ndt af btokrådet på to møder her i efteraret Blotaådets eodkerdelse har betv det, at der nu kan arbejdes vide;e med at få udviklet de skitserede tanker os intentioner i mitøprojektet. Det b tyder, at der i løbet afjanud oa februar 2013 vil btive annonceret og alholdt en uges workshop hvor alte bebo re, som er interesseret i m,t,ø projeket os i særdeleshed aktivireis pladsen, kan få lejlighed til sammen med arkitekterne ar påvirke indsatsen os få direkte indaydetse på udvik lingen a-l miljøprojekrer. r workshod pen vil der blive taaer stitlina LjL sel;e indhoidet af aj{tlutetspæken oe såedes oeså de afledte drittsmæssiee konselaenser det vil medløre i fo.n;f vedtiaeholdelse, renboldelse oa ud8rt ter tjl øaet belysning. NeLop j den lorbjndetse er der vigtigt, at man tænker sig om og indtænker de totaløkonomiske konsekvenser i tiitagene. Det bliver en spændende o8 giltig proces, som bliver yderlisere annonceret på et senere tidspunkr. Det er koffekt, at miljøprcjektets sennemførelse betales af lån, men oeså af driftsstøtteordninger fra L ndsbye gefonden, der således vil være med til også at finansiere de rimelise d.iftsmæssi8e konsekv nser, miljøhlrasene vrl medføre. Lånene os driftsstøtteordnineeme skal sikre. at der bliver gennemført de nødvendige tiltag, som vit lremtids og kvalitetssilce Famm Midtpunkt, så det også i fremtiden vil være et livligt og attraktirt område til giæde for beboeme. En tehdkalitet i lånefinansierinsen er, at lånene, der støttes aj Låids byggelonden med ydelsesstøtte, er 3o-arige: I modsætning ril lån optaset i forbindelse med byggeliets opførelse ophører ydelseme altså efter 30 ar. Det er således ikke besluttet endnu, hvordan miljøprojektet p.æcis skat designes. Det vil den fremtidige prc ces ded beboemes inddagelse i workshoppen rre med til ar gjve et rdgerpeg om, os det vil derlor være alt tor tidligr at udtåte sjg om mrtjø projekters eksakte indhold og konse Det er dog sikl<ert, at huslejen i Farum Midtpunlc, også efter mitjøpro Jektets gennemtørelse, vil være rime lig os konkurencedyetig. t 13

14 MANGE BOLDE I LUFTEN På den snedækkede runde plads oven for Sydtrappen står k ådge Åb de Men et par lille mul Først tge 1& Sede pu snebolde. net på forbi indtryk på ei ældre rkere i kha i en kla en yndig trappen, bryder r pigernes hoveder, Og der fulde af trang til køn, identitet og Men pigerne irriterede rundt og gir drengene fi Flere gange. Og oppe oven for annelise, 2 c. 14

15 Anderledes lys Af Ejennomskontorct I fo6indelse med, at der hele tiden sker forbedringer af lyskilder og teknik orrilcing belysning, alholder drift n et fogøg i p-ni!.eauet i blok 21 - i den del der er syd for stsnvejen. SNE Det handler mest om økonomi, da der er store summer at spare på LED bebsning - især i p-niveauet, fordi der h r er rigtig mange lysstofrør, som lyser en stor del af døgnet. Tidligere er der foretaget en spændingssænlming i vores p-omiåder, hvilket har medført en god bespar.else, som vi mener kan optimeres yd rligeæ med den nye telqrologi, der er til nådigh d i das. I dette forsøg erstattes de lysstofrør der siddff o! r kørevej n i p, området, med nye lysstofrør der er bei.æg lsesfølsomme. I lystændings tiden vil disse rør lyse med cå. 20 o/o af dercs kapacitet, hvis der ikke er noget der b væge! sig i p-omradet. Ved bevægelse vil røæne gå op pa tuld stfke og blive der, så længe der er bevægelse. Uden bevægelse vil de efter ca. 3 min igen dæmpes til de 20 o/0. FoGøget skal vise, om den slags lysdæmpning er noget mån kdr leve med. Der er ingen tvivl om at der er store besf:rels r at hente, hvis dette er brugbait for F.rum Midtpunld. Forsøget t enkes at kørc i en endnu ikke tidsbestemt periode og ska-l efterfølgerde evalueres aftmu. t o -o- " -o o ' o Himlen er dækket af blåsorte slqer, og mit hoved er tungt af sne. Sidder og venter på, at snevejret bryder løs, og hovedpinen letter Der tulder ganske vist enkelte spredte snefnug, men det batter ikke rigtigt, og jeg spekulerer på, hvordan jeg får hul på vejret. Jeg stikker forsigtigt en akupunkturnål ind i hovedet. Og det virker, hovedet punkerer, og sneen begynder at vælte ned.(ud). annelise, 2 c 15

16 BR-eag 456.a: Vak t økorodiudvalgct ForcIaassti/let: NiP-Ls, 1 1 2E Jeg melder mig som kandidat til den ledige post i økonomiudvalget. Mine forudsætninger for at påtage mig opgaven er en bred admidstrativ erfaring. Jeg er ikke bogholder, men har hajt det økonomiske ansvar i foreninger og vtksomieder. For at undgå misforsåelser: jeg holder mig til gældende lovgiqring og KAB bestemrnels r. Uddybende spørysmal kan sendes til Huslc e ko nse t Ttens er : Ingen 4&!9!qsbgs!9Ec: Blolaådet vælger Niels, 112E, tii økonomiud BR-sag 456.b: Driftsregustat 20l1-12 Foælagsstiuer: KAB og Blokrdds s ekrct anatet Sammen med dette nummer af bladet er udsendt et komprimeret regnskab: et 1æs -let-regnskab'. Bemærkl Driftsregnskabet viser et overckud på kr., som henlægges på konto for tab ved lejeledished os frafl ]tninser. Hvis du er interess ret i et komplet eksemplar af driftsregnskabet, kan det hentes ent n på Ejendomskontoret eller i BR-seketariatet. Du kan også rekvirere det i elel$onisk form ved at s nde en mail til E! ntuelle spørssmå til repnskabet kan oeså mailes til: blolaaadøfmm-midtdunkt.dk. Ddftsægnskåbet vil ikke blive gennemgaet punld for punkt på blokradsmødet, men der kar} s hfølgelig stilles spørgsmå til driftschef Frank Carlsen fra KAB. I n denstående gennemgang redegø rcs for regnskabets vigtigste punkter. I gennemgangen henvises til sidetålene i driftsregnskabet og til slde I OG 2 atåmoplysrirger om bebyggelsen Farum Midtpunkt har 1645 boliger, heraf 53 ungdomsboliger. Under erhrervslejemå hører lægerne, tandlægen, Næ$iksen og Spisehuset. Herudover er der institutioner, fællesfaciliteter, gaiagebure og lager- SIDE 3 otilbære udglfte? Nelaokapltahtdglfrat Ydelse til udamortiserede lå-n, da alle opdnde]ige lån er indfriet. ojientwe os a'drcfdste tdstftet Ejendotlsskøttene er il<ke steget. 16

17 vandafsifien (ir.kl mitjøafsin Etdeiigt vandregnskab vd endnu ikke udarbejdet for 2O11l12 ved regnskabsafslutning, os er de'for ikke medtåact. Dog er vandforbrug for vaskeriet beregnet og overført til de.espektive konti. Derfor negativt tal på denne konto. Vandresnskab for 2071/72 ii blive medtaget i regnskab 2012l13. Renorafion (inkl. miljøafgift) e. mindre end budgetteret. 2 Reneørins dækker pdmæft udgif ter til rengøringsfirmaer, vindues pudsning mv. He. er bruet lidt mindre end budgetteret. 5 Traktoromkostnineer: indeholder udgifter til diesel, vejsalt, u.ea og vægtatgifter er lidt mindre end buda Renholdelse diverse: udsifterne er i lighed med tidligere år mindre end Forsikrinlter et højete end budgette Afdelingens energiforbtull et min&e Administrationsbidrag til Furesø Ba' lissekkab et administrationsbidra get til XAB samt udgifter til drift af Furesø Bolissclskab. De olfcntlige og andre faste udgifter er på kr. mod budsettets kr. Vdriable udgliter Renholdelse, side 10 - note 3, dæk r Eiendomsfunktionærer: lønninger ti1 eårdmænd, foikene på Ejen domskontoret og åndet personale. Der er også indtæeter på denne konto: fleks. refusion af løn ved sygdom og kurser. På kontoen bog fø.es også overarbejdstimer i forbindelse med snerydning samt udgifter til sikkerhedsorganisation og f.ellestillidsmånd, arbejdsskadeforsik.ine

18 Bcmærkt Budget-overskridelsen på 8OO2. Merudgiften slyldes at opkald fra dørstatloneme ikke var medtaget i budeettet. Tilbage Ulslde 3 AlminÅelig uedlig elbldels e Udgifteme på konto 115 omfatter ikke-plånlagte udgifter - eksempelvis mindre snedkeffbejde, låse os nøgler dørpumper, gulvskader mv. Regnskabet viser i lighed med tidligere a! udgifter langt under det budgetterede. PlanJagl og pedodisk uedksetwldebe Udgifteme på konto 116 er åfholdt af afd linsens henlæsgelser, der anvendes til planlagte reparationer og I 2OI1-2OI2 er budgetteret med k. - der r brugt aa kr. ktdtldsættelse Ded frallatnhxg ml Udgifteme på konto 117 dækkes af opsparede midler (hen1æggelseme). Der er alholdt udgifter for kr. til den del af istandsættelsen, som afdelingen skal betale i frailttede l jlieheder. Beløbet er dækket åj henlæggelser. Kontoen til indvendig vedligeholdelse ved!ører den enkelte lejlisheds individuelle vedligeholdelseskonto. Kontoen kan anvendes til måle- og sulvlakerinssarbejder. På kontoen til indvendig vedligeholdelse er anvendt 1.aO7.144 kr. Beløbet er dækket af henlægselser. Drifi afjælk-svaskei Udgifteme har været på 54O.1O5 kr. Indtægterne (brugerbetåringen) har været på 896.O1a kr. På side 11, note 6 - ftemgår at ikke a e udgifter er medtaget, d t vil sige at overskuddet ikke I retvisende i forhold til omkosbingeme ved at driv vabifr af nwde- os selskabslotullet På sam'ne side er regnskabet for selskabslokalerne. Udgifteme er på kr. t jeindtægten er på Ic. Da ikke alle omkostning me ved at drive selskabslokalerne er udgiftsført, er underskuddet angiveligt lidt større end anført. Tilbage til side 3 Di,,erse udsifiet Div rse udgifter konto 119 Udgifterne på konto 119 er på Oa kr. mod d budgetterede OOO ln. Kontoen dækker udgrfter til beboerdemokatiet med mere. På side 12, note 8 er udgiit me udspecinceret. I lighed med tidligerc ar er diverse udgifterne mindre end budgetteret. Konto Afsat til uforudsete udgiftsstigninger er udelukkende et budgettal og anses for at være en bufler for eventuelle pdsstigninger. SIDE 4 Henlæggelser Henlæggelseme er opsparingen til at imødega årets udgiftff med. Opspa- 18

19 ringens størrelse beregnes efter pris På side 14, not 12 er en specinkation på henlæggelseme. De samlede henlæggels r er på la., heral er anvendt kr. De sar ede ordinærc udgifter er på 1O9.a lr. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedrørende lån til forbedrinesåibeider er mindre end budgetteret. 126 Afsk^il.nine på forbedrines erbgids er mindre end budgetterct. 127 Yd lser vedr. lårl til bvsinesskg{tr er lidt større end budsette- 129 os 13o 1ab Jell_:tatlyEias es leieledished er dækket af dispositionsfonden og henlæggelser. SIDE 5 INDTÆGTER Ordinære indtægter på ]d. er hsløe for boligeme, hyblerne, erhvervslejemå, institutioner, kældrc os samsebure mv. Renleindtæglene er ca. 3 mio. l(i. større end budgetteret. Andre ordinære indtaegter er et tilskud fra Furesø Bolieselskab på ls. til udbedring af g/ngende gulve. IÆje af antenneplads har givet os en indtægt på kr. Med indtægteme fra ua.sketiet, selskabslokaieme, og indsamling af indkøbsuogne kommer de odinære indtægter op på 143.6a5.223 kr. Med de ekstraordinære indtægter kornmer indtægterne op på i alt 144-5SO-424 k. 131 og 132 Rent udgifter og drifts- 134 Korrektioner fra tidligere ar. På side 13 er en specifikation. Komektionea pa kr. er huslejetab 201Ol11, som nu er medtaget som udgift i indevær nde regnskab. Samtidig er huslejetabet v drørende igangværende byggesager (PCB-sag og fras lg af Blok 12 og 13) kanaliseret ud på sageme og vil blive m d taget i bleger Anskabeme. De ekstraordinære udgifter er på a8 lg. D samlede udgifter er på i alt Oa7 kr.

20 stde 6{ Altiver og passiver - et øjebliksbillede af Faium Midtpunkts økonomi. stde 9-t4 Note-apparat. Der er i gennemgangen henvist til noteme. stoe Revisionens kommentarer til reanskabet. Revisionen har givet anledning til fo6ehold, da man påpeger en "væsendig dsiko for tab, der ikke k n dækkes af henlæggelser til tab ved lejeledighed oe ftåfl}1ninger'. stde 24 Oplistet o! rcigt ov r konti med ajvigels r. VEDHÆFTET LANGTIDSBUDGET Her kån nan følge udviklingen gennem de næste ti ar. IIt,,sleJekotlsekænse': Huslejekonsekvenser: Ingen - de har fundet sted for m re end et ar siden. Blokrådet tager driftsregnskabet 2r)11-2()12 tl] BR ag 456.c: Ref ningal.nj r for budgetmøde Forslag s stiuer : Niels I 1 2 E Denne blolddssag skal teme tvivl om hvad der besluttes, indstilles eller loves på det arliee budgetmøde. På tidligere møder er budgetudkastet blevet udleverct på selve mødet, hvilket vanskeliggør det for deltageme at!.udere de enkelte posters betj.dning. Uden referat mangler dokumentation for mødets indhold, der bår teks. været tvivl om n budgetpost på nøgle$r til 800kr. per dør og en udlejningsfremmende bevilling fra FURBO på 650 t.}ff. Usikkerheden, om det er budget præsentationen i MIDTPUNKTET eller et andet dokument der gælder, rår blotrcådet skal godkende budgettet, er ødelæggende for b toer- Derfor beslutter Blolaådet følgende. Mødedeltaeere tilsihes mulished for alhentning åf det at tuele budgetudkast dagen før mødet afholdes.. Nye budeetposter skal præsenteres s parat og efterfølgende indgå i Midtpunktets budget præsenta-. Regnskabsmæssige hensættelser, der får et underskud til at fremstå som et overskud, fo*lares og indgår i Midtpunldets budget. Der udarbejdes ref rat aj møderne i henhold til gældende regler. Husle'ekonsektE lje': Ingen, da eventuele omkostninger vil indså under de s nerele budset- Afatemnlnqstems: Retningslinjer for budgetmøde vedsom ovenfor beslsevet. 20

21 1. Godkendelse af dirigent (Jes/BR FUI 2. Godkend lse afdassorden {codk. u/benærkn.) 3. C'odkendelse aj referat fra november 2012 {Codk. u/benærkd.i 4. Meddelelser og debat: a. Indlæg fm gæste. b. Blohådets Forretningsudvale c. Andre udvalg 5. Bloknådssaser: (afstemningj a. Frieivelse ajmidler til ny FM,hjemmeside l2tlo/ol b. Regule.ins J bebo rindskud i Farum Midtpunkt lls/6/ol c. Frisivelse ajkåmpasnemidler (18/3/0) 6. Eventuelt STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER Blok l{ah Adr. Tcl fot Blok [arm A Gerd 2O6c Mdtha 2O4C Hails 222F Bjme 2osc B Manin J. l9h 60a ThonasN. 278 Steiten 31C 14 Nikolaj 57D Don 64E 15 Per 7OE 4499OOas 16 Erik aof Cæsten Ingen gæster Til st de ude! stemrneleu Frank carlsen/rrab Adr. Telefo! 21 Hame 1O3E 614a13a5 Nicolai ll2d 4O72Oa46 24 Thol!6 143F 25 Jes 15OD 26 Bente 168D Jål<ob lnge 262A Erlins 262^ 36 Anne Mette 2918 Michael 29OE r. Godkeadelse af dlrkeet JeS/BR-FU blev sodkendt som dirigent. 2. codke(t lse af dsgsord r Dagsordener blev godkendt uden be 3. Gorlleldetse af rcfelat frå noweber 2Ol2 Referatet bl v godkendt uden be 4. Meddereher og debat 4.a l^dtæg Jrø s:ester Ingen gæster på dette møde. 4.b Bloknå.tete Forættttngsudt dls Fiernvarmepriserlre BR-FU holdt i sidste uge igen møde med Thomas & JaLob, der sidder i r:jemvmeselskab ts bestjrelse med mandat på vegne af 'De almene Bolisorganisationers F:jem%rmeudvalg i Farum (ABF). 21

22 Fomålet med mødet var: - at få en orientering om hvor langt best]'relsen ei nået i forhmdlin seme om temelse a.f 26 % stisningen, det vil sige få aftålt en dden afre8ningsmodel end den nuværende som har vist sig ikke at v.ere - at tilkendegive at BR-FU mener at vejen frem er et samarbejde med alle parter langs forsyningslinjen Hilercd/Værløse oc videre mod Vestforbrændingen. BR FU rft oplyst at forhandlingeme med Hilt rød qemvarmeværk stadig pågar. BR FU præciserede overfor Thomas og Jakob at fomålet med udvalgets arbejde, jf. Vedtæsteme for De almene Boligorganisationers Ddnvåme udralg i Farum S 3 blandt andet er: at silae lejemes interesser i Farum Fljemlarme A.m.b.a. at sikre ligeligheden mellem ajtasere åf v:]me f.a Farum Fjemvar - at silse lavest mulige pnser fo. Flmm Fjemvlrme A.m.b.a.'s var- Da Farum Midtpunlt aftager over 30 % af vmeforslminsen fra lemvarmeværket er vi som storkunde m get alhængig aj, at der blandt andet ikke indbetales for meget i a conto bidrag samt seb'følgelig a! værkets leverandører lev rer tit mårkedsprisen. Hvis der ikke er overensstemmelse melem a conto indb taringeme og prisen for køb åf enerei, skal a conto bidraget stral<s resuleres. BR FU kan under irgen omstændigheder aæeptee, at der ophobes yderligere kapital i varmeværket med henblik på investering i et seotemi proj kt i eget regi, da vi er meget bekymret for både omkost ninger og risici ved dette pmjek- BR FU er åj den menine at et eeotermi pmjekt bør udvikles i samarbejde med de andre selskaber lanss forsyninsslinjen. Debqt: Thomas/ABF - indledte med at lortælle flg.: Der ophobes ikke kapital i Farum Eem rmeværk eftersom eiesninsen til levetudøren ( eme) er i ol Iensstemmelse med a conto indbetålin Hvad angår priser og de kontaktri ge bindingd til Hillerød, opbste Ja kob/abf, at der sktivt lorhåndles med både Hilterød og V stforbrn dingen og supplerede Thomas: Kontrakten kender vi, hvad anga.r vilkårene er de forelagt Energitilsynet. Fra saten blev tiftendegivet: At fokus er på 26 % stigningen. Hvorfor skat Farum Fjemvmes kunder betale ekstremt meget mere for enersi end lemvamekundeme i Værløse og Hillerød? - Blokådet foruent r, at der samarbejdes med åndre temvann værker om loryningsliden mellem Vestforbrændingen og Hilerød. Hvad dgd seotermi-projektet, er det et spændende prcjeki - nen, der skal samaibejdes med åndre selskaber omlaing forundersøgelser og etablering åf et sådant projelt. Andre hd lidt betragtelige tab på lignende projekter. D batten viste, at der fra blol<xådets side er en forentning til vore repræsentanter i ABF om at vise besindished. Farum Midtpunk, der åftager ove. 30 % aj ydelseme fra Farum F:jemvmeværk har ikke brede nok skuldre til at kunne bære yderligere omkostninser - tværtimod, skal pnsen på rme ned. Farlrm Midtpunld lorventer et snarligt forhåndlingsresultat der peee. i denne retning. 22

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 til blokrådsmødet tirsdag den 3. september 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 459 til blokrådsmødet torsdag den 4. april 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 5. marts 2013 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet.

Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet. Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet. DAGSORDEN MIDTPUNKTET 465 til blokrådsmødet tirsdag den 5. november 2013 kl. 19 30 1.

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 471 til blokrådsmødet tirsdag den 6. maj 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. april 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere