ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation 14 Hoved- og nøgletal for koncernen 17 Årsregnskab 1. januar 31. december 2009 Koncernregnskab Resultatopgørelse 18 Totalindkomst 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 22 Pengestrømsopgørelse 23 Oversigt over noter til årsregnskabet 24 Noter 25 Moderselskabsregnskab Resultatopgørelse 66 Totalindkomst 67 Balance 68 Egenkapitalopgørelse 70 Pengestrømsopgørelse 71 Oversigt over noter til årsregnskabet 72 Noter 73 1

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for Klimax A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen giver et retvisende billede af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 23. februar 2010 Direktion BENT HESTEHAUGE Bestyrelse BENT AAGE PETERSEN HANS HOLGER THERP LEIF JEPPESEN Formand Næstformand PREBEN HADBERG BENT ROLAND NIELSEN Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen, den / 2010 Dirigent 2

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Klimax A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Klimax A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 omfattende, resultatopgørelse, totalindkomst, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, samt ledelsesberetning for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 23. februar 2009 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB CLAUS KOSKELIN Statsautoriseret revisor JAN MOLDRUP Statsautoriseret revisor 3

5 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger Selskabet Klimax A/S Uraniavej Horsens Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Direktion Bestyrelse Revisor Bent Hestehauge Bent Aage Petersen - formand Hans Holger Therp - næstformand Leif Jeppesen Preben Hadberg Bent Roland Nielsen Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kvæsthusgade København K Finanskalender Ordinær generalforsamling 9. april 2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 12. maj 2010 Periodemeddelelse 2. kvartal 24. august 2010 Periodemeddelelse 3. kvartal 11. november

6 LEDELSESBERETNING Koncernoversigt Klimax A/S Danmark* 100 % (Associeret selskab) 100 %* 100 % 32,83 % Etiflex Holding B.V. Holland, med datterselskaber LPS Labels Ltd.** England Wäsch GmbH. *** Tyskland 2Trace A/S Danmark 100 % Stampiton Labels Ltd. England, med datterselskaber * Klimax A/S har indgået aftale med Etik-Tryk ApS, Taastrup om køb af selskabets aktiver. Overtagelse skete den 1. august Klimax A/S har indgået aftale med Interket DK A/S, Stenløse om køb af alle virksomhedens aktiviteter. Overtagelse skete den 1. september **Klimax A/S har købt de resterende 26 % af aktiekapitalen i det engelske selskab LPS Labels Ltd. og ejer nu 100 % af aktiekapitalen i LPS Labels Ltd. *** Klimax A/S har erhvervet Wäsch Labels & Systems GmbH i Gehrden ved Hannover. Der er tale om et etableret selskab, som med overtagelse den 15. oktober 2009 har erhvervet alle aktiver fra Wäsch Etiketten GmbH under konkurs. 5

7 LEDELSESBERETNING Årsberetning Hovedaktiviteter Klimax-koncernen har to hovedaktiviteter: Salg og produktion af selvklæbende etiketter i store, mellemstore og små oplag. Fleksibel emballage i små og mellemstore oplag. Klimax har herudover interesse i systemområdet gennem en betydelig ejerandel i 2Trace A/S. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Året 2009 har været et meget vanskeligt år for Klimax, men det har samtidig været året, hvor der er gennemført gennemgribende foranstaltninger for at sikre en stærk virksomhed, der vil markere sig positivt, når finanskrisen klinger af. Året har blandt meget andet været præget af følgende forhold: Globalt stort fald i forbruget af etiketter grundet finanskrisen og en deraf følgende hård priskonkurrence. Kapaciteten i alle enheder blev tilpasset til den nye markedssituation, og en del medarbejdere har måttet forlade virksomhederne. Der blev truffet beslutning om sammenlægning af de to produktionsenheder i England, og de beregnede omkostninger hertil er driftsført. Samtidig opkøbtes de resterende minoritetsaktier i LPS Labels Ltd. Salget i Danmark, Tyskland og Holland blev styrket gennem opkøb af aktiviteterne i Etik- Tryk, Interket og Wäsch Etiketten under konkurs, og som følge heraf steg såvel omsætning som effektivitet kraftigt i sidste kvartal. Klimax A/S solgte sin domicilejendom i Horsens og indgik aftale om leje af ejendommen på markedsvilkår. Optagelse af et konvertibelt ansvarligt lån på 10 mio. kr. til finansiering af de tilkøbte aktiviteter. Omsætningen i 2009 steg med 13 mio. kr. til 269 mio. kr. Stigningen dækker imidlertid over et væsentligt fald i afsætningen grundet finanskrisen, og en endnu større stigning ved ny omsætning fra tilkøbte aktiviteter i årets sidste del. Omsætningen i 4. kvartal udgjorde således ca. 86 mio. kr., hvilket svarer til en stigning i kvartalet på 25 %. En stigning som forventes at fortsætte ind i Der realiseredes et om end forventet, så dog utilfredsstillende resultat på 2,6 mio. kr. mod et overskud på 12,6 mio. kr. i Overskuddet i 2008 var præget af væsentlige engangsindtægter på i alt 9,2 mio. kr. Bag underskuddet i 2009 dækker sig særlige udgifter ved hensættelse til sammenlægningsomkostninger i England på 4,7 mio. kr., betaling af samt hensættelse til fratrædelses- og omstruktureringsomkostninger mm. bl.a. i forbindelse med opkøb på 4,8 mio. kr., tab på ejerandel i det associerede selskab 2Trace A/S på 1,7 mio. kr., hvoraf en stor del skyldes ændring i regnskabsopgørelsen, samt en fortjeneste ved salg af domicilejendommen på 6,4 mio. kr. - i alt netto engangsudgifter i 2009 på 4,8 mio. kr. 6

8 LEDELSESBERETNING Klimax Danmark Omsætningen af etiketter produceret i Danmark har været under pres ikke alene på volumen, men også på priserne. Omsætningen i perioden er på indeks 92, hvilket svarer til et omsætningstab på ca. 6 mio. kr. Der har i 2009 været stort set de samme kunder som i foregående år, men grundet aktivitetsniveauet i markedet har behovet for etiketter været mindre. Dette har forårsaget en overkapacitet i markedet, som er blevet forsøgt solgt til lavere priser. Tilkøbet af omsætningen fra Interket og Etik- Tryk har bidraget positivt til den danske omsætning i sidste halvdel af året. Integrationen af de to virksomheder i Klimax er nu afsluttet. Alle engangsomkostninger relateret til opkøbene er driftsført i Den tætte opfølgning af salg samt sikring af optimal effektivitet pågår fortsat. Etiflex Holland Den omsætningsnedgang som startede i 4. kvartal 2008 fortsatte som forventet i 2009, og for året som helhed faldt omsætningen fra 10,5 mio. i 2008 til 8,6 mio. i Tilkøbet af Interket i Danmark, hvoraf den største del af omsætningen skal produceres hos Etiflex, vil få væsentlig effekt i 2010, og den vil igen sikre god udnyttelse af kapaciteten i Etiflex. LPS og Stampiton, England LPS og Stampiton havde i 2009 en omsætning på 12,5 mio.. Dette er en fremgang på 32 % i forhold til foregående år, hvor Stampiton dog ikke indgik hele året. Tilkøbet af Stampiton har som ventet været en god investering med en fuldårsomsætning på ca. 7 mio.. Det engelske marked er stadig meget konkurrencepræget, og som følge af at en af de store kunder i LPS er gået i betalingsstandsning, samt at der i Stampiton er ledig kapacitet, er det besluttet at konsolidere de to virksomheder i Stampitons facilitet i Manchester. Omkostningerne til denne flytning er inkluderet i rapporten for 2009, og sammenlægningen forventes afsluttet i løbet af 1. kvartal Wäsch Tyskland Wäsch opererer i et andet af Europas konkurrencemæssigt hårde markeder inden for kontoretiketter. Klimax overtog virksomheden, efter at den havde været under administration i 9 måneder. I den periode, Wäsch har været en del af Klimax, har Selskabet levet op til forventningerne med hensyn til omsætning og indtjening. Fokus i virksomheden er at få genetableret tilliden fra de mange kunder, der naturligvis har været udsat for en ikke optimal service i den periode, hvor virksomheden var under administration. Wäsch har allerede i 2009 overskud, hvilket underbygger, at investeringen, der primært omfatter ejendom og maskiner, er vellykket. Forventning til 2010 Som følge af dels de gennemførte akkvisitioner og dels en mærkbar opblødning i finanskrisen forventes en betydelig stigning i omsætningen i 2010 i størrelsesordenen %, svarende til en forventet omsætning i intervallet mio. kr. Stigningen er på niveau med det i 4. kvartal 2009 realiserede. Omsætningsstigningen medfører, at kapaciteten udnyttes mere effektivt, og det vil muliggøre en væsentlig stigning i resultatet i Der forventes således et resultat før skat på ca. 10 mio. kr. 7

9 LEDELSESBERETNING Koncernens rente-, valuta- og kreditrisici Bestyrelsen har løbende fokus på de finansielle risici, som koncernen opererer under. De finansielle risici styres ved anvendelse af drifts- og likviditetsbudgetter. Salg til og i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for EUR og GBP. Selskabet har valutalån i CHF. Det medfører risiko for kursudviklingen for CHF. Det er ikke selskabets politik at afdække kommercielle valutarisici indenfor EU. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. Klimax tilstræber at reducere kreditrisikoen på debitorer. Der foretages en kreditvurdering af kunder inden salg. Da der generelt handles med relativt store velestimerede kunder, er der ikke stor kreditrisiko på tilgodehavender fra salg. Klimax anvendelse af papir som råvarer medfører grundet de i perioder væsentlige prissvingninger en særlig risiko, idet prisstigningerne kun i begrænset omfang kan indregnes i prisen på de færdige produkter. Der er løbende fokus på papirmarkedet, så der kan reageres, såfremt en mangelsituation opstår. Følsomheden på resultat før skat af henholdsvis 1 %-point stigning og fald i kurs- og renteudviklingen udgør (mio. kr.): % -1 % +1 % -1 % +1 % -1 % EUR -0,0 0,0-0,2 0,2-0,2 0,2 CHF -0,0 0,0-0,1 0,1-0,1 0,1 GBP 0,1-0,1 0,0-0,0 - - Rente 0,9-0,9-0,8 0,8-0,7 0,7 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke koncernens finansielle stilling. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Redegørelsen for samfundsansvar for koncernen dækker regnskabsperioden 1. januar 31. december Klimax arbejder som udgangspunkt ikke med centralt bestemte politikker på et område som samfundsansvar, men kan oplyse følgende: Miljø og klimamæssige forhold Selskabet har udarbejdet en samlet strategi for koncernens miljøarbejde. Til styring af de miljømæssige forhold er der i denne forbindelse blevet udarbejdet en miljøpolitik med tilhørende målsætninger. 8

10 LEDELSESBERETNING Vidensressourcer og Sociale forhold mv. For til stadighed at kunne levere løsninger er det afgørende, at selskabet kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt kvalifikationsniveau i produktionen. Det er målsætningen, at virksomheden har den nyeste viden samt hurtig omstillingsevne. Som mål herfor er medarbejdersammensætning og medarbejderomsætning vigtige indikatorer. Anti-korruption Koncernen søger at have en høj etisk standard i måden, hvorpå der drives forretning. Der er ikke kendskab til tilfælde af korruption, men der er ingen egentlig politik for håndtering og bekæmpelse af korruption. Leverandørstyring Koncernen har ingen politik for leverandørstyring i forhold til samfundsansvar, men handler primært med internationalt anerkendte leverandører. Samlet vurdering Koncernen har ikke arbejdet aktivt med samfundsansvar i regnskabsåret, ligesom det ikke forventes at blive et fokusområde i Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelsen for virksomhedsledelse for koncernen dækker regnskabsperioden 1. januar 31. december Klimax A/S bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende - og mindst en gang om året - om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er blandt andet aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, værdipapirhandelsloven, Dansk Autoriseret Markedsplads anbefalinger, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse og med samme internationale rækkevidde som Klimax. På dette grundlag er udviklet og vedligeholdes løbende en række interne procedurer, der skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. Aktionærer og Klimax A/S Klimax søger løbende at informere aktionærerne om relevante forhold og at muliggøre dialog med selskabets aktionærer. Dette sker blandt andet ved offentliggørelse af nyheder, halvårsrapporter og årsrapporter samt på generalforsamlinger. Selskabets hjemmeside samt opdateres løbende med offentliggjort information. 9

11 LEDELSESBERETNING Bestyrelsen vurderer løbende, om selskabets kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet lønsom vækst. Selskabets vedtægter indeholder ingen grænser for ejerskab eller stemmeret. Hvis der fremsættes et tilbud om overtagelse af selskabets aktier, vil bestyrelsen forholde sig hertil i overensstemmelse med lovgivningen. Selskabets aktier er ikke opdelt i klasser. Der er ingen aktionærer, som har bestemmende indflydelse på selskabet. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabets bestyrelse lægger vægt på, at aktionærerne får en detaljeret orientering og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres til de navnenoterede aktionærer mindst otte dage forud for afholdelsen, således at aktionærerne har mulighed for at forberede sig. Alle aktionærer har ret til at deltage i og stemme eller afgive fuldmagt ved generalforsamlingen jf. vedtægterne, ligesom der er mulighed for at fremsætte forslag til behandling. Aktionærer kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til andre for hvert punkt på dagsordenen. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det ønskes af aktionærer, som besidder 10 % eller mere af aktiekapitalen. Regler for ændring af vedtægter Klimax A/S vedtægter kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Beslutning om ændring af vedtægter er alene gyldig, såfremt den vedtages af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Beslutning om vedtægtsændringer, hvorved aktionærernes forpligtelser overfor selskabet forøges, er kun gyldig, såfremt de vedtages af samtlige aktionærer. Beslutning om vedtægtsændringer vedrørende aktionærernes ret til udbytte, aktiernes omsættelighed, aktieindløsning, udøvelse af stemmeret samt ulige spaltning kræver i visse tilfælde tiltrædelse af mindst 90 % af såvel de afgive stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Interessenterne og Klimax A/S Klimax A/S søger løbende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessegrupper, idet sådanne relationer vurderes at have væsentlig og positiv betydning for koncernens udvikling. Relationerne skal sikre, at oplysninger af betydning for blandt investorer, medarbejdere og myndigheder tilgår disse og offentliggøres i overensstemmelse med regler og aftaler. Kommunikationen med investorer og aktieanalytikere varetages af selskabets direktion og bestyrelse. 10

12 LEDELSESBERETNING Interne regler for handel med Klimax A/S aktier og intern viden Bestyrelsen i Klimax har fastsat og vurderer løbende regler for direktørers og medarbejderes handel med aktier og behandling af intern viden i henhold til de regler, der gælder for børsnoterede selskaber. Bestyrelsens arbejde Bestyrelserne i Klimax A/S og dets datterselskaber påser, at direktionerne overholder de af bestyrelserne besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Orienteringen fra direktionerne i de respektive selskaber sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig løbende rapportering. Denne rapportering omfatter blandt andet udviklingen i omverdenen, virksomhedens udvikling og lønsomhed samt den finansielle stilling. Bestyrelsen i Klimax A/S mødes efter en fastlagt mødeplan. I perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om selskabets og koncernens resultat og finansielle stilling, og der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt forholdene tilsiger det. Bestyrelsens forretningsorden fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for disse parters kommunikation i øvrigt. Forretningsordnen gennemgås og vurderes årligt af bestyrelsen og tilpasses løbende til selskabets situation. Bestyrelsen drøfter i overensstemmelse med EU s 8. direktiv regnskabs-, revisions- og kontrolmæssige forhold med selskabets revision og direktion. Der er på denne baggrund ikke nedsat revisionsudvalg i Klimax A/S. Bestyrelsens sammensætning og regler for udpegning og udskiftning Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen finder antallet af medlemmer hensigtsmæssigt. Ingen af bestyrelsens medlemmer deltager i den daglige ledelse af koncernen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af et år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer har alle en erhvervsmæssig baggrund. Denne sammensætning sikrer hensigtsmæssig bredde og erfaringsgrundlag i bestyrelsens tilgang til opgaverne, og bestyrelsen vurderer, at den er medvirkende til at sikre kvalificerede overvejelser og beslutninger. Bestyrelsen vurderer løbende, om der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetence i forhold til opgaverne. Bestyrelsens beføjelser Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til - indtil den næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for aktierne på Dansk AMP. Bestyrelsen har ikke planer om at udnytte beføjelser udover de foretagne køb og salg i

13 LEDELSESBERETNING For at styrke selskabets kapitalgrundlag og med henblik på at opkøbe etikettrykkerier indenfor selskabets markedsområde, og dermed medvirke til en konsolidering indenfor branchen, har generalforsamlingen givet bestyrelsen myndighed til at udstede konvertible lån med en hovedstol på nominelt minimum 5,0 mio. kr. og nominelt maksimalt 10,0 mio. kr. til en årlig rente på 8 % p.a. og med en konverteringsret for indehaverne af de konvertible obligationer a kurs 25, svarende til stk. aktier a 10,00 kr. i Klimax A/S, for et konverteret beløb på 5,0 mio. kr., og således at stykantallet af aktier forøges forholdsmæssigt, ved et større konverteret beløb end 5,0 mio. kr. Krav om konvertering kan fremsættes af indehaverne af de konvertible gældsbreve i perioden fra 1. oktober 2012 til 2. januar Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget til at udbyde de konvertible gældsbreve i et lukket forum, hvorved forstås en indbudt investorkreds på under 100 i antal og uden fortrins- og fortegningsret for de nuværende aktionærer, da de indbudte lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve ønskedes udbudt til større enkeltstående investorer, i overensstemmelse med aktieselskabslovens 29, stk. 3. De udstedte konvertible gældsbreve bærer påtegning om, at de ikke kan noteres eller omsættes på et reguleret marked i et EU/EØS-land, i overensstemmelse med lov om værdipapirhandel. Bestyrelsen bemyndigedes til at fastsætte et mindstebeløb på kr. for så vidt angår de udbudte lån hertil svarende konvertible gældsbreve modsvarende stk. aktier a 10,00 kr. ved en senere konvertering til ovennævnte tegningskurs, der er fastsat som gennemsnittet af den nuværende aktiekurs på Dansk AMP og Aktietorget, i overensstemmelse med aktieselskabslovens 29, stk. 3. I tilfælde af overtegning blev bestyrelsen bemyndiget til at vælge mellem de indkomne tilbud. De konvertible gældsbreve udstedes mod kontant indbetaling og er ansvarlig kapital, der træder tilbage for øvrige gældsforpligtelser i moderselskabet. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 2. januar 2013 at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse og på vilkår, at de nye aktier skal være omsætningspapir, de skal registreres i Værdipapircentralen og de skal lyde ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. De nye aktier skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier, fra kapitalforhøjelsens registrering. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Bestyrelsen har i 2009 udnyttet bemyndigelsen til at tegne konvertible gældsbreve, og der er tegnet nom. 10 mio. kr. Direktionen Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør og om nødvendigt andre direktionsmedlemmer, der indgår i den samlede direktion. Under ledelse af den administrerende direktør har direktionen ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de strategiske planer. Direktionens medlemmer er ikke medlemmer af bestyrelsen, men deltager normalt i bestyrelsesmøderne. Vederlag til ledelsen Generalforsamlingen har den 10. april 2008 vedtaget følgende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til ledelsen: Der kan tildeles incitamentsaflønning til selskabets direktion. 12

14 LEDELSESBERETNING Selskabets bestyrelse modtager ikke incitamentsaflønning og er derfor ikke omfattet af retningslinjerne. Incitamentsaflønning kan bestå af bonusordninger og resultatkontrakter. Tildeling af incitamentsaflønning sker ud fra en vurdering af at opnå størst mulig værdiskabelse for selskabet. Incitamentsaflønning må ikke overskride ½-delen af direktionens faste årlige gage og må samlet for selskabet maksimalt udgøre kr. 1,0 mio. pr. regnskabsår. Væsentlige aftaler med ledelsen Der er ingen bestemmelser om godtgørelse eller lignende til direktionen i forbindelse med en overtagelse af selskabet. Væsentlige aftaler, der ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres Der er ingen aftaler, der ophører til genforhandling, hvis kontrollen med selskabet ændres. Politik for udbytte Klimax er i en vækstfase, der finansieres med egne midler og lån. Det er som følge heraf ikke Klimax politik på nuværende tidspunkt at udlodde udbytte. Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med selskabets aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, forsikrings- og miljøforhold samt efterlevelse af konkurrencelovgivningen. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for virksomhedens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Virksomhedens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. 13

15 LEDELSESBERETNING Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt virksomhedens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen har vedtaget procedurer mv. for væsentlige områder inden for regnskabsaflæggelsen. Overholdelse indskærpes løbende, og der foretages løbende stikprøvevis overvågning og kontrol af overholdelsen. Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Risikovurdering Bestyrelsen foretager mindst én gang årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen stilling til risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes, med henblik på at reducere og/eller eliminere sådanne risici. I den forbindelse drøftes ledelsens eventuelle incitament/motiv til regnskabsmanipulation eller anden besvigelse. Revision Til varetagelse af aktionærernes og offentlighedens interesser vælges på den årlige ordinære generalforsamling et statsautoriseret revisionsfirma efter bestyrelsens indstilling. Revisorerne aflægger rapport til den samlede bestyrelse herunder umiddelbart efter konstatering af eventuelle forhold, som bestyrelsen bør forholde sig til. Forud for indstilling til valg på generalforsamlingen foretager bestyrelsen i samråd med direktionen en vurdering af revisors uafhængighed, kompetencer mv. Aktionærinformation Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr., svarende til stk. aktier a 10 kr. Aktierne er noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S under fondskode DK Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Det samlede antal stemmerettigheder i selskabet er (svarende til én stemme pr. aktie a nom. 10 kr.). Alle aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen. 14

16 LEDELSESBERETNING Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejere af minimum 5 % af stemmerne og dermed minimum 5 % af aktiekapitalen: Navn Nominel ejerandel Ejerandel Dan-Unite A/S Tulipanparken Horsens Andel af stemmer stk. 20,65 % 20,01 % F. E. Bording A/S Turbinevej Herlev Broinvest Ejendomsanpartsselskab Clarasvej 6B 8700 Horsens Hadberg Invest ApS Nordlyvej Klampenborg Leif Varberg ApS Strynøvænget Kolding stk. 18,16 % 17,67 % stk. 6,53 % 6,32 % stk. 5,16 % 5,00 % stk. 5,16 % 5,00 % 15

17 LEDELSESBERETNING Fondsbørsmeddelelser Der er udsendt følgende fondsbørsmeddelelser i 2009: Meddelelse februar Årsregnskabsmeddelelse 2008 Meddelelse april Indkaldelse til generalforsamling Meddelelse 7. april Årsrapporten 2008 Meddelelse april Generalforsamlingsreferat Meddelelse april Oplysning om insideres transaktioner Meddelelse maj Storaktionærmeddelelser Meddelelse 5. maj Vedtægter for Klimax A/S pr. 17. april 2009 Meddelelse maj Kvartalsredegørelse for 1. kvartal 2009 Meddelelse maj Analyse af Klimax A/S Meddelelse juni Oplysning om insideres transaktioner Meddelelse juni Oversigt over offentliggjorte oplysninger Meddelelse juni Notering på Aktietorget, Sverige Meddelelse juli Mangold Fondskommission Ny likviditetsgaranti Meddelelse juli Klimax køber Etik-Tryk, Taastrup Meddelelse august Forsat opkøb og overtagelse af Interket i Sverige Meddelelse august Halvårsrapport 2009 Meddelelse september Klimax køber Wäsch System & Labels GmbH Meddelelse oktober Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Meddelelse oktober Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse 12. oktober Vedtægter for Klimax A/S Meddelelse november Tegning af konvertible obligationer Meddelelse november Kvartalsredegørelse for 3. kvartal 2009 Meddelelse december Sammenlægning af produktion i England Meddelelse december Oplysning om insideres transaktioner Meddelelse december Storaktionærmeddelelse Meddelelse december Finanskalender Meddelelse december Storaktionærmeddelelse Meddelelse december Oplysning om insideres transaktioner 16

18 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal for koncernen () Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Driftsresultat før særlige poster Særlige poster Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Selskabets andel af resultatet Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investering, netto Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansiering Nøgletal Bruttomargin 23,1 % 23,4 % 25,2 % 40,1 % 33,2 % Overskudsgrad 2,0 % 3,4 % 4,3 % 4,3 % 5,4 % Afkastningsgrad 2,6 % 4,6 % 6,0 % 6,0 % 8,1 % Aktiver/egenkapital 25,4 % 30,1 % 30,0 % 32,1 % 32,5 % Forrentning af egenkapitalen -3,6 % 20,2 % 12,0 % 19,6 % 13,8 % Seneste handel på Dansk AMP Indre værdi pr. aktie (I/V), kr. 26,9 28,7 23,9 21,0 14,5 Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. -1,0 5,8 2,9 4,1 2,0 Antal heltidsansatte (gns.) ) Aktiernes stykstørrelse blev ændret fra kr. 100 til kr. 10 i ) Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 17

19 KONCERNENS RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Note Omsætning Direkte omkostninger BRUTTORESULTAT Personaleomkostninger 2, Andre eksterne omkostninger Afskrivninger DRIFTSRESULTAT FØR SÆRLIGE POSTER Særlige poster RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed efter skat Resultat af ophørte aktiviteter efter skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT

20 KONCERNENS TOTALINDKOMST 1. JANAUR DECEMBER Note ÅRETS RESULTAT JF. RESULTAT- OPGØRELSEN Anden totalindkomst indregnet direkte på Egenkapitalen: Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder ANDEN TOTALINDKOMST ÅRETS TOTALINDKOMST Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Fordeling af anden totalindkomst Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser NØGLETAL Resultat pr. aktie (EPS Basic) af nom. kr. 10 Forsættende og ophørte aktiviteter -0,97 5,79 Forsættende aktivitet -0,97 2,11 19

LABELLING & FLEXIBLE PACKAGING

LABELLING & FLEXIBLE PACKAGING KLIMAX A/S LABELLING & FLEXIBLE PACKAGING HALVÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Ledelsesberetning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

LABELLING & FLEXIBLE PACKAGING

LABELLING & FLEXIBLE PACKAGING KLIMAX A/S LABELLING & FLEXIBLE PACKAGING ÅRSRAPPORT 2008 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LABELLING & FLEXIBLE PACKAGING

LABELLING & FLEXIBLE PACKAGING KLIMAX A/S LABELLING & FLEXIBLE PACKAGING ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 (UDDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2008) CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup

Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 28 29 68 86 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 2016 Dirient 1 171 7/( '4

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere