ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation 14 Hoved- og nøgletal for koncernen 17 Årsregnskab 1. januar 31. december 2009 Koncernregnskab Resultatopgørelse 18 Totalindkomst 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 22 Pengestrømsopgørelse 23 Oversigt over noter til årsregnskabet 24 Noter 25 Moderselskabsregnskab Resultatopgørelse 66 Totalindkomst 67 Balance 68 Egenkapitalopgørelse 70 Pengestrømsopgørelse 71 Oversigt over noter til årsregnskabet 72 Noter 73 1

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for Klimax A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen giver et retvisende billede af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 23. februar 2010 Direktion BENT HESTEHAUGE Bestyrelse BENT AAGE PETERSEN HANS HOLGER THERP LEIF JEPPESEN Formand Næstformand PREBEN HADBERG BENT ROLAND NIELSEN Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen, den / 2010 Dirigent 2

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Klimax A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Klimax A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 omfattende, resultatopgørelse, totalindkomst, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, samt ledelsesberetning for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 23. februar 2009 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB CLAUS KOSKELIN Statsautoriseret revisor JAN MOLDRUP Statsautoriseret revisor 3

5 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger Selskabet Klimax A/S Uraniavej Horsens Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Direktion Bestyrelse Revisor Bent Hestehauge Bent Aage Petersen - formand Hans Holger Therp - næstformand Leif Jeppesen Preben Hadberg Bent Roland Nielsen Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kvæsthusgade København K Finanskalender Ordinær generalforsamling 9. april 2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 12. maj 2010 Periodemeddelelse 2. kvartal 24. august 2010 Periodemeddelelse 3. kvartal 11. november

6 LEDELSESBERETNING Koncernoversigt Klimax A/S Danmark* 100 % (Associeret selskab) 100 %* 100 % 32,83 % Etiflex Holding B.V. Holland, med datterselskaber LPS Labels Ltd.** England Wäsch GmbH. *** Tyskland 2Trace A/S Danmark 100 % Stampiton Labels Ltd. England, med datterselskaber * Klimax A/S har indgået aftale med Etik-Tryk ApS, Taastrup om køb af selskabets aktiver. Overtagelse skete den 1. august Klimax A/S har indgået aftale med Interket DK A/S, Stenløse om køb af alle virksomhedens aktiviteter. Overtagelse skete den 1. september **Klimax A/S har købt de resterende 26 % af aktiekapitalen i det engelske selskab LPS Labels Ltd. og ejer nu 100 % af aktiekapitalen i LPS Labels Ltd. *** Klimax A/S har erhvervet Wäsch Labels & Systems GmbH i Gehrden ved Hannover. Der er tale om et etableret selskab, som med overtagelse den 15. oktober 2009 har erhvervet alle aktiver fra Wäsch Etiketten GmbH under konkurs. 5

7 LEDELSESBERETNING Årsberetning Hovedaktiviteter Klimax-koncernen har to hovedaktiviteter: Salg og produktion af selvklæbende etiketter i store, mellemstore og små oplag. Fleksibel emballage i små og mellemstore oplag. Klimax har herudover interesse i systemområdet gennem en betydelig ejerandel i 2Trace A/S. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Året 2009 har været et meget vanskeligt år for Klimax, men det har samtidig været året, hvor der er gennemført gennemgribende foranstaltninger for at sikre en stærk virksomhed, der vil markere sig positivt, når finanskrisen klinger af. Året har blandt meget andet været præget af følgende forhold: Globalt stort fald i forbruget af etiketter grundet finanskrisen og en deraf følgende hård priskonkurrence. Kapaciteten i alle enheder blev tilpasset til den nye markedssituation, og en del medarbejdere har måttet forlade virksomhederne. Der blev truffet beslutning om sammenlægning af de to produktionsenheder i England, og de beregnede omkostninger hertil er driftsført. Samtidig opkøbtes de resterende minoritetsaktier i LPS Labels Ltd. Salget i Danmark, Tyskland og Holland blev styrket gennem opkøb af aktiviteterne i Etik- Tryk, Interket og Wäsch Etiketten under konkurs, og som følge heraf steg såvel omsætning som effektivitet kraftigt i sidste kvartal. Klimax A/S solgte sin domicilejendom i Horsens og indgik aftale om leje af ejendommen på markedsvilkår. Optagelse af et konvertibelt ansvarligt lån på 10 mio. kr. til finansiering af de tilkøbte aktiviteter. Omsætningen i 2009 steg med 13 mio. kr. til 269 mio. kr. Stigningen dækker imidlertid over et væsentligt fald i afsætningen grundet finanskrisen, og en endnu større stigning ved ny omsætning fra tilkøbte aktiviteter i årets sidste del. Omsætningen i 4. kvartal udgjorde således ca. 86 mio. kr., hvilket svarer til en stigning i kvartalet på 25 %. En stigning som forventes at fortsætte ind i Der realiseredes et om end forventet, så dog utilfredsstillende resultat på 2,6 mio. kr. mod et overskud på 12,6 mio. kr. i Overskuddet i 2008 var præget af væsentlige engangsindtægter på i alt 9,2 mio. kr. Bag underskuddet i 2009 dækker sig særlige udgifter ved hensættelse til sammenlægningsomkostninger i England på 4,7 mio. kr., betaling af samt hensættelse til fratrædelses- og omstruktureringsomkostninger mm. bl.a. i forbindelse med opkøb på 4,8 mio. kr., tab på ejerandel i det associerede selskab 2Trace A/S på 1,7 mio. kr., hvoraf en stor del skyldes ændring i regnskabsopgørelsen, samt en fortjeneste ved salg af domicilejendommen på 6,4 mio. kr. - i alt netto engangsudgifter i 2009 på 4,8 mio. kr. 6

8 LEDELSESBERETNING Klimax Danmark Omsætningen af etiketter produceret i Danmark har været under pres ikke alene på volumen, men også på priserne. Omsætningen i perioden er på indeks 92, hvilket svarer til et omsætningstab på ca. 6 mio. kr. Der har i 2009 været stort set de samme kunder som i foregående år, men grundet aktivitetsniveauet i markedet har behovet for etiketter været mindre. Dette har forårsaget en overkapacitet i markedet, som er blevet forsøgt solgt til lavere priser. Tilkøbet af omsætningen fra Interket og Etik- Tryk har bidraget positivt til den danske omsætning i sidste halvdel af året. Integrationen af de to virksomheder i Klimax er nu afsluttet. Alle engangsomkostninger relateret til opkøbene er driftsført i Den tætte opfølgning af salg samt sikring af optimal effektivitet pågår fortsat. Etiflex Holland Den omsætningsnedgang som startede i 4. kvartal 2008 fortsatte som forventet i 2009, og for året som helhed faldt omsætningen fra 10,5 mio. i 2008 til 8,6 mio. i Tilkøbet af Interket i Danmark, hvoraf den største del af omsætningen skal produceres hos Etiflex, vil få væsentlig effekt i 2010, og den vil igen sikre god udnyttelse af kapaciteten i Etiflex. LPS og Stampiton, England LPS og Stampiton havde i 2009 en omsætning på 12,5 mio.. Dette er en fremgang på 32 % i forhold til foregående år, hvor Stampiton dog ikke indgik hele året. Tilkøbet af Stampiton har som ventet været en god investering med en fuldårsomsætning på ca. 7 mio.. Det engelske marked er stadig meget konkurrencepræget, og som følge af at en af de store kunder i LPS er gået i betalingsstandsning, samt at der i Stampiton er ledig kapacitet, er det besluttet at konsolidere de to virksomheder i Stampitons facilitet i Manchester. Omkostningerne til denne flytning er inkluderet i rapporten for 2009, og sammenlægningen forventes afsluttet i løbet af 1. kvartal Wäsch Tyskland Wäsch opererer i et andet af Europas konkurrencemæssigt hårde markeder inden for kontoretiketter. Klimax overtog virksomheden, efter at den havde været under administration i 9 måneder. I den periode, Wäsch har været en del af Klimax, har Selskabet levet op til forventningerne med hensyn til omsætning og indtjening. Fokus i virksomheden er at få genetableret tilliden fra de mange kunder, der naturligvis har været udsat for en ikke optimal service i den periode, hvor virksomheden var under administration. Wäsch har allerede i 2009 overskud, hvilket underbygger, at investeringen, der primært omfatter ejendom og maskiner, er vellykket. Forventning til 2010 Som følge af dels de gennemførte akkvisitioner og dels en mærkbar opblødning i finanskrisen forventes en betydelig stigning i omsætningen i 2010 i størrelsesordenen %, svarende til en forventet omsætning i intervallet mio. kr. Stigningen er på niveau med det i 4. kvartal 2009 realiserede. Omsætningsstigningen medfører, at kapaciteten udnyttes mere effektivt, og det vil muliggøre en væsentlig stigning i resultatet i Der forventes således et resultat før skat på ca. 10 mio. kr. 7

9 LEDELSESBERETNING Koncernens rente-, valuta- og kreditrisici Bestyrelsen har løbende fokus på de finansielle risici, som koncernen opererer under. De finansielle risici styres ved anvendelse af drifts- og likviditetsbudgetter. Salg til og i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for EUR og GBP. Selskabet har valutalån i CHF. Det medfører risiko for kursudviklingen for CHF. Det er ikke selskabets politik at afdække kommercielle valutarisici indenfor EU. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. Klimax tilstræber at reducere kreditrisikoen på debitorer. Der foretages en kreditvurdering af kunder inden salg. Da der generelt handles med relativt store velestimerede kunder, er der ikke stor kreditrisiko på tilgodehavender fra salg. Klimax anvendelse af papir som råvarer medfører grundet de i perioder væsentlige prissvingninger en særlig risiko, idet prisstigningerne kun i begrænset omfang kan indregnes i prisen på de færdige produkter. Der er løbende fokus på papirmarkedet, så der kan reageres, såfremt en mangelsituation opstår. Følsomheden på resultat før skat af henholdsvis 1 %-point stigning og fald i kurs- og renteudviklingen udgør (mio. kr.): % -1 % +1 % -1 % +1 % -1 % EUR -0,0 0,0-0,2 0,2-0,2 0,2 CHF -0,0 0,0-0,1 0,1-0,1 0,1 GBP 0,1-0,1 0,0-0,0 - - Rente 0,9-0,9-0,8 0,8-0,7 0,7 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke koncernens finansielle stilling. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Redegørelsen for samfundsansvar for koncernen dækker regnskabsperioden 1. januar 31. december Klimax arbejder som udgangspunkt ikke med centralt bestemte politikker på et område som samfundsansvar, men kan oplyse følgende: Miljø og klimamæssige forhold Selskabet har udarbejdet en samlet strategi for koncernens miljøarbejde. Til styring af de miljømæssige forhold er der i denne forbindelse blevet udarbejdet en miljøpolitik med tilhørende målsætninger. 8

10 LEDELSESBERETNING Vidensressourcer og Sociale forhold mv. For til stadighed at kunne levere løsninger er det afgørende, at selskabet kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt kvalifikationsniveau i produktionen. Det er målsætningen, at virksomheden har den nyeste viden samt hurtig omstillingsevne. Som mål herfor er medarbejdersammensætning og medarbejderomsætning vigtige indikatorer. Anti-korruption Koncernen søger at have en høj etisk standard i måden, hvorpå der drives forretning. Der er ikke kendskab til tilfælde af korruption, men der er ingen egentlig politik for håndtering og bekæmpelse af korruption. Leverandørstyring Koncernen har ingen politik for leverandørstyring i forhold til samfundsansvar, men handler primært med internationalt anerkendte leverandører. Samlet vurdering Koncernen har ikke arbejdet aktivt med samfundsansvar i regnskabsåret, ligesom det ikke forventes at blive et fokusområde i Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelsen for virksomhedsledelse for koncernen dækker regnskabsperioden 1. januar 31. december Klimax A/S bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende - og mindst en gang om året - om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er blandt andet aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, værdipapirhandelsloven, Dansk Autoriseret Markedsplads anbefalinger, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse og med samme internationale rækkevidde som Klimax. På dette grundlag er udviklet og vedligeholdes løbende en række interne procedurer, der skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. Aktionærer og Klimax A/S Klimax søger løbende at informere aktionærerne om relevante forhold og at muliggøre dialog med selskabets aktionærer. Dette sker blandt andet ved offentliggørelse af nyheder, halvårsrapporter og årsrapporter samt på generalforsamlinger. Selskabets hjemmeside samt opdateres løbende med offentliggjort information. 9

11 LEDELSESBERETNING Bestyrelsen vurderer løbende, om selskabets kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet lønsom vækst. Selskabets vedtægter indeholder ingen grænser for ejerskab eller stemmeret. Hvis der fremsættes et tilbud om overtagelse af selskabets aktier, vil bestyrelsen forholde sig hertil i overensstemmelse med lovgivningen. Selskabets aktier er ikke opdelt i klasser. Der er ingen aktionærer, som har bestemmende indflydelse på selskabet. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabets bestyrelse lægger vægt på, at aktionærerne får en detaljeret orientering og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres til de navnenoterede aktionærer mindst otte dage forud for afholdelsen, således at aktionærerne har mulighed for at forberede sig. Alle aktionærer har ret til at deltage i og stemme eller afgive fuldmagt ved generalforsamlingen jf. vedtægterne, ligesom der er mulighed for at fremsætte forslag til behandling. Aktionærer kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til andre for hvert punkt på dagsordenen. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det ønskes af aktionærer, som besidder 10 % eller mere af aktiekapitalen. Regler for ændring af vedtægter Klimax A/S vedtægter kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Beslutning om ændring af vedtægter er alene gyldig, såfremt den vedtages af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Beslutning om vedtægtsændringer, hvorved aktionærernes forpligtelser overfor selskabet forøges, er kun gyldig, såfremt de vedtages af samtlige aktionærer. Beslutning om vedtægtsændringer vedrørende aktionærernes ret til udbytte, aktiernes omsættelighed, aktieindløsning, udøvelse af stemmeret samt ulige spaltning kræver i visse tilfælde tiltrædelse af mindst 90 % af såvel de afgive stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Interessenterne og Klimax A/S Klimax A/S søger løbende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessegrupper, idet sådanne relationer vurderes at have væsentlig og positiv betydning for koncernens udvikling. Relationerne skal sikre, at oplysninger af betydning for blandt investorer, medarbejdere og myndigheder tilgår disse og offentliggøres i overensstemmelse med regler og aftaler. Kommunikationen med investorer og aktieanalytikere varetages af selskabets direktion og bestyrelse. 10

12 LEDELSESBERETNING Interne regler for handel med Klimax A/S aktier og intern viden Bestyrelsen i Klimax har fastsat og vurderer løbende regler for direktørers og medarbejderes handel med aktier og behandling af intern viden i henhold til de regler, der gælder for børsnoterede selskaber. Bestyrelsens arbejde Bestyrelserne i Klimax A/S og dets datterselskaber påser, at direktionerne overholder de af bestyrelserne besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Orienteringen fra direktionerne i de respektive selskaber sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig løbende rapportering. Denne rapportering omfatter blandt andet udviklingen i omverdenen, virksomhedens udvikling og lønsomhed samt den finansielle stilling. Bestyrelsen i Klimax A/S mødes efter en fastlagt mødeplan. I perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om selskabets og koncernens resultat og finansielle stilling, og der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt forholdene tilsiger det. Bestyrelsens forretningsorden fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for disse parters kommunikation i øvrigt. Forretningsordnen gennemgås og vurderes årligt af bestyrelsen og tilpasses løbende til selskabets situation. Bestyrelsen drøfter i overensstemmelse med EU s 8. direktiv regnskabs-, revisions- og kontrolmæssige forhold med selskabets revision og direktion. Der er på denne baggrund ikke nedsat revisionsudvalg i Klimax A/S. Bestyrelsens sammensætning og regler for udpegning og udskiftning Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen finder antallet af medlemmer hensigtsmæssigt. Ingen af bestyrelsens medlemmer deltager i den daglige ledelse af koncernen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af et år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer har alle en erhvervsmæssig baggrund. Denne sammensætning sikrer hensigtsmæssig bredde og erfaringsgrundlag i bestyrelsens tilgang til opgaverne, og bestyrelsen vurderer, at den er medvirkende til at sikre kvalificerede overvejelser og beslutninger. Bestyrelsen vurderer løbende, om der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetence i forhold til opgaverne. Bestyrelsens beføjelser Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til - indtil den næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for aktierne på Dansk AMP. Bestyrelsen har ikke planer om at udnytte beføjelser udover de foretagne køb og salg i

13 LEDELSESBERETNING For at styrke selskabets kapitalgrundlag og med henblik på at opkøbe etikettrykkerier indenfor selskabets markedsområde, og dermed medvirke til en konsolidering indenfor branchen, har generalforsamlingen givet bestyrelsen myndighed til at udstede konvertible lån med en hovedstol på nominelt minimum 5,0 mio. kr. og nominelt maksimalt 10,0 mio. kr. til en årlig rente på 8 % p.a. og med en konverteringsret for indehaverne af de konvertible obligationer a kurs 25, svarende til stk. aktier a 10,00 kr. i Klimax A/S, for et konverteret beløb på 5,0 mio. kr., og således at stykantallet af aktier forøges forholdsmæssigt, ved et større konverteret beløb end 5,0 mio. kr. Krav om konvertering kan fremsættes af indehaverne af de konvertible gældsbreve i perioden fra 1. oktober 2012 til 2. januar Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget til at udbyde de konvertible gældsbreve i et lukket forum, hvorved forstås en indbudt investorkreds på under 100 i antal og uden fortrins- og fortegningsret for de nuværende aktionærer, da de indbudte lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve ønskedes udbudt til større enkeltstående investorer, i overensstemmelse med aktieselskabslovens 29, stk. 3. De udstedte konvertible gældsbreve bærer påtegning om, at de ikke kan noteres eller omsættes på et reguleret marked i et EU/EØS-land, i overensstemmelse med lov om værdipapirhandel. Bestyrelsen bemyndigedes til at fastsætte et mindstebeløb på kr. for så vidt angår de udbudte lån hertil svarende konvertible gældsbreve modsvarende stk. aktier a 10,00 kr. ved en senere konvertering til ovennævnte tegningskurs, der er fastsat som gennemsnittet af den nuværende aktiekurs på Dansk AMP og Aktietorget, i overensstemmelse med aktieselskabslovens 29, stk. 3. I tilfælde af overtegning blev bestyrelsen bemyndiget til at vælge mellem de indkomne tilbud. De konvertible gældsbreve udstedes mod kontant indbetaling og er ansvarlig kapital, der træder tilbage for øvrige gældsforpligtelser i moderselskabet. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 2. januar 2013 at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse og på vilkår, at de nye aktier skal være omsætningspapir, de skal registreres i Værdipapircentralen og de skal lyde ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. De nye aktier skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier, fra kapitalforhøjelsens registrering. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Bestyrelsen har i 2009 udnyttet bemyndigelsen til at tegne konvertible gældsbreve, og der er tegnet nom. 10 mio. kr. Direktionen Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør og om nødvendigt andre direktionsmedlemmer, der indgår i den samlede direktion. Under ledelse af den administrerende direktør har direktionen ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de strategiske planer. Direktionens medlemmer er ikke medlemmer af bestyrelsen, men deltager normalt i bestyrelsesmøderne. Vederlag til ledelsen Generalforsamlingen har den 10. april 2008 vedtaget følgende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til ledelsen: Der kan tildeles incitamentsaflønning til selskabets direktion. 12

14 LEDELSESBERETNING Selskabets bestyrelse modtager ikke incitamentsaflønning og er derfor ikke omfattet af retningslinjerne. Incitamentsaflønning kan bestå af bonusordninger og resultatkontrakter. Tildeling af incitamentsaflønning sker ud fra en vurdering af at opnå størst mulig værdiskabelse for selskabet. Incitamentsaflønning må ikke overskride ½-delen af direktionens faste årlige gage og må samlet for selskabet maksimalt udgøre kr. 1,0 mio. pr. regnskabsår. Væsentlige aftaler med ledelsen Der er ingen bestemmelser om godtgørelse eller lignende til direktionen i forbindelse med en overtagelse af selskabet. Væsentlige aftaler, der ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres Der er ingen aftaler, der ophører til genforhandling, hvis kontrollen med selskabet ændres. Politik for udbytte Klimax er i en vækstfase, der finansieres med egne midler og lån. Det er som følge heraf ikke Klimax politik på nuværende tidspunkt at udlodde udbytte. Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med selskabets aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, forsikrings- og miljøforhold samt efterlevelse af konkurrencelovgivningen. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for virksomhedens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Virksomhedens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. 13

15 LEDELSESBERETNING Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt virksomhedens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen har vedtaget procedurer mv. for væsentlige områder inden for regnskabsaflæggelsen. Overholdelse indskærpes løbende, og der foretages løbende stikprøvevis overvågning og kontrol af overholdelsen. Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Risikovurdering Bestyrelsen foretager mindst én gang årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen stilling til risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes, med henblik på at reducere og/eller eliminere sådanne risici. I den forbindelse drøftes ledelsens eventuelle incitament/motiv til regnskabsmanipulation eller anden besvigelse. Revision Til varetagelse af aktionærernes og offentlighedens interesser vælges på den årlige ordinære generalforsamling et statsautoriseret revisionsfirma efter bestyrelsens indstilling. Revisorerne aflægger rapport til den samlede bestyrelse herunder umiddelbart efter konstatering af eventuelle forhold, som bestyrelsen bør forholde sig til. Forud for indstilling til valg på generalforsamlingen foretager bestyrelsen i samråd med direktionen en vurdering af revisors uafhængighed, kompetencer mv. Aktionærinformation Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr., svarende til stk. aktier a 10 kr. Aktierne er noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S under fondskode DK Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Det samlede antal stemmerettigheder i selskabet er (svarende til én stemme pr. aktie a nom. 10 kr.). Alle aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen. 14

16 LEDELSESBERETNING Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejere af minimum 5 % af stemmerne og dermed minimum 5 % af aktiekapitalen: Navn Nominel ejerandel Ejerandel Dan-Unite A/S Tulipanparken Horsens Andel af stemmer stk. 20,65 % 20,01 % F. E. Bording A/S Turbinevej Herlev Broinvest Ejendomsanpartsselskab Clarasvej 6B 8700 Horsens Hadberg Invest ApS Nordlyvej Klampenborg Leif Varberg ApS Strynøvænget Kolding stk. 18,16 % 17,67 % stk. 6,53 % 6,32 % stk. 5,16 % 5,00 % stk. 5,16 % 5,00 % 15

17 LEDELSESBERETNING Fondsbørsmeddelelser Der er udsendt følgende fondsbørsmeddelelser i 2009: Meddelelse februar Årsregnskabsmeddelelse 2008 Meddelelse april Indkaldelse til generalforsamling Meddelelse 7. april Årsrapporten 2008 Meddelelse april Generalforsamlingsreferat Meddelelse april Oplysning om insideres transaktioner Meddelelse maj Storaktionærmeddelelser Meddelelse 5. maj Vedtægter for Klimax A/S pr. 17. april 2009 Meddelelse maj Kvartalsredegørelse for 1. kvartal 2009 Meddelelse maj Analyse af Klimax A/S Meddelelse juni Oplysning om insideres transaktioner Meddelelse juni Oversigt over offentliggjorte oplysninger Meddelelse juni Notering på Aktietorget, Sverige Meddelelse juli Mangold Fondskommission Ny likviditetsgaranti Meddelelse juli Klimax køber Etik-Tryk, Taastrup Meddelelse august Forsat opkøb og overtagelse af Interket i Sverige Meddelelse august Halvårsrapport 2009 Meddelelse september Klimax køber Wäsch System & Labels GmbH Meddelelse oktober Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Meddelelse oktober Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse 12. oktober Vedtægter for Klimax A/S Meddelelse november Tegning af konvertible obligationer Meddelelse november Kvartalsredegørelse for 3. kvartal 2009 Meddelelse december Sammenlægning af produktion i England Meddelelse december Oplysning om insideres transaktioner Meddelelse december Storaktionærmeddelelse Meddelelse december Finanskalender Meddelelse december Storaktionærmeddelelse Meddelelse december Oplysning om insideres transaktioner 16

18 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal for koncernen () Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Driftsresultat før særlige poster Særlige poster Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Selskabets andel af resultatet Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investering, netto Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansiering Nøgletal Bruttomargin 23,1 % 23,4 % 25,2 % 40,1 % 33,2 % Overskudsgrad 2,0 % 3,4 % 4,3 % 4,3 % 5,4 % Afkastningsgrad 2,6 % 4,6 % 6,0 % 6,0 % 8,1 % Aktiver/egenkapital 25,4 % 30,1 % 30,0 % 32,1 % 32,5 % Forrentning af egenkapitalen -3,6 % 20,2 % 12,0 % 19,6 % 13,8 % Seneste handel på Dansk AMP Indre værdi pr. aktie (I/V), kr. 26,9 28,7 23,9 21,0 14,5 Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. -1,0 5,8 2,9 4,1 2,0 Antal heltidsansatte (gns.) ) Aktiernes stykstørrelse blev ændret fra kr. 100 til kr. 10 i ) Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 17

19 KONCERNENS RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Note Omsætning Direkte omkostninger BRUTTORESULTAT Personaleomkostninger 2, Andre eksterne omkostninger Afskrivninger DRIFTSRESULTAT FØR SÆRLIGE POSTER Særlige poster RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed efter skat Resultat af ophørte aktiviteter efter skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT

20 KONCERNENS TOTALINDKOMST 1. JANAUR DECEMBER Note ÅRETS RESULTAT JF. RESULTAT- OPGØRELSEN Anden totalindkomst indregnet direkte på Egenkapitalen: Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder ANDEN TOTALINDKOMST ÅRETS TOTALINDKOMST Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Fordeling af anden totalindkomst Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser NØGLETAL Resultat pr. aktie (EPS Basic) af nom. kr. 10 Forsættende og ophørte aktiviteter -0,97 5,79 Forsættende aktivitet -0,97 2,11 19

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere