Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere"

Transkript

1 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

2 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst... 2 Dækningsområde... 3 Organisationsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel... Overenskomstens varighed... Kapitel 2: Lønforhold... Almindelige lønbestemmelser... Stk. 1. Basisløn... Stk. 2. Personlig løn... Stk. 3. Årlig genforhandling... Stk.. Definition på stillingsbetegnelser... Stk.. Jobløn... Stk.. Bruttoløn... Stk.. Ungarbejderløn... Pension... Stk. 1. Aftale om pensionsordning... Stk. 2. Pensionsbidrag... Kapitel 3: Arbejdstiden... Den normale arbejdstid... Stk. 1. Arbejdstid.... Stk. 2. Den normale daglige arbejdstid.... Stk. 3. Arbejdstidens normale placering... Stk.. Arbejde på særlige tidspunkter... Arbejdets tilrettelæggelse... Stk. 1. Normperiode... Stk. 2. Aktivitetsplan... Stk. 3. Arbejdstidsplaner... Stk.. Flekstid... Stk.. Pauser... Stk.. Fra fuldtidsbeskæftigelse til deltidsbeskæftigelse... Stk.. Deltidsansatte... 9 Overarbejde... Stk. 1. Definition... Stk. 2. Varsling... Stk. 3. Tillæg for overarbejde... Stk.. Ekstraordinær merarbejde... Kapitel : Ansættelse og afskedigelse Ansættelse mv Opsigelse fra arbejdsgiver... Stk. 1. Skriftlighed... Stk. 2. Genplacering Opsigelse fra medarbejder... Stk. 1. Skriftlighed... Stk. 2. Fratrædelsesaftale Anciennitet... Kapitel : Fravær... 1 Ferie... 1 Fridage... 2

3 Stk. 1. Feriefridage... Stk. 2. Øvrig frihed med løn Familiemæssige fridage... 9 Stk. 1. Barns sygedag... 9 Stk. 2. Fridage med løn... 9 Stk. 3. Omsorgsdage med løn... 9 Stk.. Tjenestefrihed uden løn Sygdom Stk. 1. Løn under sygdom Stk. 2. Underretningspligt Barsel og adoption Stk. 1. Orlovens længde og placering Stk. 2. Udskydelse af orlov Stk. 3. Lønforhold mv Stk. Underretningspligt Stk.. Graviditetsundersøgelser mv Kapitel. Øvrige bestemmelser Orlov og uddannelse Stk. 1. Orlov Stk. 2. Uddannelse Stk. 3. MedarbejderUdviklingsSamtale Stk.. Uddannelsesplan Senioraftaler Ansættelsesforhold Organisationsaftale

4 Kapitel 1: Overenskomsten 1 Oprettelse af overenskomst Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen er overenskomstens parter. Foreningen af Kristne Friskoler/skoleforeningen anbefaler foreningens medlemsskoler at tiltræde nærværende overenskomst. Tiltrædelse sker ved afgivelse af fuldmagt fra skolen til Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen, som herefter på vegne af skolen tiltræder og forhandler overenskomsten fremover. 2 Dækningsområde Denne overenskomst dækker skolesekretærer og administrativt personale ansat på kristne friskoler, der er medlemmer af Foreningen af Kristne Friskoler. 3 Organisationsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel Denne overenskomst er underlagt Organisationsaftale samt Aftaler om samarbejde og trivsel indgået mellem Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening. (Se bilag A og bilag B) Overenskomstens varighed Denne overenskomst træder i kraft 1. april 200 og kan tidligst opsiges til 1. april Kapitel 2: Lønforhold Almindelige lønbestemmelser Lønnen er sammensat af basislønnen + et personligt tillæg Stk. 1. Basisløn Skolesekretærer: pr. 1. april 200 pr. 1. april 200 pr. 1. april 2009 måned/år måned/år måned/år kr. 21.,/ kr ,/200 kr ,33/2.00 Forretningsførere pr. 1. april 200 pr. 1. april 200 pr. 1. april 2009 måned/år måned/år måned/år kr / kr. 2.0/ kr. 2.22,0/31.20 Stk. 2. Personlig løn Udover ovennævnte basisløn skal der forhandles et personligt tillæg, (kvalifikations- og funktionstillæg). Den personlige løn, herunder løndele, skal give udtryk for medarbejderens kvalifikationer, indsats, stillingens indhold, jobfleksibilitet, skolens størrelse, arbejde på særlige tidspunkter, ansvar samt medarbejderens uddannelse og efteruddannelse. Særlige opgaver, som ikke naturligt falder ind under vedkommendes arbejdsopgaver eller som midlertidigt eller varigt tillægges stillingen, skal honoreres med et funktionstillæg. Den personlige løn skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til ligelønslovens principper. Stk. 3. Årlig genforhandling Den enkelte medarbejder er berettiget til en forhandling med skolens ledelse mindst én gang årligt. Ved manglende enighed kan forhandling ske mellem Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler/ Skoleforeningen.

5 Stk.. Definition på stillingsbetegnelser Skolesekretær Arbejder under daglig ledelse af skoleleder, viceskoleleder/souschef eller ledende administrativ medarbejder. Kvalificeret arbejde, der forudsætter relevant erfaring og uddannelse. Evne til at arbejde selvstændigt og systematisk. Kunne varetage alle sædvanligt forekommende opgaver i skolens administration selvstændigt. Ansvarlig for at kontorets daglige opgaver og rutiner løses og fungerer. Sekretariatsbistand til leder, souschef og bestyrelse. EDB på kvalificeret brugerniveau. Sammen med leder deltage i bogholderi, lønregnskab og afslutte regnskab til færdiggørelse hos revisor. Forretningsfører Arbejder med selvstændigt ansvar og med reference til skolens leder Relevant uddannelse og længerevarende erfaring. Ansvar for bogholderi og regnskabsafslutning. Økonomiske analyser, budgetlægning og finansielle dispositioner. Ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med skolekontorets drift. Leder af kontor m.v. (teknisk/administrative funktioner) med flere ansatte. Personaleadministration. For begge stillinger gælder ansættelse efter funktionærlovens bestemmelser. Stk.. Jobløn Ved jobløn forstås, at der ikke er aftalt noget fast timetal, men at det forventede tidsforbrug og den nødvendige tilstedeværelse er aftalt og fastlagt ud fra stillingens indhold og karakter under hensyntagen til arbejdsmiljølovens 0. Da der ikke er aftalt noget fast timetal pr. måned, skal jobbeskrivelsen angives i ansættelsesbrevet. Der er endvidere ikke adgang til afspadsering, med mindre andet er aftalt. Lønnen aftales under forudsætning heraf, og der tilkommer således ikke medarbejderen tillæg herudover. Aftale om jobløn kan indgås med ledende medarbejdere, eller med medarbejdere, der indtager en særlig betroet stilling. Stk.. Bruttoløn Såfremt det fremgår af ansættelsesbrevet, kan det aftales, at timelønssatsen og tillægget for arbejde på særlige tidspunkter jvf., stk., beregnes som en gennemsnitlig lønsats incl. tillæg. Lønsatsen incl. tillæg beregnes på baggrund af de til enhver tid gældende vagtplaner. Lønsatsen incl. tillæg skal mindst svare til, hvad medarbejderen gennemsnitlig ville have oppebåret. Stk.. Ungarbejderløn For unge under 1 år er mindste timeløn: pr. 1. april 200 pr. 1. april 200 pr. 1. april år kr. 2,00 kr.,00 kr.,00 1 år kr. 0,00 kr. 2,00 kr.,00 1 år kr. 9,00 kr 1,00 kr. 3,00 Pension Stk. 1. Aftale om pensionsordning Parterne har indgået aftale om pensionsordning, jf. Aftaler om samarbejde og trivsel (se bilag B). Stk. 2. Pensionsbidrag Pensionsbidraget beregnes af den ferieberettigede løn, og det samlede pensionsbidrag udgør pr. 1. april 200 pr. 1. april 200 pr. 1. april ,0 % 1, % 1,3 % Medarbejderen bidrager med 1/3 og arbejdsgiveren med 2/3 af det samlede pensionsbidrag.

6 Parterne har indgået aftale om pensionsordning indeholdende bl.a. gruppeliv. Kapitel 3: Arbejdstiden Den normale arbejdstid Stk. 1. Arbejdstid. Den årlige arbejdstid udgør 192 timer, inkl. ferie og fridage. Skolens ledelse fastlægger normperioden, som maksimalt kan være 1 år og minimum uger. Er der ikke besluttet andet er normperioden lig med skoleåret, hvilket svarer til den længste normperiode, der kan anvendes. Arbejdstiden for normperioden fastsættes på grundlag af et timetal svarende til gennemsnitligt 3 timer pr. uge eller, timer pr. dag. Stk. 2. Den normale daglige arbejdstid. Den daglige arbejdstid er højst 10 timer. Overskrider den daglige arbejdstid 10 timer, betales som ved overtid. Stk. 3. Arbejdstidens normale placering Arbejdstiden kan placeres på ugens første hverdage mellem kl og kl I op til gange i perioden 1. august til 30. juni kan arbejdstiden placeres udenfor ovennævnte periode uden det udløser tillæg. Ændringer herudover følger bestemmelserne i, stk.. Stk.. Arbejde på særlige tidspunkter Placeres den daglige arbejdstid før kl og/eller efter kl. 1.00, jf. dog stk. 3, betales tillæg for arbejde på særlige tidspunkter. For arbejde udført på særlige tidspunkter ydes der et tillæg pr. time på: pr. 1. april 200 pr. 1. april 200 pr. 1. april 2009 Kl kr. 2,2 kr. 2,00 kr. 2, Kl kr. 3, kr. 39,00 kr. 0,2 Lør-, søn- og helligdage kr. 3,2 kr.,0 kr.,00 For ungarbejdere er tillægget for arbejde mellem kl kl pr. time kr I henhold til arbejdsmiljølovgivningen er der særlige regler for unges arbejdstider. Der kan indgås en lokalaftale om en anden sammensætning af løntillægget. Arbejdets tilrettelæggelse Stk. 1. Normperiode Normperioden kan jf. stk. 1. maksimalt være 1 år og kan ikke udgøre mindre end uger. Er der ikke besluttet andet, er normperioden lig med skoleåret, hvilket også er den længste normperiode, der kan anvendes. Stk. 2. Aktivitetsplan Der udarbejdes en aktivitetsplan for hele normperioden, der angiver de forventede arbejdsopgaver i hele perioden og det anslåede tidsforbrug. Aktivitetsplanen udleveres til den ansatte senest uger før ny normperiodes begyndelse. Såfremt forudsætningerne for aktivitetsplanen ændres væsentligt i løbet af normperioden kan aktivitetsplanen ændres for den resterende del af perioden med virkning fra førstkommende arbejdstidsplan.

7 Stk. 3. Arbejdstidsplaner Aktivitetsplanen udmøntes i arbejdstidsplaner. Arbejdstidsplanen angiver begyndelses- og sluttidspunkt for den ansattes arbejde samt arbejdsopgavernes karakter. Arbejdstidsplanen udleveres til den ansatte senest uger før ikrafttræden. Inden for begyndelses- og sluttidspunkt i arbejdstidsplanen kan den ansatte pålægges at varetage andre arbejdsopgaver end de på arbejdstidsplanen anførte. Såfremt ledelsen og den ansatte er enige herom kan aktiviteter flyttes i tid, og begyndelses- og sluttidspunkt kan ligeledes aftales til at være tidligere og/eller sluttidspunkt senere. Såfremt skolens ledelse pålægger den ansatte udføre arbejde på ændrede tidspunkter i en arbejdstidsplan-periode, betales der for de ændrede timer med normal overtidsbetaling. Stk.. Flekstid Der kan aftales flekstid på den enkelte skole. Hvor denne ordning anvendes, udbetales á conto løn svarende til den aftalte ugentlige arbejdstid. Stk.. Pauser En halv times frokostpause er indeholdt i den daglige arbejdstid. Stk.. Fra fuldtidsbeskæftigelse til deltidsbeskæftigelse Arbejdsgiveren skal, hvor det er muligt, efterkomme medarbejderens ønske om nedsættelse af arbejdstiden. Ændring af arbejdstiden fra fuld tid til deltid må ikke medføre ændringer i hidtidige løn- og ansættelsesforhold, udover den forholdsmæssige reduktion af løndele mv., der følger af det reducerede timetal, og såfremt arbejdsopgaver, der er givet personlig løn for, ikke længere kan varetages på grund af den nedsatte arbejdstid. Stk.. Deltidsansatte Såfremt der over en periode på 12 måneder sker en procentvis overskridelse med minimum % af den aftalte timenorm, skal der optages forhandling om en eventuel opnormering. 9 Overarbejde Stk. 1. Definition Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Overarbejde er arbejde, der udføres efter anmodning fra skolens leder/viceskoleleder, eller med dennes indforståelse, og som lægges uden for normal arbejdstid, med mindre der er aftalt flekstidsordning. Stk. 2. Varsling Varsling af kendt overarbejde skal ske tidligst muligt og senest 2 timer før arbejdets udførelse. Hvor rettidigt varsel ikke er givet, og overarbejdets varighed skønnes at ville være over én time, ydes 1/ times betalt frihed. Denne frihed skal gives, inden overarbejdet påbegyndes. Stk. 3. Tillæg for overarbejde Hvis arbejdets omfang efter aktivitetsplanen ved normperiodens afslutning har oversteget den fastsatte årsnorm for en fuldtidsansat ydes overarbejdstidsbetaling, der for hver time udgør 1/192 af årslønnen ekskl. pensionsbidrag med et tillæg på 0%. Hvis den ansatte og skolens ledelse er enige herom, kan der ydes frihed af samme varighed som den overskydende tid med tillæg af 0% i den efterfølgende normperiode. Afspadseringen planlægges så vidt muligt forud for skoleåret og lægges ind i aktivitetsplanen. Det kan endvidere aftales, at konstaterede overtimer med tillæg af 0% kan overføres til en timebank til afvikling på et senere tidspunkt. I forbindelse med fratræden skal timebanken opgøres og evt. overskydende timebanktimer udbetales, dog uden tillæg af 0%. Ved en normperiodes begyndelse kan timebanken maksimalt indeholde 200 timer. Stk.. Ekstraordinær merarbejde Opstår der ekstraordinært merarbejde (fx ny revisor, ombygning etc., ud over det ved ansættelsen aftale, kan der mellem skolens ledelse og sekretæren aftales honorering herfor i form af erstatningsfri eller betaling.

8 Kapitel : Ansættelse og afskedigelse 10 Ansættelse mv. Ansættelse sker i henhold til funktionærlovens regler. Funktionærlovens regler om prøveansættelse kan benyttes. Det er en forudsætning, at den ansatte udviser loyalitet over for skolens målsætning og grundlag, under særligt hensyn til skolens status som fri grundskole, således som den ansatte ved ansættelsen er blevet gjort bekendt med. Parterne har indgået aftale om ansættelsesbrev, jvf. Aftaler om samarbejde og trivsel (se bilag B) 11 Opsigelse fra arbejdsgiver Stk. 1. Skriftlighed Opsigelse fra arbejdsgiver skal ske skriftligt. Ved afskedigelse må vilkårlighed ikke finde sted. Medarbejderen har ret til at få oplysning om grunden til afskedigelsen. Såfremt afskedigelsen ikke efter Kristelig Fagforenings opfattelse er sagligt begrundet i medarbejderens eller skolens forhold, så kan sagen kræves forhandlet ved et møde mellem skolen/skoleforeningen og Kristelig Fagforening. Opnås der ikke enighed, så udfærdiges et uenighedspapir, hvorefter sagen kan behandles efter de aftalte regler herom. Stk. 2. Genplacering Opsiges en fastansat skolesekretær, som har minimum to års anciennitet, skal der tilbydes en aftale om genplacering. De økonomiske rammer for ordningen svarer til en værdi af max. 1 måneds løn. 12 Opsigelse fra medarbejder Stk. 1. Skriftlighed Opsigelse fra medarbejder skal ske skriftlig. Stk. 2. Fratrædelsesaftale Uanset medarbejderens pligt til at give opsigelsesvarsel, bør arbejdsgiveren ikke modsætte sig, at medarbejderen kan fratræde sit arbejde omgående, hvis denne kan dokumentere, at der er tilbudt fast arbejde, som nødvendiggør dette. 13 Anciennitet Opnået anciennitet mistes ikke ved genansættelse inden for 1 år, med mindre andet aftales ved genansættelsen. Som afbrydelse i anciennitet regnes ikke: - sygdom - indkaldelse til militæret - fravær på grund af barsel og børnepasningsorlov. Ved øvrige orlovsordninger afbrydes anciennitetsberegningen, og medarbejderen vender tilbage til virksomheden med den ved orlovens begyndelse opnåede anciennitet. Kapitel : Fravær 1 Ferie Ferielovens regler er gældende. Der betales 1, % i ferietillæg. 1 Fridage Stk. 1. Feriefridage Der gives feriefridage med løn pr. kalenderår. Der kræves fastansættelse på skolen, dvs. ansatte i barselsvikariater o.lign. ikke er berettigede til feriefridage. Afviklingen aftales mellem skoleleder og skolesekretær. For fuldtidsansatte udgør en fridag, timer. For medarbejdere med anden aftalt arbejdstid opgøres optjeningen og afviklingen forholdsmæssigt.

9 Fridagene kan eventuel opspares til afholdelse i det efterfølgende kalenderår. Såfremt medarbejderen ikke ønsker at afholde fridagene, skal pengene i stedet udbetales. Dette meddeles skolens ledelse senest 1. april. Ved opsigelse skal fridagene afholdes i opsigelsesperioden, eller pengene udbetales med sidste lønudbetaling. Stk. 2. Øvrig frihed med løn - Der gives frihed med løn på egen 2 og 0 års jubilæumsdag på skolen. - Der gives frihed med løn til eksamen i erhvervsrelateret uddannelse. - Grundlovsdag er en hel fridag med løn. 1 Familiemæssige fridage Stk. 1. Barns sygedag Der gives ret til en' dags frihed med sædvanlig løn ved barnets sygedag. Friheden gives til og med barnets 1. år, og kun den ene af forældrene har ret til denne frihed. Stk. 2. Fridage med løn Der gives frihed med sædvanlig løn ved: egen 0, 0 og års fødselsdag eget bryllup, søskendes eller børn bryllup: 1 dag (bryllupsdagen) + 1 hverdag umiddelbart før eller efter denne eget, forældres, svigerforældres sølvbryllup eller guldbryllup: 1 dag Ægtefælles, børns, søskendes, forældres, bedsteforældres eller svigerforældres dødsfald: 2 dage (dødsdagen og begravelsesdagen). Nødvendiggør dødsfaldet eller begravelsen længere rejser, kan der efter omstændighederne bevilges tjenestefrihed 2 dage ved dødsfald og 1 dag ved begravelse Stk. 3. Omsorgsdage med løn Medarbejderen har ret til 10 omsorgsdage pr. barn, såfremt barnet er født/adopteret under ansættelsesforholdet på skolen. Fødsel/adoption skal have fundet sted efter 1. april 199. En ansat, der er gravid, har ret til at anvende omsorgsdage i umiddelbar tilknytning til den varslede graviditetsorlov dvs. som. og evt.. uge før forventet fødsel eller som forlænget barsels-, fader-, forældre-, adoptions- eller fædreorlov efter udløbet af den lovbestemte periode. Omsorgsdage kan endvidere benyttes på et senere tidspunkt enkeltvis eller samlet hvor der er konkret behov herfor fx i forbindelse med børns sygdom, institutionsstart, lægebesøg o.lign. Der er dog ingen krav om omsorgsdagenes formål eller frist for hvornår omsorgsdagene skal være afviklet mht. barnets alder. Der er ikke fastsat nogen tidsbegrænsning for afvikling af dagene eller om opgørelsen og anvendelsen af omsorgsdage skal ske adskilt, når der er flere børn. Anmodning om anvendelse af omsorgsdage skal fremsættes tidligst muligt og bør imødekommes, med mindre fraværet vil være uforeneligt med tjenesten. Omsorgsdage kan afvikles som hele eller halve arbejdsdage, enkeltvis eller i sammenhæng og uafhængigt af den anden af forældrenes evt. orlov. Omsorgsdage betragtes som afviklet, uanset om den ansatte er syg eller i øvrigt har lovligt forfald på en omsorgsdag. Adgang til helt eller delvis frihed med løn på barnets sygedag berøres ikke af omsorgsdagsordningen. Hvis den ansatte fratræder og i umiddelbar tilknytning hertil overgår til anden ansættelse på en kristen friskole, overføres ikke-afviklede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold. I andre tilfælde bortfalder dagene ved fratræden og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse. Aftalen er indgået under den fælles forståelse, at det er mindreårige børn, som omsorgsdagene skal tilgodese. Skolen skal føre regnskab over forbruget af omsorgsdage. Stk.. Tjenestefrihed uden løn Tjenestefrihed uden løn kan gives, når det ikke strider imod skolens interesser, til uddannelse, børnepasningsorlov ud over den retsbaserede del, børns sygdom og hospitalsindlæggelse mv. Skolen bør bevilge tjenestefrihed uden løn eller nedsat tjenestetid efter gældende regler til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge. Perioder med tjenestefrihed til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge medregnes fuldt ud i lønancienniteten. 9

10 1 Sygdom Stk. 1. Løn under sygdom Der betales fuld løn under sygdom jvf. funktionærlovens bestemmelser Stk. 2. Underretningspligt Ved sygdomsfravær er medarbejderen pligtig til at underrette arbejdsgiver i henhold til skolens interne retningslinier. Underretningen skal ske hurtigst muligt. Arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom. Arbejdsgiveren kan dog først på fjerde sygedag kræve lægeerklæring. Derudover kan lægeerklæring forlanges, hvis sygefravær på 1 til 2 dage hyppigt gentages. Lægeerklæring betales af arbejdsgiver, når lægeerklæring er fremskaffet på arbejdsgivers foranledning. 1 Barsel og adoption Stk. 1. Orlovens længde og placering Fastansatte medarbejdere har ret til orlov i følgende perioder: 1. Graviditetsorlov med løn for moderen uger før forventet fødsel. Den dag fødslen finder sted medregnes i -ugers orloven 2. En ansat, der efter krav fra adoptionsmyndighederne skal hente et adoptivbarn i udlandet, har ret til fravær med løn i forbindelse med transport til og ophold i modtagelseslandet før modtagelsen 3. Barselsorlov med løn for moderen de første 1 uger efter fødslen. De to første uger har moderen pligt til at holde orlov. Faderen har i forbindelse med barnets fødsel ret til fravær med løn i indtil 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen eller efter aftale med skolen på et andet tidspunkt inden for de første 1 uger efter fødslen. Efter modtagelsen af barnet har adoptanter ret til fravær med løn én ad gangen i de første 1 uger. Adoptanter har dog ret til at være fraværende med løn samtidig i indtil 2 sammenhængende uger inden for de første 1 uger efter barnets modtagelse. Efter den 1. uge efter fødslen/modtagelsen har hver af forældrene ret til fravær i 32 uger. De 32 uger kan efter reglerne i ligebehandlingsloven forlænges til 0 eller uger. Faderen/den anden adoptant har ret til at placere dele af sit fravær i de 32 (0 eller uger) inden for de første 1 uger efter fødslen/modtagelsen 9. I perioden efter den 1. uge og indtil udgangen af den 2. uge efter fødslen yder der løn under fravæ - ret i det omfang skolen modtager fuld dagpengerefusion. Den samlede periode med løn under fravær efter denne aftale kan højst udgøre 10 uger for forældrene tilsammen, hvis begge er ansat på skolen 10. Faderen/den anden adoptant har tilsvarende ret til løn, hvis de under pkt. 9 omhandlede 10 uger eller dele heraf placeres inden for de første 1 uger efter fødslen/modtagelsen jf. pkt.. Fraværet skal i så fald placeres i tilknytning til en eventuel orlov i henhold til pkt., henholdsvis pkt., med mindre andet aftales 11. I perioden fra fødslen og indtil udgangen af den. uge efter fødslen har faderen desuden ret til løn under fravær i yderligere 2 sammenhængende uger i det omfang, skolen modtager fuld dagpengerefusion 12. I perioden fra modtagelsen og indtil udgangen af den. uge efter modtagelsen har adoptanter tilsvarende ret til løn under fravær i yderligere 2 uger i det omfang, skolen modtager fuld dagpengerefusion. Den samlede periode med løn under fravær efter denne bestemmelse kan højst udgøre 2 uger for adoptanterne tilsammen. Perioden holdes i sammenhæng, med mindre retten deles mellem adoptanterne Stk. 2. Udskydelse af orlov Medarbejderen kan i flere tilfælde udskyde retten til orlov. Nærmere retningslinier herfor er beskrevet i Aftale om Samarbejde og Trivsel. Stk. 3. Lønforhold mv. Ved løn forstås i denne aftale for ansatte, der har ret til fuld løn under sygdom, en løn svarende til den, som den pågældende ville have været berettiget til under sygefravær. Retten til løn er betinget af, at skolen under fravær modtager fuld dagpengerefusion svarende til de maksimale dagpengebeløb i forhold til den ansattes beskæftigelsesgrad. Der optjenes sædvanlig anciennitet i relation til løn, ferie, feriefridage, opsigelse mv. 10

11 Stk. Underretningspligt Moderen skal ved fødsel: Senest 3 måneder før forventet fødsel oplyse skolen om graviditeten samt hvornår hun påregner at begynde orloven, og om omsorgsdage anvendes før barnets fødsel. Senest uger efter fødslen oplyse om tidspunktet for tilbagevenden til arbejdet, herunder om placeringen af den eller de dele af forældreorloven, som hun vil holde samt om evt. afholdelse af omsorgsdage i forlængelse af orloven. Faderen skal ved fødsel: Senest uger før orlovens forventede start oplyse skolen om afholdelse af 2 ugers fædreorlov. Senest uger efter fødslen oplyse skolen om afholdelse af den eller de dele af forældreorloven, som han vil holde samt evt. afholdelse af omsorgsdage i forlængelse af orloven. Senest 1 uger efter fødslen oplyse skolen om afholdelse af 2 ugers udvidet fædrerolov samt evt. omsorgsdage i forlængelse heraf. Moderen og faderen skal ved adoption: Med passende varsel oplyse skolen om den forestående adoption med angivelse af et forventet tidspunkt for den påtænkte orlov Hvis orlovens længde og placering ikke er fastlagt ved modtagelsen af barnet skal moderen og faderen oplyse skolen med samme varsel som ved fødsel. Stk.. Graviditetsundersøgelser mv. Såfremt graviditetsundersøgelser kun kan foregå i arbejdstiden, har den ansatte ret til at få fri fra arbejdet med løn. Fraværet skal dog søges placeret til mindst mulig gene for skolen. Kapitel. Øvrige bestemmelser 19 Orlov og uddannelse Stk. 1. Orlov Tjenestefrihed med løn kan gives til efteruddannelse, når det det tjener skolens interesse, jf. 1. For at fremme og vedligeholde den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling, kan der, hvor der lokalt kan opnås enighed, aftales orlovsregler. Medarbejderen har ret til efter endt orlov at genindtræde på skolen på samme arbejdsvilkår som før orlovsperioden. Stk. 2. Uddannelse For at den enkelte medarbejder kan udvikle og vedligeholde de faglige færdigheder, forpligter såvel arbejdsgiveren som medarbejderen sig til at være åbne over for efteruddannelse og evt. omskoling. Arbejdsgiveren har ret til at pålægge medarbejderen deltagelse i relevant efteruddannelse. Herudover har medarbejderen ret til frihed til efteruddannelse og omskoling og ligeledes ret til deltagelse i faglige kurser o.l. uden løn. Frihed til deltagelse i kurser og efteruddannelse gives efter aftale med arbejdsgiveren. Stk. 3. MedarbejderUdviklingsSamtale Der afholdes årligt en MedarbejderUdviklingsSamtale. Parterne har udarbejdet et fælles materiale som benyttes. Stk.. Uddannelsesplan Hvor det er relevant for skolen og medarbejderens udvikling, udarbejder arbejdsgiver og medarbejder i samarbejde en skriftlig plan for efteruddannelse senest 3 måneder efter ansættelsens påbegyndelse. Planen ajourføres én gang årligt. 20 Senioraftaler Overenskomstens parter opfordrer til, at man lokalt indgår aftaler om seniorordninger i den udstrækning at såvel skole som medarbejder ønsker dette. Aftalens konkrete indhold aftales individuelt. Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen bistår gerne i udformningen af de enkelte aftaler. 11

12 21 Ansættelsesforhold Nuværende ansættelsesforhold kan ikke forringes ved denne aftale. Funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet. 22 Organisationsaftale Der indgås en organisationsaftale mellem Kristelig Fagforening og Foreningen af kristne Friskoler/skoleforeningen, der indeholder: Bestemmelser om behandling af tvistigheder Bestemmelser om tryghed i ansættelsen Bestemmelser om ansættelse på særlige vilkår Eventuelle tvistigheder søges løst ved forlig. Kan dette ikke findes sted, løses evt. sager efter bestemmelserne i Organisationsaftalen. Forhandlingsresultat godkendt af Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen Kristelig Fagforening Thorkild Bjerregaard næstformand Jens Thorsen næstformand Overenskomsten er godkendt af generalforsamlingen i Foreningen af Kristne Friskoler/skoleforeningen den 3. marts

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Overenskomst 2012 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens parter 1 2 - Dækningsområde 1 3 - Samarbejdsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 35 84) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Overenskomst 2012-2015 mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Overenskomsten 1 Overenskomstens gyldighedsområde 1 2 Organisationsaftale

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening 1 INDHOLD Kapitel 1 Overenskomsten... 9 1 Dækningsområde... 9 2 Organisationsaftale og varighed... 9 3 Lokale virksomhedsaftaler...

Læs mere

Overenskomst 2012-2015

Overenskomst 2012-2015 Overenskomst 2012-2015 Indhold KAPITEL 1 Generelt... 3 1 Overenskomstens gyldighedsområde og varighed... 3 2 Organisationsaftale... 3 KAPITEL 2 Ansættelsesforhold... 3 3 Skriftligt ansættelsesbevis...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked I forbindelse med at flere afdelinger organiseres under Borger- & Arbejdsmarked fra 1. august 2013 er der udarbejdet fælles personalepolitikker

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Stk. 3 Overenskomsten gælder ansættelsesforhold, hvor den ansatte virker i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne.

Stk. 3 Overenskomsten gælder ansættelsesforhold, hvor den ansatte virker i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne. Overenskomst mellem DANSKE ARK og Konstruktørforeningen pr. 1. april 2008 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne 1 Dækningsbestemmelse Overenskomsten omfatter gruppen af akademikere og bachelorer i Friluftsrådet, der er ansat i henhold til ansættelsesbrev og

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere