Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler"

Transkript

1 Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

2 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen Pricewaterhouse- Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: PwC Tryk: Cool Gray Oplag: ISBN: Momsvejledning 2016

3 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de mest almindelige momsregler, som virksomhedens personale har brug for i forbindelse med bogføringen. Vejledningen beskriver kort de vigtigste momsregler, der er gældende fra den 1. januar Vejledningen er ment som et opslagsværk for mindre og mellemstore virksomheder til daglig håndtering af moms. Vejledningen giver ikke svar på alle moms mæssige spørgsmål, hvorfor du altid er velkommen til at kontakte os på et af momsafdelingens kontorer. Claus Boldt Partner Sandra Erichsen Director Tlf.: Morten Roland Egesberg Senior Consultant Tlf.: PwC Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Telefon: PwC Jens Chr. Skous Vej 1 DK-8000 Aarhus C Telefon: Momsvejledning

4 Indhold Indledning....3 Hvornår er en virksomhed momspligtig? Momspligtige aktiviteter....7 Momsfritagne aktiviteter....7 Momsfradrag....8 Delvist momsfradrag....8 Momspligtig og momsfri anvendelse....8 Momspligtig og privat anvendelse....8 Tab på debitorer....9 Biler...11 Personbiler Køb...11 Drift Leje Salg Varebiler under 3 tons (gulpladebiler) Køb...11 Drift Leje Salg Praksis om tilladt kørsel i gulpladebiler uden momsmæssige konsekvenser Praksis vedrørende specialindrettede biler under 4 tons Vagtordning...13 Vare- og lastbiler over 3 tons Køb Drift Leje Salg Oversigt...15 Dagsbeviser...16 Markedsføring Reklame Reklameartikler Vareprøver Repræsentation Hotel- og restaurationsydelser Underholdning Gaver Møder med forretningsforbindelser i virksomhedens lokaler Momsvejledning 2016

5 Personaleudgifter/personalegoder Beklædning...22 Stationær telefon...23 Mobiltelefon...23 Bredbånd mv Hjemme-pc Bespisning af ansatte Gratis kaffe og the til ansatte Bærbar pc Køb af elektronisk udstyr Regulering...27 Reguleringsforpligtelse Fradragsretten mindskes Fradragsretten stiger...28 Godet sælges...28 Virksomhedsoverdragelse Udtagning til privat brug Udlæg og viderefakturering Udlæg Viderefakturering Moms og handel med varer fra andre lande Varehandel med andre EU-lande Køb af varer fra EU-lande...31 Salg af varer til EU-lande Varehandel uden for EU...32 Køb af varer uden for EU Salg af varer uden for EU...33 Køb og salg af ydelser fra/til udlandet...33 Køb af ydelser fra udlandet Salg af ydelser til udlandet...34 Trekantshandel EU-salg uden moms (Listesystemet) Intrastat...37 Fast ejendom Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Køb og salg af fast ejendom Krav og frister Fakturakrav...41 Tilbagesøgning af moms i andre EU-lande Angivelse og betaling af moms...42 Forældelse af virksomhedens krav på tilbagebetaling af moms...43 Momsvejledning

6 6 Momsvejledning 2016 Ethvert salg af varer og ydelser er momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen er specifikt undtaget fra momspligten.

7 Hvornår er en virksomhed momspligtig? En virksomhed er momspligtig, hvis den driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af momspligtige varer og ydelser. Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere hvis virksomhedens samlede momspligtige leverancer overstiger kr. for en 12-måneders periode. Momspligtige aktiviteter Ethvert salg af varer og ydelser er momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen er specifikt undtaget fra momspligten. Momsfritagne aktiviteter Momsloven indeholder bl.a. følgende undtagelser fra momspligten: 1. Hospitalsbehandling, læge- og tandlægevirksomhed 2. Social forsorg og bistand samt levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil, fx plejehjem, børnehaver, vuggestuer mv. 3. Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner. Der er dog momspligt for kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje og som retter sig mod erhvervslivet og institutioner 4. Visse foreningers og organisationers leverancer til deres medlemmer mod kontingentbetaling (er dog ikke momsfritaget, hvis momsfriheden er konkurrenceforvridende) 5. Amatørsport 6. Kulturelle aktiviteter som museer, biblioteker og zoologiske haver 7. Forfatter- og komponistvirksomhed 8. Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom (udlejning af fast ejendom til erhvervsformål kan dog gøres momspligtigt ved en frivillig momsregistrering). 9. Salg af fast ejendom bortset fra salg af byggegrunde og nye bygninger. 10. Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed 11. De fleste finansielle aktiviteter, herunder lån, formidling af lån, sikkerhedsstillelse, overførsler, transaktioner vedrørende valuta og værdipapirer samt forvaltning af investeringsforeninger. 12. Spil om penge 13. Postvæsenets omdeling af breve og pakker 14. Salg af frimærker 15. Personbefordring. Virksomheder med aktiviteter nævnt i nummer 1, 3, 5, 6, 10-12, og 15 skal som udgangspunkt betale lønsumsafgift. Momsvejledning

8 Momsfradrag En virksomhed, der udøver momspligtige aktiviteter, kan som udgangspunkt fradrage den købsmoms, der relaterer sig til disse aktiviteter. Det vil sige udgifter, der knytter sig til virksomhedens momspligtige salg. Retten til momsfradrag opstår, når udgiften er afholdt (fakturaen modtaget) og gælder, uanset hvornår og hvor den momspligtige aktivitet finder sted. Forkert faktureret moms kan ikke fradrages, uanset om beløbet er betalt af køber til sælger. Herudover er der en række udgifter, hvor momsen ikke kan fradrages, selvom udgiften relaterer sig til momspligtige aktiviteter. Dette gælder fx udgifter til personbiler, udgifter til underholdning mv. Se også nedenfor. Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere, hvis det samlede momspligtige salg overstiger kr for en 12-måneders periode. Delvist momsfradrag Momspligtig og momsfri anvendelse Virksomheder, der både har momspligtige og momsfrie aktiviteter, har fuldt fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til de momspligtige aktiviteter. Virksomheder har omvendt ikke fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til momsfrie aktiviteter. For de indkøb, som både relaterer sig til de momspligtige og de momsfrie aktiviteter, har virksomheder ret til et delvist momsfradrag. Ved delvist momsfradrag kan virksomheder fradrage en forholdsmæssig andel af momsen svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning (momsfradragsprocenten). Denne delvise fradragsprocent rundes altid op til nærmeste hele tal. De udgifter, som er omfattet af den delvise fradragsret, betegnes fællesudgifter. Som eksempler på fællesudgifter kan nævnes udgifter til kontorhold, inventar, edb-udstyr, telefoner, rengøring og revision. Momspligtig og privat anvendelse For indkøb, som både anvendes i den momspligtige virksomhed og privat, har virksomheder ret til et delvist momsfradrag. Når der også indgår privat anvendelse, kan det delvise momsfradrag ikke beregnes ud fra en omsætningsfordeling. 8 Momsvejledning 2016

9 Momsfradraget skal i stedet fastsættes ud fra et skøn over den momspligtige anvendelse af det pågældende indkøb. Tab på debitorer Virksomheder kan ved opgørelse af salgsmomsen fradrage tidligere betalt salgsmoms, der vedrører konstaterede tab på debitorer. I momsmæssig henseende defineres konstaterede tab efter følgende retningslinjer: Dækningsløst krav anmeldt i konkurs- og dødsboer Nedskreven andel af fordring ved tvangsakkord Nedskreven andel af fordring ved frivillig akkord, hvis kreditors tiltræden af akkorden har haft til formål at opnå den størst mulige dækning af fordringen, og mindst halvdelen af skyldners kreditorer (opgjort efter beløb) har tiltrådt akkorden Fordring, hvor fogedforretning har været forgæves, eller hvor insolvenserklæring er afgivet under fogedforretning Dækningsløst krav ved tvangsauktion over personligt drevet virksomhedsejendomme Udækkede fordringer kan under henvisning til en konkret vurdering af debitors betalingsevne også fradrages i det omfang, der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse. Der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse. Endelig er det normalt en betingelse, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt før fradraget foretages. Tab på forsvundne debitorer, hvis det kan dokumenteres, at debitor er fraflyttet Danmark uden at give oplysning om til hvilket land, samt at det ikke er muligt med inddrivelsesskridt at foretage retsskridt i Danmark. Virksomheder kan som udgangspunkt ikke fradrage moms af forventede tab. Det er dog muligt at foretage et foreløbigt fradrag for forventet tab i konkurs- og dødsboer, hvis boets kurator skriftligt oplyser, at der efter kurators vurdering kun kan opnås en given dividende til simple krav. Hvis det ved boets afslutning viser sig, at dividenden blev højere end kurators skøn, skal der ske efterbetaling af det for meget fratrukne momsbeløb. Det samme gælder, hvis der efter at tabsfradrag er foretaget, sker indbetaling fra debitor, efter at tabsfradrag er foretaget Som hovedregel kan kun den oprindelige leverandør foretage fradrag ved konstaterede tab på fordringer, dvs. den virksomhed, der har leveret de momspligtige varer eller ydelser. Salg af fordringer, som er erhvervet til underkurs, giver ikke ret til momsmæssigt fradrag for hverken sælger eller køber. Momsvejledning

10 10 Momsvejledning 2016 Virksomheder har fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter.

11 Biler Personbiler Køb Virksomheder har ikke fradrag for momsen ved køb af personbiler, medmindre de driver virksomhed med udlejning af biler, som bilforhandler eller driver køreskole. Drift Virksomheder har ikke fradrag for momsen af driftsudgifter, som fx benzin, reparationer, færgebilletter og broafgift. En undtagelse er dog udgifter til broafgift til Øresundsbroen. Virksomheder har fradrag for momsen af denne broafgift (både den svenske og danske moms), hvis kørslen vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Leje Som udgangspunkt har virksomheder ikke fradrag for moms af udgifter til leasing/ leje af personbiler. Virksomheder kan dog fradrage en del af momsen, hvis leasing-/lejeperioden varer længere end 6 måneder, og bilen mindst anvendes 10 % til momspligtige formål. Leasingyder/udlejer skal opgøre og angive den fradragsberettigede momsandel på fakturaen. Salg Virksomhedens efterfølgende salg af personbiler er ikke momspligtigt. Virksomheder kan derfor sælge deres personbiler uden at lægge moms på fakturaen. Varebiler under 3 tons (gulpladebiler) Køb Virksomheder har fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Hvis virksomheden også anvender varebilen til momsfrie aktiviteter eller privat, har virksomheden ikke fradrag for momsen af anskaffelsessummen. Hvis virksomheden ikke har ret til fradrag for momsen på købstidspunktet, fordi varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller til privat kørsel, men varebilen inden 5 år efter anskaffelsen overgår til udelukkende at blive anvendt til momspligtige aktiviteter, har virksomheden ret til at regulere en del af momsen. Det er dog en forudsætning, at bilen havde en værdi på mere end kr. ved købet. Momsvejledning

12 Virksomheden opnår hermed momsfradrag for det tidsrum, hvor varebilen kun anvendes til momspligtige aktiviteter. Drift Virksomheder har fuldt momsfradrag for udgifter til driften af varebiler. Dette gælder, selvom varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat kørsel. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomhedens momspligtige salg overstiger kr. Leje Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheder fuldt fradrag for moms af leasingydelsen/lejen. Hvis varebilen derimod også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat, har virksomheder kun fradrag for 1/3 af momsen af leasingydelsen/lejen. Virksomheder har fuldt momsfradrag for driftsudgifter til leasede/lejede varebiler. Dette gælder, selvom varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomhedens momspligtige salg overstiger kr kr. Salg Hvis virksomheden har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, er salget momspligtigt, hvorfor virksomheden skal lægge moms på fakturaen. Hvis virksomheden ikke har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, kan salget ske momsfrit. Praksis om tilladt kørsel i gulpladebiler uden momsmæssige konsekvenser Som udgangspunkt er al kørsel mellem hjem og arbejde privat kørsel i forhold til momsfradrag. Denne kørsel giver derfor ikke ret til fradrag eller medfører momsmæssige konsekvenser for foretaget fradrag på anskaffelsen af gulpladebil. Tilladt kørsel i alle gulpladebiler: Kørsel til spisning eller afhentning af mad, når kørslen sker i arbejdstiden Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange årligt, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kolleger, når arbejdsgiveren beordrer dette Kørsel mellem virksomhedens faste adresse og skiftende arbejdssteder. 12 Momsvejledning 2016

13 Praksis vedrørende specialindrettede biler under 4 tons Når en varebil kan anses som specialindrettet, er der mere lempelige regler for, hvad der er tilladt som momspligtig kørsel. Dette gælder, når specialindretningen opfylder et erhvervsmæssigt behov, ligesom den specialindrettede bil er nødvendig, for at brugeren kan udføre sit arbejde. Herefter er følgende (udover det ovenfor anførte) tilladt: Kørsel mellem hjem og arbejde I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede biler, kan der foretages svinkeærinder på op til km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute, medregnes ikke til de km/år I tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder kan der køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted. Der er ikke knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted. Vagtordning Kørsel mellem hjem og arbejde anses ikke som privat kørsel, når det sker som led i en vagtordning. Nedenstående betingelser skal være opfyldt: Kørslen og selve vagtordningen er udtryk for et forretningsmæssigt behov Bilen skal være forsynet med det relevante værktøj, så det er muligt at udføre reparationer i forbindelse med et udkald (både en almindelig og en specialindrettet bil kan opfylde dette krav) Medarbejderen har forbud mod at bruge bilen privat Der er udarbejdet en vagtplan, og der udarbejdes rapporter over udkald Medarbejderen skal være på arbejde i hele vagtperioden Bilen kan identificeres i virksomhedens vognpark Antallet af biler i vagtordningen står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang. Hvis reglerne ikke overholdes, eller der foretages anden privat kørsel i øvrigt, risikerer man: at virksomheden mister momsfradrag for køb af bilen og skal betale momsen tilbage at virksomheden bliver afkrævet privatbenyttelsesafgift at medarbejderen bliver opkrævet skat af fri bil for de perioder, bilen har været til rådighed. En specialindrettet bil beskattes dog med et beløb, der svarer til det, som det ville koste medarbejderen at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder at virksomheden og medarbejderen evt. får en bøde. Momsvejledning

14 Vare- og lastbiler over 3 tons Køb Virksomheder har fuldt fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Hvis virksomheden også anvender varebilen til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Hvis virksomheden også anvender varebilen privat, har virksomheden ret til et skønsmæssigt momsfradrag svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen. Hvis virksomheden ikke har ret til fuldt momsfradrag på købstidspunktet, fordi varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat, men varebilen inden 5 år efter anskaffelsen overgår til at blive anvendt til momspligtige aktiviteter, har virksomheden ret til at regulere en del af momsen. Det er dog en forudsætning, at bilen havde en værdi på mere end kr ved købet. Virksomheden opnår hermed momsfradrag for det tidsrum, hvor varebilen kun anvendes til momspligtige aktiviteter. Drift Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheden fuldt momsfradrag for udgifter til driften. Hvis varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag af driftsudgifterne svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Hvis varebilen også anvendes privat, har virksomheden et skønsmæssigt fradrag for moms af driftsudgifter svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen. Leje Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheden fuldt fradrag for moms af leasingydelsen/lejen. Hvis varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag af lejen svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Hvis vare- og lastbilen også anvendes privat, har virksomheden ret til et skønsmæssigt fradrag for moms af lejen svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen. 14 Momsvejledning 2016

15 Salg Hvis virksomheden har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, er salget momspligtigt, hvorfor virksomheden skal lægge moms på fakturaen. Hvis virksomheden ikke har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, kan salget ske momsfrit. Oversigt Oversigten nedenfor indeholder reglerne omkring momsfradrag vedrørende biler. Bilens art Fradrag Køb Leje Drift Moms ved salg Personbiler (hvide plader) (ej køreskoler/forhandlere/ udlejningsbiler) intet delvist (specificeret beløb på faktura) intet intet 1. Varebiler med tilladt totalvægt ikke over 3 tons a. bruges kun i virksomheden fuldt fuldt fuldt af den fulde salgspris b. bruges ikke kun i virksomheden (det er dog en betingelse, at virksomhedens omsætning af varer og momspligtige ydelser overstiger kr ) intet 1/3 fuldt intet 2. Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt over 3 tons a. bruges kun i virksomheden b. bruges ikke kun i virksomheden fuldt delvist fuldt delvist fuldt delvist af den fulde salgspris Momsvejledning

16 Dagsbeviser Siden 1. januar 2013 har det været muligt at køre privat i virksomhedens gulpladebiler under 4 tons i op til 20 dage om året. Det er således muligt for virksomhedsejere, medarbejdere mv. at bruge virksomhedens gulpladebiler til private formål fx flytning uden moms- og skattemæssige konsekvenser, når blot der købes og medbringes et dagsbevis. Prisen for dagsbeviserne afhænger af bilens type, samt om momsen er fratrukket ved anskaffelsen af bilen. For gulpladebiler under 3 tons er prisen for ét dags bevis 225 kr., forudsat momsen er fratrukket fuldt ud ved købet, mens prisen er 185 kr. for gulpladebiler mellem 3-4 tons. Totalvægt højst 3 tons Totalvægt mellem 3-4 tons Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Dagsbevis: DKK 225 Dagsbevis: DKK 185 Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Dagsbevis: DKK 185 Dagsbevis: DKK 185 For gulpladebiler med tilladt totalvægt på højst 3 tons, for hvilket der er taget fuldt momsfradrag vedrørende anskaffelse og leje, koster dagsbeviset 225 kr., hvoraf de 40 kr. er momsdelen. For gulpladebiler med en totalvægt på over 3 tons til 4 tons, koster dagsbeviset 185 kr., men indeholder modsat dagbeviset til 225 kr. ikke moms. I sidstnævnte tilfælde, skal virksomheden således betale moms af den private kørsel, dvs. at virksomheden skal betale udtagningsmoms på normail vis. Dagsbeviserne købes via TastSelv enten af medarbejderen selv (forudsat denne har ejerens tilladelse til at bruge bilen) eller af virksomheden. Der kan købes 20 dagsbeviser pr. varebil om året. Dags beviset skal medbringes i varebilen under kørslen dette kan være elektronisk, fx på . Et dagsbevis gælder i ét døgn fra kl til Læs mere om, hvordan dagbeviserne købes på SKATs hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at hvis dagsbeviset købes af virksomheden, så medarbejderen kan bruge gulpladebilen privat, er der tale om et skattepligtigt personalegode. 16 Momsvejledning 2016

17 Afsnittet om markedsføring dækker momsfradrag for reklame, reklameartikler, vareprøver, repræsentation, hotel- og restaurationsydelser, underholdning, gaver samt forretningsmøder. Momsvejledning

18 Markedsføring Reklame Virksomheder har fuldt fradrag for moms af udgifter til reklame. Reklameudgifter er kendetegnet ved, at de normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, og at de har til formål at opretholde virksomhedens almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket. En reklameudgift kan fx være en avisannonce, en busreklame eller reklame og sponsorbidrag til sportsklubber, kulturelle formål og lignende. Reklameartikler Virksomheder har fuldt fradrag for momsen af indkøb til reklameartikler, som uddeles til nuværende eller potentielle kunder. Reklameartikler er varer, som tydeligt er forsynet med virksomhedens navn og/eller logo, således at varerne ikke længere kan anses som handelsvarer. Varens værdi skal endvidere være mindre end 100 kr. ekskl. moms, hvis virksomheden ønsker at udlevere reklameartikler uden momsmæssige konsekvenser. Overstiger værdien af reklameartiklerne 100 kr. ekskl. moms, skal virksomheden betale salgsmoms af værdien af varerne. Dette skyldes, at gratis uddeling af varer til en værdi over 100 kr. momsmæssigt sidestilles med salg af varer til tredjemand. Virksomheden skal betale salgsmoms af værdien af reklameartiklerne, hvis de gives til virksomhedens ejer og personale. Som eksempler på reklameartikler kan nævnes askebægre, kuglepenne og kalendere, der er forsynet med virksomhedens navn eller logo. 18 Momsvejledning 2016

19 Vareprøver Virksomheder har fuldt momsfradrag for vareprøver, som man uddeler gratis. Dette gælder, uanset om varens værdi er under eller over 100 kr. ekskl. moms. En vareprøve er typisk en vare, som virksomheden omsætter, og som udleveres for at fremme varens omsætning. Vareprøver udleveres således i markedsføringsøjemed. Vareprøver kan være et almindeligt eksemplar af én af virksomhedens varer, men vil ofte være en særudgave af varen. Vareprøver kan udleveres som gratis vare- og salgsprøver til detailforretninger eller forbrugere i forbindelse med hvervning af nye kunder, optagelse af ordrer, introduktion af nye produkter eller salgskampagner for allerede markedsførte produkter. Repræsentation Virksomheder har ikke fradrag for moms af udgifter til repræsentation, medmindre der er tale om hotel- og restaurationsydelser. Se afsnittet om hotel- og restaurationsydelser. Repræsentationsudgifter er udgifter, som er kendetegnet ved, at virksomheden afholder dem for at få afsluttet forretninger eller for at knytte/bevare forretningsforbindelser. Repræsentationsudgifter er endvidere karakteriseret ved at være en form for opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. Udgifterne afholdes således sædvanligvis over for en begrænset personkreds, som ofte vil være nuværende kunder eller leverandører. Repræsentationsudgifter afholdes således normalt ikke for at få nye kunder/leverandører, men derimod for at bevare et godt forhold til de eksisterende kunder/leverandører. Repræsentation kan fx være at give forretningsforbindelser vin, chokolade eller blomster til jubilæer, fødselsdage eller lignende. Der vil ikke være fradrag for momsen heraf. Det gælder også, selvom fx vinen forsynes med virksomhedens navn og logo. Repræsentations udgifter kan også være at invitere forretningsforbindelser ud på restaurant eller betale for deres overnatning. Virksomheder vil have henholdsvis fuldt momsfradrag for hotel og ¼ momsfradrag for restaurationsydelser, jf. næste afsnit. Momsvejledning

20 Hotel- og restaurationsydelser Siden 1. januar 2015 har det været muligt at tage fuldt momsfradrag af udgifter til hotelovernatninger, og ¼ af momsen til restaurationsydelser, såfremt udgiften er strengt erhvervsmæssig. Hvis der i forbindelse med hotelovernatningen fx er indkluderet morgenmad, så skal regningen udspecificeres, da fradragsretten er forskellig. Dette gælder også udgifter, som er afholdt i forbindelse med bestyrelsesmøder, personalemøder eller personalefester. At ægtefæller også deltager i sådanne arrangementer, udelukker ikke virksomheder fra at få fradrag for momsen. Underholdning Virksomheder har ikke momsfradrag for udgifter til underholdning. Gaver Virksomheder har ikke momsfradrag for udgifter til gaver. Møder med forretningsforbindelser i virksomhedens lokaler Virksomheder har fuldt fradrag for moms af udgifter til kaffe og the til forretningsforbindelser. Serveres der mad fra egen kantine (evt. catering) i forbindelse med et møde med forretningsforbindelser, er der også fuldt fradrag for momsen. Retspraksis på dette område er blevet ændret således, at der er givet adgang til fuldt fradrag for bespisning af forretningsforbindelser. Tidligere var der intet fradrag. Virksomheder kan tage fuldt fradrag af momsen af udgifter til hotelovernatninger og ¼af momsen af udgifter til restaurationsydelser, såfremt udgiften er strengt erhvervsmæssig 20 Momsvejledning 2016

21 Der er ikke momsmæssigt en bagatelgrænse for, hvornår der skal betales moms af personalegoder. Det betyder, at virksomheder ikke vil have momsfradrag for visse personalegoder, selvom goderne skattemæssigt ikke betegnes som naturalaflønning. Momsvejledning

22 Personaleudgifter/ personalegoder Om virksomheder har momsfradrag for personaleudgifter afhænger af hvilke udgifter, der er tale om. Når man taler om momsfradrag for personalegoder, har det ingen betydning, om det er ledende medarbejdere eller andet personale, som har nydt godt af godet. Det er selve arten af udgiften, som har betydning for virksomhedens fradragsret. Der er generelt ikke momsfradrag for indkøb, der kan betegnes som naturalaflønning af virksomhedens personale. Der er ikke momsmæssigt en bagatelgrænse for, hvornår der skal betales moms af personalegoder. Det betyder, at virksomheder ikke vil have momsfradrag for visse personalegoder, selvom goderne skattemæssigt ikke betegnes som naturalaflønning. Virksomheder skal endvidere være opmærksomme på, at en del personaleudgifter ikke vil være momsbelagte, fx aviser, forsikringer, rejser og visse sundhedsudgifter. Nedenfor er kort gennemgået den momsmæssige behandling af de mest almindelige personaleudgifter. Beklædning Virksomheder har fradrag for momsen af udgifter til arbejdstøj og uniformer, der tilhører virksomheden, og som anvendes af personalet. Det samme gælder civilbeklædning som fx bukser, skjorter og slips, der tilhører virksomheden, og som de ansatte skal have på, når de repræsenterer virksomheden. Fradragsretten for civilbeklædning er dog betinget af, at tøjet er forsynet med virksomhedens navn eller logo, at de ansatte ikke har lov at bruge tøjet uden for arbejdstiden, og at tøjet skal leveres tilbage til virksomheden, når ansættelsen ophører. Virksomheder vil normalt også have momsfradrag for udgifter til sportsbeklædning, som udleveres til låns til virksomhedens personale. 22 Momsvejledning 2016

23 Stationær telefon Virksomheder kan fradrage 50 % af momsen vedrørende anskaffelses- og driftsudgifter til telefoner, som er placeret på den ansattes bopæl. Det er en betingelse for momsfradraget, at telefonen anvendes erhvervsmæssigt, og at regningen stiles til og betales af virksomheden. Finder der egenbetaling sted, og overstiger denne 50 % af udgiften, reduceres fradraget, så det svarer til momsen af virksomhedens faktiske udgift. Mobiltelefon Fradrag for moms af udgifter til anskaffelse og drift af mobiltelefoner afhænger af den erhvervsmæssige anvendelse. Hvis mobiltelefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, vil virksomheden have fuldt momsfradrag for anskaffelsen og driften. Det vil her være en god idé, at medarbejderen underskriver en tro og love erklæring om ikke at anvende mobiltelefonen privat. Anvendes mobiltelefonen også privat, skal fradraget fastsættes efter et skøn. Det er også her en betingelse for momsfradraget, at regningen stiles til og betales af virksomheden. Se i øvrigt afsnittet om køb af elektronisk udstyr. Bredbånd mv. Udgifter til bredbånd på den ansattes bopæl kan fradrages i det omfang, det anvendes erhvervsmæssigt. Kan den ansatte også anvende forbindelsen privat (hvilket vil være udgangspunktet, når det er bredbånd på bopælen), skal momsfradraget således fastsættes efter et skøn. Hjemme-pc Virksomhedens momsfradragsret afhænger af den erhvervsmæssige anvendelse af pc en. Da pc en er placeret i hjemmet, vil der oftest være en formodning om, at den også benyttes privat, og virksomheder vil alene have delvist momsfradrag svarende til den erhvervsmæssige anvendelse af pc en. Hvis den erhvervsmæssige anvendelse af en pc, der er placeret på den ansattes bopæl skønnes til at være 50 %, vil virksomheden have fradragsret for 50 % af momsen på udgifterne ved anskaffelsen af pc en. Dette gælder også, selvom virksomheden måske betaler en anden andel af udgifterne ved ordningen. Momsvejledning

24 Der skal ikke beregnes moms af det beløb, som den ansatte betaler til virksomheden under hjemme-pc-ordningen. Bespisning af ansatte Virksomheder har som udgangspunkt ikke fradrag for moms af udgifter til bespisning af personale. Såfremt virksomheden bespiser personale (og forretningsforbindelser, se særskilt afsnit herom) fra egen kantine i forbindelse med et møde, vil momsen af udgifterne til disse måltider være fradragsberettiget. Der stilles krav om, at møderne skal have streng erhvervsmæssig karakter. Virksomheder har fradrag for ¼ af momsen af udgifter til restaurationsydelser til ansatte, såfremt udgiften er streng erhvervsmæssig, fx måltider under en forretningsrejse. Afholder virksomheden et personalemøde eller julefrokost på en restaurant, har virksomheden også ret til ¼ momsfradrag. Dette gælder også, selvom eksempelvis ægtefæller deltager. Virksomheder har endvidere momsfradrag, hvis der gives mad til ansatte i forbindelse med konkret, uvarslet og beordret overarbejde. Det er således afgørende for fradragsretten om medarbejderen på forhånd har haft mulighed for at planlægge dagen ved evt. at tage madpakke med. Eksempelvis er en landbrugsvirksomhed berettiget til at fradrage moms i forbindelse med bespisning af virksomhedens ansatte ved overarbejde i høstsæsonen. Gratis kaffe og the til ansatte Virksomheder har ikke fradrag for moms af udgifter til gratis kaffe og the til virksomhedens ansatte, da gratis kaffe og the betragtes som fri kost til de ansatte. Kaffe og the under møder af ren erhvervsmæssig karakter er der derimod momsfradrag for. Hvis virksomhedens indkøb af kaffe og the sker samlet, kan den andel, som anvendes til forretningsforbindelser og møder, og som virksomheden har fuldt momsfradrag for, opgøres efter et skøn. Bærbar pc Virksomhedens momsfradragsret afhænger af den erhvervsmæssige anvendelse af pc en. Hvis de ansatte er berettiget til at tage den bærbare pc med hjem, Virksomheder har fradrag for ¼af momsen af udgifter til restaurationsydelser til ansatte 24 Momsvejledning 2016

25 skal det undersøges, om den anvendes privat. Hvis det er tilfældet skal der foretages en skønsmæssig begrænsning af momsfradragsretten. I praksis synes det rimeligt at antage, at mange virksomheder, som stiller bærbare pc er til rådighed for deres ansatte, kan opnå en fradragsret på mellem 80 % og op til 100 %, såfremt de har udarbejdet et konkret og velbegrundet skøn, over den eventuelle private anvendelse af pc erne. Se i øvrigt afsnittet om køb af elektronisk udstyr Køb af elektronisk udstyr Ved indenlandsk køb og salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløb, spillekonsoller, tablet-pc er og bærbare computere gælder reglerne om omvendt betalingspligt. Det er således køber, der skal afregne og indberette momsen ved køb af ovennævnte udstyr. Reglerne finder imidlertid ikke anvendelse, hvis den sælgende virksomhed overvejende eller udelukkende sælger de nævnte varer til private forbrugere. Ved sætningen overvejende eller udelukkende forstås over 50 % af den samlede afsætning. I disse tilfælde vil salget skulle pålægges moms som hidtil. Dette gælder eksempelvis for detailhandlen. Momsvejledning

26 26 Momsvejledning 2016 Når en momsregistreret virksomhed har fratrukket moms ved anskaffelsen af et investeringsgode, har virksomheden i realiteten forpligtet sig til fremover at anvende det anskaffede investeringsgode til momspligtige formål i mindst samme omfang som på anskaffelsestidspunktet.

27 Regulering Reguleringsforpligtelse Når en momsregistreret virksomhed har fratrukket moms ved anskaffelsen af et investeringsgode, fx fast ejendom, har virksomheden i realiteten forpligtet sig til fremover at anvende det anskaffede investeringsgode til momspligtige formål i mindst samme omfang som på anskaffelsestidspunktet. Hvis virksomheden senere anvender investeringsgodet anderledes, fx delvist privat, skal virksomheden regulere det momsfradrag, som den opnåede ved anskaffelsen. Man betegner dette som virksomhedens reguleringsforpligtelse. Ved investeringsgoder forstås: Maskiner, inventar og andre driftsmidler med en anskaffelsespris på mindst kr. pr. enhed ekskl. moms Fast ejendom, herunder til- og ombygning Reparations- og vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom til en værdi af mindst kr. ekskl. moms pr. ejendom pr. år. Ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder, herunder software og rettigheder, hvis anskaffelses- eller fremstillingspris ekskl. moms overstiger kr. Begrebet investeringsydelser blev fra 1. juli 2014 udvidet til også at omfatte ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder. Software og rettigheder til brug i virksomheden, der anskaffes eller påbegyndes fremstillet efter denne dato, vil således være omfattet af reguleringsforpligtelsen. Investeringsgoder anskaffet eller fremstillet af virksomheden med henblik på videresalg til tredjemand udgør ikke et investeringsgode. For maskiner, inventar, andre driftsmidler samt reparation og vedligeholdelse af fast ejendom er reguleringsperioden 5 år. For fast ejendom samt til- og ombygning er reguleringsperioden 10 år. For maskiner, inventar, andre driftsmidler samt reparation og vedligeholdelse af fast ejendom er reguleringsperioden 5 år 10 år For fast ejendom samt til- og ombygning er den Momsvejledning

28 Der kan blive tale om regulering i følgende situationer: Når et investeringsgode overgår til en anvendelse, som berettiger til et mindre momsfradrag end på anskaffelsestidspunktet (flere momsfrie eller private aktiviteter end på anskaffelsestidspunktet) Når et investeringsgode overgår til en anvendelse, som berettiger til et højere momsfradrag end på anskaffelsestidspunktet (flere momspligtige aktiviteter end på anskaffelsestidspunktet) Når et investeringsgode sælges Når et investeringsgode overdrages i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Fradragsretten mindskes Hvis fradragsretten mindskes i forhold til fradragsretten i anskaffelsesåret, skal der ske en tilbageregulering af det pågældende regnskabsårs andel af den oprindelige fratrukne købsmoms. Virksomheder er dog først forpligtet til at foretage denne tilbageregulering af momsen, når fradragsprocenten er ændret med mindst 10 %-point. Fradragsretten stiger Hvis fradragsprocenten for et investeringsgode stiger i forhold til fradragsprocenten på anskaffelsestidspunktet, kan virksomheden foretage et yderligere momsfradrag. Virksomheder har ret til dette yderligere fradrag, uanset hvor mange %-point fradragsprocenten stiger. Godet sælges Når et investeringsgode sælges (bortset fra momsfritaget salg af fast ejendom), og virksomheden ved anskaffelsen af godet ikke har opnået fuldt momsfradrag, sidestilles salget med, at investeringsgodet for resten af reguleringsperioden anvendes til fuldt fradragsberettigede formål. Virksomheden vil således opnå 100 % momsfradrag for resten af reguleringsperioden. Fradraget kan dog ikke overstige den moms, der opkræves ved salg af godet. Er der tale om et momsfritaget salg af en fast ejendom, sidestilles salget derimod med, at den faste ejendom overgår til ikke-fradragsberettigede formål. Virksomheden skal derfor tilbagebetale den moms, som er fratrukket ved anskaffelsen, og som kan henføres til den resterende del af reguleringsperioden. Køber kan dog på visse betingelser overtage denne resterende reguleringsforpligtelse, således at sælger ikke skal indbetale denne. Virksomhedsoverdragelse Hvis salget af driftsmidler eller fast ejendom sker som et led i afvikling af en momspligtig virksomhed eller som overdragelse af en selvstændig del af virksomheden, 28 Momsvejledning 2016

29 kan køber på visse betingelser overtage den resterende reguleringsforpligtelse, således at sælger ikke skal indbetale denne. Udtagning til privat brug Hvis den momsregistrerede virksomheds varer, driftsmidler eller ydelser udtages til privat brug for indehaveren eller de ansatte, skal der betales salgsmoms ved udtagningen. For varer og ydelser, der udtages til privat brug, skal der beregnes salgsmoms på basis af varernes/ydelsernes indkøbs- eller fremstillingspris. For driftsmidler, der ikke er omfattet af de særlige regler for investeringsgoder, og som inden for 5 regnskabsår efter anskaffelsen overgår til privat brug, skal der beregnes moms på basis af indkøbsprisen uden moms reduceret med 20 % for hvert afsluttet regnskabsår siden anskaffelsen. Udlæg og viderefakturering Momsmæssigt skal udlæg og viderefakturering behandles forskelligt. Eftersom begreberne oftest bruges i flæng, kommer her en kort beskrivelse af de momsmæssige konsekvenser ved brug af henholdsvis udlæg og viderefakturering. Udlæg Rent praktisk er der tale om et udlæg, når en virksomhed midlertidigt afholder udgiften i den endelige kundes navn og for dennes regning. Det betyder, at den originale faktura for udgifterne skal overdrages til kunden, som er den, der i sidste ende skal afholde udgiften og således kan fradrage et eventuelt momsbeløb. Ved at anvende reglerne for udlæg er det muligt at holde visse beløb uden for momsgrundlaget, når de videresælges til den, på hvis vegne udgiften er afholdt. Det betyder, at der ikke skal beregnes moms af udlægget, og der kan ske overdragelse uden moms. For at bruge udlægsreglerne skal følgende betingelser være opfyldt: Udgiften skal være afholdt i købers navn. I praksis kan det være tilstrækkeligt, at købers navn blot fremgår af bilaget Udgiften skal være afholdt for købers regning Fakturaen skal registreres på en udlægskonto (balance konto) Originalbilaget skal udleveres til køber. Hvis betingelserne for at anvende udlægsreglerne ikke er opfyldt, gælder de almindelige regler om viderefakturering. Momsvejledning

30 Viderefakturering Når en momspligtig leverance viderefaktureres, gælder momslovens almindelige regler, medmindre udgiften behandles efter særlige regler om udlæg: Situation Moms Fradrag Viderefakturering af en momspligtig vare eller ydelse, fx hotel: Viderefakturering af momsfri vare eller ydelser, fx flybillet/taxi: Der skal moms på salget, viderefaktureringen Ingen moms på salget, viderefaktureringen Fuldt momsfradrag Intet momsfradrag Udgifter i forbindelse med salget, som sælgeren er forpligtet til at afholde, fx kilometergodtgørelse eller time-/dagpenge, kan ikke holdes uden for momsberegningen som udlæg, da udbetalingen af godtgørelsen ikke opfylder ovennævnte betingelser. Når en dansk virksomhed køber varer i et andet EU-land og transporterer varen til Danmark, skal der som udgangspunkt betales moms i Danmark. 30 Momsvejledning 2016

31 Moms og handel med varer fra andre lande Varehandel med andre EU-lande Køb af varer fra EU-lande Når en dansk virksomhed køber varer i et andet EU-land og transporterer varen til Danmark, skal der som udgangspunkt betales moms i Danmark. For at undgå at der også opkræves moms i salgslandet, skal den danske virksomhed oplyse sit momsnummer til den udenlandske sælger. Sælgeren kan herefter udstede en faktura ekskl. moms. Den danske køber skal i stedet beregne dansk moms af varen. Denne beregnede danske moms kaldes erhvervelsesmoms. Erhvervelsesmomsen beregnes på grundlag af den købte vares fakturapris med tillæg af eventuelle leveringsomkostninger og andre omkostninger, som opkræves af den udenlandske sælger. Den beregnede erhvervelsesmoms skal i virksomhedens bogholderi bogføres som skyldig moms på en konto kaldet Konto for moms af varekøb fra udlandet. På momsangivelsen skal erhvervelsesmomsen angives i feltet Moms af varekøb i udlandet. Værdien af varekøb fra andre EU-lande ekskl. moms skal angives i rubrik A Værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande. Hvis virksomheden anvender den erhvervede vare til momspligtige aktiviteter, er der fuldt fradrag for den beregnede moms. Ved fuldt momsfradrag vil likviditetsvirkningen altså blive neutral, når erhvervelsesmomsen medregnes til købsmomsen i samme momsperiode, som erhvervelsesmomsen angives som salgsmoms. EU har i dag 28 medlemslande. Senest indtrådte Kroatien 1. juli Momsvejledning

32 Salg af varer til EU-lande Ved salg af varer til kunder i andre EU-lande kan den danske sælger sælge varerne uden dansk moms, hvis køber opgiver et gyldigt momsnummer i et andet EU-land, og varerne fysisk transporteres ud af Danmark. Hvis blot én af de to betingelser ikke er opfyldt, skal der beregnes dansk moms. Købers momsnummer kan kontrolleres ved henvendelse til de danske told- og skattemyndigheder eller på SKATs hjemmeside under TastSelv Erhverv. Det er vigtigt, at virksomheden har procedurer, der sikrer løbende verificering af købers momsnummer og dokumentation herfor. Det er også vigtigt at have dokumentation for, at varen fysisk har forladt Danmark. Salget til momsregistrerede kunder i andre EU-lande skal opgøres ved hver momsafregning, og værdien af salget ekskl. moms skal angives på momsangivelsen. Varesalg til andre EU-lande uden moms skal angives i rubrik B Varer. Afhentningssalg Ved visse afhentningskøb, hvor varer sælges momsfrit til momsregisterede købere i andre EU-lande, og hvor det er køber selv, der står for at afhente varen hos sælger, gælder der skærpede dokumentationskrav for at varerne har forladt Danmark. De skærpede dokumentationskrav gælder i de tilfælde, hvor fuld betaling sker før eller senest i forbindelse med selve afhentningen af varerne. Fremadrettet skal dokumentationen for ovenstående nævnte afhentningssalg som minimum indeholde en erklæring fra køber med oplysninger om: - at varen er forsendt eller transporteres fra Danmark - varens bestemmelsessted - transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel - at varen er modtaget på leveringsadressen. Derudover skal køber, hvis det er relevant som følge af transportruten, vedlægge dokumentation for transporten i form af færgebilletter, brokvitteringer og lignende. Varehandel uden for EU Køb af varer uden for EU Når virksomheder køber varer i lande uden for EU, skal de afregne importmoms. Importmomsen kan afregnes over virksomhedens momsangivelse. Dette kræver, at der ved indførelsen angives det momsregistreringsnummer, hvorunder indførelsen sker. 32 Momsvejledning 2016

33 Importmomsen, der fremgår af tolddokumenterne, skal i virksomhedens bogholderi bogføres som skyldig moms på en konto kaldet Moms af varer og ydelser fra udlandet. På momsangivelsen skal importmomsen angives i feltet Moms af varer fra udlandet under udgående moms. Hvis virksomheden anvender varen til momspligtige aktiviteter, er der fuldt fradrag for importmomsen. Ved fuldt momsfradrag vil virkningen således blive neutral, når importmomsen medregnes til købsmomsen i samme momsperiode, som importmomsen angives under salgsmoms. Virksomheder kan i modsætning til importmomsen ikke få fradrag for tolden. Tolden udgør derfor en reel omkostning for den danske importør. Salg af varer uden for EU Danske virksomheder kan momsfrit sælge varer til kunder uden for EU, hvis varerne fysisk transporteres ud af EU. I forbindelse med transporten ud af EU skal varen angives til udførsel over for de danske myndigheder. Dette sker ved at fremlægge af en særlig blanket kaldet enhedsdokumentet, som skal indeholde en række oplysninger om den pågældende vare. Hvis myndighederne godkender angivelsen, forsynes den med et stempel og skal nu følge varen til det sted, hvor varen fysisk passérer ud af EU. Den stemplede angivelse er bevis for, at det underliggende varesalg kunne ske uden dansk moms. Angivelsen skal opbevares af sælgeren. Leverancerne skal føres på konto for eksport, og på momsangivelsen skal værdien af momsperiodens momsfri salg af varer og ydelser til kunder uden for EU angives i rubrik C Værdien af varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EUlande og i lande uden for EU. Køb og salg af ydelser fra/til udlandet Køb af ydelser fra udlandet Leveringsstedet er som hovedregel det land, hvor køber bor. Derfor vil danske virksomheder, der køber ydelser i udlandet, som udgangspunkt skulle beregne dansk moms af deres køb (omvendt betalingspligt). Den omvendte betalingspligt medfører, at sælger ikke skal afregne momsen. Derfor kan den udenlandske sælger udstede en faktura uden lokal moms. For visse specifikke ydelser vil leveringsstedet dog stadig være i sælgers land, og fakturaen vil være inklusive udenlandsk moms, fx ydelser vedrørende fast ejendom. Momsvejledning

34 Udgangspunktet er, at ydelser er omfattet af omvendt betalingspligt (reverse charge), når de leveres til en momspligtig person i et andet land. Sker salget til en privat eller en ikke-afgiftspligtig virksomhed (fx et rent holdingselskab), skal sælger afregne momsen i sælgers eget land. En i øvrigt momsfritaget virksomhed skal også anvende reglerne om omvendt betalingspligt. Det betyder, at fx en dansk bank eller forsikringsvirksomhed, der køber ydelser fra fx Tyskland, skal registreres for erhvervelse af ydelser fra andre lande og betale moms af købet efter reglerne om omvendt betalingspligt. Nedenstående ydelser er omfattet af et udnyttelseskriterium, således at der alligevel ikke skal beregnes dansk moms, hvis den danske køber faktisk udnytter ydelsen uden for EU: 1. Overdragelse af rettigheder, varemærker, fællesmærker og mønstre samt andre lignende rettigheder 2. Reklameydelser 3. Ydelser fra rådgivningsvirksomheder, ingeniører, projekteringsvirksomheder, advokater og revisorer samt andre lignende ydelser, databehandling og meddelelse af oplysninger 4. Påtagelse af forpligtelse til helt eller delvist at undlade udøvelse af en erhvervsmæssig virksomhed eller brug af én af de rettigheder, der er nævnt i dette afsnit 5. Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed bortset fra udlejning af bankbokse 6. Levering af arbejdskraft 7. Udlejning af løsøregenstande bortset fra transportmidler 8. Adgang til naturgas- og elektricitetsdistributionssystemer samt transport eller transmission gennem sådanne systemer og andre direkte forbundne tjenester. 9. Teleydelser 10. Radio- og tv-spredningstjenester. Udnyttes ydelsen i Danmark skal den danske køber betale dansk moms af købet. Den danske moms af ydelsen skal i virksomhedens bogholderi bogføres som skyldig moms på en konto kaldet Konto for moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt. På momsangivelsen skal momsen angives i feltet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt under udgående moms. Endvidere skal køb af ydelser fra andre EU-lande, der er omfattet af omvendt betalingspligt, angives i rubrik A Værdien uden moms af ydelseskøb i andre EU-lande på momsangivelsen. Hvis virksomheden anvender ydelsen i forbindelse med momspligtige aktiviteter, vil virksomheden have fuldt fradrag for momsen. Ved fuldt momsfradrag vil virkningen altså blive neutral, hvis momsen medregnes til købsmomsen i samme momsperiode, hvor momsen angives som salgsmoms. 34 Momsvejledning 2016

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2)

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2) BEK nr 808 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-0261853 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1909 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor:

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor: MOMS OG AFGIFTER Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 MOMSPLIGT ELLER MOMSFRITAGELSE 4 HEL ELLER DELVIS MOMSFRIHED 5 FULDSTÆNDIG MOMSFRIHED 6 UDLEJNING AF FAST EJENDOM 7 UDVALGTE AKTIVITETER 8 MOMSFRADRAG

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber Angivelse af Intrastat, Moms og Særlige begreber I nedenstående tabel er vist hvorledes international handel med varer angives i hhv. Intrastat og SKAT s momsangivelse og. Det skal understreges, at oplysningerne

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB MOMS SKAT KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB MOMS SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE MOMS KORT NY SKAT KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners Marts 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Tilskud

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner November 2015 Momsvejledning for regulerede uddannelsesinstitutioner Indhold Indledning 3 Momslovens 9 4 Moms på indtægter 6 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner 12 Fradragsret hos SKAT 14 Handel med

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter - 1 Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Repræsentation kan normalt fratrækkes, dog kun med 25 pct. Men i en dom fra 1. december 2011

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2 Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Moms og skattemæssige fradrag

Moms og skattemæssige fradrag Iværksætter Moms og skattemæssige fradrag Program 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere