Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. maj 2012"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU alm. del Bilag 260 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. maj 2012 Indholdsfortegnelse: 1. International aftale om et fælles europæisk patentdomstolssystem Forslag til program for SMV ers konkurrenceevne (COSME) Alternativ og online tvistløsning i forbrugersager Forbrugerprogram Rådskonklusioner om governance af det indre marked og det digitale indre marked Anerkendelsesdirektivet...91

2 2/ International aftale om et fælles europæisk patentdomstolssystem Revideret notat. Ændringer er markeret med kursiv. 1. Resumé Den europæiske patentreform har gennem mange år været forhandlet i regi af EU. Den består af to hovedelementer: Et fælles europæisk patentdomstolssystem og en patentbeskyttelsesmulighed ( enhedspatentering ) med tilhørende oversættelsesordning. Aftalekomplekset om det fælles europæiske patentdomstolssystem består af en aftale ( Agreement ), vedtægter ( Statute ) samt procesregler ( Rules of Procedure ). Der er tale om en international mellemstatslig aftale om etablering af et fælles europæisk patentdomstolssystem. De kontraherende lande er i udgangspunktet de samme 25 EU-lande, som i marts 2011 etablerede det forstærkede samarbejde på patentområdet. I december 2011 tilsluttede Italien sig som det 26. EU-medlemsland arbejdet med domstolssystemet. En eventuel vedtaget aftale vil efterfølgende skulle ratificeres i hvert af de 26 kontraherende lande. Aftalen er på dagsordenen for rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. maj 2012 til politisk aftale. Aftaleudkastet indebærer, at kompetencen vedrørende afgørelse af retstvister vedrørende europæiske patenter (EPO-patenter) valideret i Danmark i langt de fleste tilfælde formelt set overføres fra danske domstole til den fælles europæiske patentdomstol. Da aftaleudkastet således indebærer afgivelse af suverænitet, vil dansk ratifikation kræve anvendelse af proceduren i grundlovens 20, idet en endelig 20 vurdering først foretages når aftalen er færdigforhandlet. 2. Baggrund Europæisk industri mister konkurrenceevne og går glip af vækstpotentiale, fordi det, sammenholdt med USA og Kina, Japan og Korea, er for dyrt og besværligt at patentere og håndhæve patenter i Europa. Navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV er) er der behov for, at der gives nemmere og billigere adgang til patentsystemet. Derfor drøftes i regi af EU en reform af det europæiske patentsystem. En europæisk patentreform har været forhandlet i EU siden Med henblik

3 3/129 på at fremskynde drøftelserne har Rådet (konkurrenceevne) i marts 2011 etableret et forstærket samarbejde på patentområdet med deltagelse af 25 EU-medlemslande. Kun Italien og Spanien stod på det tidspunkt uden for. Den europæiske patentreform består af to hovedelementer. Et fælles europæisk patentdomstolssystem og en patentbeskyttelsesmulighed ( enhedspatentering ) med tilhørende oversættelsesordning. Rådet (konkurrenceevne) har den 27. juni 2011 vedtaget en generel indstilling til de to forordningsforslag vedrørende enhedspatentering og tilhørende oversættelsesordning. Af teksten til de to forslag fremgår, at enhedspatentering først vil kunne træde i kraft, når der er etableret et fælles europæisk patentdomstolssystem, og såvel Rådet som Europa-Parlamentet behandler patentreformens to hovedelementer som en samlet pakke. I forlængelse heraf forhandles aftalen om et fælles europæisk patentdomstolssystem. Det fælles europæiske patentdomstolssystem etableres ved en international mellemstatslig aftale, og efter vedtagelse skal aftalen ratificeres i hvert enkelt af de kontraherende medlemslande i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser. I december 2011 har Italien som det 26. EU-medlemsland tilsluttet sig arbejdet med domstolssystemet. Det er i udgangspunktet de nu 26 EU-lande, der indgår i det forstærkede samarbejde på patentområdet, som forhandler aftalen. Der er åbnet mulighed for, at også Spanien vil kunne tilslutte sig sidenhen, såfremt de måtte ønske dette. Det danske formandskab prioriterer arbejdet med patentreformen højt og vil søge at opnå politisk enighed om aftalen under deres formandskab. 3. Formål og indhold Håndhævelsen af patentrettigheder i Europa er i dag fragmenteret, omkostnings- og procestung. Det rammer ikke mindst SMV erne uforholdsmæssigt hårdt. Der er situationer, hvor der føres sager om fx et patents gyldighed eller en påstået krænkelse parallelt ved domstole i flere lande, hvor patentet er valideret, da de nationale domstolskendelser udelukkende er gældende i det enkelte land. Samlet set kan et forløb med parallelle sager strække sig over en række år, hvor afgørelserne fra de enkelte landes domstole falder på forskellige tidspunkter. Tilmed er der risiko for, at afgørelserne får forskelligt udfald, hvilket øger den juridiske usikkerhed om den konkrete patentrettighed. Et fælles europæisk patentdomstolssystem skal opfylde flere formål, herunder:

4 4/129 Gøre det hurtigere, lettere og billigere for virksomhederne at håndhæve deres patentrettigheder i Europa. Skabe forenklinger, som samlet set kan nedbringe det totale antal af patenttvister i Europa. Udvikle ensartet praksis og dermed skabe større retssikkerhed, som kan føre til at virksomhedernes risici mindskes i forhold til ansvarspådragende krænkelser af eksisterende patentrettigheder. Det fælles europæiske patentdomstolssystem skal have eksklusiv kompetence til at træffe afgørelser i de mest almindeligt forekommende typer af patenttvister for både almindelige europæiske patenter (EPO-patenter) og kommende europæiske patenter med enhedskarakter. Tvisterne vil kunne afgøres i en samlet proces med umiddelbar virkning for samtlige 26 kontraherende lande. Samtidig skal der være mulighed for, at alle EU-medlemslande skal kunne deltage, såfremt de ønsker dette. I praksis betyder det, at Spanien vil kunne tilslutte sig for så vidt angår almindelige europæiske patenter, som er valideret i Spanien. Italien har i december 2011 gjort brug af denne mulighed. Aftalekomplekset består af en aftale, vedtægter samt procesregler. Derudover forelagde det polske formandskab på rådsmødet (konkurrenceevne), den 5. december 2011, et kompromisudkast, som indeholder en række justeringer og præciseringer. Aftaleudkastet indeholder følgende elementer: Del I: Generelle og institutionelle bestemmelser Kapitel I: Generelle bestemmelser Det fælles europæiske domstolssystem etableres ved mellemstatslig aftale, og domstolssystemet har eksklusiv kompetence for både almindelige europæiske patenter og europæiske patenter med enhedskarakter. Domstolssystemet skal betragtes som en domstol fælles for medlemslandene med samme EU-retlige status som de kontraherende landes nationale domstole. Aftalen gælder for alle europæiske patenter med enhedskarakter. Endvidere gælder aftalen for almindelige europæiske patenter, der er gældende på ikrafttrædelsesdatoen eller udstedt derefter, jf. dog Del IV om overgangsbestemmelser og opt-out nedenfor. Endelig gælder aftalen for supplerende beskyttelsesbeviser.

5 5/129 Kapitel II: Domstolen Domstolssystemet består af en første instans, en appelinstans, et registrat og et center for voldgift og retsmægling. Endvidere tilknyttes en dommeruddannelsesinstitution. Førsteinstans består af en central afdeling samt lokale og regionale afdelinger. Alle lande kan etablere en lokal afdeling og såfremt der i et kontraherende land tre år i træk påbegyndes over 100 sager, kan der etableres op til yderligere to lokale afdelinger. I det polske formandskabs kompromisforslag fra december 2011 udvides dette, så der i hvert kontraherende land kan etableres op til i alt fire lokale afdelinger. Kontraherende lande skal selv fastlægge lokale afdelingers sæde og stille de nødvendige faciliteter til rådighed. Derudover kan to eller flere kontraherende lande sammen etablere en regional afdeling. Landene skal fastlægge afdelingens sæde og sammen stille de nødvendige faciliteter til rådighed. Alle dommerpaneler skal have multinational sammensætning. Sammensætningen af dommerpanelerne ved den centrale afdeling er to juridiske dommere af forskellig nationalitet samt en teknisk dommer fra den fælles dommerpulje. Ved de regionale afdelinger skal dommerpanelerne være sammensat af to juridiske dommere fra de pågældende lande og en juridisk dommer fra dommerpuljen. Udgangspunktet er, at lokale afdelingers dommerpaneler er sammensat af en juridisk dommer fra det pågældende land og to juridiske dommere af anden nationalitet fra en fælles dommerpulje. I lokale afdelinger, hvor der tre år i træk er påbegyndt mere end 50 sager, vil sammensætningen være to juridiske dommere fra det pågældende land og en juridisk dommer af anden nationalitet fra den fælles dommerpulje. Ved alle lokale og regionale afdelinger skal der være mulighed for at få tilført en teknisk dommer, som ligeledes udpeges fra puljen. Parterne kan uanset ovenstående altid beslutte, at sagen kan føres foran en enkelt dommer. Appelinstansens dommerpaneler skal ligeledes være multinationalt sammensat og bestå af fem dommere, hvoraf de tre er juridiske og af forskellig nationalitet, og de to er tekniske. Registratet fastlægges ved appelinstansen. Der etableres ligeledes underregistrater ved hver afdeling i første instans. Registraterne udfører administrationsarbejde for førsteinstans divisionerne.

6 6/129 For såvel den centrale afdeling i første instans som for appelinstansen gælder, at deres sæde endnu ikke er fastlagt. Der etableres endvidere et administrativt udvalg og et finansudvalg samt et rådgivningsudvalg. Udvalgene sammensættes jvf. nedenfor. Kapitel III: Dommere Patentdomstolssystemet skal anvende både juridiske og tekniske dommere, som skal have erfaring med patentsager. Juridiske dommere skal være kvalificeret på et niveau tilsvarende, hvad der kræves for at opnå udnævnelse til dommer i det pågældende land. Tekniske dommere skal have en universitetsgrad og erfaring inden for det pågældende område. De skal endvidere have kendskab til civilret og proces, som er relevant i patentsager. Dommere udpeges af det administrative udvalg efter indstilling fra rådgivningsudvalget. Der etableres desuden en dommerpulje bestående af juridiske dommere og tekniske dommere, hvoraf sidstnævnte skal dække alle relevante tekniske områder. Dommere fra dommerpuljen tildeles i udgangspunktet afdelingerne i første instans efter behov. Der etableres endvidere et efteruddannelsesprogram med henblik på at give potentielle dommerkandidater den fornødne erfaring med patentsager. Kapitel IIIA: EU-rettens forrang og fortolkning Domstolssystemet skal anvende EU-retten og respektere dennes forrang og afgørelser fra EU-Domstolen vil være bindende for patentdomstolssystemet. Det indebærer, at domstolssystemet skal tilsikre korrekt anvendelse og fortolkning af EU-retten, herunder via præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen. Samme forpligtelser overfor EU-retten gør sig gældende for øvrige nationale domstole, der behandler sager, som involverer EU-ret. De kontraherende lande er i fællesskab erstatningsansvarlige for det tilfælde, at der er lidt et tab som følge af patentdomstolssystemets krænkelse af EU-retten. I et sådant tilfælde kan skadelidte som udgangspunkt føre sin erstatningssag mod domstolssystemet i det kontraherende land, hvor vedkommende er bosiddende, har sit primære forretningssted eller forretningssted. Såfremt domstolssystemet kendes erstatningsansvarligt, skal det pågældende land udrede erstatning og efterfølgende kræve forholdsmæssige bidrag fra de øvrige kontraherende lande. Kapitel IIIB: Retskilder og materielle bestemmelser Domstolssystemet skal basere sine afgørelser på aftaleteksten, EU-retten, den Europæiske Patentkonvention, øvrige relevante internationale aftaler samt national ret.

7 7/129 Endvidere regulerer kapitlet en række materielle bestemmelser, herunder retsvirkningerne af udstedte patenter, begrænsninger m.v., altså en række bestemmelser der bl.a. beskriver, hvilke rettigheder patenthaver har til at udnytte sin udstedte patentret, eksempelvis eneretten til fremstilling og markedsføring. Kapitel IV: Domstolssystemets kompetence Der listes de typer af tvister, som falder under domstolssystemets eksklusive kompetenceområde, herunder krænkelses- og gyldighedstvister. Nationale domstole vedbliver at have kompetence for typer af tvister, der falder uden for domstolssystemets eksklusive kompetenceområde. For så vidt angår sagstyper, der falder inden for domstolssystemets kompetenceområde, fastlægges første instans værneting for hver af de forskellige typer af tvister. Tvister vedrørende fx krænkelse kan således anlægges ved en lokal afdeling beliggende i det land, hvor den aktuelle eller truende krænkelse har fundet eller kunne finde sted (såkaldt fornærmelsesværneting). Den vil imidlertid også kunne anlægges ved den lokale afdeling, som er beliggende i det land, hvor krænkeren er bosiddende eller har sit forretningssted. I tilfælde, hvor der ikke findes lokale afdelinger i de pågældende lande, vil værneting være ved den regionale afdeling, som det respektive land er tilknyttet. Er det pågældende land ikke tilknyttet en regional afdeling, vil værneting være den centrale afdeling. I det polske formandskabs kompromisforslag fra december 2011 udvides mulighederne for at anlægge krænkelsessøgsmål direkte ved den centrale afdeling. Tvister om fx et patents gyldighed skal anlægges ved den centrale afdeling. I tilfælde, hvor en krænkelsespåstand medfører en modpåstand om, at det pågældende patent er ugyldigt, kan sagen videreføres på tre måder: 1) Spørgsmålet om gyldighed behandles ved den respektive lokale eller regionale afdeling, hvor også krænkelsessagen behandles. 2) Ugyldighedsspørgsmålet henvises til den centrale afdeling. 3) Med parternes samtykke henvises hele sagen til den centrale afdeling. Skal spørgsmålet om gyldighed også behandles ved den regionale eller lokale division, skal der fra dommerpuljen tilknyttes en teknisk dommer, såfremt en sådan ikke allerede findes i dommerpanelet. For almindelige europæiske patenter har domstolssystemets afgørelse virkning for de lande, hvor det pågældende patent er gyldigt. For europæiske patenter med enhedskarakter har domstolssystemets afgørelser virkning for de lande, hvor enhedskarakteren er trådt i kraft.

8 8/129 Kapitel V: Mediation og voldgiftcenter Der etableres et mediations- og voldgiftcenter, hvor det skal være muligt for sagens parter at forlige sagen, inden der træffes en retslig afgørelse. Del II: Finansielle bestemmelser Domstolssystemets budget skal på sigt balancere og finansieres ved egne indtægter. Indtægterne skal hovedsageligt stamme fra retsafgifter, der fastsættes af det administrative udvalg. Såfremt domstolssystemet ikke kan opnå balance i budgettet, skal de kontraherende lande yde særlige bidrag. På ikrafttrædelsestidspunktet skal de kontraherende lande yde finansielle bidrag mhp. at etablere domstolssystemet. I det polske formandskabs kompromisforslag fra december 2011 lægges op til, at landebidrag i hvert fald skal ydes under den initiale overgangsperiode på syv år. Del III: Organisatoriske og processuelle bestemmelser Kapitel I: Generelle bestemmelser Statutten, som tilknyttes aftalen, skal i nærmere detaljer fastlægge domstolssystemets organisering. Tilsvarende skal procesreglerne, der skal komplementere aftalen og statutten, fastlægge detaljerede procedureregler for sager, der føres ved domstolssystemet. Procesreglerne skal vedtages af det administrative udvalg på baggrund af bred høring. Domstolssystemet skal i videst mulig udstrækning gøre brug af elektroniske procedurer til fx afgivelse af parternes skriftlige indlæg. Procedurerne skal som udgangspunkt være åbne for offentligheden. Parter i en sag skal repræsenteres af advokater, der har tilladelse til at praktisere ved nationale domstole i de kontraherende lande. Alternativt kan en part lade sig repræsentere af en certificeret europæisk patentadvokat. Parternes repræsentanter må assisteres af patentagenter. For parternes repræsentanter gælder, at de skal nyde beskyttelse og immunitet mhp. at sikre uafhængig udførelse af deres hverv. Kapitel II: Processprog Ved en lokal eller regional afdeling i første instans er processproget et eller flere af de officielle sprog, der tales i det eller de lande, som er vært for eller deltager i den pågældende afdeling. Landene må dog også beslutte, at et eller flere af de tre officielle EPO-sprog (engelsk, tysk og fransk) anvendes. Endvidere er der mulighed for at parterne og/eller det kompetente dommerpanel beslutter at anvende det sprog, som patentet er udstedt på, som processprog. I det polske formandskabs kompromisforslag fra december 2011 kan domstolens præsident endvidere på anmodning fra en af sagens parter beslutte at ændre processproget.

9 9/129 Ved den centrale afdeling er processproget det sprog, som patentet er udstedt på. Ved appelinstansen anvendes det sprog, der blev anvendt i første instans, dog kan parterne blive enige om at anvende et af de tre officielle EPO-sprog. Oversættelse og tolkning skal anvendes i det omfang, det findes passende. Kapitel III: Skriftlige, mellemliggende og mundtlige procedurer Domstolssystemets procedurer er inddelt i en skriftlig procedure, en mellemliggende procedure og en mundtlig procedure, der skal tilrettelægges fleksibelt. I den mellemliggende procedure skal den refererende dommer på baggrund af de skriftlige indlæg kunne nedsætte en høring hovedsageligt mhp. at undersøge mulighederne for forlig. Domstolen kan vælge at undlade den mundtlige procedure, der skal give parterne mulighed for at forklare deres argumenter. Kapitel IV: Domstolssystemets beføjelser Domstolssystemet kan kræve, at en part skal frembringe beviser, som den anden part i tilstrækkeligt grad har påvist eksisterer. Domstolssystemet må endvidere tage initiativ til, at beviser bevares og inspicere ejendom af relevans for sagen. Domstolen må endvidere nedlægge fogedforbud. På basis af påstand om direkte ugyldighed eller i tilfælde af modpåstand om ugyldighed skal domstolssystemet tage stilling til et patents gyldighed. Domstolssystemet kan tilbagekalde et patent delvist eller i sin helhed i overensstemmelse med Den Europæiske Patentkonvention artikel 138(1). Domstolen kan i krænkelsessager pålægge sagsøgte at fremlægge information om fx distributionskanaler, mængden af producerede produkter og priser samt identificere eventuelle tredjepersoner involveret. Domstolssystemet skal kunne pålægge en krænker at betale erstatning til rettighedshaveren, således at denne stilles, som om der ikke var sket krænkelse. I udgangspunktet skal den part, der vinder sagen have sine sagsomkostninger dækket af den tabende part. Parter, der er fysiske personer, skal have mulighed for at ansøge om retshjælp. Kapitel V: Appel Afgørelser i første instans kan appelleres til appelinstansen. Bortset fra afgørelser vedrørende gyldighed skal indbringelse for appelinstansen ikke have suspensiv virkning i forhold til afgørelsen i første instans. Appelinstansen kan omgøre afgørelsen i første instans og i særlige tilfælde tilbagevise sagen til fornyet behandling i første instans.

10 10/129 Kapitel VI: Afgørelser Domstolssystemets afgørelser skal træffes indenfor rammerne af parternes påstande. Afgørelser skal foreligge skriftligt og på proceduresproget. Afgørelser træffes af et flertal af dommere. Undtagelsesvist må en dommer i tilfælde af dissens tilkendegive sin holdning. På hvilket som helst tidspunkt under proceduren kan en sag afsluttes ved forlig. Et patent kan dog ikke erklæres hverken helt eller delvist ugyldigt som følge af forlig. På trods af en endelig afgørelse kan der, såfremt særlige betingelser er opfyldt, undtagelsesvist anmodes om genåbning af sagen. Del IIIA: Implementering af aftalen Det administrative udvalg skal sammensættes af en repræsentant for hvert af de kontraherende lande med Kommissionen som observatør. Hver repræsentant har en stemme. Beslutninger vedtages som udgangspunkt med mindst ¾ af stemmerne. Budgetudvalget skal ligeledes sammensættes af en repræsentant for hvert af de kontraherende lande, der hver især har en stemme. Beslutninger vedtages med simpelt flertal bortset fra budgettet, der skal vedtages med mindst ¾ af stemmerne. Rådgivningsudvalget er sammensat af uafhængige patentdommere og øvrige praktikere fra alle de kontraherende lande. Udvalgets medlemmer må således ikke være under instruks. Rådgivningsudvalget skal bl.a. assistere det administrative udvalg i forberedelsen af dommerudnævnelser. Del IV: Overgangsbestemmelser I en initial overgangsperiode på syv år fra aftalens ikrafttræden må sager om krænkelse eller gyldighed vedr. almindelige europæiske patenter fortsat anlægges ved de kompetente nationale domstole. Sager der ved overgangsperiodens udløb verserer ved de nationale domstole skal afsluttes dér. Det polske formandskabs kompromisforslag fra december 2011 indfører mulighed for at forlænge overgangsperioden med op til yderligere syv år. Almindelige europæiske patenter, der er gældende på ikrafttrædelsesdatoen kan desuden undtages permanent fra domstolssystemets eksklusive kompetence (opt-out). Tilsvarende gælder for ansøgninger, der er under sagsbehandling på ikrafttrædelsestidspunktet. Opt-out kræver, at der ikke er anlagt en sag ved domstolssystemet, der vedrørende det pågældende patent eller ansøgning, og at ønsket om opt-out er meddelt registratet ikke senere end en måned inden overgangsperiodens udløb. En sådan opt-out kan til enhver tid tilbagekaldes.

11 11/129 Del V: Afsluttende bestemmelser Aftalen skal ratificeres af de kontraherende lande i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Aftalen skal gælde på ubestemt tid og være åben for andre EU medlemslandes mulige tiltrædelse. Når domstolssystemet har været i kraft i mindst seks år og mindst 2000 krænkelsessager er afsluttet kan det administrative udvalg på basis af bred høring beslutte at ændre konkrete bestemmelser i aftalen. Det drejer sig konkret om dommerpanelernes sammensætning i første instans og tildeling af kompetencen til lokale og regionale afdelinger for afgørelse af sager vedrørende patenters gyldighed. Aftalen træder i kraft tidligst den 1. januar 2014 og når mindst 13 af de kontraherende lande, heriblandt de tre lande med flest gyldige almindelige europæiske patenter, har ratificeret aftalen. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Der er ikke tale om en EU-retsakt og Europa-Parlamentet har derfor, formelt set, ikke nogen rolle i aftalens tilblivelse. Europa-Parlamentet har imidlertid tilkendegivet, at man vil behandle patentreformens hovedelementer samlet. Som led i behandlingen af de to forordningsforslag vedr. enhedspatentering samt den tilhørende oversættelsesordning, er der i regi af Retsudvalget (JURI) fremsat udkast til en udtalelse vedr. aftalen om det fælles europæiske patentdomstolssystem. I udkastet til udtalelse støtter Europa-Parlamentet etableringen af et fælles europæisk patentdomstolssystem og opfordrer medlemslandene til hurtigst muligt at afslutte forhandlingerne og indgå aftalen. Europa-Parlamentet lægger især vægt på, at domstolssystemet skal forbedre vilkårene for små- og mellemstore virksomheder. Europa-Parlamentet er i udkastet til udtalelse kommet med nogle få ændringsforslag. Det foreslås bl.a., at aftalen skal træde i kraft, når den er ratificeret af ni medlemslande. Herudover foreslås, at det først er efter en overgangsperiode på fem år, at dommerpanelerne i de lokale afdelinger skal være multinationale, og at denne overgangsperiode anvendes til træning af dommere. Udkastet indeholder også støtte til anvendelsen af såvel juridiske som tekniske dommere. Endvidere foreslår Europa-Parlamentet en skærpelse af kravet til vedtagelse af revisionsbestemmelsen, således at ændringer i dommerpanelernes sammensætning kræver enstemmighed.

12 12/ Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet er ikke relevant, idet der er tale om en mellemstatslig aftale. 6. Gældende dansk ret Spørgsmålet om saglig kompetence og såkaldt stedlig kompetence (værneting) er i dag reguleret i retsplejelovens kapitel 21 og 22. Civile retssager om patenter skal som udgangspunkt anlægges ved byretten som første instans, jf. retsplejelovens 224. Retssager, hvor (bl.a.) patentloven har væsentlig betydning, kan alternativt anlægges ved Sø- og Handelsretten, såfremt parterne ikke har aftalt andet. Anlægges en sådan sag ved byretten, henviser byretten sagen til Sø- og Handelsretten efter anmodning fra en part, jf. retsplejelovens 225. Sager afgjort af byretten kan ankes til landsretten, og sager afgjort ved Sø- og Handelsretten kan ankes til Højesteret. Anmodninger om foreløbige retsmidler, herunder forbud, indgives til fogedretten. Fogedrettens stedlige kompetence i forbudssager følger af retsplejelovens 646. Fogedrettens afgørelser i forbudssager kan kæres til landsretten efter reglerne i kapitel 53, jf. retsplejelovens 650. Da forbud er et foreløbigt retsmiddel, skal rekvirenten inden to uger efter forbuddets nedlæggelse anlægge en såkaldt justifikationssag, jf. retsplejelovens Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Såfremt aftalen vedtages, skal den efterfølgende ratificeres i Danmark. Aftalen medfører, at kompetencen for afgørelse af retstvister vedrørende almindelige europæiske patenter (EPO-patenter) valideret i Danmark overgår fra danske domstole til det fælles europæiske patentdomstolssystem. Da aftaleudkastet vil indebære afgivelse af suverænitet, vil dansk ratifikation kræve anvendelse af proceduren i grundlovens 20, idet en endelig 20 vurdering først foretages når aftalen er færdigforhandlet. En dansk ratifikation af aftalen vil formentlig kræve tilpasninger i retsplejeloven, herunder i kapitel 21 vedr. saglig kompetence.

13 13/129 Statsfinansielle konsekvenser Etablering og drift af det europæiske patentdomstolssystem vil formentligt få statsfinansielle konsekvenser for Danmark i en periode. Udgangspunktet for forhandlingerne er, at domstolssystemets budget på sigt skal balancere via indtægter fra retsafgifter når overgangsperioden er udløbet. Der vil dog være tale om finansielle bidrag fra de kontraherende lande til etablering af domstolssystemet, ligesom der i hvert fald i den initiale overgangsperiode kan blive behov for særlige tilskud fra medlemsstaterne med henblik på at bringe budgettet i balance. Kommissionen har igangsat arbejde med henblik på nærmere at afklare den samlede størrelse af etablerings- og driftsudgifterne. I det polske formandskabs kompromisforslag fra december 2011 er der samtidig fremlagt et bud på en fordelingsnøgle for de enkelte landes bidrag. Heraf fremgår at det årlige danske bidrag i overgangsperioden forventes at blive i størrelsesordenen 1,5-2 mio. kr. I en foreløbig analyse har Kommissionen estimeret, at domstolssystemets årlige budget efter overgangsperiodens udløb - vil være i størrelsesordenen millioner EURO årligt, som forudsættes fuldt finansieret af retsafgifterne 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget forventes at have mærkbare positive samfundsøkonomiske konsekvenser i Danmark og EU. De samlede konsekvenser af indførelse af en fælles europæisk patentdomstol vurderes at påvirke incitamenterne til at innovere og beskytte opfindelser i Europa i positiv retning. Det er hensigten at styrke europæisk erhvervsliv i den globale konkurrence, hvor man hovedsageligt er oppe mod patentsystemer i USA, Japan, Kina og Korea, der alle har enklere håndhævelsessystemer end de, som findes i Europa i dag. BusinessEurope har anslået at virksomhederne vil kunne spare omkostninger i størrelsesordenen 300 mio. (2,25 mia. kr.) ved etableringen af et fælles europæisk patentdomstolssystem. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Etableringen af en fælles europæisk patentdomstol forventes at gøre det hurtigere, lettere og billigere for virksomhederne at håndhæve deres patentrettigheder i Europa, og dermed lette de administrative byrder for erhvervslivet i Danmark og resten af EU.

14 14/ Høring Aftaleudkast af 14. juni 2011 (11533/11) har den 7. juli 2011 været sendt i høring i Specialudvalget for Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål samt til øvrige relevante interessenter med høringsfrist den 18. august Der er modtaget høringssvar fra Dansk Industri (DI), Advokatrådet, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Foreningen Industriel Retsbeskyttelse (FiR), Patentagentforeningen, Danske advokater samt Sø- og Handelsretten (S&H). DI anfører, at etableringen af et EU-patentsystem er afgørende for innovative danske virksomheder, da det i betydeligt omfang vil understøtte virksomhedernes investeringer i forskning, udvikling og kommercialisering ved udbredelse af den juridiske beskyttelse i Europa. DI fremhæver ligeledes, at patentsystemet, er af stor betydning for en styrket europæisk konkurrenceevne. DI påpeger, at DI fra begyndelsen har bakket op om, at regeringen støttede et forstærket samarbejde vedrørende fælles patentbeskyttelse i EU. DI finder det helt afgørende for systemets effektivitet, at der etableres en central patentdomstol, der på kompetent vis kan løse de tvister om patenter med høj retssikkerhed og en høj grad af forudsigelighed for virksomhederne. Især er det praktisk og politisk afgørende, at systemet indrettes på en ikkediskriminerende måde, der tilgodeser de innovative mindre og mellemstore virksomheder. DI finder det positivt, at der søges en mellemstatslig aftale, således at de mange besparelsespotentialer snart kan realiseres og opfordrer regeringen til at fortsætte arbejdet med etableringen af en fælles europæisk patentdomstol under det danske formandskab. Lif påpeger, at Lif helt overordnet støtter forslaget om en fælles europæisk patentdomstol, herunder hele grundtanken om højere grad af ensretning eller harmonisering af patentsager i EU samt forbedring af retssikkerheden og effektivisering. DI, Lif, Advokatrådet, Danske Advokater, Patentagentforeningen, FiR samt S&H anfører en række uløste problemstillinger og uhensigtsmæssigheder i det forelagte udkast, som indebærer, at der rejses en række betydelige retssikkerhedsmæssige spørgsmål. Ligeledes påpeges at væsentlige dele af det samlede aftalekompleks endnu ikke er udarbejdet.

15 15/129 DI, Lif og S&H påpeger således, at der er risiko for forumshopping, idet sag kan anlægges enten hvor en formodet krænker, har sit forretningssted eller hvor en formodet krænkelse har fundet sted. DI, Lif og FiR påpeger at de divergerende kriterier for dommersammensætningen i første instans er uhensigtsmæssige og giver anledning til grundlag for forskellig behandling af sagerne. FiR anfører endvidere at sammenholdt med bestemmelsen om sprogregimet forekommer det vanskeligt at kunne finde dommere, der besidder såvel den nødvendige juridiske kunnen som de nødvendige sprogkundskaber. Lif finder, at den foreslåede løsning udgør en risiko for store variationer fra domstol til domstol, som strider mod idéen om en fælles europæisk domstol. Det drejer sig i vid udstrækning om at udkastet på en række områder ikke i tilstrækkelig omfang opfylder grundlæggende krav om forudsigelighed, lige adgang til retten, lige behandling af forskellige nationaliteter og retten til at parterne selv kan tilrettelægge deres sag. Lif understreger nødvendigheden af, at procedurereglerne formuleres meget udførligt og præcist for at sikre kvalitet og forudsigelighed. Lif, DI, Advokatrådet og FiR udtrykker bekymring ved at procedurebestemmelserne ikke skal vedtages politisk, men af den administrative komite. S&H påpeger, at der skal træffes en politisk beslutning, der for første gang overfører dømmende kompetence fra Danmarks nationale domstole til en internationale domstol. Henset til, at der er tale om betydningsfuld suverænitetsafgivelse, bør grundlaget for den fælles patent-domstol være af højeste og mest gennemarbejdede kvalitet. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle 26 kontraherende lande støtter generelt op om etableringen af et fælles europæisk patentdomstolssystem. Det ventes, at placering af sæder bliver hovedgenstand for drøftelserne, men at også budget og finansiering, processprog, procesregler samt bestemmelserne om aftalens revision og ikrafttrædelse kan blive temaer. For så vidt angår budget og finansiering drøftes det, hvorvidt budgettet fuldt ud skal finansieres af retsafgifter eller om medlemslandene skal yde supplerende tilskud. Flere lande har i de foreløbige drøftelser refereret til konklusioner vedtaget af Rådet (konkurrenceevne) i december 2009, hvori det fremgår, at målet er et selvfinansierende system, men at der i overgangsperioden kan være behov for bidrag fra medlemslandene. Andre lande er mere positive i

16 16/129 forhold til muligheden for landebidrag, da det vil give mulighed for at fastsætte lavere retsafgifter. I forlængelse heraf udestår tillige at identificere en fordelingsnøgle for de kontraherende landes andel af finansieringen. Der er foreløbigt lanceret tre modeller. En model baseret på patent- og patentsagsaktivitet i de enkelte lande, en model hvor finansieringen delvist sker via patentgebyrer indbetalt til EPO og en model baseret på de kontraherende landes relative BNI. For så vidt angår drøftelserne af processprog ventes disse især at omhandle, hvorvidt sprogregimet kan begrænses for dermed at spare besvær og udgifter til oversættelse mv. Drøftelserne har betydning på drøftelserne af domstolens budget, da oversættelse og tolkning forventeligt vil udgøre en forholdsvis stor del af de samlede udgifter. For så vidt angår procedurereglerne så er der lagt op til, at disse besluttes af den administrative komite efter aftalens indgåelse. Dette har mange lande haft forbehold overfor. For så vidt angår dommersammensætning så har industrien understreget behovet for en reel multinational sammensætning. Dette støttes af et flertal af landene og er reflekteret i det nuværende aftaleudkast. For så vidt angår spørgsmålet om revision drøftes det, hvorvidt konkrete ændringer i aftalen kan vedtages med ¾ flertal eller med enstemmighed blandt de kontraherende lande. I forslaget er indført en særlig revisionsmulighed vedrørende dommerpanelernes sammensætning i første instans og tildeling af kompetencen til de lokale og regionale afdelinger for afgørelse af sager vedrørende patenters gyldighed, da flere af de kontraherende lande har mindre forbehold ved disse elementer. For så vidt angår ikrafttrædelse drøftes spørgsmålet om, hvor mange lande der skal have ratificeret, for at aftalen kan træde i kraft. Hensynet er, at det ikke skal være muligt, at blot et eller få lande kan blokere for ikrafttrædelsen eller trække den unødigt hen. Samtidig har i hvert fald et land bebudet, at aftalen kun vil kunne ratificeres efter folkeafstemning. En stor del af landene har tilkendegivet, at man ønsker ratifikation fra et meget højt antal lande før ikrafttrædelsen udløses. Omvendt er en anden gruppe lande tilhængere af et forholdsvist lille antal. Af det polske formandskabs kompromisforslag fra december 2011 fremgår at mindst 13 lande, herunder Tyskland, Frankrig, og UK, skal have ratificeret aftalen, for at den kan træde i kraft. Det er vurderingen, at der er en tendens til at partnerne nærmer sig hinanden og forhandlingerne vil kunne afsluttes snarest.

17 17/ Regeringens generelle holdning Regeringen støtter reformen af det europæiske patentsystem, herunder etableringen af et fælles europæisk patentdomstolssystem. Det er regeringens holdning, at den europæiske patentreform vil være med til at styrke incitamenterne til at innovere og beskytte opfindelser i Europa og dermed bidrage til at understøtte europæisk vækst og europæiske virksomheders innovationsevne, samt styrke europæisk erhvervsliv i den globale konkurrence, hvor man er oppe mod mere effektive patentsystemer i fx USA, Japan, Kina og Korea. Det er regeringens generelle holdning, at domstolssystemet skal indebærer en høj grad af retssikkerhed, skal være holdbar på sigt og skal kunne levere afgørelser af høj kvalitet. Dette er bl.a. centralt i forhold til spørgsmålene om processprog, procesregler, dommersammensætning, værneting og ikrafttrædelse. Det er endvidere Regeringens generelle holdning, at der skal anlægges en omkostningsbevidst tilgang til domstolssystemets budget og at medlemsstaternes medfinansiering skal begrænses. Regeringen støtter derfor målsætningen om, at systemet skal være brugerfinansieret. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har været forelagt Folketingets Europaudvalg den 19. september 2011 til orientering og den 30. november 2011 til forhandlingsoplæg.

18 18/ Forslag til program for SMV ers konkurrenceevne (COSME) Revideret notat. Ændringer er markeret med kursiv. 1. Resumé Kommissionen har den 30. november 2011 fremlagt forslag til forordning om etablering af et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME), der i vidt omfang viderefører eksisterende initiativer under det nuværende rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (CIP) i den kommende nye EU-budgetperiode for COSME er således en del af forhandlingerne omkring den kommende flerårige finansielle ramme (MFF) for , som forhandles i Rådet (ECOFIN). COSME har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed, fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV ers vækst i EU. Den samlede finansieringsramme foreslås at udgøre 2,522 mia. euro (ca. 18,74 mia. kr.) fordelt over syv år ( ), men det endelige beløb afhænger af forhandlingerne om MFF. COSME indeholder fire hovedområder: 1. Fremme af adgang til finansiering 2. Fremme af iværksætteri 3. Fremme af adgang til markeder 4. Rammebetingelser for virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed i EU COSME er en del af MFF, som fastlægger loftet for EU s udgifter i perioden , og har således statsfinansielle konsekvenser, da det samlede udgiftsniveau for perioden har direkte betydning for størrelsen af de årlige budgetter og dermed for det danske EU-bidrag. 2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2011) 834 af 30. november 2011 fremlagt forslag til forordning om etablering af et program for virksomheders konkurrenceevne og SMV er ( ) (COSME). Forslaget er oversendt til Rådet den 30. november 2011 i dansksproget version. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 175 og 195 og behandles i øjeblikket af Rådet (konkurrenceevne) og Europa-Parlamentet i fællesskab efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

19 19/129 COSME viderefører mange aktiviteter fra det nuværende rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (CIP), som udløber i COSME vil være gældende fra 2014 til 2020 med en foreslået samlet finansieringsramme på 2,522 mia. euro (ca. 18,74 mia. kr.). Heraf foreslås ca. 1,4 mio. euro (ca. 10,4 mia. kr.) reserveret til de finansielle instrumenter. COSME s hovedvægt er således lagt på udviklingen af de finansielle instrumenter. Den endelige beløbsramme vil blive fastlagt i forbindelse med forhandlingerne om EU s flerårige finansielle ramme for Rådet (konkurrenceevne) forhandler således i øjeblikket alene den procentvise fordeling af COSME s samlede budget til de fire hovedaktiviteter i COSME. 3. Formål og indhold Programmets overordnede formål er at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed herunder inden for turismesektoren og at fremme iværksætterkulturen og SMV ers vækst i EU. Initiativer under COSME skal; - fremme rammebetingelserne for virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed i EU herunder inden for turismesektoren. - forbedre SMV ers adgang til finansiering i form af egenkapital via investeringer i SMV ers vækstfaser og via øget risikodeling til dækning af SMV ers lån. - forbedre adgangen til markederne i EU og globalt i form af støtte til SMV er via Enterprise Europe-netværket og et forbedret internationalt industrielt samarbejde. - fremme iværksætterkulturen i form af øget iværksætterfærdigheder og -holdninger særligt blandt nye, unge og kvindelige iværksættere i EU. Målgruppen for COSME er iværksættere, erhvervsfremmeorganisationer og SMV er. COSME er led i implementeringen af Kommissionens målsætninger i Europa2020-strategien og de tilhørende Europa2020- flagskibsinitiativer. I forslaget til COSME foreslår Kommissionen, at COSME er åben for deltagelse for medlemmer af den europæiske frihandelssammenslutning (EFTA), det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EEA), nuværende og potentielle kandidatlande i EU samt, når særlige betingelser er opfyldt, lande der falder inden for EU s naboskabspolitik. Dertil kommer, at juridiske enheder fra tredje lande kan deltage i programmet selvom deres ophavsland ikke deltager.

20 20/129 COSME gennemføres via årlige arbejdsprogrammer som fremsættes af Kommissionen, og som skal klarlægge formål, forventede resultater, implementeringsmetode, tidshorisont og beløbsramme for alle planlagte aktiviteter under COSME. Kommissionen foreslår ligeledes etablering af en forvaltningskomité, hvilket er lig med nuværende praksis under CIP. Selve administrationen af COSME vil i vidt omfang blive lagt ud til eksterne aktører. Det foreslås blandt andet, at EIB-Gruppen, som består af den Europæiske Investeringsbank (EIB) og den Europæiske Investeringsfond (EIF), forvalter de finansielle instrumenter på vegne af Kommissionen, og Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) forvalter COSME s SMV-relaterede initiativer. Det er Kommissionens målsætning at fremme synergier med andre EUprogrammer som fx Strukturfonden og EU s mikrofinansieringsfacilitet Progress samt at undgå overlap med eksisterende initiativer særligt inden for fremme af iværksætterkultur og -færdigheder. De finansielle instrumenterne vil ligeledes være komplementære med de kapitalinstrumenter, der tilbydes i regi af det nye rammeprogram for forskning og innovation Horizon2020. Der lægges op til, at COSME s budget fordeles på følgende fire hovedområder: Adgang til finansiering Kommissionen foreslår, at SMV ers adgang til finansiering af opstart og vækst styrkes i form af egenkapital og nye lånemuligheder. Forslaget sigter mod at målrette de finansielle instrumenter til forskellige faser i virksomhedernes livscyklus herunder til opstart, ekspansion og i forbindelse med ejerskifte. De finansielle instrumenter foreslås administreret af EIF i samarbejde med finansielle institutioner i de enkelte medlemsstater. Denne administrationsform er identisk med forvaltningen af de finansielle instrumenter under det nuværende CIP. Således foreslås etablering af en egenkapitalfacilitet for vækst, der skal foretage investeringer i SMV ers vækstfase især i form af venturekapital og mezzaninkapital. Det foreslås blandt andet, at investeringer til SMV er enten udmøntes direkte gennem EIF eller via funds-of-funds investeringer, som er investeringsforeninger, der investerer i andre investeringsforeninger.

21 21/129 Derudover foreslås etablering af en lånegarantifacilitet, som enten direkte gennem EIF eller via andre finansielle formidlere skal øge risikodelingen til dækning af SMV ers lån. Med de finansielle instrumenter under COSME ønsker Kommissionen at forbedre den grænseoverskridende og multinationale adgang til finansiering for SMV er. Fremme af iværksætteri Kommissionen foreslår, at COSME fremmer iværksætteri gennem blandt andet udveksling af bedste praksis politikker. Det foreslås, at der særligt rettes fokus på nye, unge og kvindelige iværksættere. COSME rummer desuden forslag til, at medlemsstaterne kan opnå støtte til fremme af nationale iværksætteruddannelser, -færdigheder og -kultur. Initiativerne forventes udmøntet i form af kampagner, events samt udvekslingsaftaler mellem iværksættere og virksomheder mv. SMV ers internationalisering og adgang til markeder Kommissionen foreslår, at Enterprise Europe Netværket (EEN) under CIPprogrammet videreføres under COSME. Kommissionen sigter mod, at EEN skal fungere som one-stop-shop for SMV ers forretningsudvikling på de europæiske markeder og på markeder uden for EU. Det indebærer skræddersyet assistance i forbindelse med SMV ers udviklingsaktiviteter i EU samt rådgivning om SMV ers muligheder for støtte via EU-programmer ENN er et netværk af organisationer, hvor virksomheder kan finde hjælp til at udnytte det indre marked bedst muligt. Der foreslås ligeledes specifik støtte til at facilitere SMV ers adgang til markeder uden for EU og til at understøtte eksisterende eksportstøttefaciliteter. Det inkluderer blandt andet øget fokus på rådgivning i SMV ers håndtering af standarder og regulativer samt beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande. Øget internationalt samarbejde foreslås endvidere iværksat for at reducere forskelle i den industrielle erhvervsregulering mellem EU og de vigtigste handelsmarkeder. Fremme af rammebetingelser for SMV ers konkurrenceevne og bæredygtighed i EU Kommissionen foreslår, at der ydes støtte til initiativer, der styrker SMV ers konkurrenceevne og bæredygtighed i form af forbedrede erhvervsfremmepolitikker i EU. Dette inkluderer blandt andet udveksling af bedste praksis politikker blandt EU s medlemsstater og øget fokus på at adressere nye internationale aspekter i EU s konkurrenceevnepolitik.

22 22/129 Der foreslås ligeledes initiativer, der skal stimulere udviklingen af nye markeder, produkter og services inden for de mest konkurrencedygtige forretningsmodeller og værdikæder i den europæiske industri. Desuden foreslås støtte til udviklingen af infrastruktur, perspektivrige klynger, virksomhedsnetværk samt en udbygning af EU s initiativer inden for turisme og nye forretningskoncepter for forbrugsvarer. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Der foreligger endnu ikke en udtalelse fra Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet skal høres i henhold til TEUF artikel 294. Forslaget behandles af Europa-Parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi (ITRE-udvalget). 5. Nærhedsprincippet Det er Kommissionens vurdering, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Kommissionens fremhæver, at forslaget er på linje med Lissabontraktaten, idet fokus særligt er rettet mod markedssvigt, der bedst håndteres på EU-niveau. Kommissionen lægger i forslaget ikke op til, at de foreslåede EU-initiativer skal erstatte nationale tiltag. De skal derimod tilføje en europæisk dimension og tilskynde til øget koordination og tværnationalt samarbejde. COSME er et fællesskabsinstrument, der viderefører en række af de eksisterende initiativer fra CIP, der blandt andet støtter tiltag i medlemsstaterne, udbredelse af bedste praksis i EU og fremme af adgang til finansiering via EIF. Ansvaret herfor deles mellem Kommissionen og medlemsstaterne. På det foreliggende grundlag er det regeringens vurdering, at nærhedsprincippet er overholdt. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Forslaget har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Statsfinansielle konsekvenser Forslaget har statsfinansielle konsekvenser.

23 23/129 COSME er en del af MFF, som fastlægger loftet for EU's udgifter i perioden COSME har dermed statsfinansielle konsekvenser, da det samlede udgiftsniveau for perioden har direkte betydning for størrelsen af de årlige budgetter og dermed for det danske EU-bidrag. De 2,522 mia. euro (ca. 18,74 mia. kr.), der er afsat i Kommissionens forslag vil, med den eksisterende EU-budgetfinansieringsnøgle, føre til et dansk bidrag i størrelsesordenen 378 mio. kr. i perioden Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget har ikke i sig selv samfundsmæssige konsekvenser. Da COSME har til formål at styrke SMV ernes vækst og konkurrenceevne i EU, forventes COSME at styrke de generelle rammevilkår for SMV er, deres adgang til finansiering samt forbedre den europæiske iværksætterkultur. Samlet forventes på den baggrund en styrket økonomisk vækst og produktivitet. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke i sig selv administrative konsekvenser for erhvervslivet. 10. Høring Forslaget er sendt i høring i Specialudvalget for Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål med frist den 15. december 2011 med høringssvar fra DI, Dansk Standard (DS), LO, Dansk Byggeri og Finansrådet. DI støtter Kommissionens målsætninger om at forbedre mindre og mellemstore virksomheders vækstmuligheder (MMV er). DI understreger samtidig vigtigheden af, at der foretages en tættere koordination mellem EU-initiativer og eksisterende regionale og nationale initiativer, så eventuel dobbeltarbejde og ineffektiv udnyttelse af ressourcerne undgås. DI fremhæver følgende anbefalinger til COSME: opfordrer til, at initiativer under COSME implementeres så tæt på virksomheden som muligt for at sikre tilstrækkeligt højt fagligt niveau og kritisk masse, støtter, at COSME understøtter forbedrede rammevilkår for især MMV er særligt i forhold til at sikre et velfungerende indre marked og en effektiv regulering. DI efterspørger dog mere ambitiøse mål for Kommissionens målsætninger for reduktion af de administrative byrder og anbefaler, at målene suppleres med et nettoreduktionsmål,

24 24/129 støtter, at der via COSME arbejdes for at styrke og øge iværksætteri i EU. DI ønsker i den forbindelse, at målsætningerne suppleres med konkrete mål for stigning i både iværksættere og vækstiværksættere, støtter, at en stor andel af midlerne i COSME er afsat til de finansielle instrumenter og opfordrer Kommissionen til at følge finansieringssituationen nøje og om nødvendigt øge instrumenternes andel i det samlede program, anbefaler, at der i tillæg med etablering af en lånegaranti- og egenkapitalfacilitet også etableres en mezzaninkapitalfacilitet for at øge MMV ers finansieringsmuligheder og gøre EU s finansielle instrumenter attraktiv for en større kreds af virksomheder, støtter, at EU understøtter virksomhedernes adgang til det indre marked og markederne uden for EU særligt via fjernelse af handelshindringer. DI opfordrer i den forbindelse, at nye initiativer i COSME koordineres med det eksisterende SOLVIT-initiativ, forholder sig skeptisk over for at udvide Enterprise Europe Netværket til også at omfatte rådgivning og information om internationale forhold. DI opfordrer til, at Enterprise Europe Netværket fokuserer på eksisterende kerneaktiviteter frem for at udvide erhvervsserviceaktiviteterne, idet det øger risiko for overlap med aktiviteter på lokalt, regionalt og nationalt plan. DI anbefaler, at der arbejdes for at kvalificere Enterprise Europe Netværkets eksisterende aktiviteter, udbrede kendskabet til netværket og forbedre kundetilfredsheden. DS støtter forslagets indsats for at styrke de europæiske SMV ers konkurrenceevne og eksportpotentiale. DS påpeger, at standarder ofte er forudsætningen for, at SMV er har mulighed for at afsætte deres produkter eller tjenesteydelser i både EU og globalt. DS støtter, at der via finansieringen af Enterprise Europe Netværket specifikt fremhæves støtte til SMV er, hvad angår standarder i andre bestemte tredjelande. DS ønsker endvidere, at videndeling, rådgivning og igangsættelse af projekter i forbindelse med implementering og anvendelse af standarder generelt styrkes i COSME-programmet. LO støtter forslaget og opfordrer til, at der gennemføres en grundig evaluering af det nuværende rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (CIP) og ses på værdien af andre relevante tiltag, inden der igangsættes et nyt program. Dansk Byggeri støtter forslaget og fremhæver behovet for at lette virksomhedernes adgang til finansiering, som vurderes at være mere aktuelt, end da nuværende rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (CIP) blev igangsat. Desuden fremhæver Dansk Byggeri, at reduktion af virksomheders administrative byrder fortsat bør have fokus.

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3169 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3169 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3169 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. maj 2012 Indholdsfortegnelse: 1. International

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december Forstærket samarbejde på patentområdet...2

Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december Forstærket samarbejde på patentområdet...2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 56 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig.

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 275 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. august 2008 /Ro-E&S Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 20. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Den europæiske patentreform nogle

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. april 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen EF-patentdomstolen (oversigt) European Patent Litigation Agreement (EPLA) Fremtiden EF-patent domstolen kompromisforslag af 3. marts 2003

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3035 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3035 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3035 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Side 1 af 22 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmøde (konkurrenceevne) den 11.-12. oktober 2010 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0686 Bilag 3 Offentligt SUPPLERENDE GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juni 2007 Eksp.nr. JAV/ Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. juli 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Jesper Lund IT-Politisk Forening http://itpol.dk Folkebevægelsen mod EU i Vestsjælland Slagelse Bibliotek 24. marts 2014 Disposition Patenter

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 26. marts 2002

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 26. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 533 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

Forordning om markedsovervågning af produkter (KOM(2013) 75)

Forordning om markedsovervågning af produkter (KOM(2013) 75) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 206 Offentligt SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forordning om markedsovervågning af produkter (KOM(2013) 75)

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere