Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v."

Transkript

1 Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. Indledning Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside 1 gjort oplysninger tilgængelige vedrørende import af økologiske fødevarer fra tredjelande og oplysningerne opdateres løbende. Økologireglerne Denne vejledning omhandler reglerne om import fra tredjelande af fødevarer, der skal markedsføres som økologiske i EU. Import af såvel vegetabilske som animalske økologiske fødevarer reguleres af økologiforordningens 2 artikel 11. Import af økologiske non-food produkter; dvs. produkter med animalsk indhold som fx hunde- og kattemad, dækkes også af denne vejledning og reguleres i økologibekendtgørelsen 3. Import af økologisk foder og såsæd henhører under Plantedirektoratet. Fra EU-lande Indførsel af økologiske fødevarer fra andre EU-lande betragtes ikke som import, og er derfor ikke omfattet af lovgivningen vedrørende import. Fødevarer der indføres fra andre EU-lande er omfattet af økologiforordningen, som er gældende i alle EU-lande. Hvis de skal Ø-mærkes i Danmark, gælder særlige betingelser. Der skal ikke indhentes en tilladelse, men de øvrige betingelser findes blandt andet i økologibekendtgørelsens Generelle betingelser Anden lovgivning Reglerne for import af økologiske fødevarer ændrer ikke de krav, der i øvrigt stilles ved import af fødevarer. Markedsføringen af importerede økologiske fødevarer skal altid ske i overensstemmelse med såvel den generelle lovgivning som økologiforordningens og økologibekendtgørelsens bestemmelser. Frilager Tredjelandsprodukter, der opbevares på frilager, betragtes ikke som importeret i henhold til økologireglerne. Økologilovgivningen giver mulighed for at importere og markedsføre økologiske fødevarer fra henholdsvis Kommis- 1 i menuen mærkning/økologi/import 2 Rådets forordning (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og levnedsmidler og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler, med senere ændringer. 3 Bekendtgørelse nr. 605 af 15. juni 2006 om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 1

2 sions-godkendte og ikke godkendte tredjelande efter forskellige importprocedurer, som beskrives i afsnit 2 og 3. Kontrol af importøren Importøren skal være omfattet af økologikontrol inden import og markedsføring af økologiske fødevarer påbegyndes, jf. afsnit 1.1. Alle importører skal desuden følge de i afsnit 1.2 beskrevne procedurer. Godkendte tredjelande Økologiske fødevarer fra tredjelande kan som hovedregel kun markedsføres som økologiske, når de er importeret fra lande, der er med på EU-kommissionens særlige liste over godkendte tredjelande. Se afsnit 2 om import fra godkendte tredjelande. Ikke godkendte tredjelande Som undtagelse fra ovennævnte hovedregel, kan der importeres økologiske fødevarer fra lande, der ikke er godkendt af EU, hvis de danske myndigheder eller andre EU-landes myndigheder forinden har givet en særlig tilladelse til det. Dette uddybes i afsnit 3 om import fra ikke godkendte tredjelande. Oversigt importtyper I bilag 1 er det gengivet på skematisk form, hvilken procedure og forholdsregler de forskellige typer af import skal følge Anmeldelse Økologikontrol Før import og markedsføring af økologiske fødevarer fra tredjelande kan begynde skal importøren og første modtager være omfattet af økologikontrol jf. økologibekendtgørelsens bestemmelser. Importøren skal henvende sig til den myndighed, der også foretager registrering, godkendelse eller autorisation af virksomheden, dvs. den stedlige fødevareregion, for at anmelde hvilke aktiviteter, der ønskes påbegyndt, f.eks. tredjelandsimport og evt. tilberedning, herunder fx mærkning. Anmeldelsesskema Anmeldelsesskema findes på under blanketter eller fås ved henvendelse til fødevareregionen. Vejledningen findes endvidere på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Flere afdelinger Hvis virksomheden har flere afdelinger, hvor der foregår aktiviteter af betydning for økologikontrollen, fx at sendingen modtages på andet sted end importørvirksomheden, skal aktiviteterne i hver af disse afdelinger anmeldes. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 2

3 Import i økologirapport Fødevareregionen udarbejder en økologirapport, bl.a. på baggrund af virksomhedens beskrivelser af de anmeldte aktiviteter, herunder forslag til egenkontrolprocedurer og øvrige kontrolforanstaltninger. Hvis der allerede eksisterer en økologirapport, skal denne tilpasses de nye aktiviteter. Importen kan tidligst begynde, når økologirapporten foreligger. Procedurerne og foranstaltninger ses af økologiforordningens bilag III og økologibekendtgørelsens bilag Generelle importprocedurer Importforordningen Importforordningen 4 regulerer bestemmelserne for kontrolattest i forbindelse med import til EU af økologiske produkter fra tredjelande. Den skal bl.a. sikre, at der kun importeres produkter, der af EU-kommissionen eller EUmedlemslande er godkendt som produceret og kontrolleret på betingelser svarende til økologiforordningens bestemmelser. Det betyder, at sendinger der ønskes importeret som økologiske skal omfattes af en kontrolattest, der skal verificeres og påtegnes af toldmyndighederne, før de kan frigives som økologiske i EU. 1. december 2003 trådte ændringer til økologibekendtgørelsen i kraft, der vedrører procedurer for forhåndsanmeldelse af sendinger og for kontrolattester. Forhåndsanmeldelse Ifølge økologibekendtgørelsen, skal ankomsten af hver importeret sending forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen. Fra 15. september 2006 skal forhåndsanmeldelsen ske til den fødevareregion hvor importøren henhører. Forhåndsanmeldelsen skal sikre fødevareregionen en mulighed for stikprøvevist at foretage en fysisk kontrol af sendingen hos første modtager. Der benyttes et særligt skema til forhåndsanmeldelse som fremgår af bilag 2. Skemaet er endvidere tilgængeligt på 4 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1788/2001 af 7. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler med senere ændringer. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 3

4 Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest en fuld arbejdsdag før sendingen fremlægges for toldmyndighederne, og kan med fordel indsendes samtidigt med kopien af kontrolattesten. Kopi af kontrolattest Forud for import skal en kopi af den originale kontrolattest tilsendes Fødevarestyrelsen, enten pr. fax eller som elektronisk indscannet kopi pr. til en af følgende adresser afhængig af importørens tilhørsforhold. Region Nord (Århus) fax nr eller Region Syd (Vejle) fax nr eller Region Øst (Ringsted) fax nr eller Kopien skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest en fuld arbejdsdag før sendingens fremlæggelse for toldmyndighederne. For eksempel skal en sending der fremlægges en søndag være Fødevarestyrelsen i hænde senest fredag morgen inden kl Fødevarestyrelsens åbningstider er mandag-torsdag kl og fredag kl Kopi Det skal tydeligt fremgå af attesterne, når der er tale om en kopi. Kopier af såvel kontrolattest som delkontrolattest skal være stemplet "KOPI" eller "DUPLIKAT". Kontrolattest Ovennævnte kontrolattest, der skal ledsage hvert importeret parti er gengivet i bilag 3. Importøren har ansvaret for, at den originale kontrolattest er tilstede samtidig med, at sendingen fremlægges for toldmyndighederne. Toldmyndighederne påtegner rubrik 17, såfremt verifikationsbetingelserne er opfyldt, og de frigiver herefter sendingen. Kontrolattesten skal være udfyldt tydeligt og uudsletteligt og være forsynet med en original underskrift og stempel fra den godkendte kontrolinstans. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 4

5 Verifikation Verifikationen af attesterne er delt mellem Fødevarestyrelsen og toldmyndighederne. Fødevarestyrelsen verificerer, at der findes en gyldig importtilladelse til den fremsendte kontrolattest samt at kontrolattestens indhold i øvrigt er korrekt. Fødevarestyrelsen videregiver elektronisk resultatet af denne delverifikation til toldmyndighederne. Toldmyndighederne verificerer den originale kontrolattest ift. overensstemmelsen med sendingens andre følgedokumenter. Som en del af den almindelige kontrol foretager toldmyndighederne stikprøvevis fysisk kontrol af, at sendinger mærket som økologisk også er omfattet af en kontrolattest. Kontrolattesten kan kun påtegnes i rubrik 17 såfremt hele sendingen er til stede ved fremlæggelsen for toldmyndighederne. Dette betyder, at hvis sendingen utilsigtet er blevet delt undervejs, må man afvente, at den resterende del ankommer før den samlede sending kan frigives. Foretages ikke-attesterede ændringer i kontrolattesten fx antal kilo nedskrives eller et produkt slettes, eller foretages andre rettelser, er kontrolattesten ugyldig, jf. importforordningens artikel 4, stk. 5. Produkternes økologiske status står og falder med toldmyndighedernes stempel på attesten i forbindelse med fortoldningen. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det alene er importørens ansvar, at kontrolattesten fremlægges ved fortoldningen, da det ikke er muligt for toldmyndighederne at se på toldpapirerne om en sending er økologisk. Det er meget vigtigt at kontrolattesten fremlægges i forbindelse med fortoldningen, da toldmyndighederne ikke er forpligtet til at stemple kontrolattesten efterfølgende. Ifølge økologibekendtgørelsen skal kontrolattesten i importforordningen præsenteres for toldmyndighederne for alle sendinger der importeres og frigives til omsætning som økologisk i Danmark. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 5

6 Modtagekontrol Den originale kontrolattest skal følge partiet frem til den virksomhed, der modtager partiet første gang i Danmark. Resultatet af modtagekontrollen skal anføres i virksomhedens økologiregnskab 5. Første modtager af sendingen skal foretage modtagekontrol og udfylde boks 18 i kontrolattesten (iht. Økologiforordningens bilag III, særlige bestemmelser C 6) umiddelbart efter sendingens ankomst. Opbevaringspligt af originale kontrolattester Importøren er ansvarlig for, at den originale attest opbevares sådan, at den i mindst fem år kan stilles til rådighed for de kontrollerende myndigheder. Ligeledes skal importøren af den oprindelige sending opbevare en kopi af de påtegnede delkontrolattester, jf. afsnit 1.3 opsplitning på toldoplag. Toldsteder Alle toldsteder i Danmark kan benyttes. Uregelmæssigheder Artikel 6-situationen I tilfælde hvor en importeret sending ikke overholder bestemmelserne i økologiforordningen eller importforordningen, kan toldmyndighederne ikke frigive sendingen som økologisk. Ifølge artikel 6 i importforordningen skal alle henvisninger til den økologiske produktionsmetode fjernes fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter førend sendingen kan frigives som konventionel. Toldoplag Såfremt en kontrolattest er forsinket og sendingen deraf ikke kan frigives, kan sendingen fx henføres til toldoplag. Bemærk, at for sendinger der henføres på toldoplag skal der forinden en eventuel tilberedning eller opsplitning finder sted fremlægges en original kontrolattest for toldmyndigheden til verifikation og påtegning på toldstedet, jf. artikel 4, stk. 1 i importforordningen. Se nærmere herom i afsnit Jf. Økologiforordningen 2092/91 Bilag III, særlige bestemmelser c.6. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 6

7 1.3 Særlige importprocedurer Tilberedning på toldoplag Der er mulighed for, i meget begrænset omfang, at foretage tilberedning af en sending før den frigives af toldmyndighederne. Dette skal ske under overholdelse af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EØF) nr. 2913/92 (Toldkodeksen), dvs. de toldbestemmelser for tilberedninger, der må finde sted på toldoplag og lignende suspensionsprocedurer. Ifølge importforordningen skal en sending der undergår tilberedning på toldoplag følge bestemmelserne i importforordningens artikel 5. stk. 1. Det betyder, at kontrolattesten skal verificeres og påtegnes. Påtegningen sker ikke mhp. at frigive partiet i henhold til artikel 4, stk. 1, men derimod mhp. at sendingen kan forblive på toldområdet og undergå tilberedning. Toldmyndighederne vil her have mulighed for at kontrollere overensstemmelse mellem dokumenter og sending. Ved fraførsel fra toldoplag anmærker toldmyndighederne på kontrolattestens bagside (udenfor rubrikkerne), at de har foretaget verifikation. Det vil dermed fremgå af kontrolattesten om sendingen er importeret på normal vis eller har undergået tilberedning inden frigivelse. I denne situation vil den, der foretager tilberedningen på toldoplaget være første modtager og vil dermed skulle foretage modtagekontrol og udfylde boks 18 i kontrolattesten (iht. økologiforordningens bilag III, særlige bestemmelser pkt. C 6). Tilberedning på toldområdet skal foregå på en økologikontrolleret virksomhed, jf. afsnit 1.1. Fødevareregionens tilsynsførende har adgang til den tilberedende virksomhed (første modtager). Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 7

8 Opsplitning på toldoplag Hvis en sending ønskes opsplittet inden frigivelse til fri omsætning, skal hver delsending følges af en original delkontrolattest 6 svarende til den i bilag 4, og følge bestemmelserne i importforordningens artikel 5, stk. 2. Forudsætningen for at kunne opsplitte en sending er, at kontrolattesten for den oprindelige samlede sending er verificeret og påtegnet af toldmyndighederne, jf. procedurerne i artikel 4, stk. 1 (men ikke frigivet). Delkontrolattesterne udfyldes efter de samme forskrifter som gælder for kontrolattesten jf. artikel 4, stk. 5 i importforordningen. Importøren udfylder boks 1 til 13 i hver delkontrolattest som opsplitningen resulterer i og indsender originalen samt en kopi af den tilgrundliggende kontrolattest, med toldmyndighedernes verifikation i rubrik 17, til den lokale fødevareregion. Fødevarestyrelsen ekspederer delkontrolattesten indenfor en fuld arbejdsdag og påtegner rubrik 14 såfremt verifikationsbetingelserne er opfyldt. Delkontrolattesten returneres pr. brev til importøren. Fødevarestyrelsen gør herefter en kopi af delkontrolattesten elektronisk tilgængelig for toldmyndighederne. I forbindelse med fraførsel af delsendingen fra toldoplaget verificerer og påtegner toldmyndighederne delkontrolattesten på bagsiden. Første modtager af delsendingen skal foretage modtagekontrol og udfylde boks 15 i delkontrolattesten (iht. Økologiforordningens bilag III, særlige bestemmelser pkt. B 5.). Opbevaringspligt af originale delkontrolattester De originale delkontrolattester skal følge partiet frem til den virksomhed, der modtager partiet første gang. Første modtager er ansvarlig for, at den originale delkontrolattest opbevares sådan, at den i mindst fem år kan stilles til rådighed for de kontrollerende myndigheder. Importøren af den oprindelige sending skal opbevare kopier af de påtegnede delkontrolattester. 6 En skrivevenlig version i Word-format er tilgængelig på mærkning/økologi/import. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 8

9 2. Import fra tredjelande godkendt af EU-kommissionen Et godkendt tredjeland Artikel 11 (1) import Ved et godkendt tredjeland forstås et land, hvor EU-kommissionen efter en evaluering har konkluderet, at betingelserne for økologisk produktion svarer til økologiforordningens betingelser. Tredjelandslisten Kommissionens liste over godkendte tredjelande 7 er identisk med Kommissionens forordning nr. 94/92, og man skal være opmærksom på at forordningen regelmæssigt ændres. Kommissionens tredjelandsliste omfatter både import af vegetabilske og animalske økologiske fødevarer. Forordningen specificerer de nærmere betingelser for import fra det enkelte land på tredjelandslisten. Kontrolinstanser Det fremgår af listen, hvilke kontrolinstanser, der er bemyndiget til at attestere, at et produkt er økologisk produceret. Det er udelukkende disse kontrolinstanser, der må foretage denne attestation på kontrolattesten. Hvad er godkendt? Det fremgår endvidere af tredjelandslisten, hvilke produktgrupper, der er omfattet af godkendelsen, herunder eventuelt også de produktgrupper der ikke må importeres. Det vil f.eks. også fremgå, om produktet skal være dyrket i det pågældende tredjeland eller om produkter, der er importeret af tredjelandet, også er omfattet. 3. Import fra ikke godkendte tredjelande Artikel 11 (6) import Som en midlertidig ordning, der foreløbigt gælder indtil den 31. december 2006, kan der under visse betingelser importeres økologiske fødevarer fra tredjelande, der ikke er optaget på EU-kommissionens liste over godkendte tredjelande 8. Størstedelen af importen foregår dog ved 11 (6) importproceduren. 7 Kommissionens forordning (EF) Nr. 94/92 om nærmere regler for indførsel fra tredjelande som omhandlet i forordning (EØF) Nr. 2092/91, med senere ændringer. Ofte kaldet "tredjelandslisten". Kan hentes på 8 Ordningen er fastlagt i Økologiforordningens artikel 11, stk. 6. Tilladelserne kaldes derfor ofte 11(6)-tilladelser. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 9

10 3.1 Ansøgning Speciel tilladelse Markedsføring af økologiske produkter fra ikke godkendte tredjelande forudsætter, at der forinden er givet en speciel tilladelse hertil af de nationale myndigheder i EU-landene, dvs. i Danmark den lokale fødevareregion. Ansøgning Tilladelsen gives på baggrund af en ansøgning, som dokumenterer, at de fødevarer, der ønskes importeret, er produceret og kontrolleret på betingelser, der svarer til økologiforordningens betingelser. Dokumentation, produktionsregler Den dokumentation, der ledsager en ansøgning skal i princippet indeholde de produktionsregler, der anvendes af den aktuelle kontrolinstans. Efter særlig aftale kan det dog accepteres, at kontrolinstansen sender reglerne direkte til Fødevarestyrelsen i Mørkhøj, der i samarbejde med Plantedirektoratet vurderer, om reglerne er ækvivalente med økologiforordningen. Det er ansøgerens ansvar, at de danske myndigheder har den seneste version af kontrolinstansens produktionsregler, dvs. fødevareregionen eller Fødevarestyrelsen. Ansøgeren kan derfor med fordel undersøge, om der er tale om en kontrolinstans, der er kendt eller ukendt for de danske myndigheder. Er der tale om en kontrolinstans, der ikke tidligere har været vurderet af de danske myndigheder, skal den første ansøger forelægge al relevant dokumentation vedrørende primærproduktion og kontrol. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 10

11 Dokumentation, kontrol I forbindelse med ansøgningen skal det på samme måde sikres, at de danske myndigheder har kontrolinstansens aktuelle regler for kontrol til rådighed. Derudover skal det dokumenteres, at kontrollen rent faktisk gennemføres fx. ved et Master Certificate 9 eller en inspektionsrapport. Det skal sikres, at kontrollen er uafhængig og effektiv. Det sidstnævnte krav betragtes opfyldt, hvis det eksempelvis dokumenteres, at der er tale om en offentlig myndighed, der arbejder efter offentlige regler for økologikontrol. Det er imidlertid oftest private kontrolorganer, der udfører økologikontrol i udlandet. Som dokumentation for at disse har kontrolprocedurer, der er lige så effektive, som de der er fastlagt i økologiforordningen, skal det dokumenteres, at det aktuelle kontrolorgan opfylder betingelserne i den europæiske standard EN Generelle kriterier for certificeringsorganer, der udfører produktcertificering eller den tilsvarende internationale ISO Guide 65. Det er kun erklæringer fra officielle akkrediteringsorganer 10 eller myndigheder, der kan accepteres som dokumentation for at et kontrolorgan opfylder de nævnte betingelser. Oplysninger om produkt Ansøgningen skal indeholde oplysninger om det produkt, der ønskes importeret, herunder sammensætningen med tydelig angivelse af hvilke ingredienser, der er økologiske, og hvilke tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, der er anvendt under en evt. forarbejdning. Fødevareregionen vil vurdere om produktet umiddelbart er forarbejdet i overensstemmelse med økologiforordningen. Det er dog til enhver tid alene importørens ansvar, at produktet opfylder kravene i fødevarelovgivningen generelt samt de særlige økologiregler for sammensætning og forarbejdning. Oplysninger om eksportør Ansøgningen skal indeholde oplysninger om eksportøren og den virksomhed, der senest har tilberedt (dvs. forarbejdet, pakket eller mærket) produktet. Såfremt eksportøren og producenten ikke er den samme skal der ligeledes indsendes dokumentation for, at de foranliggende led også er underlagt kontrol, dvs. eventuelle producenter og underleverandører. 9 Certifikat fra kontrolorganet der indestår for at eksportøren er underlagt deres kontrol og at produktion, kontrol m.v. sker efter ækvivalente regler til økologiforordningen. Master Certificate eller Certificate of compliance. 10 Akkrediteringsorganer der er medlem af IAF (International Accreditation Forum) eller EA (European Accreditation). Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 11

12 Oplysninger om kontrolinstans Ansøgningen skal indeholde fyldestgørende og tydelige oplysninger om kontrolinstansens navn, adresse, telefon, fax, og kontaktperson. Oplysninger om fax eller letter sagsbehandlingen, da kontakten til andre kontrolinstanser ofte foregår med flere timers tidsforskydning. Dokumenter modtages med fordel pr. eller fax. Flere kontrolinstanser Hvis en eksportør eller tilberedningsvirksomhed kontrolleres af flere kontrolinstanser samtidigt, angives navn og adresse på disse instanser. Andre oplysninger Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger om importøren og dennes lageradresser, samt modtagervirksomheden (første modtager). Hvis disse ligger i forskellige Fødevareregioners område, angives de aktuelle regioner. Én tilladelse pr. importarrangement Hvis man ønsker at importere økologiske fødevarer fra flere eksportører i samme land, skal der indgives en ansøgning for hver eksportør. Ønskes flere produkter fra samme eksportør, eller er eksportøren kontrolleret af flere kontrolinstanser, er det tilstrækkeligt at redegøre for dette i én ansøgning. Ansøgningsskemaet Til ovennævnte ansøgning anvendes skemaet som vist i bilag 6. Skemaet, vedlagt bilag udformet på dansk eller engelsk, indsendes til den lokale fødevareregion, dvs. den fødevareregion, der i forvejen økologikontrollerer importøren. Varighed/gyldighed Tilladelsen gives af fødevareregionen for dét specifikke importarrangement, der er beskrevet i ansøgningen. Tilladelsen gælder så længe der foreligger gyldig dokumentation for, at betingelserne for tilladelsen er opfyldt, dog højst indtil den i tilladelsen angivne udløbsdato frist (pt. 1 år plus løbende måned efter udstedelsen), eksportlandet optages på EU-kommissionens liste over godkendte tredjelande 11, eller tilladelsen evt. trækkes tilbage (jf. nedenstående om revurdering af tilladelsen). 11 Det kan betyde indskrænkninger i importmulighederne, hvis Kommissionen ikke har medtaget den aktuelle importvare eller kontrolinstans i vurderingen af det konkrete tredjeland i forordning 94/92. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 12

13 Notifikation i EU Når de danske myndigheder har givet en tilladelse, vil dette blive meddelt EU-kommissionen og de øvrige EU-lande. De importerede fødevarer kan frit markedsføres som økologiske i EU. Revurdering af tilladelsen De øvrige EU-lande kan til enhver tid gennemgå baggrunden for den tilladelse, de danske myndigheder har givet. Et andet EU-land eller Kommissionen kan tage tilladelsen op til gennemgang, herunder i Kommissionens stående Komité for økologi, der består af repræsentanter fra alle EU-lande og EØS-lande12. Komitéen kan indstille, at der stilles særlige betingelser, eller at tilladelsen trækkes tilbage. Arbejdsgruppen drøfter i øvrigt løbende kriterierne for import fra tredjelande. Da der fokuseres på skiftende områder, kan importørerne lejlighedsvist blive bedt om at dokumentere forskellige forhold yderligere. De danske myndigheder kan ligeledes til enhver tid tage tilladelsen op til fornyet overvejelse, såfremt forholdene kræver det, herunder stille krav om supplerende dokumentation eller fremsendelse af opdaterede regler. 3.2 Ændring af betingelser Importørerne bedes være opmærksomme på, at betingelserne for import fra tredjelande løbende kan ændres. Dette gælder ikke mindst import fra ikke godkendte tredjelande via den under afsnit 3.1 nævnte undtagelsesprocedure. Hvis der opstår en sag vedrørende en given kontrolinstans, kan det få konsekvenser for alle, der importerer fødevarer kontrolleret af den pågældende instans. 12 Jf. økologiforordningens artikel 11, stk. 6, litra c). Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 13

14 4. Import fra tredjelande direkte til eller via andre EU-lande Til et andet EU-land Hvis en dansk virksomhed ønsker at importere økologiske fødevarer direkte til et andet EU-land, skal det anmeldes til den relevante myndighed i det pågældende EU-land. Hvis der er tale om import fra ikke godkendte tredjelande, skal der endvidere indhentes en importtilladelse, jf. afsnit 3.1, hos EU-landets myndighed. Har man allerede en tilladelse til at importere fra et ikke-godkendt tredjeland til Danmark, kan denne også benyttes ved import til andre EU-lande såfremt produkterne er omfattet af økologiforordningen. For andre økologiske produkter fx nonfood, der kun er omfattet af danske regler, bør man forhøre sig om betingelserne hos det pågældende EU-lands myndighed. Myndigheden har ret til at stille de krav, herunder krav om særlige importprocedurer, som de finder nødvendige for udførelsen af økologikontrollen. Særligt bør nævnes, at frigivelsen i et andet EU-land forudsætter, at det kan dokumenteres overfor myndigheden, at der foreligger en gyldig dansk importtilladelse. Den lokale fødevareregion kan efter anmodning fra importøren udstede et såkaldt artikel 4, stk. 9a. dokument, jf. samme artikel i importforordningen. Det er et originaldokument, der skal fremlægges for de relevante myndigheder ved fortoldningen i det EU-land, hvor sendingen frigives. En skabelon for artikel 4, stk. 9.a dokumentet fremgår af bilag 5. Via et andet EU-land På samme måde godtager de danske myndigheder også import af produkter fra ikke-godkendte tredjelande, der rent fysisk modtages første gang i Danmark, men som er importeret af importører med en tilladelse udstedt i andre EUlande. Det er først og fremmest kontrolhensyn, der gør sig gældende. Dvs. forholdene vedrørende dokumenter, forhåndsanmeldelse og modtagekontrol skal muliggøre tilstrækkelig kontrol. I sådanne tilfælde vil det være den danske virksomhed som forhandler det økologiske parti, som er ansvarlig for at forhåndsanmelde partiet til fødevareregionen. Fra et andet EU-land Det skal for en ordens skyld gentages, økologiske fødevarer, der er importeret efter reglerne, kan forhandles inden for EU i lighed med andre EU-varer. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 14

15 5. Bilag Bilag 1: Bilag 2: Import af økologiske fødevarer, skematisk Skema til forhåndsanmeldelse af import Bilag 3a: Dansk kontrolattest Bilag 3b: Engelsk kontrolattest Bilag 4a: Dansk del-kontrolattest Bilag 4b: Engelsk del-kontrolattest Bilag 5 Bilag 6: Artikel 4 stk. 9 a. dokument Ansøgningsskema om importtilladelse 6. Tilbagekaldelse Fødevarestyrelsens "Vejledning om import af økologiske fødevarer, november 2003 bortfalder. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 15

16 Bilag 1. Skematisk fremstilling af forholdsregler ved import af økologisk fødevarer. Oprindelse EU Kommissionsgodkendte tredjelande Ikke godkendte tredjelande Omfattes af økologikontrol efter anmeldelse til fødevareregionen Importtilladelse kræves Hvert parti forhåndsanmeldes til regionen Ja, som grossist eller tilberedningsvirksomhed. Detailsalg af færdigpakkede varer undtaget Nej Ja, som importør fra tredjelande Nej, men betingelserne i tredjelandslisten følges Ja, som importør fra tredjelande Ja, efter ansøgning, jf. art.11 (6) eller benytte importtilladelse udstedt i andet EU-land Nej Ja Ja Bekendtgørelse om Økologiske fødevarer Pt. nr. 605 af 15. juni 2006 Kommissionens forordning (EF) nr. 94/92 med senere ændringer, Tredjelandslisten Kommissionens forordning (EØF) nr. 2092/91, Økologiforordningen, artikel 11 (6) Henvisninger til særlige økologiregler Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 Importforordningen Fremstillingen er ikke udtømmende og omhandler udelukkende økologireglerne, Fødevarelovgivningen forudsættes til enhver tid overholdt Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 16

17 Skema til forhåndsanmeldelse af import af økologiske fødevarer fra tredjelande I henhold til Økologiforordningen 2092/91 (Bilag III C.3) skal alle sendinger fra tredjelande der ønskes importeret og markedsført som økologiske forhåndsanmeldes til myndighederne. Bilag 2 Forhåndsanmeldelsen skal ved import til Danmark i henhold til bekendtgørelse om økologiske fødevarer m.v. 1 ske direkte til Fødevarestyrelsen senest en fuld arbejdsdag før sendingen fremlægges af importøren for Toldmyndighederne. Forhåndsanmeldelsen skal ske på dette skema til den Fødevareregion hvor importøren henhører med henblik på at der kan udføres stikprøvevis modtagekontrol hos første modtager/importør af sendingen. Forhåndsanmeldelsen samt kopi af kontrolattest skal fra 15. september 2006 sendes til importørens Fødevareregion: Region Nord (Århus) fax nr eller Region Syd (Vejle) fax nr eller Region Øst (Ringsted) fax nr eller Med oplysninger om: Første modtager af sendingen Virksomhedsnavn Adresse Postnr. & by Telefonnr./mobil/kontaktperson Fødevareregion og kontrolafdeling Dato for ankomst til første modtager Evt. forventet tidspunkt på dagen Importtilladelsens nummer, svarende til kontrolattestens rubrik 4 (anføres kun ved 11 (6) import) Hvis første modtager er forskellig fra importøren angives oplysninger om importøren: Importør Adresse Postnr. & by Fødevareregion Kontaktperson og telefonnr. 1 Bekendtgørelse nr. 605 af 15. juni 2006 om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 17

18 Bilag 3a Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 18

19 Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 19

20 Bilag 3b Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 20

21 Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 21

22 Bilag 4a Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 22

23 Bilag 4b Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 23

24 Bilag 5 <Fødevareregionnavn og nummer> <Kontaktperson> <Telefon 0045+> <Telefax 0045+> <Dato> ORIGINAL BEKRÆFTELSE ORIGINAL DOCUMENT Vedr. Art. 4 stk. 9 a) i Kommissionens forordning (EØF) Nr. 1788/2001* Acc. to article 4 par. 9. (a) Commission Regulation (EC) No 1788/2001 (Gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande artikel 11, stk. 6 i Rådets Forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter. (Feltnumrene henviser til boksene i Kontrolattesten som anført i bilag 1 i forordning nr. 1788/2001.) (Detailed rules for implementing the provisions concerning the certificate of inspection for imports from third countries under article 11 (6) of Council Regulation (EEC) No 2092/1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs): (The field numbers refer to the "certificate of inspection" according to annex I in Regulation (EC) No 1788/2001.) Som ansvarlig for udstedelsen af importtilladelser jf. artikel 11 stk. 6 i forordning 2092/91 i Danmark i <Fødevareregionnavn og nummer> bekræfter jeg at følgende oplysninger er overensstemmende med oplysningerne i importtilladelsen udstedt af undertegnede. (As responsible for issuing importauthorisations acc. to art. 11 (6) i regulation no. 2092/91 in <Fødevareregionnavn og nummer> in Denmark I hereby confirm that the following information is in accordance with the information in the importauthorisation issued by the undersigned.) 1. Referencenummer til importilladelsen og udløbsdato. 1.1 Referencenummer til importtillaldelsen: <Referencenummer> (Boks 4) 1.1 Reference number of the import authorisation: (Field 4) 1.2 Udløbsdato for importtilladelsen: <Dato> 1.2 Date of expiry of the import authorisation: * Kommissionens forordning (EF) Nr. 1788/2001 af 7. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler med senere ændringer. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 24

25 2. Importør (navn og adresse): <Navn og adresse> (Boks 11) 2. Importer (name and address): (Field 11) 3. Afsendelsesland: <Afsendelsesland> (Boks 8) 3. Third country of origin (Field 8): 4. Oplysninger om det attestudstedende organ eller myndighed i afsendelsestredjelandet eller Kontrolmyndighed eller organ i afsendelsestredjelandet 4.1 Attestudstedende organ eller myndighed i afsendelsestredjelandet: (Boks 1) <Navn og adresse> 4.1 Issuing body or authority in the third country: (Field 1) 4.2 Kontrolmyndighed -eller organ i afsendelsestredjelandet: <Navn og adresse> (Boks 6) såfremt det er afvigende fra oplysningerne under Inspection body or authority in the third country: (Field 6) if deviating from.no Produktets handelsnavn: (Boks 12) 5. Name of the product concerned: (Field 12) dansk/danish englisch/english <Betegnelse på dansk> <Betegnelse på engelsk> Bilag:... angivelse af antal sider / evt. ingen (0) Annex:... pages/not applicable <Underskrift> Underskrift Signature Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 25

26 Bilag 6 Ansøgning om tilladelse til import af økologiske fødevarer m.v. fra ikke godkendte tredjelande Kun én eksportør pr. ansøgning Fødevareregionens navn og adresse: Tlf. nr.: Kontaktperson: Fax nr.: adresse: Der ansøges hermed om tilladelse til markedsføring af økologiske fødevarer m.v. importeret fra ikke godkendte tredjelande. 1. Oplysninger om importør 1.1. Importørens navn og adresse: Evt. autorisationsnr. / kontrolnr.: Tlf. nr.: Kontaktperson: Fax nr.: adresse: 1.2. Navn og adresse på den første modtager i Danmark, hvis forskellig fra ovennavnte: Tlf. nr.: Kontaktperson: Fax nr.: adresse: Side 1 af 4 Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 26

27 2. Der ansøges om tilladelse til import af følgende økologiske fødevarer: Art: Evt. jf. bilag nr. For sammensatte fødevarer ses oplysninger om sammensætning/forabejdning i bilag nr. 3. Oplysninger om eksportøren: 3.1. Importørens navn og adresse: Tlf. nr.: Kontaktperson: Fax nr.: adresse: Evt. jf. bilag nr Navn og adresse på den virksomhed, der senest har tilberedt, herunder pakket eller mærket, fødevaren, hvis forskellig fra ovennævnte virksomhed: Tlf. nr.: Kontaktperson: Fax nr.: adresse: Evt. jf. bilag nr. Side 2 af 4 Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 27

28 4. Oplysninger om den kontrolinstans, der kontrollerer produktion og tilberedning af de økologiske fødevarer i tredjelandet: 4.1. Kontrolinstansens navn og adresse: Tlf. nr.: Kontaktperson: Fax nr.: Internetadresse: 4.2 Hvis eksportøren kontrolleres af flere koontrolinstanser angives samtlige. Hertil er anvendt bilag nr Som bilag nr. er vedlagt en gyldig erklæring om, at eksportøren er underlagt økologikontrol af den eller de under punkt 4.1 og 4.2. nævnte kontrolinstanser (skal altid vedlægges). Såfremt der ikke foreligger særskilt dokumentation skal eksportørens erklæring også omfatte kontrol med evt. foranliggende led dvs. underleverandører af fødevarer. Undertegnede ansøger er bekendt med betingelserne for import af økologiske fødevarer fra tredjelande jf. økologireglerne 13 og Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v., september 2006, herunder: At import ikke kan finde sted før importøren er omfattet af økologikontrolordningen. At hvert parti jf. økologirapporten skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen (importørens fødevareregion) senest en fuld arbejdsdag før sendingen fremlægges for toldmyndighederne, således at myndigheden kan foretage fysisk stikprøvekontrol af overensstemmelse mellem parti og dokumenter. At importøren til enhver tid er ansvarlig for at gældende økologiregler overholdes for de importerede produkter, herunder at sammensætning og forarbejdning er sket i overensstemmelse med EU s økologiregler eller i mangel heraf danske økologiregler. At importøren er ansvarlig for at sikre sig, at de danske myndigheder underrettes om ændringer i de betingelser, der ligger til grund for ansøgningen, herunder ændringer i det regelsæt, der anvendes af den i punkt 4 nævnte kontrolinstans. At importøren accepterer, at de afgivne oplysninger i ansøgningen indgår i myndighedernes elektroniske registrering (databaser). Oplysningerne behandles fortroligt. Side 3 af 4 13 Økologiforordningen: Rådets forordning (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og levnedsmidler og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnednedsmidler, med senere ændringer, samt Importforordningen: Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelser for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91. Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 28

29 5. Oplysninger om regler for primærproduktion,, forarbejdning og kontrol 5.1. Fødevareregionen eller Fødevarestyrelsen i Mørkhøj (markér med understregning) modtager gældende regler for den under punkt 4.1 nævnte kontrolinstans på følgende måde: Primærproduktion. Vedlagt bilag nr.:. Alternativt (f.eks. hvornår via , fax eller post fra eksportøren eller kontrolinstansen, eller ved henvisning til tidligere ansøgning): 5.2. Kontrol, herunder dokumentation for, at den eller de under punkt 4 nævnte kontrolinstans(er) er offentlig(e) myndighed(er) eller opfylder betingelserne i EN / ISO Guide 65. Vedlagt som bilag nr.:. Alternativt (f.eks. hvornår via , fax eller post fra eksportøren eller kontrolinstansen, eller ved henvisning til tidligere ansøgning): 5.3. Forarbejdning/tilberedning. Vedlagt bilag nr.:. Alternativt (f.eks. hvornår via , fax eller post fra eksportøren eller kontrolinstansen): Side 4 af 4 Fødevarestyrelsen Kapitel 7 Side 29

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande April 2009 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Oktober 2017 1 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for økologiautoriserede virksomheder underlagt Plantedirektoratets økologikontrol December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Toldkonference 18.9.2013

Toldkonference 18.9.2013 Toldkonference 18.9.2013 Hvad er kravene til dokumentationen? Hvorfor og i hvilke tilfælde er der behov for alternativ dokumentation? Forsendelsesreglerne giver mulighed for alligevel at få afsluttet en

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift UDKAST Januar 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2012 COM(2012) 212 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Vejledning Marts 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indhold 1. Indledning...3 2. Ansøgning...4 3. Dyrkning...5

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Strømforsyningsinstallationer 2011/S 164-271578

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Strømforsyningsinstallationer 2011/S 164-271578 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271578-2011:text:da:html DK-Fredericia: Strømforsyningsinstallationer 2011/S 164-271578 UDBUDSBEKENDTGØRELSE - FORSYNINGSVIRKSOMHED

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag til Kommissionens beslutning om tilladelse til markedsføring

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1.

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.12.2004 KOM(2004) 779 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse OPLYSNINGSSKEMA 2016 Gartneribrugets Afsætningsudvalg Til beregning af produktionsafgift 2016 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2015 for CVR/SE-nummer Rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E-mail

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere