Banker og realkreditinstitutter. Undersøgelse af inkassosager 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banker og realkreditinstitutter. Undersøgelse af inkassosager 2011"

Transkript

1 Banker og realkreditinstitutter Undersøgelse af inkassosager 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund Konklusion Når sagen overgår til inkassoafdelingen Sagsforløbet i inkassoafdelingen Sager til retslig inkasso i fogedret Inkassoafdelingerne organisering, medarbejdere og sager... 9

3 Finanstilsynets undersøgelse af banker og realkreditinstitutters kontakt til kunderne i inkassosager 1. Indledning og baggrund Finanstilsynet har i marts 2011 gennemført en undersøgelse af tre bankers og et realkreditinstituts kundehåndtering i forbindelse med inkassovirksomhed overfor privatkunder i betalingsrestance. Undersøgelsen er gennemført med hjemmel i 352 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet kan i medfør af 352 foretage undersøgelser, der er egnede til at fremme gennemsigtigheden på det finansielle marked, samt offentliggøre resultaterne af disse. Undersøgelsen er gennemført marts 2011 via undersøgelsesbesøg i den centrale inkassoafdeling i følgende fire institutter: Alm. Brand Bank, Arbejdernes Landsbank, Jyske Bank og Nordea Kredit. Finanstilsynet har forud for undersøgelsen anmodet virksomhederne om at indsende relevant materiale - fx relevante forretningsgange og eksempler på standardbreve til kunderne. 2. Konklusion Undersøgelsen har vist, at de kunder, som oplever, at deres restance overgår til den centrale inkassoafdeling typisk er boligejere, som har oplevet fx arbejdsløshed eller skilsmisse. Samtidig har undersøgelsen afdækket, at en restancesag sædvanligvis først overgår til inddrivelse hos inkassoafdelingen, når filialen har opgivet at inddrive fordringen, har opsagt engagementet og afskrevet fordringen. Dette sker i kølvandet på, at filialen har været i dialog med kunden om betalingsmuligheder og som et led heri har gennemført sædvanlig rykkerprocedure (typisk tre rykkerskrivelser), uden der er indgået betalingsaftale. Inkassoafdelingerne modtager således alene afskrevne fordringer. Det indebærer, at inkassoafdelingerne har betydeligt friere hænder til at forhandle en betalingsaftale på plads end filialerne/de andre afdelinger, som har haft sagen før. Hvis inkassoafdelingen formår at inddrive blot dele af en restance, er det at betragte som en gevinst. I filialerne/de andre afdelinger, som har haft sagen før, bliver det derimod noteret som tab, hvis kun dele af restancen indkasseres. Undersøgelsen har desuden vist, at de undersøgte inkassoafdelinger kun i særlige tilfælde helt opgiver en fordring. I stedet gør de ganske meget for at inddrive forfaldne betalinger og forsøge at indgå betalingsaftaler under hensyntagen til kundens situation. Endvidere har undersøgelsen vist, at sandsynligheden for, at inkassoafdelingen forhandler en betalingsaftale på plads i stedet for at sende sagen til fogedretten, afhænger af kundens vilje og betalingsevne, samt af hvor godt pantesikret gælden er. Undersøgelse af banker og realkreditinstitutters kontakt til kunderne i inkassosager 3

4 I de tilfælde, hvor inkassoafdelingerne evt. under inddragelse af kundens bankfilial - medvirker til, at der indgås betalingsaftaler, er der som oftest tale om en kunde, der udviser handlekraft ved selv at henvende sig og efterspørge rådgivning og løsningsmuligheder. Samtidig er inkassoafdelingerne typisk villige til at strække sig længere for at tilbyde en tilbagebetalingsordning, hvis der er tale om fx et blancolån eller et yderligt pant (fx de sidste 20 pct. af en fast ejendom), end hvis der er tale om fx et pant på den første del af boligens værdi, hvor en tvangsauktion vil kunne inddække restancen. I to af de undersøgte inkassoafdelinger er der faste procedurer og retningslinjer for kundekontakt og inkassoproces. Retningslinjerne tilsiger typisk, at inkassoafdelingen kontakter kunderne pr. brev, og korrespondancen har hovedsagligt form som meget formelle breve af primært juridisk karakter. Afdelingen går i dialog om en betalingsordning med de kunder, der som reagerer på brevene. For kunder, som ikke reagerer på brevene, igangsætter de to afdelinger en relativt maskinel inkassoproces, hvor sagen sendes til retslig inkasso og bliver behandlet i fogedretten efter fogedrettens sædvanlige procedurer. To andre af de undersøgte inkassoafdelinger har ikke i samme omfang faste procedurer og forløbet for hver enkelt sag kan derved være mere forskelligartet. I disse to institutter er nogle af de formelle breve suppleret med mere letforståeligt tekst, hvor inkassoafdelingen tilbyder kunderne privatøkonomisk rådgivning. De to afdelinger gennemfører desuden i en del tilfælde en relativt omfattende opsøgende kontakt, hvor de tager telefonisk kontakt til kunderne for at afsøge mulighederne for en betalingsordning. Disse inkassoafdelinger beretter, at der generelt er relativt god effekt af denne opsøgende kontakt, som i flere tilfælde resulterer i, at der opnås en betalingsaftale med kunderne. Kunderne opfatter kontakten positivt, og den bidrager til såvel gode kunderelationer som til inddrivelse af hele eller dele af fordringerne. Undersøgelsen har endvidere vist, at to inkassoafdelinger af princip har valgt at lade en ekstern advokat stå for fogedretssagerne. De to andre undersøgte afdelinger har derimod valgt, at inkassoafdelingen i udgangspunktet selv forestår sagsforløbet i fogedretten. Samlet set afspejler forløbet i inkassoafdelingen efter Finanstilsynets opfattelse, at institutterne generelt evner at sikre en god balance mellem hensynet til inddrivelse af fordringen og hensynet til at tilbyde dialogvillige kunder en løsning, som matcher kundens privatøkonomiske formåen. Undersøgelsen har endvidere givet et overordnet billede af, at institutter som samler inkassoinddrivelsen centralt opnår en række fordele. De har et ekspertisecenter, som kan fungere som sparringspartner for filialerne. De har erfarne medarbejdere som er i stand til at udvise empati og lytte til kunderne og som samtidig har viden om inkassospørgsmål. Og de har bl.a. fordi fordringerne er afskrevet - en større palette af løsningsmuligheder, som kan resultere i en betalingsaftale med kunderne. Samtidig har undersøgelsen illustreret, at kommunikation og dialog med kunderne har væsentlig betydning for, hvornår og i hvilket omfang der indgås betalingsaftaler. Det er således væsentligt, at institutter og inkassoafdelinger gør sig en række overvejelser omkring, Undersøgelse af banker og realkreditinstitutters kontakt til kunderne i inkassosager 4

5 hvordan man i forskellige situationer herunder også i filialerne - bedst går i dialog med og kommunikerer til og med kunderne for at sikre den mest hensigtsmæssige restanceinddrivelse 3. Når sagen overgår til inkassoafdelingen I alle de undersøgte institutter er proceduren, at en sag overgår til inkassoafdelingen, når der er gennemført en formel rykkerprocedure uden at debitor har indbetalt pengene. Den formelle rykkerprocedure består typisk af tre rykkerskrivelser, hvor påkravet gøres gældende, (jf. inkassolovens 10). Rykkerskrivelserne er som oftest relativt formelle og med brug af fagtermer som fx morarente, modregning, restance, deponering, retslig inkasso og påkravsgebyr. I nogle institutter er fagtermerne suppleret med et mere lettilgængeligt sprog, mens fagsproget andre steder står alene. Finanstilsynet har i denne undersøgelse ikke set yderligere på forløbet før sagen overgår til inkassoafdelingen. Undersøgelsen kan således ikke konkludere noget om, hvorvidt og i hvilket omfang filialen (eller afdelingen, som har sagen før) i forbindelse med eller før rykkerforløbet har forsøgt sig med at mundtlig dialog med kunden om mulighederne for at indgå eventuelle særlig betalingsaftaler. Hvis rykkerforløbet ikke fører til betaling af restancen og hvis eventuel anden dialog med kunden i forbindelse med rykkerforløbet ikke har resulteret i en betalingsaftale - afsluttes rykkerproceduren typisk med, at kundens engagement opsiges og fordringen afskrives. Herefter overdrages sagen til inkassoafdelingen, sædvanligvis sammen med et sagsresumé, som giver inkassoafdelingen mulighed for at få indblik i sagens tidligere forløb og eventuel tidligere dialog med kunden. De sager, som overgår til inkassoafdelingen, er således alle opsagte engagementer med afskrevne fordringer. For kunden er konsekvensen af opsigelsen af engagementet bl.a., at kunden ikke kan hæve yderligere beløb på konti, at fx hævekort og dankort skal indleveres samt, at alle betalinger via betalingsservice og faste overførsler slettes. Hos nogle institutter er det fast procedure, at kundens engagement i kølvandet på en rykkerprocedure - opsiges til videre opfølgning i inkassoafdelingen. Andre steder er en vurdering fra sag til sag og kun i sager, som filialen vurderer, at kunden ikke har viljen og evnen til at tilbagebetale, og hvor der derfor vurderes at være tale om uundgåelige tabsengagementer, opsiges engagementet og sagen sendes videre til inkassoafdelingen. Enkelte institutter har samtidig beløbsgrænser, hvor små beløb ikke sendes til inkassoafdelingen. Sagstyper og debitorer Undersøgelsen har vist, at de kunder, som oplever, at deres restance overgår til den centrale inkassoafdeling er ganske almindelige privatkunder, typisk boligejere (især husejere) i alderen ca. 40 år og opefter. I flere tilfælde er det en uforudset hændelse som fx arbejdsløshed eller skilsmisse, der har gjort privatøkonomien trængt, mens det er mindre sædvanligt at restancerne ene og alene har sin rod i et decideret overforbrug. Undersøgelse af banker og realkreditinstitutters kontakt til kunderne i inkassosager 5

6 De sager, som overgår til inkassoinddrivelse i de fire institutter, vedrører kunder fra hele landet. De undersøgte institutter rapporterer imidlertid om en tendens til en lille overvægt af kunder fra hhv. landets udkantsområder (fx Nord- og Vestjylland, Lolland-Falster mv.) og fra Nord-/Østsjælland, hvor boligudgiften typisk udgør en stor post på husholdningsbudgettet. 4. Sagsforløbet i inkassoafdelingen Inkassoafdelingernes hovedopgaver er - under iagttagelse af god inkasso skik (jf. inkassolovens 9) 1 at få inkasseret så mange penge som muligt i de sager som afdelingen håndterer. Samtidig har inkassoafdelingerne som biopgave at yde bistand og rådgivning til andre afdelinger og til filialer i restancesager. Løsningsmuligheder De sager, som overgår til inkassoafdelingen, er afskrevne fordringer. Det indebærer, at inkassoafdelingen har større frihed til at forhandle en betalingsaftale på plads, end man har hos den afdeling, som havde sagen, før fordringen blev afskrevet. Inkassoafdelingerne har bl.a. derfor en relativt stor palette af løsningsmuligheder, som kan indgå i en eventuel betalingsaftale/frivilligt forlig med kunde, som udviser vilje til dialog. Disse kunder kan få privatøkonomisk rådgivning og særlige betalingsaftaler, som gør det muligt få dem at få privatøkonomien på fode igen. Alt efter sagens karakter kan de fx tilbyde kunden rentenulstilling, henstand, afdragsfrihed, delvis saldokvittering, lavere rente mv. I de tilfælde, hvor det vurderes relevant, henviser institutterne kunderne til gældssanering. Det er imidlertid forskelligt fra institut til institut, i hvilket omfang instituttet går i dialog med kunderne om afviklingsaftaler og tilbyder kunderne de nævnte muligheder. Tillige er det forskelligt, om institutterne tilbyder, at samle kundens lån hos andre låneudbydere til et nyt og billigere lån hos instituttet. Tre ud af fire institutter tilbyder i udgangspunktet ikke denne løsning, mens ét institut til tider tilbyder kunderne en sådan løsning. Det er ganske sjældent, at inkassoafdelingerne helt opgiver en fordring, idet målet er at få inkasseret så mange penge som muligt. Flere af inkassoafdelingerne vil derfor strække sig ganske langt i forsøget på at inddrive forfaldne betalinger ved bl.a. at tilbyde favorable betalingsaftaler. Vurdering af sikkerheder Inkassoafdelingernes incitament til at strække sig for at indgå en betalingsaftale afhænger bl.a. af, hvorvidt der er stillet sikkerhed for gælden og sikkerhedens værdi. Når inkassoafdelingerne modtager en sag, vurderer de værdien af eventuelle sikkerheder, og opgør, om det synes fornuftigt at realisere sikkerhederne. Er der tale om pant i fast 1 Udøvere af inkassovirksomhed skal have autorisation, og det er politiet, der fører tilsyn med, at autorisationsindehavere ikke overtræder inkassoloven. Undersøgelse af banker og realkreditinstitutters kontakt til kunderne i inkassosager 6

7 ejendom vurderer de også, om kunden har mulighed for at blive boende. Og de afvejer, hvorvidt en eventuel realisering kan påvirke den videre dialog med kunden negativt. Hvis inkassoafdelingen vurderer, at gælden ikke vil kunne inddækkes ved at realisere sikkerheder (fx hvis der er tale om et yderligt pant), eller hvis der er tale om blancolån, er afdelingerne typisk villige til at strække sig relativt langt for at tilbyde en tilbagebetalingsordning og undgå en tabsgivende realisering af sikkerhederne. Hvis afdelingen derimod vurderer, at gælden godt vil kunne inddækkes ved at realisere en sikkerhed (fx en sikkerhed i fast ejendom), er afdelingerne mere tilbøjelige til søge sikkerheden realiseret - fx ved at begære en ejendom på tvangsauktion. Kundens vilje og evne er afgørende Inkassoafdelingerne har samstemmende fortalt, at kundens vilje, betalingsevne og opsøgende kontakt er afgørende for, om der indgås en betalingsaftale. Når inkassoafdelingerne indgår særlige betalingsaftaler, er det oftest med en kunde, der selv at henvender sig og efterspørger løsningsmuligheder. Kundekontakten I særligt to af de undersøgte inkassoafdelinger er der helt faste procedurer og retningslinjer for kundekontakt og inkassoproces. Retningslinjerne tilsiger typisk, at kunderne bliver kontaktet pr. brev, og korrespondancen er standardbreve af formel karakter evt. bilagt udkast til betalingsaftale/forlig. Den formelle karakter kommer bl.a. til udtryk ved brug af fagtermer som fx fordring, pr. kulance og saldokvittering. De to inkassoafdelinger fortæller, at de skriftlige henvendelser til kunderne i nogle få tilfælde bidrager til, at kunder tager kontakt til afdelingen for at høre mere om deres muligheder og situation. Herefter går afdelingen om muligt i dialog med kunden om en betalingsordning. Brevene medvirker således i nogle tilfælde til at sikre restancen inddrevet, og de to institutter beretter, at de med vilje har fravalgt en mere opsøgende kontakt, fordi de ikke ønsker at være pågående. For kunder, som ikke reagerer på brevene, igangsættes som oftest en relativt maskinel inkassoproces, hvor sagen sendes til retslig inkasso og behandles i fogedretten efter fogedrettens sædvanlige procedurer. To andre af de undersøgte inkassoafdelinger har ikke i samme omfang faste procedurer og retningslinjer for inkassoinddrivelsen. Forløbet for hver enkelt sag kan derved være mere forskelligartet. Især det ene af de to institutter, og til dels også det andet institut, har suppleret nogle af de formelle breve med andre breve, som er skrevet i et mere mundret sprog, hvor inkassoafdelingen tilbyder kunderne privatøkonomisk rådgivning. De to inkassoafdelinger gennemfører desuden i en del tilfælde en relativt omfattende opsøgende kontakt, hvor de kontakter kunderne telefonisk for at afsøge mulighederne for en betalingsordning. De to inkassoafdelinger, som tager opsøgende telefonkontakt til kunderne, kontakter primært kunderne indenfor normal kontortid, men et enkelt institut foretager også aftenopkald til kunderne. De inkassoafdelinger, som udfører opsøgende kontakt, beretter, at det som oftest lykkes via en telefonsamtale at fastslå, om der er muligheder for en betalingsaftale, eller om sagen med fordel kan sættes i bero til ny opfølgning om nogle år. Samtidig beret- Undersøgelse af banker og realkreditinstitutters kontakt til kunderne i inkassosager 7

8 ter de, at der generelt er relativt god effekt af denne opsøgende kontakt. Kunderne opfatter kontakten positivt, og den bidrager både til gode kunderelationer og til, at hele eller dele af fordringerne inddrives. Samlet set er det Finanstilsynets opfattelse, at institutterne generelt evner at sikre en god balance mellem hensynet til inddrivelse af fordringen og hensynet til at tilbyde kunder, som udviser vilje til dialog, en løsning, som er i overensstemmelse med kundens privatøkonomiske formåen. 5. Sager til retslig inkasso i fogedret I de sager, hvor inkassoafdelingen ikke indgår betalingsaftale, kan afdelingen vælge at lade sagen overgå til retlig inkasso. Hvorvidt inkassoafdelingen vælger at sende til retslig inkasso afhænger bl.a. af, hvor stor fordringen er, og det afhænger som nævnt af, hvorvidt der er sikkerhed, og hvilken værdi sikkerheden vurderes at have. Hvis sagen overgår til retslig inkasso, modtager debitorerne et formelt brev om dette. Af brevet fremgår, at sagen er taget under inkassobehandling, og at den vil blive oversendt til behandling i fogedretten. Når en sag skal i fogedretten, bliver sagen i to ud af de fire institutter af princip overdraget til en ekstern advokat, som forestår fogedsagen. De to institutter har valgt denne model ud fra et princip om, at instituttet ikke ønsker at stå ansigt til ansigt med kunderne i fogedretten. I to andre institutter er det som udgangspunkt inkassoafdelingen der evt. med bistand fra filialer forestår sagen i fogedretten. Sidstnævnte afdelinger overdrager alene sagen til en ekstern advokat, hvis der er tale om geografiske udkantsområder. Fra det tidspunkt, hvor sagen er oversendt til behandling i fogedretten har de institutter, som har valgt at lade en ekstern advokat forestå fogedsagen typisk ingen kundekontakt. Al kontakt sker mellem hhv. kunde, fogedret og advokat. Sager som behandles i fogedretten må typisk afvente at kunne blive berammet i fogedretten. Et restanceforløb for kunden fra første restance til fogedretten er afsluttet vil derfor som oftest vare omkring ¾-1 år. I forbindelse med en fogedretssag bliver kunderne registeret i RKI/Debitorregisteret. Særligt i sager, hvor der er pant i ejendom Det er ikke alle sager, hvor der er sikkerhed i en ejendom eller en genstand, som inkassoafdelingen vælger at sende til retslig inkasso. Det afhænger af, om afdelingen vurderer det fornuftigt at realisere sikkerhederne. Er der tale om pant i fast ejendom vurderer afdelingerne også kundens mulighed for at blive boende og de vurderer, hvorvidt salg i fri handel kan være en mulighed. For så vidt angår pant i fast ejendom er det sjældent, at bankernes inkassoafdelinger begærer en ejendom på tvangsauktion. Dette har sin baggrund i, at bankernes pant i en ejendom ofte er et yderligt pant. Derfor vælger bankerne i stedet at vente på, at pantet efter nogle år bliver mere værd eller at realkreditinstituttet begærer tvangsauktion. Undersøgelse af banker og realkreditinstitutters kontakt til kunderne i inkassosager 8

9 I tilfælde af, at en kunde kommer i restance på et realkreditlån, er det i nogle institutter den garanterende bank, som forestår en eventuel tvangsauktionssag for realkreditinstituttet. I disse tilfælde vurderer banken, om de skal vælge at inddække restancen, betale garantibeløbet, foranledige ejendommen solgt i fri handel eller byde ejendommen hjem på tvangsauktion. I andre institutter, er der aftale om, at realkreditinstituttet forestår sagsprocessen i tvangsauktionssager, hvor der er restance på realkreditlån. Forløbet efter fogedretten Efter sagen er afsluttet i fogedretten opgøres gælden, og debitor modtager et brev, hvor regnestykket gøres op. Der er her forskellige procedurer, alt efter, om det er bank/realkreditinstitut eller en ekstern køber, som har overtaget ejendommen på tvangsauktion. Hvis en ekstern køber har overtaget ejendommen på en tvangsauktion kan gælden gøres endeligt op med det samme. Hvis realkreditinstituttet eller banken overtager ejendommen, bliver gælden først endeligt opgjort, når realkreditinstituttet eller banken har fået solgt ejendommen i fri handel. Baggrunden for dette er, at gælden sædvanligvis nedskrives med det provenu, som opnås via salg i fri handel. Når gælden er opgjort efter en fogedretssag, har nogle institutter den praksis, at de lader sagen hvile. De henlægger således sagen i nogle år og lader i denne periode sædvanligvis renterne afskrive. Andre steder modtager debitor straks efter fogedsagen brev mhp. at der kan indgås en afviklingsaftale. I tilfælde af at en kunde ikke efterlever en indgået afviklingsaftale, påbegyndes en ny inkassoproces startende med rykkerprocedure og til sidst, om nødvendigt, en ny fogedsag. 6. Inkassoafdelingerne organisering, medarbejdere og sager Organisering og sager i inkassoafdelingerne Inkassoafdelingen hos i de fire besøgte institutter er i alle tilfælde placeret i eller i umiddelbart nærhed af instituttets hovedkontor/hovedsædet. De centrale inkassoafdelinger er en intern stabsfunktion, som hører under fx en juridisk enhed eller en administrationsenhed. I de centrale inkassoafdelinger er der omkring 6-15 ansatte, alt afhængigt af instituttets størrelse og antallet af inkassosager. Flere af de besøgte inkassoafdelinger har gennem de senere år oplevet en stigning i antallet af inkassosager og har derfor i de senere år udvidet medarbejderskaren. Tre ud af fire inkassoafdelinger har oplevet et stigende antal inkassosager i de senere år. Den sidste inkassoafdeling har oplevet et stigende antal sager frem til 2008, hvorefter antallet af afskrevne fordringer har været svagt faldende. Medarbejdersammensætning i inkassoafdelingerne Medarbejderne i den centrale inkassoafdeling er typisk medarbejdere, som har høj anciennitet. Det er ofte tale om medarbejdere med en vis livserfaring, og som evner at lytte til kunderne og udvise empati. Undersøgelse af banker og realkreditinstitutters kontakt til kunderne i inkassosager 9

10 Langt hovedparten af medarbejderne er bankuddannede og har erfaring med kunderådgivning i en bankfilial, før de kommer til inkassoafdelingen. Enkelte medarbejdere har andre baggrunde som fx advokatsekretær eller som kontorassistent. En enkelt af de fire inkassoafdelinger har endvidere ansat jura-studerende, som i aftentimerne tager telefonisk kontakt til kunder i restance. Medarbejdere har typisk taget relevante eksterne efteruddannelsesforløb. Samtidig har flere medarbejdere gennemgået interne kursusforløb, som afdelingerne har sammensat med fag om fx udlæg og pant, realisation af sikkerheder, privat kaution og tvangsauktion. Øvrig oplæring sker via sidemands -oplæring. Undersøgelse af banker og realkreditinstitutters kontakt til kunderne i inkassosager 10

Holst, Advokater www.holst-law.com

Holst, Advokater www.holst-law.com INKASSO Advokater Du kender det formentlig. Du har udført et stykke arbejde, tilbudt kunden kredit, men alligevel betaler kunden ikke, uanset hvor mange gange han telefonisk har lovet dig det. Det er typisk

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S -05-2011 Sagsnr. 02/36 17 RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S [JGU-MJJ-2011-05-26-00137-04-SA-MJJ-2011-12-15.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 02 1. Forfaldsdato... 02 1.1... 02 1.2... 02 2. Første rykkerskrivelse...

Læs mere

Notits om afvikling af lån bevilliget af Arbejdsmarkedets

Notits om afvikling af lån bevilliget af Arbejdsmarkedets 7512545 HED/RVS Notits om afvikling af lån bevilliget af Arbejdsmarkedets Feriefond 1. INDLEDNING Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Arbejdsmarkedets Feriefond (herefter AFF ) har anmodet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Afsluttende rapport. Finanstilsynets undersøgelse af pengeinstitutters rådgivning vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom 2010

Afsluttende rapport. Finanstilsynets undersøgelse af pengeinstitutters rådgivning vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom 2010 Afsluttende rapport Finanstilsynets undersøgelse af pengeinstitutters rådgivning vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom 2010 Indhold 1. Resumé og konklusion... 3 2. Baggrund... 5 2.1. Finanstilsynets

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. København, den 26. oktober 2012 Sagsnr. 2010-1172/CHN/SPE 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. Sagens tema: X har klaget over, at A Advokatfirma

Læs mere

Euler Hermes Danmark Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet

Euler Hermes Danmark Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet Vilkår og priser Euler Hermes Danmark tilbyder inkasso såvel i Danmark som i udlandet i henhold til vilkårene i denne samarbejdsaftale inklusive

Læs mere

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. august 2014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 14/9850 Notat Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Side 1 af 9 VEJ nr 9121 af 17/03/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-03-2014 Erhvervs- og Vækstministeriet Den fulde tekst Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning

Læs mere

Rapport om interview med gældsrådgivere

Rapport om interview med gældsrådgivere Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere... 3 Gældskompagniet... 3 Valby Borgerservice... 4 Kristeligt

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

Administrator anmodes om, på det foreliggende grundlag, at udarbejde et udkast til driftsbudget for 2012 (resten af 2012, 4. kvartal) og 2013.

Administrator anmodes om, på det foreliggende grundlag, at udarbejde et udkast til driftsbudget for 2012 (resten af 2012, 4. kvartal) og 2013. AB Duegården Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2012 kl. 17:00 19:15 Tilstede: Bent Schmidt-Nielsen, Aksel Walløe-Hansen, Lasse Schwartz Dahlberg, Carsten Fentz (suppleant), Lasse Larsen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar 2010 1 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere I N K A S S O Tør grinet af professionelle dårlige betalere Med BERG BasisInkasso kan vi tilbyde effektiv og billig inkasso Verden er ikke længere, hvad den har været. Antallet af dårlige betalere stiger,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014.

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. 1. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til at byde alle hjertelig velkommen, endnu

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55

05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 2/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 3/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 4/55

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser (Gældende) Udskriftsdato: 29. oktober 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin.Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar.

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar. Miljøstyrelsen Att. Marianne Moth Strandgade 29 1401 København K joaff@mst.dk København, den 15. marts 2007 Høring om regeringens udspil den nye affaldssektor GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovennævnte

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes:

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes: BEK nr 1241 af 08/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1942-0001 Senere ændringer til

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring.

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 1. september 2010 /MFT-FT Åbent samråd i BOU alm. del den 6. september 2010 samrådsspørgsmål BP af 23.

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Punkt 8. Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere 2015-011369 Familie- og Socialudvalget fremsender til byrådets orientering at nedenstående sammenfatter Ankestyrelsens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 15. oktober 2003 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 15. oktober 2003 hedder det: Kendelse af 18. februar 2005. (J.nr. 03-235.101) Tiltrådt, at videregivelse af fortrolige oplysninger om kundeforhold i forbindelse med banks salg af afskrevne fordringer ikke kan anses for berettiget.

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Få værdifuld viden til at træffe bedre beslutninger. På sikker grund med opdaterede data og informationer om både virksomheder og forbrugere

Få værdifuld viden til at træffe bedre beslutninger. På sikker grund med opdaterede data og informationer om både virksomheder og forbrugere Få værdifuld viden til at træffe bedre beslutninger På sikker grund med opdaterede data og informationer om både virksomheder og forbrugere 1 Viden er magt i enhver virksomhed Det er egentlig enkelt. Experian

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Casebaseret eksamen Informationsteknologi Niveau E

Casebaseret eksamen Informationsteknologi Niveau E Casebaseret eksamen Informationsteknologi Niveau E www.tdc.dk Indhold: Opgave 1: Kommunikation Side 2 Opgave 2: Word Side 2 Opgave 3: Excel Side 3 Opgave 4: PowerPoint Side 3 Opgave 5: Anskaffelse af IT-udstyr

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden. DANSK RIDE FORBUND BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1 Datoer for bestyrelsesmøder fastsættes normalt 1 gang årligt for det kommende år, og derfor med min. 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner OM INKASSO DANMARK ApS Inkasso Danmark er et privatejet autoriseret inkassobureau med en mission om, at

Læs mere

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 2/6 Finanstilsynets direktørkontrakt Kontraktstyringen i relation til styrelserne på Økonomi- og Erhvervsministeriets område udgøres af styrelsens resultatkontrakt,

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Finanstilsynet Juridisk Kontor Aarhusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag til ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56

13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55

27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk GENOPTAGELSE NY AUKTION d. 6. juli 2016 kl. 09:00 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/92 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/92 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

Læs mere

Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20

Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20 Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20 06/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 Højeste bud på 1. auktion var kr. 380.000 Ny auktion: Mandag den 25. juli 2016 kl. 09:20 06/07/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere