STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning"

Transkript

1 { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

2 S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje d Betjeningsvejledning Bruksanvisning

3 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning Tryckt på klorfritt blekt papper. Tryckfärger innehåller vegetabiliska oljor, återvinningsbart papper. ADREAS STIHL AG & Co. KG, A. VB0.J _012_S Om denna bruksanvisning 2 Säkerhetsanvisningar 3 Reaktionskrafter 7 Arbetsteknik 9 Skärutrustning 17 Montera svärd och sågkedja 18 Spänn sågkedjan 19 Kontrollera sågkedjans spänning 19 Bränsle 20 Påfyllning av bränsle 21 Kedjeolja 24 Fyll på kedjeolja 25 Kontrollera kedjesmörjningen 25 Kedjebroms 26 Vinterbruk 27 Elektrisk handtagsvärme 28 Starta/stanna motorn 28 Anvisningar för driften 31 Ställa in oljemängden 31 Håll svärdet i gott skick 32 Luftfiltersystem 33 Ta ut luftfiltret 33 Rengöring av luftfiltret 34 M-Tronic 34 Gnistskyddsgallret i ljuddämparen 34 Tändstift 35 Startanordning 36 Förvaring av maskinen 36 Kontroll och byte av kedjedrev 36 Vårda och slipa sågkedjan 37 Skötsel och underhåll 41 { Minimera slitage och undvik skador 43 Viktiga komponenter 44 Tekniska data 45 Anskaffning av reservdelar 46 Reparationsanvisningar 46 Avfallshantering 46 Försäkran om överensstämmelse 47 Bästa kund! Tack så mycket för att du valde en kvalitetsprodukt från STIHL. Denna produkt har tillverkats med moderna tillverkningsmetoder och omfattande åtgärder för kvalitetssäkring. Vi försöker göra allt för att du ska bli nöjd med produkten och kunna arbeta med den utan problem. Kontakta din återförsäljare eller vår generalagent om du har frågor som gäller din produkt. Med vänliga hälsningar Dr. ikolas Stihl Denna skötselanvisning är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter förbehålls, i synnerhet rätten till duplicering, översättning och bearbetning med elektroniska system. 1

4 svenska Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning omfattar en STIHL motorsåg, även kallad maskinen i denna bruksanvisning. Symboler Insugsluft: vinterdrift Insugsluft: sommardrift Handtagsvärme Det innebär att inga anspråk kan ställas utifrån information och bilder i den här skötselanvisningen. Symboler som finns på maskinen förklaras i denna skötselanvisning. Beroende på maskinens typ och utrustning kan följande symboler visas på maskinen. Bränsletank; bränsleblandning av bensin och motorolja Tank för kedjeolja; kedjeolja Blockera och lossa kedjebromsen Frånslagsbroms Markering av textavsnitt Använda dekompressionsventilen Använda bränslepumpen VARIG Varning för olycksrisk och skaderisk för personer samt varning för allvarliga materiella skador. Kedjans löpriktning Ematic; mängdjustering kedjeolja Spänn kedjan OBS! Varning för skador på maskinen eller enstaka komponenter. Teknisk vidareutveckling STIHL arbetar ständigt med vidareutveckling av samtliga maskiner; vi måste därför förbehålla oss rätten till ändringar av leveransomfattningen när det gäller form, teknik och utrustning. 2

5 Säkerhetsanvisningar Allmänt att observera Särskilda säkerhetsåtgärder krävs vid arbete med motorsåg. Kedjan arbetar med mycket hög hastighet och skärtänderna är mycket vassa. Läs hela bruksanvisningen före första användningstillfället och förvara säkert för senare bruk. Att inte följa bruksanvisningen kan innebära livsfara. Följ gällande säkerhetsföreskrifter, t.ex. från Arbetsmiljöverket. Användning av bullrande maskiner är enligt lag begränsad under vissa delar av dygnet i en del länder och regioner. Om du använder motorsågen för första gången ska du låta försäljaren eller någon annan sakkunnig förklara hur maskinen ska hanteras eller gå en kurs. Minderåriga får inte arbeta med motorsågen undantag är de som fyllt 16 år och utbildas under uppsikt. Håll barn, djur och åskådare borta. Användaren är ansvarig för olycksfall eller faror som kan drabba andra personer eller deras egendom. Maskinen får endast lämnas vidare eller lånas ut till personer som känner till modellen och dess användning lämna alltid med bruksanvisningen. Den som arbetar med motorsågen måste vara utvilad, frisk och i god kondition. Den som inte får anstränga sig av hälsoskäl ska rådfråga sin läkare före arbete med motorsågen. Arbeta aldrig med motorsågen efter intag av alkohol, läkemedel eller droger som påverkar reaktionsförmågan. Arbeta inte vid dåligt väder (regn, snö, is, blåst) förhöjd olycksrisk! Endast användare av pacemaker: Tändsystemet i denna maskin alstrar ett ytterst svagt elektromagnetiskt fält. Det kan inte uteslutas helt att fältet påverkar enstaka typer av pacemakers. För att undvika hälsorisker rekommenderar STIHL att du kontaktar din läkare och tillverkaren av pacemakern. Avsedd användning Använd endast elmotorsågen för sågning i trä och föremål av trä. Motorsågen får inte användas för andra ändamål olycksrisk! Gör inga ändringar på motorsågen dessa kan äventyra säkerheten. STIHL ansvarar inte för några person- eller materialskador som uppkommer vid otillåten användning av tillsatsverktyg. Kläder och utrustning Bär alltid föreskriven klädsel och utrustning. svenska Klädseln ska vara lämplig och får inte hindra arbetet. Bär åtsittande kläder med skyddsinlägg inte arbetsrock. Bär inte klädsel som kan fastna i grenar, buskar eller motorsågens rörliga delar. Bär inte heller halsduk, slips eller smycken. Bind upp och skydda långt hår (med sjal, mössa, hjälm etc.). Bär lämpliga skor med skärskydd, halksäker sula och stålhätta. Bär skyddshjälm om det finns risk för nedfallande föremål. Bär skyddsglasögon eller ansiktsskydd och personligt hörselskydd t.ex. hörselkåpor. Använd robusta arbetshandskar av slitstarkt material (t.ex. läder). STIHL tillhandahåller ett komplett program av personlig skyddsutrustning. 3

6 svenska Transport Inför transport, även inför kortare transportsträckor ska motorsågen stängas av, kedjebromsen ska blockeras och kedjeskyddet ska sättas på. På så sätt kan inte sågkedjan starta oavsiktligt. Bär alltid motorsågen i handtagsröret håll den heta ljuddämparen vänd från kroppen, svärdet skall peka bakåt. Rör inte vid varma maskindelar, framför allt inte vid ljuddämparen brännskaderisk! I fordon: Säkra motorsågen så att den inte kan välta, skadas eller läcka bränsle och kedjesmörjolja. Rengöring Rengör plastdetaljer med en trasa. Starka rengöringsmedel kan skada plasten. Rengör motorsågen från smuts och damm använd inte fettlösningsmedel. Rengör kylluftsspringorna vid behov. Använd inte högtryckstvätt vid rengöring av motorsågen. Den hårda vattenstrålen kan skada motorsågens delar. 001BA115 K Tillbehör Använd bara sådana verktyg, svärd, kedjor, kedjedrev och tillbehör som har godkänts av STIHL för denna maskin eller tekniskt likvärdiga delar. Vid frågor, kontakta en auktoriserad återförsäljare. Annars finns risk för olyckor eller skador på maskinen. STIHL rekommenderar STIHL originalverktyg, svärd, kedjor, kedjedrev och tillbehör. Deras egenskaper är optimalt anpassade till produkten och användarens behov. Tankning Bensin är ytterst lättantändligt. Håll ett säkert avstånd till öppen eld spill inte ut bränsle rök inte. Stäng av motorn före tankning. Tanka inte om motorn fortfarande är varm, eftersom bränsle kan spillas brandfara! Öppna tanklocket försiktigt så att övertrycket i tanken kan sjunka långsamt och inget bränsle sprutar ut. Tanka endast på välventilerade ställen. Ombränsle spills ut, rengör genast motorsågen. Se till att det inte kommer bränsle på kläderna, byt i så fall genast. Motorsågarna kan vara utrustade med följande tanklock som standard: Tanklock med snäpplock (bajonettlås) På så sätt minskas risken för att tanklocket lossnar genom motorns vibrationer och bränsle läcker ut. Före arbetet Sätt i tanklocket med bajonettlås korrekt, vrid det till stopp och stäng bygeln. Var uppmärksam på läckor! Om bränsle läcker ut, starta inte motorn livsfara på grund av brännskador! Kontrollera att motorsågen är driftsäker observera motsvarande kapitel i bruksanvisningen: Kontrollera att bränslesystemet är tätt, särskilt de synliga delarna som t.ex. tanklock, slanganslutningar, bränslehandpump (endast på motorsågar med bränslehandpump). Om de är otäta eller skadade, starta inte motorn brandfara! Låt en auktoriserad återförsäljare reparera motorsågen innan den används. Fungerande kedjebroms, främre handskydd Korrekt monterat svärd Ordentligt spänd kedja Gasspaken och gasspaksspärren måste vara lättrörliga gasspaken måste fjädra tillbaka till utgångsläget när den släpps. 4

7 Kombispaken ska lätt kunna ställas på STOP, 0 eller. Kontrollera att tändkabelskon sitter fast. Om den sitter löst kan det bildas gnistor som kan antända bränsleluftblandning som läcker ut brandfara! Utför inga ändringar på manöveroch säkerhetsanordningarna. Handtagen ska vara rena, torra och fria från olja och smuts. Det är viktigt för säker hantering av motorsågen. I bränsletanken ska det finnas tillräckligt mycket bränsle och kedjeolja. Motorsågen får endast användas i driftsäkert skick olycksrisk! Start av motorsågen Starta endast på plant underlag. Se till att du står stadigt och säkert. Håll fast motorsågen ordentligt skärutrustningen får inte röra några föremål eller marken den roterande kedjan medför skaderisk. Motorsågen ska endast manövreras av en person. Andra personer får inte befinna sig i arbetsområdet, inte heller vid start. Starta inte motorsågen när kedjan är i ett sågskär. Starta motorn minst 3 meter från platsen där du tankade och inte i slutna utrymmen. Sätt an kedjebromsen före start den roterande kedjan medför skaderisk! Dra inte igång motorn medan du håller maskinen i händerna följ beskrivningen i bruksanvisningen när du startar. Under arbetets gång Stå alltid stadigt och säkert. Var försiktig om barken är blöt halkrisk! 001BA087 LÄ Håll alltid motorsågen med båda händerna: Höger hand på det bakre handtaget även för vänsterhänta. Ta ett ordentligt grepp med tummarna runt både handtagsröret såväl som handtaget för att styra maskinen säkert. Vid överhängande fara eller nödsituation, stäng genast av motorn ställ kombispaken/stoppreglaget på STOP, 0 eller. Låt aldrig motorsågen gå utan uppsikt. Var försiktig vid halka, väta, snö, is, i sluttningar, på ojämnt underlag eller vid nyligen avbarkat trä halkrisk! Arbeta försiktigt vid stubbar, rötter och diken snubbelrisk! Arbeta inte ensam var alltid inom hörhåll till andra personer som är olycksfallsutbildade och som kan hjälpa till vid nödfall. Om hjälppersonal befinner sig på arbetsplatsen måste de också svenska bära skyddskläder (hjälm!) och får inte stå direkt under grenar som ska sågas av. Det krävs ökad försiktighet och uppmärksamhet när hörselskydden är på, eftersom det då är svårare att upptäcka fara som signaleras genom ljud (skrik, ljudsignaler osv.). Ta arbetspauser i god tid för att undvika trötthet och utmattning olycksrisk! Under sågandet bildas damm, (t.ex. trädamm), ånga och rök som kan medföra hälsorisker. Bär andningsskydd vid dammbildning. är motorn går: Kedjan fortsätter att rotera en liten stund efter att gasspaken släppts efterrotation. Rök ej när du använder motorsågen eller i närheten av den brandfara! Ur bränslesystemet kan det strömma ut lättantändliga bensinångor. Kontrollera kedjan regelbundet och ofta. Om du märker någon förändring ska du omedelbart: Stänga av motorn och vänta tills kedjan stannat. Kontrollera kedjans skick och att den sitter fast. Observera filningsnivån. Vidrör inte kedjan när motorn går. Om kedjan blockeras av ett föremål, stäng genast av motorn ta därefter bort föremålet skaderisk! Stäng av motorn innan du lämnar motorsågen. Stäng av motorn vid byte av kedja. Om motorn oavsiktligt startar finns skaderisk! 5

8 svenska Håll lättantändliga material (t.ex. träspån, bark, torrt gräs och bränsle) borta från det varma avgasflödet och den varma ljuddämparen brandfara! Ljuddämpare med katalysator kan bli särskilt varma. Arbeta aldrig utan kedjesmörjning, observera därtill oljenivån i oljetanken. Ställ omedelbart in arbetet om oljenivån i oljetanken är för låg och fyll på oljan se även Fylla på kedjeolja och Kontrollera kedjesmörjning. Om motorsågen har belastats på felaktigt sätt (t.ex. påverkats av slag eller fall) är det mycket viktigt att driftsäkerheten kontrolleras innan den används igen se även Före arbetet. Kontrollera särskilt att bränslesystemet är tätt och att säkerhetsanordningarna fungerar. Använd aldrig motorsågar som ej är driftssäkra. Kontakta i tveksamma fall en auktoriserad återförsäljare. Kontrollera att tomgången är felfri, så att kedjan inte roterar med efter att gasspaken har släppts. Kontrollera resp. justera om möjligt tomgångsinställningen regelbundet. Om kedjan ändå roterar under tomgång ska maskinen lämnas till en auktoriserad återförsäljare för reparation. 6 Motorsågen avger giftiga avgaser så snart motorn går. Dessa avgaser kan vara doftfria och osynliga och innehålla oförbrända kolväten och bensen. Arbeta därför aldrig i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen med motorsågen inte ens med katalysatormaskiner. Vid arbete i diken, sänkor eller där det är trångt måste luftcirkulationen vara god livsfara på grund av förgiftning! Vid illamående, huvudvärk, synproblem (t.ex. förminskat synfält), hörselrubbningar, yrsel eller bristande koncentrationsförmåga ska man omedelbart avbryta arbetet. Dessa symptom kan bland annat orsakas av höga avgaskoncentrationer olycksrisk! Efter arbetet Stäng av motorn, blockera kedjebromsen och sätt på kedjeskyddet. Förvaring är motorsågen inte används ska den förvaras så att ingen kan skadas. Se till att ingen obehörig kan använda motorsågen. Förvara motorsågen på ett säkert och torrt ställe i en torr lokal. Vibrationer Långa arbetspass med maskinen kan leda till vibrationsbetingade cirkulationsstörningar i händerna ( vita fingrar ). En allmänt giltig längd för arbetspass kan inte fastställas eftersom den påverkas av många olika faktorer. Användningstiden kan förlängas genom: skydd för händerna (varma handskar) raster Användningsperioden förkortas genom: individuella anlag som t.ex. dålig blodcirkulation (känns igen genom: fingrar som ofta blir kalla, stickningar) låga utomhustemperaturer greppets styrka (ett kraftigt grepp kan hämma blodcirkulationen) Vid ofta förekommande långa arbetspass med maskinen och vid ofta förekommande tecken på nedsatt blodcirkulation (t.ex. stickningar i fingrarna) rekommenderas en medicinsk undersökning. Underhåll och reparation Stäng alltid av motorn före alla reparations-, rengörings- och underhållsarbeten såsom arbeten på skärverktyget. Vid oavsiktlig start av kedjan finns skaderisk! Genomför underhåll på motorsågen regelbundet. Utför endast underhållsoch reparationsarbeten som finns beskrivna i bruksanvisningen. Låt allt annat arbete utföras av en auktoriserad återförsäljare. STIHL rekommenderar att endast auktoriserade STIHL-återförsäljare genomför underhåll och reparationer. Auktoriserade STIHL-återförsäljare erbjuds regelbundet utbildning och får tillgång till teknisk information. Använd endast reservdelar av hög kvalitet. Annars kan risk för olyckor eller skador på motorsågen uppstå. Vid frågor, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

9 Gör inga ändringar på motorsågen dessa kan äventyra säkerheten olycksrisk! är tändkabelskon dragits av eller tändstiftet skruvats ur ska motorsågen endast användas när kombispaken står på STOP, 0 eller. Brandfara uppstår genom tändgnistor utanför cylindern! Utför inte underhåll eller förvara motorsågen i närheten av öppen eld bränslet medför brandfara! Kontrollera regelbundet att tanklocket är tätt. Använd endast felfria tändstift som godkänts av STIHL se Tekniska data. Kontrollera tändkabeln (felfri isolering, fastsittande anslutning). Kontrollera att ljuddämparen är i felfritt skick. Använd inte maskinen med skadad ljuddämpare eller om ljuddämparen är borttagen brandfara samt risk för hörselskador! Rör inte vid den varma ljuddämparen risk för brännskador! Vibrationsdämparnas skick påverkar vibrationsnivån kontrollera vibrationsdämparna regelbundet. Kontrollera kedjefångaren och byt vid skador. Stäng av motorn Vid kontroll av kedjespänningen, för att efterspänna kedjan, för att byta kedja, vid åtgärdning av fel. Följ slipningsanvisningen för säker och korrekt hantering av sågkedja och svärd skall de alltid hållas i felfritt skick, kedjan skall vara rätt filad, spänd och välsmord. Byt ut kedja, svärd och kedjedrev i god tid. Kontrollera att kopplingstrumman är i felfritt skick. Förvara bränsle och kedjeolja endast i godkända och korrekt märkta behållare. Förvara den på en torr, sval och säker plats, skydda mot solljus. Vid fel på kedjebromsen, stäng genast av motorsågen skaderisk! Kontakta en återförsäljare använd inte motorsågen förrän felet är avhjälpt se Kedjebroms. Reaktionskrafter svenska De vanligast förekommande reaktionskrafterna är kast, rekyl och indragning. Fara på grund av kast Kast kan leda till livshotande skärskador. Vid kast slungas sågen plötsligt och okontrollerat mot användaren. 001BA036 K 7

10 svenska Kast uppstår t.ex. när kedjan i svärdets övre fjärdedel oavsiktligt träffar på trä eller ett fast föremål, t.ex. om man vid kvistning oavsiktligt träffar en annan gren eller om kedjan på svärdspetsen kort kläms fast i skäret. Kedjebromsen QuickStop: I vissa situationer bidrar kedjebromsen till att minska risken för skador själva kastet går inte att förhindra. är kedjebromsen utlöses stannar kedjan helt inom bråkdelen av en sekund se kapitlet Kedjebroms i bruksanvisningen. Minska risken för kast med följande åtgärder: Arbeta genomtänkt och korrekt. Håll motorsågen stadigt med båda händerna. Såga endast med fullt gaspådrag. Observera svärdspetsen. Såga inte med svärdspetsen. 001BA257 K Var försiktig vid sågning av sega kvistar, låg undervegetation och telningar kedjan kan fastna. Såga aldrig flera kvistar på en gång. Arbeta inte för långt framåtlutad. Såga inte över axelhöjd. Var ytterst försiktig när du sätter tillbaka svärdet i ett påbörjat skär. Använd endast insticksmetoden om du är förtrogen med denna arbetsteknik. Var uppmärksam på hur stammen ligger och på de krafter som stänger skäret och kan klämma fast kedjan. Arbeta endast med en korrekt filad och spänd kedja underställningen får inte vara för stor. Använd en kedja med låg kasttendens och ett svärd med liten svärdtopp. Indragning (A) A Om kedjan fastnar eller kommer åt ett fast föremål i träet under sågning med svärdets undersida (överskär) kan motorsågen ryckas mot stammen. Sätt alltid an barkstödet stadigt för att undvika detta. 001BA037 K Rekyl (B) Om kedjan fastnar eller kommer åt ett fast föremål i träet under sågning med svärdets översida (underskär) kan motorsågen slungas tillbaka mot användaren. För att undvika detta: Kläm inte svärdets ovansida. Vrid inte svärdet i skäret. Arbeta ytterst försiktigt B vid hängande träd, vid stammar som på grund av ogynnsamt fall står i spänn mellan andra träd, under arbete vid vindkast. Arbeta inte med motorsågen i dessa fall, utan med krok, vinsch eller traktor. Dra ut fritt liggande och kvistade stammar. Bearbeta om möjligt på fria ytor. Död ved (torrt, murket eller rottorrt trä) är mycket farligt och svårberäkneligt. Det är ytterst svårt eller nästan omöjligt att bedöma riskerna. Använd hjälpmedel som vinsch eller traktor. 001BA038 K 8

11 Vid fällning i närheten av gator, järnvägsspår, kraftledningar eller liknande måste man arbeta särskilt försiktigt. Informera vid behov polisen, elbolaget och järnvägsmyndigheten. Arbetsteknik Sågnings- och fällningsarbeten samt alla därtill knutna arbeten (instickning, kvistning etc.) får endast utföras av den som är utbildad. Den som inte har någon erfarenhet av motorsågar eller arbetstekniken bör inte utföra dessa arbeten ökad olycksrisk! Observera nationella föreskrifter för fällteknik vid fällningsarbeten. Sågning Arbeta inte i startgasläge. Motorns varvtal kan inte regleras i detta gasspaksläge. Arbeta lugnt och genomtänkt endast vid goda ljus- och siktförhållanden. Utsätt inte andra för fara se dig omkring under arbetet. För förstagångsanvändare rekommenderas att man först övar på att såga rundvirke på en sågbock se Såga tunt trä. Använd så kort svärd som möjligt: Kedja, svärd och kedjedrev måste passa med varandra och till motorsågen. svenska Kedjan måste alltid rotera när du lossar motorsågen ur träet. Använd motorsågen endast för att såga, inte för att bända loss eller skyffla undan grenar eller rotben. Såga inte igenom fritt hängande grenar underifrån. Var försiktig när du klipper buskar eller unga träd. Kedjan kan gripa tag i tunna skott och slungas mot användaren. Iakttag försiktighet vid sågning i splittrat trä risk för skador på grund av avslitna träbitar! Se till att inga främmande föremål kommer i kontakt med motorsågen: stenar, spikar osv. kan slungas iväg och skada kedjan. Motorsågen kan studsa upp olycksrisk! Om en roterande sågkedja träffar en sten eller ett annat hårt föremål kan det bildas gnistor som under vissa omständigheter kan sätta eld på lättantändliga material. Även torra växter och sly är lättantändliga, särskilt under varma och torra väderförhållanden. Vid brandfara ska motorsågen inte användas nära lättantändliga material eller torra växter och sly. Fråga alltid länsstyrelsen, kommunen eller dylikt om brandfara råder. 001BA082 K Se till att inga kroppsdelar är inom kedjans förlängda räckvidd. 9

12 svenska Stå alltid ovanför eller vid sidan av stammen eller liggande träd i sluttningar. Se upp för rullande stockar. Vid arbeten på hög höjd: Använd alltid liftkorg. Arbeta aldrig stående på en stege eller i ett träd. Arbeta aldrig utan stadigt fotfäste. Arbeta aldrig över axelhöjd. Arbeta aldrig med en hand. Dra på full gas och sätt emot barkstödet innan du börjar såga. Arbeta aldrig utan barkstöd, sågen kan rycka användaren framåt. Sätt alltid an barkstödet stadigt. I slutet av skäret får motorsågen inte längre stöd av skärutrustningen. Användaren måste hålla emot motorsågens tyngd risk för att tappa kontrollen över maskinen! 001BA033 K Sågning av tunt trä: Använd stabil och stadig kedjespännanordning sågbock. Håll inte fast träet med foten. Andra personer får varken hålla fast träet eller hjälpa till på annat sätt. Kvistning: Använd kedja med låg kasttendens. Stötta motorsågen så mycket som möjligt. Stå inte på stammen när du kvistar. Såga inte med svärdspetsen. Var uppmärksam på kvistar som står i spänn. Såga aldrig flera kvistar på en gång. Liggande eller stående trä i spänn: Följ noga ordningsföljden för skäret först trycksidan (1), sedan dragsidan (2), annars finns risk för kast eller att skärverktyget kläms i skäret skaderisk! 1 Såga avlastningssnitt i trycksidan (1). Såga skiljeskär på dragsidan (2). Om skiljeskäret sågas nerifrån och upp (underskär) risk för rekyl! 2 2 OBS! Vid liggande stammar får inte kapstället vila på marken - kedjan kan skadas BA151 K 001BA152 K 10

13 svenska Längdsnitt: B Sågteknik utan användning av barkstödet risk för att sågen dras in i stammen sätt an svärdet i så platt vinkel som möjligt vidtag extra försiktighet ökad risk för kast! Förbereda fällning Endast personer som arbetar med fällningen får vistas i fällområdet. Kontrollera att ingen skadas av det fallande trädet varningsrop hörs ibland inte på grund av motorbullret. 001BA189 K 1 1/ / 2 001BA088 LÄ Håll ett avstånd på minst 2 1/2 trädlängder till nästa arbetsplats. Fastställa fällriktning och flyktväg Välj ut en lucka mellan omgivande träd där trädet kan falla. Observera därvid: Trädets naturliga lutning, ovanligt kraftig kvistbildning, ojämn trädform, vedskador, vindriktning och vindhastighet fäll inte om det blåser mycket, sluttningsriktning, intillväxande träd, snölast på trädet, trädets hälsotillstånd - var särskilt försiktig om stammen är skadad eller död (torr, seg eller död ved). A B A Fällriktning B Flyktväg Fastställ flyktväg för varje person som arbetar ca 45 bakåt mot fällriktningen. Håll flyktvägen fri från hinder. Lägg verktyg och maskiner på säkert avstånd dock inte på flyktvägarna. Vistas endast vid sidan av den fallande stammen vid fällning och gå till flyktvägen snett bakåt. I branta sluttningar ordnas flyktvägar parallellt med sluttningsriktningen. Se upp för fallande grenar när du går tillbaka och var uppmärksam på kronan. 001BA040 K 11

14 svenska Förbereda arbetsområdet runt stammen Ta bort hindrande grenar, sly och andra hinder runt stammen och se till att alla arbetande personer kan stå stadigt. Rengör stammen grundligt (t.ex. med yxa) sand, stenar och andra föremål gör att kedjan blir slö. Ta bort stora rotben: Först det största rotbenet såga först lodrätt och sedan vågrätt endast vid frisk ved. 001BA146 K Skäret Förberedning av riktskär C C Riktskäret (C) avgör fällriktningen. Viktigt: Såga riktskäret i rät vinkel mot fällriktningen. Såga så nära marken som möjligt. Såga till ett djup av ca 1/5 till max. 1/3 av stammens diameter. 001BA271 K Bestämning av fällriktning utan fällist på kåpan och fläktkåpan Denna motorsåg har försetts med en fällist på kåpan och fläktkåpan. Använd fällisten. Sågning av riktskär Vid sågning av riktskäret ska man hålla motorsågen så att riktskäret ligger i rät vinkel mot fällriktningen. Vid sågning av riktskär med underskär (vågrätt skär) och överskär (vinklat skär) tillåts olika ordningsföljder följ nationella föreskrifter för fällteknik. Såga ett underskär (vågrätt skär). Såga överskäret (vinklat skär) i ca 45.- Såga 60 i förhållande till underskäret. Kontroll av fällriktning 001BA153 K 001BA153 K Lägg in motorsågen i riktskärets underskär. Fällisten måste peka i den fastställda fällriktningen 12

15 korrigera fällriktningen med motsvarande eftersågning av riktskäret vid behov. Spjälkningsskär Underlag för fällskär Stammens mått C 1/10 D svenska Rengör bandet (F) eller säkerhetsbandet (G) stöttar trädet och förhindrar att trädet faller för tidigt. Bandets bredd: Ca 1/10 till 1/5 av stammens diameter. Såga aldrig i bandet under fällningen. Använd ett bredare band vid murkna stammar. Instickning som avlastningssnitt vid kapning, vid finsnickeri. C E Vid träslag med långa fibrer bör man såga spjälkningsskär för att förhindra att veden splittras när stammen faller. Såga på båda sidorna om stammen, vågrätt i höjd med riktskäret, till ungefär 1/10 av stammens diameter. Vid tjockare stammar är maxdjupet = svärdsbredden. Såga inte spjälkningsskär i sjuk ved. 001BA150 K Rikt- skäret (C) avgör fällriktningen. Bryt- månen (D) fungerar som ett gångjärn när trädet faller. Brytmånens bredd: Ca 1/10 av stammens diameter. Såga aldrig i brytmånen under sågningen av fällskäret fällriktningen blir inte den planerade olycksrisk! Lämna en bredare brytmån vid murkna stammar. Med fällskäret (E) fälls trädet. Såga exakt vågrätt. 1/10 av brytmånens (D) bredd (minst 3 cm) över fällskärets undersida (C). G 001BA259 K Använd kedja med låg kasttendens och arbeta särskilt försiktigt. 1. Sätt an svärdet med undersidan av spetsen inte översidan risk för kast! Såga med fullt gaspådrag tills svärdet befinner sig två svärdsbredder in i stammen BA269 K 13

16 svenska 2. Vrid långsamt till insticksläge risk för kast och rekyl! Välja lämpligt fällskär 3. Stick in försiktigt risk för rekyl! Valet av lämpligt fällskär beror på samma kännetecken som måste observeras vid fastställningen av fällriktningen. 001BA270 K Flera olika särdrag skiljer dessa kännetecken åt. I denna bruksanvisning beskrivs endast de två som oftast förekommer: Om möjligt, använd en styrlist. Styrlisten och svärdets ovan- resp. undersida är parallella. Vid instickning hjälper styrlisten brytmånen parallellt, d.v.s. att göra alla ställen lika tjocka. För därtill styrlisten parallellt till riktskärslinjen. Fällkil Sätt in fällkilen så tidigt som möjligt, d.v.s. så snart inga hinder väntas i skärspåret. Sätt fällkilen i fällskäret och slå in med hjälp av lämpligt verktyg. Använd endast aluminium- eller plastkilar, inte stålkilar. Stålkilar kan skada kedjan kraftigt och orsaka farliga kast. Välj en lämplig fällkil beroende på stammens diameter och på snittfogens bredd (fällskär (E)). Vänd dig till en STIHL-återförsäljare för korrekt val av kil (lämplig längd, bredd och höjd). Till vänster : Till höger: ormalstam lodrät stam med jämn krona. Lutande stam kronan pekar i fällriktningen. Fällskär med säkerhetsband (normalstam) A) Tunna stammar Använd detta fällskär när stammens diameter är mindre än motorsågens skärlängd. 001BA260 K Ropa Se upp! innan fällskäret påbörjas. Stick in fällskäret (E) stick in svärdet helt. Sätt an barkstödet bakom brytmånen och använd det som vridpunkt flytta efter motorsågen så lite som möjligt. Forma fällskäret till brytmånen (1). Såga inte i brytmånen. Forma fällskäret till säkerhetsbandet (2). Såga inte i säkerhetsbandet. 001BA261 K 14

17 svenska Forma fällskäret till brytmånen (4). Såga inte i brytmånen Forma fällskäret till säkerhetsbandet (5). Såga inte i säkerhetsbandet BA273 K 001BA263 K 6. Sätt i fällkilen (3). Omedelbart innan trädet faller ska man ropa Se upp! en gång till. Trä igenom säkerhetsbandet utifrån, horisontellt på skärets yta med utsträckta armar. B) Tjocka stammar Använd detta fällskär när stammens diameter är större än motorsågens skärlängd. Ropa Se upp! innan fällskäret påbörjas. Sätt an barkstödet i höjd med fällskäret och använd som vridpunkt flytta efter motorsågen så lite som möjligt. Svärdets spets tränger in i stammen (1) framför brytmånen - styr sågen precis vågrätt och sväng svärdet så långt det går. Forma fällskäret till brytmånen (2). Såga inte i brytmånen. Forma fällskäret till säkerhetsbandet (3). Såga inte i säkerhetsbandet. Fällskäret fortsätter från stammens sida mittemot. Se till att det andra skäret hamnar på samma nivå som det första. Stick in fällskäret. Sätt i fällkilen (6). Omedelbart innan trädet faller ska man ropa Se upp! en gång till. Trä igenom säkerhetsbandet utifrån, horisontellt på skärets yta med utsträckta armar. Fällskär med hållband (lutande stam) A) Tunna stammar Använd detta fällskär när stammens diameter är mindre än motorsågens skärlängd. 001BA274 K 15

18 svenska B) Tjocka stammar Stick in svärdet tills det kommer ut igen på andra sidan stammen. Forma fällskäret (E) till brytmånen (1). Såga exakt vågrätt. Såga inte i brytmånen. Forma fällskäret fram till hållbandet (2). Såga exakt vågrätt. Såga inte i hållbandet. 001BA265 K Omedelbart innan trädet faller ska man ropa Se upp! en gång till. Trä igenom hållbandet utifrån, snett uppåt med utsträckta armar. 001BA266 K Använd detta fällskär när stammens diameter är större än motorsågens skärlängd Sätt an barkstödet bakom hållbandet och använd det som vridpunkt flytta efter motorsågen så lite som möjligt. Svärdets spets tränger in i stammen (1) framför brytmånen - styr sågen precis vågrätt och sväng svärdet så långt det går. Såga inte i hållbandet och brytmånen. Forma fällskäret till brytmånen (2). Såga inte i brytmånen. Forma fällskäret till hållbandet (3). Såga inte i hållbandet. Fällskäret fortsätter från stammens sida mittemot. 001BA267 K 16

19 Se till att det andra skäret hamnar på samma nivå som det första. Sätt an barkstödet bakom brytmånen och använd det som vridpunkt flytta efter motorsågen så lite som möjligt. Svärdets spets tränger in i stammen (4) framför hållbandet - styr sågen precis vågrätt och sväng svärdet så långt det går. Forma fällskäret till brytmånen (5). Såga inte i brytmånen. Forma fällskäret till hållbandet (6). Såga inte i hållbandet. Skärutrustning Skärutrustningen består av sågkedja, svärd och kedjedrev. Skärutrustningen som ingår i leveransen är optimalt anpassad till motorsågen. 1 a Delningen (t) för sågkedjan (1), kedjedrevet och topptrissan på Rollomatic-svärdet måste stämma överens. Kedjans (1) drivlänkstjocklek (2) måste anpassas till svärdets (3) spårbredd. Om komponenter som inte stämmer överens kombineras kan detta redan vid kort användning leda till skador på skärutrustningen som inte går att reparera BA248 K Kedjeskydd svenska I leveransomfattningen ingår ett kedjeskydd som passar till skärutrustningen. Om du använder svärd i olika längder på en och samma motorsåg måste du alltid använda ett passande kedjeskydd som täcker hela svärdet. På kedjeskyddets sida finns präglad information om längden på passande svärd. För svärd som är längre än 90 cm krävs en kedjeskyddsförlängning. För svärd som är längre än 120 cm krävs två kedjeskyddsförlängningar. Allt efter vilka tillbehör som ingår finns kedjeskyddsförlängning i leveransen eller som specialtillbehör. 001BA268 K 001BA244 K Omedelbart innan trädet faller ska man ropa Se upp! en gång till. Trä igenom hållbandet utifrån, snett uppåt med utsträckta armar. 17

20 svenska Påsättning av kedjeskyddsförlängning Montera svärd och sågkedja Lossa kedjebromsen. 1 Demontera kopplingskåpan 1 001BA245 K 001BA186 K Koppla ihop kedjeskyddsförlängningen och kedjeskyddet klackarna (1) ska haka in i kedjeskyddet. Skruva av muttrarna och ta bort kopplingskåpan. 143BA034 K Dra handskyddet i handtagets riktning tills ett klickande hörs kedjebromsen har lossats. Lägga på kedjan BA185 K 143BA003 K Skruva skruven (1) åt vänster tills spännsliden (2) ligger an åt vänster mot kåpans ursparning. VARIG Ta på skyddshandskar risk för skada på grund av de skarpa skärlänkarna. Lägg på kedjan med början på svärdspetsen. 18

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 445 445e 450e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 435 435e 440e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 525R 525RT 525RK Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START!

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE 0,6 L MOTOROLIE SAE-30 FØR START! VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! IMPORTANT! REMEMBER

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29:47 2009 Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Lillevilla 216. 4492 mm x 3272 mm. = 15,2 m 2. Vigtigt! Gem denne. Viktigt! Bespara denna. Kontrolleret af Kontrollerad av: Garantinummer: ca.

Lillevilla 216. 4492 mm x 3272 mm. = 15,2 m 2. Vigtigt! Gem denne. Viktigt! Bespara denna. Kontrolleret af Kontrollerad av: Garantinummer: ca. Vigtigt! Gem denne. Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Kontrolleret af Kontrollerad av: Lillevilla 216 4492 mm x 3272 mm DK S = 15,2 m 2 ca. 2,44 m Lillevilla 216 160312 1 Kære bygger Vi er glade for,

Læs mere

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis S95 Monterings och användarmanual samt garantibevis Sida 1:1-1:13 Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis Side 2:1-2:13 Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis Side 3:1-3:13 Asennus- ja

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12 Dansk Mini Racing Union 2009 Vognreglement 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12 VOGNREGLEMENT GENERELLE REGLER 1. TYPER Der skelnes mellem følgende minracing-typer; A) SLOT-RACING Kendetegnes ved

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

lài Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Samlevejledning Monteringsanvisning www.palramapplications.com

lài Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Samlevejledning Monteringsanvisning www.palramapplications.com i Samlevejledning Monteringsanvisning Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Approx. Dim. 367Lx244Wx229Hcm / 144.5 "Lx96.1 "Wx90.2 "H lài Web site: www.jemogclix.dk E -mail: kundeservice @jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1152 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1152 sida 1(2) JABO FLEX 10 (Svenska 2014-11-13) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 12st väggmoduler, varav 2st passmoduler

Læs mere

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment 2014-07 Ventil

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

Computer I-serien 1.1

Computer I-serien 1.1 SV DK Computer I-serien 1.1 DATORHANDBOK Reebok i-serien 1.1-20090701 SV! Var vänlig läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i monteringsinstruktionerna innan du monterar eller använder din träningsutrustning.

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL LOCATION OF CONTROLS IR Bender Front Remote Control Indicators & IR Transmitter/Receiver IR Bender Back Accessory IR Probe DC Power DC 12 V, AC 120V/230V

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme Brugervejledning Användarmanual ler l bli Brugervejledning Användarmanual ert se / om y en det DK SE Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Elektrisk

Læs mere

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Titanium Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR Vid användning av elektrisk utrustning, ska alltid grundläggande

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin Brugsvejledning Instruktionsbok Indhold Tekniske data... punkt 1 Tilbehør... punkt 2 Brugsvejledning... punkt 3 Instruktioner... punkt 4 Reservedele... punkt 5 Innehåll Tekniske

Læs mere

INDLEDENDE TURINFORMATIONER

INDLEDENDE TURINFORMATIONER INDLEDENDE TURINFORMATIONER Tur beskrivelse Ro område Trafikeret havne miljø Kanaler i storby Elve Skærgård Tur plan 3 ro-etaper, på henholdsvis 23 km, 27 km og 23 km. 2 overnatninger i telt. Afstand til

Læs mere

Allt blev färdigt för att säljas på marknaden under augusti 2006. I första hand till den Europeiska marknaden och senare till resten av världen.

Allt blev färdigt för att säljas på marknaden under augusti 2006. I första hand till den Europeiska marknaden och senare till resten av världen. Stora fördelar vid användande av "Drill & Drop"- systemet tillsaans med HM hålsågar "ProFit Multi Purpose" HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong, mursten samt alla typer av keramiska

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Sikkerhedsinformation... 3 Introduktion...

Læs mere

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 DK: 63 98 206 692 SE: 42 070 26 NO: 80 223 78 EAN: 5706445150014 Indholdsfortegnelse Dansk/Norsk manual... 3

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C

E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C CHOOSE DRINK GETRÖNK WÄHLEN Betjeningsvejledning Kun til husholdningsbrug Producenten giver 2 års garanti ved maksimum 10.000 tilberedninger af kaffe (5.000 pr.

Læs mere

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN (121 x 310 x h290cm) ART. 4406 003_03030_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR ADVARSEL! // VIKTIG! //

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2) TOFTALYCKAN 10 N (Svenska 2014-10-16) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145. Dubbla vindskivor 21 x 120. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Liggande svansjöpanel 14 x 120, reglar 34 x 70. Prefabricerade

Læs mere

Wareco Momentprogram Tohnichi Stur- tevant Richmont Alkitronic Wiha Alkitronic Tyskland Alkitorc Wareco Momentprogram Tohnichi Sturtevant Rich- mont

Wareco Momentprogram Tohnichi Stur- tevant Richmont Alkitronic Wiha Alkitronic Tyskland Alkitorc Wareco Momentprogram Tohnichi Sturtevant Rich- mont Wareco program Wareco har sedan 30 år varit en betydande leverantör av momentverktyg till den svenska producerande industrin; Volvo, Scania, A och SAA har alla flera olika typer av momentverktyg och testutrustningar

Læs mere

PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du

PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du KÆRE KUNDE Tak fordi du købte en G-MAX, LIBRA, X-HOT scooter fra PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du håndterer og plejer den. Denne håndbog giver dig nøjagtige instrukser vedrørende

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1175 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1175 sida 1(1) LEKSTUGA POPPE 3,5 + 1,0 N (Svenska 2014-12-15) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 28 o YTTERVÄGG Färdigspikade väggsektioner med liggande

Læs mere

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2 Dansk - Svenska zense PC-BOKS Model PLM-211OULT DK /Ver 1.2 1 - ANVENDELSE PC-boksen er en zense enhed der bruges til at programmere zense systemet med. PC-boksen benyttes samme med PC-programmet Zense

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2) LIDA 15 N (Svenska 2014-09-04) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 170, enkel vindskiva 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95, 22 x 170. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler 28 x 145 färdigknutade.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

IT utan gränser en resa i Norden

IT utan gränser en resa i Norden IT utan gränser en resa i Norden Preben Mejer: Senior Vice President Direktør Ny teknologi på Dette indlæg handler om en rejse gennem Norden i 2012. Den teknologiske udvikling bringer en masse nye udfordringer

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Overvågnings-/Jagtkamera

Overvågnings-/Jagtkamera Overvågnings-/Jagtkamera Brugervejledning LTL 8210A (12 MP) Læs og forstå denne brugervejledning inden brug Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Generelle oplysninger 1.1 Indledning 3 1.2 Anvendelse

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere