STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning"

Transkript

1 { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

2 S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje d Betjeningsvejledning Bruksanvisning

3 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning Tryckt på klorfritt blekt papper. Tryckfärger innehåller vegetabiliska oljor, återvinningsbart papper. ADREAS STIHL AG & Co. KG, A. VB0.J _012_S Om denna bruksanvisning 2 Säkerhetsanvisningar 3 Reaktionskrafter 7 Arbetsteknik 9 Skärutrustning 17 Montera svärd och sågkedja 18 Spänn sågkedjan 19 Kontrollera sågkedjans spänning 19 Bränsle 20 Påfyllning av bränsle 21 Kedjeolja 24 Fyll på kedjeolja 25 Kontrollera kedjesmörjningen 25 Kedjebroms 26 Vinterbruk 27 Elektrisk handtagsvärme 28 Starta/stanna motorn 28 Anvisningar för driften 31 Ställa in oljemängden 31 Håll svärdet i gott skick 32 Luftfiltersystem 33 Ta ut luftfiltret 33 Rengöring av luftfiltret 34 M-Tronic 34 Gnistskyddsgallret i ljuddämparen 34 Tändstift 35 Startanordning 36 Förvaring av maskinen 36 Kontroll och byte av kedjedrev 36 Vårda och slipa sågkedjan 37 Skötsel och underhåll 41 { Minimera slitage och undvik skador 43 Viktiga komponenter 44 Tekniska data 45 Anskaffning av reservdelar 46 Reparationsanvisningar 46 Avfallshantering 46 Försäkran om överensstämmelse 47 Bästa kund! Tack så mycket för att du valde en kvalitetsprodukt från STIHL. Denna produkt har tillverkats med moderna tillverkningsmetoder och omfattande åtgärder för kvalitetssäkring. Vi försöker göra allt för att du ska bli nöjd med produkten och kunna arbeta med den utan problem. Kontakta din återförsäljare eller vår generalagent om du har frågor som gäller din produkt. Med vänliga hälsningar Dr. ikolas Stihl Denna skötselanvisning är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter förbehålls, i synnerhet rätten till duplicering, översättning och bearbetning med elektroniska system. 1

4 svenska Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning omfattar en STIHL motorsåg, även kallad maskinen i denna bruksanvisning. Symboler Insugsluft: vinterdrift Insugsluft: sommardrift Handtagsvärme Det innebär att inga anspråk kan ställas utifrån information och bilder i den här skötselanvisningen. Symboler som finns på maskinen förklaras i denna skötselanvisning. Beroende på maskinens typ och utrustning kan följande symboler visas på maskinen. Bränsletank; bränsleblandning av bensin och motorolja Tank för kedjeolja; kedjeolja Blockera och lossa kedjebromsen Frånslagsbroms Markering av textavsnitt Använda dekompressionsventilen Använda bränslepumpen VARIG Varning för olycksrisk och skaderisk för personer samt varning för allvarliga materiella skador. Kedjans löpriktning Ematic; mängdjustering kedjeolja Spänn kedjan OBS! Varning för skador på maskinen eller enstaka komponenter. Teknisk vidareutveckling STIHL arbetar ständigt med vidareutveckling av samtliga maskiner; vi måste därför förbehålla oss rätten till ändringar av leveransomfattningen när det gäller form, teknik och utrustning. 2

5 Säkerhetsanvisningar Allmänt att observera Särskilda säkerhetsåtgärder krävs vid arbete med motorsåg. Kedjan arbetar med mycket hög hastighet och skärtänderna är mycket vassa. Läs hela bruksanvisningen före första användningstillfället och förvara säkert för senare bruk. Att inte följa bruksanvisningen kan innebära livsfara. Följ gällande säkerhetsföreskrifter, t.ex. från Arbetsmiljöverket. Användning av bullrande maskiner är enligt lag begränsad under vissa delar av dygnet i en del länder och regioner. Om du använder motorsågen för första gången ska du låta försäljaren eller någon annan sakkunnig förklara hur maskinen ska hanteras eller gå en kurs. Minderåriga får inte arbeta med motorsågen undantag är de som fyllt 16 år och utbildas under uppsikt. Håll barn, djur och åskådare borta. Användaren är ansvarig för olycksfall eller faror som kan drabba andra personer eller deras egendom. Maskinen får endast lämnas vidare eller lånas ut till personer som känner till modellen och dess användning lämna alltid med bruksanvisningen. Den som arbetar med motorsågen måste vara utvilad, frisk och i god kondition. Den som inte får anstränga sig av hälsoskäl ska rådfråga sin läkare före arbete med motorsågen. Arbeta aldrig med motorsågen efter intag av alkohol, läkemedel eller droger som påverkar reaktionsförmågan. Arbeta inte vid dåligt väder (regn, snö, is, blåst) förhöjd olycksrisk! Endast användare av pacemaker: Tändsystemet i denna maskin alstrar ett ytterst svagt elektromagnetiskt fält. Det kan inte uteslutas helt att fältet påverkar enstaka typer av pacemakers. För att undvika hälsorisker rekommenderar STIHL att du kontaktar din läkare och tillverkaren av pacemakern. Avsedd användning Använd endast elmotorsågen för sågning i trä och föremål av trä. Motorsågen får inte användas för andra ändamål olycksrisk! Gör inga ändringar på motorsågen dessa kan äventyra säkerheten. STIHL ansvarar inte för några person- eller materialskador som uppkommer vid otillåten användning av tillsatsverktyg. Kläder och utrustning Bär alltid föreskriven klädsel och utrustning. svenska Klädseln ska vara lämplig och får inte hindra arbetet. Bär åtsittande kläder med skyddsinlägg inte arbetsrock. Bär inte klädsel som kan fastna i grenar, buskar eller motorsågens rörliga delar. Bär inte heller halsduk, slips eller smycken. Bind upp och skydda långt hår (med sjal, mössa, hjälm etc.). Bär lämpliga skor med skärskydd, halksäker sula och stålhätta. Bär skyddshjälm om det finns risk för nedfallande föremål. Bär skyddsglasögon eller ansiktsskydd och personligt hörselskydd t.ex. hörselkåpor. Använd robusta arbetshandskar av slitstarkt material (t.ex. läder). STIHL tillhandahåller ett komplett program av personlig skyddsutrustning. 3

6 svenska Transport Inför transport, även inför kortare transportsträckor ska motorsågen stängas av, kedjebromsen ska blockeras och kedjeskyddet ska sättas på. På så sätt kan inte sågkedjan starta oavsiktligt. Bär alltid motorsågen i handtagsröret håll den heta ljuddämparen vänd från kroppen, svärdet skall peka bakåt. Rör inte vid varma maskindelar, framför allt inte vid ljuddämparen brännskaderisk! I fordon: Säkra motorsågen så att den inte kan välta, skadas eller läcka bränsle och kedjesmörjolja. Rengöring Rengör plastdetaljer med en trasa. Starka rengöringsmedel kan skada plasten. Rengör motorsågen från smuts och damm använd inte fettlösningsmedel. Rengör kylluftsspringorna vid behov. Använd inte högtryckstvätt vid rengöring av motorsågen. Den hårda vattenstrålen kan skada motorsågens delar. 001BA115 K Tillbehör Använd bara sådana verktyg, svärd, kedjor, kedjedrev och tillbehör som har godkänts av STIHL för denna maskin eller tekniskt likvärdiga delar. Vid frågor, kontakta en auktoriserad återförsäljare. Annars finns risk för olyckor eller skador på maskinen. STIHL rekommenderar STIHL originalverktyg, svärd, kedjor, kedjedrev och tillbehör. Deras egenskaper är optimalt anpassade till produkten och användarens behov. Tankning Bensin är ytterst lättantändligt. Håll ett säkert avstånd till öppen eld spill inte ut bränsle rök inte. Stäng av motorn före tankning. Tanka inte om motorn fortfarande är varm, eftersom bränsle kan spillas brandfara! Öppna tanklocket försiktigt så att övertrycket i tanken kan sjunka långsamt och inget bränsle sprutar ut. Tanka endast på välventilerade ställen. Ombränsle spills ut, rengör genast motorsågen. Se till att det inte kommer bränsle på kläderna, byt i så fall genast. Motorsågarna kan vara utrustade med följande tanklock som standard: Tanklock med snäpplock (bajonettlås) På så sätt minskas risken för att tanklocket lossnar genom motorns vibrationer och bränsle läcker ut. Före arbetet Sätt i tanklocket med bajonettlås korrekt, vrid det till stopp och stäng bygeln. Var uppmärksam på läckor! Om bränsle läcker ut, starta inte motorn livsfara på grund av brännskador! Kontrollera att motorsågen är driftsäker observera motsvarande kapitel i bruksanvisningen: Kontrollera att bränslesystemet är tätt, särskilt de synliga delarna som t.ex. tanklock, slanganslutningar, bränslehandpump (endast på motorsågar med bränslehandpump). Om de är otäta eller skadade, starta inte motorn brandfara! Låt en auktoriserad återförsäljare reparera motorsågen innan den används. Fungerande kedjebroms, främre handskydd Korrekt monterat svärd Ordentligt spänd kedja Gasspaken och gasspaksspärren måste vara lättrörliga gasspaken måste fjädra tillbaka till utgångsläget när den släpps. 4

7 Kombispaken ska lätt kunna ställas på STOP, 0 eller. Kontrollera att tändkabelskon sitter fast. Om den sitter löst kan det bildas gnistor som kan antända bränsleluftblandning som läcker ut brandfara! Utför inga ändringar på manöveroch säkerhetsanordningarna. Handtagen ska vara rena, torra och fria från olja och smuts. Det är viktigt för säker hantering av motorsågen. I bränsletanken ska det finnas tillräckligt mycket bränsle och kedjeolja. Motorsågen får endast användas i driftsäkert skick olycksrisk! Start av motorsågen Starta endast på plant underlag. Se till att du står stadigt och säkert. Håll fast motorsågen ordentligt skärutrustningen får inte röra några föremål eller marken den roterande kedjan medför skaderisk. Motorsågen ska endast manövreras av en person. Andra personer får inte befinna sig i arbetsområdet, inte heller vid start. Starta inte motorsågen när kedjan är i ett sågskär. Starta motorn minst 3 meter från platsen där du tankade och inte i slutna utrymmen. Sätt an kedjebromsen före start den roterande kedjan medför skaderisk! Dra inte igång motorn medan du håller maskinen i händerna följ beskrivningen i bruksanvisningen när du startar. Under arbetets gång Stå alltid stadigt och säkert. Var försiktig om barken är blöt halkrisk! 001BA087 LÄ Håll alltid motorsågen med båda händerna: Höger hand på det bakre handtaget även för vänsterhänta. Ta ett ordentligt grepp med tummarna runt både handtagsröret såväl som handtaget för att styra maskinen säkert. Vid överhängande fara eller nödsituation, stäng genast av motorn ställ kombispaken/stoppreglaget på STOP, 0 eller. Låt aldrig motorsågen gå utan uppsikt. Var försiktig vid halka, väta, snö, is, i sluttningar, på ojämnt underlag eller vid nyligen avbarkat trä halkrisk! Arbeta försiktigt vid stubbar, rötter och diken snubbelrisk! Arbeta inte ensam var alltid inom hörhåll till andra personer som är olycksfallsutbildade och som kan hjälpa till vid nödfall. Om hjälppersonal befinner sig på arbetsplatsen måste de också svenska bära skyddskläder (hjälm!) och får inte stå direkt under grenar som ska sågas av. Det krävs ökad försiktighet och uppmärksamhet när hörselskydden är på, eftersom det då är svårare att upptäcka fara som signaleras genom ljud (skrik, ljudsignaler osv.). Ta arbetspauser i god tid för att undvika trötthet och utmattning olycksrisk! Under sågandet bildas damm, (t.ex. trädamm), ånga och rök som kan medföra hälsorisker. Bär andningsskydd vid dammbildning. är motorn går: Kedjan fortsätter att rotera en liten stund efter att gasspaken släppts efterrotation. Rök ej när du använder motorsågen eller i närheten av den brandfara! Ur bränslesystemet kan det strömma ut lättantändliga bensinångor. Kontrollera kedjan regelbundet och ofta. Om du märker någon förändring ska du omedelbart: Stänga av motorn och vänta tills kedjan stannat. Kontrollera kedjans skick och att den sitter fast. Observera filningsnivån. Vidrör inte kedjan när motorn går. Om kedjan blockeras av ett föremål, stäng genast av motorn ta därefter bort föremålet skaderisk! Stäng av motorn innan du lämnar motorsågen. Stäng av motorn vid byte av kedja. Om motorn oavsiktligt startar finns skaderisk! 5

8 svenska Håll lättantändliga material (t.ex. träspån, bark, torrt gräs och bränsle) borta från det varma avgasflödet och den varma ljuddämparen brandfara! Ljuddämpare med katalysator kan bli särskilt varma. Arbeta aldrig utan kedjesmörjning, observera därtill oljenivån i oljetanken. Ställ omedelbart in arbetet om oljenivån i oljetanken är för låg och fyll på oljan se även Fylla på kedjeolja och Kontrollera kedjesmörjning. Om motorsågen har belastats på felaktigt sätt (t.ex. påverkats av slag eller fall) är det mycket viktigt att driftsäkerheten kontrolleras innan den används igen se även Före arbetet. Kontrollera särskilt att bränslesystemet är tätt och att säkerhetsanordningarna fungerar. Använd aldrig motorsågar som ej är driftssäkra. Kontakta i tveksamma fall en auktoriserad återförsäljare. Kontrollera att tomgången är felfri, så att kedjan inte roterar med efter att gasspaken har släppts. Kontrollera resp. justera om möjligt tomgångsinställningen regelbundet. Om kedjan ändå roterar under tomgång ska maskinen lämnas till en auktoriserad återförsäljare för reparation. 6 Motorsågen avger giftiga avgaser så snart motorn går. Dessa avgaser kan vara doftfria och osynliga och innehålla oförbrända kolväten och bensen. Arbeta därför aldrig i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen med motorsågen inte ens med katalysatormaskiner. Vid arbete i diken, sänkor eller där det är trångt måste luftcirkulationen vara god livsfara på grund av förgiftning! Vid illamående, huvudvärk, synproblem (t.ex. förminskat synfält), hörselrubbningar, yrsel eller bristande koncentrationsförmåga ska man omedelbart avbryta arbetet. Dessa symptom kan bland annat orsakas av höga avgaskoncentrationer olycksrisk! Efter arbetet Stäng av motorn, blockera kedjebromsen och sätt på kedjeskyddet. Förvaring är motorsågen inte används ska den förvaras så att ingen kan skadas. Se till att ingen obehörig kan använda motorsågen. Förvara motorsågen på ett säkert och torrt ställe i en torr lokal. Vibrationer Långa arbetspass med maskinen kan leda till vibrationsbetingade cirkulationsstörningar i händerna ( vita fingrar ). En allmänt giltig längd för arbetspass kan inte fastställas eftersom den påverkas av många olika faktorer. Användningstiden kan förlängas genom: skydd för händerna (varma handskar) raster Användningsperioden förkortas genom: individuella anlag som t.ex. dålig blodcirkulation (känns igen genom: fingrar som ofta blir kalla, stickningar) låga utomhustemperaturer greppets styrka (ett kraftigt grepp kan hämma blodcirkulationen) Vid ofta förekommande långa arbetspass med maskinen och vid ofta förekommande tecken på nedsatt blodcirkulation (t.ex. stickningar i fingrarna) rekommenderas en medicinsk undersökning. Underhåll och reparation Stäng alltid av motorn före alla reparations-, rengörings- och underhållsarbeten såsom arbeten på skärverktyget. Vid oavsiktlig start av kedjan finns skaderisk! Genomför underhåll på motorsågen regelbundet. Utför endast underhållsoch reparationsarbeten som finns beskrivna i bruksanvisningen. Låt allt annat arbete utföras av en auktoriserad återförsäljare. STIHL rekommenderar att endast auktoriserade STIHL-återförsäljare genomför underhåll och reparationer. Auktoriserade STIHL-återförsäljare erbjuds regelbundet utbildning och får tillgång till teknisk information. Använd endast reservdelar av hög kvalitet. Annars kan risk för olyckor eller skador på motorsågen uppstå. Vid frågor, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

9 Gör inga ändringar på motorsågen dessa kan äventyra säkerheten olycksrisk! är tändkabelskon dragits av eller tändstiftet skruvats ur ska motorsågen endast användas när kombispaken står på STOP, 0 eller. Brandfara uppstår genom tändgnistor utanför cylindern! Utför inte underhåll eller förvara motorsågen i närheten av öppen eld bränslet medför brandfara! Kontrollera regelbundet att tanklocket är tätt. Använd endast felfria tändstift som godkänts av STIHL se Tekniska data. Kontrollera tändkabeln (felfri isolering, fastsittande anslutning). Kontrollera att ljuddämparen är i felfritt skick. Använd inte maskinen med skadad ljuddämpare eller om ljuddämparen är borttagen brandfara samt risk för hörselskador! Rör inte vid den varma ljuddämparen risk för brännskador! Vibrationsdämparnas skick påverkar vibrationsnivån kontrollera vibrationsdämparna regelbundet. Kontrollera kedjefångaren och byt vid skador. Stäng av motorn Vid kontroll av kedjespänningen, för att efterspänna kedjan, för att byta kedja, vid åtgärdning av fel. Följ slipningsanvisningen för säker och korrekt hantering av sågkedja och svärd skall de alltid hållas i felfritt skick, kedjan skall vara rätt filad, spänd och välsmord. Byt ut kedja, svärd och kedjedrev i god tid. Kontrollera att kopplingstrumman är i felfritt skick. Förvara bränsle och kedjeolja endast i godkända och korrekt märkta behållare. Förvara den på en torr, sval och säker plats, skydda mot solljus. Vid fel på kedjebromsen, stäng genast av motorsågen skaderisk! Kontakta en återförsäljare använd inte motorsågen förrän felet är avhjälpt se Kedjebroms. Reaktionskrafter svenska De vanligast förekommande reaktionskrafterna är kast, rekyl och indragning. Fara på grund av kast Kast kan leda till livshotande skärskador. Vid kast slungas sågen plötsligt och okontrollerat mot användaren. 001BA036 K 7

10 svenska Kast uppstår t.ex. när kedjan i svärdets övre fjärdedel oavsiktligt träffar på trä eller ett fast föremål, t.ex. om man vid kvistning oavsiktligt träffar en annan gren eller om kedjan på svärdspetsen kort kläms fast i skäret. Kedjebromsen QuickStop: I vissa situationer bidrar kedjebromsen till att minska risken för skador själva kastet går inte att förhindra. är kedjebromsen utlöses stannar kedjan helt inom bråkdelen av en sekund se kapitlet Kedjebroms i bruksanvisningen. Minska risken för kast med följande åtgärder: Arbeta genomtänkt och korrekt. Håll motorsågen stadigt med båda händerna. Såga endast med fullt gaspådrag. Observera svärdspetsen. Såga inte med svärdspetsen. 001BA257 K Var försiktig vid sågning av sega kvistar, låg undervegetation och telningar kedjan kan fastna. Såga aldrig flera kvistar på en gång. Arbeta inte för långt framåtlutad. Såga inte över axelhöjd. Var ytterst försiktig när du sätter tillbaka svärdet i ett påbörjat skär. Använd endast insticksmetoden om du är förtrogen med denna arbetsteknik. Var uppmärksam på hur stammen ligger och på de krafter som stänger skäret och kan klämma fast kedjan. Arbeta endast med en korrekt filad och spänd kedja underställningen får inte vara för stor. Använd en kedja med låg kasttendens och ett svärd med liten svärdtopp. Indragning (A) A Om kedjan fastnar eller kommer åt ett fast föremål i träet under sågning med svärdets undersida (överskär) kan motorsågen ryckas mot stammen. Sätt alltid an barkstödet stadigt för att undvika detta. 001BA037 K Rekyl (B) Om kedjan fastnar eller kommer åt ett fast föremål i träet under sågning med svärdets översida (underskär) kan motorsågen slungas tillbaka mot användaren. För att undvika detta: Kläm inte svärdets ovansida. Vrid inte svärdet i skäret. Arbeta ytterst försiktigt B vid hängande träd, vid stammar som på grund av ogynnsamt fall står i spänn mellan andra träd, under arbete vid vindkast. Arbeta inte med motorsågen i dessa fall, utan med krok, vinsch eller traktor. Dra ut fritt liggande och kvistade stammar. Bearbeta om möjligt på fria ytor. Död ved (torrt, murket eller rottorrt trä) är mycket farligt och svårberäkneligt. Det är ytterst svårt eller nästan omöjligt att bedöma riskerna. Använd hjälpmedel som vinsch eller traktor. 001BA038 K 8

11 Vid fällning i närheten av gator, järnvägsspår, kraftledningar eller liknande måste man arbeta särskilt försiktigt. Informera vid behov polisen, elbolaget och järnvägsmyndigheten. Arbetsteknik Sågnings- och fällningsarbeten samt alla därtill knutna arbeten (instickning, kvistning etc.) får endast utföras av den som är utbildad. Den som inte har någon erfarenhet av motorsågar eller arbetstekniken bör inte utföra dessa arbeten ökad olycksrisk! Observera nationella föreskrifter för fällteknik vid fällningsarbeten. Sågning Arbeta inte i startgasläge. Motorns varvtal kan inte regleras i detta gasspaksläge. Arbeta lugnt och genomtänkt endast vid goda ljus- och siktförhållanden. Utsätt inte andra för fara se dig omkring under arbetet. För förstagångsanvändare rekommenderas att man först övar på att såga rundvirke på en sågbock se Såga tunt trä. Använd så kort svärd som möjligt: Kedja, svärd och kedjedrev måste passa med varandra och till motorsågen. svenska Kedjan måste alltid rotera när du lossar motorsågen ur träet. Använd motorsågen endast för att såga, inte för att bända loss eller skyffla undan grenar eller rotben. Såga inte igenom fritt hängande grenar underifrån. Var försiktig när du klipper buskar eller unga träd. Kedjan kan gripa tag i tunna skott och slungas mot användaren. Iakttag försiktighet vid sågning i splittrat trä risk för skador på grund av avslitna träbitar! Se till att inga främmande föremål kommer i kontakt med motorsågen: stenar, spikar osv. kan slungas iväg och skada kedjan. Motorsågen kan studsa upp olycksrisk! Om en roterande sågkedja träffar en sten eller ett annat hårt föremål kan det bildas gnistor som under vissa omständigheter kan sätta eld på lättantändliga material. Även torra växter och sly är lättantändliga, särskilt under varma och torra väderförhållanden. Vid brandfara ska motorsågen inte användas nära lättantändliga material eller torra växter och sly. Fråga alltid länsstyrelsen, kommunen eller dylikt om brandfara råder. 001BA082 K Se till att inga kroppsdelar är inom kedjans förlängda räckvidd. 9

12 svenska Stå alltid ovanför eller vid sidan av stammen eller liggande träd i sluttningar. Se upp för rullande stockar. Vid arbeten på hög höjd: Använd alltid liftkorg. Arbeta aldrig stående på en stege eller i ett träd. Arbeta aldrig utan stadigt fotfäste. Arbeta aldrig över axelhöjd. Arbeta aldrig med en hand. Dra på full gas och sätt emot barkstödet innan du börjar såga. Arbeta aldrig utan barkstöd, sågen kan rycka användaren framåt. Sätt alltid an barkstödet stadigt. I slutet av skäret får motorsågen inte längre stöd av skärutrustningen. Användaren måste hålla emot motorsågens tyngd risk för att tappa kontrollen över maskinen! 001BA033 K Sågning av tunt trä: Använd stabil och stadig kedjespännanordning sågbock. Håll inte fast träet med foten. Andra personer får varken hålla fast träet eller hjälpa till på annat sätt. Kvistning: Använd kedja med låg kasttendens. Stötta motorsågen så mycket som möjligt. Stå inte på stammen när du kvistar. Såga inte med svärdspetsen. Var uppmärksam på kvistar som står i spänn. Såga aldrig flera kvistar på en gång. Liggande eller stående trä i spänn: Följ noga ordningsföljden för skäret först trycksidan (1), sedan dragsidan (2), annars finns risk för kast eller att skärverktyget kläms i skäret skaderisk! 1 Såga avlastningssnitt i trycksidan (1). Såga skiljeskär på dragsidan (2). Om skiljeskäret sågas nerifrån och upp (underskär) risk för rekyl! 2 2 OBS! Vid liggande stammar får inte kapstället vila på marken - kedjan kan skadas BA151 K 001BA152 K 10

13 svenska Längdsnitt: B Sågteknik utan användning av barkstödet risk för att sågen dras in i stammen sätt an svärdet i så platt vinkel som möjligt vidtag extra försiktighet ökad risk för kast! Förbereda fällning Endast personer som arbetar med fällningen får vistas i fällområdet. Kontrollera att ingen skadas av det fallande trädet varningsrop hörs ibland inte på grund av motorbullret. 001BA189 K 1 1/ / 2 001BA088 LÄ Håll ett avstånd på minst 2 1/2 trädlängder till nästa arbetsplats. Fastställa fällriktning och flyktväg Välj ut en lucka mellan omgivande träd där trädet kan falla. Observera därvid: Trädets naturliga lutning, ovanligt kraftig kvistbildning, ojämn trädform, vedskador, vindriktning och vindhastighet fäll inte om det blåser mycket, sluttningsriktning, intillväxande träd, snölast på trädet, trädets hälsotillstånd - var särskilt försiktig om stammen är skadad eller död (torr, seg eller död ved). A B A Fällriktning B Flyktväg Fastställ flyktväg för varje person som arbetar ca 45 bakåt mot fällriktningen. Håll flyktvägen fri från hinder. Lägg verktyg och maskiner på säkert avstånd dock inte på flyktvägarna. Vistas endast vid sidan av den fallande stammen vid fällning och gå till flyktvägen snett bakåt. I branta sluttningar ordnas flyktvägar parallellt med sluttningsriktningen. Se upp för fallande grenar när du går tillbaka och var uppmärksam på kronan. 001BA040 K 11

14 svenska Förbereda arbetsområdet runt stammen Ta bort hindrande grenar, sly och andra hinder runt stammen och se till att alla arbetande personer kan stå stadigt. Rengör stammen grundligt (t.ex. med yxa) sand, stenar och andra föremål gör att kedjan blir slö. Ta bort stora rotben: Först det största rotbenet såga först lodrätt och sedan vågrätt endast vid frisk ved. 001BA146 K Skäret Förberedning av riktskär C C Riktskäret (C) avgör fällriktningen. Viktigt: Såga riktskäret i rät vinkel mot fällriktningen. Såga så nära marken som möjligt. Såga till ett djup av ca 1/5 till max. 1/3 av stammens diameter. 001BA271 K Bestämning av fällriktning utan fällist på kåpan och fläktkåpan Denna motorsåg har försetts med en fällist på kåpan och fläktkåpan. Använd fällisten. Sågning av riktskär Vid sågning av riktskäret ska man hålla motorsågen så att riktskäret ligger i rät vinkel mot fällriktningen. Vid sågning av riktskär med underskär (vågrätt skär) och överskär (vinklat skär) tillåts olika ordningsföljder följ nationella föreskrifter för fällteknik. Såga ett underskär (vågrätt skär). Såga överskäret (vinklat skär) i ca 45.- Såga 60 i förhållande till underskäret. Kontroll av fällriktning 001BA153 K 001BA153 K Lägg in motorsågen i riktskärets underskär. Fällisten måste peka i den fastställda fällriktningen 12

15 korrigera fällriktningen med motsvarande eftersågning av riktskäret vid behov. Spjälkningsskär Underlag för fällskär Stammens mått C 1/10 D svenska Rengör bandet (F) eller säkerhetsbandet (G) stöttar trädet och förhindrar att trädet faller för tidigt. Bandets bredd: Ca 1/10 till 1/5 av stammens diameter. Såga aldrig i bandet under fällningen. Använd ett bredare band vid murkna stammar. Instickning som avlastningssnitt vid kapning, vid finsnickeri. C E Vid träslag med långa fibrer bör man såga spjälkningsskär för att förhindra att veden splittras när stammen faller. Såga på båda sidorna om stammen, vågrätt i höjd med riktskäret, till ungefär 1/10 av stammens diameter. Vid tjockare stammar är maxdjupet = svärdsbredden. Såga inte spjälkningsskär i sjuk ved. 001BA150 K Rikt- skäret (C) avgör fällriktningen. Bryt- månen (D) fungerar som ett gångjärn när trädet faller. Brytmånens bredd: Ca 1/10 av stammens diameter. Såga aldrig i brytmånen under sågningen av fällskäret fällriktningen blir inte den planerade olycksrisk! Lämna en bredare brytmån vid murkna stammar. Med fällskäret (E) fälls trädet. Såga exakt vågrätt. 1/10 av brytmånens (D) bredd (minst 3 cm) över fällskärets undersida (C). G 001BA259 K Använd kedja med låg kasttendens och arbeta särskilt försiktigt. 1. Sätt an svärdet med undersidan av spetsen inte översidan risk för kast! Såga med fullt gaspådrag tills svärdet befinner sig två svärdsbredder in i stammen BA269 K 13

16 svenska 2. Vrid långsamt till insticksläge risk för kast och rekyl! Välja lämpligt fällskär 3. Stick in försiktigt risk för rekyl! Valet av lämpligt fällskär beror på samma kännetecken som måste observeras vid fastställningen av fällriktningen. 001BA270 K Flera olika särdrag skiljer dessa kännetecken åt. I denna bruksanvisning beskrivs endast de två som oftast förekommer: Om möjligt, använd en styrlist. Styrlisten och svärdets ovan- resp. undersida är parallella. Vid instickning hjälper styrlisten brytmånen parallellt, d.v.s. att göra alla ställen lika tjocka. För därtill styrlisten parallellt till riktskärslinjen. Fällkil Sätt in fällkilen så tidigt som möjligt, d.v.s. så snart inga hinder väntas i skärspåret. Sätt fällkilen i fällskäret och slå in med hjälp av lämpligt verktyg. Använd endast aluminium- eller plastkilar, inte stålkilar. Stålkilar kan skada kedjan kraftigt och orsaka farliga kast. Välj en lämplig fällkil beroende på stammens diameter och på snittfogens bredd (fällskär (E)). Vänd dig till en STIHL-återförsäljare för korrekt val av kil (lämplig längd, bredd och höjd). Till vänster : Till höger: ormalstam lodrät stam med jämn krona. Lutande stam kronan pekar i fällriktningen. Fällskär med säkerhetsband (normalstam) A) Tunna stammar Använd detta fällskär när stammens diameter är mindre än motorsågens skärlängd. 001BA260 K Ropa Se upp! innan fällskäret påbörjas. Stick in fällskäret (E) stick in svärdet helt. Sätt an barkstödet bakom brytmånen och använd det som vridpunkt flytta efter motorsågen så lite som möjligt. Forma fällskäret till brytmånen (1). Såga inte i brytmånen. Forma fällskäret till säkerhetsbandet (2). Såga inte i säkerhetsbandet. 001BA261 K 14

17 svenska Forma fällskäret till brytmånen (4). Såga inte i brytmånen Forma fällskäret till säkerhetsbandet (5). Såga inte i säkerhetsbandet BA273 K 001BA263 K 6. Sätt i fällkilen (3). Omedelbart innan trädet faller ska man ropa Se upp! en gång till. Trä igenom säkerhetsbandet utifrån, horisontellt på skärets yta med utsträckta armar. B) Tjocka stammar Använd detta fällskär när stammens diameter är större än motorsågens skärlängd. Ropa Se upp! innan fällskäret påbörjas. Sätt an barkstödet i höjd med fällskäret och använd som vridpunkt flytta efter motorsågen så lite som möjligt. Svärdets spets tränger in i stammen (1) framför brytmånen - styr sågen precis vågrätt och sväng svärdet så långt det går. Forma fällskäret till brytmånen (2). Såga inte i brytmånen. Forma fällskäret till säkerhetsbandet (3). Såga inte i säkerhetsbandet. Fällskäret fortsätter från stammens sida mittemot. Se till att det andra skäret hamnar på samma nivå som det första. Stick in fällskäret. Sätt i fällkilen (6). Omedelbart innan trädet faller ska man ropa Se upp! en gång till. Trä igenom säkerhetsbandet utifrån, horisontellt på skärets yta med utsträckta armar. Fällskär med hållband (lutande stam) A) Tunna stammar Använd detta fällskär när stammens diameter är mindre än motorsågens skärlängd. 001BA274 K 15

18 svenska B) Tjocka stammar Stick in svärdet tills det kommer ut igen på andra sidan stammen. Forma fällskäret (E) till brytmånen (1). Såga exakt vågrätt. Såga inte i brytmånen. Forma fällskäret fram till hållbandet (2). Såga exakt vågrätt. Såga inte i hållbandet. 001BA265 K Omedelbart innan trädet faller ska man ropa Se upp! en gång till. Trä igenom hållbandet utifrån, snett uppåt med utsträckta armar. 001BA266 K Använd detta fällskär när stammens diameter är större än motorsågens skärlängd Sätt an barkstödet bakom hållbandet och använd det som vridpunkt flytta efter motorsågen så lite som möjligt. Svärdets spets tränger in i stammen (1) framför brytmånen - styr sågen precis vågrätt och sväng svärdet så långt det går. Såga inte i hållbandet och brytmånen. Forma fällskäret till brytmånen (2). Såga inte i brytmånen. Forma fällskäret till hållbandet (3). Såga inte i hållbandet. Fällskäret fortsätter från stammens sida mittemot. 001BA267 K 16

19 Se till att det andra skäret hamnar på samma nivå som det första. Sätt an barkstödet bakom brytmånen och använd det som vridpunkt flytta efter motorsågen så lite som möjligt. Svärdets spets tränger in i stammen (4) framför hållbandet - styr sågen precis vågrätt och sväng svärdet så långt det går. Forma fällskäret till brytmånen (5). Såga inte i brytmånen. Forma fällskäret till hållbandet (6). Såga inte i hållbandet. Skärutrustning Skärutrustningen består av sågkedja, svärd och kedjedrev. Skärutrustningen som ingår i leveransen är optimalt anpassad till motorsågen. 1 a Delningen (t) för sågkedjan (1), kedjedrevet och topptrissan på Rollomatic-svärdet måste stämma överens. Kedjans (1) drivlänkstjocklek (2) måste anpassas till svärdets (3) spårbredd. Om komponenter som inte stämmer överens kombineras kan detta redan vid kort användning leda till skador på skärutrustningen som inte går att reparera BA248 K Kedjeskydd svenska I leveransomfattningen ingår ett kedjeskydd som passar till skärutrustningen. Om du använder svärd i olika längder på en och samma motorsåg måste du alltid använda ett passande kedjeskydd som täcker hela svärdet. På kedjeskyddets sida finns präglad information om längden på passande svärd. För svärd som är längre än 90 cm krävs en kedjeskyddsförlängning. För svärd som är längre än 120 cm krävs två kedjeskyddsförlängningar. Allt efter vilka tillbehör som ingår finns kedjeskyddsförlängning i leveransen eller som specialtillbehör. 001BA268 K 001BA244 K Omedelbart innan trädet faller ska man ropa Se upp! en gång till. Trä igenom hållbandet utifrån, snett uppåt med utsträckta armar. 17

20 svenska Påsättning av kedjeskyddsförlängning Montera svärd och sågkedja Lossa kedjebromsen. 1 Demontera kopplingskåpan 1 001BA245 K 001BA186 K Koppla ihop kedjeskyddsförlängningen och kedjeskyddet klackarna (1) ska haka in i kedjeskyddet. Skruva av muttrarna och ta bort kopplingskåpan. 143BA034 K Dra handskyddet i handtagets riktning tills ett klickande hörs kedjebromsen har lossats. Lägga på kedjan BA185 K 143BA003 K Skruva skruven (1) åt vänster tills spännsliden (2) ligger an åt vänster mot kåpans ursparning. VARIG Ta på skyddshandskar risk för skada på grund av de skarpa skärlänkarna. Lägg på kedjan med början på svärdspetsen. 18

STIHL MSE 140 C, 160 C, 180 C, 200 C. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MSE 140 C, 160 C, 180 C, 200 C. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL MSE 40 C, 60 C, 80 C, 200 C Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 42-82 d Betjeningsvejledning 83-23 Bruksanvisning 24-63 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

STIHL MS 260. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 260. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL MS 60 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 47 f Käyttöohje 49-96 d Betjeningsvejledning 97-44 Bruksanvisning 45-9 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje 48-95 d Betjeningsvejledning 96-144 Bruksanvisning 145-191 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

STIHL MS 193. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 193. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL MS 193 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-44 f Käyttöohje 45-90 d Betjeningsvejledning 91-135 Bruksanvisning 136-179 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

STIHL MS 241 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 241 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje 48-96 d Betjeningsvejledning 97-144 Bruksanvisning 145-191 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw CS 51EAP Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Læs mere

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82)

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82) CS 360T CS 400T Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning CS 420T Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

CS 40EA. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CS 40EA. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw CS 40EA Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Læs mere

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav CSE1935S CSE2040S CSE1835 CSE2040 SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg DK Originale instruktioner Elektrisk kædesav SE DK VIKTIG INFORMATION Läs detta innan du använder maskinen och spara för framtida

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

555FX 555FXT 555RXT 555FRM

555FX 555FXT 555RXT 555FRM Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 555F 555FT 555RT 555FRM Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

CG 40EAS (P) Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling instructions

CG 40EAS (P) Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling instructions Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter CG 40EAS (P) Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Bruksanvisningen

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

CS 410 Elite CS 450 Elite. SE Bruksanvisning 6-31. DK Brugsanvisning 32-57. NO Bruksanvisning 58-82. FI Käyttöohje 83-107

CS 410 Elite CS 450 Elite. SE Bruksanvisning 6-31. DK Brugsanvisning 32-57. NO Bruksanvisning 58-82. FI Käyttöohje 83-107 SE Bruksanvisning 6-31 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. DK Brugsanvisning 32-57 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 445 445e 450e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 435 435e 440e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning Miniovn 34L Model: TO-25X-YZ Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge

Læs mere

Motorsåg Motorsag Moottorisaha Motorsav CS 142G

Motorsåg Motorsag Moottorisaha Motorsav CS 142G 17-454 manual 130709.indd 2013-08-1, 09.19.07 Art. 17-454 Motorsåg Motorsag Moottorisaha Motorsav CS 142G Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 445 445e 450e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Benzin kædesav HN 10050. Brugervejledning

Benzin kædesav HN 10050. Brugervejledning Benzin kædesav HN 10050 Brugervejledning OBS! Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug, for at undgå ulykker og fare for personskader. SIKKERHED HAR 1. PRIORITET De med dette advarselssymbol

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 327P4 327P5 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 327PT5S Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Park Extra 2200

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Park Extra 2200 2004/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Park Extra 2200 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tel. +45 6395 5555 - Fax +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

CARE. KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning. RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning. Made in China HN2350 Manufactured for:

CARE. KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning. RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning. Made in China HN2350 Manufactured for: CARE Made in China HN2350 Manufactured for: Harald Nyborg Gl. Højmevej 30 DK - 5250 Odense SV Tel: +45 63 95 95 00 DK SE KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning DK Specifikationer

Læs mere

CS 33EDT. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CS 33EDT. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw CS 33EDT Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Læs mere

SE - Bruksanvisning DK - Brugsanvisning NO - Bruksanvisning FI - Käyttöohje PRO 21 SH

SE - Bruksanvisning DK - Brugsanvisning NO - Bruksanvisning FI - Käyttöohje PRO 21 SH SE - Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. DK - Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

Svenska (Översättning från originalinstruktioner) Svenska (Översättning från originalinstruktioner) SYMBOLER Vissa av nedanstående symboler kan finnas på ditt verktyg. Lär dig känna dem och memorera deras betydelse. Genom en korrekt tolkning av dessa

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

CC2036 SE (2-29) DK (30-57) FI (58-85) NO (86-114) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

CC2036 SE (2-29) DK (30-57) FI (58-85) NO (86-114) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning CC2036 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-29) DK (30-57) FI (58-85) NO (86-114) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 525R 525RT 525RK Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

DB nr.: DK- Brugervejledning Kædesav EL S - Bruksanvisning Elkedjesåg

DB nr.: DK- Brugervejledning Kædesav EL S - Bruksanvisning Elkedjesåg 62.202 DB nr.: 1713006 DK- Brugervejledning Kædesav EL S - Bruksanvisning Elkedjesåg UK- User manual Chainsaw electric Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 2005/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

STIHL FS 300, 350, 400, 450, 480. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL FS 300, 350, 400, 450, 480. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL FS 300, 350, 400, 450, 480 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 40 f Käyttöohje 4-8 d Betjeningsvejledning 82-2 Bruksanvisning 22-6 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

Sähkömoottorisaha Elkædesav

Sähkömoottorisaha Elkædesav 17-4323 manual 131213.indd 2013-12-13, 12.50.01 Art. 17-4323 Elkedjesåg Elektrisk kjedesag Sähkömoottorisaha Elkædesav 16" 230 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 535FB Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Læs mere

Skötselanvisning. STIHL TS 480i, 500i. Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning. STIHL TS 480i, 500i. Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning STIHL TS 480i, 500i Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 40 f Käyttöohje 4-80 d Betjeningsvejledning 8-9 Bruksanvisning 0-58 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

e 440e Rev

e 440e Rev Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning Bruksanvisning 435 435e 440e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540

Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540 DK Brugsanvisning Luftpumpe Airset 108-270 - 540 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden luftpumpen tages i

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE BENZINRASENMÄHER. Betriebsanleitung. 470 592_a I 07/2009

FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE BENZINRASENMÄHER. Betriebsanleitung. 470 592_a I 07/2009 D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE BENZINRASENMÄHER Betriebsanleitung 470 592_a I 07/2009 Benzin-Rasenmäher D: Betriebsanleitung...8

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 326AI25 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-37) DK (38-73) NO (74-110) FI (111-156) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-37) DK (38-73) NO (74-110) FI (111-156) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-37) DK (38-73) NO (74-110) FI (111-156) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

GC2236 SE (2-27) DK (28-53) NO (54-79) FI (80-105) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

GC2236 SE (2-27) DK (28-53) NO (54-79) FI (80-105) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje GC2236 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-27) DK (28-53) NO (54-79) FI (80-105) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 324R -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 346XP 353 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 535FB Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

INSTRUKTIONSBOK 14T97oC 14T970C

INSTRUKTIONSBOK 14T97oC 14T970C INSTRUKTIONSBOK T0C ToC FÖRORD Tack för att du har köpt denna overlockmaskin med kedjesöm och täcksöm. Denna symaskin är avsedd för hemmabruk och passar utmärkt både för tunna och tjocka material, såsom

Læs mere

CS 410 CS 450. SE Bruksanvisning DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning FI Käyttöohje

CS 410 CS 450. SE Bruksanvisning DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning FI Käyttöohje SE Bruksanvisning 6-31 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. DK Brugsanvisning 32-57 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden

Læs mere

Sjippetovssæt. Hopprep-set. Brugs- og træningsvejledning. Bruks- och träningsanvisning. Vare nummer/art nr: 4889

Sjippetovssæt. Hopprep-set. Brugs- og træningsvejledning. Bruks- och träningsanvisning. Vare nummer/art nr: 4889 Sjippetovssæt Brugs- og træningsvejledning Hopprep-set Bruks- och träningsanvisning Vare nummer/art nr: 4889 Fremstillet for/tillverkad för: Aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Kære

Læs mere

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33020 Brugsanvisning Bruksanvisning EXCENTERSLIBER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye excentersliber, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B

SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Dansk Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HT 2122 Pro Twist HT 2126 Pro Twist HT 2130. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Gebruiksaanwijzing 108 87 55-20 SVENSKA

HT 2122 Pro Twist HT 2126 Pro Twist HT 2130. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Gebruiksaanwijzing 108 87 55-20 SVENSKA J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer.

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje DC 3300 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull Tips & Idéer Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull 600308 SE Det är lätt och roligt att göra smycken av merinoull och det blir fint att kombinera ullsmyckena med smyckepärlor,

Læs mere

356BT X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

356BT X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 356BT X-series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen

Læs mere

DM 230. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Kyättöohje

DM 230. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Kyättöohje SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

WS 462. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

WS 462. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 436LiB 536LiB 536LiB Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. K970 II Chain

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. K970 II Chain Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje K970 II Chain Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 436LiB 536LiB 536LiB Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 69608 Brugsanvisning Bruksanvisning VARMEBLÆR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmeblæser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 EAN: 5706445689002 Elma 616UV side 2 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 4 Introduktion... 4 Sikkerhedsinformation... 4 Symboler... 4 Vedligeholdelse...

Læs mere