Kravspecifikation - IFS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation - IFS"

Transkript

1 2A Kravspecifikation - IFS

2 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM A.2 ARBEJDSGANGE I IFS A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER A.4 FUNKTIONELLE KRAV A.4.1 Overordnede krav A.4.2 Koncernstruktur og administrative fællesskaber A.4.3 Brugere, roller og rettigheder A.4.4 Oprettelse af vareleverandører i IFS A.4.5 Aftaler A.4.6 Kataloger og punch-out A.4.7 Favoritlister A.4.8 Indkøbskurv A.4.9 Rekvisition og ordreafgivelse A.4.10 Varemodtagelse A.4.11 Fakturaer A.4.12 Generelt om anvendelse af IFS, dokumentbehandling og kontering A.4.13 Kreditnotaer A.4.14 Rykkere og kontoudtog A.4.15 Forsyningsspecifikationer (UTS) A.4.16 Søgning i IFS A.4.17 Systemkonfiguration A.4.18 Rapportering A.4.19 Øvrigt A.5 IKKE-FUNKTIONELLE KRAV A.5.1 OIO standarder A.5.2 Arkitektur, Struktur og Platform A.5.3 Brugergrænseflade A.5.4 Log ind og adgangsforhold A.5.5 Integrationer A.5.6 Performance, servicemål og vedligeholdelse A.5.7 Sikkerhed A.5.8 Historik og logning A.5.9 Brugermanualer A.5.10 Myndighedskrav, relevante love mv A.6 AFKLARINGSFASE, SYSTEMBESKRIVELSE OG TIDSPLAN A.7 COMPLIANCE SKEMA Side 2 af 74

3 2A.1 Introduktion til det ønskede system Moderniseringsstyrelsen ønsker at stille et fælles system til understøttelse af indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen (også benævnt Indkøbs- og fakturahåndteringssystem, IFS) til rådighed for de statslige myndigheder og de statslige selvejende institutioner. Dette bilag indeholder Kundens specifikation af krav til Indkøbs- og fakturahåndteringssystemets funktion og virkemåde. Kravspecifikationen er udarbejdet i samarbejde med tværstatslige referencegrupper, med repræsentanter fra Ministerområderne, og dækker dermed de kendte forretningsmæssige behov hos de statslige myndigheder. Der efterspørges et etableret moderne standardsystem, der løbende vedligeholdes og udvikles i takt med standarder og best practice på markedet. Løsningen skal være en samlet koncernløsning til Staten, der understøtter tværgående konsolidering af administrative funktioner (fx i administrative fællesskaber), og tværgående processer på tværs af organisatoriske enheder både inden for det enkelte ministeransvarsområde og på tværs af ministeransvarsområder. Kommentar [F1]: Præciser når det ligger helt fast, hvad vi har gjort IFS skal integreres med Navision Stat samt Statens data-varehus, ØSLDV. Systemet skal indgå som en del af Moderniseringsstyrelsens system-portefølje på økonomiområdet. Samlet set skal IFS: Understøtte effektiv, enkel og brugervenlig håndtering af elektroniske fakturaer og fuldt digitale indkøb Understøtte effektiv organisering i administrative fællesskaber såvel inden for ministeransvarsområder som på tværs af ministeransvarsområder Understøtte den statslige effektivisering af indkøbsområdet, herunder anvendelsen af både fællesstatslige og lokale indkøbsaftaler På en række områder efterspørges funktionalitet og tekniske løsninger, der kan være tilrettelagt på mange måder. Her vil det i vid udstrækning være op til Tilbudsgiveren at specificere hvordan det forretningsmæssige behov kan opfyldes af IFS. Det anbefales at læse Statens Best Practice for Digitale Indkøb inden besvarelse af kravspecifikationen, da Best Practice for Digitale Indkøb tager udgangspunkt i de forretningsmæssige mål med at digitalisere indkøbsprocesserne og giver en grundlæggende forståelse for Kundens ønsker og behov. Best Practice for Digitale Indkøb er vedlagt i underbilag 2C, eller Side 3 af 74

4 kan findes her: Practice-for-Digitale-Indkoeb. 2A.2 Arbejdsgange i IFS Den samlede potentielle brugergruppe omfatter de statslige myndigheder samt de statslige selvejende institutioner 1, og IFS skal i princippet kunne benyttes af alle medarbejdere i de omfattede myndigheder og selvejende institutioner. Kommentar [F2]: Afsnittet skal være en slags light udgave af Best Practice, afsnittet er ikke skrevet, der er alene tale om lidt foreløbige input nedenfor som skal med i en eller anden form Derudover skal IFS kunne benyttes af Statens vareleverandører, der skal udveksle kataloger/ordrer/fakturaer mv. med deres statslige kunder. IFS skal sammen med Navision Stat og STRUHS kunne understøtte nedenstående Best Practice processer, jf. Best Practice processer for digital Indkøbs- og Fakturahåndtering. Figur XX: Best Practice Procesdiagram 1 I udbudet begunstiges de statslige myndigheder og institutioner samt statslige selvejende institutioner, hvis bevilling er optaget på finansloven og yderligere navngivne statslige selvejende institutioner. Listerne kan hentes i.pdf format på dette udbuds hjemmeside her: [Indsæt reference] Side 4 af 74

5 2A.3 Introduktion til integrationer Kommentar [F3]: Under udarbejdelse 2A.4 Funktionelle krav I det følgende er de funktionelle krav til IFS specificeret. Kravene er grundlæggende struktureret efter beskrivelserne i vejledningen til Best Practice for Digitale Indkøb, der fokuserer på at effektivisere det samlede flow fra bestilling til betaling. 2A.4.1 I de funktionelle krav er der dog også behandlet en række yderligere processer, der på forskellig vis er af relevans for at kunne skabe en samlet effektiv systemunderstøttelse af brugerinstitutionerne. Overordnede krav 2A Systemet skal understøtte effektiv fakturahåndtering for brugerinstitutionerne (MK) Kommentar [F4]: Det kan overvejes om kravene skal stå før de funktionelle krav, da nogen af dem nærmer sig øvrige krav 2A A A A A A A A A A Systemet skal understøtte effektive digitale indkøb både med og uden elektroniske varekataloger (MK) Systemet skal stilles til rådighed som en hosted løsning og skal kunne tilgås via en browser (MK) Systemet skal understøtte grænseflader der tilgås via tablets- og smartphones (MK) Systemet skal understøtte NemHandel og OIO-standarderne på e-handelsområdet (MK) Systemet skal integreres til Navision Stat (MK) Systemet skal integreres med statens datavarehus, ØSLDV (MK) Systemet skal være opbygget som et koncernsystem for staten, så systemet understøtte effektiv organisering i administrative fællesskaber (både inden for ministerområder og på tværs) (MK) Systemet skal sætte brugerne i stand til at udføre deres opgaver hurtigt og effektivt, herunder ved at tilbyde beslutningsstøtte og hjælp til fejlidentifikation og fejlhåndtering i dagligdagen (MK) Systemet skal være bruger- og arbejdsmiljøvenligt, så det ikke medfører unødig belastning af brugerne, fx ved at antallet af museklik og behov for scrolling minimeres (MK) Systemet skal overholde gældende revisions- og regnskabsmæssige krav (MK) Kommentar [F5]: Det er meget væsentligt, at der indarbejdes mekanismer i kontraktmaterialet der gør at vi kan vurdere på dette, det overvejes at svar på use cases skal leveres som videofilm Side 5 af 74

6 2A Systemet skal være sikkert og understøtte principperne i ISO27001 standarden (MK) 2A.4.2 Koncernstruktur og administrative fællesskaber IFS skal være et koncernsystem til Staten, der gør det muligt at understøtte de stadig stigende krav til effektiv og fleksibel administration i Staten. Staten er organiseret i en række ministeransvarsområder med et centralt ministerium (departement). Hvert ministerium har, hver især, statslige institutioner og evt. selvejende statslige institutioner under sig. Hvert eneste ministerium og institution er en selvstændig juridisk enhed som har et eller flere regnskaber (Navision bogføringskredse) tilknyttet. En styrelse kan fx have mere end et regnskab fordi den administrerer en tilskudsordning. Hvert regnskab kan altså betragtes som en separat organisatorisk enhed, der indgår i et statsligt hierarki. Det er nødvendigt, at den enkelte bruger let kan få adgang til mere end en organisation og at brugeren kan have forskellige roller i forskellige organisationer, så administrative fællesskaber og indkøbsfællesskaber kan understøttes, uden at brugeren skal oprettes mere end en gang. Ligeledes skal kataloger kunne anvendes på tværs af organisationer i hierarkiet, så statens fælles indkøbsaftaler kan anvendes bredt, og så indkøbsfællesskaber, inden for og på tværs af ministeransvarsområder, understøttes med et minimum af administration for både statens institutioner og statens vareleverandører. Endeligt gælder det, at den hierarkiske opsætning af organisationerne skal være fleksibel og kunne ændres, fx i forbindelse med en ressortændring af Staten. Organisationshierarkiet i IFS skal styres af Moderniseringsstyrelsens globale systemadministratorer, mens tildeling af brugerrettigheder og publicering af kataloger i dele af den hierarkiske organisationsstruktur også skal kunne gennemføres af henholdsvis en lokal systemadministrator og en indholdsansvarlig i de dele af organisationshierarkiet som den lokale systemadministrator/indholdsansvarlige har adgang til. Kommentar [F6]: Scenarier til use cases: Use case 1: Administrativt fællesskab i et ministerium Use case 2: Indkøbsfællesskab, med fælles kataloger Use case 3: Den globale supporter Use case 4: En ressortændring 2A A En global systemadministrator skal kunne oprette, ændre og spærre organisationsenheder i IFS, således at de fx kan administrere oprettelsen af en ny institution eller sammenlægning af to institutioner (PK) En global systemadministrator skal kunne opsætte og ændre den hierarkiske struktur for organisationsenhederne i IFS, således at de fx kan administrere flytningen af en institution til et nyt ministeransvarsområde (PK) Side 6 af 74

7 2A A A A A A A A En bruger skal, på den samme brugerprofil, kunne tildeles systemroller til en, flere eller alle organisationer der er oprettet i IFS (PK) En bruger skal kunne tildeles forskellige systemroller i forskellige organisationer, på den samme brugerprofil, så en bruger fx kan have se-adgang til et helt ministeransvarsområde, og rekvirentrettigheder til en enkelt organisation under ministeransvarsområdet (PK) En bruger med systemroller i flere forskellige organisationsenheder, skal kunne behandle data på tværs af organisationsenhederne, så en bruger fx kan trække rapporter for et helt ministerområde på en gang (PK) Når en bruger med systemroller i flere organisationer logger sig ind, skal alle brugerens igangværende arbejder i alle organisationer vises på brugerens forside, så brugeren fx ikke skal vælge hver enkelt organisation for at se brugerens igangværende arbejde i den enkelte organisation (ØK) Det skal være tydeligt for en bruger i hvilken organisation data er placeret, så det fx er tydeligt for brugeren, for hvilken organisation brugeren er i gang med at behandle et forretningsdokument (PK) En bruger med tilstrækkelige rettigheder skal kunne flytte et ikke-godkendt forretningsdokument fra en organisation til en anden, fx hvis en faktura er sendt til en styrelses driftsregnskab, men vedrører tilskudsregnskabet (ØK) Enkelte kataloginstanser skal kunne anvendes i flere forskellige organisationer, så en indholdsansvarlig på et overordnet hierarkisk niveau kan modtage og godkende et katalog og herefter synliggøre kataloget for flere forskellige indholdsansvarlige brugere, på lavere hierarkiske niveauer, som hver især kan publicere hele eller dele af kataloget lokalt (PK) Processerne for oprettelse og vedligeholdelse af organisationernes opsætning skal være fleksibel og brugervenlig (PK) Processerne for oprettelse og vedligeholdelse af organisationernes opsætning er beskrevet i underbilag XX Kommentar [F7]: Henvisning til underbilag skal tilføjes når strukturen ligger helt fast Side 7 af 74

8 2A Processen for oprettelse og vedligeholdelse af en Styrelse med to bogføringskredse 2. Processen for oprettelse af et organisatorisk hierarki for et ministerium bestående af syv styrelser med sammenlagt 14 bogføringskredse 3. Mulighederne for at til- og frakoble styrelser fra et ministerium i det organisatoriske hierarki Brugere, roller og rettigheder En brugers rettigheder i IFS kan inddeles i to typer af rettigheder, funktionsrettigheder fx retten til at kunne godkende en ordre og adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en specifik organisation. Funktionsrettigheder skal styres på rolleniveau, mens adgangsrettigheder skal styres på brugerniveau, og de to typer af rettigheder skal kunne kombineres så en bruger fx kan tildeles en specifik rolle i en specifik organisation og en anden rolle i en anden organisation. I IFS skal en brugers funktionsrettigheder til at godkende vise typer af forretningsdokumenter endvidere kunne afgrænses ved en prokuragrænse. En bruger skal kunne tildeles forskellige prokuragrænser i forskellige organisationer. Rollerne i IFS skal styres globalt, mens tildeling af systemroller og adgangsrettigheder til den enkelte bruger skal kunne ske lokalt. I denne kravsspecifikation opereres der med følgende funktionsroller: Global Systemadministrator De globale systemadministratorer for IFS er placeret i Moderniseringsstyrelsen og har adgangsrettigheder til hele IFS. Den globale systemadministrator har til opgave at oprette, vedligeholde og administrere organisationer og organisationshierarkiet i IFS, at oprette lokale systemadministratorer og evt. at oprette, vedligeholde og administrere roller, og globale konfigurationer i IFS. Lokal Systemadministrator Den lokale systemadministrator har adgang til en eller flere organisationer i IFS. Den lokale systemadministrator har, for de pågældende organisationer, til opgave at oprette og tildele rettigheder og prokura til brugere, samt at administrere lokale konfigurationer på organisationsniveau. Indholdsansvarlig Den indholdsansvarlige har til opgave dels at oprette og administrere aftaler i IFS, og dels at godkende kataloger og udstille hele eller dele af kataloger for indkøberne i organisationerne. Det er væsentligt at en indholdsansvarlig på et Kommentar [F8]: Dokumentatio nskravene i slutningen af hvert afsnit skal muligvis ændres en smule så de får en form der er som følger: Tilbudsgiver skal i underbilag XX redegøre for processerne for oprettelse og vedligeholdelse af organisationer, herunder skal der redegøres for følgende: (den nummererede liste). - Det skal bemærkes at kravene til dokumentation vil blive yderligere uddybet i bilaget løsningsbeskrivelse herunder vil der være henvisninger til specifikke use cases som tilbudsgiver skal svare på. Side 8 af 74

9 overordnet niveau i organisationshierarkiet, kan godkende et katalog og distribuere det til indholdsansvarlige på lavere niveauer i organisationshierarkiet, som så kan udstille hele eller dele af kataloget lokalt, fx hvis den enkelte institution har en lokal indkøbspolitik om at anvende et begrænset udvalg af varer på en fællesstatslig indkøbsaftale. Rekvirent Rekvirenten er den, der har behov for en given vare eller ydelse. Rekvirenten opretter en rekvisition i systemet, konterer denne og videresender den til indkøberen. Rekvirenten kan også omtales som intern bestiller eller leverancemodtager. Hvis et indkøb foretages uden en elektronisk ordre vil det typisk være rekvirenten, der skal modtage fakturaen og foretage dele af fakturabehandlingen. Rekvirenten er ansvarlig for at registrere varemodtagelse i systemet. Registreringen er afgørende for at betaling kan ske, da der pr. definition ikke må betales for varer eller ydelser, der ikke er modtaget. Indkøber Modtager rekvisitionen fra rekvirenten, og sørger for at den ønskede vare eller ydelse anskaffes på den mest hensigtsmæssige måde, fx ved at undersøge om varen er på lager eller om der kan benyttes en eksisterende indkøbsaftale. Kommentar [F9]: Her beskriver Best Practice at Indkøber kan have prokura til selv at godkende. I denne kravspec er man definitorisk disponent, hvis man har prokura. Disponent En disponent er tildelt begrænset eller ubegrænset prokura til dele af eller til hele registreringsrammen ( kontoplanen ) på et regnskab i en organisatorisk enhed. En disponent vil ofte være budgetansvarlig, men der kan også være tale om at disponenten har fået tildelt prokura af en budgetansvarlig. I IFS har disponenten til opgave at godkende indkøb og sikrer, at konteringen er korrekt. Fakturamanager Hvis en modtaget faktura (eller andet forretningsdokument) ikke automatisk kan behandles eller sendes til den rette rekvirent, har fakturamanageren til opgave at finde den rette modtager og sende fakturaen til vedkommende. Typisk vil det også være fakturamanageren der holder øje med at alle forretningsdokumenter behandles rettidigt. Se -bruger I forbindelse med support eller revision er det nødvendigt at en bruger kan tildeles se -rettigheder til hele IFS, eller til dele af IFS, således at brugeren kan fremsøge data, generere rapporter og analysere data, men uden at brugeren har rettigheder til at ændre data. I systemet skal der være systemroller som understøtter ovenstående funktionsroller. Det er ikke et krav at systemrollerne er identiske med de ovenstående funktionsrollerne, men det gælder at systemrollerne skal kunne Side 9 af 74

10 dække funktionsrollernes arbejdsopgaver, på en måde der er i overensstemmelse med Best Practice og revisions- og sikkerhedshensyn. 2A A A A A A A A A A A A Der skal kunne oprettes globale systemadministratorer med adgang til det samlede IFS (PK) Globale systemadministratorer skal kunne oprette lokale systemadministratorer (PK) Systemadministratorer skal kunne oprette, ændre og inaktivere brugere i systemet (MK) Det må ikke være muligt at slette oprettede brugere af hensyn til historikken, hvis brugeren har foretaget handlinger, der indgår i et transaktions eller kontrolspor (ØK) Funktionsrettigheder i IFS skal tildeles gennem en rollebaseret brugerrettighedsstruktur (MK) Funktionsrettigheder i systemet skal følge CRUD (Create, Read, Update, Delete) strukturen (ØK) Systemet skal have rettighedsstyring på tabel og feltniveau, så forskellige systemroller fx kan have forskellige rettigheder til at redigere i specifikke felter på et dokument. Fx kunne en systemrolle give adgang til at kontere et dokument, mens en anden rolle kunne give adgang til at ændre momskoder på det samme dokument (ØK) Systemet skal understøtte følgende funktionsroller som er beskrevet ovenfor: Global Systemadministrator, Lokal Systemadministrator, Indholdsansvarlig, Rekvirent, Indkøber, Disponent, Fakturamanager og Se -bruger (PK) En bruger skal kunne tildeles et sæt af systemroller i IFS som dækker en, flere eller alle forskellige funktionsroller i IFS (PK) En bruger skal kunne tildeles en ren se -rolle, som kan anvendes med henblik på support eller revision (MK) Systemadministratorer skal kunne redigere en eksisterende brugers systemroller indenfor det domæne (de organisationsenheder) systemadministratoren har rettigheder til (PK) Globale systemadministratorer skal kunne definere systemroller i IFS (ØK) Kommentar [F10]: Meget teknisk i forhold til øvrige funktionelle krav, men får foreløbigt lov at stå da de bl.a. understøtter vores tanker vedrørende moms. Kommentar [F11]: Domæne skal defineres i leverancebeskrivelsen, og den efterfølgende parentes skal slettes her) Side 10 af 74

11 2A A A A A Globale systemadministratorer skal kunne ændre og slette systemroller i IFS (ØK) Globale systemadministratorer skal kunne knytte funktionsrettigheder til en systemrolle i IFS (ØK) En systemadministrator skal kunne tildele en bruger systemroller til en eller flere organisationsenheder ud fra en skabelon eller tilsvarende, så en institution fx kan anvende et sæt standardiserede brugerprofiler som hver især består af specifikt sæt kombinationer af systemroller, prokuragrænser, og adgangsrettigheder til organisatoriske enheder (PK) Brugeradministrationen skal være placeret i et modul, der er baseret på en moderne, fuldt understøttet applikation (PK) Processerne for oprettelse og vedligeholdelse af brugere og roller skal være simple og brugervenlige (PK) Processerne for oprettelse og vedligeholdelse af brugere og roller er beskrevet i underbilag XX 1. Processen for oprettelse af en ny bruger med roller i to forskellige bogføringskredse 2. Processen for vedligeholdelse af en bruger, som flyttes fra ét ministerium til et andet Kommentar [F12]: Vil vi have at roller kan konfigurerres? Måske meget godt at flage, så vi får svar på om det er muligt eller ej. Kommentar [F13]: Det kan godt være samme brugergrænseflade som resten af systemet, pointen er, at det ikke må skulle ske i fx konfigurationsfiler eller i en brugergrænseflade der ikke er brugervenlig 2A Prokura Prokura er retten til at foretage indkøb, og godkende fakturaer på indkøb som er foretaget, under visse beløbsgrænser (beløbsgrænsen, betegnes også som prokuragrænsen ). Brugere med funktionsrollen Disponent tildeles prokura, der kan være afgrænset på flere forskellige parametre. 2A A Lokale systemadministratorer skal kunne opsætte generelle og specifikke prokuragrænser for de enkelte disponenter (MK) Specifikke prokuragrænser skal kunne opsættes på fx dimensionskontoværdier, leverandører, kataloger og produktkategorier (UNSPSC), så en IT-ansvarlig fx kun har ret til at godkende køb af IT-udstyr (PK) Side 11 af 74

12 2A A A A A Det skal være muligt at opsætte prokuragrænser pr. transaktion, så en disponent fx ikke kan godkende et dokument, eller dele af et dokument, der overstiger disponentens prokuragrænse (PK) Det skal være muligt at opsætte prokuragrænser som en sum over en periode, så en disponent fx kun kan godkende transaktioner op til et vist beløb pr. dag, uge, måned eller år (ØK) Det skal være muligt at kombinere prokurabegrænsninger pr. transaktion og pr. periode, så en disponent kan tildeles begge typer af begrænsninger og så systemet kontrollerer begge typer af prokuragrænser når disponenten forsøger at godkende en transaktion (ØK) Når IFS kontrollerer om en bruger har prokura til at godkende en transaktion, skal IFS automatisk tage højde for hvilken valuta henholdsvis transaktionen og prokura er angivet i (PK) Processerne for opsætning og vedligeholdelse af prokuragrænser skal være fleksible, simple og brugervenlige (PK) Processerne for opsætning og vedligeholdelse af prokuragrænser er beskrevet i underbilag XX 1. Mulighederne for fleksibel opsætning af prokuragrænser 2. Processen for opsætning af flere beløbsgrænser på forskellige dimensionsværdier for en enkelt bruger 3. Processen for vedligeholdelse af prokuragrænser afhængig af opsætning 2A Brug af stedfortrædere Når en bruger er på ferie, har orlov eller er sygemeldt kan det være nødvendigt at en anden bruger får rettigheder til at løse den første brugers opgaver i IFS. IFS skal have en stedfortræderfunktionalitet så en brugers rettigheder og opgaver let kan flyttes til en anden bruger i en kortere eller længere periode. 2A A Systemet skal have en stedfortræderfunktion (PK) En bruger, der udpeges som stedfortræder, skal overtage de roller og rettigheder eller et udsnit af disse, som den person vedkommende er stedfortræder for, er tildelt (PK) Side 12 af 74

13 2A A A A A A Mens stedfortræderfunktionen er slået til så en bruger er tildelt en stedfortræder skal stedfortræderen modtage alle relevante forretningsdokumenter og adviser, der sendes til brugeren, og dokumenter, der allerede er allokeret til brugeren skal fremgå på en oversigt for stedfortræderen (PK) Det skal være tydeligt for en stedfortræder, hvornår han behandler egne dokumenter, og hvornår han behandler dokumenter på vegne af en anden bruger (ØK) En bruger skal selv kunne opsætte og fjerne en stedfortræder for brugerens egne rettigheder, så brugeren fx kan angive en stedfortræder inden brugeren tager på ferie (ØK) Den lokale systemadministrator skal kunne tildele og fjerne stedfortræder rettigheder for brugere i den eller de organisationer han er administrator for (ØK) Det skal være muligt at angive en start og en slutdato for hvornår stedfortræderrettighederne skal være tildelt (ØK) Processen for aktivering/deaktivering samt anvendelse af stedfortræder skal være simple og brugervenlige (PK) Processen for aktivering/deaktivering samt anvendelse af stedfortræder er beskrevet i underbilag XX 1. Processerne for aktivering/deaktivering af en stedfortræder både centralt og decentralt 2. Processen for anvendelse af stedfortræderfunktionen fra aktivering til og med behandling af en faktura som stedfortræder for en disponent 3. Processen for anvendelse af stedfortræderfunktionen fra aktivering til og med behandling af en faktura som stedfortræder for en indkøber med fast indkøbsrutine 2A.4.4 Oprettelse af vareleverandører i IFS Oprettelse og vedligeholdelse af vareleverandørens stamdata sker i Navision Stat. Vareleverandørens stamdata overføres efterfølgende til IFS. 2A A Vareleverandørerne skal automatisk oprettes og opdateres med data overført fra Navision Stat. (MK) Vareleverandører skal kunne identificeres ved hjælp af mindst ét sæt og højst to sæt identifikatorer. Den ene skal altid være Side 13 af 74

14 2A A A A A kreditors juridiske enhed, eksempelvis DK:CVR eller DK:CPR, den anden identifikator kunne fx være et P-nr eller et SEnr.. OIOUBL har derudover også ZZZ som en type for udenlands handel (PK) Vareleverandørernes primære identifikator er obligatorisk, mens den sekundære identifikator er frivillig, og fx vil blive anvendt hvis flere leverandører har samme CVR-nr, men forskellige P-nr (ØK) Kombination af de to identifikatorer skal være unik for hver leverandør og Navision Stat regnskab. Det vil sige, hvis IFS allerede har modtaget en leverandør fra et specifikt Navision Stat regnskab med et specifikt CVR-nr, kan der ikke oprettes endnu en leverandør med samme CVR-nr, medmindre der fx også er angivet et unikt P-nr, for samme regnskab (ØK) Det skal være muligt for en lokal systemadministrator at opsætte overførslen af vareleverandørstamdata fra Navision til de Regnskaber som den lokale Systemadministrator har adgang til i IFS (ØK) Hvis en vareleverandør oprettes, ændres eller deaktiveres i NS, skal dette automatisk opdateres i IFS (PK) Det skal fremgå af IFS, hvornår en vareleverandør er oprettet i IFS og hvornår vareleverandøren senest er ændret i IFS (ØK) Kommentar [F14]: Er nok mere et teknisk krav,, Alle valide identifikatorer skal kunne anvendes, og der skal tages højde for at PEPPOL på et tidspunkt kommer med en liste over flere landes typer af identifikatorer. Kommentar [F15]: Skal vist generaliseres og flyttes til sys. admin, eller ikke funktionelle krav, her tænkes på back-end værktøjer. Bemærk dog dokumentationskravet, hvis dette krav flyttes. 2A Det skal tydeligt fremgå i systemet, hvordan en vareleverandør, vil modtage forretningsdokumenter (fx på en specifik NemHandelsregistrering eller på en specifik mail-adresse). Oplysningerne om modtagelse skal også fremgå de relevante steder i IFS, herunder på aftaler, kataloger, ordrer og andre forretningsdokumenter der sendes fra IFS til vareleverandøren (ØK) Krav til integrationen, herunder stamdataoverførslen, mellem Navision Stat og IFS er beskrevet nærmere under tekniske krav, jf. punkt 2A.X.X. 2A Processerne for oprettelse og vedligeholdelse af vareleverandører i IFS skal være simple og brugervenlige (PK) Processerne for oprettelse og vedligeholdelse af vareleverandører er beskrevet i underbilag XX Kommentar [F16]: Husk at definer om en application response er et forretningsdokument Kommentar [F17]: I løsningsbeskrivelsen skal der stå noget om hvordan det styres gennem, hvilken kanal leverandøren modtager dokumenter. Ved hver visning bør der i princippet blive lavet opslag i NemHandelsregisteret Kommentar [F18]: Skal udfyldes Side 14 af 74

15 1. Processen for opsætning af overførsel af vareleverandørstamdata fra Navision, herunder beskrivelse af, hvilke dele af opsætningen en systemadministrator kan gennemføre samt beskrivelse af forudsætninger og værktøjer 2. Processen for vareleverandørers oprettelse og vedligeholdelse 3. Hvilke identifikatorer der kan bruges til at skelne mellem vareleverandører 4. Hvilke konsekvenser der er for brugerne, hvis en leverandør ikke længere overføres via stamdatafilen fra Navision 5. Hvordan, og hvor information om dokumentudvekslingsmetode med den enkelte vareleverandør fremgår i IFS Kommentar [F19]: Skal specificeres eller udgå 2A.4.5 Aftaler Hovedparten af statens indkøb sker på baggrund af forpligtende aftaler. Der kan både være tale om centrale rammeaftaler og om lokale aftaler. IFS skal understøtte administrationen af aftaler og kobling af indkøb til aftaler. 2A A A A A A A A Systemet skal have et aftalemodul, der understøtter indkøbsprocessen (PK) En indholdsansvarlig skal kunne oprette nye aftaler og redigere og spærre eksisterende aftaler (ØK) IFS skal understøtte anvendelsen af rammeaftaler, der anvendes af flere institutioner, dvs. aftaler skal kunne gøres tilgængelige for en, flere eller alle organisatoriske enheder (ØK) IFS skal gøre det let at administrere og få overblik over aftaler (PK) Det skal tydeligt fremgå hvilke varekataloger og/eller Punch out -opsætninger, der er tilknyttet til en aftale (ØK) IFS skal understøtte indkøberne i at handle på aftaler når indkøbet foretages (ØK) Det skal være muligt at angive aftalevilkår, som vil fremgå tydeligt for indkøber når der indkøbes på aftalen (ØK) Hvis der er angivet aftalevilkår og der er tilknyttet et katalog til aftalen, skal aftalevilkårene, fremgå ved visning af de tilhørende katalogvarer (ØK) Side 15 af 74

16 2A A IFS skal gøre det let at følge op på, om gennemførte indkøb er sket gennem en oprettet aftale (ØK) Processerne for aftalers oprettelse og vedligeholdelse samt aftalemodulets understøttelse af indkøb skal være simple og brugervenlige (PK) Processerne for aftalers oprettelse og vedligeholdelse samt aftalemodulets understøttelse af indkøb er beskrevet i underbilag XX Kommentar [F20]: Henvisning til underbilag 2A Processerne for aftalers oprettelse og vedligeholdelse 2. Aftalemodulets understøttelse af indkøb Kataloger og punch-out Når der er indgået en aftale om indkøb af standardiserede varer, vil indkøbet typisk kunne ske via elektroniske varekataloger. Ved brug af elektroniske varekataloger er det væsentligt, at de enkelte brugerinstitutioner dels har mulighed for at benytte fælles varekataloger (fx fra vareleverandører på de fællesstatslige indkøbsaftaler eller SKI-aftaler), samt at de kan benytte deres egne vareleverandørers kataloger overfor deres egne brugere. Brugerinstitutionerne skal således kunne benytte både globale og lokale elektroniske kataloger i IFS. Dvs. kataloger skal både kunne modtages, godkendes og publiceres så de kan anvendes af alle brugerinstitutioner og så de kan anvendes af en eller flere brugerinstitutionerne indenfor et enkelt ministerområde eller på tværs af ministerområder. Uanset om katalogerne er globale eller lokale, skal de kunne begrænses lokalt, så brugerinstitutionens indkøbere kun får vist en mindre del af det samlede sortiment på aftalen, fx hvis der er vedtaget en lokal indkøbspolitik. Det er vigtigt, at katalogerne i IFS løbende opdateres, således at de altid afspejler de gældende kontraktlige aftaleforhold, herunder at der kun kan ses kataloger fra godkendte vareleverandører og at de viste priser og produkter er korrekte. Kommentar [F21]: Punch-out skal defineres. Det blev kaldt link-out i den gamle kravssepcifikation. Definition fremgår af krav 2A A A IFS skal understøtte brugen af elektroniske varekataloger (MK) IFS skal understøtte anvendelsen af rammeaftaler, der anvendes af flere institutioner, dvs. kataloger skal kunne gøres tilgængelige for en, flere eller alle enheder (PK) Side 16 af 74

17 2A A A A Vareleverandører skal have mulighed for se, hvordan deres kataloger og katalogopdateringer præsenterer sig i systemet, inden katalogerne godkendes (PK) Der skal være et godkendelsesflow for kataloger og/eller prislister i systemet (godkendelse inden publicering) (PK) Systemet skal understøtte anvendelsen af punch out til en leverandørs egen webbutik, så en bruger kan konfigurere en vare elle en ydelse i en vareleverandørs webshop og trække varen/ydelsen retur til IFS til videre behandling (ØK) Globale og lokale systemadministratorer skal kunne slå punchout funktionalitet til og fra på brugerinstitutionsniveau (ØK) Kommentar [F22]: Der skal skrives noget forklaring om hvad en prisliste er Kommentar [F23]: Der skal være tekniske krav til punch-out under de ikke-funktionelle krav 2A Indlæsning af kataloger Det er væsentligt at alle vareleverandører har mulighed for at understøtte brugerinstitutionernes indkøb via elektroniske varekataloger, og det vil derfor være et element i IFS at tilbyde forskellige måder hvorpå elektroniske varekataloger kan indlæses i IFS. 2A A A A A A A Brugerinstitutionernes vareleverandører skal kunne sende kataloger direkte til IFS i OIOUBL format (MK) Brugerinstitutionernes vareleverandører skal kunne indlæse kataloger i IFS via et katalogværktøj stillet til rådighed af Tjenesteyder (PK) Katalogværktøjet skal kunne konvertere kataloger fra fx kommasepareret fil, regnearks-/databasefil eller andre formater til OIOUBL (ØK) Katalogværktøjet skal være brugervenligt, effektivt og let at anvende, også for små vareleverandører uden særlige itkompetencer (PK) En vareleverandør skal kunne angive, hvilken brugerinstitution kataloget skal tilknyttes og IFS skal automatisk route kataloget til den korrekte indholdsansvarlige (PK) IFS skal kunne håndtere at en vareleverandør leverer til flere brugerinstitutioner, men at varesortimentet som skal udstilles for brugerinstitutionerne ikke nødvendigvis er ens (PK) Processerne for indlæsning af kataloger skal være simple og brugervenlige (PK) Kommentar [F24]: JDA: systemet skal understøtte felter brugerorganisationen kravstiller til leverandøren og ikke lave yderligere begrænsninger fx på antal karakterer. JMH god pointe der skal findes et sted til dette krav, samt rette niveau i forhold til at der efterspørges et standardsystem Kommentar [F25]: Husk at værktøjet evt. skal kunne bruges til andre dokumenttyper, dvs. hvordan faciliterer IFS indkøbsprocessen (dialogen) Side 17 af 74

18 Processerne for indlæsning af kataloger er beskrevet i underbilag XX 1. Processen for en vareleverandørs ibrugtagning af katalogværktøjet 2. Processen for en vareleverandørs oprettelse af et nyt katalog på 10 varelinjer 3. Processen for en vareleverandørs oprettelse af et nyt katalog på 200 varelinjer 2A Opdatering af Kataloger Der vil løbende skulle ske ændringer til de katalogvarer som udstilles i IFS. Det er nødvendigt at IFS har funktionalitet, der sikrer, at kataloger og varer kan opdateres uden at der tabes historik, så indkøbere let kan se og overskue ændringer til de varer de anvender 2A A A A A A Katalogerne skal kunne opdateres løbende enten ved at overskrive eksisterende kataloger med opdaterede kataloger eller ved at opdatere enkelte elementer i eksisterende kataloger. (PK) Det skal være muligt at opdatere dele af et katalog, fx prisændringer eller udskiftning af enkelte varer (PK) Indlæses et nyt katalog, skal vareleverandøren kunne angive hvilket katalog, der skal overskrives (ØK) IFS skal være fleksibelt i forhold til opdatering af kataloger, så der fx kan håndteres, hvis der refereres til en forkert tidligere version af kataloget (ØK) Varer på en favoritliste eller lignende må alene påvirkes af en katalogopdatering eller indlæsning af nyt erstatningskatalog, hvis der foretages ændringer til den konkrete vare (PK) Processerne for opdatering af kataloger skal være simple og brugervenlige (PK) Processerne for opdatering af kataloger er beskrevet i underbilag XX 1. Processen for opdatering af et katalog via katalogværktøjet, herunder en angivelse af nøglen eller nøglerne til at bestemme det korrekte katalog Kommentar [F26]: JDA: Være muligt at gå tilbage og se tidligere oplysninger JMH: Godt krav, find rette sted og formulering Kommentar [F27]: Her skal gives et eksempel fx i en use case, hvor der er gledet en opdatering ud, så en henvisning til previous version ID ikke er korrekt Side 18 af 74

19 2. Graden af fleksibilitet i forhold til leverandørernes versionering af det katalog som opdateres 2A Godkendelse og publicering af kataloger 2A A A A A A A A A A A IFS skal sende et advis til en relevant indholdsansvarlig når der er indlæst et nyt katalog eller en katalogopdatering (PK) Den indholdsansvarlige skal kunne godkende kataloger og katalogopdateringer (PK) Den indholdsansvarlige skal kunne opsætte intervaller for automatisk godkendelse af katalogændringer (fx prisændringer). Intervallerne kan baseres på procenter, tidsinterval og beløb. (ØK) Den indholdsansvarlige skal kunne publicere ét katalog i en eller flere organisatoriske enheder, som den indholdsansvarlige har adgang til(pk) Den indholdsansvarlige skal kunne udvælge dele fra et katalog, og gøre udsnittet tilgængeligt lokalt (ØK) Et katalog eller en katalogopdatering, samt de tilhørende katalogvarer skal først kunne ses og anvendes af brugerne når de er godkendt og publiceret af en indholdsansvarlig (PK) Leverandøren skal kunne angive ikrafttrædelsesdato og udløbsdato for kataloget. Fx fra 01/01/2016 kl til 31/01/2016 kl (ØK) Hvis leverandøren har angivet ikrafttrædelsesdato og/eller udløbsdato for kataloget, skal det ikke være muligt at vælge varer fra kataloget uden for den periode, hvor kataloget gælder (ØK) Den indholdsansvarlige skal kunne afvise kataloger og katalogopdateringer (ØK) Den indholdsansvarlige skal kunne afvise dele af et katalog og dele af en katalogopdatering, dvs. den indholdsansvarlige skal kunne vælge en eller flere varelinjer, og afvise disse (ØK) Såfremt et katalog eller en katalogopdatering helt eller delvist afvises af en indholdsansvarlig, skal der i IFS genereres en sigende fejlmeddelelse som sendes til vareleverandøren (ØK) Kommentar [F28]: JDA: Parametre skal kunne sættes op enkelte kataloger eller for enkelte varekategorier Kommentar [F29]: STPEL det skal fremgå tydeligt hvornår et katalog er publiceret og til hvem. Kommentar [F30]: JDA: der skal i IFS kunne opsættes advis eller påmindelse x antal dage inden udløb Side 19 af 74

20 2A A A A Den indholdsansvarlige skal i fejlmeddelelsen kunne angive årsagen til afvisningen, herunder vedhæfte eventuelle bilag mv. (ØK) En indholdsansvarlig skal både kunne spærre et katalog helt eller spærre et katalog delvist ved spærre udvalgte varelinjer, så det ikke er muligt for indkøbere at vælge de spærrede varelinjer og kataloger (ØK) Den indholdsansvarlige skal kunne tilføje en tekst til enten alle varer i et katalog eller udvalgte varer. Dette kunne fx være at gøre opmærksom på ekstra leveringsomkostninger som tillægges små ordrer (ØK) Processerne for godkendelse og publicering af kataloger skal være simple og brugervenlige (PK) Processerne godkendelse og publicering af kataloger er beskrevet i underbilag XX 3. Processen for godkendelse og publicering af et fuldt katalog 4. Processen for delvis godkendelse og publicering af et katalog, herunder afvisning af den resterende del af kataloget 5. Processen for angivelse af en tekst til brugerne i forbindelse med godkendelse og publicering af et katalog og herunder mulighederne for at ændre teksten efterfølgende, samt hvordan teksten vises for brugerne 2A Visning af Kataloger og katalogvarer 2A A A A IFS skal gøre det let og intuitivt for brugerne at anvende elektroniske varekataloger (PK) IFS skal vise varekataloger på en måde, der giver et hurtigt overblik over den enkelte vare, herunder billede, beskrivelse, pris, varianter, forpakning (fx pakke á 4 stk.) mv. (PK) Det skal være muligt at få vist detaljerede oplysninger om den enkelte vare i systemet (PK) IFS skal kunne præsentere katalogerne og varerne på en måde, så de afspejler brugernes behov, fx ved at brugerne selv kan til- og fravælge hvilke vareinformationer de vil se (ØK) Side 20 af 74

21 2A A A A A A Aftalenavn og AftaleID på et katalog, skal tydeligt fremgå for brugerne både i søgeresultat ved søgning på katalog eller varer og ved varevisning (PK) IFS skal give den enkelte bruger en oversigt over alle de kataloger (aftaler) som brugeren har adgang til, og her igennem give adgang til at kunne købe varer indeholdt i det pågældende katalog (PK) Det skal være muligt at sammenligne varer, så man fx kan se samme type vare fra flere vareleverandører i forhold til hinanden. (ØK) IFS skal vise katalogerne på en måde, der understøtter mulighederne i OIOUBL-standarderne, herunder mulighederne for visning af sammenknyttede varelinjer. For en række produktområder, bl.a. møbler og pc er, er slutproduktet et resultat af en konfigurationsproces, som brugeren selv forestår. For at sådanne produkter kan disponeres tilfredsstillende elektronisk, kræver det at varekatalogets indeholdte relationer eksponeres og overholdes i løsningen (ØK) IFS skal vise den samlede pris for varen inklusive eventuelle gebyrer mv. (PK) Mulighederne for visning af kataloger/katalogvarer skal være fleksible og brugervenlige (PK) Mulighederne for visning af kataloger/katalogvarer er beskrevet i underbilag XX 1. Mulighederne for fleksibel visning af kataloger/katalogvarer 2. Brugernes muligheder for at identificere den aftale der købes ind på og se kommentarer/tekst angivet af indholdsansvarlig Kommentar [F31]: Skal præciseres hvilke felter der menes i standarden 2A.4.7 Favoritlister Formålet med favoritlister er at mindske den tid rekvirenter og indkøbere bruger på at fremsøge varer, som bestilles og indkøbes ofte eller jævnligt. 2A A Systemet skal understøtte brugen af favoritliser (MK) Rekvirenter og indkøbere skal kunne oprette, redigere og slette egne favoritlister (MK) Side 21 af 74

22 2A A A A A Der skal kunne oprettes flere favoritlister pr. organisation/enhed/rekvirent/indkøber (PK) Favoritlister skal kunne deles mellem brugere, men brugerne må ikke automatisk have adgang til alle andres favoritlister (PK) Favoritlister skal automatisk opdateres, således at de afspejler en vares aktuelle status, fx hvis varen er slettet eller spærret i en indkøbsaftale (PK) Ændres en vare i en favoritliste, skal varen markeres med samtidig angivelse af den specifikke ændring (fx prisstigning eller spærring), så rekvirent/indkøber bliver opmærksom på ændringen (ØK) Processerne for oprettelse og vedligeholdelse af en favoritliste skal være simple og brugervenlige (PK) Processerne for oprettelse og vedligeholdelse af favoritlister er beskrevet i underbilag XX 1. Processen for oprettelse af en ny favoritliste 2. Processen for vedligeholdelse af en favoritliste med både tilføjelse og sletning af varer 3. Hvordan påvirkes favoritlister af en vareleverandørs opdatering og sletning af kataloger 4. Processen for deling af en favoritliste mellem flere brugere 2A.4.8 Indkøbskurv Ønskede varer skal kunne opsamles og lagres i en indkøbskurv, således at der er mulighed for at afbryde sit arbejde i en kortere periode uden at skulle starte forfra på at finde de korrekte varer eller for at lave en samlet ordre til en vareleverandør for at opnå aftalte mængde- og prisrabatter, undgå leveringsgebyrer o. lign. 2A A A IFS skal understøtte brugen af indkøbskurve (PK) Rekvirenter og indkøbere skal kunne lægge varer i en indkøbskurv i systemet (ØK) Rekvirenter og indkøbere skal i en indkøbskurv kunne, tilføje varer, justere antal ønskede varer og slette varer (ØK) Side 22 af 74

23 2A A A A A A Varer som ikke længere findes i et katalog eller som er spærrede, må ikke kunne tilføjes en indkøbskurv (ØK) Rekvirenter og indkøbere skal kunne gemme, redigere og slette forskellige indkøbskurve, som de kan navngive efter behov (ØK) I de gemte indkøbskurve skal rekvirenter og indkøbere kunne tilføje varer, justere antal ønskede varer og slette varer (ØK) Priserne og status på varerne i en indkøbskurv (også evt. gemte indkøbskurve) skal opdateres automatisk, hvis de bagvedliggende kataloger ændres (ØK) Indholdet af en indkøbskurv må aldrig nulstilles, med mindre brugeren aktivt har valgt dette. Således må indkøber fx ikke miste en indkøbskurv hvis sessionen løber ud (ØK) Processerne for oprettelse og vedligeholdelse af en indkøbskurv skal være simple og brugervenlige (PK) Processerne for oprettelse og vedligeholdelse en indkøbskurv er beskrevet i underbilag XX 1. Processen for at oprette og gemme en indkøbskurv 2. Hvordan påvirkes gemte indkøbskurve af en vareleverandørs opdatering og sletning af et katalog? Kommentar [F32]: Skal også fremgå som et mere generelt ikke funktionelt krav. Kommentar [F33]: Husk i Use Case at tage højde for at antallet af en vare øges løbende (adderes linjerne som de bør?) 2A.4.9 Rekvisition og ordreafgivelse Afsendelse af indkøbsordre består af flere elementer og kan involverer transition mellem flere brugere i IFS. En rekvirent har et behov og opretter en elektronisk rekvisition, hvori den ønskede vare eller ydelse hentes fra en indkøbskurv eller beskrives og kvantificeres i fritekst, og hvor indkøbet evt. konteres helt eller delvist. Herefter varetager en indkøber den praktiske anskaffelse, vurderer om varen/ydelsen skal tages fra et lager eller om den skal købes direkte hos vareleverandøren, og angiver evt. yderligere kontering. Endeligt godkender en disponent den konkrete bestilling og kontering evt. efter at have angivet yderligere kontering. Funktionsrollerne som rekvirent, indkøber og disponent kan være fordelt på en, to eller tre brugere i det enkelte indkøb. Side 23 af 74

24 Når rekvisitionen er blevet godkendt ændrer rekvisitionen status til en indkøbsordre, for så vidt angår terminologien i denne kravspecifikation, og afsendes til vareleverandøren. 2A Særligt vedrørende forskellige indkøbstyper I Best Practice er der identificeret syv indkøbstyper, der er beskrevet i nedenstående tabel Kommentar [F34]: Er en placeholder og skal tilpasses Udlæg håndteres ikke i IFS, men i STRUHS, mens de øvrige 6 typer indkøb skal kunne understøttes i IFS, hvilket der tages højde for i de funktionelle krav. De forskellige indkøbstyper stiller forskellige krav til flowet igennem IFS. Kommentar [F35]: Foreløbig forkortelse for det nye RejsUd system Standardkøb og dialogbaserede indkøb understøttes direkte af IFS, fx via elektroniske varekataloger eller ved at der afsendes en ordre med fritekst med reference til forudgående dialog. Koncernfælles indkøb stiller nogle særlige krav til rettigheder og informationer på ordre og faktura; fx at der angives forskellig kontering og forskellige leveringssteder for varerne/ydelsen. Disse krav er primært samlet i afsnit XX men hensynet til tværgående samarbejde både inden for og imellem ministerområderne vil være gennemgående temaer i kravene. Stående ordrer er specielle idet de er regelbundne, fx periodiske og med et (ofte) kendt beløb. Udfordringen er at sikre den størst mulige automatisering ved behandling af disse opkrævninger. Kommentar [F36]: Skal tilpasses, så der refereres korrekt Såfremt Internetkøb og Kreditkortkøb resulterer i en efterfølgende faktura, der skal betales af brugerinstitutionen, betragtes disse som indkøb uden ordre i IFS (ligesom indkøb foretaget pr. mail eller telefon), og fakturaen skal behandles som en faktura uden tilknyttet ordre. Er det derimod brugeren, der Side 24 af 74

2A Kravspecifikation

2A Kravspecifikation 2A Kravspecifikation Dokumentejer: Jakob M. Hein Version Dato Ændring Af Distribution 01 1/10 2013 Første udgave JMH Side 2 af 95 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 4 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS...

Læs mere

Rettigheder og Roller i IndFak

Rettigheder og Roller i IndFak Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

2A Kravspecifikation 21-08-2013

2A Kravspecifikation 21-08-2013 2A Kravspecifikation 21-08-2013 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I ADMINISTRATIONEN AF REJSER OG UDGIFTER... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 7 2A.4 FUNKTIONELLE

Læs mere

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Fakturafordeler Udvidet uddannelse IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag

Læs mere

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

De nærmere krav til de forskellige platforme for e-handel fremgår af punkt 2, 3 og 4 nedenfor.

De nærmere krav til de forskellige platforme for e-handel fremgår af punkt 2, 3 og 4 nedenfor. Bilag 8 Side 1 af 6 E-handelssystemet (MK) 1. INDLEDNING For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. E-handel

Læs mere

IndFak Brugeradministration

IndFak Brugeradministration IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en

Læs mere

Indkøber Basisuddannelse

Indkøber Basisuddannelse Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Systemet skal anvendes af alle statslige NS institutioner og kan anvendes

Læs mere

Ordre Faktura match i IndFak

Ordre Faktura match i IndFak Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse

Læs mere

For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel.

For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. Bilag 8 Side 1 af 6 E-handelssystemet (MK) 1. INDLEDNING For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. E-handel

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

2A Kravspecifikation 21-08-2013

2A Kravspecifikation 21-08-2013 2A Kravspecifikation 21-08-2013 2A KRAVSPECIFIKATION 1 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM 4 2A.1.1 Arbejdsgange i administrationen af rejser og udgifter 5 2A.1.2 Introduktion til integrationer 8

Læs mere

IndFak Indkøber manual

IndFak Indkøber manual IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop 1 Bestilling af de i rammeaftalen omfattede varer på universiteterne og Fødevarestyrelsen Dette bilag beskriver universiteterne og Fødevarestyrelsens indkøbsproces

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

IndFak Rekvirent manual

IndFak Rekvirent manual IndFak Rekvirent manual 1. Rekvirentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 5 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere

Læs mere

Implementering af IndFak

Implementering af IndFak Implementering af IndFak September 2011 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Indledende afsnit 4 1.2 Formål og målgruppe 5 1.3 Opbygning af materialet 5 2 Etableringsfasen 7 2.1 Formål og målgruppe 7 2.2 Formøde

Læs mere

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projektet Effektivt Indkøb Ajourført efter behandling på fællesworkshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013

Læs mere

Bilag G SKIs E-katalog og E-handel. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag G SKIs E-katalog og E-handel. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag G SKIs E-katalog og E-handel Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Hvad er SKIs E-katalog og hvordan vedligeholdes

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21 Lokal brugeradministration i SKS Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Side 2 af 21 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse af den lokale brugeradministratorrolle i SKS... 3 2.1. STANDARD LOKAL BRUGERADMINISTRATOR

Læs mere

IndFak. Systemadministrator Basis uddannelse

IndFak. Systemadministrator Basis uddannelse IndFak Systemadministrator Basis uddannelse Dagsorden Præsentation Systemadministratorens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang af IndFak opgaver Opgaver Systemadministratorens

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration

TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration [Type text] Indhold 1. Introduktion... 3 2. Aftaleoversigten... 4 2.1 Opsætning af aftaleforhold...4 2.1.1 Kategori...5 2.1.2 Leverandørkontakt...5 2.1.3 Gebyrer...5

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012

NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012 NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012 1 2 INDEX Login 3 Din profil 4 Interesseområder 5 Seneste indkøb 6 Favoritliste 7 Mest købte 8 Fakturaer 9 Fakturaadresse

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Opsætningsworkshop Indkøb

Opsætningsworkshop Indkøb Opsætningsworkshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb september 2016 1 AGENDA 1. Velkommen 2. Indkøb i IndFak - Overblik 3. Gennemgang af opsætning Brugere/roller og prokura Leverings- og faktureringsadresser

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

TRICOMMERCE BRUGERMANUAL ADMINISTRATION FORSIDE. [Type text]

TRICOMMERCE BRUGERMANUAL ADMINISTRATION FORSIDE. [Type text] TRICOMMERCE BRUGERMANUAL ADMINISTRATION FORSIDE [Type text] Indhold 1. Introduktion... 3 2. Valg af organisation... 4 3. Administration af organisationer... 5 3.1. Stamoplysninger...5 3.2. Nummerserier...6

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Bilag: Ny udvikling på bilag

Bilag: Ny udvikling på bilag Bilag: Ny udvikling på bilag Indhold Kommentar / Historik sektionen... 3 Nye visningsmuligheder... 3 Bilagsindbakke og FBL1N og ZMIR6... 4 Nye regler for forfaldssymbolerne... 4 Udgiftsbilag... 5 Justering

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bestil varer via fritekst-bestillinger

Bestil varer via fritekst-bestillinger Bestil varer via fritekst-bestillinger Hvad Kommentar Tast Bestil varer som fritekstbestillinger Når du vil købe varer, som ikke findes på markedspladsen (enten via i et punchout eller i et varekatalog),

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Rekvirent Varemodtagelse på faktura Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Version 1 1 Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin Katalog...

Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin Katalog... Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin 1... 7 Katalog... 7 Søgning efter varer... 8 Udvidet søgning... 9 Udvidet søgning:...

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse IndFak Indkøber Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag IndFak Fælles indkøbs

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller er Søg indkøbsordrer Hvad Kommentar Tast Søgning på /ordre Du kan altid søge i systemet på de er, du eller din gruppe har lavet. Du kan også altid se, hvilken status

Læs mere

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012. Danmarks Tekniske Universitet

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012. Danmarks Tekniske Universitet DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej 1 Bygning 101A 2800 Kgs. Lyngby Direkte telefon: 51

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere