KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin Pihl Isafjordsgade København S v/advokat Jens Grønkjær Sjølander Pihl Parternes påstande: Klagerens påstande Principalt: Indklagede tilpligtes vederlagsfrit at overdrage domænenavnet smyks.dk til klageren. Subsidiært: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet smyks.dk til klageren mod betaling af sædvanligt registreringsgebyr eller lignende godtgørelse. Mere subsidiært: Indklagede tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at registrere, anvende og opretholde registreringen af domænenavnet smyks.dk og tilpligtes dermed at søge registreringen af domænenavnet slettet fra DK Hostmaster A/S database over domænenavne. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 17. november 2009 (modtaget den 17. december 2009) med 12 bilag (bilag 1-12), svarskrift af 25. januar 2010 med 10 bilag (bilag A-J), replik af 5. marts 2010 med 15 bilag (bilag 13-27) samt duplik af 20. april 2010 med tre bilag (bilag K-M). Registreringsdato: Domænenavnet smyks.dk er registreret den 18. november

2 Sagsfremstilling: Det er oplyst i klageskriftet, at klageren siden marts 2004 har udbudt smykker og smykkedele til salg, som markedsføres via klagerens hjemmeside Domænenavnet smyk.dk er registreret af klageren den 11. marts 2004, jf. bilag 4. Som bilag 2 er fremlagt en udskrift fra klagerens hjemmeside Ved opslag herpå den 8. august 2010 har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har konstateret, at det på siden VILKÅR er anført, at returvarer skal sendes til CN Trading/smyk.dk, Kenny Drews Vej 55, 4., 2450 København SV. Som bilag E er fremlagt en udskrift af 25. januar 2010 fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden Christina Nielsen Trading, som er registreret med startdato den 7. juli 2009 og med adressen Kenny Drews Vej 85, 1. tv., 2450 København SV. Sekretariatet har konstateret, at denne virksomhed nu er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet CN Trading v/christina Holm Nielsen og med adressen Kenny Drews Vej 55, 2450 København SV. Indklagedes virksomhed er beskrevet således i svarskriftet: Indklagede, virksomheden Smyks.dk, udbyder, dels via hjemmesiden på dels gennem tre butikker beliggende i København S, København Ø og Odense, smykkedele, herunder 2

3 perler, smykkesten og andre smykkedele, smykkerelaterede hobbyartikler og smykkekurser, jf. bilag A. Virksomhedens koncept retter sig mod kunder, der fremstiller egne smykker samt, som grossist, mod smykkevirksomheder. Smyks.dk forhandler således ikke færdige smykker, dog udstilles smykker lavet af Smyks.dk s ansatte i butikkerne til inspiration for kunderne, ligesom kunderne også kan få hjælp til at få lavet eller repareret smykker. Indklagedes virksomhed Smyks.dk blev etableret og den første butik i København åbnet i efteråret 2006 i forbindelse med at indklagede overtog et større parti perler og smykkedele fra ejeren af virksomheden Bornpearls. Indklagede har registreret virksomheden Smyks.dk under samme CVRnummer som indklagedes tidligere virksomhed Digitoy Interactive, der udviklede 3D-grafik til bl.a. computerspil. Sidstnævnte virksomhed blev etableret den 1. marts Smyks.dk er registreret i CVR-registret under branchekode (Detailhandel med spil og legetøj), jf. bilag B. Med baggrund i virksomhedens produkter og koncept, og i forvisning om, at virksomheden i væsentlig grad skulle baseres på e-handel valgte indklagede, som naturligt led i sin markedsføringsstrategi, at anvende smyks.dk både som virksomhedsnavn og domænenavn. [...] Indklagede har siden etableringen anvendt virksomhedsnavnet Smyks.dk på butiksfacade og i markedsføringsmateriale. Hjemmesiden og netbutikken på domænet har ligeledes siden etableringen været en væsentlig og aktiv del af markedsføring og salg overfor kunder i hele landet, herunder opbygning af en omfattende netbutik samt oprettelse og brug [af] adresser for virksomheden og virksomhedens medarbejdere, der nu består af 3 fuldtids- og 4 deltidsmedarbejdere. Det omtalte bilag A indeholder kontaktoplysninger m.v. på indklagedes tre butikker samt tre billeder af indklagedes produktsortiment. Det omtalte bilag B indeholder en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister af 25. januar 2010 vedrørende enkeltmandsvirksomheden Smyks.dk, som er registreret med startdato den 1. marts 2003 og med den oven for omtalte branchekode. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: I den forbindelse bemærkes det, selvom Indklagedes selskab står registreret i det centrale virksomhedsregister fra den 1. marts 2003, så hed Indklagedes selskab indtil den 18. april 2007 Digitoy Interactive. Dette er oplyst telefonisk af kontorfuldmægtig Tove Dyppel fra Center for CVR Registrering. Indklagede har således ikke registreret virksomhedsnavnet smyks.dk inden Klager registrerede og benyttede domænet smyk.dk. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: Det er korrekt, at ændringen af virksomhedens navn til Smyks.dk i det centrale virksomhedsregister først skete primo Indklagede har dog siden etableringen i efteråret 2006 drevet virksomheden under navnet Smyks.dk, herunder gennem det identiske domænenavn og som virksomhedsnavn. Til dokumentation for etablering af webshop på fremlægges korrespondance med udbyderen af webshop-løsningen, Way 2 Web, og oprettelse af indløsningsaftale med PBS, bilag M, idet det bemærkes, at salg af varer skete pr. telefon indtil betalingsfunktionaliteten var endelig på plads i december

4 Det omtalte bilag M indeholder udskrifter af en korrespondance fra den 19. november 2006 mellem indklagede og Way 2 Web Support vedrørende indklagedes etablering af en internetbutik, samt en korrespondance fra medio december 2006 mellem indklagede og PBS A/S vedrørende indklagedes ansøgning til PBS om oprettelse af en indløsningsaftale for dankort og udenlandske kreditkort til indklagedes internetbutik. Ud over det omtvistede domænenavn har indklagede den 20. november 2006 registreret domænenavnet smyx.dk, jf. bilag C, ligesom indklagede den 16. august 2007 har registreret domænenavnet smyks.com, jf. bilag D. Opslag på disse domænenavne viderestilles til Som bilag 3 er fremlagt nogle udskrifter fra indklagedes hjemmeside Ved opslag herpå den 17. december 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: Om baggrunden for valget af navnet smyks.dk har indklagede oplyst følgende i svarskriftet: Indklagedes virksomheds- og domænenavn, Smyks.dk, er afledt af det generiske ord smykke, men er tænkt som en anglificering heraf ved tilføjelse af bogstavet s (engelsk pluralis). Dette dels for at afspejle, at der forhandles et utal af smykkedele, dels for at gøre navnet fonetisk interessant og fængende. 4

5 Indklagede gennemførte inden registrering af domænenavnet smyks.dk undersøgelse af diverse registre, herunder varemærke- og domænenavnsregistre. Domænenavnet smyks.dk er således valgt af indklagede i god tro og med henblik på en effektiv og målrettet markedsføring overfor den relevante kundekreds. Klageren har bl.a. gjort gældende, at klageren forud for indklagede har stiftet en varemærkeret til betegnelsen Smyk. Klageren har herved for det første henvist til dansk varemærkeregistrering VR , hvorved klageren har fået registreret følgende figurmærke som varemærke på grundlag af en ansøgning indgivet den 13. juli 2007, jf. bilag 5: Dette figurmærke er registreret for håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner (klasse 8), ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter (klasse 14) samt for malerier (billeder); tegninger (klasse 16). Ud over denne varemærkeregistrering har klageren henvist til, at klageren siden marts 2004 har anvendt navnet og ordmærket smyk.dk som varemærke for salg af smykker m.v., og at klageren herved har stiftet en varemærkeret til denne betegnelse ved ibrugtagning. Indklagede har heroverfor bestridt, at betegnelsen Smyk har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke. Indklagede har bl.a. anført følgende herom i sit svarskrift: Ved vurderingen skal der alene lægges vægt på domænenavnets hovedbestanddel, smyk, da top level domæne betegnelser i domænenavne, her.dk, ikke bidrager til særpræg efter Patent- og Varemærkestyrelsens faste praksis. Hovedbestanddelen smyk er naturligt afledt af det generiske ord smykke og er imperativ (bydeform) af det refleksive verbum at smykke (sig). Desuden relaterer smyk sig til smykkeskrin og smykkesten, jf. i det hele Dansk Sprognævn bilag F. Domænenavnets generiske karakter understøttes af at søgning på smyk på søgemaskinen Google præsenterer mere end søgeresultater, herunder resultater, der netop omfatter ovennævnte brug af ordet, jf. bilag G. Bilag F indeholder en udskrift fra hjemmesiden af en søgning på søgeteksten smyk fra begyndelsen af ordet, som giver følgende fire resultater: 1. smykke sb., -t, -r. 2. smykke vb., -ede. smykkeskrin, sb., -et, smykkeskrin, bf. pl. ene. smykkesten sb., -en, -e el. smykkesten, bf. pl. smykkestenene. Det fremgår af bilag G, at den omtalte Google-søgning på betegnelsen smyk gav ca søgeresultater. Udskriften indeholder de første 20 søgeresultater, hvoraf mange vedrører omtale af smykker o. lign. 5

6 Klageren har fremhævet i sin replik, at ingen af de ovenfor gengivne søgeresultater fra Retskrivningsordbogen er identiske med betegnelsen smyk, og at ordet smyk heller ikke fremkommer ved en søgning herpå i Bilag 19 indeholder en udskrift af en sådan søgning, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Fandt ikke præcist ordet smyk Systemet har forsøgt at finde nogle ord, der ligner: Den Danske Netordbog 1. smykke 2. smuk [...] Hertil har indklagede bl.a. anført i sin duplik, at det afgørende er, at ordet smyk naturligt associeres med smykke og relaterede betegnelser, hvilket er dokumenteret ved bilag F. Indklagede har herved desuden bl.a. anført følgende: Den af klager fremlagte udskrift af en søgning på ordet smyk på udgør ikke et relevant argument mod det ovenfor anførte, idet det bemærkes, at Ordbogen.com hovedsagligt er et værktøj til oversættelse og ikke er en anerkendt kilde for nudansk retskrivning. Den Danske Netordbog, som søgningen er foretaget i, jf. bilag 19, er udarbejdet af Center for Leksikografi ved Handelshøjskolen i Århus. Der skal desuden henvises til, at der er et større antal virksomhedsnavne, der indeholder smyk, herunder Smyk dig smuk og Smyk dit hjem, jf. bilag K, hvilket også på et tidligt tidspunkt har stået klager helt klart, idet denne i forbindelse med ansøgningen for figurmærket smyk.dk i Patentog Varemærkestyrelsens søgerapport fik oplyst, at der blandt andet fandtes en ældre registrering af virksomhedsnavnet smykk.dk, jf. bilag I, som også er et registreret domænenavn. Det omtalte bilag K indeholder en udskrift fra hjemmesiden der viser resultaterne af en søgning i Det Centrale Virksomhedsregister på juridiske enheder med navnet smyk. Det fremgår heraf, at søgningen gav 11 resultater, og at der heriblandt er flere, der i deres virksomhedsnavn havde optaget betegnelsen Smyk dig smuk, mens de øvrige juridiske enheder er registreret under navne som bl.a. SMYK-BIKS/ [personnavn], SMYK DIT HJEM v/[personnavn] og Smyk Direct v/[personnavn]. Det omtalte bilag I indeholder en kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 3. september 2007 til klageren, som angår styrelsens undersøgelse af klagerens ovenfor omtalte varemærkeansøgning. Brevet er vedlagt styrelsens søgningsrapport, hvori bl.a. anføres følgende: Vi har ved undersøgelsen af Deres mærke fundet følgende rettigheder: Virksomhedsnavne: Personnavne: Smykk.dk v/kirsten Kristiansen registreringsnummer , branche (formgivning og industrielt design) Ifølge Danmarks Statistik er der 6 bærer af efternavnet Smyk 6

7 Klageren har desuden gjort gældende, at betegnelsen Smyk (smyk.dk) har opnået særpræg som følge af indarbejdelse. Til støtte herfor har klageren fremlagt bilag 6-11 samt bilag 20. Bilag 6 indeholder udskrift af en artikel på Danmarks Radios hjemmeside (www.dr.dk) af 21. marts 2006 med overskriften Blæret, billig bling test af net-smykker, som indeholder følgende omtale af klageren: Er du interesseret i et større udvalg, faldt vi over siden Smyk.dk laver smykker i samme stil som morell-tudse og priserne på de to sider er næsten de samme. Bilag 7 og 8 indeholder en kopi af klagerens halvsides annonce i magasinet Woman fra ultimo november 2006 og i magasinet nova fra primo december Annoncen indeholder bl.a. klagerens varemærkeregistrerede figurmærke, som er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor, samt en henvisning til hjemmesiden Bilag 9 og 10 indeholder kopier af lignende annoncer, der ifølge det oplyste er fra magasinet IN i februar 2007 og maj 2007, mens bilag 11 indeholder en artikel af 3. august 2004 fra hjemmesiden som indeholder en omtale af klagerens hjemmeside der omtales som nyåbnet. Bilag 20 indeholder en udskrift dateret den 4. marts 2010 fra Maillist Manager, hvoraf det bl.a. fremgår, at der er oprettet 4 maillister med i alt tilmeldte adresser. Klageren har anført, at dette bilag viser, at klagerens nyhedsbrev modtages af kunder. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Det for sagen relevante tidspunkt for vurderingen af, hvorvidt klager måtte have opnået en beskyttet eneret til smyk.dk, herunder en varemærkeret, er tidspunktet for indklagedes domænenavnsregistrering af virksomheds- og domænenavnet smyks.dk den 18. november Klagers eventuelle registrerings- og markedsføringstiltag efter dette tidspunkt er således ikke relevante i forhold til den konkrete vurdering. [...] Det skal hertil bemærkes, at bilagene 7-10 alle vedrører perioden efter indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet smyks.dk. Klagers domænenavn er desuden her alene brugt som figurmærke (logo). Bilag 6 er dateret 21. marts 2006 og indeholder alene en kort henvisning til smyk.dk. Henvisningen er, efter indklagedes opfattelse ikke dokumentation for, at smyk.dk har optrådt i et program på DR som ellers påstået af klager. Bilag 11 er dateret 3. august 2004 og består af en kort omtale af klagers virksomhed på en underside på domænet oestrogen.dk. Den fremlagte dokumentation er ikke tilstrækkelig til at dokumentere indarbejdelse, særligt ikke henset til domænenavnets generiske karakter. I sin duplik har indklagede bl.a. anført, at det ovennævnte bilag 20 er dateret den 4. marts 2010 og derfor heller ikke udgør relevant dokumentation for indarbejdelse af betegnelsen smyk.dk for klageren forud for indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet smyks.dk den 18. november

8 Klageren har anført, at begge parter udbyder både smykker og smykkedele. Hertil har indklagede i svarskriftet bl.a. henvist til, at indklagedes virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret med branchekode (detailhandel med spil og legetøj), jf. bilag B. Indklagede har desuden bl.a. anført følgende i svarskriftet: Herudover henset til de væsentlige forskelle i varesortiment, virksomhedernes koncept, design, opbygning og farvevalg på hjemmeside og logo, jf. bilag H, samt målgruppe foreligger der ingen direkte konkurrencerelation mellem klager og indklagede eller relevante sammenfald eller forvekslingsrisiko mellem smyk.dk og smyks.dk. Det omtalte bilag H indeholder en kopi af indklagedes logo, der også findes på indklagedes hjemmeside, som er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor. Af denne hjemmeside fremgår det bl.a., at indklagede markedsfører smykkedele og perler. I replikken har klageren anført, at indklagedes brancheregistrering i Det Centrale Virksomhedsregister på ingen måde afspejler realiteten, idet både klageren og indklagede udbyder smykker og smykkedele til salg, og begge parter tidligere har udbudt identiske øreringe og lignende. Klageren har herved henvist til bilag 13-16, som indeholder udaterede udskrifter af parternes respektive hjemmesider. Det fremgår af disse bilag, at begge parter på deres respektive hjemmesider har udbudt øreringe, armbånd og forskellige forgyldte dekorative smykkedele. I bilagenes gengivelse fremstår de pågældende øreringe med et vist udseendemæssigt sammenfald, uden dog at fremstå som værende identiske, mens der mellem de øvrige produkter er noget større forskelle. Derudover har klageren bl.a. anført følgende: Af det tidligere fremlagte bilag 3 fremgår det endvidere, at Indklagede forhandler færdige øreringe under overskriften diverse. A[t] disse siden er blevet fjernet fra Indklagedes hjemmeside er ikke en undskyldende omstændighed. Som bilag 17 vedlægges nuværende version af udskrift fra åbningssiden hvorfra linket færdige øreringe er fjernet. Det omtalte bilag 3 indeholder en udskrift dateret den 10. november 2009 af hjemmesiden hvoraf det bl.a. fremgår, at der under overskriften DIVERSE findes et link med teksten Færdig øreringe, samt at der bl.a. udbydes 2 stk. Ørebøjle og 1 par, ørekroge [...]. Det omtalte bilag 17 indeholder en række udskrifter, der er daterede den 5. marts 2010, af indklagedes hjemmeside, hvoraf det bl.a. fremgår, at der ikke længere er noget link med navnet færdig(e) øreringe på indklagedes hjemmeside. Klageren har desuden henvist til, at klageren også ligesom indklagede udbyder smykkedele, og har herved henvist til bilag 18, som indeholder en 13 sider lang udskrift fra klagerens hjemmeside med i alt 99 forskellige produkter under overskriften STEN & PERLER. Udskriften er dateret den 5. marts Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i duplikken: Det skal i den forbindelse [...] bemærkes, at indklagede i en kort periode frem til omkring julen 2009 udbød et mindre antal øreringe (ørehængere) i en række simple dessiner til salg på 8

9 indklagedes hjemmeside. Disse øreringe var lavet af indklagedes ansatte til vejledning og inspiration i forbindelse med de smykkekurser, indklagede afholder. Øreringene blev ikke på nogen måde fremhævet på hjemmesiden, men var placeret under punktet Diverse sammen med smykkestativer, indpakning, værktøj, lim og andet tilbehør, jf. bilag 3. Øreringene blev fjernet fra hjemmesiden, da disse var udsolgt. Indklagede har ikke i øvrigt solgt færdiglavede smykker på hjemmesiden. Klager har efter indklagedes oplysninger kun i meget begrænset omfang udbudt smykkedele siden etableringen af klagers virksomhed. I den af klager fremlagte dokumentation for indarbejdelse af kendetegnet smyk.dk fremgår det tydeligt, at klagers markedsføring udelukkende vedrører færdige smykker, jf. bilag Alene bilag 11, som er en kort omtale fra en underside på webstedet oestrogen.dk, nævner salg fra smyk.dk af sten og perler til kundernes egen produktion. Dette understøttes af den omstændighed, at den påberåbte varemærkeregistrering af figurmærket smyk.dk omfatter smykker i klasse 14, men ikke detailhandel med smykker og smykkedele, der jo klassificeres i klasse 35. Det er særligt interessant, at netop vareklasse 35 ikke er omfattet af klagers varemærkeregistrering, da klager ifølge telefonnotat af 24. september 2007 er blevet oplyst om indholdet af denne vareklasse i forbindelse med registreringen af smyk.dk som figurmærke, jf. bilag L, og alligevel har valgt ikke at lade figurmærket registrere i klasse 35. Det er således indklagedes klare opfattelse, at klager ved senere udvidelse af sit varesortiment til i væsentlig grad, at omfatte smykkedele har tilnærmet sig indklagedes varesortiment, hvilket klager nu bruger som argumentation for, at der er varelighed mellem klagers og indklagedes produkter og varesortiment. Dette findes ikke rimeligt og bør ikke komme indklagede til skade. Det omtalte bilag L indeholder en udskrift af Patent- og Varemærkestyrelsens telefonnotat af 24. september 2007 i styrelsens sag om registrering af det figurmærke, der er gengivet ovenfor i sagsfremstillingen, og som nu er registreret som dansk varemærkeregistrering VR I dette notat anføres bl.a. følgende: Talt med: [...] Christina Holm Nielsen Endelig talte vi om forskellen detailhandel i klasse 35 og det at sælge egne varer. Klageren har herudover anført, at klagerens og indklagedes virksomheder i flere tilfælde er blevet forvekslet af kunder. Klageren har til belysning heraf fremlagt udskrifter af forskellige henvendelser, som alle er sendt til klageren, jf. bilag 12. I en af 18. juni 2009 skriver en kunde således bl.a. følgende som svar på klagerens bekræftelse af kundens køb af et gavekort: Hej Jeg har købt et gavekort til en kollega på kr. 300,00, men har fået at vide, at jeg skulle have brugt smyks.dk og ikke smyk.dk. Jeg vil rigtig gerne annullere denne ordre. Jeg har betalt med visa kort, Kan I hjælp[e]? [...] I en af 16. december 2008 skriver en anden kunde følgende: 9

10 Hej Smyks. Jeg har lige købt to øreringsstativer på Jeres hjemmeside og krydset af at jeg vil hente dem i butikken. Kan jeg bare komme når som helst (i åbningstiden)? [...] Hertil har klageren bemærket, at klageren ikke i modsætning til indklagede har nogen fysisk butik. I en henvendelse af 12. maj 2009 skriver en kunde følgende: Emne: Hendes Verden Besked: Jeg har i Hendes Verden set, at man hos jer kan købe glasperler, men kan ikke finde dem på jeres hjemmeside?? [...] I en henvendelse af 24. december 2008 skriver en kunde følgende: Emne: Ang. åbningstider. Besked: Har jeres fysisk butik åben imellem jul og n[y]tår? Hvis ja hvornår? [...] Om disse henvendelser i bilag 12 har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Klager påstår at have modtaget adskillige henvendelser fra kunder, der har forvekslet indklagedes domænenavn med klagers domænenavn, til skade for klager, jf. klagers bilag 12. På trods heraf har klager alene fremlagt dokumentation for to egentlige forvekslinger, idet mail af 18. juni 2009, efter indklagedes opfattelse, ikke beror på en egentlig forveksling af domænenavnene smyk.dk og smyks.dk, at mail af 14. maj 2009 ikke udgør tilstrækkelig dokumentation for at mailen reelt vedrører forveksling af klager og indklagedes domænenavne og at mail af 12. maj 2009 ikke kan anses som dokumentation for en forveksling, da klager ifølge klagers hjemmeside også forhandler glasperler. Klager har således ikke dokumenteret forveksling i en sådan grad, at det kan konkluderes, at der er en reel forvekslingsrisiko mellem smyk.dk og smyks.dk. Indklagede er ikke bekendt med tilsvarende forvekslinger. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: Bilag 12 dokumenterer faktisk forveksling. Udover de i bilag 12 fremlagte mails har Klager også modtaget adskillige telefoniske henvendelser fra kunder, der forveksler Klager og Indklagedes virksomhed. I den forbindelse bemærkes det, at Klager ikke skal kunne påvise, at der er sket faktisk forveksling, selvom Klager netop har gjort dette, jf. bilag 12. Risiko for forveksling er tilstrækkelig til, at klagen kan tages til følge. Den faktiske forveksling tydeliggør blot forholdet. Bilag 12 understreger herved, at der reelt sker forveksling og at Klager og Indklagede henvender sig til den samme målgruppe. Der er derfor sammenfald mellem Klager og Indklagedes varer og tjenesteydelser og mellem Klagers og Indklagedes kundesegment. [...] Indklagede har desuden bl.a. anført følgende i svarskriftet: 10

11 Indklagede har investeret betydelige ressourcer i opbygningen af virksomheden Smyks.dk og denne værdi er på grund af den væsentlige andel af e-handel særligt knyttet til domænenavnet smyks.dk. Klager vil, hvis klager gives medhold i sagen, med ét overtage hele den goodwill og kundebase, som Smyks.dk gennem mere end 3 år har opbygget gennem domænenavnet smyks.dk. Der henvises til omtale, herunder indslag fra TV2 ( Go morgen Danmark ) af 10. marts 2009, af indklagedes virksomhed, jf. bilag J. [...] Dette skal ses i sammenhæng med, at klager først 3 år efter indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet smyks.dk gør sit krav gældende uanset, at indklagede ikke kan have været uvidende om indklagedes brug af Smyks.dk som virksomheds- og domænenavn og i øvrigt længe har været bekendt med direkte konkurrerende virksomheder, eksempelvis smykk.dk Det omtalte bilag J indeholder en udskrift fra indklagedes hjemmeside der indeholder artikler m.v. fra henholdsvis Bryggebladet den 11. april 2007, Livsstilsmagasinet C est fra oktober 2008, Østerbro Lokalavis den 4. februar 2009 samt Go Morgen Danmark den 10. marts Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: Klager blev først bekendt med Indklagedes virksomhed i forbindelse med at adskillige kunder i slutningen af 2008, som det fremgår af bilag 12, henvendte sig til Klager i den tro, at de henvendte sig til indklagede. Efter at Klager blev bekendt med indklagedes forvekslelige domæne henvendte Klager sig til Indklagede i brev af 29. september 2009, som fremlægges som bilag 27. Klager har således reageret inden for rimelig tid efter at være blevet bekendt med Indklagedes virksomhed og domæne. Det omtalte bilag 27 indeholder kopi af et brev af 29. september 2009 fra klagerens advokat til indklagede, hvori klagerens advokat kræver domænenavnet smyks.dk overdraget vederlagsfrit til klageren med henvisning til, at indklagedes brug heraf indebærer en overtrædelse af klagerens rettigheder efter internetdomænelovens 12, markedsføringslovens 18 samt varemærkelovens 4. I replikken har klageren oplyst, at klageren bl.a. har registreret følgende øvrige domænenavne under internetdomænet.dk: smykdk.dk (registreret den 14. maj 2007, jf. bilag 21) smyck.dk (registreret den 14. maj 2007, jf. bilag 22) smyke.dk (registreret den 15. maj 2007, jf. bilag 25) smykshop.dk (registreret den 22. maj 2007, jf. bilag 24) smøk.dk (registreret den 22. januar 2008, jf. bilag 26) smy.dk (registreret den 7. juli 2008, jf. bilag 23) Klageren har desuden oplyst, at klageren bl.a. har registreret følgende øvrige domænenavne: smyk.se smyk.nu 11

12 smyk.biz Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i duplikken: Domænenavnene er alle registreret i perioden 14. maj 2007 til 7. juli 2008, heraf de fire første.dk domænenavne medio maj Henset til karakteren og omfanget af registreringerne må klager have haft kendskab til indklagedes virksomhed og/eller andre virksomheder med lignende domænenavne, herunder smykk.dk, allerede i foråret 2007 og ikke som påstået af klager først i slutningen af Klager har således ikke gjort indsigelse mod indklagede før omkring 2½-3 år efter kendskabet til indklagedes virksomhed. Sekretariatet har konstateret, at der i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) er arkiveret en række hjemmesider på adressen fra perioden 12. august 2004 til 17. juni 2008, der vedrører salg af smykker. Sekretariatet har taget følgende kopi af den side, der er arkiveret den 12. august 2004: Lignende hjemmesider er arkiveret løbende i 2004 og Det fremgår ikke klart af disse arkiverede sider, hvem der har udbudt de pågældende smykker til salg. Sekretariatet har taget følgende kopi af den side, der er arkiveret den 26. oktober 2006: 12

13 I Internet Archive Wayback Machine er der endvidere arkiveret en række hjemmesider på adressen fra perioden 21. maj 2007 til 5. april 2008, der vedrører indklagedes virksomhed. Sekretariatet har taget følgende kopi af den hjemmeside, der er arkiveret den 21. maj 2007: 13

14 Ved en søgning i Google den 11. august 2010 på ordet smyk blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte de 7 omtale af klageren, mens de resterende 43 søgeresultater især vedrørte brug af ordet smyk i forbindelse med omtale af smykker. Ingen af disse søgeresultater vedrørte omtale af indklagede. Blandt de sidstnævnte 43 søgeresultater var der flere henvisninger til omtale af designkonkurrencen SMYK 2006, som blev arrangeret af Guldsmedebranchen og vedrørte smykkedesign. Konkurrencen er bl.a. omtalt på hjemmesiden Blandt de 43 søgeresultater var der også flere henvisninger til Foreningen Smyk 2000, som har en hjemmeside på adressen hvoraf sekretariatet den 11. august 2010 har taget følgende kopi: 14

15 Sekretariatet har konstateret, at Foreningen SMYK 2000 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med startdato den 1. februar Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren registrerede domænenavnet smyk.dk den 11. marts 2004, at klageren er indehaver af en varemærkeret til betegnelsen smyk.dk, at klageren er beskyttet imod, at andre erhvervsmæssigt gør brug af forretningskendetegn, som er forvekslelige med varemærket smyk.dk, når tegnene benyttes for salg af smykker m.v., jf. varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, at indklagede registrerede domænenavnet smyks.dk den 28. april 2006, at indklagede anvender forretningskendetegnet smyks.dk erhvervsmæssigt og for de samme og lignende varer og tjenesteydelser som klagerens varemærke smyk.dk, at domænenavnet smyks.dk er forveksleligt med klagerens varemærke og forretningskendetegn smyk.dk, at klageren derfor kan forbyde indklagedes brug af betegnelsen smyks.dk, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens 18, 15

16 at indklagedes registrering af domænenavnet smyks.dk afskærer klageren fra at drage nytte af en for klager betydelig markedsføringsmulighed, fordi klagers kunder ved fejltastning ledes hen til indklagedes hjemmeside i stedet for klagerens hjemmeside, og at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet smyk.dk er generisk, deskriptivt og naturligt afledt af det generiske ord smykke, hvorfor det ikke har særpræg, at de domænenavne, som klageren i øvrigt har registreret, herunder særligt smyke.dk og smykshop.dk, indikerer, at klageren bevidst har valgt domænenavnet smyk.dk, fordi dette naturligt associeres med den generiske og deskriptive betegnelse smykke, at klageren hverken ved registrering eller på anden måde har opnået en eneret til domænenavnet smyk.dk og variationer heraf, herunder opnået en registreret eller indarbejdet varemærkeret til betegnelsen smyk.dk, hvilket i særdeleshed gælder inden indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet smyks.dk, at det for sagen relevante tidspunkt for vurderingen af, hvorvidt klageren måtte have opnået en beskyttet eneret til betegnelsen smyk.dk, herunder en varemærkeret, er tidspunktet for indklagedes domænenavnsregistrering af virksomheds- og domænenavnet smyks.dk den 18. november 2006, at den af klageren fremlagte varemærkeregistrering først er registreret den 3. december 2007 og i øvrigt kun omfatter et figurmærke, at indklagede ikke udbyder varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der udbydes af klageren, hvorfor der ikke består nogen direkte konkurrencerelation mellem parterne, at indklagede således siden registreringen af domænenavnet smyks.dk har anvendt dette domænenavn i forbindelse med indklagedes virksomhed, der udbyder smykkedele og smykkekurser, at indklagede derfor ikke anvender domænenavnet smyks.dk på en måde, der kan skabe forveksling med domænenavnet smyk.dk, at indklagede derfor ikke har overtrådt varemærke- eller markedsføringsloven, at indklagede har foretaget alle relevante undersøgelser inden registrering og ibrugtagning af virksomheds- og domænenavnet smyks.dk og dermed er i god tro, at indklagede derfor ikke har overtrådt god domænenavnsskik, at klageren på trods af at have valgt et generisk og deskriptivt domænenavn ikke rettidigt har foretaget nogen form for sikring af retten hertil, herunder registrering af lignende domænenavne, at klageren henset til den generiske og deskriptive karakter af domænenavnet smyk.dk må bære risikoen for, at andre erhvervsdrivende registrerer og tager lignende domænenavne i brug, jf. bl.a. klagenævnets sag j.nr (stovsugerposer.dk), at klageren har udvist passivitet, idet klageren først mere end tre år efter indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet smyks.dk gør indsigelse mod registreringen heraf, at klageren, hvis denne får medhold i klagen, med ét vil overtage hele den goodwill og kundebase, som indklagede gennem mere end tre år har opbygget omkring domænenavnet smyks.dk, ligesom indklagede tvinges til at ændre sit virksomhedsnavn og genopbygge kundernes kendskab til indklagede under et nyt navn, hvilket vil påføre indklagede betydelige omkostninger, særligt henset til at indklagede er indehaver af tre butikker, og 16

17 at en sådan afgørelse desuden vil have præcedens i forhold til registranterne af domænenavnene smykk.dk, smkyz.dk og smyk-butik.dk, hvoraf flere er registrerede virksomhedsnavne. Nævnets bemærkninger: Betegnelsen smyk består af et almindeligt dansk ord, nemlig bydeformen af udsagnsordet (at) smykke, og betegnelsen er endvidere egnet til at associere til noget, som har med smykker at gøre. Sekretariatets undersøgelser viser da også, at betegnelsen smyk på internettet i meget høj grad forbindes med netop smykker. Klagenævnet finder derfor, at betegnelsen Smyk må anses for at være uden det fornødne særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, der består i udbud af smykker og smykkedele, jf. (princippet i) varemærkelovens 3 og 13. Vil klageren påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen Smyk over for indklagede, må klageren derfor godtgøre, at klageren forud for det tidspunkt, hvor indklagede påbegyndte sin brug af betegnelsen Smyks, har indarbejdet betegnelsen Smyk som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt at godtgøre, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Nævnet finder, at klageren på det foreliggende grundlag ikke har godtgjort at have opnået en særlig kendetegnsret til betegnelsen Smyk. Klagerens registrering af navnet Smyk.dk som virksomhedsnavn har ikke i sig selv betydning i denne forbindelse. Klagerens danske varemærkeregistrering VR , som består af en figurlig udformning af smyk.dk, kan på grund af det manglende særpræg for betegnelsen smyk heller ikke i sig selv give klageren nogen eneret til denne betegnelse. Klagenævnet finder derfor ikke grundlag for at fastslå, at indklagede har handlet i strid med varemærkeloven eller markedsføringsloven. Selv om klageren ikke har eneret til at gøre brug af betegnelsen Smyk, forudsætter indklagedes anvendelse af domænenavnet smyks.dk overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen Smyk løber klageren den risiko, at denne betegnelse der som nævnt må anses for at være beskrivende for klagerens produkter eller lignende betegnelser også anvendes af andre erhvervsdrivende, som driver virksomhed med markedsføring og salg af smykker og lignende produkter. Indklagede har erhvervet domænenavnet smyks.dk til brug for sin virksomhed, der bl.a. udbyder smykkedele og smykkekurser, og indklagede anvender ikke betegnelsen på en sådan måde, at der f.eks. gives indtryk af, at der er en forbindelse mellem klageren og indklagede, eller at indklagede er den eneste, der udbyder smykker og smykkedele på internettet. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet fremstår dermed ikke som værende i strid med god domænenavnsskik, og der er heller ikke i øvrigt under sagen fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet smyks.dk skulle være retsstridig i forhold til klageren. Nævnet træffer herefter følgende 17

18 A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Christina Nielsen, medhold i, at indklagede, Smyks.dk v/martin Pihl, skal overdrage domænenavnet smyks.dk til klageren, eller i, at domænenavnet smyks.dk skal slettes. Dato: 9. september 2010 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 18

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1539 Klager: Storkereden Lundtoftevej 233A 2800 Lyngby Indklagede: Storkereden Catering Bomosevej 39 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1113-1115 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: Internet Danmark ApS Vestergade 14,3 1456 København K v/advokat B. Fabech-Larsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0082 Klager: kompatibel ink Ravnsborg Tværgade 4B, 1. th. 2200 København N Indklagede: KP INVEST IVS V Strandgade 26 6950 Ringkøbing Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0213 Klager: Bullerup Begravelsesforretning Fjordvej 83 5330 Munkebo Indklagede: Bedemand-fyn.dk Malervænget 2 5560 Aarup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1435

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1435 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1435 Klager: Smartguy A/S Bødkervej 5 4450 Jyderup v/advokat Steen Marslew Indklagede: Smartkidz.dk v/helle Lysdahl Østerløkken 36 8381 Tilst v/advokat Nis Peter Dall

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0099 Klager: Curago A/S Lyskær 9 2730 Herlev v/advokat Andreas Brasch-Thomsen Indklagede: Marcussen Consolidated v/thomas Christanta Marcussen Humlevej 20 8543 Hornslet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1604 Klager: Bodyrepair I/S Ro's Torv, 1. sal, butik 49 Københavnsvej 29 4000 Roskilde Indklagede: Body Repair v/ Shirley Nicole Lausen Norgesvej 10b 6100 Haderslev v/advokat Stephan Ravn Berg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0005 Klager: Mathias Kolringen Christiansrovej 2, 1. sal 2930 Klampenborg Indklagede: Jørn Andersen Caroline Amalie Vej 25 2800 Kongens Lyngby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere