KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin Pihl Isafjordsgade København S v/advokat Jens Grønkjær Sjølander Pihl Parternes påstande: Klagerens påstande Principalt: Indklagede tilpligtes vederlagsfrit at overdrage domænenavnet smyks.dk til klageren. Subsidiært: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet smyks.dk til klageren mod betaling af sædvanligt registreringsgebyr eller lignende godtgørelse. Mere subsidiært: Indklagede tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at registrere, anvende og opretholde registreringen af domænenavnet smyks.dk og tilpligtes dermed at søge registreringen af domænenavnet slettet fra DK Hostmaster A/S database over domænenavne. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 17. november 2009 (modtaget den 17. december 2009) med 12 bilag (bilag 1-12), svarskrift af 25. januar 2010 med 10 bilag (bilag A-J), replik af 5. marts 2010 med 15 bilag (bilag 13-27) samt duplik af 20. april 2010 med tre bilag (bilag K-M). Registreringsdato: Domænenavnet smyks.dk er registreret den 18. november

2 Sagsfremstilling: Det er oplyst i klageskriftet, at klageren siden marts 2004 har udbudt smykker og smykkedele til salg, som markedsføres via klagerens hjemmeside Domænenavnet smyk.dk er registreret af klageren den 11. marts 2004, jf. bilag 4. Som bilag 2 er fremlagt en udskrift fra klagerens hjemmeside Ved opslag herpå den 8. august 2010 har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har konstateret, at det på siden VILKÅR er anført, at returvarer skal sendes til CN Trading/smyk.dk, Kenny Drews Vej 55, 4., 2450 København SV. Som bilag E er fremlagt en udskrift af 25. januar 2010 fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden Christina Nielsen Trading, som er registreret med startdato den 7. juli 2009 og med adressen Kenny Drews Vej 85, 1. tv., 2450 København SV. Sekretariatet har konstateret, at denne virksomhed nu er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet CN Trading v/christina Holm Nielsen og med adressen Kenny Drews Vej 55, 2450 København SV. Indklagedes virksomhed er beskrevet således i svarskriftet: Indklagede, virksomheden Smyks.dk, udbyder, dels via hjemmesiden på dels gennem tre butikker beliggende i København S, København Ø og Odense, smykkedele, herunder 2

3 perler, smykkesten og andre smykkedele, smykkerelaterede hobbyartikler og smykkekurser, jf. bilag A. Virksomhedens koncept retter sig mod kunder, der fremstiller egne smykker samt, som grossist, mod smykkevirksomheder. Smyks.dk forhandler således ikke færdige smykker, dog udstilles smykker lavet af Smyks.dk s ansatte i butikkerne til inspiration for kunderne, ligesom kunderne også kan få hjælp til at få lavet eller repareret smykker. Indklagedes virksomhed Smyks.dk blev etableret og den første butik i København åbnet i efteråret 2006 i forbindelse med at indklagede overtog et større parti perler og smykkedele fra ejeren af virksomheden Bornpearls. Indklagede har registreret virksomheden Smyks.dk under samme CVRnummer som indklagedes tidligere virksomhed Digitoy Interactive, der udviklede 3D-grafik til bl.a. computerspil. Sidstnævnte virksomhed blev etableret den 1. marts Smyks.dk er registreret i CVR-registret under branchekode (Detailhandel med spil og legetøj), jf. bilag B. Med baggrund i virksomhedens produkter og koncept, og i forvisning om, at virksomheden i væsentlig grad skulle baseres på e-handel valgte indklagede, som naturligt led i sin markedsføringsstrategi, at anvende smyks.dk både som virksomhedsnavn og domænenavn. [...] Indklagede har siden etableringen anvendt virksomhedsnavnet Smyks.dk på butiksfacade og i markedsføringsmateriale. Hjemmesiden og netbutikken på domænet har ligeledes siden etableringen været en væsentlig og aktiv del af markedsføring og salg overfor kunder i hele landet, herunder opbygning af en omfattende netbutik samt oprettelse og brug [af] adresser for virksomheden og virksomhedens medarbejdere, der nu består af 3 fuldtids- og 4 deltidsmedarbejdere. Det omtalte bilag A indeholder kontaktoplysninger m.v. på indklagedes tre butikker samt tre billeder af indklagedes produktsortiment. Det omtalte bilag B indeholder en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister af 25. januar 2010 vedrørende enkeltmandsvirksomheden Smyks.dk, som er registreret med startdato den 1. marts 2003 og med den oven for omtalte branchekode. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: I den forbindelse bemærkes det, selvom Indklagedes selskab står registreret i det centrale virksomhedsregister fra den 1. marts 2003, så hed Indklagedes selskab indtil den 18. april 2007 Digitoy Interactive. Dette er oplyst telefonisk af kontorfuldmægtig Tove Dyppel fra Center for CVR Registrering. Indklagede har således ikke registreret virksomhedsnavnet smyks.dk inden Klager registrerede og benyttede domænet smyk.dk. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: Det er korrekt, at ændringen af virksomhedens navn til Smyks.dk i det centrale virksomhedsregister først skete primo Indklagede har dog siden etableringen i efteråret 2006 drevet virksomheden under navnet Smyks.dk, herunder gennem det identiske domænenavn og som virksomhedsnavn. Til dokumentation for etablering af webshop på fremlægges korrespondance med udbyderen af webshop-løsningen, Way 2 Web, og oprettelse af indløsningsaftale med PBS, bilag M, idet det bemærkes, at salg af varer skete pr. telefon indtil betalingsfunktionaliteten var endelig på plads i december

4 Det omtalte bilag M indeholder udskrifter af en korrespondance fra den 19. november 2006 mellem indklagede og Way 2 Web Support vedrørende indklagedes etablering af en internetbutik, samt en korrespondance fra medio december 2006 mellem indklagede og PBS A/S vedrørende indklagedes ansøgning til PBS om oprettelse af en indløsningsaftale for dankort og udenlandske kreditkort til indklagedes internetbutik. Ud over det omtvistede domænenavn har indklagede den 20. november 2006 registreret domænenavnet smyx.dk, jf. bilag C, ligesom indklagede den 16. august 2007 har registreret domænenavnet smyks.com, jf. bilag D. Opslag på disse domænenavne viderestilles til Som bilag 3 er fremlagt nogle udskrifter fra indklagedes hjemmeside Ved opslag herpå den 17. december 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: Om baggrunden for valget af navnet smyks.dk har indklagede oplyst følgende i svarskriftet: Indklagedes virksomheds- og domænenavn, Smyks.dk, er afledt af det generiske ord smykke, men er tænkt som en anglificering heraf ved tilføjelse af bogstavet s (engelsk pluralis). Dette dels for at afspejle, at der forhandles et utal af smykkedele, dels for at gøre navnet fonetisk interessant og fængende. 4

5 Indklagede gennemførte inden registrering af domænenavnet smyks.dk undersøgelse af diverse registre, herunder varemærke- og domænenavnsregistre. Domænenavnet smyks.dk er således valgt af indklagede i god tro og med henblik på en effektiv og målrettet markedsføring overfor den relevante kundekreds. Klageren har bl.a. gjort gældende, at klageren forud for indklagede har stiftet en varemærkeret til betegnelsen Smyk. Klageren har herved for det første henvist til dansk varemærkeregistrering VR , hvorved klageren har fået registreret følgende figurmærke som varemærke på grundlag af en ansøgning indgivet den 13. juli 2007, jf. bilag 5: Dette figurmærke er registreret for håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner (klasse 8), ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter (klasse 14) samt for malerier (billeder); tegninger (klasse 16). Ud over denne varemærkeregistrering har klageren henvist til, at klageren siden marts 2004 har anvendt navnet og ordmærket smyk.dk som varemærke for salg af smykker m.v., og at klageren herved har stiftet en varemærkeret til denne betegnelse ved ibrugtagning. Indklagede har heroverfor bestridt, at betegnelsen Smyk har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke. Indklagede har bl.a. anført følgende herom i sit svarskrift: Ved vurderingen skal der alene lægges vægt på domænenavnets hovedbestanddel, smyk, da top level domæne betegnelser i domænenavne, her.dk, ikke bidrager til særpræg efter Patent- og Varemærkestyrelsens faste praksis. Hovedbestanddelen smyk er naturligt afledt af det generiske ord smykke og er imperativ (bydeform) af det refleksive verbum at smykke (sig). Desuden relaterer smyk sig til smykkeskrin og smykkesten, jf. i det hele Dansk Sprognævn bilag F. Domænenavnets generiske karakter understøttes af at søgning på smyk på søgemaskinen Google præsenterer mere end søgeresultater, herunder resultater, der netop omfatter ovennævnte brug af ordet, jf. bilag G. Bilag F indeholder en udskrift fra hjemmesiden af en søgning på søgeteksten smyk fra begyndelsen af ordet, som giver følgende fire resultater: 1. smykke sb., -t, -r. 2. smykke vb., -ede. smykkeskrin, sb., -et, smykkeskrin, bf. pl. ene. smykkesten sb., -en, -e el. smykkesten, bf. pl. smykkestenene. Det fremgår af bilag G, at den omtalte Google-søgning på betegnelsen smyk gav ca søgeresultater. Udskriften indeholder de første 20 søgeresultater, hvoraf mange vedrører omtale af smykker o. lign. 5

6 Klageren har fremhævet i sin replik, at ingen af de ovenfor gengivne søgeresultater fra Retskrivningsordbogen er identiske med betegnelsen smyk, og at ordet smyk heller ikke fremkommer ved en søgning herpå i Bilag 19 indeholder en udskrift af en sådan søgning, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Fandt ikke præcist ordet smyk Systemet har forsøgt at finde nogle ord, der ligner: Den Danske Netordbog 1. smykke 2. smuk [...] Hertil har indklagede bl.a. anført i sin duplik, at det afgørende er, at ordet smyk naturligt associeres med smykke og relaterede betegnelser, hvilket er dokumenteret ved bilag F. Indklagede har herved desuden bl.a. anført følgende: Den af klager fremlagte udskrift af en søgning på ordet smyk på udgør ikke et relevant argument mod det ovenfor anførte, idet det bemærkes, at Ordbogen.com hovedsagligt er et værktøj til oversættelse og ikke er en anerkendt kilde for nudansk retskrivning. Den Danske Netordbog, som søgningen er foretaget i, jf. bilag 19, er udarbejdet af Center for Leksikografi ved Handelshøjskolen i Århus. Der skal desuden henvises til, at der er et større antal virksomhedsnavne, der indeholder smyk, herunder Smyk dig smuk og Smyk dit hjem, jf. bilag K, hvilket også på et tidligt tidspunkt har stået klager helt klart, idet denne i forbindelse med ansøgningen for figurmærket smyk.dk i Patentog Varemærkestyrelsens søgerapport fik oplyst, at der blandt andet fandtes en ældre registrering af virksomhedsnavnet smykk.dk, jf. bilag I, som også er et registreret domænenavn. Det omtalte bilag K indeholder en udskrift fra hjemmesiden der viser resultaterne af en søgning i Det Centrale Virksomhedsregister på juridiske enheder med navnet smyk. Det fremgår heraf, at søgningen gav 11 resultater, og at der heriblandt er flere, der i deres virksomhedsnavn havde optaget betegnelsen Smyk dig smuk, mens de øvrige juridiske enheder er registreret under navne som bl.a. SMYK-BIKS/ [personnavn], SMYK DIT HJEM v/[personnavn] og Smyk Direct v/[personnavn]. Det omtalte bilag I indeholder en kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 3. september 2007 til klageren, som angår styrelsens undersøgelse af klagerens ovenfor omtalte varemærkeansøgning. Brevet er vedlagt styrelsens søgningsrapport, hvori bl.a. anføres følgende: Vi har ved undersøgelsen af Deres mærke fundet følgende rettigheder: Virksomhedsnavne: Personnavne: Smykk.dk v/kirsten Kristiansen registreringsnummer , branche (formgivning og industrielt design) Ifølge Danmarks Statistik er der 6 bærer af efternavnet Smyk 6

7 Klageren har desuden gjort gældende, at betegnelsen Smyk (smyk.dk) har opnået særpræg som følge af indarbejdelse. Til støtte herfor har klageren fremlagt bilag 6-11 samt bilag 20. Bilag 6 indeholder udskrift af en artikel på Danmarks Radios hjemmeside (www.dr.dk) af 21. marts 2006 med overskriften Blæret, billig bling test af net-smykker, som indeholder følgende omtale af klageren: Er du interesseret i et større udvalg, faldt vi over siden Smyk.dk laver smykker i samme stil som morell-tudse og priserne på de to sider er næsten de samme. Bilag 7 og 8 indeholder en kopi af klagerens halvsides annonce i magasinet Woman fra ultimo november 2006 og i magasinet nova fra primo december Annoncen indeholder bl.a. klagerens varemærkeregistrerede figurmærke, som er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor, samt en henvisning til hjemmesiden Bilag 9 og 10 indeholder kopier af lignende annoncer, der ifølge det oplyste er fra magasinet IN i februar 2007 og maj 2007, mens bilag 11 indeholder en artikel af 3. august 2004 fra hjemmesiden som indeholder en omtale af klagerens hjemmeside der omtales som nyåbnet. Bilag 20 indeholder en udskrift dateret den 4. marts 2010 fra Maillist Manager, hvoraf det bl.a. fremgår, at der er oprettet 4 maillister med i alt tilmeldte adresser. Klageren har anført, at dette bilag viser, at klagerens nyhedsbrev modtages af kunder. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Det for sagen relevante tidspunkt for vurderingen af, hvorvidt klager måtte have opnået en beskyttet eneret til smyk.dk, herunder en varemærkeret, er tidspunktet for indklagedes domænenavnsregistrering af virksomheds- og domænenavnet smyks.dk den 18. november Klagers eventuelle registrerings- og markedsføringstiltag efter dette tidspunkt er således ikke relevante i forhold til den konkrete vurdering. [...] Det skal hertil bemærkes, at bilagene 7-10 alle vedrører perioden efter indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet smyks.dk. Klagers domænenavn er desuden her alene brugt som figurmærke (logo). Bilag 6 er dateret 21. marts 2006 og indeholder alene en kort henvisning til smyk.dk. Henvisningen er, efter indklagedes opfattelse ikke dokumentation for, at smyk.dk har optrådt i et program på DR som ellers påstået af klager. Bilag 11 er dateret 3. august 2004 og består af en kort omtale af klagers virksomhed på en underside på domænet oestrogen.dk. Den fremlagte dokumentation er ikke tilstrækkelig til at dokumentere indarbejdelse, særligt ikke henset til domænenavnets generiske karakter. I sin duplik har indklagede bl.a. anført, at det ovennævnte bilag 20 er dateret den 4. marts 2010 og derfor heller ikke udgør relevant dokumentation for indarbejdelse af betegnelsen smyk.dk for klageren forud for indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet smyks.dk den 18. november

8 Klageren har anført, at begge parter udbyder både smykker og smykkedele. Hertil har indklagede i svarskriftet bl.a. henvist til, at indklagedes virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret med branchekode (detailhandel med spil og legetøj), jf. bilag B. Indklagede har desuden bl.a. anført følgende i svarskriftet: Herudover henset til de væsentlige forskelle i varesortiment, virksomhedernes koncept, design, opbygning og farvevalg på hjemmeside og logo, jf. bilag H, samt målgruppe foreligger der ingen direkte konkurrencerelation mellem klager og indklagede eller relevante sammenfald eller forvekslingsrisiko mellem smyk.dk og smyks.dk. Det omtalte bilag H indeholder en kopi af indklagedes logo, der også findes på indklagedes hjemmeside, som er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor. Af denne hjemmeside fremgår det bl.a., at indklagede markedsfører smykkedele og perler. I replikken har klageren anført, at indklagedes brancheregistrering i Det Centrale Virksomhedsregister på ingen måde afspejler realiteten, idet både klageren og indklagede udbyder smykker og smykkedele til salg, og begge parter tidligere har udbudt identiske øreringe og lignende. Klageren har herved henvist til bilag 13-16, som indeholder udaterede udskrifter af parternes respektive hjemmesider. Det fremgår af disse bilag, at begge parter på deres respektive hjemmesider har udbudt øreringe, armbånd og forskellige forgyldte dekorative smykkedele. I bilagenes gengivelse fremstår de pågældende øreringe med et vist udseendemæssigt sammenfald, uden dog at fremstå som værende identiske, mens der mellem de øvrige produkter er noget større forskelle. Derudover har klageren bl.a. anført følgende: Af det tidligere fremlagte bilag 3 fremgår det endvidere, at Indklagede forhandler færdige øreringe under overskriften diverse. A[t] disse siden er blevet fjernet fra Indklagedes hjemmeside er ikke en undskyldende omstændighed. Som bilag 17 vedlægges nuværende version af udskrift fra åbningssiden hvorfra linket færdige øreringe er fjernet. Det omtalte bilag 3 indeholder en udskrift dateret den 10. november 2009 af hjemmesiden hvoraf det bl.a. fremgår, at der under overskriften DIVERSE findes et link med teksten Færdig øreringe, samt at der bl.a. udbydes 2 stk. Ørebøjle og 1 par, ørekroge [...]. Det omtalte bilag 17 indeholder en række udskrifter, der er daterede den 5. marts 2010, af indklagedes hjemmeside, hvoraf det bl.a. fremgår, at der ikke længere er noget link med navnet færdig(e) øreringe på indklagedes hjemmeside. Klageren har desuden henvist til, at klageren også ligesom indklagede udbyder smykkedele, og har herved henvist til bilag 18, som indeholder en 13 sider lang udskrift fra klagerens hjemmeside med i alt 99 forskellige produkter under overskriften STEN & PERLER. Udskriften er dateret den 5. marts Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i duplikken: Det skal i den forbindelse [...] bemærkes, at indklagede i en kort periode frem til omkring julen 2009 udbød et mindre antal øreringe (ørehængere) i en række simple dessiner til salg på 8

9 indklagedes hjemmeside. Disse øreringe var lavet af indklagedes ansatte til vejledning og inspiration i forbindelse med de smykkekurser, indklagede afholder. Øreringene blev ikke på nogen måde fremhævet på hjemmesiden, men var placeret under punktet Diverse sammen med smykkestativer, indpakning, værktøj, lim og andet tilbehør, jf. bilag 3. Øreringene blev fjernet fra hjemmesiden, da disse var udsolgt. Indklagede har ikke i øvrigt solgt færdiglavede smykker på hjemmesiden. Klager har efter indklagedes oplysninger kun i meget begrænset omfang udbudt smykkedele siden etableringen af klagers virksomhed. I den af klager fremlagte dokumentation for indarbejdelse af kendetegnet smyk.dk fremgår det tydeligt, at klagers markedsføring udelukkende vedrører færdige smykker, jf. bilag Alene bilag 11, som er en kort omtale fra en underside på webstedet oestrogen.dk, nævner salg fra smyk.dk af sten og perler til kundernes egen produktion. Dette understøttes af den omstændighed, at den påberåbte varemærkeregistrering af figurmærket smyk.dk omfatter smykker i klasse 14, men ikke detailhandel med smykker og smykkedele, der jo klassificeres i klasse 35. Det er særligt interessant, at netop vareklasse 35 ikke er omfattet af klagers varemærkeregistrering, da klager ifølge telefonnotat af 24. september 2007 er blevet oplyst om indholdet af denne vareklasse i forbindelse med registreringen af smyk.dk som figurmærke, jf. bilag L, og alligevel har valgt ikke at lade figurmærket registrere i klasse 35. Det er således indklagedes klare opfattelse, at klager ved senere udvidelse af sit varesortiment til i væsentlig grad, at omfatte smykkedele har tilnærmet sig indklagedes varesortiment, hvilket klager nu bruger som argumentation for, at der er varelighed mellem klagers og indklagedes produkter og varesortiment. Dette findes ikke rimeligt og bør ikke komme indklagede til skade. Det omtalte bilag L indeholder en udskrift af Patent- og Varemærkestyrelsens telefonnotat af 24. september 2007 i styrelsens sag om registrering af det figurmærke, der er gengivet ovenfor i sagsfremstillingen, og som nu er registreret som dansk varemærkeregistrering VR I dette notat anføres bl.a. følgende: Talt med: [...] Christina Holm Nielsen Endelig talte vi om forskellen detailhandel i klasse 35 og det at sælge egne varer. Klageren har herudover anført, at klagerens og indklagedes virksomheder i flere tilfælde er blevet forvekslet af kunder. Klageren har til belysning heraf fremlagt udskrifter af forskellige henvendelser, som alle er sendt til klageren, jf. bilag 12. I en af 18. juni 2009 skriver en kunde således bl.a. følgende som svar på klagerens bekræftelse af kundens køb af et gavekort: Hej Jeg har købt et gavekort til en kollega på kr. 300,00, men har fået at vide, at jeg skulle have brugt smyks.dk og ikke smyk.dk. Jeg vil rigtig gerne annullere denne ordre. Jeg har betalt med visa kort, Kan I hjælp[e]? [...] I en af 16. december 2008 skriver en anden kunde følgende: 9

10 Hej Smyks. Jeg har lige købt to øreringsstativer på Jeres hjemmeside og krydset af at jeg vil hente dem i butikken. Kan jeg bare komme når som helst (i åbningstiden)? [...] Hertil har klageren bemærket, at klageren ikke i modsætning til indklagede har nogen fysisk butik. I en henvendelse af 12. maj 2009 skriver en kunde følgende: Emne: Hendes Verden Besked: Jeg har i Hendes Verden set, at man hos jer kan købe glasperler, men kan ikke finde dem på jeres hjemmeside?? [...] I en henvendelse af 24. december 2008 skriver en kunde følgende: Emne: Ang. åbningstider. Besked: Har jeres fysisk butik åben imellem jul og n[y]tår? Hvis ja hvornår? [...] Om disse henvendelser i bilag 12 har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Klager påstår at have modtaget adskillige henvendelser fra kunder, der har forvekslet indklagedes domænenavn med klagers domænenavn, til skade for klager, jf. klagers bilag 12. På trods heraf har klager alene fremlagt dokumentation for to egentlige forvekslinger, idet mail af 18. juni 2009, efter indklagedes opfattelse, ikke beror på en egentlig forveksling af domænenavnene smyk.dk og smyks.dk, at mail af 14. maj 2009 ikke udgør tilstrækkelig dokumentation for at mailen reelt vedrører forveksling af klager og indklagedes domænenavne og at mail af 12. maj 2009 ikke kan anses som dokumentation for en forveksling, da klager ifølge klagers hjemmeside også forhandler glasperler. Klager har således ikke dokumenteret forveksling i en sådan grad, at det kan konkluderes, at der er en reel forvekslingsrisiko mellem smyk.dk og smyks.dk. Indklagede er ikke bekendt med tilsvarende forvekslinger. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: Bilag 12 dokumenterer faktisk forveksling. Udover de i bilag 12 fremlagte mails har Klager også modtaget adskillige telefoniske henvendelser fra kunder, der forveksler Klager og Indklagedes virksomhed. I den forbindelse bemærkes det, at Klager ikke skal kunne påvise, at der er sket faktisk forveksling, selvom Klager netop har gjort dette, jf. bilag 12. Risiko for forveksling er tilstrækkelig til, at klagen kan tages til følge. Den faktiske forveksling tydeliggør blot forholdet. Bilag 12 understreger herved, at der reelt sker forveksling og at Klager og Indklagede henvender sig til den samme målgruppe. Der er derfor sammenfald mellem Klager og Indklagedes varer og tjenesteydelser og mellem Klagers og Indklagedes kundesegment. [...] Indklagede har desuden bl.a. anført følgende i svarskriftet: 10

11 Indklagede har investeret betydelige ressourcer i opbygningen af virksomheden Smyks.dk og denne værdi er på grund af den væsentlige andel af e-handel særligt knyttet til domænenavnet smyks.dk. Klager vil, hvis klager gives medhold i sagen, med ét overtage hele den goodwill og kundebase, som Smyks.dk gennem mere end 3 år har opbygget gennem domænenavnet smyks.dk. Der henvises til omtale, herunder indslag fra TV2 ( Go morgen Danmark ) af 10. marts 2009, af indklagedes virksomhed, jf. bilag J. [...] Dette skal ses i sammenhæng med, at klager først 3 år efter indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet smyks.dk gør sit krav gældende uanset, at indklagede ikke kan have været uvidende om indklagedes brug af Smyks.dk som virksomheds- og domænenavn og i øvrigt længe har været bekendt med direkte konkurrerende virksomheder, eksempelvis smykk.dk Det omtalte bilag J indeholder en udskrift fra indklagedes hjemmeside der indeholder artikler m.v. fra henholdsvis Bryggebladet den 11. april 2007, Livsstilsmagasinet C est fra oktober 2008, Østerbro Lokalavis den 4. februar 2009 samt Go Morgen Danmark den 10. marts Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: Klager blev først bekendt med Indklagedes virksomhed i forbindelse med at adskillige kunder i slutningen af 2008, som det fremgår af bilag 12, henvendte sig til Klager i den tro, at de henvendte sig til indklagede. Efter at Klager blev bekendt med indklagedes forvekslelige domæne henvendte Klager sig til Indklagede i brev af 29. september 2009, som fremlægges som bilag 27. Klager har således reageret inden for rimelig tid efter at være blevet bekendt med Indklagedes virksomhed og domæne. Det omtalte bilag 27 indeholder kopi af et brev af 29. september 2009 fra klagerens advokat til indklagede, hvori klagerens advokat kræver domænenavnet smyks.dk overdraget vederlagsfrit til klageren med henvisning til, at indklagedes brug heraf indebærer en overtrædelse af klagerens rettigheder efter internetdomænelovens 12, markedsføringslovens 18 samt varemærkelovens 4. I replikken har klageren oplyst, at klageren bl.a. har registreret følgende øvrige domænenavne under internetdomænet.dk: smykdk.dk (registreret den 14. maj 2007, jf. bilag 21) smyck.dk (registreret den 14. maj 2007, jf. bilag 22) smyke.dk (registreret den 15. maj 2007, jf. bilag 25) smykshop.dk (registreret den 22. maj 2007, jf. bilag 24) smøk.dk (registreret den 22. januar 2008, jf. bilag 26) smy.dk (registreret den 7. juli 2008, jf. bilag 23) Klageren har desuden oplyst, at klageren bl.a. har registreret følgende øvrige domænenavne: smyk.se smyk.nu 11

12 smyk.biz Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i duplikken: Domænenavnene er alle registreret i perioden 14. maj 2007 til 7. juli 2008, heraf de fire første.dk domænenavne medio maj Henset til karakteren og omfanget af registreringerne må klager have haft kendskab til indklagedes virksomhed og/eller andre virksomheder med lignende domænenavne, herunder smykk.dk, allerede i foråret 2007 og ikke som påstået af klager først i slutningen af Klager har således ikke gjort indsigelse mod indklagede før omkring 2½-3 år efter kendskabet til indklagedes virksomhed. Sekretariatet har konstateret, at der i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) er arkiveret en række hjemmesider på adressen fra perioden 12. august 2004 til 17. juni 2008, der vedrører salg af smykker. Sekretariatet har taget følgende kopi af den side, der er arkiveret den 12. august 2004: Lignende hjemmesider er arkiveret løbende i 2004 og Det fremgår ikke klart af disse arkiverede sider, hvem der har udbudt de pågældende smykker til salg. Sekretariatet har taget følgende kopi af den side, der er arkiveret den 26. oktober 2006: 12

13 I Internet Archive Wayback Machine er der endvidere arkiveret en række hjemmesider på adressen fra perioden 21. maj 2007 til 5. april 2008, der vedrører indklagedes virksomhed. Sekretariatet har taget følgende kopi af den hjemmeside, der er arkiveret den 21. maj 2007: 13

14 Ved en søgning i Google den 11. august 2010 på ordet smyk blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte de 7 omtale af klageren, mens de resterende 43 søgeresultater især vedrørte brug af ordet smyk i forbindelse med omtale af smykker. Ingen af disse søgeresultater vedrørte omtale af indklagede. Blandt de sidstnævnte 43 søgeresultater var der flere henvisninger til omtale af designkonkurrencen SMYK 2006, som blev arrangeret af Guldsmedebranchen og vedrørte smykkedesign. Konkurrencen er bl.a. omtalt på hjemmesiden Blandt de 43 søgeresultater var der også flere henvisninger til Foreningen Smyk 2000, som har en hjemmeside på adressen hvoraf sekretariatet den 11. august 2010 har taget følgende kopi: 14

15 Sekretariatet har konstateret, at Foreningen SMYK 2000 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med startdato den 1. februar Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren registrerede domænenavnet smyk.dk den 11. marts 2004, at klageren er indehaver af en varemærkeret til betegnelsen smyk.dk, at klageren er beskyttet imod, at andre erhvervsmæssigt gør brug af forretningskendetegn, som er forvekslelige med varemærket smyk.dk, når tegnene benyttes for salg af smykker m.v., jf. varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, at indklagede registrerede domænenavnet smyks.dk den 28. april 2006, at indklagede anvender forretningskendetegnet smyks.dk erhvervsmæssigt og for de samme og lignende varer og tjenesteydelser som klagerens varemærke smyk.dk, at domænenavnet smyks.dk er forveksleligt med klagerens varemærke og forretningskendetegn smyk.dk, at klageren derfor kan forbyde indklagedes brug af betegnelsen smyks.dk, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens 18, 15

16 at indklagedes registrering af domænenavnet smyks.dk afskærer klageren fra at drage nytte af en for klager betydelig markedsføringsmulighed, fordi klagers kunder ved fejltastning ledes hen til indklagedes hjemmeside i stedet for klagerens hjemmeside, og at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet smyk.dk er generisk, deskriptivt og naturligt afledt af det generiske ord smykke, hvorfor det ikke har særpræg, at de domænenavne, som klageren i øvrigt har registreret, herunder særligt smyke.dk og smykshop.dk, indikerer, at klageren bevidst har valgt domænenavnet smyk.dk, fordi dette naturligt associeres med den generiske og deskriptive betegnelse smykke, at klageren hverken ved registrering eller på anden måde har opnået en eneret til domænenavnet smyk.dk og variationer heraf, herunder opnået en registreret eller indarbejdet varemærkeret til betegnelsen smyk.dk, hvilket i særdeleshed gælder inden indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet smyks.dk, at det for sagen relevante tidspunkt for vurderingen af, hvorvidt klageren måtte have opnået en beskyttet eneret til betegnelsen smyk.dk, herunder en varemærkeret, er tidspunktet for indklagedes domænenavnsregistrering af virksomheds- og domænenavnet smyks.dk den 18. november 2006, at den af klageren fremlagte varemærkeregistrering først er registreret den 3. december 2007 og i øvrigt kun omfatter et figurmærke, at indklagede ikke udbyder varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der udbydes af klageren, hvorfor der ikke består nogen direkte konkurrencerelation mellem parterne, at indklagede således siden registreringen af domænenavnet smyks.dk har anvendt dette domænenavn i forbindelse med indklagedes virksomhed, der udbyder smykkedele og smykkekurser, at indklagede derfor ikke anvender domænenavnet smyks.dk på en måde, der kan skabe forveksling med domænenavnet smyk.dk, at indklagede derfor ikke har overtrådt varemærke- eller markedsføringsloven, at indklagede har foretaget alle relevante undersøgelser inden registrering og ibrugtagning af virksomheds- og domænenavnet smyks.dk og dermed er i god tro, at indklagede derfor ikke har overtrådt god domænenavnsskik, at klageren på trods af at have valgt et generisk og deskriptivt domænenavn ikke rettidigt har foretaget nogen form for sikring af retten hertil, herunder registrering af lignende domænenavne, at klageren henset til den generiske og deskriptive karakter af domænenavnet smyk.dk må bære risikoen for, at andre erhvervsdrivende registrerer og tager lignende domænenavne i brug, jf. bl.a. klagenævnets sag j.nr (stovsugerposer.dk), at klageren har udvist passivitet, idet klageren først mere end tre år efter indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet smyks.dk gør indsigelse mod registreringen heraf, at klageren, hvis denne får medhold i klagen, med ét vil overtage hele den goodwill og kundebase, som indklagede gennem mere end tre år har opbygget omkring domænenavnet smyks.dk, ligesom indklagede tvinges til at ændre sit virksomhedsnavn og genopbygge kundernes kendskab til indklagede under et nyt navn, hvilket vil påføre indklagede betydelige omkostninger, særligt henset til at indklagede er indehaver af tre butikker, og 16

17 at en sådan afgørelse desuden vil have præcedens i forhold til registranterne af domænenavnene smykk.dk, smkyz.dk og smyk-butik.dk, hvoraf flere er registrerede virksomhedsnavne. Nævnets bemærkninger: Betegnelsen smyk består af et almindeligt dansk ord, nemlig bydeformen af udsagnsordet (at) smykke, og betegnelsen er endvidere egnet til at associere til noget, som har med smykker at gøre. Sekretariatets undersøgelser viser da også, at betegnelsen smyk på internettet i meget høj grad forbindes med netop smykker. Klagenævnet finder derfor, at betegnelsen Smyk må anses for at være uden det fornødne særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, der består i udbud af smykker og smykkedele, jf. (princippet i) varemærkelovens 3 og 13. Vil klageren påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen Smyk over for indklagede, må klageren derfor godtgøre, at klageren forud for det tidspunkt, hvor indklagede påbegyndte sin brug af betegnelsen Smyks, har indarbejdet betegnelsen Smyk som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt at godtgøre, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Nævnet finder, at klageren på det foreliggende grundlag ikke har godtgjort at have opnået en særlig kendetegnsret til betegnelsen Smyk. Klagerens registrering af navnet Smyk.dk som virksomhedsnavn har ikke i sig selv betydning i denne forbindelse. Klagerens danske varemærkeregistrering VR , som består af en figurlig udformning af smyk.dk, kan på grund af det manglende særpræg for betegnelsen smyk heller ikke i sig selv give klageren nogen eneret til denne betegnelse. Klagenævnet finder derfor ikke grundlag for at fastslå, at indklagede har handlet i strid med varemærkeloven eller markedsføringsloven. Selv om klageren ikke har eneret til at gøre brug af betegnelsen Smyk, forudsætter indklagedes anvendelse af domænenavnet smyks.dk overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen Smyk løber klageren den risiko, at denne betegnelse der som nævnt må anses for at være beskrivende for klagerens produkter eller lignende betegnelser også anvendes af andre erhvervsdrivende, som driver virksomhed med markedsføring og salg af smykker og lignende produkter. Indklagede har erhvervet domænenavnet smyks.dk til brug for sin virksomhed, der bl.a. udbyder smykkedele og smykkekurser, og indklagede anvender ikke betegnelsen på en sådan måde, at der f.eks. gives indtryk af, at der er en forbindelse mellem klageren og indklagede, eller at indklagede er den eneste, der udbyder smykker og smykkedele på internettet. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet fremstår dermed ikke som værende i strid med god domænenavnsskik, og der er heller ikke i øvrigt under sagen fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet smyks.dk skulle være retsstridig i forhold til klageren. Nævnet træffer herefter følgende 17

18 A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Christina Nielsen, medhold i, at indklagede, Smyks.dk v/martin Pihl, skal overdrage domænenavnet smyks.dk til klageren, eller i, at domænenavnet smyks.dk skal slettes. Dato: 9. september 2010 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 18

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle 39, st. 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0033. J.nr.: 1759

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0033. J.nr.: 1759 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0033 Nævnet traf den 7. juli 2009 følgende afgørelse: J.nr.: 1759 Klager: Jørgen Bura Vermelandsgade 75 2300 København Ø v/advokat Jacob Christoffersen Indklagede:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1491

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1491 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1491 Klager: TV2 ØST Kildemarksvej 7 4760 Vordingborg Indklagede: Jesper Emil Ellekilde Molbjergvej 24, Tårup 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0161 og 2010-0162 Klager: Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup v/advokat Lisbeth Andersen Indklagede: Assemble A/S Valeursvej 12 2900 Hellerup v/advokat Pia Kristine Voldmester

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere