Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning"

Transkript

1 Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen i grundskolen og gymnasiet mere vedkommende og interessant for eleverne, ved at udvikle undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i konkrete virksomhedscases. Herved bliver undervisningen mere vedkommende for eleverne, fordi den tager udgangspunkt i konkrete anvendelser, som de kan relatere til enten deres egen dagligdag eller problemstillinger, der diskuteres i samfundsdebatten. Undervisningen bliver samtidig mere interessant, fordi eleverne arbejder med åbne problemstillinger og oplever, at de selv kan bidrage med nye løsninger og idéer. 1. Formålet med projekt CASE Anvendelsesorienteret undervisning integreret i naturfagsundervisningen Formålet med projekt CASE har været at gøre anvendelsesorienteret undervisning til en integreret del af naturfagsundervisningen på alle niveauer fra indskoling til gymnasium og i alle de naturvidenskabelige fag. Dette mål er søgt nået på tre forskellige niveauer: Ny tænkning omkring naturfagsundervisning På det overordnede plan har vi ønsket at bryde den traditionelle, akademiske tradition i naturfagsundervisningen, hvor tilegnelse af teori har været i centrum, og hvor eleverne sjældent har arbejdet med fagenes anvendelse i fx produktudvikling. Anvendelsesorienterede eksempler har ofte været fra forskningsverdenen, hvilket har bidraget til et meget snævert billede af de mulige karriereveje med en naturvidenskabelig uddannelse. Formålet har derfor været at gøre lærerne bevidste om og i stand til også at inddrage naturfagenes mangeartede anvendelser i virksomheders produktudvikling og produktion i deres undervisning. Udvikle model for anvendelsesorienteret undervisning Formålet har også været at udvikle en model for, hvordan konkrete problemstillinger fra virksomheder kan omsættes til undervisning, der er tilpasset elevernes faglige niveau og fagenes faglige mål. Modellen skal desuden sikre, at undervisningsforløbene indeholder de elementer, der medvirker til at øge elevernes motivation; at forløbet tager udgangspunkt i en vedkommende problemstilling, at eleverne arbejder problemorienteret med åbne opgaver, og at eleverne er producerende, dvs. at de enten fremstiller et produkt eller formulerer en løsning på et problem. Modellen skal også sikre, at eleverne oplever en høj grad af autenticitet i forløbet både i form af arbejdsformer, problemstillinger, fysisk udstyr og mødet med rollemodeller. 1

2 Konkrete bud på anvendelsesorienterede undervisningsforløb På det konkrete plan har projektets formål været at udvikle 30 bud på anvendelsesorienterede undervisningsforløb, som dækker alle trin fra indskoling til gymnasium. Forløbene skal være en ressource for lærerne, som gør det nemmere at gennemføre anvendelsesorienteret undervisning, og som samtidig fungerer som gode eksempler på, hvordan anvendelsesorienteret undervisning kan tilrettelægges. Formålet har været at udvikle to forskellige typer forløb; én type forløb med tilhørende opstillinger og aktiviteter i Naturvidenskabernes Hus, og én type forløb med et webbaseret, virtuelt undervisningsrum og tilhørende materialekasser, som kan lånes eller købes af skolerne. 2. Resultater 30 anvendelsesorienterede undervisningsforløb I projektet er der udviklet 30 anvendelsesorienterede undervisningsforløb til indskoling, mellemtrin, overbygning og gymnasium, herunder både stx og htx. Forløbene til mellemtrin, overbygning og gymnasium tager udgangspunkt i konkrete virksomhedscases, som fx forløbet Ungdomsbrødet, hvor ingrediensvirksomheden DuPont giver eleverne den udfordring, at de skal udvikle en opskrift på et brød, som både har en høj sundhedsværdi og appellerer til unge. Et andet eksempel er forløbet Rent vand til Karago, hvor eleverne arbejder med, hvordan Grundfos LifeLink-teknologi kan anvendes til at skaffe rent vand til den kenyanske landsby Karago. Indskolingsforløbene er anvendelsesorienterede, men ikke med udgangspunkt i konkrete virksomheder, som fx forløbet omkring broer, hvor eleverne lærer om forskellige typer af broer og konkurrerer om selv at konstruere broer. Forløbene dækker bredt anvendelse af naturfagene inden for fødevareproduktion og ingredienser, miljøovervågning, energiteknologier og rumfart. Elever fra overbygningen på Bjerregrav skoleundersøger deres mini-økosfære, hvor de under kontrollerede forhold kan undersøge effekten af tilførsel af næringsstoffer og organisk forurening. Resultaterne af undersøgelserne skal eleverne bruge til at komme med forslag til, hvordan en forurenet sø i lokalområdet kan renses. 2

3 Mellemtrinselever fra Randers Realskole undersøger effekten af kulde og varme på indmaden i en Danfoss-termostat. I forløbet Sparetips arbejder eleverne hen mod at komme med forlag til, hvordan de kan spare på energien derhjemme eller på skolen. En gymnasieelev fra Risskov Gymnasium er koncentreret om at holde pumpen, som hun sammen med en klassekammerat er ved at samle under aktivitetsdagen i Naturvidenskabernes Hus. I forløbet Vandkraft til Dødehavet arbejder eleverne med, hvordan man på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde kan undgå udtørring af Dødehavet og samtidig afhjælpe den ekstreme vandmangel i Jordan. I alle forløb er der lagt stor vægt på, at eleverne oplever en høj grad af autenticitet, både i form af selve problemstillingen, arbejdsformen og udstyr og mødet med virksomheden. Problemstillingerne i forløbene er hentet fra virksomhederne og har i sagens natur en høj autenticitet. Derudover arbejder eleverne i de fleste forløb selv som virksomhedsmedarbejdere og imiterer de produktions- eller udviklingsprocesser, der finder sted i virksomheden. Til alle forløb er knyttet enten en aktivitetsdag i Naturvidenskabernes Hus eller en materialekasse, som skolen kan bestille. Via materialekassen eller aktivitetsdagen får eleverne mulighed for at arbejde med autentisk udstyr, fx pumper, termostater eller fødevareingredienser, som ikke normalt er tilgængeligt på skolen. Endelig møder eleverne i forløbet virksomhedens medarbejdere gennem film, hvor medarbejderen også præsenterer virksomheden. Herved får eleverne langt hen af vejen næsten samme indblik i virksomheden, som kan fås i et egentligt virksomhedsbesøg. 3

4 Webplatform caseweb.dk Der er udviklet en webplatform caseweb.dk hvor alle undervisningsmaterialerne til de 30 forløb er gjort gratis tilgængelige for skolerne. Undervisningsmaterialerne består af diverse lærer- og elevvejledninger suppleret med film fra virksomhederne, hvor eleverne får indblik i virksomhedens produktion eller opgaver og møder virksomhedens medarbejdere og får indblik i deres dagligdag. På caseweb er der desuden mulighed for, at eleverne fører logbog over deres arbejde, og de kan dokumentere deres endelige produkt i tekst, film og billeder og lægge det op, hvor det kan deles med andre klasser, der gennemfører samme forløb og med virksomheden. Virksomhederne får herved adgang til de idéer og løsninger, eleverne er kommet frem til, og har mulighed for at give eleverne en tilbagemelding på deres produkt. På den måde kan eleverne bidrage til virksomhedernes innovationsprocesser. Model for distribution af materialekasser I de forløb, som foregår udelukkende på skolen, er den fysiske materialekasse central, da det er gennem denne, at eleverne får hands-on -erfaringer med virksomhedens teknologi. I projektet er der indgået samarbejdsaftaler med Center for Undervisningsmidler, CFU, og Frederiksen A/S om distribution af materialekasserne. Center for Undervisningsmidler har et velfungerende distributionsnetværk, hvor de kan levere udlånskasser til skolerne. Dette gør det muligt at distribuere materialer, der er for dyre til at skolerne selv kan anskaffe dem. Frederiksen A/S har stor erfaring med salg af udstyr til naturfagsundervisningen, og i deres webshop er der oprettet særlige materialepakker knyttet til CASE-forløbene. Det gør det enkelt og hurtigt for lærerne at finde frem til præcis de materialer, der skal anskaffes til forløbet. Etablering af ambassadørnetværk Undervisningsforløbene er udviklet i samarbejde med en stor gruppe skoler og lærere, som i projektets første fase meldte sig som ambassadørskoler for projektet. Over 70 lærere har medvirket i udviklingen af undervisningsforløbene og har testet forløbene med deres egne elever og virker fortsat som ambassadører for projektet. Lærere til workshop på ingrediensvirksomheden DuPont. Der udvikles idéer til emner og aktiviteter til undervisningsforløb. 4

5 På Big Bang naturfagskonferencen i 2012 blev der hvervet testskoler til afprøvning af forløbene i efteråret 2012, og her meldte lærere fra 40 skoler sig som testskoler, som testede CASE-forløbene med over 2000 elever. Bæredygtig drift Alle materialekasseforløbene vil kunne køre i det virtuelle undervisningsrum på caseweb og med distribution af materialekasser gennem CFU og Frederiksen, og der vil således ikke være nogen praktisk begrænsning for, hvor mange klasser, der kan gennemføre forløbene, og heller ingen driftsomkostninger for Naturvidenskabernes Hus. For de forløb, hvor der er knyttet en aktivitetsdag i Naturvidenskabernes Hus, vil forløbene indgå som et helt centralt element i de aktiviteter til tilbydes til besøgende skoler. CASE forløbene forventes således at kunne øge antallet af besøgende i Naturvidenskabernes Hus. Evaluering I samarbejde med Center for Science Education ved Aarhus Universitet er der udviklet og gennemført en evaluering af, hvorvidt CASE-forløbene bidrager til at øge elevernes interesse for naturfag og giver dem indblik i fagenes praktiske anvendelser i virksomheder. Tillige er der gennemført fokusgruppeinterviews med udvalgte elever, og disse har været en vigtig ressource i tilretningen af forløbene. Evalueringerne viste, at inddragelsen af virksomheder bidrager til at gøre stoffet mere virkelighedsnært for eleverne, og især er virksomhedsfilmene motiverende for elevernes arbejde med forløbet. Samtidig svarede næsten 90 % af lærerne positivt på, at de ønsker at bruge et CASE-forløb igen. Udbredelse Over 100 lærere har været involveret i både udvikling og test af CASE-forløbene, og disse lærere er vigtige ambassadører for CASE-projektet og medvirker til udbredelse af forløbene i hele landet. Derudover er forløbene blevet markedsført til en række konferencer og messer, herunder Big Bang-naturfagskonferencen, skoleledernes årsmøde, Forskningens Døgn m.fl. CASE-forløbene markedsføres også gennem det Nationale Center for undervisning i Natur, Teknik og Sundhed samt fagbladende for folkeskolen og gymnasierne. CASE-aktiviterne blev også bredt omtalt i de regionale medier, da Undervisningsminister Christine Antorini besøgte Naturvidenskabernes Hus og blev præsenteret for udvalgte CASE-forløb. Undervisningsminister Christine Antorini udtrykte stor begejstring, da hun under sit besøg i Naturvidenskabernes Hus i januar 2013 bl.a. oplevede elever, der arbejdede med Danfoss-forløbet Sparetips. 5

6 3. Fremadrettet perspektiv CASE-projektet har spillet en vigtig rolle i forhold til at etablere Naturvidenskabernes Hus som et nationalt center for anvendelsesorienteret undervisnings med udgangspunkt i virksomhedscases, og erfaringerne fra projektet er essentielle i forhold til vores videre arbejde med at fremme anvendelsesorienteret undervisning og skole-virksomhedssamarbejde og øge interessen for naturfag og teknik blandt børn og unge. Det betydelige antal af CASE-forløb giver en solid basis for udbredelse af anvendelsesorienteret undervisning i praksis. CASE-forløbene er en central del af tilbuddene fra Naturvidenskabernes Hus og har bidraget til at sikre et bredt udbud af undervisningsforløb og aktivitetsdage med anvendelsesorienterede cases til grundskoler og gymnasier. Vi forventer, at de 8 forløb, der inkluderer en aktivitetsdag i Naturvidenskabernes Hus, vil kunne bruges af op mod elever årligt. De resterende 22 forløb er der ikke nogen øvre grænse for, hvor mange klasser kan gennemføre, da der ikke er begrænsning på antallet af materialekasser, og da forløbene foregår virtuelt på caseweb uden involvering af Naturvidenskabernes Hus. Hvis hvert forløb årligt gennemføres af i gennemsnit 50 klasser, vil årligt elever gennemføre et CASE-forløb. Vi vil fortsætte med at evaluere forløbene med henblik på at hente viden omkring, hvad der virker i forhold til at øge elevernes interesse for naturfag og teknik, og hvordan fagenes anvendelse i virksomheder bedst inddrages i undervisningen. Center for Science Education vil fortsat behandle de indsamlede data ud fra et forskningsmæssigt perspektiv og herved genere viden, som også vil være en ressource for fremtidige projekter i Naturvidenskabernes Hus. 6

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune et etableret og struktureret samarbejde indenfor det naturfaglige område mellem kommunens skoler, de lokale uddannelsesinstitutioner, de lokale

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

SAMARBEJDER MELLEM GRUNDSKOLER OG ERHVERVS- UDDANNELSER (EUD)

SAMARBEJDER MELLEM GRUNDSKOLER OG ERHVERVS- UDDANNELSER (EUD) SAMARBEJDER MELLEM GRUNDSKOLER OG ERHVERVS- UDDANNELSER (EUD) Inspiration og erfaringer NTS-CENTERET 1 Science-samarbejde med Hotel- og Restaurationsskolen i Viborg om sukkerets betydning. Alfred vil både

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Inspirationskatalog. Fra skole til skole

Inspirationskatalog. Fra skole til skole Inspirationskatalog Fra skole til skole Indhold Indledning 3 Motion og bevægelse 6 Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer 15 Professionelle relationer 24 Mål og evaluering 33 Skole-hjem-samarbejde

Læs mere