Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i ansættelsesretlige sager -"

Transkript

1 Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber 2 Tjenstlig samtale 2 Partshøring 2 Notatpligt 3 Proportionalitetsprincippet 3 Undersøgelsesprincippet 3 Fritagelse kontra fritstilling for tjeneste 3 Fritagelse 4 Fritstilling 4 Aktindsigt i en personalesag 4 Advarsel 4 Køreplan ved advarsler i Guldborgsund Kommune 4 Bortvisning 5 Tjenestemænd 5 Reglementsansat 5 Overenskomstansatte 5 Køreplan i Guldborgsund Kommune 5 Uansøgt afsked - generelt 6 Saglighed 6 Dokumentation 6 Opsigelsesvarsel for overenskomstansatte 6 Opsigelsesvarsel for tjenestemænd 6 Køreplan i Guldborgsund Kommune ved uansøgt afsked 6 Køreplan i Guldborgsund Kommune ved uansøgt afsked i forbindelse med besparelser/nedskæringer 7 Særligt for uansøgt afsked af tjenestemænd og reglementsansatte 8 Kort om tjenestemænd 8 1

2 Personaleafdelingens rolle I forbindelse med håndtering af ansættelsesretlige sager, er der behov for en særlig viden og erfaring, for at undgå mange af de faldgruber der er. Ikke alene rent menneskeligt men også økonomisk. På den baggrund skal personalekonsulenten involveres, når disse sager opstår. Herefter aftales det mellem leder og personalekonsulent, hvordan sagen afvikles. Juridiske begreber Inden for den offentlige ansættelsesret er der lovgivet om de formelle krav. Det vil sige, at der er klare begreber man arbejder med, og som skal være på plads, før en truffen afgørelse er korrekt. Tjenstlig samtale En leder har altid ret til at tilrettevise en medarbejder, såfremt der er forhold som medarbejderen skal ændre/rette op på. Er der imidlertid tale om forhold som er mere alvorlige, og som ledelsen ikke ønsker gentaget, kan der indkaldes til en tjenstlig samtale. En tjenstlig samtale ligger oftest forud for mere alvorlige ansættelsesretlige sanktioner. Der skal indkaldes skriftligt til en tjenstlig samtale. Der skal i dagsordnen oplyses om hvad mødet handler om. Det skal af indkaldelsen fremgå, at medarbejderen har ret til at medbringe en bisidder, og indkaldelsen skal ske med et varsel, som giver medarbejderen mulighed for at forberede sig. En bisidder betyder ifølge nudansk ordbog: En person der yder støtte, juridisk eller fagligt under en sags behandling. Ledelsen skal opfordre til, at medarbejderen medtager en bisidder, men det er medarbejderen selv der bestemmer om pågældende ønsker en bisidder eller ej og i givet fald og hvem bisidderen skal være. En bisidder er kun med til støtte, og medarbejderen er sin egen repræsentant. Bisidderen har ikke en egentlig taleret, men er med for at sikre medarbejderen en ordentlig behandling, at formalia overholdes og være det ekstra øre. En bisidder skal sørge for, at medarbejderens rettigheder respekteres, og at medarbejderen ikke forpligter sig til mere, end hun/han har pligt til her og nu. I nogle tilfælde bliver der på baggrund af en tjenstlig samtale givet medarbejderen en advarsel, hvis forholdene er til det. Partshøring Hver gang man skal træffe en afgørelse der er til ugunst for den pågældende, og der er tale om noget som har væsentlig betydning for dennes ansættelsesforhold, skal der ske partshøring jf. forvaltningslovens 19, stk. 1. I overenskomsterne for lærere og pædagoger fremgår det desuden, at organisationerne også har adgang til at blive hørt, forinden afgørelse om afsked træffes. Baggrunden for, at man skal foretage partshøring før man træffer en afgørelse er, at man skal sikre sig, at sagen er ordentlig belyst. Der skal således altid ske høring i forbindelse med advarsel, bortvisning, uansøgt afsked og lignende. Udover den almindelige partshøring er der også den ulovbestemte høringspligt som er en pligt jf. Ombudsmanden, som hørende til god forvaltningsskik. Denne anvendes i særligt vanskelige afskedigelsessager, så som disciplinær forseelse, samarbejdsvanskeligheder, uegnethed m.v. Udover at foretage en høring af sagens faktum skal der også ske høring af juraen i sagen. Der skal i høringen anføres hvilken der henvises til, ligesom hvorpå skønnet beror. Begrundelsen skal være meget klar og konkret begrundet. 2

3 Når der skrives et høringsbrev, er det en god ide at skrive som om pågældende ikke kender til sagen. Brevet skal formuleres åbent eks.. man påtænker, har til hensigt, således at det er klart, at der endnu ikke er truffet en afgørelse. Sproget skal være klart, og tingene skal kaldes ved deres rette navn. Ændres en begrundelse undervejs i processen, skal der ske høring på ny. Der er ingen faste regler om, hvor lang en høringsfrist den pågældende medarbejder har. Fristen må afvejes ud fra de konkrete omstændigheder i sagen, dvs. hvor mange oplysninger sagen indeholder, hvor komplekse disse er. Dog fremgår det af enkelte overenskomster eks. på BUPL og SL s område, at organisationen, udover individets hørings ret jf. forvaltningsloven, har en høringsfrist. Hovedreglen er, at der altid skal ske høring også ved bortvisning. Høringsfristen er her som regel kortere. Såfremt det er muligt, kan der ske en mundtlig høring umiddelbart i forlængelse af den handling der førte til bortvisning, men stadig skal det skriftligt kunne dokumenteres, at der er sket høring jf. forvaltningsloven. I disse situationer er det hensigtsmæssigt, at give tillidsrepræsentanten eller en repræsentant for den lokale faglige organisation lejlighed til at være til stede. Det er samme arbejdsgang ved afsked af personer i jobtræning, fleksjob o.l. som ved overenskomstansatte. Notatpligt Jf. offentlighedslovens 6 er der notatpligt i de sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse. Alt hvad der modtages mundtligt, og som vedrører sagens faktiske omstændigheder, og er af betydning for sagens afgørelse, skal noteres ned i sagen. Man skal derfor være opmærksom på, at få disse oplysninger skrevet ned i sagen, uanset om man får dem pr. telefon eller ved et møde. Det er vigtigt, at holde sig for øje, at der kun skal være én personalesag. Alt af betydning skal derfor forefindes i den sag der ligger i Personaleafdelingen. Proportionalitetsprincippet Middel skal stå i rimeligt forhold til målet. En mere indgribende sanktion må ikke anvendes, hvis en mindre indgriben er tilstrækkelig. Populært sagt, så må man ikke skyde gråspurve med kanoner. Undersøgelsesprincippet Den myndighed der skal træffe en afgørelse, har pligt til at sikre, at sagen er undersøgt tilstrækkeligt, før der træffes en afgørelse. Det kan sikres både ved at myndigheden undersøger selv, men også ved at myndigheden opfordrer den der er part i sagen til at udtale sig eller fremskaffe relevant materiale. Fritagelse kontra fritstilling for tjeneste I forbindelse med ansættelsesretlige sanktioner kan der være behov for at medarbejderen ikke er på arbejdspladsen. Enten på grund af at man ønsker ro til at undersøge sagen eller at misligholdelsen har været så grov, at man ikke ønsker pågældendes tilstedeværelse. I forbindelse med en afsked, hvor parterne bliver enige om at pågældende ikke skal møde på arbejdspladsen igen, skal man huske at skrive hvilken form der er valgt i opsigelsesperioden. Der er to måder at håndtere dette på: 3

4 Fritagelse Medarbejderen kan blive fritaget fra sit arbejde i opsigelsesperioden. Hvis medarbejderen finder andet arbejde i opsigelsesperioden skal dette meddeles Personaleafdelingen. Medarbejderen er stadig tilknyttet arbejdspladsen, og må derfor ikke tage andet arbejdet under fritagelsen. Såfremt medarbejderen er syg, vil arbejdspladsen stadig få sygedagpengerefusion. Får medarbejderen under en aftalt fritagelse andet arbejde, skal der altid betales mindst 3 måneders løn. Fritstilling En fritstilling er den mest vidtgående form. Medarbejderen har efter en fritstilling ingen tilknytning til arbejdspladsen længere. Såfremt medarbejderen finder et andet arbejde i opsigelsesperioden kan vedkommende få løn begge steder fra, såfremt der ikke er tale om den samme arbejdsgiver. Aktindsigt i en personalesag Ikke sjældent vil enten medarbejderen eller dennes faglige organisation anmode om aktindsigt, i forbindelse med en personalesag. Jf. forvaltningslovens 9 har den der er part i en sag, ret til at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Medarbejderen har som hovedregel ikke ret til at få de interne dokumenter der måtte ligge i sagen, medmindre der er oplysninger i de interne dokumenter som er medtaget i beslutningsgrundlaget i sagen. I givet fald, kan man uddrage de punkter som er relevante, og medtage disse i aktindsigten. Såfremt det er den faglige organisation, der anmodet om aktindsigt på medarbejderens vegne, skal der ligge en fuldmagt fra medarbejderen til den faglige organisation før aktindsigten kan gives. Advarsel En advarsel er en skriftlig tilkendegivelse om, at et beskrevet forhold udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Et forhold, som hvis det gentages, vil medføre afskedigelse eller bortvisning. Man kan give en advarsel ved bl.a.: Samarbejdsvanskeligheder Illoyalitet Uegnethed Lydighedsnægtelse Spiritusmisbrug Sprogbrug For sent fremmøde En advarsel er en afgørelse jf. forvaltningslovens 2, hvilket betyder at der også her skal ske partshøring. Køreplan ved advarsler i Guldborgsund Kommune Medarbejderen skal indkaldes skriftligt til en tjenstlig samtale vedrørende forseelsen. Der skal gives et passende mødevarsel i indkaldelsen. Af indkaldelsen skal fremgå klart hvad mødet handler om. Medarbejderen skal jf. forvaltningslovens 8 oplyses om retten til at medbringe en bisidder hvilket typisk vil være tillidsrepræsentanten. Der skal udarbejdes et skriftligt referat ved mødet. 4

5 Såfremt medarbejderen ønsker det, har denne ret til at afgive et skriftligt høringssvar inden lederen afgør om der skal gives en advarsel. Høringsfristen skal være passende. Først herefter kan en evt. advarsel meddeles. Ønsker medarbejderen ikke, at få en høringsfrist, er det vigtigt, at der i referatet indføjes, at der er sket høring jf. forvaltningslovens 19, stk. 1, og at medarbejderen underskriver dette. Skulle det senere komme til afsked af den pågældende medarbejder af samme årsag, er det væsentligt, at kunne henvise til tidligere givne advarsler hvori det er tilkendegivet over for den pågældende, at gentagelse af det pågældende forhold vil kunne medføre afskedigelse eller bortvisning. Skriftligt referat udarbejdes altid af arbejdslederen. Personaleafdelingen udarbejder advarslen på baggrund af referatet fra arbejdslederen. Bortvisning En bortvisning er i princippet en opsigelse uden varsel. Dette betyder, at den pågældende medarbejder fra tidspunktet for bortvisningen ikke længere er ansat i kommunen og dermed ikke længere får udbetalt løn. Formelt kan lønnen dog ikke stoppes, før der er sket høring jf. forvaltningsloven. I disse sager kan der ske en høring med et kort høringsvarsel afhængig af sagens kompleksitet. I forbindelse med en bortvisning, er det af stor vigtighed, at man straks efter at have fået kendskab til forholdet handler, ellers kan man pga. passivitet fortabe retten til at handle. Selv få dages passivitet, vil kunne betragtes som om arbejdsgiver ikke har fundet forholdet så belastende, at det kan begrund en bortvisning. Det er hensigtsmæssigt, at man straks fritager medarbejderen for tjeneste i undersøgelsesfasen. Når man fritager medarbejderen for tjenesten, skal man samtidig gøre opmærksom på, at udfaldet af undersøgelsen kan medfører ansættelsesretlige konsekvenser for vedkommende. Tjenestemænd Tjenestemænd kan ikke bortvises. Hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse fra en tjenestemands side, behandles denne efter reglerne i tjenestemandsregulativet om tjenstlige forseelser, herunder eventuelt reglerne om suspension jf. tjenestemandsregulativet. Reglementsansat En medarbejder kan suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde, når denne pådrager sig grundet mistanke om et forhold, der fratager denne den tillid, som bestridelsen af stillingen kræver. Overenskomstansatte En medarbejder kan bortvises, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den ansattes side. Som væsentlig misligholdelse betragtes grov tilsidesættelse af den ansattes pligter i ansættelsesforholdet. Køreplan i Guldborgsund Kommune En bortvisning er en så alvorlig sanktion, at man forinden man handler straks skal rette henvendelse til personalekonsulenten. 5

6 Uansøgt afsked - generelt Det er vigtigt, at Personaleafdelingen altid kontaktes inden der iværksættes en afsked. Hvis begrundelsen for en afsked viser sig at være usaglig, eller hvis der er sket forvaltningsretlige fejl, vil arbejdsgiver skulle betale godtgørelse/ erstatning. Ved uansøgt afsked har direktøren for det pågældende område til enhver tid det endelige ansvar for at processen og afskedens saglighed. Direktøren for det enkelte område skal underskrive indstillingen om afsked, forinden proceduren iværksættes af Personaleafdelingen. Saglighed I forbindelse med uansøgt afsked anvender man begrebet saglighed. Begrundelsen for opsigelsen skal være saglig det vil sige at begrundelsen skal i sig selv være rigtig, og reelt kunne bære afgørelsen. Eksempelvis kan der være tale om arbejdsmangel, samarbejdsvanskeligheder, utilfredsstillende arbejdsindsats, misligholdelse, pligtforsømmelse og lignende. Det er ikke tilstrækkeligt blot, at anvende disse begrundelser de skal uddybes konkret i forhold til den medarbejder der påtænkes afskediget. Der kan typisk ikke indledes en afsked omhandlende samarbejdsvanskeligheder, utilfredsstillende arbejdsindsats m.v. Der skal altid forinden have været afholdt en tjenstlig samtale, hvor det meget er beskrevet, at man såfremt det omhandlende ikke ændres/bedres, vil konsekvensen være afsked. Dokumentation Forud for en uansøgt afsked har der oftest været en del tilrettevisninger af medarbejderen og samtaler ml. medarbejder og leder. Det er vigtigt, at disse tiltag kan dokumenteres i en evt. efterfølgende afskedssag. Det kan derfor anbefales, at der løbende er skriftlighed i sagen. Opsigelsesvarsel for overenskomstansatte En overenskomstansat kan afskediges uden ansøgning efter høring med et opsigelsesvarsel på mellem 3 til 6 måneder afhængig af ansættelsesforholdets længde. En overenskomstansat kan afskediges i prøvetiden med 14 dages varsel. Hvis en overenskomstansat opsiges efter lang tids tjeneste har han/hun krav på godtgørelse jf. funktionærloven, hvis denne har været beskæftiget i virksomheden i 12 år svarer til 1 måneds løn, 15 år svarer til 2 måneders løn og 18 år svarer til 3 måneders løn. Opsigelsesvarsel for tjenestemænd En tjenestemand kan afskediges uden ansøgning efter høring - med 3 måneders opsigelsesvarsel. Køreplan i Guldborgsund Kommune ved uansøgt afsked Når lederen vil indstille en medarbejder til afsked, skal personaleafdelingen kontaktes med henblik på en vurdering af begrundelsen for afskeden. Når det er afklaret om begrundelsen holder, d.v.s. er saglig, skal lederen indkalde medarbejderen til en samtale. Dette skal ske skriftligt, og det skal anføres hvad mødet handler om. I brevet skal der ligeledes gøres opmærksom på, at medarbejderen har ret til at medbringe en bisidder. Personalekonsulenten skal deltage i dette møde. 6

7 Herefter udarbejder og sender Personaleafdelingen høringsskrivelsen til medarbejderen. Flere organisationer har indskrevet i overenskomsten, at den faglige organisation skal have skriftlig meddelelse om den uansøgte afsked. Dette sker ved kopi af afskedigelsesskrivelsen eller hvis begrundelsen for afskedigelsen er tavshedsbelagt ved en orientering om afskedigelsen uden angivelse af årsag. Medarbejderen, som påtænkes afskediget, skal have 2 eksemplarer af opsigelsen tilsendt med henblik på organisationens eventuelle inddragelse i sagen. Såfremt medarbejderen afgiver et høringssvar vil det blive inddraget i beslutningsgrundlaget. Forinden endelig afsked kan der ske forhandling med den faglige organisation. Personaleafdelingen sender herefter opsigelsen. Høringsskrivelsen og opsigelsen skal sendes til den ansattes privatadresse og til organisationen med afleveringsattest. Tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter er underlagt særlige beskyttelsesregler, og skal ske forhandling med den faglige organisation ved en uansøgt afsked. Kontakt altid Personaleafdelingen. Køreplan i Guldborgsund Kommune ved uansøgt afsked i forbindelse med besparelser/nedskæringer Personaleafdelingen skal have kopi af den politiske beslutning om besparelser. Derefter kontakter lederen i samarbejde med Personaleafdelingen, fagforbundet med henblik på, at orienterer om den kommende besparelse. Lederen skal orientere om besparelsen i MED-udvalgsmøde/personalemøde, hvorefter Personaleafdelingen skal have en kopi af referatet fra mødet. Derefter skal lederen foretage en udvælgelse blandt medarbejderne. Udvælgelsen foregår således: Lederen laver en liste over samtlige ansatte. Der skal fastlægges overordnede kriterier for afskeden. Ud fra de fastlagte kriterier skal medarbejderne vurderes efter kvalifikationer, uddannelse, om nogle ansatte har særlige funktioner i forhold til andre osv. Husk at TR og sikkerhedsrepræsentanter, er underlagt særlige beskyttelsesregler. Ligeledes er der særlige regler i forhold til afsked af gravide medarbejdere, hvor arbejdsgiver har bevisbyrden for at en afsked ikke har sammenhæng med graviditeten. Når lederen har foretaget sin udvælgelse, skal lederen kontakte Personaleafdelingen, og oplyse om hvilke medarbejdere man vil pege på. Begrundelserne drøftes. Lederen skal derefter sende sin skriftlige begrundelse til Personaleafdelingen. Den overordnede begrundelse vil være besparelse. Jf. ny domspraksis vil det være tilstrækkeligt, at henvise til de overordnede kriterier. Den medarbejder der påtænkes afskediget, skal imidlertid have et tilbud om at pågældende derudover, i høringsperioden kan anmode sin leder om en uddybende begrundelse. 7

8 Det næste der skal ske, er at lederen kontakter sin forvaltning for at høre om der er nogle ledige stillinger i Guldborgsund Kommune, som personen kan tilbydes eller overflyttes til. Såfremt dette ikke er tilfældet, kontaktes Personaleafdelingen igen. Al sagsgang skal kunne dokumenteres skriftligt. Når dette er afklaret indkaldes de pågældende medarbejdere til en høringssamtale i lighed proceduren for uansøgt afsked. Hvis der i høringsperioden er en ledig stilling i Guldborgsund Kommune indenfor pågældendes overenskomst område, skal man tilbyde medarbejderen den ledige stilling. Der vil trods tilbudspligten stadig være krav om en saglig og konkret vurdering af den ansøgende medarbejder. Viser det sig, at pågældende medarbejder ikke har de fornødne kvalifikationer og ikke kan magte jobbet, er der ikke et krav om at pågældende skal have jobbet. Men der skal være et velbegrundet afslag. Omvendt må man sige, at har den pågældende medarbejder de fornødne kvalifikationer, er der pligt til at tilbyde pågældende jobbet. Såfremt medarbejderen modtager tilbuddet, vil denne oftest efter en forhandling bevare sin løn. Hvis medarbejderen takker nej til den ledige stilling, skal det ske skriftligt, og man er ikke forpligtiget til at tilbyde medarbejderen flere stillinger i høringssperioden. Hvis medarbejderen modtager tilbuddet, skal der laves en skriftlig aftale om overgangen til den nye stilling. Sagen forhandles herefter mellem ledelsen og den faglige organisation. Det er den enkelte forvaltning som administrerer om der bliver ledige stillinger i høringsperioden, og hvis der bliver en ledig stilling, skal forvaltningen meddele dette til Personaleafdelingen, som så tilbyder stillingen til medarbejderen. Særligt for uansøgt afsked af tjenestemænd og reglementsansatte Proceduren er stor set som for overenskomst ansatte der er nogen særlige principper og begreber i forhold til dette, som Personaleafdelingen tilser overholdt. Kort om tjenestemænd Der er tale om en anden ansættelsesform og en anden håndtering af afskeden. I.h.t. tjenestemandsregulativet er der to måder at afskedige en tjenestemand på, og det er vigtigt at man fra starten vælger den rigtige. En diskretionær(skønsmæssigt) begrundelse anvendes, når der ikke foreligger pligtforsømmelse, men hvor tjenesteforholdet ikke kan fortsætte. Det kan eksempelvis være på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer og sygefravær. Ved afsked begrundet i diskretionære grunde, kan man uden ansøgning afskedige med 3 mdr. varsel med udgangen af en måned. En disciplinær begrundelse anvendes, når tjenestemanden har begået en tjenesteforseelse det vil sige, at han har overtrådt skrevne eller uskrevne regler såvel i tjenesteforholdet som uden for. Hvis tjenestemanden derfor er blevet uskikket til at forblive i stillingen, kan afskedigelse af tjenestemanden ske med kortere varsel. Rådighedsløn Rådighedsløn er et begreb man alene arbejder med, i forhold til tjenestemænd. Rådighedsløn anvendes ikke så ofte, og anvendes kun, når der er tale om nedlæggelse af den stilling tjenestemanden sidder i, og det ikke er muligt, at tilbyde denne en anden passende stilling. 8

9 Det kan diskuteres hvad der er passende, og hvad en tjenestemand må tåle. Begreberne udvikler sig hele tiden, og der er ikke tale om statiske begreber. Man kan derfor ikke sammenligne området med hvordan det var bare for 10 år tilbage. 9

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden.

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Ergoterapeutforeningen Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Hvad er formålet med en tjenstlig samtale? Formålet

Læs mere

Afskedigelse Unges 1

Afskedigelse Unges 1 Unges 1 Overordnet Institutionen er den ansættende myndighed og de ansætter og afskediger medarbejderne Det er lederen, der udvælger til afsked, dog begrænsninger i love og aftaler Tillidsrepræsentanten

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

Ansættes af kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte retningslinier --------------------------------------- Ansættelsesgruppe, der indstiller:

Ansættes af kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte retningslinier --------------------------------------- Ansættelsesgruppe, der indstiller: Norddjurs Kommune udkast til retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser. Godkendt af Kommunalbestyrelsen. Marts 2007 Emne: Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler

Læs mere

OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 2. juni 2015. Uddannelseslæger hvad med juraen?

OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 2. juni 2015. Uddannelseslæger hvad med juraen? OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 2. juni 2015 Uddannelseslæger hvad med juraen? HR-konsulent Susanne Wind HR-afdelingen Teamopdelt (team 1-3) Afdelingerne tilknyttet bestemt team http://info.ouh.dk/wm348316

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 21.01.4 Side 1 Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL TIL UANSØGT AFSKEDIGELSE/VARSEL... 3 2. UDTALERET... 3 3. FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Afskedigelse. TR - kursus IA 2014

Afskedigelse. TR - kursus IA 2014 TR - kursus IA 2014 Institutionen er den ansættende myndighed og denne ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i lovgivning: diskriminering, herunder alder, handicap og køn, foreningsforhold

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE

AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT

Læs mere

Afskedigelse og øvrige sanktioner. Lederens rolle

Afskedigelse og øvrige sanktioner. Lederens rolle Afskedigelse og øvrige sanktioner Lederens rolle Afskedigelse og øvrige sanktioner Socialpædagogerne 2 Socialpædagogerne Afskedigelse og øvrige sanktioner Indhold 5 Forord 6 Indledning 6 Rammen for behandling

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

AFSKED - FYRAFTENSMØDE

AFSKED - FYRAFTENSMØDE AFSKED - FYRAFTENSMØDE En afskedigelse kan være begrundet i: Kommunens forhold: Arbejdsmangel/ budgetbesparelser Medarbejderens forhold: Sygefravær Samarbejdsproblemer Uegnethed/tillid/evne Bortvisning

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Regler om afsked 2010

Regler om afsked 2010 Regler om afsked 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at afskedigelsesprocessen gennemføres på en værdig, korrekt og professionel måde 2 Regler om afsked Reglerne indeholder følgende: Afsked....

Læs mere

TR ROLLEN OG KOMPETENCER

TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR MØDE 17. og 18. JANUAR 2014 Ved faglig konsulent Helle Ingemann Harmsen Med baggrund i konkret sag, drøftes snitfladen med kredskonsulent og lokal TR Omplacering Optakt til

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 19. august 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Ansættelsesbegrænsning...3

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

Lederens rolle. Afskedigelse og øvrige sanktioner

Lederens rolle. Afskedigelse og øvrige sanktioner Lederens rolle Afskedigelse og øvrige sanktioner 2 Indhold Indledning.... 4 Rammen for behandling af ledersager generelt... 4 Grundlag for udarbejdelse af pjecen..... 5 Afskedigelse... 5 Ansættelsesgrundlag....

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

Vejledningen beskriver de juridiske rammer, der gælder, når der er en nær personlig relation mellem ledere og medarbejdere.

Vejledningen beskriver de juridiske rammer, der gælder, når der er en nær personlig relation mellem ledere og medarbejdere. Notat Side 1 af 5 Til FællesMED udvalget Til Drøftelse den 22. april 2015 Kopi til Personlige relationer mellem ledere og medarbejdere Til drøftelse FællesMED blev orienteret om vejledning om personlige

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus Personalejura og Arbejdsgiverrollen Program Arbejdsretlige regler Ansættelse, løn og kontrakter Sygdom Barsel Ferie Samarbejdsvanskeligheder Advarsel, opsigelse, bortvisning PLA Stiftet 1. januar 2003

Læs mere

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Hovedudvalget Forord Region Syddanmark har et personalepolitisk værdigrundlag, som skal efterleves af ansatte i forbindelse med varetagelse

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Håndtering af afskedigelser Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Afskedigelsestyper Afsked begrundet i personrelaterede forhold. Afsked begrundet i nedskæringer. Afsked begrundet i personrelaterede

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Vejledning om forvaltningsloven i forbindelse med ansættelsesforhold m.v.

Vejledning om forvaltningsloven i forbindelse med ansættelsesforhold m.v. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Februar 2000 J.nr. 7-1129-1/99 Vejledning om forvaltningsloven i forbindelse med ansættelsesforhold m.v. 2000 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning).

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Som redskab for den enkelte leder ved besparelser og omstruktureringer ved Børn og Unge udsendes denne beskrivelse af Udviklingspolitikken samt manual for udpegning

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Indkaldelse til tjenstlig samtale... 4 Referat af tjenstlig samtale Påtale... 5 Advarsel... 5 Afskedigelse... 6

Indkaldelse til tjenstlig samtale... 4 Referat af tjenstlig samtale Påtale... 5 Advarsel... 5 Afskedigelse... 6 GLADSAXE KOMMUNE Strategi, Kommunikation og HR Komplicerede personalesager Vejledning Dato: 8. december 2016 Af: Lisa Pedersen Manglende kvalifikationer... 3 Samarbejdsproblemer... 3 Udeblivelse... 3 Misbrug...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 1. udgave februar 2015 Eget tryk: 3F BJMF Denne

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 16. juni Uddannelseslæger hvad med juraen? HR-konsulent Susanne Wind

OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 16. juni Uddannelseslæger hvad med juraen? HR-konsulent Susanne Wind OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 16. juni 2015 Uddannelseslæger hvad med juraen? HR-konsulent Susanne Wind HR-afdelingen Teamopdelt (team 1-3) Afdelingerne tilknyttet bestemt team http://info.ouh.dk/wm348316

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Vejledning om kommunernes personaleadministration i forbindelse med afskedigelser mv. af overenskomstansatte medarbejdere

Vejledning om kommunernes personaleadministration i forbindelse med afskedigelser mv. af overenskomstansatte medarbejdere Vejledning om kommunernes personaleadministration i forbindelse med afskedigelser mv. af overenskomstansatte medarbejdere Denne vejledning fra KL beskriver regler og procedurer for afsked af overenskomstansatte

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013 Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning September 2013 Indhold Del 1: Fordele og ulemper ved individuel lønforhandling... 2 1.1. Individuel lønforhandling i de offentlige overenskomster...

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere