MANUAL til WP ver Skrevet af Brian Brandt fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL til WP ver. 3.2.0 Skrevet af Brian Brandt fra http://wpdk.dk"

Transkript

1 MANUALtilWPver SkrevetafBrianBrandtfrahttp://wpdk.dk WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Logindidinhjemmesidesadministration...3 Administrationen sidemenu...7 Skriveetnytindlæg...11 Indlægadmin menu...13 Værktøjslinien...15 Mådenatbrugeværktøjslinien...17 Skærmindstillinger...18 Indsætetbillede...20 Redigeretbilledeiindlæg/sideadmin...22 Hvaderetthumbnailbillede?...23 Forskellenpå indlæg og sider...24 Rediger indlæg eller side...25 Forskelligewidgets...28 Tilføjmenu punktertildinmenu...30 Opdateringafplugins...32 Tilføjennybruger...34 WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 2

3 Logindidinhjemmesidesadministration Foratkommeindpåsinhjemmesidesadministrationskalmanbrugefølgende adresse:(duudskifter mitdomæne.dk mitditegetdomæne). admin Detvinduetdukanseudetilhøjrekommerfrem: Derloggerduindmeddetusernameogpasswordduharfåettildelt. Idettetilfældeer username =webshop OBS!Væropmærksompå,atdererforskelpåstoreogsmåbogstaveribåde usernameogpassword. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 3

4 Skiftekodeordeller Øversttilhøjre(hvisduklikkerpåditbrugernavn)ellerivenstresidemenuunder dinprofil fårdumulighedenforatgivedigselvet andetnavn,kodeordeller . Dukanogsåændreditkaldenavn,somerdetderblivervistpåhjemmesidennårdukommentererellerskriveretnytindlæg. Huskatlaveetrigtiggodtkodeord,gernebådemedstoreogsmåbogstaverogtal. Huskogsåattrykkepå OpdaterProfil efteralledineændringer. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 4

5 Administrationen Kontrolpanelet Toppenafadministrationenserudsombilledetherunder. Vedklikpåtitlenher kanmankommeudogseensblog.dvshvordandenserudnårandrebesøgerenshjemmeside. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 5

6 Detteerditkontrolpanel. Herkandusestatistikoverhvormange indlæg,sider,kategorierogtagsduhar. Underdetvildukunnefindeallede kommentarerdererlagttildineindlægpå hjemmesiden.herkanduogsådirekte besvaredefolkderharkommenteret. Indkomnelinksviserdehjemmesiderder linkertildinhjemmeside. Quickpressudetilhøjregiverdigmulighedfor atlaveethurtigtindlæg,hvisduligeharet ellerandetpåhjertederbarehurtigtskalud. Denbrugesikkeretofte. Duharogsåetvinduederviserdekladderdu evtarbejderpå. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 6

7 Administrationen sidemenu Somstandardserdinmenusådanud.Holderdumusenoveretaffelterne,vilduopdageenlille nedadgåendepiltilhøjre,somhvisduklikkerpåden,bringerflerepunkterfrem. Dennemenuindeholderalledelinksduharbrugforatkunnegøreallede tingderernødvendigt.vitagerligeetfuldtoverblikpånæsteside. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 7

8 Kontrolpanel erlinkettilatseforsidenigen. Indlæg erdinindlægssektion detvilsigeherduskriverdineartikler. Redigerfårdualledineindlægfremogkanderefterredigereidem. Tilføjnytgiverdigmulighedforatlaveetnytindlæg. Tagserdinesmåsøgeordduskriverforatgøreindlægsøgevenlige. Kategoriergiverdigmulighedforatoprettenyekategorier. Medier indeholderalledetingduharuploadettilhjemmesiden. Bibliotekgiverdigenoversigt. Tilføjnygiverdigmulighedforatuploadefilertilhjemmesiden dettegøresnormaltnårmanskriveret indlæg mendetkommervitilsenere. Links sektionenkanbrugestilatlinkeudtilandrerelevantesiderellervenner.delinksvisesnormalti enssidemenu. Sidererstedetforalledinestatiskesider dvsalledesidersommanaltidkansepåforsiden.detkan værekontaktsiden,omhjemmesidensiden,etc. RedigerogTilføjnyerligesomvedindlæg. Kommentarergiverdigetkompletoverblikoveralledinekommentarer oggiverdigogsåmulighedfor atbesvaredemdirektefradinadministration ligesompåforsidenafkontrolpanelet. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 8

9 Udseende erstedethvordukanændredinhjemmesidesudseende.duharsomstandardetsimpeltdesign,men duharmulighedforatlæggeetnytdesign(theme)på.detkommervitilsenereimanualen. Widgetseretvigtigtpunkt,dadenstyrerheledinsidemenuudepåhjemmesiden. Editorerformereavanceredebrugere,daduherkanændredirekteidinethemesfiler. Plugins eretvigtigtpunkt,dadetteerstedethvoralledineavanceredefunktionerfindes.dukanselvinstallere plugins.detkommervitilsenere. Editorerformegetavanceredeprogrammører,daduskalkendetilprogrammeringforatkunneændreiplugins detteerdognormaltunødvendigt. Brugere giverdigmulighedforattilføjeflereforfatteretildinhjemmeside.måskeermanflereomatskrive artiklertilbloggen,ogherkandusåopretteenprofiltilhverafforfatterne,somsåkanskrivetekstertilsiden. Dinprofil herkanduændre ogkontaktoplysninger. Værktøjer erforavanceretbrug.detbrugesnormaltikkesomstandard. Indstillingerharenmasseforskelligefunktionersomdukanindstillepå. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 9

10 Oprettelseafen statisk side Trykpå Tilføjny foratopretteenside. Dukanvælgeomdenstatiskesideskalhaveen forælder elleromdenselvskalværeen forælder. Vælgerduatdenskalhaveen forælder,fx kontaktsiden,såvildensidebliveenundersidetil topsiden(forældren). Ex.www.mitdomæne.dk/kontakt vælgerdusåeksempelvis kontakt somforældertilen nysidedulaverderhedder oplysninger,fårdinnye sideenadressesomdenne: Ex.www.mitdomæne.dk/kontakt/oplysninger Dukanogsåvælgeforskelligeskabelonertildinesider, mendeterikkenogetvivilkommeindpåher dadet ikkeernogetmansomstandardbruger. Dukantilgengældgivedemenrækkefølgeforhvordan deskalvisespådinnavigationsmenupåhjemmesiden. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 10

11 Skriveetnytindlæg Redigerindlæggivermulighedenforatsealleindlæg. Tilføjnytgivermulighedforatskriveetnytindlæg. Indlægstagserforallede tags manputterpåetindlæg. Kategorierstyreralleenskategoriersommanputterindlægi. Foratskriveetnytindlæg,skaldutrykkepå indlæg knappenimenuenogdetbringerdennesidefrem. Detøverstefelterdintitel.Detervigtigtatdener megetsigendeogbeskriverhvaddereriindlægget. DerunderharduWYSIWYGmenuen denmedalle ikonerne.dengiverdigmulighedforatstyledintekst medoverskrifter,fed,kursivskriftogmegetandet. DukenderdetsikkertfraWordellerandre skriveprogrammer. Udetilhøjreskalduligeklikkepådenneknap: Denbringernemligenmenuliniemerefrem. Altdinbrødtekstskriverduidetstorehvidevindue. Detbliveraltdintekstderkommerpåhjemmesiden. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 11

12 Tilføjnytindlæg vindue Titlenpåindlægget Teksttilindlægget. Udgivindlæg WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 12

13 Indlægadmin menu Uploadbillede Uploadpdf HTMLknapbrugesnårmansættertekstindfraWordeller andretekstbehandlinger(ellerkode) Markertekstogvælg overskrift2 vælgaldrigoverskrift1. Huskatsmideindlæggetienkategori.Idettetilfældeerderkun Nyheder atvælgeimellem. Dukanogsådirektefrasidenherlaveennykategori. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 13

14 Ihøjresideerdufølgendemenu. Udgiv Dukanvælgeatgemmedensomenkladde Gemkladde eller preview foratse hvordandetserudindendu udgiver. Duharogsåhermulighedforatsætteendatopå,hvornårduviludgivedinartikel.Detgøresved dettepunkt: Derskriverduendatoogtrykkerokay. DetteskalgøresINDENdutrykkerpåudgiv,ellersbliverdenudgivetmeddetsamme. Tags erordduskriversombeskriverhvadartiklenhandlerom.noglevilmenedeter dobbeltkonfettiiforholdtilkategorier.iprincippeterdetbareenekstramådeatkategorisere indhold. Kategorier giverdigmulighedforatskelnemellemdineartikler.dukantilføjeenkategorived atklikkepålinketnederst.ellersvingerdudenkategoriaf,sompasser.hvisduikkevingerenaf, bliverdenlagtikategorien Ikkekategoriseret. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 14

15 Værktøjslinien Dinværktøjslinje,nårduskalredigereindlægogsider,sersomstandardsådanud. Menhvisduklikkerpåknappen vis/gem(alt+shift+z)kommerder enekstraværktøjslinjefrem. Knappernebetyder Fedtekst(Bold) Gennemstreget Ordnetliste(medtal) Tekstjustering(venstre,højrestilletellercentrerettekst) Stavekontrol/sprog Kursiv/skrå tekst(italic) Uordnetliste(medpunkter) Citat(quote) Linktilurl Fjernlink Meretag Fuldskærm Tekstformatering Justeretsats Indsætsomrentekst Fjernformatering Indryk Hjælp Understreget Tekstfarve IndsætfraWord Indsætspecialtegn Fortryd/gentag WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 15

16 Fedtekst:Markertekstenogtrykpåknappenforatgøretekstenfed. Kursiv:Markertekstenogtrykpåknappenforatgøretekstenkursiv Gennemstreget:Slårenstregigennemteksten.Kanfxillustrereenslettettekst,somalligevelharbetydning. Uordnetliste:Enlistemeduordnedepunkter(bullets/prikker) Ordnetliste:Enlistemedtal,romertal,bogstaverel.l. Citat:Sætterdenmarkeredetekstietcitat Tekstjustering:Styreromdenmarkeredetekstskalflydetilhøjreellervenstre,elleromdenskalcentreres. Linktilurl:Markertekstenogtrykpåknappenforatlinketekstentilenandenhjemmeside Fjernlink:Fjernelinketfrateksten Meretag:Indikererattekstenskaldelesher,hvisdenvisesienoversigt(dettevirkerikkepåallesider) Stavekontrol:Herkanduvælgehvilketsprogdinstavekontrolskalvære Fuldskærm:Redigerifuldskærm Tekstformatering:Herkanduvælgepre formateredetekstersåsomoverskrifter,afsnitm.m.(vælgaldrigoverskrift1) Understreget:Sætterenstregunderdenmarkeredetekst Justeretsats:Ogsåkaldetligehøjremargen.HerforsøgerWordpressatfåtekstentilatståligeibeggesider Tekstfarve:Herkandugivedintekstenandenfarve Indsætsomrentekst:Tekstenduindsætterhervilikkebliveformateretpånogenmåde.Detteerenfordel,hvisduindsætterkode,somWordpress kanlæseogformatere. IndsætfraWord:SkalduindsættetekstfraWordellerandretekstredigeringsprogrammer,skaldubrugedenne.Deteraldrigengodidéat indsætteformaterettekst.denneknapfjerneralformateringfraword. Fjernformatering:Fjerneformateringenfradenmarkeredetekst WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 16

17 Indsætspecialtegn:Indsætetspecialtegn/glyphsåsom: β Indryk:Rykkerdenmarkeredetekstensmulefrem(ellertilbage) Fortryd/gentag:Fortrydhandlingellergentaghandling Hjælp:Trykherforyderligerehjælpomteksteditoren Mådenatbrugeværktøjslinien Foratbrugedeflesteafpunkternepåmenuen,kræverdetatdumarkerernogettekstop,ogsåtrykkerpåikonetfordetduvil formattereefterfølgende. Vildufxlaveetlinkidinartikel,markererdudettekstduvillinke,ogtrykkerpåkæde ikonet. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 17

18 Skærmindstillinger Nårduredigereretindlægerdernogleindstillinger,derikkevisessom standard.heriblandtthumbnail indstillinger,forfatterogegne felter.det erikkesikkert,atdupånogettidspunktfårbrugfordisseindstillinger,men duaktivererdemsåledes. Startmedattrykkepåknappen skærmindstillinger heltoppeihøjrehjørne. Nuskullenedenståendeboxgernekommefrem. Selvsagteralletjekkedeelementeraktiveretogalledeandredeaktiveret. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 18

19 Indsætteetbilledeienartikel Øverstpåmenuenhardudisseikoner. Degiverdigmulighedforatuploadebilledertildinartikel.Ikonetlængsttilvenstreerbilledebehandleren. Dengiverdigmulighedforatvælgeenfilfradincomputer,nårdutrykkerpå browse. Denuploadersåbilledetduharvalgtoggiverdiglidtforskelligeindsætningsmuligheder. Dukanvælgeatgivedenenbilledtekstellerbeskrivelse.Fådentilat linketilnogetbestemt.indsættedenvenstreellerhøjrejusteret,elleri forskelligestørrelser. Foratændreibilledet nårdetersatind, holderdumusenover ogklikkerøversttil venstrepåbilledetpå detteikon: Hersletterduogså billedetvedattrykke pådenrødeknap. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 19

20 Indsætetbillede Dukanvælgeatindsættebilledervedat Uploadedemfradincomputer IndsætteenURLtileteksisterendebilledepåinternettet Indsættefraettidligereuploadetbillede IndsættefraNextgengallery(galleripluginet) WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 20

21 Tilføjbillede administration Titel nogetbilledetskalhave Alt tekst Viseshvisderskulleværenogetivejen medbilledetogbilledetikkekanvises.dennetekst bliverogsålæstafskærmlæsere. Billedtekst ertekstenderkommerunderbilledet Beskrivelse Beskrivelsenafbilledet(bruges sjældent) LinkURL herskrivesenlinkadressehvisbilledet skallinketilnoget. Justering hvordanskalbilledetsidestilles. Størrelse skaldetværeetthumbnailellerfuld størrelse.(vælgesthumbnail,sørgforattrykkepå fil url hvisduskalkunneåbnebilledetistorstørrelse). Indsætiindlæg billedetsættesind. Herkanduogsåvælgeatbrugebilledetsom indlæggetsthumbnail. Dukanlæsemereomthumbnailssenereimanualen. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 21

22 Redigeretbilledeiindlæg/sideadmin Foratredigererietbillede,skalduføremusenhenoverbilledetogklikkepå den lillerude. Foratslettebilledetskaldutrykkepåden røde knap. Nårdukommerindiredigerbilledeadmin,fårduigendeforskelligemuligheder, ogmedetpreviewafhvordantekstenserudiforholdtilbilledet. Huskattrykke opdater nårduerfærdig. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 22

23 Hvaderetthumbnailbillede? (DennefunktionkræveratditWordPresstemaersatoptilatfungeremedthumbnails ellersvilduikkehavedette) Dukanialleindlægindsætteetthumbnail billede. Deteretbillede,somikkeumiddelbartblivervistpåsiden.Denbliversomregelvist,hvismanharenkategori oversigtellerpåforsidenhvorallede nyesteindlægblivervist.sebilledettilhøjre.(thumbnails) BilledetfungerersomenslagsvisuelIDforindlægget.Læserenvilderfortænkepåindlægget,hvergangvedkommendeserbilledet. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 23

24 Forskellenpå indlæg og sider Sidererdestatiskesider,dvsdetkanvære forsiden, kontaktsiden,etc.defungerersomregelsomdinnavigationogså. Indlægfungerersåsomdine nyheder.dvsdenyhedermanløbendeskriverer indlæg.indlægliggerkategorisereti kategorier, hvorimodsiderbareerder. Etlinktilensidesersådanud: Etlinktiletindlægsersådanud: Siderbliverikkelagtikategorier. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 24

25 Rediger indlæg eller side. Redigeringafindlægogsidererens.Dukantrykkepå indlæg eller sider udeivenstresidemenuforatfåenoversigtoveralleindlægeller sider. Ioversigtenfårdualledesiderderer skrevetindtilnu.dukanvælgeat redigeresidenvedatklikkepåtitlen. Ellervedatføremusenhenover, kommerderenlillemenuundertitlen. Derkanduredigereellerlaveenquickrediger.Dukanogsågådirekteudpåhjemmesidenogsesiden.Ellerdukanvælgeatsletteden direkteher. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 25

26 Widgetsområdet Detteområdestyrerdinsidemenupåhjemmesiden. Detfungerervedatdutræk/slipperdesmågråbokseoveridetstoreområdetilhøjrehvorderstår sidebar1. Noglethemesharflere sidebar bokse. Dukantilføjetingsom Nyeindlæg, Nye kommentarer kategorier etc HvisdukendertillidtHTML,kanduindsætteen Tekst boksogskrivelidttekstiden,evt indsætteetbilledemedetlinki. DukanikkebrugePHPkodeitekstboksen dog kanjavascriptgodtkøres. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 26

27 Trækogslipboksenduvilhavetilatvisei sidemenuenudepådinhjemmeside. Nårenboksertilføjet,kanduretteidenvedatklikkepådenlillepiludetilhøjrepådengrå boks. Deterogsådenmådedufjernerenbokspå,vedatklikkepå fjern ibundenafboksen. Allewidgetsbokseplejerathavenogleforskelligemulighederforatindstilleefterditbehov. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 27

28 Forskelligewidgets Tekstboksenerretmagtfuld,daden giverdiglovtilatindsættealtdetdu harlysttil.dukanindsættebilleder her,ganskealmindeligtekst,eller javascripts. Kategoriergiverenlisteoveralle kategoriersommanhar. Nyeindlæggiverenlisteoveralle nyeindlæg. Sidergiverenlisteoverallesider. Søggiverdinebesøgendeen mulighedforatsøgepåbloggen. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 28

29 Menuer Foratkommeindimenu styringenskaldutrykkepåpunktetmenu,underudseendei menuentilvenstre. Itoppenafmenu oversigtenermenuensnavn.førstegangdukommerindidenne administration,skalduopretteenny,vedatklikkepå + tegnet. Dukanogsålaveennymenu,såduharto(ellertoatskiftemellem).Detgøresvedigenat trykkepå + tegnet. Nårenmenuer oprettet,skaldusørge for,atdenblivervalgunder Temalokationer. Alledinemenupunkterliggernedsomlysegråbokse.Du kanændreirækkefølgenvedsimpeltræk&slip.træken boksopellerned. Afslutvedattrykkepå Gemmenu.Vigtigt!. Herkandunogengangebestemmehvoroghvilkenmenu derskalvisespådinside. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 29

30 Tilføjmenu punktertildinmenu Deterviadeboksenetilvenstreimenuadminatdutilføjerflerelinkstildinmenu. Dumarkererentitelaf,ogtrykkerpåknappen Tilføjtilmenu. Duvilbemærke,atderkommerenekstragråboksidetstorevindueimidten deterditnye menu punktdererblevettilføjet. Brugerdefinerede: Herkanduselvbestemmeurl en(linket)tileneksternside(ellerintern). Etiketblivernavnetpåditmenu punkt. Sider: Indsætenafdinestatiskesider. Kategorier: Lavetlinktilindlægskategoriernevedatvælgedemher. Denenestemådeduptkantilføjeindlægtildinmenu,ervia Brugerdefineredelinks. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 30

31 OpdateringafWordpress Wordpressgiverenbeskeditoppenafdinadministrationnårdererennyversionklar.Ogsåtrykkermanbarepå opdaternu. Wordpresskommermedenvigtigbeskeditoppen lavenbackupafdinefilerogdatabase. Ellerstrykkerdubarepå OpgraderAutomatisk ogsågårdenigangmedatopdateresigselvogsåbehøverduikkebekymredig længere. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 31

32 Opdateringafplugins Pluginsskaljævnligtogsåopdateres,somregelefteratduharopdaterettildennyesteversionafWordpress, skalmanindogopdatereenrækkeplugins. Duharogsåmulighedforattilføjenyeplugins,hvisduharbrugforyderligerefunktionerafenart. Atretteidemskalmanholdesigfra,medmindremanved100%hvadmanhargangi,dadeterphp kodeforståelsederskalbrugesderinde. Fåenoversigtoveralledinepluginsvedattrykkepå installeret. Dukansorterealledinepluginsefterforskelligekriterier.Alle Aktive Aktivtfornyligt Inaktivt Opdateringtilgængelig Dukanledeigennemlistenefterdepluginsder ellerdukanvælgeatklikkepå opdatering skalopdateres, tilgængelig. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 32

33 Nårduharklikketpå opdateringtilgængelig,fårduenlisteoverdepluginsderskalopdateres. Dengulebjælkeduser,betyderatderskalopdateres.Mankanvælgeatsehvadopdateringengørvedatklikkeher. Ellerdukanbaretrykkepå opdaterautomatisk ogsågårdensomregeligangmedatopdatereditplugin. Noglegangeskalduindtaste FTPoplysninger hvilketdubørhavemodtagetfradetfirmajeres hjemmesideliggerhos. Nårduopdaterer,kommerdennesidefrem,ogfortælleromdetvarensucces. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 33

34 Tilføjennybruger Hvismanfårbrugforattilføjeenbruger(ellerforfatter)meretilsinhjemmeside,kandetgøresherfra. Atudfyldefelternegiverlidtsigselv. skrives. Brugernavn, ogkodeordSKAL Brugernavnerdetsom(noglegange)blivervistudepå hjemmesiden. FornavnogEfternavnbrugeskuninternt,detsammegør en. Websidebruges(noglegange)tilatblivevistikommentarfeltet ellerunderdeindlægenforfatterharskrevet. Kodeordkanforfatterenselvaltidændreefterfølgende. Rollebetyderhvilkerettighederforfatterenskalhave. Abonnent=såkanmankunlæseindlæg Administrator=såkanmanalt Redaktør=kanudgiveindlæg Forfatter=kankunskriveindlæg,ikkeudgive Bidragyder=kankunskriveindlæg,ikkeudgive Huskattrykke tilføjbruger efterfølgende. WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 34

35 GodelinkstilWordpress (HervilløbendekommealtomkringWordpresspådansk) (Dendanske portal fornyhederomkringwordpresspådansk ganskeudmærketforum) (HerfinderduALTomWordpressoghvordandugørtingene dogpåengelsk) (VideoguidestilallefunktioneriWordpress) (godblandingafalttilwordpress) WordPressmanual,skrevettilversion3.2.0 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 35

MANUAL ver. 1.4. WordPress manual version 1.4 skrevet af Brian Brandt fra http://wpdk.dk 1

MANUAL ver. 1.4. WordPress manual version 1.4 skrevet af Brian Brandt fra http://wpdk.dk 1 MANUALver.1.4 WordPressmanualversion1.4 skrevetafbrianbrandtfrahttp://wpdk.dk 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Logindidinhjemmesidesadministration...3 Administrationen Kontrolpanel...6 Administrationen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

www.prestashop-guide.dk

www.prestashop-guide.dk Udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. Udgivet d. 05/06-2012 til Prestashop v. 1.4.x Seneste revision: 11/06-2012 Forord Denne guide er udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. for at hjælpe brugere af Prestashop

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Introduktion til Mamut ez Publish

Mamut Active Services. Introduktion Introduktion til Mamut ez Publish Mamut Active Services Introduktion Introduktion til Mamut ez Publish 1 Introduktion til Mamut ez Publish Indhold Om Mamut ez Publish... 2 Introduktion... 3 Webbrowser-understøttelse... 3 Brugere og login...

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

WebMon Visual. Brugermanual. Udgave 1.0

WebMon Visual. Brugermanual. Udgave 1.0 WebMon Visual Brugermanual Udgave 1.0 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af varmemålere, varmeregnskaber og målerservice. Vi opfylder

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

SkolePorten i SkoleIntra

SkolePorten i SkoleIntra SkolePorten i SkoleIntra Bliv dus med din hjemmeside Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Bliv dus med Skoleporten!...4 Alibi eller aktiv for skolen?...4 Overordnede betragtninger...4 Design...4 Aktualitet...4

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Synlighed på nettet. Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation for Erhvervskvinder Århus 09.09.09

Synlighed på nettet. Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation for Erhvervskvinder Århus 09.09.09 Synlighed på nettet Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation for Erhvervskvinder Århus 09.09.09 Hanne Wick, Wick Kommunikation Har siden 1983 arbejdet med kommunikation, markedsføring og PR. Heraf de seneste

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

WebMon Visual MANUAL. Manual WebMon Visual

WebMon Visual MANUAL. Manual WebMon Visual Dansk Manual WebMon Visual WebMon Visual MANUAL Manual WebMon Visual version 1.0 QB 10.1439/27.01.2009 Copyright Brunata a/s 1 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Introduktion...3 Forudsætning...3

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Manual WebMon Visual. WebMon Visual MANUAL. Manual WebMon Visual version 1.0/02.07.2008 Copyright Brunata a/s 1

Manual WebMon Visual. WebMon Visual MANUAL. Manual WebMon Visual version 1.0/02.07.2008 Copyright Brunata a/s 1 WebMon Visual MANUAL Copyright Brunata a/s 1 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Introduktion...3 Forudsætning...3 Installering...4 Opstart...7 Login...8 Oversigt...9 Udvælgelse af registrering...11

Læs mere