2.1 Strategiske udviklingsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Strategiske udviklingsmål"

Transkript

1 2. Erhverv 33

2 2.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve er og skal i fremtiden fortsat være et godt sted at arbejde og drive virksomhed. Byrådet vil i de kommende år fortsat have fokus på at skabe de bedste rammer for virksomhederne i samarbejde med erhvervslivet og de regionale og tværkommunale samarbejdsparter. Bæredygtighed og samarbejde om socialt ansvar er centralt. Byrådet vil i tæt samarbejde med kommunens virksomheder søge bæredygtige og klimaeffektive løsninger, der nedbringer CO2 udledningen. Byrådet vil fokusere på udvikling, fortætning og omdannelse af de eksisterende erhvervsområder i kommunen, herunder fremtidssikre energiforsyning, infrastrukturen i forbindelse med erhvervsområderne og på at fremme en stabil og kvalifi ceret arbejdskraft. Byrådet har desuden et særligt fokus på at fremme erhvervsudviklingen nær kysten med henblik på øget turisme og oplevelsesøkonomi (med oplevelsesøkonomi forstås køb og salg af oplevelser, f.eks. attraktioner, kunst, kulturbegivenheder og sportsaktiviteter). Målsætninger I planperioden vil Greve : fastholde den regionale styrkeposition indenfor transport- og logistikerhvervene tiltrække videnstunge virksomheder og skabe gode vækstmuligheder for mindre virksomheder og iværksættere med et særligt fokus på vidensbaserede iværksættere, f.eks. indenfor spil- og musikindustrien skabe mulighed for etablering af nye uddannelsessteder i samarbejde mellem erhvervslivet og kommunens uddannelsesinstitutioner, herunder føre en vedvarende dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft, udnytte mulighederne for erhvervsudvikling indenfor oplevelsesøkonomi og turisme i kystnære områder, arbejde for bæredygtige løsninger i fysiske anlæg og bebyggelser, herunder fremme bæredygtig mobilitet og trafi kal betjening i forbindelse med erhvervsområderne. tiltrække og fastholde håndværksmæssige mindre og mellemstore virksomheder. Handlinger I de næste 4-5 år vil Greve : Udarbejde helhedsplaner for trandvejen og tranden for at fremme relevant erhverv, oplevelse og turisme langs kysten, herunder Mosede Fort, Fremme etablering af kontor- og serviceerhverv i de stationsnære områder Greve Midtby og Hundige, der understøtter den ønskede byudvikling og anvendelse af områderne, Udvikle områderne ved Kildebrønde yd, Kildebrønde Vest og Tværhøjgård til erhvervsformål, Udarbejde helhedsplaner for Kildebrønde Industri, Tune Erhvervsområde, Greve Main og Karlslunde industri, herunder konvertering af erhvervsområderne langs motorvejen til energieffektiv fjernvarme og brugen af modulvogntog i erhvervsområderne i Greve 2.2 tatus og perspektiver Erhvervslivet i Greve Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve er kendetegnet ved, at kommunen er en del af hovedstadsområdet tæt på København. Beliggenheden og gode adgangsveje til kommunen, dels via Køge Bugt Motorvejen og dels via -toget, gør kommunen til et attraktivt sted for virksomheder og arbejdskraft. På erhvervsudviklingsområdet indgår Greve i samarbejdet København yd med olrød, Køge og tevns r, og samarbejder i øvrigt med Vækstforum jælland, Væksthus jælland, Region jælland og de øvrige kommuner i regionen. I den kommende planperiode er det hensigten at styrke dialogen mellem kommunen og kommunens virksomheder og fastholde en hurtig og kompetent myndighedsbehandling på området. Der er desuden et særligt fokus på at fastholde en velfunge- 34

3 rende infrastruktur med gode offentlige transportforbindelser i og omkring kommunens erhvervsområder, som sikrer at Greve s gode geografi ske beliggenhed fastholdes. Arbejdsmarkedet Arbejdsstyrken i kommunen er kendetegnet ved en stor andel erhvervsuddannede og en stor andel lavt uddannede. Tendensen er dog, at fl ere og fl ere får en videregående uddannelse. Arbejdsstyrken i kommunen er faldende, da der bliver fl ere og fl ere ældre. Greve mangler således kvalifi ceret arbejdskraft, og det er stort set indenfor alle fagområder. Den økonomiske afmatning fra 2008/2009 har skabt en nedgang i antallet af arbejdspladser, hvilket sandsynligvis vil afhjælpe manglen på arbejdskraft i en periode. Prognoser peger på, at en af erhvervslivets fremtidige udfordringer vil være at skaffe kvalifi ceret arbejdskraft. Greve har mange udpendlere, særligt blandt de højtuddannede. Tæt på 75 % af kommunens arbejdsstyrke arbejder uden for kommunen, hovedsageligt i København og omegn samt i Roskilde, Køge og olrød kommuner. Lidt over halvdelen af arbejdspladserne i kommunen er besat af folk fra andre kommuner, fortrinsvis fra kommunerne tættest på hovedstaden. Antallet af ledige i Greve lå før 2009 lavt på omkring 1 %, men er siden steget til knap 5 %. Det er dog stadig lidt under niveauet for resten af landet. Erhvervsstrukturen i Greve Erhvervsstrukturen kendetegnes ved en stor andel små virksomheder med under 5 medarbejdere. De små virksomheder udgør 69 % af kommunens virksomheder, svarende til landsgennemsnittet. ns erhvervsliv ligger hovedsagligt indenfor handel med møbler og beklædning, bygge- og anlæg, it og kommunikation samt transport og logistik. Erhvervsområderne i Greve ligger fortrinsvis i tilknytning til Køge Bugt Motorvejen og vest for denne. Virksomhederne er primært placeret i erhvervsområderne Håndværkerbyen, Kildebrønde Industri, Karlslunde Industri, Ventrupparken og Greve Main. Disse områder er udlagt til erhvervsformål primært af to omgange. Kildebrønde og Karlslunde Industrier blev udlagt i 1960 erne og 1970 erne og Ventrupparken og Greve Main blev udlagt i 1990 erne. Udover områderne ved motorvejen ligger der også mindre områder for erhverv i direkte tilknytning til boligområderne i Greve, Hundige og Tune Bydele. Erhvervsområderne og deres anvendelse ns erhvervsområder er stort set udbyggede, derfor ligger udviklingspotentialet i mulighederne for fortætning og tilpasning af eksisterende erhvervsområder. I de kommende år vil der være fokus på at sikre at Redegørelsestabel 2.2.1: Uddannelsesniveau Uddannelsesniveau, Greve Grundskole 34 % 33 % Gymnasium 7 % 7 % Erhvervsuddannelse 40 % 40 % Videregående 19 % 20 % Uddannelsesniveau, Region jælland Grundskole 39 % 38 % Gymnasium 5 % 5 % Erhvervsuddannelse 37 % 37 % Videregående 19 % 20 % Uddannelsesniveau, København Grundskole 29 % 27 % Gymnasium 16 % 17 % Erhvervsuddannelse 23 % 22 % Videregående 31 % 33 % Ph.d. 1 % 1 % Redegørelsestabel 2.2.2: Pendling, Greve Pendling, Greve Indpendlere Udpendlere Beskæftigede med arbejdssted i Greve Beskæftigede med bopæl i Greve Ufaglærte Faglærte Højtuddannede I alt Højtuddannet: Mellemlang eller lang videregående uddannelse, faglært: Kort videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse, ufaglært: Grundskole eller gymnasial uddannelse 35

4 Temakort Erhvervsområder og deres navne Vallensbæk Ishøj Høje-Taastrup Kildebrønde Landsby 1 10 Tune Greve Landsby Greve 4 Hundige 2 Hundige trand Roskilde Karlslunde Landsby 8 7 Karlslunde Mosede 9 Mosede trand Greve trand olrød Karlslunde trand Erhverv 1 Kildebrønde Industri 2 Vangeleddet 3 Kildebrønde yd 4 Håndværkerbyen 5 Tværhøjgård 6 Ventrupgård 7 Greve Main 8 Karlslunde Industri 9 Havnevej 10 Tune Industri erhvervsområderne er tilstrækkelige i forhold til fremtidens udvikling. Det er særligt hensigten at arbejde for at tiltrække fl ere videnstunge virksomheder til kommunen. om et nyt fokusområde skal Greve styrkes indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, særligt i kyst- og havneområderne. Kildebrønde Industri Området er udlagt til industri, værksted, oplag og kontor og service i sammenhæng med de enkelte virksomheder. Kildebrønde Industri ønskes generelt udviklet med henblik på at skabe et mere aktivt område. Fremadrettet er det hensigten at særligt håndværksvirksomheder skal samles og placeres her. taten har udpeget den sydlige del af området - Kildebrønde Vest - som område forbeholdt transportsog distributionserhverv i Fingerplan 2013 (området benævnes i Fingerplanen Kildebrønde Mark ). I overensstemmelse hermed udlægges området som erhvervsområde forbeholdt transport- og distributionserhverv. Kildebrønde yd Et område nord for Kildebrønde yd udlægges til erhverv. Arealet kan anvendes til industri og lager med mulighed for placering af transporttunge erhverv. Ventrupparken taten har udpeget området som område forbeholdt transport- og distributionserhverv i Fingerplan Området er udlagt til erhvervsområde for fremstilling, transport, handel og lager. Ventrupgård yd udvides med kommuneplanen med to områder på i alt 6,2 ha, beliggende nord for det eksisterende område. Greve Main taten har udpeget området som område forbeholdt transports- og distributionserhverv i Fingerplan Området er udlagt til erhvervsområde for kontor og administration i den gældende lokalplan. 36

5 Greve Main er udvidet med en enkelt erhvervsgrund siden sidste kommuneplan. I området er der desuden mulighed for placering af transporttungt erhverv. Karlslunde Industri Området er i dag opdelt i henholdsvis Karlslunde yd og Karlslunde Nord. Karlslunde yd er udlagt til erhvervsområde for industri, lager, værksteder og kontor. Karlslunde Nord er udlagt til mellemstore industri- og værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel. Der er ikke planlagt ændringer for områderne i den kommende planperiode. Håndværkerbyen I henhold til Fingerplan 2013 betragtes erhvervsområdet Håndværkerbyen som stationsnært erhvervsområde. Det er én af hovedtankerne i Fingerplanen, at boliger og arbejdspladser placeres tæt på -togs stationer, så miljøbelastningen ved persontransport kan begrænses mest muligt. Erhvervsområderne er derfor udlagt til erhvervsformål med et relativt stort antal arbejdspladser. Håndværkerbyen er udlagt til henholdsvis håndværks- og lettere industrivirksomheder samt bynære serviceerhverv og detailhandel. I 2012 blev der udarbejdet en helhedsplan og lokalplan for Håndværkerbyen, der har til formål at udvikle området med bynære erhverv indenfor service, handel, kontor og kursusvirksomhed. Der er desuden givet mulighed for, at erhvervsområdet kan bygges tættere og højere. Håndværkerbyen er også udlagt som lokalcenter i henhold til kommunens detailhandelsstruktur. Hundige Center Øst Hundige Center Øst betragtes ligesom Håndværkerbyen som et stationsnært erhvervsområde i Fingerplan 2013, og er udlagt til erhvervsformål med et relativt stort antal arbejdspladser. Hundige Center Øst er derfor udlagt til centerformål, kontor, service, detailhandel og boliger. Greve Midtby I forbindelse med helhedsplanen for Greve Midtby er det muliggjort, at området i midtbyen kan bygges tættere og højere, at der kan etableres fl ere veje og parkeringspladser og at der er mulighed for en række nye erhvervsrelaterede anvendelser indenfor service, handel, kontor mv. Turisme og oplevelsesøkonomi langs kysten I de kommende år vil der være fokus på at fremme turisme og anden oplevelsesøkonomi i Greve. Dette gør sig særligt gældende i kommunens kyst- og havneområder, der skal bindes bedre sammen med byerne og udvikles til at kunne rumme nye funktioner. Erhvervsudvikling inden for kultur og oplevelser i områderne kan også være med til at give kommunen identitet og et brand, der kan tiltrække og fastholde borgere og virksomheder. De kunst-, kultur- og sportsaktiviteter, der etableres i områderne, kan ligeledes tiltrække virksomheder uden for branchen, som en del af deres forretningsog virksomhedsudvikling. Det er hensigten at understøtte erhvervsudviklingen indenfor turisme og anden oplevelsesøkonomi. I den forbindelse er der igangsat udarbejdelse af et idékatalog for hele kysten. Målet med planen er at forbedre adgangen til stranden og de rekreative muligheder langs stranden. Greve Kyst Kystområdet er af meget høj kvalitet. n har 8 km sandstrand, og der ligger to lystbådehavne; Mosede og Hundige Havne. Området planlægges udviklet inden for kultur, sundhed og andre oplevelser. Arealerne i Hundige Havn er først og fremmest planlagt som en lystbådehavn. Beliggenheden er unik og adgangen hertil særdeles god pga. nærheden til Køge Bugt Motorvejen og Hundige -togsstation. En af mulighederne for at udvikle havnen er at skabe en bedre sammenhæng, og dermed større synergi mellem Waves, Greve Bibliotek og spillestedet Portalen. Havnen anvendes mest til sejlsport og maritime friluftsaktiviteter, men er generelt et centralt rekreativt område for mange Greve-borgere. De erhvervsmæssige aktiviteter er begrænsede og retter sig mod sejlsport. Oplevelseszone Mosede Oplevelseszone Mosede omfatter Karlslunde - togsstation, Mosede Fort, - trand og - Havn. I de 37

6 kommende år er det hensigten at arbejde for en erhvervsudvikling indenfor kultur og oplevelser. En fremtidig sammenhæng og udvikling af området vil desuden kunne understøtte det nyetablerede stationscenter ved Karlslunde tation. Mosede Havn er en gammel fi skerihavn, der stadig fungerer som sådan, derudover er havnen primært lystbådehavn. På Mosede Fort er det bl.a. planen, at Greve Museum i 2014 skal åbne et særligt museum for Danmark under den 1. verdenskrig. Transporttungt erhverv Der er fokus på at erhvervsvirksomheder indenfor transport og logistik fortsat ligger i tilknytning til større infrastrukturelle forbindelser. Derved nedsættes CO 2 -udledningen både fra gods- og persontransport. Greve vil gennem planlægningen sikre, at erhvervsområder ved motorvejen fastholdes til transporttungt erhverv. Ved transporttunge virksomheder forstås virksomheder, der genererer tung godstrafi k. Trafi k med tungt gods bør undgås i den centrale del af byområderne og erhvervsvirksomheder, der har særlig voldsom til- og frakørsel med tungt gods, bør placeres i udkanten af byen og i nærheden af de større veje med videre vejforbindelse eller modulvogntogforbindelse til motorveje. 2.3 Retningslinjer Nye erhvervsområder Erhverv lokaliseres i henhold til kommuneplanens generelle og konkrete rammebestemmelser, herunder bestemmelser for anvendelser og specifi kke bestemmelser Erhvervsområde Ventrupgård yd kan udvides med 6,2 ha, jf. retningslinjekort Der udlægges areal til nyt erhvervsområde i Kildebrønde Vest på 20 ha, jf. retningslinjekort Retningslinjekort Erhvervsområder Vallensbæk Ishøj Høje-Taastrup Kildebrønde Landsby Greve Landsby Hundige Tune Greve Hundige trand Roskilde Karlslunde Landsby Mosede Greve trand Mosede trand Karlslunde olrød Karlslunde trand Erhverv Kildebrønde Vest - nyt erhvervsområde Ventrupgård yd - erhvervsområde kan udvides 38

7 Retningslinjekort tationsnære områder Vallensbæk Ishøj Høje-Taastrup Kildebrønde Landsby Greve Landsby Hundige Tune Greve Hundige trand Roskilde Karlslunde Landsby Mosede Greve trand Mosede trand Karlslunde olrød Karlslunde trand tationsnært område 1000 m tationsnært kærneområde 600 m Kystnærhedszone Knudepunktsstation Øvrigt byområde Byområde i byfingrene tationsnærhed De stationsnære kerneområder i Greve afgrænses med skematiske cirkelslag på 600 m omkring Hundige, Greve og Karlslunde tationer, jf. retningslinjekort e også afsnit De stationsnære områder i Greve afgrænses med skematiske cirkelslag på 1000 m omkring Hundige, Greve og Karlslunde tationer, jf. retningslinjekort I den løbende kommunale planlægning vil byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, fortrinsvis blive placeret inden for en afstand af 600 meter fra en af kommunens stationer. Denne type byfunktioner vil i nogle tilfælde også kunne placeres i zonen fra 600 til 1000 meter. Muligheden for lokalisering belyses ved en nærmere planlægning i de konkrete tilfælde Virksomheder med særlige beliggenhedskrav Der udpeges ikke områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav Transport- og distributionserhverv Der må placeres transport- og distributionserhverv i erhvervsområderne Greve Main, Ventrupparken og Kildebrønde Vest, jf. retningslinjekort Transportunge virksomheder skal lokaliseres tæt ved overordnede veje Ferie- og turismeanlæg i kystnærhedszonen Når der planlægges for nye anlæg til ferie og turis- 39

8 Retningslinjekort Erhvervsområder til transport- og distributionserhverv Vallensbæk Ishøj Høje-Taastrup Kildebrønde Landsby Greve Landsby Hundige Tune Greve Hundige trand Roskilde Karlslunde Landsby Mosede Greve trand Mosede trand Karlslunde olrød Karlslunde trand Erhvervsområder til transport- og distributionserhverv me i kystnærhedszonen, skal der i et kommuneplantillæg redegøres for såvel de sammenhængende turistpolitiske overvejelser som for de særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelser for kystnær lokalisering tøj Der må ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse i og omkring støjbelastede erhvervsområder Forurening Ved planlægning til erhverv skal sikres hensyn til forureningsforebyggelse i forhold til omgivelserne samt jord, luft og grundvand Arealer, hvor der opbevares og/eller håndteres stoffer, der kan forurene grundvandet, skal være forsynet med tæt befæstelse og høj kant. Befæstede vejarealer skal afvandes gennem tætte afl øbssystemer til kloak Bæredygtighed/klima Klimatilpasningsløsninger og energieffektive løsninger skal så vidt muligt indtænkes i nye erhvervsbebyggelser og anlæg. 2.4 Redegørelse De største eksisterende erhvervsområder ligger med god infrastrukturel opkobling langs Køge Bugt Motorvejen, men er stort set udbyggede. Nye erhvervsanlæg og bebyggelser skal indpasses i eksisterende erhvervsområder ved omlægning eller fortætning af disse områder. 40

9 Nye erhvervsområder For at imødekomme eventuelle fremtidige behov for udbygning af eksisterende erhvervsvirksomheder udlægges der to mindre arealer i forbindelse med Top Toy i Ventrupgård yd. Der udlægges desuden et nyt større område til erhverv i Kildebrønde Vest, der i overensstemmelse med Fingerplan 2013 forbeholdes til transport- og distributionserhverv. tationsnærhedsprincippet Fingerplan 2013 fastlægger, at kommunen skal afgrænse stationsnære områder og stationsnære kerneområder i den kommunale planlægning. Fingerplanen udpeger Hundige og Greve tationer som knudepunktstationer og Karlslunde tation som øvrig station. De stationsnære kerneområder skal afgrænses med udgangspunkt i maksimal gangafstand på 600 meter. De stationsnære områder udpeges med udgangspunkt i 1000 meter cirkelslag. Greve har afgrænset de stationsnære kerneområder og de stationsnære områder med skematiske cirkelslag på henholdsvis 600 meter og 1000 meter omkring Hundige, Greve og Karlslunde stationer, jf. retningslinjekort I den løbende kommunale planlægning vil byfunktioner, der på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter fortrinsvis blive placeret inden for en afstand af 600 meter fra en af kommunens stationer. Det er kommunens vurdering, at denne type byfunktioner i nogle tilfælde med fordel kan placeres i zonen fra 600 til 1000 meter. Muligheden for lokalisering vil løbende blive belyst ved en nærmere planlægning i de konkrete tilfælde. I Fingerplanen er det et krav, at byfunktioner af regional karakter fortrinsvis lokaliseres stationsnært ved knudepunktstationer og at de stationsnære områder udnyttes med høje bebyggelsesprocenter. Erhvervsbygninger af mindre omfang samt tæt boligbyggeri kan placeres i byområdet uden for de stationsnære områder. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav I overensstemmelse med de statslige interesser er det et mål, at kommunerne udpeger tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvor virksomhederne kan lokaliseres uden konfl ikter med miljøfølsom arealanvendelse. En stor del af Greve er udlagt til byzone og oplandet er for størstedelen omfattet af en række naturbeskyttelseskrav, hvilket ikke gør det muligt at udlægge arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Eftersom at kommunens eksisterende erhvervsområder stort set er udbyggede, vurderes det heller ikke muligt at udpege arealer til formålet her. Transport- og distributionserhverv taten har i Fingerplan 2013 udpeget områder for transport- og distributionserhverv jf. 11 stk. 6 og kortbilag C. I Greve drejer det sig om Greve Main, Venttrupparken og Kildebrønde Vest (i Forslag til Fingerplan 2013 kaldet Kildebrønde Mark). tøj tøjfølsom anvendelse omfatter boliger, daginstitutioner, pleje- og behandlingsinstitutioner, hospitaler, skoler og undervisningsinstitutioner samt hoteller, kontorer og liberale erhverv - herunder i et vist omfang udendørs opholdsarealer. Hertil kommer visse anvendelser til rekreative formål i byer og det åbne land - blandt andet parker, kolonihaver, sommerhusområder og campingpladser. Et område betragtes som støjbelastet, når støjniveauet af den aktuelle type støj er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for de fl este typer af støj (vejstøj, togstøj, lufthavnsstøj, virksomhedsstøj, støj fra skydebaner og motorsportsanlæg mv.). Grænseværdien er afhængig af, hvilken type af område der belastes, f.eks. blandede områder, erhvervsområder, boligområder eller rekreative områder. Bæredygtighed/klima Greve er klimakommune og ønsker at fremme energieffektivt byggeri og LAR-løsninger i alle planer og projekter. Der tages dog forbehold for at krav på området skal baseres på en individuel vurdering af det enkelte projekt. 41

2.1 Strategiske udviklingsmål

2.1 Strategiske udviklingsmål 2. Erhverv 31 2.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve er og skal i fremtiden fortsat være et godt sted at arbejde og drive virksomhed. Byrådet vil i de kommende år fortsat have fokus på at skabe de bedste

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Disposition De statslige udmeldinger Status Kommuneplanrevision 2009 Erhvervsarealer generelt Erhvervsudvikling

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009 Ryslinge Erhvervspark Rys.BE.5 FORSLAG Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 25. januar 2011 til den 22. marts 2011. Indsigelser,

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for rammeområde VIBSV.B1.04_T14 og VIBSV. C1.02_T14. Tillæggets område 2 Tillæg nr. 14 Tillæg nr. 14 REDEGØRELSE Formål Formålet

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

1. By, bolig og bosætning

1. By, bolig og bosætning 1. By, bolig og bosætning 19 1.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve skal fortsat være et sundt og klimasikret sted at bo og arbejde for alle borgere, og byrådet har fokus på at tiltrække og fastholde

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Slagelse Kommune i Fremtiden: Vækst og strategiudvalget. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Slagelse Kommune i Fremtiden: Vækst og strategiudvalget. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Slagelse Kommune i Fremtiden: Vækst og strategiudvalget Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Hvad lever vi af i dag? (netto) Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 mia., møbler 5

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 20 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde ved Asåvej/Østre Ringgade i Dronninglund.

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Bårse lokalområde 23

Bårse lokalområde 23 Bårse lokalområde 23 Kulturmiljøer Faksinge Sanatorium Even Sø området Landskab: Ådal, skov Tema: Rekreation, infrastruktur. Emne: Vejanlæg, sanatorium, natur Tid: Oldtid, 1906-1958. Even er en markant

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Bilag 1 Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Områder fra den tidligere Randers Kommune Byzone Randers, Dronningborg, Vorup og Kristrup Randers byzone er

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

3. Vordingborg Kommune og regionale sammenhænge

3. Vordingborg Kommune og regionale sammenhænge 3. Vordingborg Kommune og regionale sammenhænge 3. Vordingborg Kommune og regionale sammenhænge 3.1 Regional udvikling Mål Vi skal i samarbejde med de øvrige kommuner i Sjælland Syd og Lolland Falster

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Erhvervsstrategi Version 1.02

Erhvervsstrategi Version 1.02 Erhvervsstrategi Version 1.02 1 Indhold Indledning... 3 Erhvervsstrategiens tilblivelse... 3 Hvem omfatter erhvervsstrategien?... 3 Uddrag fra baggrundsundersøgelser... 4 Demografisk undersøgelse... 4

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009 Erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej REDEGØRELSE Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Udkast til høringssvar Fingerplan 2013

Udkast til høringssvar Fingerplan 2013 Greve Kommune Borgmesteren NATURSTYRELSEN Haraldsgade 53 2100 København Ø Udkast til høringssvar Fingerplan 2013 Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: xx juni 2013

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. NOVEMBER 2011 KOMMUNEPLAN 09 2 EMNE: Ændring af rammeområde 30.E.08 Klank Ændring af afgrænsning udpeget

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde OF12 og B16 Offentligt område ved Fuglsang Toft og Boligområde ved Fuglsang Sø 1. Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014.

Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014. Forslag Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014. I forbindelse med arbejdet med en ny lokalplan for Ærøskøbing, besluttede Kommunalbestyrelsen

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

1. By, bolig og bosætning

1. By, bolig og bosætning 1. By, bolig og bosætning 19 Antallet af borgere mellem 65 og 79 år vil stige frem imod 2019, hvorefter det i de kommen 1.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve skal fortsat være et sundt og klimasikret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde ved Jordemodervej, Ringsted Nord April 2016 KOMMUNEPLANTTILÆG NR. 4 3 TILLÆG NR. 4 TIL RINGSTED KOMMUNES KOMMUNEPLAN 2013-2025 Baggrund og intentioner

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 8 til. Kommuneplan 2009-2021. Rammebestemmelser område 2E33 Håndværkerbyen

Tillæg nr. 8 til. Kommuneplan 2009-2021. Rammebestemmelser område 2E33 Håndværkerbyen Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009-2021 g a l s For Rammebestemmelser for område 2E33 Håndværkerbyen Ræveholmscentret - Karlslunde Kommuneplantillægget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø Greve Kommune

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 24. Ølgod 24.01 Ølgod 24.02 Strellev 24.03 Lindbjerg 24.04 Krusbjerg 24.10 Åbent land Ølgod Bevaringsværdige bygninger Rammer 24.01 Ølgod Status Ølgod er en områdeby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

BILAG C. Planstrategi 2011-2023

BILAG C. Planstrategi 2011-2023 BILAG C. Planstrategi 2011-2023 af byrådets afstemning om forelagte ændringsforslag til forslag til Planstrategi 2011-2023. Nedenstående oversigt over afstemningspunkter er kronologisk bygget op i forhold

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 17. juni 2008 J.nr.: NKN-261-00093 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Københavns

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere