Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet"

Transkript

1 Servicedeklaration 2015 Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet

2 Indhold 1. Forord 3 2. Næstved Kommunes ældrepolitik 3 3. Næstved Kommunes vision og værdigrundlag 3 4. Hjælp til selvhjælp í form af øvelse gør mester 4 5. Visitation Lovgrundlag Visitationsproces Dokumentation Helhedsvurdering Faglig vurdering Retningsgivende mål 7 6. Du kan søge om hjælp til Praktisk bistand Personlig pleje Sygepleje Træning Aktiviteter Madservice Boliger Hjælpemidler Kørsel Omsorgstandlæge Andre forhold Samarbejde mellem dig og leverandøren Forventninger til leverandøren Forventninger til dig Fleksibel hjemmehjælp Levering af erstatningshjælp hverdage og helligdage Kontakter Kontaktpersoner Klagevejledninger 16 2

3 1.Forord Denne servicedeklaration er udarbejdet for at give dig et indblik i, hvad praktisk bistand, personlige pleje, sygepleje og træning dækker over, samt hvilke muligheder du har for at få bevilget disse ydelser. 2. Næstved Kommunes Ældrepolitik Det velfærdssamfund vi kender, forandrer sig i disse år. Derfor er rammerne for Næstved Kommunes ældrepolitik og bevilling af velfærdsydelser også i forandring. Når borgerne i fællesskab tager hånd om flere opgaver, øger det alles livskvalitet, og det udskyder behovet for hjælp fra det offentlige. Dermed kan kommunen i højere grad fokusere på de svageste borgere. Som kommune skal vi være dygtige til, at yde en målrettet indsats, der er tilpasset det enkelte menneske. Ligesom vi alle har et medansvar for fællesskabet, så har vi et ansvar for vores eget liv også når vi bliver ældre. Næstved Kommune understøtter brugen af borgernes egne ressourcer og muligheder for, at have indflydelse på egen livssituation. 3. Vision og grundlæggende værdier Næstved Kommunes vision for ældrepolitikken bygger på grundlæggende værdier om: at nutidens ældre er mere selvhjulpne i deres hverdag at der er sammenhæng og kvalitet i servicen over for ældre at vi opbygger relationer og afstemmer forventninger i forhold til medarbejdere på ældreområdet at ældre kan være en betydningsfuld ressource i velfærds- og frivilligt arbejde 4. Hjælp til selvhjælp i form af Øvelse gør mester Kommunen ønsker, at give dig rum til at leve dit liv på egne betingelser. Det er en personlig tilfredsstillelse, at have indflydelse på egen livssituation og bevare så mange færdigheder som muligt. Alligevel må mange se i øjnene, at de svækkes med årene. Næstved Kommune bestræber at tilbyde dig støtte til at bevare og måske genvinde vigtige funktioner. Der arbejdes efter princippet hjælp til selvhjælp. Det betyder, at hjælpen skal betragtes som et supplement til det, du selv er i stand til at gøre. Det sker blandt andet ved rehabiliteringsindsatsen Øvelse Gør Mester. Her er det dig gerne sammen med dine pårørende der formulerer dine ønsker og behov for at kunne fastholde et liv på egne præmisser. Moderne velfærdsteknologi kan også understøtte din selvhjulpenhed. Vaske/tørre toiletter og andre hjælpemidler kan understøtte din uafhængighed af hjælp fra andre. Kommunen vil, i tæt dialog med dig, formidle de rette hjælpemidler, som kan hjælpe dig i det daglige. Pårørende er en ressource, der kan inddrages i det omfang, du ønsker det. De pårørende er ofte dem, der er tættest på dig, og de er i denne sammenhæng uvurderlige som samarbejdspartnere, når der skal ydes den bedst mulige pleje og omsorg. Du har også mulighed for, at tage kontakt til frivillige, som kan hjælpe dig med sociale og praktiske opgaver, som supplement til, hvad kommunen kan tilbyde. 3

4 Hvis du har brug for hjælp til praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje eller træning, skal du henvende dig til: Center for Ældre, Myndighedsservice Ældre på telefon eller på mail: Næstved Kommune bevilger og leverer hjælp ud fra en rehabiliterende indsats kaldet Øvelse gør mester. Her fokuserer vi på, at du i så vid udstrækning som muligt, skal (for-) blive selvhjulpen og leve et liv på egne betingelser uafhængig af kommunal hjælp. På baggrund af en konkret og individuel helhedsvurdering skønnes det, hvorvidt du er målgruppen for en rehabiliterende indsats. Hvis du ikke er omfattet af målgruppen, vil du på baggrund af en individuel helhedsvurdering kunne få bevilget og ydet hjælp til de ydelser, som vi vurderer du har behov for inden for gældende serviceniveau. I vurderingen indgår dit fysiske og psykiske helbred, boligsituation, sociale behov og andre værdier af betydning for dit liv og trivsel. Al hjælp er baseret på, at du benytter dine færdigheder og medvirker i løsningen af opgaverne i den udstrækning, det er muligt. Hjælpen vil være forskellig fra person til person, da hjælpen, jævnfør Lov om Social Service, skal tildeles efter en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov. Serviceniveauet for visitationen er baseret på politiske beslutninger og fremgår af kommunens indsatskataloger. Indsatskatalogerne beskriver de enkelte ydelser, som der kan blive visiteret. På Næstved Kommunes hjemmeside ( kan du finde flere informationer, samt de enkelte kvalitetsstandarder. 5. Visitation Al hjælp bliver bevilget via en visitator, som er medarbejder i Næstved Kommune. Enten i Center for ældre eller i Center for sundhed. Medarbejderen har kompetence til at træffe afgørelse på ansøgninger om nedenstående ydelser. 5.1 Lovgrundlag Servicelovens ydelser Serviceloven forpligter kommunen til, at yde dig den fornødne hjælp og støtte til personlig pleje og til de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som du ikke selv er i stand til at klare, medlemmer af husstanden ikke kan udføre eller som andre frivilligt - ikke kan eller vil hjælpe til med. Hjemmehjælp bevilges efter Servicelovens 83, 83a, 84, 94, 95 og 96. Træning bevilges efter Servicelovens 86 stk. 1 og 2. Frit valg af leverandør I eget hjem har du ret til frit at vælge imellem en kommunal- eller én af de to fritvalg leverandører, der er godkendt af kommunen. Du vil ved den første visitationssamtale få udleveret/tilsendt informationsmateriale om de godkendte leverandører, der kan vælges imellem. Når du vælger en leverandør, skal denne leverandør levere alle dine indsatser såsom hjemmehjælp, sygepleje og træning. Du kan, på et hvilket som helst tidspunkt, skifte leverandør ved at henvende dig til visitator. Et leverandørskifte kan sædvanligvis ske med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned. Ret til frit valg omfatter ikke borgere, der bor i omsorgsboliger, plejeboliger og midlertidige pladser. 4

5 Sundhedslovs ydelser Hjemmesygepleje bliver bevilget efter 138 i Sundhedsloven. Genoptræning, hvor sygehuset har udfærdiget en genoptræningsplan bliver bevilget efter 140 i Sundhedsloven. 5.2 Visitationsproces Enhver borger, som henvender sig til Center for Ældre, Myndighedsservice Ældre og ansøger om en ydelse, vil blive helhedsvurderet og visiteret til den hjælp, som skønnes nødvendig. Vurdering af behovet for hjælp bliver foretaget af visitator i samarbejde med dig, ud fra en individuel, konkret vurdering. På grundlag af en individuel, konkret vurdering af dit behov, Næstved Kommunes serviceniveau samt gældende lovgivning afgør visitator, hvilken hjælp du kan blive bevilget. Din ægtefælles, samboende eller pårørendes mulighed for at hjælpe i det daglige indgår i vurderingen af behovet. Hvis der er behov for yderligere oplysninger indhenter vi disse fra eksempelvis egen læge og hospital efter samtykke fra dig. Visitationssamtalen kan foregå i dit hjem, i Næstved Kommunes lokaler på Rådmandshave 20, Næstved eller pr. telefon. Hvis du ønsker det, kan ægtefælle, samlever, registrerede partner, pårørende, leverandørens personale eller en anden person deltage i samtalen som bisidder. Når dit funktionsniveau er afklaret, træffer visitator en afgørelse om, hvilke indsatser, der kan blive bevilget. Du bliver orienteret om afgørelsen ved samtalens afslutning, såfremt det er muligt. Efterfølgende modtager du et afgørelsesbrev med præcisering af indsatsen, målsætningen og valg af leverandør. Jævnfør Lov om Social Service er kommunen forpligtet til at oplyse om indsatser uden tidsangivelse. Tidsangivelsen er udelukkende et mellemværende mellem bevilligende myndighed (kommunen) og leverandør i forhold til intern afregning. Visitator revisiterer de tildelte indsatser for at sikre, at dine behov stadig svarer til de tildelte indsatser. Revisitationen foregår efter behov - enten på baggrund af oplysninger fra dig selv, leverandøren, sygeplejerske, læge eller ved et revisitationsbesøg/telefonisk samtale. Ændres dine funktioner til det bedre, er du forpligtet til selv at kontakte visitationen med henblik på revurdering af hjælpen og afslutning af de indsatser, du ikke længere har behov for. Ved visitationsbesøget får du udleveret en mappe (Ældreområdets bog), der skal ligge i din bolig. Den skal være en støtte i samarbejdet, og skal derfor være tilgængelig for både dig selv, leverandøren og, hvis du ønsker det, for pårørende. Mappen indeholder vigtige og nyttige oplysninger om indsatsen samt nyttige telefonnumre. Herudover vil visitator notere de oplysninger, du kommer med, og som har relevans for afgørelsen, i et elektronisk omsorgssystem. 5.3 Dokumentation Næstved Kommune har valgt dokumentationsredskabet Fælles Sprog II til dokumentation af visitationens afgørelser. Dokumentationen skal afdække dine behov, ressourcer og de indsatser, som vi træffer afgørelse om. Fælles Sprog II består af udarbejdelse af helhedsvurdering, faglig vurdering og det retningsgivende mål for bevilling af hjælpen. 5

6 5.4 Helhedsvurdering Helhedsvurderingen skaber grundlag for en ensartet og systematisk vurdering af din funktionsevne fysisk, psykisk og social set i en helhed og bidrager til, at afdække dine behov for ydelser. For at sikre et forebyggende sigte med ydelsen, inddrages dine egne ressourcer, ønsker og prioriteringer i vurderingen. 5.5 Faglig vurdering Den faglige vurdering fremkommer ved en vurdering, som handler om din grad af begrænsning på 17 udvalgte aktiviteter. At spise At drikke At bade At vaske sig At pleje kroppen At klæde sig af og på Toiletbesøg At færdes i egen bolig At sikre indkøb af hverdagens varer At lave mad At gøre rent At vaske tøj/linned At færdes udendørs At anvende kollektive transportmidler At flytte sig At forebygge forværring af sygdom/tab af funktionsevne At sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter Der arbejdes med 4 begrænsningsniveauer 1-4. Begrænsningsniveauerne kan illustreres således: 6

7 5.6 Retningsgivende mål Den sundhedsfaglige konklusion på helhedsvurderingen omsætter visisitator i ét overordnet retningsgivende mål. Et retningsgivende mål udtrykker en faglig ambition for, hvad der skal være i fokus i leveringen af ydelsen til dig. Målet bliver sat i et samarbejde mellem dig, visitator og den valgte leverandør. Hensigten med det retningsgivende mål er, at skabe en overordnet ramme, som kan skabe sammenhæng i indsatserne, uanset hvem der løser opgaven, og hvor det bliver gjort. Det retningsgivende mål understøtter, at indsatserne er tilpasset dine behov og forudsætninger samt at indsatserne leveres i samarbejde med dig. Den sundhedsfaglige medarbejder skal anvende det retningsgivende mål, når indsatserne tilrettelægges og bliver leveret til dig. Der opereres med følgende retningsgivende mål: At udrede; hvor formålet er, at afklare udviklingspotentiale og behov for afdækning af relevante og nødvendige handlemuligheder i relation til dig og dine behov. Indtryk og observationer bliver koordineret med tværfaglige samarbejdspartnere, involveret i samarbejdet omkring dig. At udvikle; hvor formålet er, at genvinde tabte funktioner/kompetencer, eller at udvikle nye funktioner/kompetencer. Er dette målet, vil du ofte være tildelt målrettet træning eller læring. Du deltager aktivt. Og vi forventer, at du på sigt helt eller delvist kan udføre mere selv. At fastholde; hvor formålet er, at fastholde eksisterende funktioner/kompetencer, herunder hindre eller udsætte tab af funktionsniveau. For at fastholde dine funktioner, skal du inddrages i løsningen af opgaver, således at du udnytter dine 7

8 ressourcer. Information om dine ressourcer dokumenterer visitator i helhedsvurderingen. At lindre/understøtte; hvor formålet er, at bevare din livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse, sygdom eller handicap. Med dette formål, vil du have behov for hjælp til udførelse af opgaver. Er målet at lindre/understøtte, er leverandørens opgave at afklare, hvordan hjælpen leveres, så du oplever inddragelse og respekt i relation til dine vaner, rutiner og normer. Udover det retningsgivende mål vil du, i samarbejde med visitator og den valgte leverandører, opsætte konkrete mål for den hjælp, du får bevilget, hvor vi tager udgangspunkt i din livssituation, ønsker og behov. 6. Du kan søge hjælp til 6.1 Praktisk hjælp Den praktiske hjælp kan omfatte hjælp til f.eks.: Rengøring, tøjvask, varelevering/indkøb og anretning af mad. Den praktiske hjælp bliver betragtet som hjælp til selvhjælp til løsning af de daglige gøremål i en husholdning. Er der i husstanden personer, der kan varetage denne opgave for dig, bliver der ikke ydet praktisk hjælp. Når du er bevilget hjælp, vil du inden for 3 hverdage blive kontaktet af den leverandør du har valgt. Sammen aftaler du og leverandøren, hvornår det første besøg skal finde sted. Den praktiske hjælp bliver ydet på hverdage i tidsrummet efter aftale med dig. Hjælpen bliver bevilget enten i en afgrænset periode eller varigt. Hjælpen bliver revurderet efter behov og ved service- eller lovændringer. 6.2 Personlig pleje Der kan blive bevilget hjælp til fx: Personlig hygiejne i form af bad og toilettebesøg, af- og påklædning, katheter- og stomipleje, hjælp til ernæring samt tilsyn hos demente og alvorligt syge. Hjælpen kan blive ydet hele døgnet, både hverdage og søn- og helligdage. Hjælpen bliver opstartet inden for det første døgn efter, du har modtaget afgørelse om dette eller efter aftale med dig. Ved akut behov for hjælp til personlig pleje bliver denne ydet straks. Den personlige hjælp bliver betragtet som hjælp til selvhjælp til løsning af de daglige personlige gøremål. Hjælpen kan blive bevilget enten i en afgrænset periode eller varigt. Hjælpen bliver revurderet efter behov og ved service- eller lovændringer. Får du bevilget mere end 20 timers hjælp pr. uge, eller kan Næstved Kommune ikke levere den nødvendige hjælp, har du mulighed for, at vælge, at få udbetalt tilskud til en hjælper, som du selv ansætter. Ordningen hedder Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Ordningen giver mulighed for overførsel af et kontant tilskud til en privat virksomhed, en forening eller en nærtstående. 8

9 6.3 Sygepleje Næstved Kommunes ældrepleje og de private leverandører leverer sygepleje efter foregående visitation. Ved behov for sygepleje bliver der rettet henvendelse til visitator. Visitator bevilger hjælp på baggrund af en samlet vurdering af din situation, hvor din helbredstilstand og dine ressourcer tages i betragtning. Henvisningen kan blive foretaget af dig, dine pårørende, din egen læge, sygehuslæge eller vagtlæge. Formålet med indsatsen kan være: Oplæring, støtte og vejledning således, at du selv bliver i stand til at varetage så meget som muligt. At sikre/udføre den foreskrevne undersøgelse eller behandling. Der bliver endvidere ydet støtte og vejledning til fysisk og psykisk syge samt døende. Administration af medicin sker efter lægehenvisning og som udgangspunkt anvender vi dosisdispensering fra apoteket. 6.4 Træning Har du brug for træning, og er du ikke selv i stand til at opsøge dette, kan du blive visiteret enten til vedligeholdende træning eller til genoptræning i kommunalt regi. Målet for træningen bliver lavet i samarbejde mellem dig, den trænende terapeut og evt. hjemmeplejen. Vedligeholdende træning Denne form for træning indeholder aktiviteter, som sikrer, at du kan fastholde eller forhindre tab af funktioner. Funktioner er bredt defineret som fysiske, psykiske og sociale kompetencer. Træningen kan både være individuel og på hold. Genoptræning Genoptræning bliver ydet med henblik på, at du kan generhverve tabte færdigheder. Vederlagsfri fysioterapi Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er målrettet personer med svært fysisk handicap og personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er, at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller udsætte forringelse af funktioner. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning blive givet til personer, som opfylder en række fastsatte kriterier. Ansøgning om vederlagsfri fysioterapi skal du sende til din egen læge, der henviser til relevant fysioterapeut. Genoptræning efter sygehusophold Når der ved udskrivelse fra sygehus er et lægefagligt begrundet behov for fortsat ambulant genoptræning, vil du modtage en genoptræningsplan fra sygehuset, som samtidig bliver sendt til kommunen. På baggrund af denne bliver der inden for 3 hverdage visiteret til genoptræning. Træning foregår primært på Næstved Sundhedscenter, hvor den endelige træningsplan også bliver udarbejdet. Har du en genoptræningsplan, har du mulighed for, at benytte dit frie valg til at vælge en anden kommunes genoptræningscenter. Den kommune, som skal yde træningen, af kan kapacitetsmæssige årsager, vælge at afvise din anmodning om genoptræning under frit valg. 9

10 Hvis genoptræningsbehovet lægefagligt bliver vurderet til at være specialiseret, vil du ligeledes modtage en genoptræningsplan, men genoptræningen skal da foregå på et sygehus. 6.5 Aktiviteter Åbne sociale aktiviteter Åbne sociale aktiviteter er tilbud, hvor du frit kan deltage. Der er kun en mindre eller ingen personalestøtte på disse tilbud. Du skal henvende dig på et af kommunens plejecentre, hvis du ønsker aktivitet. Sociale aktiviteter Social aktivitet er et personalestøttet tilbud til borgere med særligt behov på baggrund af en demenssygdom elle psykisk problemstilling. Der bliver visiteret til disse tilbud. 6.6 Madservice For madservice gælder, at du har mulighed for at vælge en middag bestående af en varm ret samt forret eller dessert. Afhængig af valget af leverandør, kan du også vælge frokost. Der er mulighed for, at vælge mellem kommunal eller privat leverandør, som er godkendt af kommunen, medmindre du er beboer i plejebolig eller omsorgsbolig. Der er mulighed for at afbestille maden helt eller delvist. I plejecentre med leve- og bomiljøer bliver maden tilberedt i samarbejde med beboerne i de tilhørende fælleskøkkener, i det omfang beboerne har ressourcer til. Du kan blive visiteret støtte og hjælp til tilberedning af morgenmad, anretning af den varme mad og hjælp til at spise. 6.7 Boliger Næstved Kommunes boligtilbud til ældre og handicappede omfatter følgende boligtyper: Visitationsboliger (ældre- og handicapegnede boliger) Plejeboliger, herunder plejeboliger i leve- og bomiljø, omsorgsboliger og skærmede boliger (dvs. særlige boliger for borgere med demens) Midlertidige pladser For alle boligtyperne tilstræber vi en indretning, så de er velegnede til sociale formål. Samtidig giver indretningen både den enkelte beboer og gruppen af beboere gode muligheder for, at medvirke til en høj grad af trivsel, samt omsorg for både sig selv og andre. For at komme i betragtning til en bolig skal du opfylde visitationskriterierne til den enkelte boligtype. Ansøgning om visitationsbolig For at ansøge om en visitationsbolig, skal du henvende dig til Myndighedsservice Ældre, som udleverer et ansøgningsskema, eller du kan finde ansøgningsskemaet på 10

11 kommunens hjemmeside under borger/flytningbygbolig/boliger/boligertilaeldreoghancicappede. I Myndighedsservice Ældre kan du få hjælp til at udfylde skemaet. Når ansøgningen er behandlet, får du besked om afgørelsen. Bliver din ansøgning imødekommet, vil du blive tilbudt en bolig som ansøgt, hvis en sådan bolig er ledig. Er der ingen ledige boliger, kommer du på en venteliste. Ansøgning om plejebolig/omsorgsbolig For at ansøge om en plejebolig/omsorgsbolig, skal du henvende dig til en visitator i Myndighedsservice Ældre, som aflægger besøg i hjemmet og foretager en vurdering af, om betingelserne for optagelse i en plejebolig er opfyldet. Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse, hvoraf det vil fremgå, hvilken type plejebolig du kan få tilbudt. Visitationsboliger bliver tilbudt til personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager har behov for et særligt botilbud eller en handicapegnet bolig. Har du meget hjemmehjælp, er din bolig uhensigtsmæssig indrettet i forhold til dine behov, eller er der andre årsager, der gør, at du overvejer plejebolig, er du velkommen til at kontakte Myndighedsservice Ældre, som vil guide dig til at søge den mest egnede bolig. Plejeboliger og omsorgsboliger er en del af kommunes pleje- og omsorgstilbud. For at du kan blive optaget på en venteliste kræver det, at der er foretaget en individuel visitation med henblik på vurdering af plejebehovet. Plejebehovet bliver holdt sammen med den indsats, som kan leveres i boligtypen. Hvis du bliver visiteret til en bolig, betyder det, at der er vurderet et behov for hjælp, der helt eller delvist kan blive dækket af den indsats, der er beskrevet i den enkelte boligtypes kvalitetsstandard. Ved tildeling af en plejebolig i en skærmet enhed vil der blive taget hensyn til, at det sociale miljø kan fungere sikkert og trygt for borgerne i enheden. Plejeboliggaranti Der er to former for ventelister til plejeboliger; en garanti-venteliste og en fritvalgsventeliste. Personer, der bliver visiteret til en plejebolig, og som ikke ønsker tilbud om en bestemt bolig, en bolig i et bestemt byggeri, eller en bolig i en anden kommune, er omfattet af en garantiordning. Garantiordningen betyder, at kommunen, inden 2 måneder fra behovet er konstateret, skal tilbyde en plejebolig. Boligen skal være indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af to-månedersfristen. Når der bliver en bolig ledig af den type, der er visiteret til, vil denne blive tilbudt uanset boligens beliggenhed. Personer, der ønsker at få tilbudt en bestemt bolig, en bolig i et bestemt byggeri eller en plejebolig i en anden kommune, er omfattet af bestemmelserne om frit valg af bolig. Det frie valg gælder for den type bolig, personen er visiteret til, herunder almindelig plejebolig, omsorgsbolig eller bolig i skærmet enhed. Midlertidige pladser Midlertidige pladser bliver tilbudt til personer, der har behov for midlertidig observation, pleje, træning, rehabilitering, omsorg og tryghed, der ikke kan blive 11

12 dækket i hjemmet eller aflastning af ægtefælle til en person med et betydeligt behov for pleje. Ophold på en midlertidig plads kan, som hovedregel, blive tilbudt i en periode på maksimalt tre uger. Der bliver betalt et beløb til dækning af daglige måltider, drikkevarer, leje af sengelinned, håndklæder og vask af privat tøj. Der betales for transport til og fra de midlertidige pladser. Undtaget herfra er liggende transport. For optagelse på en midlertidig plads, skal du henvende dig til en visitator i Myndighedsservice Ældre. 6.8 Hjælpemidler Når du har et varigt nedsat funktionsniveau, kan du søge om hjælpemidler. Du skal henvende dig til Center for Sundhed på telefon kl på hverdage eller på mail: Formålet med bevilling af et hjælpemiddel er, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal afhjælpe funktionsnedsættelsen, i væsentlig grad lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at du kan passe dit arbejde. Desuden kan vi bevilge hjælpemidler, som er nødvendige for, at hjemmeplejen kan yde den visiterede indsats. 6.9 Kørsel Handicapkørsel Handicapkørsel omfatter kørsel for stærkt bevægelseshæmmede til fritidsformål som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Ansøgningsskema kan du få ved at henvende dig til Myndighedsservice Ældre eller på kommunens hjemmeside under borger/aeldre/fritidskørsel.aspx. Du kan også kontakte Movia direkte på eller telefon Ordningen omfatter ikke kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis læge, hospital, fysioterapeut eller tandlæge. Kørsel til læge For kørsel til læge og speciellæge skal du henvende dig til Center for Sundhed på telefon Yderligere oplysninger om de forskellige ordninger og om kørsel til sygehuse kan du se på kommunens hjemmeside under borger/sundhedhelbred/koersel.dk. Flextur Som supplement til kollektiv trafik, kan du benytte flextur. Flextur tilmelder du dig hos Movia.dk. Når du benytter flextur, kan du blive hentet og bragt hvorhen du ønsker inden for kommunegrænsen eller til en af de byer, der også er medlem af flextur. Du afregner selv for turen Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje bliver tilbudt til personer, der ikke kan benytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Det kan være grundet nedsat førlighed eller andet fysisk eller psykisk handicap. Tilbuddet henvender sig primært til plejehjemsbeboere og andre, der kan blive sidestillet hermed. Ordningen er et tilbud. Der er i lovgivningen fastsat kriterier for hvem, der kan blive tilbudt omsorgstandpleje. Tandplejen ved overtandlægen foretager visitationen. Der bliver betalt for tandplejen efter gældende regler. 12

13 Hvis du har behov for at kontakte omsorgstandplejen, kan din leverandør hjælpe dig. 7. Andre forhold 7.1 Samarbejdet mellem dig og leverandør Samarbejdet mellem dig og leverandøren har til formål, at hjælpen, der bliver ydet, giver mulighed for tryghed og opfylder dine behov. Leverandørerne er tværfaglige bemandet, hvilket vil sige, at der blandt andet er ansat social og sundhedshjælpere eller -assistenter, sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter og pædagoger. Hjælpen bliver tilrettelagt ud fra dine behov og målsætning. For at give dig den bedst mulige indsats, vil behovet og målsætningen være styrende for, hvilke medarbejder der kommer i dit hjem. Samarbejdet bygger på et gensidigt tillidsforhold mellem dig og den valgte leverandør af hjælpen. Næstved Kommune arbejder ud fra den grundholdning, at du har ansvar for egen tilværelse. Hjælpen er derfor som udgangspunkt en hjælp til selvhjælp. Målet er, at din evne til at klare hverdagen bliver forbedret ved at fastholde og om muligt styrke dine færdigheder. Du vil i størst muligt omfang blive medinddraget i afklaringen af behovet, hvilken hjælp der bliver tildelt, og hvordan hjælpen bliver ydet i det daglige. Det daglige samarbejde om den tildelte hjælp aftaler du med de medarbejdere, der kommer i dit hjem. Der sker løbende en fleksibel tilpasning af hjælpen efter dit behov. Er der behov for det, vil aftalen om den tildelte hjælp blive revurderet efter samtale med dig og visitator. Der bliver aftalt et fast mødetidspunkt for medarbejderen, som du selv har indflydelse på. Sker der ændringer i den aftalte mødetid, vil kommunen forsøge at kontakte dig senest samme morgen, som hjælpen skal blive udført. Hvis der er mindre forsinkelser på op til 30 minutter, underretter vi dig ikke. Det er Næstved Kommunes servicemål, at hjælperen altid kommer til aftalt tid. Næstved Kommune bestræber sig på, at der er afsat den fornødne tid, så samarbejdet udvikler sig harmonisk. Du har pligt til at bidrage med egne ressourcer i størst muligt omfang. Hvis samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende, og det ikke kan blive løst ved dialog, kan du eventuelt få en anden medarbejder. 7.2 Forventninger til leverandøren Leverandøren bestræber sig på, at begrænse antallet af medarbejdere til færrest mulige. Der kan være behov for at modtage besøg af flere medarbejdere, fordi disse har forskellig viden og kunnen. Under medarbejdernes ferie, sygdom eller andet fravær, kommer der så vidt muligt en kendt afløser. Hvis det er nødvendigt for leverandøren at omlægge et besøg, vil der ske en prioritering af de medarbejdere, der er til rådighed, således af faste og kendte medarbejdere bliver prioriteret til at varetage besøg hos borgere med de mest komplekse behov, frem for borgere med mindre plejebehov, f.eks. borgere, der kun modtager praktisk hjælp. Næstved Kommunes mål er, at alle medarbejdere i Ældreområdet enten er uddannet 13

14 sundhedspersonale eller under uddannelse. Uuddannet personale kan dog udføre praktisk hjælp; men alle skal som minimum have kendskab til kommunens kvalitetsmål både i forhold til personlig adfærd hos borgerne og i forhold til omfang, indhold og udførelse af arbejdsopgaverne. 7.3 Forventninger til dig Dit hjem er også medarbejdernes arbejdsplads. Det er derfor nødvendigt, at boligen er indrettet, så medarbejderen kan udføre sit arbejde. De fornødne hjælpemidler og arbejdsredskaber skal være til stede. Vi forventer, at du har forståelse for, at det kan være nødvendigt at flytte om på møbler for at få plads f.eks. til en toiletstol, en lift eller en plejeseng, så den fornødne hjælp kan blive udført. Såfremt du ikke kan imødekomme dette, kan hjælpen blive suspenderet. Således er det også din forpligtigelse at sikre, at der er frie og tilstrækkelige adgangsforhold for medarbejderne til boligen. Du vælger rengøringsmidler i samråd med medarbejderen. Som hjælp til valget af rengøringsmidler modtager du en vejledning i Valg og brug af rengøringsmidler, som er udarbejdet af Næstved Kommune. Vi forventer, at du er hjemme, og at du tager imod medarbejderen på det aftalte tidspunkt. Vi forventer ligeledes, at du melder afbud, hvis du ikke kan være hjemme på det aftalte tidspunkt. Hvis du melder afbud af andre grunde end indlæggelse eller undersøgelse på sygehus, kan du ikke påregne at få ydelsen leveret på et andet tidspunkt. Vi forventer, at du overholder indgåede aftaler, herunder aftaler om egen medvirken i løsningen af opgaverne. Ved gentagne afbud og ombytning af visiterede indsatser med videre, bliver den bevilgede hjælp revurderet. Næstved Kommune har en rygepolitik. Det er ikke tilladt for medarbejderne at ryge eller opholde sig i hjem, hvor der bliver røget. Vi forventer, at du respekterer dette, ved ikke at ryge, mens hjælperne er til stede og sørge for, at lufte ud inden medarbejdernes forventede ankomst. Du skal respektere medarbejdernes tavshedspligt. Medarbejdere må hverken arve dig, få gaver eller penge, låne eller give penge. 7.4 Fleksibel hjemmehjælp Du er visiteret til de enkelte indsatser, men prioritering af opgaver aftaler du med medarbejderen ud fra individuelle behov. Der er i særlige tilfælde mulighed for, at bytte nogle af de visiterede indsatser med anden hjælp, som du vælger. Det er medarbejderens opgave løbende at vurdere, i hvilket omfang det er acceptabelt og forsvarligt at tilsidesætte den tildelte hjælp, helt eller delvist, til fordel for ønsker hos dig. Retten til at bytte til andre indsatser imellem personlig pleje og praktisk bistand forudsætter dog, at du er visiteret til begge ydelsesformer. Du skal holde bytteretten indenfor det tidsrum kommunen har afsat til udførelse af de ydelser, du er visiteret til. Hvis du ønsker at bytte en indsats, som du normalt modtager, med en anden ydelse, aftaler du dette med medarbejderen. Bytningen dokumenterer medarbejderen i Omsorgsjournalen. 14

15 Bytning af indsats må ikke være permanent. Medarbejderen må ikke sige ja til en bytning, der kan indebære en risiko for arbejdsmiljø eller helbred, ligesom du ikke kan forvente, at medarbejderen løser opgaver, der ligger ud over dennes normale arbejdsområde. Det er medarbejder, og i tvivlstilfælde dennes leder, der afgør om de kan imødekomme en anmodning om bytte. Hvis der er uenighed mellem medarbejder og dig om, hvilken hjælp medarbejderen skal yde den pågældende dag, skal denne yde den hjælp, du er visiteret til. Ved vedvarende fravalg af visiterede indsatser bliver der foretaget en revurdering af den hjælp, der er tildelt. Du kan, som borger, også indgå aftale med de private leverandører om, at købe supplement til den hjælp kommunen visiterer, uden det har indflydelse på den bevilgede hjælp. 7.5 Levering af erstatningshjælp på hverdage og helligdage Den aftale, som er indgået mellem dig og leverandøren af hjælpen, om dag og tidspunkt for levering af hjælpen, skal som udgangspunkt altid overholdes. Der vil dog kunne forekomme omlægninger af leverandørens ruter som nødvendiggør akutte ændringer. Hvis dette er nødvendigt gælder følgende: ved personlig pleje må medarbejderen ikke fravige fra det planlagte, dog kan et bad blive flyttet til et andet tidspunkt indenfor samme døgn. Tidspunktet aftaler vi med dig. ved praktisk bistand skal medarbejderen yde erstatningshjælp indenfor én uge. Dag og tidspunkt aftaler vi med dig. Vi planlægger helligdage som søndage, og det betyder, at der kan forekomme ændringer for tidspunktet både for praktisk og personlig hjælp. Det betyder, at personlig pleje kan blive leveret på andre tidspunkter af dagen og praktisk hjælp i dagene før eller efter helligdagen. Dog forsøger vi at planlægge ændringer i så god tid, at du kan blive informeret herom. 8. Kontakter 8.1 Kontaktpersoner Visitationen Er der spørgsmål vedrørende den bevilligede hjælp eller har du behov for andre ydelser, kan du henvende dig til Myndighedsservice Ældre. Kontakt til leverandøren Når du får tildelt hjælp, har du samtidig valgt din leverandør. Har du spørgsmål om leveringen af hjælpen og tidspunkt for levering skal du henvende dig til leverandøren. 15

16 Center for Ældre, Myndighedsservice Ældre Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Telefon Du kan henvende dig i administrationens åbningstid; mandag og tirsdag kl , torsdag kl og fredag kl Onsdag lukket. Center for Sundhed Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Telefon Du kan henvende dig på hverdage kl Kontakt til egen visitator på hverdage kl Næstved Sundhedscenter Præstøvej 67, 4700 Næstved Telefon Du kan henvende dig på hverdage kl Den Kommunale leverandør Distrikt Øst telefon Distrikt Vest telefon Distrikt Nord telefon Distrikt Syd telefon Private leverandører Naesborg, telefon hele døgnet eller på Næstved Care, telefon hele døgnet eller på Næstved Madservice Tommerupvej 7, 4700 Næstved Telefon Du kan henvende dig på hverdage kl Tandplejen Parkvej 48, 4700 Næstved Telefon Du kan henvende dig på hverdage kl Klagevejledninger Klage over hjælp i hjemmet Klage over afgørelser efter Lov om social service, om fx praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sender du til Næstved Kommune. 16

17 Du kan klage mundtligt eller skriftligt. Er du ikke selv i stand til at udfærdige klagen kan du henvende dig til Myndighedsservice Ældre, der vil være behjælpelige. Du kan klage over en afgørelse indenfor 4 uger fra du modtager af brevet med afgørelsen. Afgørelsen vil blive genvurderet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, vil klagen blive sendt videre til Ankestyrelsen, Aalborg, som sender et svar direkte til dig. Klage over behandling foretaget af sygeplejerske og træningsterapeut Klage over behandling foretaget af en sygeplejerske eller træningsterapeut vil blive rejst overfor Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Vejledning i at formulere en klage kan fås ved henvendelse til Statsforvaltningen eller Embedslægeinstitutionen. Myndighedskontoret Ældre kan være behjælpelig med at udlevere en pjece med klagevejledning. Anmeldelse af erstatningskrav Vil du anmelde erstatningskrav for skade påført i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende foretaget af en hjemmesygeplejerske eller træningsterapeut, skal du gøre dette til Patientforsikringen, Nytorv 5, 1450 København K. Du kan få nærmere vejledning ved at henvende dig til en retshjælp eller en advokat. En hjemmesygeplejerske eller træningsterapeut, der bliver bekendt med skader, som man må antage kunne give ret til erstatning, er forpligtet til at bistå ved anmeldelse til Patientforsikringen. 17

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Servicedeklaration 2015: Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet 1 1. Forord...3 2. Næstved Kommunes ældrepolitik...3 3. Vision og grundlæggende værdier...3 4. Hjælp til selvhjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune S o c i a l o g S u n d h e d. Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune Midlertidige døgnpladser December 2013 Indholdsfortegnelse Morsø Afklaringscenter i Morsø Kommune. 2 Et midlertidigt

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag findes følgende

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere