Ordinær generalforsamling 29. april Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1

2 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Medlemmer, der optages i Pensionskassen efter den 31. december 2006, har hele opsparingen i en pensionsordning tilknyttet investeringsfonde (FSP WebLink). Reglerne fremgår på nuværende tidspunkt af Pensionsregulativet for FSP Pension samt det supplerende aftalegrundlag, herunder optagelsesbrevet som er tilsendt medlemmer i forbindelse med optagelsen. For at præcisere de regler der gælder for medlemmer med opsparingen i FSP WebLink, stiller bestyrelsen forslag om, at reglerne udskilles i et selvstændigt regulativ, som benævnes Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente. Forslaget om Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente omfatter følgende væsentlige ændringer i forhold til Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension: Pensionsregulativ for afdeling FSP Pension: 1. Det foreslås, at reglerne for FSP WebLink udskilles i et selvstændigt regulativ, og at det supplerende aftalegrundlag indarbejdes i afdeling FSP Markedsrente (Regulativet 1, 2, 6, 9 og 11-17). 2. Det foreslås, at for medlemmer, der ikke kan tegne ratepension eller kapitalpension med fradragsret, oprettes i stedet en alderspension (ny bestemmelse). 3. Karenstiden for invalidepension ved midlertidigt erhvervsevnetab nedsættes fra 6 måneder til 3 måneder. Derudover præciseres det, at offentlige løntilskud mv., der udbetales til arbejdsgiveren, indgår i opgørelsen af lønnet beskæftigelse (Regulativet 8). 4. Det foreslås, at det seneste tidspunkt for påbegyndelse af udbetaling af ratepension og kapitalpension hæves til 15 år efter pensionsalderen (Regulativet 11 og 13). 5. Medlemmer, der har omvalgt eller overført til FSP WebLink, kan have andre dækninger end dem der fremgår af Pensionsregulativet. Reglerne for disse dækninger fremgår enten af et supplerende aftalegrundlag eller et andet Pensionsregulativ. For at medlemmer, der har overført eller valgt om, har mulighed for at danne sig et samlet overblik over deres dækninger, stilles der forslag om, at reglerne fremover vil fremgå direkte af Pensionsregulativet (ny bestemmelse). 6. Det foreslås, at aftaler om ændret udbetalingsforløb sker efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. Der vil fortsat være mulighed for knæk i udbetalingen af alderspension. Ændringen vil ikke have betydning for medlemmer, der er påbegyndt løbende ydelser fra Pensionskassen (Regulativet 14). 7. Som følge af samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling stilles der forslag om, at muligheden for genkøb, som følge af varig emigration, bortfalder (Regulativet 25). Ikrafttræden: 1. Det foreslås, at det nye Pensionsregulativ træder i kraft pr. 1. januar De fuldstændige forslag kan rekvireres i FSP eller ses på 2

3 Nedenfor vil de væsentligste ændringer i Pensionsregulativet for afdeling FSP Markedsrente i forhold til afdeling FSP Pension blive gennemgået: BESTYRELSENS FORSLAG TIL PENSIONSREGULATIV FOR AFDELING FSP MARKEDS- RENTE: Forslag 1: Indarbejdelse af regler for medlemmer optaget i afdeling FSP Markedsrente Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension 1, 2, 6, 9 og 11-17: Gældende bestemmelser Efter de gældende regler har medlemmer der optages i Pensionskassen efter den 31. december 2006 hele opsparingen i en pensionsordning tilknyttet investeringsfonde (FSP WebLink). Reglerne herfor fremgår af Pensionsregulativ for afdeling FSP Pension samt det supplerende aftalegrundlag. Forslag til nye bestemmelser For at undgå tvivl om, hvilke regler der gælder for medlemmer, der har opsparingen i FSP Web- Link, stiller bestyrelsen forslag om, at reglerne udskilles i særskilt Pensionsregulativ, benævnt Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 2: Medlemmer der ikke kan tegne rate- og kapitalpension med fradragsret Gældende bestemmelser Medlemmer, der optages i afdeling FSP Markedsrente, har i henhold til 6, stk. 7 hele opsparingen i rate- og kapitalpension. Forslag til nye bestemmelser I skatteforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti (Forårspakken 2.0) blev det aftalt, at indføre et loft på kr. over indbetalinger til ratepension. Herudover kan medlemmer der optages efter efterlønsalderen (60 år) ikke nytegne rate- og kapitalpension. Det foreslås derfor, at for medlemmer der ikke kan tegne ratepension eller kapitalpension med fradragsret, oprettes i stedet en løbende alderspension (livrente), i henhold til regler, der er fastsat af bestyrelsen. Medlemmer, der optages efter efterlønsalderen, der godtgør, at de har andre rate- eller kapitalpensioner, kan efter anmodning få de almindelige dækninger (rate- og kapitalpension) efter reglerne i Pensionsbeskatningsloven. Forslag 3: Invalidepension Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension 8: Gældende bestemmelser Efter de gældende regler kan der udbetales invalidepension til medlemmer, der midlertidigt mister 2/3 af deres erhvervsevne efter en karensperiode på 6 måneder. Efter de gældende regler kan invalidepensionen nedsættes eller bortfalde, hvis et medlem har lønnet beskæftigelse eller selv driver erhverv. 3

4 Forslag til nye bestemmelser Det foreslås, at karensperioden til medlemmer, der midlertidigt mister 2/3 af deres erhvervsevne, nedsættes fra 6 til 3 måneder. Nedsættelsen har været efterspurgt af både medlemmer og virksomheder. Det præciseres, at også offentlige løntilskud mv., der udbetales til arbejdsgiveren, indgår i opgørelsen af lønnet beskæftigelse. Forslaget indebærer ingen realitetsændringer, men er udelukkende af præciserende karakter. Forslag 4: Hævelse af seneste tidspunkt for udbetaling til 15 år efter pensionsalder Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension 11 og 13: Gældende bestemmelser Efter de gældende regler skal ratepensionen og kapitalpensionen senest påbegyndes udbetalt 10 år efter pensionsalderen. Forslag til nye bestemmelser I skatteforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti (Forårspakken 2.0) blev det aftalt, at hæve aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpension til senest 15 år efter pensionsalderen. Som følge heraf foreslås det, at hæve aldersgrænsen for udbetaling af både kapitalpension, ratepension, alderssum og løbende alderspension til 15 år efter pensionsalderen. Forslag 5: Regler for særlige dækninger for medlemmer der har overført eller valgt om til afdeling FSP Markedsrente Gældende bestemmelser Medlemmer i afdeling FSP Markedsrente har som udgangspunkt opsparing i form af rate- og kapitalpension og evt. livsvarig alderspension. Risikodækningerne består af invalidepension, bidragsfritagelse, dødsfaldsrate og valgfri børnepension. Medlemmer, der har omvalgt eller overført til afdeling FSP Markedsrente, kan imidlertid have andre dækninger end normalt. Reglerne for disse dækninger har typisk fremgået af et supplerende aftalegrundlag, jf. 1, stk. 2 eller et andet Pensionsregulativ. Forslag til nye bestemmelser For at sikre at medlemmerne, der har overført/valgt om til afdeling FSP Markedsrente, har adgang til at danne sig et overblik over deres dækninger, stilles der forslag om, at reglerne fremover vil fremgå direkte af Pensionsregulativet. Forslaget indebærer, at der indføjes regler for 10-årig løbende alderspension, livsvarig løbende alderspension, alderspension med garanti ved dødsfald, alderssum, ægtefællepension og samleverpension. 4

5 Forslag 6: Ændret udbetalingsforløb af alderspensionen Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension 14, stk. 1: Gældende bestemmelser Som udgangspunkt udbetales alderspensionen livsvarigt. Efter de gældende regler kan der indgås aftale om et ændret udbetalingsforløb, herunder oprettelse af en 10-årig livsbetinget alderspension og kompensation for manglende udbetaling af folkepension og ATP indtil folkepensionsalderen. Forslag til nye bestemmelser Det foreslås, at bestyrelsen får bemyndigelse til at fastsætte mulighed for andre udbetalingsformer. Ændringen vil ikke medføre større ændringer i muligheder for udbetaling. Der vil fortsat være mulighed for knæk af pensionen. Ændringen vil ikke have betydning for medlemmer, der er påbegyndt udbetaling af løbende ydelser fra Pensionskassen. Samtidig forventes det at blive muligt at tilkøbe en 10-årig garanti. Garantien betyder, at de efterladte får en del af alderspensionen, hvis medlemmet dør, inden alderspensionen har været udbetalt i 10 år. Forslag 7: Genkøb ved emigration Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension 25, stk. 2: Gældende bestemmelse Efter gældende regler kan medlemmer genkøbe pensionsordningen efter 12 måneders dokumenteret emigration. Forslag om ophævelse af bestemmelsen Det foreslås, at bestemmelsen ophæves, så der kun kan ske genkøb, hvis udtrædelsesgodtgørelsen (depotet) er under en årsløn. Muligheden for genkøb ved emigration er indført, for at medlemmer, der flytter permanent til udlandet, ikke skal have en pensionsordning stående tilbage i Danmark. Ændringerne i samfundet har imidlertid ført til, at langt flere personer bosætter sig i udlandet i en kortere eller længere periode, f.eks. i forbindelse med udstationering, hvorefter de fleste flytter tilbage til Danmark. De tekniske muligheder for udbetalinger til udlandet har samtidig gjort muligheden for genkøb ved emigration langt mindre relevant, hvorfor det foreslås, at bestemmelsen udgår. BEMYNDIGELSE Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage ændringer af redaktionel karakter samt foretage sådanne ændringer i forslagene, som myndighederne måtte kræve. 5

6 I. INDLEDENDE FÆLLES- BESTEMMELSER Formål 1. Pensionsregulativets formål er at give en fremstilling af de juridiske og forsikringstekniske regler for FSP Pension. Reglerne har hjemmel i Pensionskassens Vedtægt. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Stk. 2. Pensionskassen kan indgå aftale med arbejdsgiveren og/eller medlemmet om fravigelser fra Pensionsregulativet, herunder aftaler om gruppebaserede produkter. Stk. 3. Pensionskassen kan træffe bestemmelse om, at de i Regulativet beskrevne valgrettigheder for medlemmerne skal bortfalde. Medlemmer, som allerede har benyttet sig af en af de beskrevne valgrettigheder, berøres ikke af, at valgretten fremtidig bortfalder. Medlemmer 2. FSP Pension er en tarifordning for medarbejdere i finanssektoren, som den 1. september 2000 eller senere i kraft af en lønoverenskomst opnår ret til pensionsbidrag, og hvis arbejdsgiver har pensionsaftale med Finanssektorens Pensionskasse (tilslutningsaftale). Stk. 2. Medlemmer er tillige afdelingens selvindbetalere, jf. 5, medlemmer med bidragshenstand, jf. 23, fripoliceindehavere, jf. 24 samt alders- og invalide- I. INDLEDENDE FÆLLES- BESTEMMELSER Formål 1. Pensionsregulativets formål er at give en fremstilling af de juridiske og forsikringstekniske regler for afdeling FSP Markedsrente. Reglerne har hjemmel i Pensionskassens Vedtægt. Stk. 2. Pensionskassen kan indgå aftale med arbejdsgiveren og/eller medlemmet om fravigelser fra Pensionsregulativet, herunder aftaler om gruppebaserede produkter. Stk. 3. Pensionskassen kan træffe bestemmelse om, at de i Regulativet beskrevne valgrettigheder for medlemmerne skal bortfalde. Medlemmer, som allerede har benyttet sig af en af de beskrevne valgrettigheder, berøres ikke af, at valgretten fremtidig bortfalder. Medlemmer 2. Afdeling FSP Markedsrente er en tarifordning for medarbejdere i finanssektoren, som den 1. januar 2007 eller senere i kraft af en lønoverenskomst opnår ret til pensionsbidrag, og hvis arbejdsgiver har pensionsaftale med Finanssektorens Pensionskasse (tilslutningsaftale). Stk. 2. Medlemmer er tillige afdelingens selvindbetalere, jf. 5, medlemmer med bidragshenstand, jf. 23, fripoliceindehavere, jf. 24 samt alders- og invalide- Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. 6

7 pensionister i FSP Pension. Stk. 3. FSP Pension omfatter tillige medlemmer af Pensionskassens øvrige afdelinger, hvis de pågældende i henhold til reglerne herfor har foretaget omvalg til FSP Pension, jf. Vedtægtens 4. Oplysninger til Pensionskassen 3. Medlemmer af Pensionskassen og modtagere af ydelser fra Pensionskassen er forpligtet til skriftligt at give og fremskaffe oplysninger om forhold, som af Pensionskassen skønnes at være af betydning for konstatering af medlemmernes/modtagernes rettigheder, herunder helbredsoplysninger. Stk. 2. Lægelige vurderinger er alene vejledende. Stk. 3. Hvis medlemmer eller andre i pensionsordningen interesserede afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan ydelserne helt eller delvist bortfalde i henhold til den til enhver tid gældende lov om forsikringsaftaler eller denne lovs afløser. Pensionsbidrag i henhold til tilslutningsaftale samt overførsler af pensionsmidler 4. Pensionsbidraget er det obligatoriske beløb, som af arbejdsgiveren på egne og medlemmets vegne indbetales til Pensionskassen efter pensionister i afdeling FSP Markedsrente. Stk. 3. Afdeling FSP Markedsrente omfatter tillige medlemmer af Pensionskassens øvrige afdelinger, hvis de pågældende i henhold til reglerne herfor har foretaget omvalg til afdeling FSP Markedsrente, jf. Vedtægtens 4. Oplysninger til Pensionskassen 3. Medlemmer af Pensionskassen og modtagere af ydelser fra Pensionskassen er forpligtet til skriftligt at give og fremskaffe oplysninger om forhold, som af Pensionskassen skønnes at være af betydning for konstatering af medlemmernes/modtagernes rettigheder, herunder helbredsoplysninger. Stk. 2. Lægelige vurderinger er alene vejledende. Stk. 3. Hvis medlemmer eller andre i pensionsordningen interesserede afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan ydelserne helt eller delvist bortfalde i henhold til den til enhver tid gældende lov om forsikringsaftaler eller denne lovs afløser. Pensionsbidrag i henhold til tilslutningsaftale samt overførsler af pensionsmidler 4. Pensionsbidraget er det obligatoriske beløb, som af arbejdsgiveren på egne og medlemmets vegne indbetales til Pensionskassen efter Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. 7

8 fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Stk. 2. Medlemmet er berettiget til at overføre pensionsmidler til forøgelse af pensionstilsagnet efter generelle regler fastsat af bestyrelsen mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Stk. 2. Medlemmet er berettiget til at overføre pensionsmidler til forøgelse af pensionstilsagnet efter generelle regler fastsat af bestyrelsen mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Selvindbetaling, supplerende pensionsbidrag og indskud 5. Et medlem er berettiget til at indbetale indskud, der falder uden for en tilslutningsaftale, supplerende bidrag samt selvbetalerbidrag efter regler, der er fastsat af Pensionskassen. Stk. 2. Ved supplerende bidrag forstås bidrag, som indbetales af medlemsvirksomheden eller medlemmet i tillæg til det obligatoriske bidrag. Stk. 3. Ved selvbetalerbidrag forstås bidrag, der indbetales i henhold til individuel aftale med Pensionskassen for eller af medlemmer, der ikke længere er ansat i en medlemsvirksomhed. Pensionernes virkemåde 6. Pensionerne er alene baseret på indbetalinger i henhold til 4 og 5, bonus i henhold til bonusregulativet, som er anmeldt til Finanstilsynet, samt de pensionsrettigheder, der knytter sig til den til medlemmets pensionsordning hørende andel af de særlige bonushensættelser. fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Selvindbetaling, supplerende pensionsbidrag og indskud 5. Et medlem er berettiget til at indbetale indskud, der falder uden for en tilslutningsaftale, supplerende bidrag samt selvbetalerbidrag efter regler, der er fastsat af Pensionskassen. Stk. 2. Ved supplerende bidrag forstås bidrag, som indbetales af medlemsvirksomheden eller medlemmet i tillæg til det obligatoriske bidrag. Stk. 3. Ved selvbetalerbidrag forstås bidrag, der indbetales i henhold til individuel aftale med Pensionskassen for eller af medlemmer, der ikke længere er ansat i en medlemsvirksomhed. Pensionernes virkemåde 6. Pensionerne er alene baseret på indbetalinger i henhold til 4 og 5, bonus i henhold til bonusregulativet, som er anmeldt til Finanstilsynet, samt de pensionsrettigheder, der knytter sig til den til medlemmets pensionsordning hørende andel af de særlige bonushensættelser (FSP BonusKapital). Der er alene tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det præciseres, at særlige bonushensættelser betegnes som FSP BonusKapital. 8

9 Stk. 2. Af det obligatoriske pensionsbidrag, jf. 4, stk. 1, anvendes 2/3 til ydelserne på basisdækningen, medmindre andet er bestemt i tilslutningsaftalen, jf. 1, stk. 2. På basisdækningen, som beskrives under afsnit II, er invalidepensions- og dødsfaldsdækningen samt ratepensionen obligatorisk, mens børnepensionsdækningen og bidrag til den livsvarige alderspension er valgfri. Den øvrige del af det obligatoriske pensionsbidrag, jf. 4, stk. 1, anvendes på tillægsdækningen, som beskrives under afsnit III. Stk. 3. Overførsler, selvindbetaling, supplerende bidrag og indskud, jf. 4, stk. 2 og 5, anvendes efter nærmere aftale med Pensionskassen i henhold til regler, der er fastsat af bestyrelsen. Stk. 4. Hvis et medlem ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger i henhold til 20, kan der alene tegnes ydelser på tillægsdækningen. Udgår Stk. 2. Overførsler, selvindbetaling, supplerende bidrag og indskud, jf. 4, stk. 2 og 5, anvendes efter nærmere aftale med Pensionskassen i henhold til regler, der er fastsat af bestyrelsen. Stk. 3. Hvis et medlem ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger i henhold til 20, optages medlemmet på særlige vilkår med ingen eller begrænsede dækninger ved invaliditet og dødsfald. Dette sker efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 4. For medlemmer, der ikke kan tegne ratepension eller kapitalpension med fradragsret, oprettes i stedet en alderspension med løbende udbetalinger, i henhold til generelle regler fastsat af bestyrelsen. Bestemmelsen, om opsplitningen i basis- og tillægsdækning bortfalder. Bestemmelsen har ikke været gældende for medlemmer af afdeling FSP Markedsrente, hvorfor det foreslås, at bestemmelsen udgår. Der er tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Bestemmelsen præciserer, at medlemmer, der ikke kan afgive helbredsoplysninger, optages efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmer af afdeling FSP Markedsrente har aldrig haft mulighed for at tegne ydelser på tillægsdækningen. Der er tale om en ny bestemmelse. Det foreslås, at for medlemmer der ikke kan tegne ratepension eller kapitalpension med fradragsret, oprettes i stedet en løbende alderspension, efter generelle regler 9

10 fastsat af bestyrelsen. Som eksempler herpå, kan nævnes medlemmer der indbetaler over loftet på kr. årligt til ratepension, samt medlemmer der optages efter efterlønsalderen (60 år). Medlemmer der optages efter efterlønsalderen der godtgør, at de har andre rate- eller kapitalpensioner, kan efter anmodning få de almindelige dækninger (rate- og kapitalpension) efter reglerne i Pensionsbeskatningsloven. Stk. 5. Såfremt Pensionskassen yder dækninger, der ikke er reguleret af nærværende Regulativ, fremgår disse af en særskilt police. Stk. 6. Hvis bidragsbetaling i henhold til 5 anvendes til invaliditets- eller dødsfaldsdækning, jf. stk. 3, gælder følgende særregler: a. Disse dækninger omfatter tab af erhvervsevne/død, som er en følge af krigstjeneste inden for det danske forsvar eller efter den danske regerings ordre, hvis pensionsaftalen har bestået uafbrudt de sidste 6 måneder før krigstjenestens indtræden. Deltagelse i anden krigstjeneste end ovenfor nævnt er aldrig dækket. b. Pensionsordningen skal have bestået uafbrudt i 1 år for at dække selvmord, selvmordsforsøg, op- Stk. 5. Såfremt Pensionskassen yder dækninger, der ikke er reguleret af nærværende Regulativ, fremgår disse af en særskilt police. Udgår Det foreslås, at bestemmelsen bortfalder, da særreglerne ikke længere er relevante. Selvindbetaling vil normalt ske som videreførelse af obligatoriske bidrag, mens supplerende pensionsbidrag og indskud normalt vil ske som opsparing til pension. Hvis indbetalingerne medfører risikostigninger, skal der afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger. 10

11 hold i risikofyldte områder eller deltagelse i risikofyldte sportsgrene. Ved ophold i risikofyldte områder forstås fast ophold i eller rejse til områder uden for Danmark, hvor risikoen er forøget på grund af krig, krigslignende tilstand, herunder borgerkrig, eller epidemier eller andre omstændigheder, der i risikomæssig henseende kan sidestilles hermed. Pensionskassen oplyser på medlemmets foranledning, om et konkret forhold er dækket eller ej. Stk. 7. Medlemmer, der optages i Pensionskassen efter den 31. december 2006, har hele opsparingen på pensionsordningens rateog kapitalpension i en pensionsordning tilknyttet investeringsfonde (FSP WebLink). Medlemmet kan i henhold til regler fastsat af Pensionskassen oprette en alderspension (livrente) i FSP WebLink i forbindelse med overførsel eller omvalg til FSP WebLink, eller umiddelbart inden pensioneringstidspunktet. Medlemmet modtager det hertil hørende supplerende aftalegrundlag, jf. 1, stk. 2. Stk.8. Medlemmer, der genoptager indbetalingen efter omskrivning af dækningen til fripolice, omfattes af reglerne i stk. 7 for fremtidigt indbetalte pensionsbidrag, indskud og overførsler. Udgår Udgår Bestemmelsen videreføres i regulativforslagets 7. Bestemmelsen videreføres i regulativforslagets 7, stk. 3 11

12 7. Pensionsbidraget anvendes til de obligatoriske risikodækninger invalidepension og dødsfaldsrate, mens risikodækningen børnepension er valgfri. Det resterende pensionsbidrag anvendes til opsparing tilknyttet investeringsfonde i FSP WebLink som rate- og kapitalpension, der er ugaranteret, jf. dog 6, stk. 4. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Herudover indarbejdes det supplerende aftalegrundlag i Pensionsregulativet, jf. de nye bestemmelser i 7, 12, 14, 15, 16 og 22, stk. 3. 7, stk. 1 viderefører 6, stk. 2 og 7. Det fremgår nu direkte af Pensionsregulativet, at den del af pensionsbidragene, der ikke anvendes til de obligatoriske dækninger, anvendes til opsparing i FSP WebLink. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Stk. 2. Et medlem kan i henhold til generelle regler fastsat af Pensionskassen oprette en alderspension i FSP WebLink efter reglerne i 16, stk. 2-4, i forbindelse med et omvalg eller en overførsel, eller umiddelbart inden pensioneringstidspunktet. Bestemmelsen viderefører 6, stk. 7. Stk.3. Medlemmer, der genoptager indbetalingen efter omskrivning af dækningen til fripolice, jf. 24, omfattes af afdeling FSP Markedsrente, jf. stk. 1 og 2, for fremtidigt indbetalte pensionsbidrag, indskud og overførsler. Stk. 4. Opsparing placeret i FSP WebLink giver ikke ret til bonus efter Bonusregulativet. Bestemmelsen viderefører 6, stk. 8. Det supplerende aftalegrundlag indarbejdes i Pensionsregulativet, så det tydeligt fremgår, at opsparing, der er placeret i FSP WebLink, ikke får tilskrevet bonus. Opspa- 12

13 ringen tilskrives hele investeringsgevinsten eller -tabet. Ugaranterede tillæg 6a. For de bonusberettigede pensionselementer kan bonus tilskrives som særlige bonushensættelser i det følgende benævnt som FSP BonusKapital. Stk. 2. FSP BonusKapital tildeles løbende samme afkast som egenkapitalen. Dette afkast kan være både positivt og negativt. Stk. 3. Det enkelte medlems andel af FSP BonusKapital indregnes og medtages, hvis et medlem genkøber eller overfører sin pensionsordning efter reglerne i dette Pensionsregulativ og Lov om finansiel virksomhed. Stk. 4. Når et medlem begynder at modtage pensionsydelser fra et bonusberettiget element i pensionsordningen, vil hertil hørende FSP BonusKapital blive udbetalt som et ugaranteret tillæg. Stk. 5. Pensionskassen kan vælge at overføre Stk. 5. Præmien for dødsfaldsraten efter 12 fastsættes en gang årligt ud fra værdien af opsparingen i FSP WebLink ved årets begyndelse, i overensstemmelse med det til enhver tid gældende tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet. Derudover reguleres præmien efter udviklingen af medlemmets gage. Ugaranterede tillæg 8. For de bonusberettigede pensionselementer kan bonus tilskrives som særlige bonushensættelser i det følgende benævnt som FSP BonusKapital. Stk. 2. FSP BonusKapital tildeles løbende samme afkast som egenkapitalen. Dette afkast kan være både positivt og negativt. Stk. 3. Det enkelte medlems andel af FSP BonusKapital indregnes og medtages, hvis et medlem genkøber eller overfører sin pensionsordning efter reglerne i dette Pensionsregulativ og Lov om finansiel virksomhed. Stk. 4. Når et medlem dør eller pensioneres, og der påbegyndes udbetaling fra et bonusberettiget element i pensionsordningen, vil hertil hørende FSP BonusKapital blive overført til medlemmets depot. Stk. 5. Pensionskassen kan vælge at overføre Det supplerende aftalegrundlag indarbejdes i Pensionsregulativet, så det tydeligt fremgår, hvordan præmien for dødsfaldsraten fastsættes. Det foreslås præciseret, at FSP BonusKapital vil blive overført til medlemmets depot og ikke udbetalt som et særskilt ugaranteret tillæg. 13

14 Pensionernes størrelse 7. Pensionernes størrelse og værdi beregnes efter det af bestyrelsen til Finanstilsynet anmeldte tekniske og økonomiske grundlag for Pensionskassen. Pensionsdækningernes størrelse fremgår af den konto- og pensionsoversigt, som medlemmerne modtager hvert år fra Pensionskassen. Stk. 2. Nye pensionsoversigter, hvoraf pensionsdækningernes størrelse fremgår, udsendes, når Pensionskassen skønner det påkrævet, herunder ved ændringer i pensionsdækningernes størrelse og ved omvalg af ydelser. Stk. 3. Den pensionsgivende årsløn fastsættes af Pensionskassen på grundlag af de af arbejdsgiveren indberettede oplysninger og i overensstemmelse med tilslutningsaftalen. 7a. For pensionsordninger oprettet efter den 30. april 2007 forstås pensionsalder i dette regulativ som den nedre aldersgrænse for ret til udbetaling af pension efter den til enhver tid gældende efterlønsalder i 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring, jf. Pensionsbeskatningsloven. For pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007 er den nedre pensionsalder FSP BonusKapital helt eller delvist til det pågældende medlems pensionshensættelse. Dette sker efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. FSP BonusKapital helt eller delvist til det pågældende medlems pensionshensættelse. Dette sker efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. Pensionernes størrelse 9. Pensionernes størrelse og værdi beregnes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet. Pensionsdækningernes størrelse fremgår af den konto- og pensionsoversigt, som medlemmerne modtager hvert år fra Pensionskassen. Stk. 2. Nye pensionsoversigter, hvoraf pensionsdækningernes størrelse fremgår, udsendes, når Pensionskassen skønner det påkrævet, herunder ved ændringer i pensionsdækningernes størrelse og ved omvalg af ydelser. Stk. 3. Den pensionsgivende årsløn fastsættes af Pensionskassen på grundlag af de af arbejdsgiveren indberettede oplysninger og i overensstemmelse med tilslutningsaftalen. Pensionsalder 10. For pensionsordninger oprettet efter den 30. april 2007 forstås pensionsalder i dette regulativ som den nedre aldersgrænse for ret til udbetaling af pension efter den til enhver tid gældende efterlønsalder i 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring, jf. Pensionsbeskatningsloven. For pensionsordninger Der er tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Bestemmelsen er uændret, men der er indsat en overskrift. 14

15 for pensionsudbetaling det fyldte 60. år. oprettet før den 1. maj 2007 er den nedre pensionsalder for pensionsudbetaling det fyldte 60. år. II. BASISDÆKNING II. DÆKNINGER Bestemmelsen, om opsplitningen i basis- og tillægsdækning har ikke været gældende for medlemmer af afdeling FSP Markedsrente, hvorfor det foreslås, at overskriften ændres. Invalidepension 8. Der ydes invalidepension, når et medlem fratræder sin pensionsberettigende stilling før det fyldte 60. år, såfremt og så længe medlemmets erhvervsevne i ethvert erhverv efter optagelsen i Pensionskassen varigt er nedsat til en tredjedel eller mindre, hvad enten dette skyldes sygdom eller ulykke. Nedsættelsen af erhvervsevnen vurderes endeligt af Pensionskassen, jf. dog Vedtægtens 20. Stk. 2. Den årlige invalidepension i stk. 1 skal mindst udgøre 40 % og kan højst udgøre 80 % af den pensionsgivende årsløn. Pensionen må dog ikke overstige det af bestyrelsen fastsatte maksimumbeløb. For medlemmer, der ligeledes har en fripolicedækning i en af Pensionskassens øvrige afdelinger, er det medlemmets samlede invalidepension i Pensionskassen, der ikke må overstige de maksimale beløb. Pensionskassen kan efter ansøgning lade medlemmets pensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold indgå i beregningen af mindstekravet til Invalidepension 11. Der ydes invalidepension, når et medlem fratræder sin pensionsberettigende stilling før det fyldte 60. år, såfremt og så længe medlemmets erhvervsevne i ethvert erhverv efter optagelsen i Pensionskassen varigt er nedsat til en tredjedel eller mindre, hvad enten dette skyldes sygdom eller ulykke. Nedsættelsen af erhvervsevnen vurderes endeligt af Pensionskassen, jf. dog Vedtægtens 20. Stk. 2. Den årlige invalidepension i stk. 1 skal mindst udgøre 40 % og kan højst udgøre 80 % af den pensionsgivende årsløn. Pensionen må dog ikke overstige det af bestyrelsen fastsatte maksimumbeløb. For medlemmer, der ligeledes har en fripolicedækning i en af Pensionskassens øvrige afdelinger, er det medlemmets samlede invalidepension i Pensionskassen, der ikke må overstige de maksimale beløb. Pensionskassen kan efter ansøgning lade medlemmets pensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold indgå i beregningen af mindstekravet til 15

16 størrelsen af invalidepensionen efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 3. Ved erhvervsevnetab, jf. stk. 1, på mellem halvdelen og to tredjedele er medlemmet berettiget til halvdelen af invalidepensionen i stk. 2 og halvdelen af bidragsfritagelsen, jf. 22, stk. 1. Opnåelse af ret til ydelser efter denne bestemmelse er ikke betinget af, at medlemmet fratræder sin pensionsberettigende stilling. Den anden halvdel af pensionsordningen videreføres efter aftale med Pensionskassen i henhold til reglerne i Regulativet. Stk. 4. Der ydes invalidepension ved midlertidigt tab af erhvervsevnen efter betingelserne i stk. 1, når erhvervsevnen har været nedsat uafbrudt i 6 måneder (karenstiden) som følge af samme sygdom eller ulykke. Karenstiden regnes fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnen blev nedsat i dækningsberettigende omfang, dog tidligst fra første lægebesøg. Stk. 5. Invalidepension ved midlertidigt erhvervsevnetab efter stk. 4 udbetales maksimalt i 36 måneder som følge af samme sygdom eller ulykke og er af samme størrelse som i stk. 2. Udbetaling af offentlige ydelser og tilskud, herunder sygedagpenge, revalideringsydelse eller ydelser ved fleksjob mv., kan føre til hel eller delvis nedsættelse af ydelsen til medlemmet eller arbejdsgiveren efter regler fastsat af Pensionskassen. Udbetalingen størrelsen af invalidepensionen efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 3. Ved erhvervsevnetab, jf. stk. 1, på mellem halvdelen og to tredjedele er medlemmet berettiget til halvdelen af invalidepensionen i stk. 2 og halvdelen af bidragsfritagelsen, jf. 22, stk. 1. Opnåelse af ret til ydelser efter denne bestemmelse er ikke betinget af, at medlemmet fratræder sin pensionsberettigende stilling. Den anden halvdel af pensionsordningen videreføres efter aftale med Pensionskassen i henhold til reglerne i Regulativet. Stk. 4. Der ydes invalidepension ved midlertidigt tab af erhvervsevnen efter betingelserne i stk. 1, når erhvervsevnen har været nedsat uafbrudt i 3 måneder (karenstiden) som følge af samme sygdom eller ulykke. Karenstiden regnes fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnen blev nedsat i dækningsberettigende omfang, dog tidligst fra første lægebesøg. Stk. 5. Invalidepension ved midlertidigt erhvervsevnetab efter stk. 4 udbetales maksimalt i 36 måneder som følge af samme sygdom eller ulykke og er af samme størrelse som i stk. 2. Udbetaling af offentlige ydelser og tilskud, herunder sygedagpenge, revalideringsydelse eller ydelser ved fleksjob mv., kan føre til hel eller delvis nedsættelse af ydelsen til medlemmet eller arbejdsgiveren efter regler fastsat af Pensionskassen. Udbetalingen Det foreslås, at karenstiden nedsættes fra 6 til 3 måneder. 16

17 sker til arbejdsgiveren i en medlemsvirksomhed, så længe medlemmet modtager sin hidtidige løn, idet ydelsen ellers udbetales til medlemmet. Stk. 6. Ved fastsættelse af dækningens størrelse anvendes den dækning, der var gældende på tidspunktet for opfyldelsen af betingelserne for udbetalingen. Stk. 7. Invalidepension udbetales, så længe betingelserne er opfyldt, dog længst til medlemmets 65. år eller til medlemmets død forinden. Stk. 8. Hvis et medlem har lønnet beskæftigelse eller selv driver erhverv, kan Pensionskassen bestemme, at invalidepensionen helt eller delvis skal bortfalde, så længe medlemmet forbliver i sådan virksomhed. Pensionskassen kan gøre fortsat udbetaling af invalidepension afhængig af, at medlemmet fremskaffer de efter Pensionskassens skøn nødvendige bevisligheder for størrelsen af indkomster af de anførte arter. Stk. 9. Ophør af invalidepension på grund af generhvervelse af erhvervsevnen eller i øvrigt på grund af Pensionskassens afgørelse af, at invalidepension skal ophøre, finder sted på den dato, der måtte være fastsat af Pensionskassen. sker til arbejdsgiveren i en medlemsvirksomhed, så længe medlemmet modtager sin hidtidige løn, idet ydelsen ellers udbetales til medlemmet. Stk. 6. Ved fastsættelse af dækningens størrelse anvendes den dækning, der var gældende på tidspunktet for opfyldelsen af betingelserne for udbetalingen. Stk. 7. Invalidepension udbetales, så længe betingelserne er opfyldt, dog længst til medlemmets 65. år eller til medlemmets død forinden. Stk. 8. Hvis et medlem har lønnet beskæftigelse eller selv driver erhverv, kan Pensionskassen bestemme, at invalidepensionen helt eller delvis skal bortfalde, så længe medlemmet forbliver i sådan virksomhed. Ved bedømmelsen af, om medlemmet har lønnet beskæftigelse, inddrages offentlige tilskud og ydelser mv. til arbejdsgiveren i lønnen. Pensionskassen kan gøre fortsat udbetaling af invalidepension afhængig af, at medlemmet fremskaffer de efter Pensionskassens skøn nødvendige bevisligheder for størrelsen af indkomster af de anførte arter. Stk. 9. Ophør af invalidepension på grund af generhvervelse af erhvervsevnen eller i øvrigt på grund af Pensionskassens afgørelse af, at invalidepension skal ophøre, finder sted på den dato, der måtte være fastsat af Pensionskassen. Det præciseres, at også offentlige løntilskud m.v., der udbetales til arbejdsgiver, eksempelvis ved fleksjob, indgå i opgørelsen af lønnet beskæftigelse. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. 17

18 Stk. 10. Rate- og alderspension kan ikke udbetales samtidig med invalidepension. Stk. 11. I henhold til regler fastsat af Pensionskassen kan der indgås aftale om, at invalidepensionen udbetales til medlemmets 60. år. Stk. 12. Retten til den udvidede dækning efter stk. 3 gælder for et kalenderår ad gangen og kan bortfalde med 3 måneders varsel. Halv invalidepension og halv bidragsfritagelse, der er tilkendt, bortfalder dog først, hvis betingelserne for ydelserne ikke længere er opfyldt, jf. stk Dødsfaldsdækning 9. Ved medlemmets død inden ratepensionen er påbegyndt, jf. 11, stk. 1, udbetales en forsikringssum i lige store månedlige rater over en 10-årig garantiperiode, jf. dog stk. 2. De begunstigede kan konvertere ydelsen til et engangsbeløb. Stk. 2. Den årlige rateudbetaling i henhold til denne dødsfaldsdækning skal mindst udgøre 10 % af den pensionsgivende årsløn og højst det af bestyrelsen fastsatte maksimum. Pensionskassen kan efter ansøgning lade medlemmets øvrige Stk. 10. Rate- og alderspension kan ikke udbetales samtidig med invalidepension. Stk. 11. I henhold til regler fastsat af Pensionskassen kan der indgås aftale om, at invalidepensionen udbetales til medlemmets 60. år. Stk. 12. Retten til den udvidede dækning efter stk. 3 gælder for et kalenderår ad gangen og kan bortfalde med 3 måneders varsel. Halv invalidepension og halv bidragsfritagelse, der er tilkendt, bortfalder dog først, hvis betingelserne for ydelserne ikke længere er opfyldt, jf. stk Dødsfaldsdækning 12. Ved medlemmets død inden udbetaling af ratepensionen er påbegyndt, jf. 14 stk. 1, udbetales en dødsfaldsrate i månedlige rater over en 10-årig garantiperiode, jf. dog stk. 2. Opsparingsdelen udbetales efter reglerne i 14, stk. 2, pkt. De begunstigede kan råde over opsparingen i henhold til investeringsbetingelser for FSP WebLink. De begunstigede kan konvertere dødsfaldsraten til et engangsbeløb. Stk. 2. Den årlige dødsfaldsrate skal mindst udgøre 10 % af den pensionsgivende årsløn og højst det af bestyrelsen fastsatte maksimum. Pensionskassen kan efter ansøgning lade medlemmets øvrige pensionsordninger, der er oprettet Der er alene tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det præciseres, at ydelsen er dødsfaldsraten. Herudover er det supplerende aftalegrundlag indarbejdet i bestemmelsen. Der er alene tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det præciseres, at ydelsen er en dødsfaldsraten. 18

19 pensionsordninger, der er oprettet som et led i et ansættelsesforhold, indgå i beregningen af mindstekravet til størrelsen af dødsfaldsdækningen efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Værdien af rate- og kapitalpension, der er eller vil blive udbetalt i henhold til 11 og 13, fradrages dog i værdien af denne dødsfaldsdækning. Hvis værdien af denne dødsfaldsdækning er mindre end værdien af rate- og kapitalpension, der er eller vil blive udbetalt i henhold til 11 og 13, kommer dødsfaldsdækningen således ikke til udbetaling. Stk. 3. Udbetalingen tilkommer medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet ved skriftlig meddelelse til Pensionskassen har indsat en særlig begunstiget - herunder bestemt at der ikke skal være nogen begunstigelsesbestemmelse - i overensstemmelse med lovgivningens regler. Valgfri børnepension 10. Børnepension udbetales, hvis medlemmet dør, inden ratepensionen er påbegyndt, jf. 11, stk. 1. Dækningens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Børnepension tilkommer medlemmets børn. Børnepension tilkommer desuden medlemmets stedbørn og medlemmets samlevers børn, forudsat at barnet faktisk blev forsørget af medlemmet indtil vedkommendes død. Det er en betingelse for, at en samlevers børn kan som et led i et ansættelsesforhold, indgå i beregningen af mindstekravet til størrelsen af dødsfaldsraten efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Værdien af rate- og kapitalpension, der er eller vil blive udbetalt i henhold til 14 og 15, fradrages dog i værdien af dødsfaldsraten. Hvis værdien af dødsfaldsraten er mindre end værdien af rate- og kapitalpension, der er eller vil blive udbetalt i henhold til 14 og 15, kommer dødsfaldsraten således ikke til udbetaling. Stk. 3. Udbetalingen tilkommer medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet ved skriftlig meddelelse til Pensionskassen har indsat en særlig begunstiget - herunder bestemt at der ikke skal være nogen begunstigelsesbestemmelse - i overensstemmelse med lovgivningens regler. Valgfri børnepension 13. Børnepension udbetales, hvis medlemmet dør, inden udbetaling af løbende ydelser er påbegyndt. Dækningens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Børnepension tilkommer medlemmets børn. Børnepension tilkommer desuden medlemmets stedbørn og medlemmets samlevers børn, forudsat at barnet faktisk blev forsørget af medlemmet indtil vedkommendes død. Det er en betingelse for, at en samlevers børn kan Det præciseres, at børnepensionen bortfalder ved udbetaling af alle typer af løbende ydelser, dvs. både rate- og alderspension. 19

20 opnå ret til børnepension, at medlemmet skriftligt meddeler til Pensionskassen, at en person skal noteres som medlemmets samlever. En samlever er en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved noteringen, og som medlemmet kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab med. Det er yderligere en betingelse for udbetaling af børnepension, at medlemmet har haft fælles bopæl med samleveren i de sidste to år før dødsfaldet, eller tidligere i en sammenhængende periode på mindst to år har haft fælles bopæl med medlemmet, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Hvis noteringen har fundet sted mindre end tre måneder før dødsfaldet, er udbetaling endvidere betinget af, at dødsfaldet skyldes en efter noteringen indtruffen ulykke eller akut sygdom. opnå ret til børnepension, at medlemmet skriftligt meddeler til Pensionskassen, at en person skal noteres som medlemmets samlever. En samlever er en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved noteringen, og som medlemmet kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab med. Det er yderligere en betingelse for udbetaling af børnepension, at medlemmet har haft fælles bopæl med samleveren i de sidste to år før dødsfaldet, eller tidligere i en sammenhængende periode på mindst to år har haft fælles bopæl med medlemmet, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Hvis noteringen har fundet sted mindre end tre måneder før dødsfaldet, er udbetaling endvidere betinget af, at dødsfaldet skyldes en efter noteringen indtruffen ulykke eller akut sygdom. Stk. 3. Børnepensionen udbetales, så længe barnet lever, dog længst til det fyldte 21. år. Stk. 4. Medlemmet kan fravælge og senere tilvælge børnepensionsdækningen. Ratepension ved pensionering eller død 11. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, dog tidligst 5 år efter ratepensionen er etableret. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at Stk. 3. Børnepensionen udbetales indtil barnets fyldte 21. år, dog kun så længe barnet lever. Stk. 4. Medlemmet kan fravælge og senere tilvælge børnepensionsdækningen. Ratepension ved pensionering eller død 14. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, dog tidligst 5 år efter ratepensionen er etableret. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at Der er alene tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det foreslås, at aldersgrænsen for senest påbegyndelse af udbetaling af ratepensionen hæves fra 10 til 15 år efter pensionsalderen. 20

21 bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 10 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. Stk. 2. Ratepensionen udbetales som en sum i lige store rater månedligt over en 10-årig garantiperiode. Stk. 3. Hvis medlemmet dør, før udbetalingen af ratepensionen er påbegyndt, udbetales værdien af opsparingen på ratepensionen over en 10-årig garantiperiode fra medlemmets død, jf. stk. 4. Hvis medlemmet dør, efter udbetalingen af ratepensionen er påbegyndt, fortsætter udbetalingen i resten af den i stk. 2 beskrevne 10-årige garantiperiode. De begunstigede kan konvertere ydelsen til et engangsbeløb. Stk. 4. Ved udbetaling af ratepension ved død finder 9, stk. 3 anvendelse. Valgfri livsvarig alderspension 12. Livsvarig alderspension udbetales fra udbetalingen af den 10-årige ratepension, jf. 11, er ophørt. Alderspensionen bortfalder ved medlemmets død. bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. Stk. 2. Ratepensionen udbetales månedligt over en 10-årig garantiperiode. Den årlige rate udgør et beløb svarende til ordningens værdi ved kalenderårets begyndelse delt med det resterende antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetaling. Raten udbetales månedligt med 1/12 af den årlige rate. Ratepension i FSP WebLink udgør værdien af opsparingen i henhold til investeringsbetingelser for FSP WebLink. Stk. 3. Hvis medlemmet dør, før udbetalingen af ratepensionen er påbegyndt, udbetales værdien af opsparingen på ratepensionen over en 10-årig garantiperiode fra medlemmets død, jf. stk. 4. Hvis medlemmet dør, efter udbetalingen af ratepensionen er påbegyndt, fortsætter udbetalingen i resten af den i stk. 2 beskrevne 10-årige garantiperiode. De begunstigede kan konvertere ydelsen til et engangsbeløb. Stk. 4. Ved udbetaling af ratepension ved død finder 12, stk. 3 anvendelse. Udgår Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Herudover er det supplerende aftalegrundlag indarbejdet i bestemmelsen. Det fremgår nu direkte af Pensionsregulativet, at opsparingen i FSP WebLink er ugaranteret, hvorfor de årlige udbetalinger vil svinge i takt med afkastet. Det foreslås, at bestemmelsen bortfalder. Medlemmer, der optages i afdeling FSP Markedsrente, har som udgangspunkt en ratepension og evt. en kapitalpension. Medlemmerne har mulighed for at vælge en livsvarig al- 21

22 derspension efter reglerne i 7, stk. 2. Stk. 2. Ved alderspensionering som 65-årig udgør den livsvarige alderspension beregningsteknisk halvdelen af den tarifmæssige ratepension på basisdækningen ved alder 65 år, medmindre bidrag har været fravalgt. Ved andre pensioneringstidspunkter foretages en individuel aktuarmæssig omregning. Stk. 3. Bidrag til den livsvarige alderspension kan fravælges og senere tilvælges. Ved fravalg af bidrag kan en eksisterende alderspension anvendes til andre ydelser efter nærmere retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Udgår Bestemmelsen udgår, se bemærkning til stk. 1. Udgår Bestemmelsen udgår, se bemærkning til stk. 1. III. TILLÆGSDÆKNING Udgår Bestemmelsen om opsplitningen i basis- og tillægsdækning har ikke været gældende for medlemmer af afdeling FSP Markedsrente, hvorfor det foreslås, at overskriften udgår. Kapitalpension ved pensionering eller død og/eller forhøjelse af ratepensionen 13. Kapitalpension udgør en engangsydelse, som kan udbetales til medlemmet den 1. i måneden efter opnået pensionsalder. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 10 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. Hvis medlemmet dør, før Valgfri kapitalpension ved pensionering eller død og/eller forhøjelse af ratepensionen 15. Kapitalpension udgør en engangsydelse, som kan udbetales til medlemmet den 1. i måneden efter opnået pensionsalder. Engangsydelsen udgør et beløb svarende til opsparingens værdi, som opgøres i henhold til investeringsbetingelser for FSP WebLink. Udbetalingen Der er alene tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det præciseres, at kapitalpensionen er valgfri. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Herudover er det supplerende aftalegrundlag indarbejdet i bestemmelsen. Det fremgår nu direkte af Pensionsregula- 22

23 udbetalingen af engangsydelsen er foretaget, udbetales værdien af opsparingen på kapitalpensionen efter reglerne i 9, stk. 3. Stk. 2. Medlemmer kan inden opnået pensionsalder vælge at erstatte ydelsen i stk. 1 helt eller delvist med en forhøjelse af ratepensionen, jf. 11. kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. Hvis medlemmet dør, før udbetalingen af engangsydelsen er foretaget, udbetales værdien af opsparingen på kapitalpensionen efter reglerne i 12, stk. 3. Stk. 2. Medlemmer kan inden opnået pensionsalder vælge at erstatte ydelsen i stk. 1 helt eller delvist med en forhøjelse af ratepensionen, jf. 14. Stk. 3. Medlemmet kan tilvælge og senere fravælge fremtidig indbetaling til kapitalpension. Særlige dækninger og pensioner 16. Medlemmer kan i forbindelse med omvalg eller overførsler indgå særlig aftale med Pensionskassen om dækninger og pensioner efter stk Dækningerne og pensionerne fremgår af medlemmets pensionsoversigt. Stk. 2. Er medlemmet berettiget til en 10-årig alderspension med løbende udbetalinger, kan alderspensionen udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, forudsat at bidragsbetalingen er ophørt. Pensionsudbetalingen ophører 10 år efter tivet, at udbetalingen svarer til den opsparede værdi. Det foreslås endvidere, at aldersgrænsen for senest påbegyndelse af udbetaling af kapitalpension hæves fra 10 til 15 år efter pensionsalderen. Bestemmelsen er ny, men der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det præciseres, at opsparing til kapitalpension er valgfri og kan genoptages. Bestemmelserne har kun betydning for medlemmer, der har omvalgt eller overført til afdeling FSP Markedsrente. Disse medlemmer kan have andre dækninger. Reglerne for disse dækninger fremgår af et supplerende aftalegrundlag eller et andet Pensionsregulativ. Fremover fremgår reglerne direkte af Pensionsregulativet. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Der foreslås regler for udbetaling af den 10-årige løbende alderspension. 23

24 påbegyndt udbetaling, dog senest den 1. i den måned, hvori medlemmet dør. Pensionsudbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter at medlemmet når pensionsalderen. Inden udbetaling af pensionen påbegyndes, kan medlemmet ændre udbetalingsperioden til at være en livsvarig udbetaling, jf. stk. 3. Stk. 3. Er medlemmet berettiget til en løbende livsvarig alderspension, kan alderspensionen udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, forudsat at bidragsbetalingen er ophørt. Pensionsudbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter at medlemmet når pensionsalderen. Alderspensionen forfalder sidste gang den 1. i den måned, hvori medlemmet dør. Stk. 4. Alderspension med løbende ydelser efter stk. 2 og 3 kan tegnes med garanti for udbetaling, jf. Pensionsbeskatningsloven, efter nærmere regler fastsat af Pensionskassen. Ved udbetaling af garantien finder 12, stk. 3, anvendelse. Stk. 5. Er medlemmet berettiget til en alderssum, kan alderssummen udbetales den 1. i måneden efter opnået pensionsalder. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter at medlemmet når pensionsalderen, eller der er påbegyndt udbetaling af løbende alders- Der foreslås regler for udbetaling af den livsvarige løbende alderspension. Der foreslås, at den løbende alderspension kan tegnes med garanti. Der foreslås regler for udbetaling af alderssummen. 24

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17. Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger torsdag den 23. april 2009 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 554 Februar 1994 J.nr. 7-2102-2/94 REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND INDLEDNING Hermed fremsendes

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere