Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr Årsrapport \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx"

Transkript

1 Sund & Bælt Partner A/S CVR-nr Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

2 2 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Pengestrømsopgørelse 11 Noter 12 Ledelsespåtegninger 20 Den uafhængige revisors erklæringer 21 Bestyrelse og direktion 23 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

3 Sund & Bælt Partner A/S Årsrapport 3 Selskabets formål Sund & Bælt Partner A/S tilbyder rådgivning til byg- og driftsherrer i Danmark og i resten af verden. Rådgivningen er baseret på broselskabernes betydelige erfaringer og viden fra de store infrastrukturprojekter, som er gennemført inden for de sidste årtier. Sund & Bælt Partner A/S har et tæt samarbejde med bl.a. danske rådgivningsvirksomheder. Gennem de kontakter, som Sund & Bælt Partner A/S etablerer ved sin rådgivning over for udenlandske kunder, fungerer selskabet som et brohoved mellem udenlandske bygherrer og danske virksomheder til gavn for dansk erhvervsliv. Rådgivningen omfatter flere fagområder, bl.a. finansiering, hvor den statsgaranterede finansieringsmodel med brugerbetalt tilbagebetaling nyder stor opmærksomhed. Andre opgaver er dels planlægning og gennemførelse af bygherreopgaven i tæt dialog med myndigheder, dels driftsherreopgaven. Sidstnævnte drejer sig bl.a. om optimering baseret på langsigtet lønsomhed og om korrekt håndtering af miljø, arbejdsmiljø samt sikkerhed. Ligeledes drejer det sig om at sikre bedst mulige betingelser for robust trafikafvikling. Året i hovedtræk Der har i 2014 været efterspørgsel efter Sund & Bælt Partner A/S viden til en række finansrådgivningsopgaver til planlægning af nye infrastrukturanlæg bl.a. Letbanen, der skal løbe gennem flere af Københavns omegnskommuner, og effektiv drift og vedligehold af nye store infrastrukturanlæg, som fx den nye San Francisco Oakland Bay Bridge i Californien, USA. Resultatet før skat udgør et overskud på 266 t.kr. Efter skat udgør resultatet et overskud på 205 t.kr. Egenkapitalen udgør ultimo t.kr. Sund & Bælt Partner A/S er et 100 pct. ejet datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S. Selskabet er ikke dækket af statsgaranti.

4 4 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter er negative og udgør 266 t.kr., som består af forskydninger i omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Der er ingen investeringsaktiviteter, hvorfor det frie cash flow ligeledes er negativt med 266 t. kr. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter er positive med 507 t.kr. og består af renteindtægter. Selskabets likvide midler udgør ultimo 2014 i alt t.kr. Begivenheder efter balancedagen Ultimo februar er forslag til Lov om ændring af lov om Sund & Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven fremsat til behandling i Folketinget. Lovforslaget ophæver de særlige skatteregler, der i dag omfatter selskaberne Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S og A/S Femern Landanlæg. Særreglerne omhandler underskudsfremførsel, afskrivningsregler og skattefrihed ved vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne. Ophævelsen af særreglerne medfører, at alle selskaber i koncernen fra 1. januar 2016 skal følge skattelovgivningens almindelige regler. Regelændringen vurderes ikke at have særlige økonomiske effekter for koncernens selskaber. Derudover er ikke efter balancedagen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Forventninger til 2015 Prognoserne for dansk økonomi peger i retning af et svagt stigende vækstniveau gennem Selskabets forventninger til det økonomiske resultat for året, er derfor behæftet med en vis usikkerhed. I henhold til budgettet for 2015 udarbejdet ultimo 2014 forventes en samlet bruttoindtægt i størrelsesordenen 3,8 mio. kr. Årets resultat før skat er budgetteret til at udgøre et overskud på 0,4 mio. kr. God selskabsledelse Sund & Bælt Partner A/S er ejet 100 pct. af Sund & Bælt Holding A/S. Den danske stat har igennem sit 100 pct. ejerskab af Sund & Bælt Holding A/S den endelige myndighed over Sund & Bælt Partner A/S inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen, og staten udøver sit ejerskab i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i publikationen Staten som aktionær. Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S har besluttet, at bestyrelsesopgaven skal varetages af ledende medarbejdere i Sund & Bælt Holding A/S. Ledelsesstrukturen er todelt og består af bestyrelsen og direktionen, som er uafhængige af hinanden, og ingen er medlem af begge selskabsorganer. Sund & Bælt Partner A/S tilstræber, at selskabet ledes efter principper, der til enhver tid lever op til god skik for selskabsledelse. NASDAQ OMX anbefalinger til god selskabsledelse svarer til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse, der senest er opdateret i november Sund & Bælt Partner A/S opfylder generelt NASDAQ OMX anbefalinger vedrørende god selskabsledelse. Undtagelser fra anbefalingerne begrundes med koncernens særlige ejerforhold, hvor staten er eneste aktionær. Der er følgende undtagelser til anbefalingerne: I forbindelse med valg til bestyrelsen foretager aktionæren en vurdering af de nødvendige kompetencer, som bestyrelsen samlet set skal besidde. Derfor er der ikke nedsat et nomineringsudvalg. Der er ikke opstillet formelle regler for antallet af bestyrelsesposter, et bestyrelsesmedlem må varetage. Dette indgår i aktionærens overvejelser i forbindelse med nyvalg. Fratrædelsesalderen på 70 år, der gælder for medarbejdere i Sund & Bælt Holding A/S, gælder også for bestyrelsesmedlemmerne i Sund & Bælt Partner A/S. Aktionæren fastlægger bestyrelsens vederlag, mens det er bestyrelsen, der varetager fastlæggelsen af direktionens aflønning. Der anvendes ikke incitamentsaflønning eller bonusordning for direktion og bestyrelse. Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S har besluttet, at der ikke udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i Sund & Bælt Partner A/S. Derfor er der ikke nedsat et vederlagsudvalg. Der foretages ikke en formel årlig evaluering af bestyrelsen og direktionens arbejde. Der er ikke nedsat bestyrelsesudvalg. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke uafhængige, idet de er ansat i koncernens selskaber. Selskabet opfylder ikke kravene til mangfoldighed i øverste ledelseslag, idet der udelukkende er et af kønnene repræsenteret blandt bestyrelsesmedlemmerne Bestyrelsen har afholdt 4 møder i året.

5 Sund & Bælt Partner A/S Årsrapport 5 I relation til hvilke ledelseshverv virksomhedens ledelse beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder henvises der til afsnittet Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse kan ses på CSR Corporate Social Responsibility Sund & Bælt bidrager til at skabe vækst og sammenhængskraft i Danmark ved at drive en ansvarlig virksomhed, hvis mål er at binde mennesker og regioner sammen, og som balancerer hensyn til økonomi, mennesker og miljø i den daglige drift. Sikker og effektiv trafikafvikling er fundamentet for virksomheden, ligesom sikkerhed for både kunder og medarbejdere er i højsædet. CSR er dermed ikke en isoleret aktivitet, men en grundholdning, der er integreret i det daglige arbejde. Risikostyring og kontrolmiljø Visse hændelser kan være en hindring for, at selskabet helt eller delvis kan nå sine mål. Sandsynligheden for, at en sådan hændelse vil indtræffe, er et risikomoment, selskabet forholder sig til løbende. En række risici kan selskabet selv styre og/eller reducere, mens andre har karakter af udefrakommende hændelser, som selskabet ikke har nogen indflydelse på. Sund & Bælt Partner A/S har identificeret og prioriteret forskellige risici ud fra en helhedsorienteret vinkel. Sund & Bælt Partner A/S risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskab og finansiel rapportering har til formål at minimere risikoen for materielle fejl. Det interne kontrolsystem omfatter klart definerede roller og ansvarsområder, rapporteringskrav samt rutiner for attest og godkendelse. Den interne kontrol granskes af revisorerne og gennemgås af bestyrelsen. Sund & Bælt har tilsluttet sig FN Global Compact og er via medlemskabet forpligtet til at respektere, efterleve og arbejde med de 10 principper i Global Compact. Det gør vi gennem vores CSRpolitik med tilhørende aktiviteter. Ansvarlighed og miljøhensyn er fundamentet for Sund & Bælts CSR-politik, der er udmøntet i 4 indsatsområder: Menneske- og arbejdstagerrettigheder Miljø & klima Ansvarlig leverandørstyring Forretningsetik & antikorruption Denne CSR-koncernpolitik er Sund & Bælt Partner A/S omfattet af. For yderligere informationer om politikker, mål og aktiviteter henvises til fremdriftsrapporteringen i årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S. Årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S findes på: Læs mere om Sund & Bælts Samfundsansvar på Det grønne regnskab findes på:

6 6 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Hoved- og nøgletal (1.000 kr.) Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Skat Årets resultat og totalindkomst Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct.: Overskudsgrad (primær drift) 5,9 13,4-4,7 4,5-1,2 Afkastningsgrad (primær drift) 1,8 6,0-1,3 1,2-0,3 Egenkapitalforrentning (AOE) 1,3 9,3 0,5-0,5 1,8 Anm.: Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber i note 1 Anvendt regnskabspraksis. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

7 Sund & Bælt Partner A/S Årsrapport 7 Totalindkomstopgørelse 1. januar 31. december 2014 (1.000 kr.) Note Indtægter 2 Driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger 3 Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Værdiregulering Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Skat af anden totalindkomst 0 0 Totalindkomst Forslag til resultatdisponering: Overført resultat

8 8 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Balance 31. december 2014 Aktiver (1.000 kr.) Note Aktiver Andre langfristede aktiver 6 Udskudt skat 0 11 Andre langfristede aktiver i alt 0 11 Langfristede aktiver i alt 0 11 Kortfristede aktiver Tilgodehavender 7, 13 Tilgodehavender Værdipapirer Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

9 Sund & Bælt Partner A/S Årsrapport 9 Balance 31. december 2014 Passiver (1.000 kr.) Note Passiver Egenkapital 10 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser 12, 13 Leverandører og andre gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Egenkapital, hensættelser og gældsforpligtelser i alt Anvendt regnskabspraksis 14 Kontraktuelle forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 15 Nærtstående parter 16 Begivenheder efter balancedagen 17 Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

10 10 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Egenkapitalopgørelse (1.000 kr.) Aktiekapital Overført resultat I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat og totalindkomst Saldo pr. 31. december Saldo pr. 1. januar Årets resultat og totalindkomst Saldo pr. 31. december

11 Sund & Bælt Partner A/S Årsrapport 11 Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før finansielle poster Reguleringer Sambeskatningsbidrag Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Renteindtægter, modtaget Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Periodens ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo Likvide beholdninger sammensættes således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger i alt, ultimo

12 12 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsregnskabet er aflagt i DKK, som ligeledes er selskabets funktionelle valuta Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapporten for Ny regnskabsregulering Med virkning fra 1. januar 2014 har selskabet implementeret IFRS 10, 11 og 12, IFRIC 21 samt ændringerne i IAS 32 og 39. Følgende ændringer til eksisterende og nye standarder samt fortolkningsbidrag er endnu ikke trådt i kraft og er ikke gældende i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2014: IAS 16, 19, 27, 38 og 41 samt IFRS 9, 14 og 15. De nye standarder og fortolkningsbidrag vil blive implementeret, når de træder i kraft. Implementeringen af ovennævnte standarder og fortolkningsbidrag forventes ikke at få beløbsmæssig effekt på opgørelsen af Sund & Bælt Partner A/S resultat, aktiver og forpligtelser samt egenkapital i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015, 2016, 2017 og 2018, hvor de forventes at træde i kraft. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indregning af finansielle aktiver og forpligtelser sker første gang på handelsdagen og ophører på handelsdagen, når retten til at modtage/afgive pengestrømmen fra det finansielle aktiv eller forpligtelse er udløbet, eller hvis den er overdraget, og virksomheden også i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i totalindkomstopgørelsen i takt med at det er sandsynligt, at de tilfører selskabet økonomiske fordele. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i totalindkomstopgørelsen. Tilbageførsler af beløb, der sker som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn, og som tidligere har været indregnet i totalindkomstopgørelsen, indregnes tillige i totalindkomstopgørelsen. Periodisering Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Driftsindtægter Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i takt med at ydelserne leveres, og såfremt indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter måles eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Nedskrivning af aktiver Materielle anlægsaktiver testes for tab ved værdiforringelse (øvrige aktiver er omfattet af IAS 39), når der er indikation for at den regnskabsmæssige værdi muligvis ikke kan genindvindes. Et tab ved værdiforringelse indregnes med det beløb, hvormed aktivets regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, dvs. den højeste værdi af aktivets nettosalgspris eller nytteværdi. Nytteværdien opgøres til nutidsværdien af det forventede fremtidige cash flow med anvendelse af en diskonteringsfaktor, som afspejler markedets aktuelle afkastkrav. Med henblik på vurdering af værdiforringelse grupperes aktiverne i den mindste gruppe af aktiver, der frembringer selvstændige identificerbare pengestrømme (pengestrømsfrembringende enheder). Tab ved værdiforringelse indregnes i totalindkomstopgørelsen. Finansielle poster Finansielle poster indeholder renteindtægter og -udgifter, kursgevinster og -tab for likvide beholdninger, værdipapirer og gæld samt transaktioner i fremmed valuta.

13 Sund & Bælt Partner A/S Årsrapport 13 Forskel i dagsværdi på balancetidspunkterne udgør de totale finansielle poster, der i totalindkomstopgørelsen opdeles i finansielle indtægter, finansielle omkostninger og værdiregulering. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteudgifter. Værdiregulering indeholder kursgevinster og -tab samt valutakursomregning for finansielle aktiver. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagen og betalingsdagen, indregnes i totalindkomstopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen på foregående balancedag indregnes i totalindkomstopgørelsen under finansielle poster. Ikke monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, der ikke omvurderes til dagsværdi, omregnes på transaktionstidspunktet til transaktionsdagens kurs. Valutakursomregning af finansielle aktiver og passiver indgår i værdireguleringen, og valutakursomregning af debitorer, kreditorer med videre henføres til finansielle indtægter og omkostninger. Skat af årets resultat Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning med BroBizz A/S. Som følge af at Sund & Bælt Partner A/S er administrationsselskab for sambeskatningen afregner selskabet alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets sambeskatningsbidrag indregnes i totalindkomstopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Finansielle aktiver og forpligtelser Selskabet baserer opgørelsen af dagsværdier på kvoterede markedsdata som input til gængse, anerkendte og standardiserede værdiansættelsesmetoder og prisningsformler for hele balancen, hvorfor samtlige finansielle aktiver og forpligtelser optræder i niveau 2, jf. værdiansættelseshierarki i IFRS 13. Der har i året ikke været overførsler mellem niveauerne. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer, indregnes under omsætningsaktiver på handelsdagen til dagsværdi og måles efterfølgende til dagsværdi på balancedagen. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages fornøden nedskrivning til imødegåelse af tab. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og korte bankindeståender samt værdipapirer med en restløbetid, på anskaffelsestidspunktet, under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Aktuel skat og udskudt skat Efter sambeskatningsreglerne afvikles de sambeskattede selskabers hæftelse over for skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationsselskabet. Skyldige og tilgodehavende skatter samt sambeskatningsbidrag indregnes således i balancen under skyldig eller tilgodehavende selskabsskat. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for selskabet er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i posterne i årets resultatopgørelse. Selskabets pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året, årets forskydning i likvide reserver samt selskabets likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning.

14 14 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat før finansielle poster reguleret for ikke-likvide resultatposter, beregnede selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen. Driftskapitalen omfatter de driftsrelaterede balanceposter under omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter finansieringsposter. Likvide beholdninger består af likvide midler og værdipapirer, der på anskaffelsestidspunktet har en restløbetid under tre måneder, med fradrag af kortfristet bankgæld. Uudnyttede kreditfaciliteter indgår ikke i pengestrømsopgørelsen. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad: Afkastgrad: Egenkapitalforrentning (AOE): Resultat af primær drift fratrukket andre indtægter i procent af omsætningen. Resultat af primær drift fratrukket andre indtægter i procent af de samlede aktiver. Årets resultat i procent af egenkapital. Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn Der vurderes ikke at være foretaget væsentlige og regnskabsmæssige estimater eller skøn ved indregning og måling af regnskabsposterne i regnskabet. Note 2 Driftsindtægter Driftsindtægter omfatter honorar for udført rådgivning i regnskabsåret. Note 3 Andre driftsomkostninger Under andre driftsomkostninger indgår omkostninger til projektarbejde, kontorhold, forsikringer, revision samt vederlag til moderselskabet på 30 t.kr. Revisionshonorarer for 2014 Lovpligtig revision Erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andet I alt specificeres således: Deloitte Revisionshonorarer i alt Revisionshonorarer for 2013 Lovpligtig revision Erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andet I alt specificeres således: Deloitte Revisionshonorarer i alt Note 4 Personaleomkostninger Ud over direktionen er der ingen ansatte i selskabet Løn og vederlag Personaleomkostninger i alt Gennemsnitlig antal ansatte 0 0 Antal ansatte ultimo 2 1

15 Sund & Bælt Partner A/S Årsrapport 15 Vederlag til direktionen (1.000 kr.) Fast løn Pensioner Ikkemonetære ydelser I alt 2014 Leif Vincentsen (perioden 1/7-31/12) Peter Lundhus (perioden 1/1-30/6) I alt Peter Lundhus I alt Der betales ikke vederlag til bestyrelsen. Note 5 Skat Aktuel skat Ændring i udskudt skat Effekt af ændret skatteprocent 1-1 Skat i alt Skat af årets resultat sammensættes således: Beregnet 24,5 pct. skat af årets resultat Effekt af ændret skatteprocent 1-1 Andre reguleringer 3-3 I alt Effektiv skatteprocent 22,9 18,0 Note 6 Udskudt skat Saldo, primo 11 0 Årets udskudte skat Effekt af ændret skatteprocent 1-1 Saldo, ultimo 0 11 Udskudt skat vedrører: Skattemæssigt underskud 0 11 I alt 0 11 Note 7 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser indeholder tilgodehavender fra kunder. Den bogførte værdi af tilgodehavender repræsenterer den forventede realiserbare værdi. Der er ingen væsentlige forfaldne tilgodehavender som ikke er nedskrevet Fra salg og tjenesteydelser Virksomhedsdeltagere Saldo, ultimo

16 16 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Note 8 Periodeafgrænsningsposter Periodiserede renter Saldo, ultimo Note 9 Likvide beholdninger Likvide beholdninger Saldo, ultimo Samtlige likvide beholdninger er på anfordring. Note 10 Aktiekapital Aktiekapitalen omfatter aktier a nominelt Hele aktiekapitalen ejes af Sund & Bælt Holding A/S, som er 100 pct. ejet af den danske stat. Selskabet indgår i koncernregnskabet for Sund & Bælt Holding A/S, som udgør den mindste og største koncern. Aktiekapitalen er uændret siden stiftelsen i Kapitalstyring Bestyrelsen vurderer regelmæssigt behovet for tilpasning af kapitalstrukturen, herunder behovet for likvide beholdninger, kreditfaciliteter og egenkapital. Note 11 Overført resultat Primo Årets resultat Ultimo Note 12 Leverandører og andre gældsforpligtelser Leverandørgæld 0 18 Virksomhedsdeltagere 0 8 Gæld, Øresundsbro Konsortiet Skyldig selskabsskat Anden gæld I alt Note 13 Finansiel risikostyring Finansiering Finansforvaltningen i selskabet sker inden for rammerne, fastsat af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger rammer for selskabets valutaog renteeksponering samt sammensætning af selskabets låneoptagelse og dermed den samlede finansiering. Den overordnede målsætning er at opnå de lavest mulige finansieringsomkostninger for selskabet under hensyntagen til et acceptabelt og af bestyrelsen anerkendt risikoniveau. Valutarisici Selskabets valutarisici er begrænset og relaterer til likvide beholdninger og leverandørgæld.

17 Sund & Bælt Partner A/S Årsrapport 17 Renterisici Selskabet har alene variabelt forrentede indeståender samt fastforrentede obligationer, hvorfor der ikke er nogen væsentlig renterisiko. Kreditrisici Kreditrisici er defineret som risikoen for at der opstår tab som følge af, at en modpart ikke opfylder sine betalingsforpligtelser. Selskabets eksponering over for kreditrisici opstår i forbindelse med placering af overskudslikviditet samt tilgodehavender på kunder mv. Likviditetsplaceringer foretages kun i banker, der har tilsluttet sig den danske garantiordning i forlængelse af den politiske aftale mellem Den Danske Stat og Det Private Beredskab, hvor simple kreditorer i banker er garanteret af Den Danske Stat. Selskabets samlede krediteksponering omfatter de regnskabsmæssigt indregnede tilgodehavender. Likviditetsrisiko Selskabet har en meget begrænset likviditetsrisiko qua sit tilhørsforhold i Sund & Bælt koncernen. Forfaldstidspunktet på tilgodehavender og gældsforpligtelser Forfaldstidspunkt 0-1 år 1-5 år Over 5 år 2014 i alt Tilgodehavende fra salg og tjensteydelser Værdipapirer Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser I alt Forfaldstidspunkt 0-1 år 1-5 år Over 5 år 2013 i alt Tilgodehavende fra salg og tjensteydelser Værdipapirer Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser I alt Note 14 Kontraktuelle forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning med BroBizz A/S. Selskabet hæfter derfor ifølge selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 solidarisk med BroBizz A/S for den samlede selskabsskat på1,3 mio. kr. og fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Selskabet har hverken kontraktuelle forpligtelser eller eventualforpligtelser, og har ikke afgivet sikkerhedsstillelser.

18 18 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Note 15 Nærtstående parter Nærtstående parter omfatter den danske stat, selskaber og institutioner ejet af denne. Nærtstående part Hjemsted Tilknytning Transaktioner Prisfastsættelse Sund & Bælt Holding A/S København 100 pct. ejerskab af Sund & Bælt Partner A/S Varetagelse af fælles funktioner Sambeskatningsbidrag Rådgivning Markedspris Markedspris Markedspris A/S Storebælt København Datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S Salg af rådgivning Markedspris A/S Øresund København Datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S Sambeskatningsbidrag Markedspris A/S Femern Landanlæg København Datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S - Markedspris Femern A/S København Datterselskab af A/S Femern Landanlæg Køb af rådgivning Markedspris BroBizz A/S København Datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S Sambeskatningsbidrag Markedspris Øresundsbro Konsortiet København/Malmø Interessentskab ejet 50 pct. af A/S Øresund Køb af rådgivning Markedspris Transportministeriet København 100 % ejerskab af Sund & Bælt Holding A/S - - Derudover anser selskabet den øverste ledelse som nærtstående parter, idet der henvises til note 4. Nærtstående part Beskrivelse Beløb 2014 Beløb 2013 Balance pr. 31. december 2014 Balance pr. 31. december 2013 Sund & Bælt Holding A/S Administrationsbidrag Rådgivning Sambeskatningsbidrag A/S Storebælt Rådgivning Sambeskatningsbidrag A/S Øresund Sambeskatningsbidrag Femern A/S Rådgivning BroBizz A/S Sambeskatningsbidrag Øresundsbro Konsortiet Rådgivning/administration

19 Sund & Bælt Partner A/S Årsrapport 19 Note 16 Begivenheder efter balancedagen Ultimo februar er forslag til Lov om ændring af lov om Sund & Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven fremsat til behandling i Folketinget. Lovforslaget ophæver de særlige skatteregler, der i dag omfatter selskaberne Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S og A/S Femern Landanlæg. Særreglerne omhandler underskudsfremførsel, afskrivningsregler og skattefrihed ved vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne. Ophævelsen af særreglerne medfører, at alle selskaber i koncernen fra 1. januar 2016 skal følge skattelovgivningens almindelige regler. Regelændringen vurderes ikke at have særlige økonomiske effekter for koncernens selskaber. Derudover er ikke efter balancedagen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Note 17 Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 godkendt nærværende årsrapport til offentliggørelse. Årsrapporten forelægges Sund & Bælt Partner A/S aktionærer til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 16. april 2015.

20 20 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Sund & Bælt Partner A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 24. marts 2015 Direktion Bestyrelse Leif J. Vincentsen Administrerende direktør Leo Larsen Formand Mogens Hansen Søren Rosenkilde Clausen

Årsrapport 2013 www.femern.dk

Årsrapport 2013 www.femern.dk Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 13 Totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19 Ledelsespåtegning 38

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Bestyrelse og direktion 15 01 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S.

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Årsrapport for regnskabsåret 2011 Indberettet til GXG Markets den 16. marts 2012 Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Vedlagt følger

Læs mere

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår BELLA CENTER A/S Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Hoved- og nøgletal 13 Ledelsesberetning

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere