Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July June juli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30."

Transkript

1 Company number CVR-nr Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July June juli juni nd Financial year 32. regnskabsår The Annual Report was submitted and approved by the Annual General Meeting on Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Henning Andersen Bröchner Chairman of the meeting / Dirigent

2 TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE Page Management Statement and Auditor s Reports Påtegninger Statement by the Management... 1 Ledelsespåtegning The Independent Auditor s Reports Den uafhængige revisors erklæringer Management s review Ledelsesberetning Company data... 5 Selskabsoplysninger Group key figures and financial ratios... 6 Hoved- og nøgletal for koncernen Management s review Ledelsesberetning Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements 1 July June 2013 Koncern- og årsregnskab 1. juli juni 2013 Accounting policies Anvendt regnskabspraksis Consolidated Income Statement Koncernresultatopgørelse Consolidated Balance Sheet Koncernbalance Group Cash Flow Statement Pengestrømsopgørelse for koncernen Notes to the Consolidated Financial Statements Noter til koncernregnskabet Parent Company, Income Statement Moderselskabets resultatopgørelse Parent Company, Balance Sheet Moderselskabets balance Notes to the Parent Company Financial Statements Noter til moderselskabets regnskab The English text in this document is an unauthorised translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies the Danish version shall apply.

3 1 STATEMENT BY THE MANAGEMENT Today, the Board of Directors and the Executive Board have presented the Annual Report for the financial year 1 July June 2013 of TOP- TOY Holding A/S. The Annual Report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, appropriate accounting policies have been applied, and the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements therefore provide a true and fair view of the assets and liabilities, the financial position, and the results of the Group and the Parent Company. In our opinion, The Management s review gives a fair review of the matters described in the review. The Annual Report is recommended for approval at the Annual General Meeting. Tune, 2 nd of October 2013 Executive Board: LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli juni 2013 for TOP-TOY Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver koncernregnskabet og årsregnskabet et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Tune, den 2. oktober 2013 Direktion: Peter Gjørup Lars Gjørup Frank Kristensen Henning Andersen Bröchner Board of Directors: Bestyrelse: Bjarne Gjørup Henrik Gjørup Peter Gjørup Lars Gjørup Anneli Gjørup Thomas Henrik Gjørup

4 2 THE INDEPENDENT AUDITOR S REPORTS To the shareholders of Report on Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements We have audited the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements of for the financial year 1 July June 2013, which comprise accounting policies used, Income Statement, Balance Sheet and notes for the Group as well as the Parent Company and Cash Flow Statement for the Group. The Consolidated Financial Statements and the Financial Statements have been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. The management s responsibility for the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements Management is responsible for the preparation of the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control as the management determines is necessary to enable the preparation of the Consolidated Financial Statements and the Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with international standards on auditing and additional requirements under Danish audit regulation. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the Consolidated Financial Statements and the Financial Statements are free from material misstatement. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til aktionærerne i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

5 3 THE INDEPENDENT AUDITOR S REPORTS (continued) An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatements in the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation of the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The audit has not resulted in any qualification. Opinion In our opinion, the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements give a true and fair view of the Group s and the Company s financial position at 30 June 2013 and of the results of the Group s and the Parent Company s operations and cash flow for the Group for the financial year 1 July June 2013 in accordance with the Danish Financial Statements Act. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER (fortsat) En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

6 4 THE INDEPENDENT AUDITOR S REPORTS (continued) Statement on the Management s review Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the Management s review. We have not performed any other procedures in addition to the audit of the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the Management s review is consistent with the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements. Tune, 2 nd of October 2013 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER (fortsat) Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Tune, 2. oktober 2013 RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kurt Nielsen State Authorised Public Accountant statsautoriseret revisor Søren Poulsen State Authorised Public Accountant statsautoriseret revisor

7 5 COMPANY DATA Company Roskildevej 16 DK-4030 Tune Phone: Internet: Company number: Established: 11 May 1983 Domicile: Greve Kommune Financial year: 1 July 30 June Board of Directors Bjarne Gjørup Henrik Gjørup Peter Gjørup Lars Gjørup Anneli Gjørup Thomas Henrik Gjørup Executive Board Peter Gjørup Lars Gjørup Frank Kristensen Henning Andersen Bröchner Auditors RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Himmelev Bygade 70 DK-4000 Roskilde Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 DK-2100 København Ø Foreign branches TOP-TOY A/S Danmark, filial Sverige (Sweden) TOP-TOY A/S Filial i Finland (Finland) TOP-TOY Ejendomme A/S Danmark, filial Sverige (Sweden) TOP-TOY Ejendomme NUF (Norway) SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Roskildevej 16 DK-4030 Tune Telefon: Internet: CVR-nr.: Stiftet: 11. maj 1983 Hjemsted: Greve Kommune Regnskabsår: 1.juli 30. juni Bestyrelse Bjarne Gjørup Henrik Gjørup Peter Gjørup Lars Gjørup Anneli Gjørup Thomas Henrik Gjørup Direktion Peter Gjørup Lars Gjørup Frank Kristensen Henning Andersen Bröchner Revisorer RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Himmelev Bygade 70 DK-4000 Roskilde Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 DK-2100 København Ø Udenlandske filialer TOP-TOY A/S Danmark, filial Sverige (Sverige) TOP-TOY A/S Filial i Finland (Finland) TOP-TOY Ejendomme A/S Danmark, filial Sverige (Sverige) TOP-TOY Ejendomme NUF (Norge)

8 6 COMPANY DATA Subsidiaries with sub-subsidiaries TOP-TOY A/S (100%) (Greve) TOP-TOY (Hong Kong) Ltd. (Hong Kong) TOP-TOY Norge AS (Sarpsborg) TOP-TOY Deutschland GmbH (Hamburg) BR-Spielwaren GmbH (Hamburg) BR-Invest GmbH (Hamburg) TOP-TOY Iceland ehf (Reykjavik) NORSTAR A/S (Århus) NORSTAR AB (Ängelholm) STARNOR AB (Ängelholm) NORSTAR AS (Sandefjord) NORSTAR OY (Espoo) TOP-TOY Ejendomme A/S (100%) (Greve) TOP-TOY Eiendommer Norge AS (Sarpsborg) TOP-TOY Fastigheter AB (Malmö) TOP-TOY Frölunda AB (Malmö) SELSKABSOPLYSNINGER Datterselskaber med datter-datterselskaber TOP-TOY A/S (100%) (Greve) TOP-TOY (Hong Kong) Ltd. (Hong Kong) TOP-TOY Norge AS (Sarpsborg) TOP-TOY Deutschland GmbH (Hamburg) BR-Spielwaren GmbH (Hamburg) BR-Invest GmbH (Hamburg) TOP-TOY Iceland ehf (Reykjavik) NORSTAR A/S (Århus) NORSTAR AB (Ängelholm) STARNOR AB (Ängelholm) NORSTAR AS (Sandefjord) NORSTAR OY (Espoo) TOP-TOY Ejendomme A/S (100%) (Greve) TOP-TOY Eiendommer Norge AS (Sarpsborg) TOP-TOY Fastigheter AB (Malmö) TOP-TOY Frölunda AB (Malmö)

9 7 GROUP KEY FIGURES AND FINANCIAL RATIOS HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 5 years key figures 2012/ / / / /09 5 års hovedtal DKKm DKKm DKKm DKKm DKKm Revenue 4.100, , , , ,2 Nettoomsætning Adjusted EBITDA 239,9 274,2 312,7 362,7 263,0 Justeret primært resultat før afskrivninger Adjusted EBIT 164,4 184,7 217,9 273,6 181,2 Justeret resultat af primær drift Non-recurring items*) 56,3 15,0 1,3 N/A N/A Poster af engangskarakter*) Profit for the year 56,8 105,7 128,2 162,7 99,3 Årets resultat Balance sheet total 2.783, , , , ,6 Balancesum Equity 1.395, , , , ,0 Egenkapital Number of employees Antal ansatte Number of stores Antal butikker Key financial ratios: Nøgletal Operating margin 4,0% 4,6% 5,5% 7,6% 6,2% Overskudsgrad Return on invested capital 6,3% 6,9% 8,3% 12,2% 8,8% Afkastningsgrad Equity ratio 50,1% 48,6% 43,8% 42,6% 49,0% Egenkapitalandel *) Non recurring items 2012/2013 related to the decision to consolidate two own Danish distribution centres into one in Greve In 2011/2012 non recurring items related to closing of TOY-CLUB activity and write-down of goodwill In 2010/2011 non recurring items related to demolishion of real estate in DK *) Ikke-ordinære poster 2012/2013 relateret til konsolidering af to egne danske distributionscentre til et beliggende i Greve I 2011/2012 er ikke-ordinære poster relateret til lukning af TOY-CLUB aktivitet samt nedskrivning af goodwill I 2010/2011 er ikke-ordinære poster relateret til nedrivning af ejendom i DK

10 8 MANAGEMENT S REVIEW Principal activities TOP-TOY sells toys and other products for children across the Nordic countries and Germany. TOP-TOY is one of the largest toys businesses in the Northern European market. Throughout the financial year we employed 6,067 people (equal to 2,352 fulltime positions). We operate with sales in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Iceland, Germany and a sourcing company in Hong Kong. TOP-TOY runs a retail business which includes the well-known BR and TOYS R US retail chains and a wholesale business, NORSTAR. We are convinced that the continued success of our business can only be achieved by staying true to our core values, which includes business sense, responsibility, family tree, top performance and toy fun. Development in activities and financial position The European business environment is still going through difficult times, also in the Northern European markets where TOP-TOY is having its primary commercial activities. The behaviour of the consumers are changing in the direction of both a general decrease in spending as well as an increase in Home- Delivery purchases, which may be cross border. Taking the soft demand and our investments in the future into consideration, we are satisfied with the development in sales. However, our financial performance is weaker than we expected entering the financial year, which is less satisfying. This year s operating profit before non-recurring items was 164 million DKK in the financial year 2012/2013 compared to 185 million DKK the previous year. The main reason for the decline in operating profit is impact from development in FOREX. By the end of the financial year, TOP-TOY decided and announced a plan for consolidating our two own distribution centres into one in Greve close to Copenhagen. This decision means that our own distribution center in Brabrand close to Aarhus is planned to close in the 1 st quarter of Unfortunately, this will have an impact on the future employment for a number of employees. Management has identified non-recurring items with a value of 56 million DKK primarily related to the consolidation. The nonrecurring items relate to inventory, stay-on incentives and goodwill. LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet TOP-TOY sælger legetøj og andre produkter til børn i de nordiske lande og Tyskland. TOP-TOY er en af de største legetøjsvirksomheder på det nordeuropæiske marked. I løbet af regnskabsåret har der været ansat personer (svarende til fuldtidsstillinger). Vi opererer med salg i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Tyskland og indkøbsselskab i Hong Kong. TOP-TOY driver detailvirksomhed gennem de velkendte BR og TOYS R US detailkæder og grossist-virksomhed under navnet NORSTAR. Vi er overbeviste om at vores forretnings fortsatte succes kun kan opnås ved at forblive tro overfor vores kerneværdier, der inkluderer købmandsskab, ansvarlighed, familie, toppræstation og legeglæde. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Den europæiske økonomi er fortsat presset, også i Nordeuropa, hvor TOP-TOY især opererer. Forbrugernes adfærd er under forandring både med hensyn til mindre forbrug generelt samt øget forbrugerkøb gennem Home-Delivery og dermed køb på tværs af grænserne. Under indtryk af den afdæmpede efterspørgsel på mange af vores markeder og vores investeringer i fremtidig udvikling, er vi tilfredse med salgsudviklingen. Det finansielle resultat lever dog ikke op til vores egne forventninger ved indgangen til året, hvilket er mindre tilfredsstillende. Resultat af primær drift før poster af engangskarakter blev i regnskabsåret 2012/2013 i alt 164 millioner DKK mod 185 millioner DKK i året før. Den primære årsag til det faldende driftsresultat er påvirkninger fra udvikling i valutakurser. TOP-TOY har i slutningen af det afsluttede regnskabsår besluttet og offentliggjort en plan om konsolidering af egne danske distributionscentre i Greve ved København. Denne beslutning medfører, at vores distributionscenter i Brabrand planlægges nedlagt i første kvartal 2015, hvilket desværre vil påvirke et antal medarbejderes fortsatte ansættelse. Primært i forbindelse med konsolideringen af distributionscentre er der identificeret poster af engangskarakter til en samlet værdi af 56 millioner DKK, som alle udgiftsføres i regnskabsåret. Posterne omfatter revurdering af varelagre, fastholdelsestiltag og goodwill.

11 9 MANAGEMENT S REVIEW (continued) LEDELSESBERETNING (fortsat) This year s after tax profit was 57 million DKK compared to 106 million DKK in 2011/2012. The result is primarily negatively influenced by the decision to consolidate the distribution centres but also general margin pressure and impact from FOREX. Årets resultat efter skat var 57 millioner DKK sammenlignet med 106 millioner DKK i 2011/2012. Resultatet er især negativt påvirket af den besluttede konsolidering af distributionscentre samt af generelt pres på marginerne og udvikling i valuta. In the past year, we have experienced growth in total revenue for our retail business, while our wholesale business experienced decline in revenue. Our performance has been influenced by macro-economic developments, which has negatively influenced consumer confidence in most of our markets, and we have therefore not seen the growth that we had expected. Also, an increasing share of the market for toys and related products is transferred to the internet and Home Delivery. We experience significant growth in this area. However, we assume that parts of the total Nordic consumption of toys and related products is sold through online stores located outside our geographic area. I det forgangne år har vi set vækst i detail omsætningen, mens engrosomsætningen er faldet. Vores salgsudvikling har været påvirket af den makroøkonomiske udvikling, der har haft en negativ indflydelse på forbrugertilliden på de fleste af vores markeder, og vi har derfor ikke set den salgsvækst vi havde forventet. Samtidig bliver en stadig stigende andel af salget af legetøj og relaterede produkter flyttet til internettet og Home Delivery. Vi har stor vækst i dette forretningsområde, men vurderer også, at en del af det samlede nordiske forbrug af legetøj og relaterede produkter flyttes til on-line butikker uden for vores geografiske område. Although our same-store sales in most markets have been flat or slightly declining, we will emphasise the following events in our retail business: Selvom salget i sammenlignelige butikker har udvist stagnation eller svage fald, vil vi fremhæve følgende begivenheder i vores detailvirksomhed: Our total revenue grew from 3.3 billion DKK in 2011/2012 to 3.4 billion DKK in 2012/2013 (+3.1%). BR webshops are included in the full period. We are pleased to see strong growth in the webshop traffic, revenue and very high customer satisfaction. We invested in TOYS R US webshops which we opened shortly into the fiscal year. These stores have also had a strong webshop traffic and very high customer satisfaction and they made a significant contribution to the growth in revenue. We increased the number of stores from 297 to 299 by opening one TOYS R US store and nine BR stores in our existing markets, but also closed eight BR stores. Vores omsætning voksede fra 3,3 milliarder DKK i 2011/2012 til 3,4 milliarder DKK i 2012/2013 (+3,1%). BR internetbutikker har været i drift i hele perioden. Vi er glade for at se vækst i aktivitet, omsætning og en meget høj kundetilfredshed. Vi investerede i TOYS R US internetbutikker, der åbnede kort efter starten på regnskabsåret. Disse butikker har også vist stor aktivitet og meget høj kundetilfredshed, og de har bidraget væsentligt til omsætningsstigningen. Vi øgede antallet af butikker fra 297 til 299 ved at åbne en TOYS R US butik og ni BR butikker på vores eksisterende markeder, mens vi lukkede otte BR butikker. In our wholesale business, important events include: I vores grossist forretning omfatter vigtige begivenheder: Revenue decreased from 742 million DKK in 2011/2012 to 693 million DKK in 2012/2013 (-6.7%) Omsætningen faldt fra 742 millioner DKK i 2011/2012 til 693 millioner DKK i 2012/2013 (-6,7%)

12 10 MANAGEMENT S REVIEW (continued) By the end of 2012 we closed down our Toy Club business in Denmark, which distributed impulse toys to supermarkets using small delivery vans. Also, we terminated the distribution of licensed confectionary products during 2012/2013. Both decisions are based on our future outlook of the business and desire to increase focus on other areas. In the middle of June 2013 we announced our decision to consolidate the two owned TOP-TOY distribution centres in Denmark in Greve and Brabrand into one, that will be operated from our existing distribution center in Greve. The decision will cause the distribution center in Brabrand to be closed during the 1 st quarter of The existing sales and administrative functions will remain in the Aarhus area. The decision will unfortunately have the consequence that a number of employees will have to leave. Together with relevant authorities and external consultants we have initiated activities like education, assistance with job seeking etc. The closure of our distribution activities in Brabrand has caused a general revaluation of our inventories and goodwill as well as the distribution building. The revaluation accumulates to 56 million DKK which has been expensed in the fiscal year and is the primary reason for the decline in result. The revaluation is not having cash flow effect. Considering the current economic climate; in the coming year, TOP-TOY will work towards adapting our organisation to increase focus on margin improvement, permanent cost reduction and activities to support our sales. At the same time, we will make investments in strategic areas to ensure long-term profitability and continued growth. Knowledge resources We are committing considerable resources on maintaining and developing competencies within the Group, including continuously updated knowledge of internal and external environmental matters and quality assurance. LEDELSESBERETNING (fortsat) Vi har ultimo 2012 lukket vores Toy Club forretning i Danmark, der distribuerede impuls legetøj til supermarkeder via små varebiler. Vi har også afsluttet distributionen af licens konfekture produkter i løbet af 2012/2013. Begge beslutninger er baseret på vores fremtidsvurderinger og ønsket om at forøge fokus på andre områder. Vi offentliggjorde medio juni 2013 vores beslutning om at konsolidere TOP-TOYs egne to danske distributionscentre i Greve og Brabrand til et, som vil blive placeret i vores eksisterende distributionscenter i Greve. Beslutningen medfører, at vores distributionscenter i Brabrand lukkes i første kvartal De nuværende salgs- og administrationsaktiviteter vil forblive i Aarhusområdet. Beslutningen medfører desværre, at en række medarbejdere skal fratræde. Vi har sammen med relevante myndigheder og rådgivere iværksat afbødeforanstaltninger som uddannelse, jobsøgningshjælp mv. Nedlukningen i Brabrand medfører en generel revurdering af vores varelagre og goodwill samt distributionsbygningen, som samlet beløber sig til 56 millioner DKK. Beløbet er udgiftsført i regnskabsåret 2012 / 2013 og er den væsentligste årsag til det faldende resultat. Posterne har ikke likviditetseffekt. Under indtryk af det nuværende økonomiske klima vil TOP-TOY i det kommende år arbejde på at tilpasse organisationen til et øget fokus på margin forbedringer, permanente omkostningsreduktioner og aktiviteter til at støtte salget. Samtidig vil vi investere på strategiske områder for at sikre langsigtet rentabilitet og fortsat vækst. Videnresourcer Vi anvender betragtelige resurser på at vedligeholde og udvikle koncernens kompetencer herunder en fortsat opdateret viden om interne og eksterne miljøforhold og kvalitetssikring.

13 11 MANAGEMENT S REVIEW (continued) Sustainability We also made a number of achievements related to sustainability. This includes investments in our employees, as well as continued implementation of our supplier evaluation programme covering factory compliance and product safety across all TOP-TOY s buying locations. In 2011/2012 we finalised the development of our new Code of Conduct, which will be implemented in the coming financial year. These activities form part of our continued support for the UN Global Compact. For more thorough introduction to TOP-TOY s sustainability work, please refer to our annual Performance report available on or at our headquarters. Interest rate and exchange rate exposure The Group has no interest rate or exchange rate exposure except for the ordinary interest rate and exchange rate movements of the main currencies used for the Group s commercial transactions. The Group performs only commercial hedging of exchange rate positions. Events after the end of the financial year No events have occurred after the end of the financial year which could materially affect the financial position of the Group. LEDELSESBERETNING (fortsat) Ansvarlighed Vi har også opnået resultater indenfor vores sustainability. Disse resultater omfatter investeringer i medarbejdere så vel som fortsat implementering af vores leverandørvurderingsprogram dækkende factory compliance og produktsikkerhed på tværs af TOP- TOYs indkøbslokationer. I 2011/2012 afsluttede vi udviklingen af vores nye Code of Conduct, som vi har implementeret i regnskabsåret 2012/2013. Vi vil fortsætte udviklingen og implementeringen i de kommende år. Disse aktiviteter er en del af vores fortsatte opbakning til UN Global Compact. For en dybere indføring i TOP-TOY s arbejde med ansvarlighed henvises til vores årlige Performance rapport, der er tilgængelig på eller på vores hovedkontor. Rente- og valutarisici Koncernen har ikke rente- og valutakursrisici, der overstiger de almindelige rente- og valutakursbevægelser på de væsentligste kurser anvendt til koncernens kommercielle transaktioner. Koncernen foretager kun kommerciel afdækning af valutapositioner. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

14 12 ACCOUNTING POLICIES The Annual Report for has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act for class C entities. The accounting policies are consistent with those of last year. Consolidated Financial Statements The Consolidated Financial Statements include the Parent Company and subsidiaries wherein directly or indirectly holds more than 50 % of the voting rights or otherwise has control. The Consolidated Financial Statements include: TOP-TOY A/S TOP-TOY (Hong Kong) Ltd. TOP-TOY Deutschland GmbH TOP-TOY Iceland ehf. TOP-TOY Norge AS NORSTAR A/S NORSTAR AB STARNOR AB NORSTAR AS NORSTAR OY TOP-TOY Ejendomme A/S TOP-TOY Eiendommer Norge AS TOP-TOY Fastigheter AB TOP-TOY Frölunda AB On consolidation, intercompany income and expenses, shareholdings, intercompany accounts and dividend as well as realised and unrealised profit and loss on transactions between the consolidated companies are eliminated. Recognition and measurement in general Income is recognised in the Income Statement as earned and includes the recognition of value adjustments of financial assets and liabilities. Likewise, all costs, including depreciation, amortisation and write downs, are recognised in the Income Statement. Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow to the Company and when the value of the asset can be measured reliably. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden samt dattervirksomheder, hvori direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. I koncernregnskabet indgår: TOP-TOY A/S TOP-TOY (Hong Kong) Ltd. TOP-TOY Deutschland GmbH TOP-TOY Iceland ehf. TOP-TOY Norge AS NORSTAR A/S NORSTAR AB STARNOR AB NORSTAR AS NORSTAR OY TOP-TOY Ejendomme A/S TOP-TOY Eiendommer Norge AS TOP-TOY Fastigheter AB TOP-TOY Frölunda AB Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere