Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin."

Transkript

1 Nedenfor er et udpluk af de mange fagudtryk, som du kan støde på, når du har med investering at gøre. Som supplement anbefaler vi ordbogen på BankInvests hjemmeside - A Afdrag Afkast Aktie for aktiemetoden Aktieindeks Aktieudbytte Annualiseret Annuitetslån Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin. Afkastet er den samlede gevinst, eller det samlede tab, ved investering. Afkast kan bestå af kursgevinst, kurstab, rente og udbytte. Beregningsmetode, som bruges til at fastslå skatteværdien ved salg af børsnoterede aktier og investeringsbeviser. For at kunne bestemme, hvor meget du har tjent (eller tabt) - og dermed hvor meget du skal betale i skat - skal man kende både anskaffelsesværdien og salgssummen. Hvis de solgte papirer ikke er købt på én gang, skal de første beviser, ifølge aktie for aktie-metoden, anses som de først solgte. Et aktieindeks er en gruppe af aktier, som er udvalgt efter visse kriterier. Udviklingen i et aktieindeks afspejler en gennemsnitlig udvikling og bruges ofte som benchmark til at sammenligne med en given investering. Den del af årets overskud i virksomheden, der udbetales til aktionærerne. Når et afkast er annualiseret, betyder det, at afkastet er omregnet til et årsafkast. Hvis afkastet oprindelig strækker sig over flere år, regner man ofte procenten om til, hvad det svarer til på et enkelt år. Det gør det lettere at sammenligne afkast. Betalingsrække: De løbende betalinger i form af renter og udtrækninger, du får som obligationsejer. Afdrag (udtrækninger) er små i starten og store i slutningen af lånets løbetid. B Basispoint Beige Book Hundrededel procent. Bruges i forbindelse med renteberegninger, fx er 0,20 % = 20 basispoint. Beige Book er Den amerikanske Centralbanks (eller The Federal Reserve System s) aktuelle vurdering af amerikansk økonomi og tjener som oplæg til det næste pengepolitiske og rentebestemmende møde. Hovedpunkterne fra de faste emner, som Beige Book omtaler, er: Privatforbrug, Servicesektoren, Industrien, Byggeri og anlæg, Bank og Finans, Arbejdsmarkedet og Inflation. CVR-nummer Side 1 af 10

2 Benchmark Blue chip Et begreb, som typisk anvendes, når investor ønsker at sammenligne sin egen investering med en tilsvarende investering. Formålet med sammenligningen er at få konstateret, om investor har fået mere ud af sin investering, end dem som investor har valgt at sammenligne sig med. Benchmark kan for eksempel være en akties eller obligations indeks. En amerikansk betegnelse for store aktier med god omsættelighed og en vis opmærksomhed. Udtrykket kommer oprindeligt fra virksomheder som IBM m.fl. I Danmark er eksempelvis TDC og Novo Nordisk såkaldte Blue chip-aktier. Blåstemplet obligation Obligation, som på udstedelsestidspunktet har en nominel rente, som ikke er mindre end den til enhver tid gældende mindsterente. Kursgevinster af blåstemplede obligationer er skattefri for private investorer. BNP Bund-future Børshandel Bruttonationalprodukt bruges som betegnelse for et givent lands samlede efterspørgsel efter indenlandsk producerede varer. Future på tiårig tysk statsobligation, som styrer de tiårige statsobligationer i Euroland. Den danske tiårige rente styres også af udviklingen i bundfuturen, selvom vi ikke er med i ØMU en. Børshandel er handel med værdipapirer via markedet, altså over en fondsbørs handelssystem, som automatisk matcher købs- og salgsordrer. Fordelen er, at investor har mulighed for selv at sætte en kurs. Ulempen er, at investor ikke er sikker på at få gennemført handlen. Børshandel kaldes også kommissionshandel. Alternativt til børshandel er en Strakshandel eller Gennemsnitskurshandel, som foregår med banken som modpart. C CIBOR Den rente, hvortil banker i Danmark tilbyder indskud i andre banker på det såkaldte interbankmarked i København. Bankerne indberetter dagligt rentesatser på typisk 6, 9 og 12 måneder til Nationalbanken. CIBOR-satserne bruges som en rettesnor for, hvad der sker med de helt korte renter. D DAX-indekset Deltagelsesgrad Består af de 30 største og mest likvide tyske aktier på børsen i Frankfurt. Deltagelsesgraden er den andel, som investor får på det underliggende aktiv. Begrebet bruges i strukturerede obligationer. Hvis for eksempel værdien af stigningen på det underliggende aktiv er steget med 50 % i perioden og deltagelsesgraden er 110, så får investor 110 % af de 50 % (= 55 %) i afkast. CVR-nummer Side 2 af 10

3 Direkte rente Dow Jones-indekset Er den nominelle rente sat i forhold til kursen. Dow Jones-indekset er et bredt baseret amerikansk (N.Y.) aktieindeks. Indeholder de 30 største amerikanske virksomheder. E ECB Den europæiske Centralbank. Effektiv rente Den effektive rente angiver den samlede værdi af de to afkastkomponenter rentekuponer og udtrækningsgevinster/tab som det samlede afkast består af. Emission EuroStoxx50 En måde, hvorpå en virksomhed kan få tilført kapital gennem udstedelse af nye aktier. Indeks, som er baseret på de 50 største europæiske virksomheder. F FED FOMC-møde Fondskode FRA Frie midler Future Den amerikanske Centralbank (Federal Reserve). Det pengepolitiske møde i Den amerikanske Centralbank. Hvert værdipapir har sin egen identifikationskode. Fremtidig renteaftale, dvs. en aftale mellem to parter om at fastlåse rentesatsen på et fremtidigt indlån eller et fremtidigt udlån. Nettoafvikling sker ved periodens start. Beskattede midler, som du kan disponere over her og nu. En future er en aftale om køb og salg af et værdipapir til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger forpligter sig til at handle værdipapiret til den aftalte kurs på det aftalte tidspunkt. Begrebet future anvendes først og fremmest for aktier. (For en obligation ville det tilsvarende hedde en terminsforretning eller en kurskontrakt, og for valuta kaldes det en forward). G Futurekontrakterne handles som oftest på specielle børser for futures og optioner. Gennemsnitskurshandel Gennemsnitskurshandel er handel til en dags kursgennemsnit. Ønsker investor at handle på baggrund af en hel dags handler, kan denne vælge at handle til næste dags gennemsnitskurs. Det betyder, at handlen først kan afregnes, når fondsbørsen har beregnet gennemsnitskursen. Ved køb tillægges typisk 0,5 procent. Ved salg fratrækkes typisk 0,5 procent. Der beregnes en gennemsnitskurs for alle CVR-nummer Side 3 af 10

4 handler kl og for alle handler kl Handlen foregår til én af disse gennemsnitskurser og med banken som modpart. Fordelen er, at investor er sikker på at få handlen gennemført, mens ulempen er, at handlen ikke nødvendigvis bliver gennemført til den bedst opnåelige kurs for investor. Se evt. også Børshandel og Strakshandel. Genplaceringsrisiko Konverteringsretten på mange obligationer, bevirker, at fx boligejeren indfrier sit lån til kurs 100. Dermed står du med en risiko for, at markedet ikke på det givne tidspunkt giver mulighed for at genplacere renter og udtrækninger til samme effektive rente H Horisontafkast Hovedstolsgaranti på en struktureret obligation Horisontafkast tager udgangspunkt i en periode (horisont), hvorover afkastet beregnes. Der skal tages udgangspunkt i kursen på primo-tidspunktet og en estimeret kurs på ultimo-tidspunktet. Derudover inddrages vedhængende rente, kuponbetalinger samt ordinære og ekstraordinære obligationsudtræk. Herved kommer man frem til det forventede obligationsafkast. Nulkupon-obligationens værdi stiger til kurs 100 ved udløb. Derfor har mange strukturerede obligationer en hovedstolsgaranti som oftest er kurs 100. Vil du sælge inden udløb og der er en køber bliver det til markedskursen, som kan være lavere, end den reelle værdi. Hovedstolsgarantien kan kun gøres gældende, hvis du beholder obligationen til udløb. Har du eksempelvis givet kurs 105 for en struktureret obligation, som har en maksimal hovedstolsgaranti på kurs 100, og du beholder den til udløb, risikerer du i værste fald et tab på 5 kurspoint. Nogle strukturerede obligationer har ingen hovedstolsgaranti: De kan i stedet have en konstruktion, hvor du får et fast eller variabelt afkast hvert år i obligationens løbetid. Når obligationen udløber, og der ikke er hovedstolsgaranti, må du således acceptere, at obligationen bliver indfriet til markedskursen. Den vil afspejle obligationens reelle værdi, og den kan ligge såvel over som under kurs 100. Risikoen ved at investere i denne konstruktion er naturligvis højere for investor, end den er, når der er hovedstolsgaranti. I IFO-indekset ISM-indekset IFO-indikatoren bygger på indberetninger fra tyske erhvervsvirksomheder, der dels vurderer den økonomiske situation her og nu, og dels giver et bud på situationen om seks måneder. ISM-indekset er et amerikansk indeks, som bygger på spørgeskema-besvarelser fra 400 virksomheder, der svarer på, om aktiviteten (= produktion, ordreindgang, beskæftigelse mm.) er steget/faldet/er uændret i forhold til måneden før. K CVR-nummer Side 4 af 10

5 Konverterbare obligationer Konvertible obligationer Kurs Kursgevinst Kursrisiko Kurstab Kurtage Når en obligation er konverterbar betyder det, at låntager altid har ret til at indfri sit lån til kurs uanset om den reelle kurs på obligationen er større end 100. Obligationer, som kan ombyttes til aktier til en aftalt kurs på et givent tidspunkt. Er markedets prisfastsættelse på det pågældende papir. Din fortjeneste, når du sælger - eller får udtrukket - et værdipapir til en højere pris, end du har betalt for det. Obligationskurser kan ændre sig pga. mekanismer som ændringer i markedsrenten, jfr. Varighed. Det, du mister, når du sælger - eller får udtrukket - et værdipapir til en lavere pris, end du har betalt for det. Handelsomkostning, du betaler, når du handler værdipapirer. L Lagerprincippet Ledende indikatorer Er en metode til at opgøre det afkast, der skal beskattes. Bruges blandt andet ved afkastopgørelse på pensionsmidler og visse strukturerede obligationer. Metoden tager afsæt i en primo værdi og en ultimo værdi. Forskellen mellem primo værdi og ultimo værdi er afkastet. Et amerikansk nøgletal, (Leading indicators), som sammenfatter 10 forskellige økonomiske tidsserier til ét tal, som sammen bruges som en strømpil for den økonomiske aktivitet i USA. M Markedsrisiko MiFID Mindsterente Se Risiko EU-lov om investorbeskyttelse, der trådte i kraft 1. november MiFID står for: Markets in Financial Instruments Directive Lovbestemt rente, som fastsættes to gange om året af Københavns Fondsbørs. Renten er afgørende for, om en obligation ved udstedelsen er blåstemplet, og kursgevinsten dermed er skattefri for privatinvestorer. N Nasdaq-indekset Navnenotering Nasdaq-indekset er et bredt baseret amerikansk (N.Y.) aktieindeks. Indekset indeholder mere end teknologiselskaber. Hvis du investerer i et dansk børsnoteret selskab, kan du få aktierne navnenoteret. Så véd virksomheden, at du har aktier hos den, og du modtager automatisk CVR-nummer Side 5 af 10

6 regnskaber og anden information. Nominel rente Nominel værdi Bliver også kaldt for pålydende rente og kuponrente. Den nominelle rente angiver, hvor stor en rentebetaling du får p.a. Er for obligationers vedkommende den pålydende værdi, som svarer til det antal obligationer, man køber. O OECD-rapporten OMXC-indekset OMXC20-indekset Option OECD er de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation. En af OECD's mange opgaver er at udarbejde en halvårlig prognose over den økonomiske udvikling i OEDC-landene, som tilsammen udgør ca. 80 % af verdensøkonomien. Indekset er Københavns Fondsbørs totalindeks og inkluderer alle aktier. Består af de 20 største og mest likvide danske aktier, som er noteret på Københavns Fondsbørs. Indekset er det tidligere KFX-indeks. En option er en kurs- og tidsfastsat købs- og/eller salgsrettighed (ikke pligt) til et underliggende aktiv. Der findes følgende typer optioner: 1. Call-option: ret til at købe 2. Put-option: ret til at sælge Optionerne inddeles i to kategorier alt efter, hvornår det er muligt at benytte dem: 1. Europæisk option: Retten kan kun benyttes på udløbstidspunktet 2. Amerikansk option: Retten kan benyttes i hele perioden frem til udløbsdatoen. P Pensionsafkastskat Philadelphia Fed-indekset Skatten er 15,3 % for både obligationer og aktier. Pensionsafkastskat blev indført i stedet for realrenteafgift. Et amerikansk erhvervsbarometer, som laves ved, at et antal virksomheder i Philadelphia området svarer på, om deres nuværende forretningssituation er dårligere/uændret/bedre end måneden før. PMI-indekset Et PMI-indeks er et erhvervsbarometer, som bygger på besvarelser fra knap 400 virksomheder, der skal svare på, om aktiviteten i deres virksomhed steg/faldt/var uændret i forhold til måneden før. Vigtigste indeks er fra USA og Eurozonen. PMIindeks oplyses både for industri og service virksomheder. Portefølje PPI-indekset Den samlede beholdning af værdipapirer og opsparing. Producentprisindeks. Et nøgletal, som giver et fingerpeg om inflationsudviklingen. CVR-nummer Side 6 af 10

7 Pålydende værdi Er for aktiers vedkommende den værdi, der svarer til den enkelte akties stykstørrelse. R Realafkast Realrente Reguleret marked Risiko Det faktiske afkast af en investering, når der er taget højde for inflationen i investeringsperioden. Den rente, man opnår, når der er reguleret for inflation. På et reguleret marked er selskaberne er forpligtede til at oplyse markedet om væsentlige og kursrelevante oplysninger. Det giver en øget tillid til kvaliteten af markedets informationer. Netop derfor er der investorer, som kun vil eller må handle på et reguleret marked. Der er forskellige typer af risici (se også Valutakurs-, Genplacerings- og Kursrisiko ): Markedsrisiko Udsteder- eller selskabsrisiko Udsteder-/selskabsrisiko En selskabsrisiko er knyttet til den enkelte virksomheds økonomi, udviklingsmuligheder, kompetencer mv. Positive og negative tendenser afspejles kun i det enkelte selskabs aktiekurs. Nordisk Fjer-skandalen og -konkursen i 1991 er et eksempel på en selskabsrisiko, der blev til virkelighed. Markedsrisiko Her er der tale om en generel risiko i markedet, fx den generelle udvikling i markedsøkonomien, politik, renter osv. En markedsrisiko, der kun påvirker en branche, kunne fx være voldsomme prisstigninger hos vindmølleproducenters underleverandører. Tendenser af den art vil kunne aflæses i hele branchens aktiekurser. CVR-nummer Side 7 af 10

8 En anden - og mere omfattende - markedsrisiko er terror, som vi så den 11. september 2001, hvor terrorhandlingerne i USA sendte alle aktier ned i kurs. S Selskabsrisiko Serielån Sortstemplet obligation Strakshandel Strukturerede obligationer Stykstørrelse Stående lån SWAP Et udtryk for den risiko, der er forbundet ved virksomheden. Se under Risiko. Betalingsrække: De løbende betalinger i form af renter og udtrækninger, du får som obligationsejer. Afdrag (udtrækninger) er konstante i hele lånets løbetid. En obligation, som på udstedelsestidspunktet har en nominel rente, som er mindre end den gældende mindsterente. Foretager investor en strakshandel, sker handlen med det samme og til en kurs, som han får tilbudt af sin bank. Ved en strakshandel handler investor med banken som modpart til den aktuelle købs- eller salgspris, der er registreret på fondsbørsen. Fordelen er, at investor kender kursen med det samme og er sikker på at få gennemført handlen. Ulempen er, at han ikke nødvendigvis får gennemført handlen til den bedst opnåelige kurs. Se evt. også Børshandel og Gennemsnitskurshandel. Se Værd at vide om strukturerede obligationer på bankens hjemmeside: al-bank.dk/investering/foer-du-investerer/vaerd-at-vide-om-investering Stykstørrelsen varierer fra virksomhed til virksomhed. Nogle virksomheder har udstedt aktier i styk-størrelse 10. Andre i styk-størrelse 20, 100 eller noget helt andet. Hvis et selskab har udstedt nominelt kr. i aktiekapital og stykstørrelsen er 100, svarer det til aktier. Betalingsrække: De løbende betalinger i form af renter og udtrækninger, du får som obligationsejer. På et stående lån modtager du kun renter i lånets løbetid. Et stående lån bliver afdraget 100 % ved lånets udløb. En SWAP er en selvstændig finansiel transaktion, der kan benyttes til omlægning af rente- og valutabasis for såvel aktiver som passiver. Rente-swap Ved en renteswap forstås en transaktion, hvorved to parter indgår en aftale om at udveksle betalinger i den samme valuta. Betalingen bliver udregnet som rentebetalinger af samme beregningsmæssige hovedstol, men på grundlag af forskellige renteberegningsprincipper. Renteswaps kan laves mellem fast og variabel rente eller mellem to variable renteindeks. Valuta-swap En valutaswap er en aftale mellem to parter om udveksling af rentebetalinger og hovedstol i to forskellige valutaer. Valutaswaps er anvendelige, når fx en virksomhed eller privatperson ønsker at afdække eller omlægge valuta- og renterisikoen. CVR-nummer Side 8 af 10

9 Ved valutaswap kan du omlægge dine betalinger på dit bank- eller realkreditlån i danske kroner til en anden valuta. Ved fx at omlægge til en valuta, hvor den gældende rente er lavere end den danske, vil du opnå en lavere rentebetaling. Der er dels en rente- og dels en valutarisiko ved valutaswaps. Hvis renten eller valutakursen på den valgte valuta stiger, vil din betaling blive højere, og omvendt vil din betaling blive mindre, hvis rente- og/eller valutakurs falder. T Transparensprincippet Transparens-princippet anvendes som hovedprincip ved beskatning af investeringsbeviser. Grundtanken i princippet er, at investor beskattes præcis på samme måde via en investeringsforening, som hvis vedkommende havde haft en lignende indtægt ved direkte investering i de underliggende aktiver. U Udstederrisiko Udtrækninger Se Risiko Når låntagerne betaler afdrag på deres lån, får obligationsejerne udtrukket et tilsvarende beløb i obligationer. Udtrækningsprocenten findes ved at sætte de ordinære og de ekstraordinære afdrag i forhold til den cirkulerende mængde obligationer i serien. Alle obligationsejere i en obligationsserie vil få den samme procentvise andel udtrukket. V Valutakursrisiko Varige forbrugsgoder Varighed (modificeret varighed) Investering i obligationer udstedt i udenlandsk valuta: Falder valutakursen i forhold til den danske krone, så bliver dit afkast reduceret i forhold hertil. Et amerikansk nøgletal, (Durable goods), som måler den amerikanske industris ordreindgang på varige forbrugsgoder og giver et fingerpeg om udviklingen i den amerikanske industri. Et udtryk for den procentvise ændring i en obligations kurs, hvis renten ændrer sig et procentpoint. Men det er også et udtryk for obligationens gennemsnitlige restløbetid. Obligationens varighed giver et billede af, hvor følsom obligationen er for kursudsving, hvis renten ændrer sig et procentpoint. Varigheden bliver udregnet som resultatet af et samspil mellem faktorer som fx den effektive rente, løbetid og kursrisiko. Nedenfor kan du se, hvor meget to obligationer med varighed på henholdsvis 3 og 10 vil stige eller falde i kurs ved renteændring på +1 og -1, hvor det fremgår, at obligationer med høj varighed er mere kursfølsomme, end obligationer med lav varighed: CVR-nummer Side 9 af 10

10 Varighed Renteændring Kurs Kursændring Ny kurs % % % % Y Ydelse Afdrag plus rentebetalinger. Z ZEW-indekset ZEW-indekset bygger på indberetninger fra 313 finansanalytikere og institutionelle investorer. Indekset måler temperaturen i den tyske økonomi og bruges ofte som en strømpil for det noget bredere tyske IFO-indeks. CVR-nummer Side 10 af 10

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer 1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter CVR-nr. 34631328 B19PDFBASIS Kl. TID Indledning Når du er kunde i vestjyskbank, kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge - dog begrænset af f.- eks. gældende lovregler om

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere