Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin."

Transkript

1 Nedenfor er et udpluk af de mange fagudtryk, som du kan støde på, når du har med investering at gøre. Som supplement anbefaler vi ordbogen på BankInvests hjemmeside - A Afdrag Afkast Aktie for aktiemetoden Aktieindeks Aktieudbytte Annualiseret Annuitetslån Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin. Afkastet er den samlede gevinst, eller det samlede tab, ved investering. Afkast kan bestå af kursgevinst, kurstab, rente og udbytte. Beregningsmetode, som bruges til at fastslå skatteværdien ved salg af børsnoterede aktier og investeringsbeviser. For at kunne bestemme, hvor meget du har tjent (eller tabt) - og dermed hvor meget du skal betale i skat - skal man kende både anskaffelsesværdien og salgssummen. Hvis de solgte papirer ikke er købt på én gang, skal de første beviser, ifølge aktie for aktie-metoden, anses som de først solgte. Et aktieindeks er en gruppe af aktier, som er udvalgt efter visse kriterier. Udviklingen i et aktieindeks afspejler en gennemsnitlig udvikling og bruges ofte som benchmark til at sammenligne med en given investering. Den del af årets overskud i virksomheden, der udbetales til aktionærerne. Når et afkast er annualiseret, betyder det, at afkastet er omregnet til et årsafkast. Hvis afkastet oprindelig strækker sig over flere år, regner man ofte procenten om til, hvad det svarer til på et enkelt år. Det gør det lettere at sammenligne afkast. Betalingsrække: De løbende betalinger i form af renter og udtrækninger, du får som obligationsejer. Afdrag (udtrækninger) er små i starten og store i slutningen af lånets løbetid. B Basispoint Beige Book Hundrededel procent. Bruges i forbindelse med renteberegninger, fx er 0,20 % = 20 basispoint. Beige Book er Den amerikanske Centralbanks (eller The Federal Reserve System s) aktuelle vurdering af amerikansk økonomi og tjener som oplæg til det næste pengepolitiske og rentebestemmende møde. Hovedpunkterne fra de faste emner, som Beige Book omtaler, er: Privatforbrug, Servicesektoren, Industrien, Byggeri og anlæg, Bank og Finans, Arbejdsmarkedet og Inflation. CVR-nummer Side 1 af 10

2 Benchmark Blue chip Et begreb, som typisk anvendes, når investor ønsker at sammenligne sin egen investering med en tilsvarende investering. Formålet med sammenligningen er at få konstateret, om investor har fået mere ud af sin investering, end dem som investor har valgt at sammenligne sig med. Benchmark kan for eksempel være en akties eller obligations indeks. En amerikansk betegnelse for store aktier med god omsættelighed og en vis opmærksomhed. Udtrykket kommer oprindeligt fra virksomheder som IBM m.fl. I Danmark er eksempelvis TDC og Novo Nordisk såkaldte Blue chip-aktier. Blåstemplet obligation Obligation, som på udstedelsestidspunktet har en nominel rente, som ikke er mindre end den til enhver tid gældende mindsterente. Kursgevinster af blåstemplede obligationer er skattefri for private investorer. BNP Bund-future Børshandel Bruttonationalprodukt bruges som betegnelse for et givent lands samlede efterspørgsel efter indenlandsk producerede varer. Future på tiårig tysk statsobligation, som styrer de tiårige statsobligationer i Euroland. Den danske tiårige rente styres også af udviklingen i bundfuturen, selvom vi ikke er med i ØMU en. Børshandel er handel med værdipapirer via markedet, altså over en fondsbørs handelssystem, som automatisk matcher købs- og salgsordrer. Fordelen er, at investor har mulighed for selv at sætte en kurs. Ulempen er, at investor ikke er sikker på at få gennemført handlen. Børshandel kaldes også kommissionshandel. Alternativt til børshandel er en Strakshandel eller Gennemsnitskurshandel, som foregår med banken som modpart. C CIBOR Den rente, hvortil banker i Danmark tilbyder indskud i andre banker på det såkaldte interbankmarked i København. Bankerne indberetter dagligt rentesatser på typisk 6, 9 og 12 måneder til Nationalbanken. CIBOR-satserne bruges som en rettesnor for, hvad der sker med de helt korte renter. D DAX-indekset Deltagelsesgrad Består af de 30 største og mest likvide tyske aktier på børsen i Frankfurt. Deltagelsesgraden er den andel, som investor får på det underliggende aktiv. Begrebet bruges i strukturerede obligationer. Hvis for eksempel værdien af stigningen på det underliggende aktiv er steget med 50 % i perioden og deltagelsesgraden er 110, så får investor 110 % af de 50 % (= 55 %) i afkast. CVR-nummer Side 2 af 10

3 Direkte rente Dow Jones-indekset Er den nominelle rente sat i forhold til kursen. Dow Jones-indekset er et bredt baseret amerikansk (N.Y.) aktieindeks. Indeholder de 30 største amerikanske virksomheder. E ECB Den europæiske Centralbank. Effektiv rente Den effektive rente angiver den samlede værdi af de to afkastkomponenter rentekuponer og udtrækningsgevinster/tab som det samlede afkast består af. Emission EuroStoxx50 En måde, hvorpå en virksomhed kan få tilført kapital gennem udstedelse af nye aktier. Indeks, som er baseret på de 50 største europæiske virksomheder. F FED FOMC-møde Fondskode FRA Frie midler Future Den amerikanske Centralbank (Federal Reserve). Det pengepolitiske møde i Den amerikanske Centralbank. Hvert værdipapir har sin egen identifikationskode. Fremtidig renteaftale, dvs. en aftale mellem to parter om at fastlåse rentesatsen på et fremtidigt indlån eller et fremtidigt udlån. Nettoafvikling sker ved periodens start. Beskattede midler, som du kan disponere over her og nu. En future er en aftale om køb og salg af et værdipapir til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger forpligter sig til at handle værdipapiret til den aftalte kurs på det aftalte tidspunkt. Begrebet future anvendes først og fremmest for aktier. (For en obligation ville det tilsvarende hedde en terminsforretning eller en kurskontrakt, og for valuta kaldes det en forward). G Futurekontrakterne handles som oftest på specielle børser for futures og optioner. Gennemsnitskurshandel Gennemsnitskurshandel er handel til en dags kursgennemsnit. Ønsker investor at handle på baggrund af en hel dags handler, kan denne vælge at handle til næste dags gennemsnitskurs. Det betyder, at handlen først kan afregnes, når fondsbørsen har beregnet gennemsnitskursen. Ved køb tillægges typisk 0,5 procent. Ved salg fratrækkes typisk 0,5 procent. Der beregnes en gennemsnitskurs for alle CVR-nummer Side 3 af 10

4 handler kl og for alle handler kl Handlen foregår til én af disse gennemsnitskurser og med banken som modpart. Fordelen er, at investor er sikker på at få handlen gennemført, mens ulempen er, at handlen ikke nødvendigvis bliver gennemført til den bedst opnåelige kurs for investor. Se evt. også Børshandel og Strakshandel. Genplaceringsrisiko Konverteringsretten på mange obligationer, bevirker, at fx boligejeren indfrier sit lån til kurs 100. Dermed står du med en risiko for, at markedet ikke på det givne tidspunkt giver mulighed for at genplacere renter og udtrækninger til samme effektive rente H Horisontafkast Hovedstolsgaranti på en struktureret obligation Horisontafkast tager udgangspunkt i en periode (horisont), hvorover afkastet beregnes. Der skal tages udgangspunkt i kursen på primo-tidspunktet og en estimeret kurs på ultimo-tidspunktet. Derudover inddrages vedhængende rente, kuponbetalinger samt ordinære og ekstraordinære obligationsudtræk. Herved kommer man frem til det forventede obligationsafkast. Nulkupon-obligationens værdi stiger til kurs 100 ved udløb. Derfor har mange strukturerede obligationer en hovedstolsgaranti som oftest er kurs 100. Vil du sælge inden udløb og der er en køber bliver det til markedskursen, som kan være lavere, end den reelle værdi. Hovedstolsgarantien kan kun gøres gældende, hvis du beholder obligationen til udløb. Har du eksempelvis givet kurs 105 for en struktureret obligation, som har en maksimal hovedstolsgaranti på kurs 100, og du beholder den til udløb, risikerer du i værste fald et tab på 5 kurspoint. Nogle strukturerede obligationer har ingen hovedstolsgaranti: De kan i stedet have en konstruktion, hvor du får et fast eller variabelt afkast hvert år i obligationens løbetid. Når obligationen udløber, og der ikke er hovedstolsgaranti, må du således acceptere, at obligationen bliver indfriet til markedskursen. Den vil afspejle obligationens reelle værdi, og den kan ligge såvel over som under kurs 100. Risikoen ved at investere i denne konstruktion er naturligvis højere for investor, end den er, når der er hovedstolsgaranti. I IFO-indekset ISM-indekset IFO-indikatoren bygger på indberetninger fra tyske erhvervsvirksomheder, der dels vurderer den økonomiske situation her og nu, og dels giver et bud på situationen om seks måneder. ISM-indekset er et amerikansk indeks, som bygger på spørgeskema-besvarelser fra 400 virksomheder, der svarer på, om aktiviteten (= produktion, ordreindgang, beskæftigelse mm.) er steget/faldet/er uændret i forhold til måneden før. K CVR-nummer Side 4 af 10

5 Konverterbare obligationer Konvertible obligationer Kurs Kursgevinst Kursrisiko Kurstab Kurtage Når en obligation er konverterbar betyder det, at låntager altid har ret til at indfri sit lån til kurs uanset om den reelle kurs på obligationen er større end 100. Obligationer, som kan ombyttes til aktier til en aftalt kurs på et givent tidspunkt. Er markedets prisfastsættelse på det pågældende papir. Din fortjeneste, når du sælger - eller får udtrukket - et værdipapir til en højere pris, end du har betalt for det. Obligationskurser kan ændre sig pga. mekanismer som ændringer i markedsrenten, jfr. Varighed. Det, du mister, når du sælger - eller får udtrukket - et værdipapir til en lavere pris, end du har betalt for det. Handelsomkostning, du betaler, når du handler værdipapirer. L Lagerprincippet Ledende indikatorer Er en metode til at opgøre det afkast, der skal beskattes. Bruges blandt andet ved afkastopgørelse på pensionsmidler og visse strukturerede obligationer. Metoden tager afsæt i en primo værdi og en ultimo værdi. Forskellen mellem primo værdi og ultimo værdi er afkastet. Et amerikansk nøgletal, (Leading indicators), som sammenfatter 10 forskellige økonomiske tidsserier til ét tal, som sammen bruges som en strømpil for den økonomiske aktivitet i USA. M Markedsrisiko MiFID Mindsterente Se Risiko EU-lov om investorbeskyttelse, der trådte i kraft 1. november MiFID står for: Markets in Financial Instruments Directive Lovbestemt rente, som fastsættes to gange om året af Københavns Fondsbørs. Renten er afgørende for, om en obligation ved udstedelsen er blåstemplet, og kursgevinsten dermed er skattefri for privatinvestorer. N Nasdaq-indekset Navnenotering Nasdaq-indekset er et bredt baseret amerikansk (N.Y.) aktieindeks. Indekset indeholder mere end teknologiselskaber. Hvis du investerer i et dansk børsnoteret selskab, kan du få aktierne navnenoteret. Så véd virksomheden, at du har aktier hos den, og du modtager automatisk CVR-nummer Side 5 af 10

6 regnskaber og anden information. Nominel rente Nominel værdi Bliver også kaldt for pålydende rente og kuponrente. Den nominelle rente angiver, hvor stor en rentebetaling du får p.a. Er for obligationers vedkommende den pålydende værdi, som svarer til det antal obligationer, man køber. O OECD-rapporten OMXC-indekset OMXC20-indekset Option OECD er de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation. En af OECD's mange opgaver er at udarbejde en halvårlig prognose over den økonomiske udvikling i OEDC-landene, som tilsammen udgør ca. 80 % af verdensøkonomien. Indekset er Københavns Fondsbørs totalindeks og inkluderer alle aktier. Består af de 20 største og mest likvide danske aktier, som er noteret på Københavns Fondsbørs. Indekset er det tidligere KFX-indeks. En option er en kurs- og tidsfastsat købs- og/eller salgsrettighed (ikke pligt) til et underliggende aktiv. Der findes følgende typer optioner: 1. Call-option: ret til at købe 2. Put-option: ret til at sælge Optionerne inddeles i to kategorier alt efter, hvornår det er muligt at benytte dem: 1. Europæisk option: Retten kan kun benyttes på udløbstidspunktet 2. Amerikansk option: Retten kan benyttes i hele perioden frem til udløbsdatoen. P Pensionsafkastskat Philadelphia Fed-indekset Skatten er 15,3 % for både obligationer og aktier. Pensionsafkastskat blev indført i stedet for realrenteafgift. Et amerikansk erhvervsbarometer, som laves ved, at et antal virksomheder i Philadelphia området svarer på, om deres nuværende forretningssituation er dårligere/uændret/bedre end måneden før. PMI-indekset Et PMI-indeks er et erhvervsbarometer, som bygger på besvarelser fra knap 400 virksomheder, der skal svare på, om aktiviteten i deres virksomhed steg/faldt/var uændret i forhold til måneden før. Vigtigste indeks er fra USA og Eurozonen. PMIindeks oplyses både for industri og service virksomheder. Portefølje PPI-indekset Den samlede beholdning af værdipapirer og opsparing. Producentprisindeks. Et nøgletal, som giver et fingerpeg om inflationsudviklingen. CVR-nummer Side 6 af 10

7 Pålydende værdi Er for aktiers vedkommende den værdi, der svarer til den enkelte akties stykstørrelse. R Realafkast Realrente Reguleret marked Risiko Det faktiske afkast af en investering, når der er taget højde for inflationen i investeringsperioden. Den rente, man opnår, når der er reguleret for inflation. På et reguleret marked er selskaberne er forpligtede til at oplyse markedet om væsentlige og kursrelevante oplysninger. Det giver en øget tillid til kvaliteten af markedets informationer. Netop derfor er der investorer, som kun vil eller må handle på et reguleret marked. Der er forskellige typer af risici (se også Valutakurs-, Genplacerings- og Kursrisiko ): Markedsrisiko Udsteder- eller selskabsrisiko Udsteder-/selskabsrisiko En selskabsrisiko er knyttet til den enkelte virksomheds økonomi, udviklingsmuligheder, kompetencer mv. Positive og negative tendenser afspejles kun i det enkelte selskabs aktiekurs. Nordisk Fjer-skandalen og -konkursen i 1991 er et eksempel på en selskabsrisiko, der blev til virkelighed. Markedsrisiko Her er der tale om en generel risiko i markedet, fx den generelle udvikling i markedsøkonomien, politik, renter osv. En markedsrisiko, der kun påvirker en branche, kunne fx være voldsomme prisstigninger hos vindmølleproducenters underleverandører. Tendenser af den art vil kunne aflæses i hele branchens aktiekurser. CVR-nummer Side 7 af 10

8 En anden - og mere omfattende - markedsrisiko er terror, som vi så den 11. september 2001, hvor terrorhandlingerne i USA sendte alle aktier ned i kurs. S Selskabsrisiko Serielån Sortstemplet obligation Strakshandel Strukturerede obligationer Stykstørrelse Stående lån SWAP Et udtryk for den risiko, der er forbundet ved virksomheden. Se under Risiko. Betalingsrække: De løbende betalinger i form af renter og udtrækninger, du får som obligationsejer. Afdrag (udtrækninger) er konstante i hele lånets løbetid. En obligation, som på udstedelsestidspunktet har en nominel rente, som er mindre end den gældende mindsterente. Foretager investor en strakshandel, sker handlen med det samme og til en kurs, som han får tilbudt af sin bank. Ved en strakshandel handler investor med banken som modpart til den aktuelle købs- eller salgspris, der er registreret på fondsbørsen. Fordelen er, at investor kender kursen med det samme og er sikker på at få gennemført handlen. Ulempen er, at han ikke nødvendigvis får gennemført handlen til den bedst opnåelige kurs. Se evt. også Børshandel og Gennemsnitskurshandel. Se Værd at vide om strukturerede obligationer på bankens hjemmeside: al-bank.dk/investering/foer-du-investerer/vaerd-at-vide-om-investering Stykstørrelsen varierer fra virksomhed til virksomhed. Nogle virksomheder har udstedt aktier i styk-størrelse 10. Andre i styk-størrelse 20, 100 eller noget helt andet. Hvis et selskab har udstedt nominelt kr. i aktiekapital og stykstørrelsen er 100, svarer det til aktier. Betalingsrække: De løbende betalinger i form af renter og udtrækninger, du får som obligationsejer. På et stående lån modtager du kun renter i lånets løbetid. Et stående lån bliver afdraget 100 % ved lånets udløb. En SWAP er en selvstændig finansiel transaktion, der kan benyttes til omlægning af rente- og valutabasis for såvel aktiver som passiver. Rente-swap Ved en renteswap forstås en transaktion, hvorved to parter indgår en aftale om at udveksle betalinger i den samme valuta. Betalingen bliver udregnet som rentebetalinger af samme beregningsmæssige hovedstol, men på grundlag af forskellige renteberegningsprincipper. Renteswaps kan laves mellem fast og variabel rente eller mellem to variable renteindeks. Valuta-swap En valutaswap er en aftale mellem to parter om udveksling af rentebetalinger og hovedstol i to forskellige valutaer. Valutaswaps er anvendelige, når fx en virksomhed eller privatperson ønsker at afdække eller omlægge valuta- og renterisikoen. CVR-nummer Side 8 af 10

9 Ved valutaswap kan du omlægge dine betalinger på dit bank- eller realkreditlån i danske kroner til en anden valuta. Ved fx at omlægge til en valuta, hvor den gældende rente er lavere end den danske, vil du opnå en lavere rentebetaling. Der er dels en rente- og dels en valutarisiko ved valutaswaps. Hvis renten eller valutakursen på den valgte valuta stiger, vil din betaling blive højere, og omvendt vil din betaling blive mindre, hvis rente- og/eller valutakurs falder. T Transparensprincippet Transparens-princippet anvendes som hovedprincip ved beskatning af investeringsbeviser. Grundtanken i princippet er, at investor beskattes præcis på samme måde via en investeringsforening, som hvis vedkommende havde haft en lignende indtægt ved direkte investering i de underliggende aktiver. U Udstederrisiko Udtrækninger Se Risiko Når låntagerne betaler afdrag på deres lån, får obligationsejerne udtrukket et tilsvarende beløb i obligationer. Udtrækningsprocenten findes ved at sætte de ordinære og de ekstraordinære afdrag i forhold til den cirkulerende mængde obligationer i serien. Alle obligationsejere i en obligationsserie vil få den samme procentvise andel udtrukket. V Valutakursrisiko Varige forbrugsgoder Varighed (modificeret varighed) Investering i obligationer udstedt i udenlandsk valuta: Falder valutakursen i forhold til den danske krone, så bliver dit afkast reduceret i forhold hertil. Et amerikansk nøgletal, (Durable goods), som måler den amerikanske industris ordreindgang på varige forbrugsgoder og giver et fingerpeg om udviklingen i den amerikanske industri. Et udtryk for den procentvise ændring i en obligations kurs, hvis renten ændrer sig et procentpoint. Men det er også et udtryk for obligationens gennemsnitlige restløbetid. Obligationens varighed giver et billede af, hvor følsom obligationen er for kursudsving, hvis renten ændrer sig et procentpoint. Varigheden bliver udregnet som resultatet af et samspil mellem faktorer som fx den effektive rente, løbetid og kursrisiko. Nedenfor kan du se, hvor meget to obligationer med varighed på henholdsvis 3 og 10 vil stige eller falde i kurs ved renteændring på +1 og -1, hvor det fremgår, at obligationer med høj varighed er mere kursfølsomme, end obligationer med lav varighed: CVR-nummer Side 9 af 10

10 Varighed Renteændring Kurs Kursændring Ny kurs % % % % Y Ydelse Afdrag plus rentebetalinger. Z ZEW-indekset ZEW-indekset bygger på indberetninger fra 313 finansanalytikere og institutionelle investorer. Indekset måler temperaturen i den tyske økonomi og bruges ofte som en strømpil for det noget bredere tyske IFO-indeks. CVR-nummer Side 10 af 10

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forudsætninger

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: august 2004 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11.

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11. D a n s k e r e a l k r e d i t o b l i g a t i o n e r s R i s i k o Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering Vejleder: Torben Henning Nielsen Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering:

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer Prisfastsættelse af konverterbare obligationer H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - efterår 2009 Opgaveløser: Mikkel H. Skovsgaard Jensen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. E7 2. november 2009

Læs mere

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere