Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006."

Transkript

1 MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST, TV 2/ØSTJYLLAND, TV SYD, TV 2/FYN, TV2 ØST, TV 2/LORRY og TV 2/BORNHOLM har pr. 1. maj 2007 indsendt sine redegørelser for opfyldelse af public service kontrakterne for 2006 til Radio- og tv-nævnet. Nævnet skal ifølge radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2 1, afgive sin udtalelse herom. 1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon: Direkte: Telefax: CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr Kontrakterne omfatter alene de regionale TV 2-stationers public servicevirksomhed, jf. 31 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, og vedrører således ikke stationernes anden virksomhed, jf. lovens 33. Formålet med kontrakterne er at præcisere, hvilke opgaver stationerne forventes at opfylde, og at udstikke rammerne inden for hvilke public service-virksomheden kan drives. De indholdsmæssige krav er de samme i de otte public service-kontrakter. Kontrakternes krav til de regionale TV 2-stationers programvirksomhed omfatter bl.a.: Nyheder og oplysning i regionens område. De regionale TV 2- virksomheder er forpligtet til over for hele befolkningen i virksomhedens område via fjernsyn at sikre programmer omfattende nyhedsformidling og oplysning. M E D I E S E K R E T A R I A T E T 1 Radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2 har følgende ordlyd: Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne. V O G N M A G E R G A D E 1 0, K Ø B E N H A V N K T E L E F O N F A X mediesekr etariat.dk etariat.dk J.nr. CVR nr

2 Kvalitet og alsidighed Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet og alsidighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Debat Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen i den enkelte region adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Regional tilknytning og mangfoldighed. De regionale TV 2-stationer skal ved programlægningen lægge vægt på tilknytning til regionen og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i regionen. Entrepriseforpligtelse. De regionale TV 2-stationer skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer. Øvrige programmer tilvejebringes fortrinsvis ved køb hos øvrige producenter. Aktiv sprogpolitik. Regionerne skal medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, så seere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk. Regional leverandør til den landsdækkende TV 2 virksomhed For i TV 2 s landsdækkende nyheds- og aktualitetsudsendelser at sikre en reel landsdækning indgås der på forretningsmæssige vilkår nærmere aftaler mellem Regionerne og TV 2/DANMARK A/S, hvorved Regionerne i en vis udstrækning virker som regionale leverandører til den landsdækkende virksomhed. EU-krav Krav om bl.a. andel af europæiske programmer, om andel af europæiske programmer fra uafhængige tv-producenter og om beskyttelse af børn og unge skal opfyldes. Bevaring af programarkiver, kulturarv mv. De regionale TV 2-stationer skal blandt andet af kulturarvsmæssige hensyn bevare sine programarkiver og skal aktivt arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre programarkiverne tilgængelige for befolkningen og forskermiljøerne. Dialog med befolkningen. De regionale stationer skal sikre en dialog med befolkningen i regionen, herunder særligt med lytter- og seerorganisationerne, om programvirksomheden. Denne dialog kan finde sted gennem repræsentantskabet, hvori lytter- og seerorganisationerne er repræsenterede. 2

3 Af kontrakternes punkt 5 fremgår, at de regionale TV 2-stationer hvert år skal udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Denne redegørelse skal senest den 1. maj indsendes til Radio- og tv-nævnet med henblik på nævnets vurdering. Redegørelsen skal endvidere sendes til kulturministeren. Der er ikke fastsat specifikke indholdsmæssige krav til stationernes public service-redegørelser. 2. De otte redegørelser De otte regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser er publikationer af ca A4-siders omfang, enkelte dog noget længere. Samtlige redegørelser er tilgængelige på de enkelte stationers hjemmesider, som er følgende: For så vidt angår de talmæssige oplysninger der ligger til grund for redegørelserne, er disse revideret af Rigsrevisionen. TV SYDs redegørelse er, da stationen som den eneste af de regionale TV 2-stationer er organiseret som et aktieselskab, revideret af selskabets egen revisor, RSM Plus, Skærbæk. Det skal indledningsvis anføres, at flere af de otte regionale TV 2-stationer i deres redegørelser for 2006 har beskrevet et anderledes udseende dækningsområde end tilfældet var i Dette forhold skal ses i lyset af de nye regionsinddelinger, men bør dog først tages i betragtning i redegørelserne for 2007, da regionsinddelingerne først trådte i kraft pr. 1. januar Nævnet har set bort fra dette forhold i udtalelsen til TV 2-regionernes public serviceredegørelser for 2006, men er orienteret om, at spørgsmålet vil blive behandlet i de nye public service-kontrakter fra Radio- og Tv-nævnets generelle kommentarer Nævnet har i sin vurdering af de otte regionale TV 2-stationers redegørelser lagt vægt på følgende: Forholder redegørelsen sig til kontraktens krav? Kernen i programvirksomheden skal være nyhedsformidling og oplysning i regionen. Endvidere skal programvirksomheden sikre befolkningen i virksomhedens område adgang til væsentlig samfundsinformation og 3

4 debat. Der skal i programlægningen lægges vægt på tilknytning til regionen. Giver redegørelsen et klart billede af stationens public serviceaktiviteter? Er oplysninger om sendetid og seertal opdelt således, at det tydeligt fremgår, at der bliver produceret og sendt nyheder samt oplysning? Er der visioner og nytænkning i såvel enkeltprogrammer som den samlede programflade eller med hensyn til andre af kontraktens krav f.eks. dialog med seerne? Nævnet har ud fra de fire ovennævnte vurderingskriterier følgende generelle kommentarer til redegørelserne: 3.1. Vedr. struktur/ form: Mere sammenlignelighed ønskes fortsat De regionale TV 2-stationers public service-redegørelser for 2006 ligger i form og indhold forholdsvis tæt op ad 2004 og 2005-redegørelserne. Om redegørelserne udtalte Nævnet, at det var positivt, at de i forhold til tidligere havde fået en mere ensartet struktur og dermed var blevet mere sammenlignelige. I 2005 måtte Nævnet imidlertid konstatere, at sammenligneligheden fortsat kunne og burde øges. Nævnet henstillede derfor igen til de regionale TV 2-stationer at benytte det forslag til en fælles skabelon, som blev skitseret i Nævnets udtalelse af 11. august 2004 (om redegørelserne). Denne henstilling er blevet taget til efterretning i flere af regionerne, der i deres public service-redegørelser for 2006 har tilpasset formatet således, at det nu i højere grad efterlever den skabelon, som Nævnet skitserede i udtalelsen i 2004 og indskærpede i udtalelsen til redegørelserne. Derudover tilføjede Nævnet i udtalelsen til public service-redegørelserne for 2005, at Nævnet gerne i de fremtidige redegørelser ser, at der sættes tal på samarbejdsrelationerne med eksterne partnere. Dette omhandler f.eks. leverancer af programmer og/ eller indslag til TV 2/DANMARK og køb af programmer fra uafhængige producenter i regionen - frem for kun beskrivelser af dette forhold. Denne anmodning må Nævnet atter en gang pointere med ønsket om, at alle regionerne får opført statistik over dette forhold. Endelig ønskede Nævnet i udtalelsen til 2005-redegørelserne også en højere grad af standardisering fremover for så vidt angår oplysninger om brugerstatistik på de enkelte regionale tv-stationers hjemmesider. Det indebærer, at Nævnet gerne ser brugerstatistikken opgjort ud fra antal unikke brugere på månedsbasis. Størstedelen af stationerne har efterlevet dette ønske, og Nævnet anmoder derfor de resterende stationer om ligeledes at højne standardiseringsgraden af brugerstatistikken på deres hjemmesider. 4

5 3.2. Vedr. indhold/resultater: Sendetid øget, seertal fastholdt Heller ikke med hensyn til resultaterne er der større ændringer i forhold til tidligere. Det samlede billede er en fastholdelse af tidligere års tendenser. Der er dog sket en vist forøgelse af sendetiden i løbet af de seneste fire år. Udviklingen for sendetid er vist nedenfor i tabel 1. Tabel 1: De regionale TV 2-stationers sendetid* i 2006 sammenlignet med 2005, 2004 og 2003 Sendetid TV2/Nord TV/Midt-vest TV 2/Østjylland TV Syd TV 2/Fyn TV 2/Øst TV 2/Lorry TV 2/Bornholm Gennemsnit * Timer, inklusive genudsendelser og reklamer) Som det fremgår af tabel 1, er den gennemsnitlige sendetid for stationerne i timer, hvor den i 2005 lå på 584 timer, i 2004 på 556 timer og i 2003 på 535 timer. Den relative mindre sendetid i forhold til 2005 skal ses i lyset af, at stationerne i 2005 blev tildelt ekstra sendetid som følge af folketings-, regions- og kommunalvalget. Den samlede sendetid for stationerne er således stigende, hvis man måler i forhold til årene 2004 og Udviklingen for de regionale stationers seertal på hovedudsendelsen kl er vist i tabel 2. Tabel 2. Seertal for de regionale TV 2-stationers hovedudsendelse kl i 2003, 2004, 2005 og 2006 opgjort som henholdsvis rating og share* Rating % Share % TV2/Nord TV/Midt-vest 20,7 19,8 20,8 20,5 64,4 60,9 62,5 63,2 TV2/Østjylland 20,7 19,5 17,7 17,7 61,7 1 56,5 57,9 1 56,2 1 TV Syd 17, ,9 15,5 50, ,7 TV2/Fyn 19,9 20,5 18,8 17,3 54,3 52,9 54,3 55,1 TV2/Øst 19,3 17, ,6 57,2 52,7 52,6 51,9 TV2/Lorry 14,3 13,1 12,8 12,6 44,3 1 40,7 1 41,5 1 40,7 1 TV2/Bornholm** ,8 Gennemsnit*** 18,7 18,3 17,7 17, ,1 54,4 53,5 5

6 *Rating er andelen af alle potentielle tv-seere i regionen over 12 år, der ser et givent tvprogram, mens share er andelen af de der ser tv i det tidsrum programmet sendes, der har tændt for netop dette program. **TV 2/BORNHOLMS seertal er opgjort på en anden måde end de øvrige regionale stationer, der benytter Gallups TV-Meter. Dette er ikke muligt på Bornholm, da der her er for få TV-metre til at give en valid måling. TV 2/ Bornholm bruger derfor i stedet en telefoninterviewundersøgelse fra Jysk Analyseinstitut. Målet "nettodækning" kan nogenlunde sammenlignes med de andre stationers opgivelse af rating procent *** Inkluderer ikke TV 2/BORNHOLM, da forholdene er specielle for denne station 1 Tal, som ikke er opgjort af regionerne selv, men opgjort gennem Gallups TV Meter (Infosys) Som det fremgår ligger seertallene i 2006 for de regionale stationers hovedudsendelse kl overordnet nogenlunde stabilt i forhold til tidligere år med en rating lidt under 20 % og en share på omkring 55 %. Det må anføres som positivt for regionerne, at de fastholder deres share nogenlunde stabilt, selvom ratingen er faldet støt gennem de sidste år. Det betyder nemlig, at regionerne fastholder deres andel af seerne, på trods af at færre ser tv totalt. 4. Radio og tv-nævnets kommentarer til de enkelte regionale stationers public service-redegørelser. I det følgende gives en kort kommenteret gennemgang af hver enkelt af de otte regionale TV 2-stationers public service-redegørelser. 4.1 Public service redegørelse for 2006 fra TV 2/NORD TV2/Nord har afgivet en redegørelse på syv A4-sider. Indledningsvis omtales stationens share samt stationens dækningsområde. TV2/Nords dækningsområde i 2006 var det samme som i 2005, men TV2/Nord beskriver i redegørelsen for 2006, hvorledes stationens dækningsområde i 2007 betyder, at ikke alle udsendelser kan modtages i hele regionen, hvorfor TV2/Nord samarbejder med TV/Midtvest om at dække kommunerne Thy og Mors. Programindholdet omtales s. 2-3, hvor bl.a. fremhæves et politisk magasinprogram, diverse magasinprogrammer med kulturindhold samt et større fokus på en nyhedspræget programflade. Herefter følger på siderne 4-5 en omtale af aktiviteterne på internettet med en tilhørende brugerstatistik. Nævnet finder det tilfredsstillende, at der i år er medtaget en angivelse af brugerstatistik for tv2nord.dk. Sendetiden opgøres s. 6-7 dels i tekst, dels i lagkagediagram. Med hensyn til seertal gennemgås og sammenlignes udviklingen i 2006 for regionens nyhedsudsendelser med samme udsendelser fra året før. Der er stort set tale om 6

7 en fastholdelse, idet f.eks. rating for nyhedsudsendelsen i 2006 ligger på 20 %, dvs. uændret i forhold til året før. Nævnet efterlyser i lighed med de forrige to år en omtale af TV 2/Nords samarbejde med eksterne producenter samt et beskrivende afsnit om kontakten til seerne. Der er i øvrigt tale om en fyldestgørende redegørelse, som giver et tilfredsstillende billede af stationens programvirksomhed. 4.2 Public service redegørelse for 2006 fra TV/MIDT-VEST TV/Midt-Vest har afgivet en redegørelse på 11 A4-sider med omtrent samme format og struktur som de foregående år. Indledningsvis angives stationens dækningsområde samt størrelse og medarbejderantal mv. Her anfører TV/Midtvest, at stationen i 2007 vil arbejde på at kunne tilbyde borgere i grænseområderne mellem de nye regioner mulighed for at vælge mellem regionale nyheder fra henholdsvis TV2/Nord og TV/Midt-vest. Derefter redegøres for sendetid og seertal, som er meget lig tallene for Således er rating og share for 2006 næsten enslydende med I afsnit 4 vises i lighed med tidligere år en sendeplanche, som giver et godt overblik over programfladen. I afsnit 5 om programindholdet gennemgås herefter de væsentligste regionale nyhedstemaer i regionen. Af øvrige emner i programfladen beskrives produktionen og udsendelsen af en novellefilm, dokumentarprogrammer om bl.a. Vestas og kontanthjælpsmodtagere i kamp for jobs, udsendelse af en høringsdebat angående lukning af lokale sygehuse samt naturserier. På side 8 omtales stationens arbejde med sproget gennem bl.a. efterkritik. Nævnet finder det positivt, at der således redegøres for en aktiv sprogpolitik, jf. kontraktens krav om en sådan. Derpå følger et afsnit om stationens aktiviteter på internettet, hvor det bl.a. oplyses, at der i 2006 har været besøgssessioner og sidevisninger. Nævnet anfører her, at brugerstatistikken gerne i fremtidige redegørelser opgøres som beskrevet i pkt I afsnit 7 oplyses, hvor mange programmer og indslag stationen i 2006 har leveret til TV 2/DANMARK, og det oplyses endvidere, at stationen i 2006 købte programmer for 11,6 mio. kr. hos en nærmere angivet gruppe eksterne, fortrinsvis i regionen hjemhørende, produktionsselskaber. 7

8 I afsnit 9 beskriver TV/Midt-vest, hvorledes stationen i 2006 påbegyndte digital udsendelsesvirksomhed sideløbende med den analoge. Afslutningsvis redegøres for dialogen med seerne. Nævnet bemærker med tilfredshed TV Midt-Vests fokus på en aktiv sprogpolitik, hvor et korrekt og letforståeligt dansk er i højsædet. Konkluderende er der tale om en god og struktureret redegørelse, som giver et tilfredsstillende billede af stationens programvirksomhed. 4.3 Public service redegørelse for 2006 fra TV 2/ØSTJYLLAND TV 2/Østjyllands public service-redegørelse er på 6 A4-sider, hvilket er væsentligt mindre end sidste år, hvor den var på 21 sider. I år har TV2/Østjylland beskrevet dækningsområde og medarbejderantal, hvilket sker på s. 1. Sendetid og seertal omtales på s. 2. Det fremgår bl.a., at seertallet målt i rating for udsendelsen er fastholdt på niveau med 2005 på 17,7 %. På side 2-3 beskrives programplanchen for TV2/Østjylland, ligesom der her beskrives, hvilke journalistiske tilgange stationen satser på samt hvilke emner, der som de vigtigste blev bragt frem i lyset i Her var TV2/Østjyllands dækning af forholdene for de ældre i Århus et eksempel på stationens journalistiske tilgang. Derudover havde TV2/Østjylland fokus på temaer som politisk motiveret vold, narkotikamisbrug i skoletiden på østjyske gymnasier samt behandling af kræftsyge patienter. På side 3-4 beskrives TV2/Østjyllands hjemmeside på internettet, som har unikke brugere om måneden. Stationen arbejder på at gøre udsendelserne 11.00, og til web-baserede udsendelser, der broadcastes samtidig med broadcastingen på tv. Samarbejde med andre producenter samt levering af programmer til TV 2/DANMARK omtales ganske kort på side 4. Nævnet anmoder TV2/Østjylland om i fremtiden at uddybe dette punkt således, at der sættes tal på samarbejdsrelationerne med eksterne partnere, herunder samarbejdet med og leveringen af programmer og/eller indslag til TV 2/DANMARK. Dialogen med seerne beskrives på s. 4-5 med omtale af bl.a. besøgsarrangementer, debatmøder og høringer samt aktiviteterne i repræsentantskabet. 8

9 TV2/Østjyllands redegørelse er i det overordnede fyldestgørende og giver et tilfredsstillende billede af stationens programvirksomhed. 4.4 Public service redegørelse for 2006 fra TV SYD TV Syds public service-redegørelse er på 7 sider samt 3 siders bilag (revisionspåtegning samt opgørelser af seertal). Der indledes på s. 1-3 med en beretning om udsendelsesvirksomheden efterfulgt af en beskrivelse af sendeområdet. Derudover beskrives på s. 3, hvorledes TV Syd i april 2006 overgik til både at sende digitalt og analogt, et udviklingsområde, som TV Syd anfører at ville følge nøje mhp. at tilknytte yderligere digitale tjenester til programvirksomheden. På side 4 vises seertallene, der giver det billede, at TV Syd efter et svagt fald i opbakning i 2005, heller ikke helt har formået at holde seerne fra 2005 til Seertallet for udsendelsen er således faldet i share fra 53 % i 2005 til 47,7 % i 2006, ligesom rating er faldet, dog ganske svagt, fra 15,9 % til 15,5 %. Herpå følger på s. 4-5 et afsnit om aktiviteterne på internettet, og i år med en opgjort brugerstatistik, hvilket er glædeligt, eftersom Nævnet efterspurgte en sådan sidste år. I afsnittet Omgivelserne på s. 5 redegøres for dialogen med seerne efterfulgt af afsnit om samarbejdet med TV 2/DANMARK og med eksterne samarbejdspartnere. Nævnet efterlyser igen i år flere konkrete oplysninger om leveringen af programmer til TV 2 og om samarbejdet med eksterne produktionsselskaber - f.eks. beløb og antal programmer. Sendetimer angives på side 6 under TV SYD i tal med sammenligninger til årene bagud. Der er tale om en fyldestgørende redegørelse, som giver et tilfredsstillende billede af stationens programvirksomhed. 4.5 Public service redegørelse for 2006 fra TV 2/FYN TV 2/Fyns redegørelse er på 19 sider. Stationen oplyser indledningsvis om dækningsområde (Fyns Amt med indbyggere), finansiering og antal medarbejdere (60). Herefter oplyses om sendetiden på samlet 548 timer. På side 3 følger et afsnit om seertal, som viser et mindre fald i rating for udsendelsen fra 18,8 % i 2005 til 17,3 % i Det er dog værd at bemærke, at den faldende udvikling er fortsat fra 2004, hvor rating var 20,5 %. Sharen er 9

10 til gengæld steget en anelse fra 54,3 % i 2005 til 55,1 % i Udviklingen med hensyn til seertal må ellers siges at være stabil. Sendeplanche over programvirksomheden er vist på side 4 efterfulgt af en mere detaljeret omtale af programmerne s Hvor satsningerne i 2005 var koncentreret om folketings- og kommunalvalg samt H.C. Andersenjubilæumsåret, så brugte TV2/Fyn 2006 til at videreudvikle programkvalitet og nye formater. Side er en beskrivelse af aktiviteten på henholdsvis TV2/Fyns hjemmeside samt aktiviteten på det samlede forum for TV2-regionerne, Redegørelsen for stationens internetaktiviteter viser, at trafikken på TV 2/Fyns hjemmeside i 2006 ligger på nogenlunde samme niveau som i 2005 med omkring brugere på månedsbasis. Herefter følger et kort afsnit om målgruppeovervejelser for stationen, der angiver at fravælge børn og unge som målgruppe med den begrundelse, at en satsning på dette ressourcekrævende område samtidig ville blive et bevidst fravalg af den øvrige befolkning. På s. 17 beskrives samarbejdet med eksterne partnere heriblandt TV 2/ DANMARK, de andre regionale TV 2-stationer, produktionsselskaber og Fyens Stiftstidende om internetportalen Disse afsnit kunne have været mere konkrete, jf. Nævnets generelle kommentar ovenfor under punkt 3.1. Afslutningsvis redegøres for repræsentantskabet som forum for dialog med seerne. Konkluderende er der tale om en god og struktureret redegørelse, som giver et tilfredsstillende billede af stationens programvirksomhed. 4.6 Public service redegørelse for 2006 fra TV2 ØST TV2 Østs redegørelse er på 12 sider. Stationen oplyser ligesom tidligere år indledningsvis om dækningsområde, der, ifølge TV2/Øst, består af en række kommuner i Region Sjælland. Jf. pkt. 2 gør det sig dog først gældende for kalenderåret 2007 og ikke 2006, som denne redegørelse dækker over. TV2/Øst har 74 medarbejdere. Sendetid og seertal opgøres på s. 1-3 med sammenligning til 2004 og Det fremgår, at sendetiden i 2006 på 568 timer er en anelse mindre i forhold til 2005, hvor den var på 589 timer gr. ekstra sendetid i forbindelse med folketings-, regions- og kommunalvalg. Til gengæld er sendetiden i 2006 steget 10

11 i forhold til 2004, hvor den samlede sendetid var på 558 timer. Seertallene ligger stabilt i forhold til sidste år, hvad angår share, da sharen på udsendelsen i 2006 lå på 51,9 % mod 52,6 % i Ratingen er til gengæld faldet en anelse fra 18 % for udsendelsen i 2005 til 16,6 % i Sendeplanche er vist på side 3 efterfulgt uddybende beskrivelser af programfladen på s På side 7-9 omtales endvidere aktiviteterne på internettet, hvor besøgstallene anføres at være støt stigende. Således gik fra omkring unikke brugere månedligt i foråret 2006 til næsten unikke brugere månedligt i januar Herefter følger på s.9-10 to korte afsnit om særlige initiativer og særlige services, hvor især mobilhjemmesiden tv2east/mobil samt tjenesterne rss og podcast bør nævnes. Side viser endvidere et afsnit om samarbejde med eksterne partnere, hvoraf fremgår, at stationen heller ikke i 2006 har leveret længerevarende programmer til TV 2/DANMARKs programafdeling, men i stedet indslag samt billeder til TV 2/NYHEDERNE. Med hensyn til samarbejde med uafhængige programproducenter fremgår, at der i 2006 blev etableret samarbejde med 8 produktionsselskaber. På side beskrives dialogen med seerne, hvor bl.a. omtales behandlingen af klager fra seerne, sager for Pressenævnet og aktiviteterne i Repræsentantskabet i Konkluderende er der tale om en oplysende og velstruktureret redegørelse, der giver et tilfredsstillende billede af stationens programvirksomhed. 4.7 Public service redegørelse for 2006 fra TV 2/LORRY TV 2/Lorry har i lighed med tidligere år afgivet en kort redegørelse (5 sider). Indledningsvis angives stationens dækningsområde, hovedstadsområdet samt den del af Region Sjælland, som tidligere hed Roskilde Amt. Medarbejderantallet er 57. Sendetimer i 2006 opgøres til 597,9 timer og seertal opgøres i rating samt rating % sammenlignet med Det fremgår, at rating, ligesom året før, ligger på ca. 13 % i Herefter gennemgås programfladen på s. 2-3, aktiviteterne på internettet s. 3-4, hvor der i år er medtaget oplysninger om brugerstatistik. Antallet af unikke brugere på TV2/Lorrys hjemmeside er steget fra godt årligt i 2005 til 11

12 lidt over årligt i 2006, ligesom antal sidevisninger er steget fra i 2005 til i Samarbejde med andre og dialog med seerne omtales s.4-5, og i afsnittet omhandlende samarbejdet med andre må Nævnet anføre, at det er ønskværdigt, at TV2/Lorry konkretiserer dette punkt nærmere, jf. ovenstående pkt. 3.1 i udtalelsen. Alt i alt igen en noget kortfattet, men dog fyldestgørende, redegørelse. 4.8 Public service redegørelse for 2005 fra TV 2/BORNHOLM TV 2/Bornholms public service-redegørelse er på 15 sider inklusive illustrationer og minder i form og indhold om tidligere års redegørelser. Redegørelsen indledes med en sendeplan efterfulgt af en indholdsmæssig redegørelse for stationens programmer (s.4-6), hvoraf det bl.a. fremgår, at TV2/Bornholm i sin nyhedsdækning har haft fokus på bl.a. Bornholmstrafikken, fugleinfluenza og kommunale spareplaner. Af øvrige programmer fremhæves naturmagasinet EKKO samt forskellige kulturelle begivenheder, som stationen har været med til at arrangere som resultat af TV 2/Bornholms strategi om at skabe begivenheder på Bornholm med tilhørende tv-produktioner, bl.a. lystfiskerkonkurrencen Trolling Master Bornholm 2006, cykelløbet Etape Bornholm og fejringen af jubilæet for ophøret af den russiske besættelse af Bornholm i maj På side 7 omtales dialogen med seerne, som i al væsentlighed sker gennem repræsentantskabet, der har to årlige møder. Herefter beskrives på side 8, hvorledes TV2/Bornholm i oktober 2006 overgik til bredskærmsformatet 16:9 uden de frygtede reaktioner fra borgere med ældre 4:3 TV-apparater. I afsnittet om internet på side 9 redegøres bl.a. for resultaterne af en brugerundersøgelse stationen har fået foretaget blandt bornholmske internetbrugere. Denne viste bl.a. at hjemmesiden også i 2006 var bornholmernes foretrukne nyhedsmedie på nettet. Derudover forsøgte TV2/Bornholm sig i 2006 med live-streaming af større lokale begivenheder. I det efterfølgende afsnit omhandlende sendetimer på s redegøres for antal sendte timer dels totalt (550 timer mod 560 i 2005 og 498 i 2004) dels opdelt på forskellige programkategorier og udsendelsestidspunkter. I dette afsnit nævnes endvidere, at det på Bornholm ikke er muligt i større omfang at benytte uafhængige tv-producenter, da der på øen kun findes tre enkeltmandsfirmaer, som i forvejen medvirker i produktionen af visse af stationens programmer på freelance-basis. 12

13 Seertallene vises på s , og der er stort set tale om en fastholdelse af situationen fra 2005, jf. desuden også ovenfor i afsnit 3 om Nævnets generelle kommentarer. Konkluderende er der tale om en god og struktureret redegørelse, som giver et tilfredsstillende billede af stationens programvirksomhed. 5. Konklusion Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af de otte regionale TV 2-stationers public service-redegørelser for 2006, at samtlige otte regioner opfylder public service-kontrakternes krav. Med hensyn til struktur finder Nævnet, at sammenligneligheden mellem de otte regionale tv-stationers redegørelser overordnet er større sammenlignet med redegørelserne for Enkelte stationer bør dog fortsat have fokus på at øge sammenligneligheden. Nævnet skal derfor igen henstille til de regionale TV 2- stationer om at benytte det forslag til en fælles skabelon, som blev skitseret i Nævnets udtalelse af 11. august Hertil skal tilføjes, at Nævnet endnu engang må pointere, at Nævnet gerne i de fremtidige redegørelser ser, at der sættes tal på samarbejdsrelationerne med eksterne partnere. Dette omhandler f.eks. leverancer af programmer og/eller indslag til TV 2/DANMARK og køb af programmer fra uafhængige producenter i regionen. Nævnet bemærker endvidere, at flere af de regionale stationer har indført en højere grad af standardisering for så vidt angår oplysninger om brugerstatistik på deres hjemmesider, men at enkelte stationer stadig mangler at efterleve dette ønske. Afslutningsvis skal Nævnet henstille til, at de regionale stationer redegør for overvejelserne angående sprogpolitik i public service-redegørelserne og hvorledes stationerne lever op til public service-kontraktens krav om gennem en aktiv sprogpolitik at medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, hvorved seere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk. Den 17. september 2007 Christian Scherfig Nævnsformand 13

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

København den 16. august 2005

København den 16. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. august 2005 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2004 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

København den 11. august

København den 11. august RADIO- OG TV-NÆVNET København den 11. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2003 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser Mediesekretariatet 4. november 2009 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet J. nr. 2008-0046 3. november 2008 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39 RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2011-010542 20. januar 2012 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2006

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2006 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2006 Indhold 2 4 PROGRAMFLADEN, NYHEDER 6 MAGASINER 8 DIGITAL TV OG 16:9 10 SENDETIMER 12 SEERTAL 14 REGNSKABET FOR 2006 Forord 3 I sommeren 2006 indgik et stort

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i tv-programmet "Dawson s Creek" sendt på DR Jørgen Larsen

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. november 2007 Klage over tv-reklame for Panodil Zapp sendt på TV 2 Nycomed Danmark ApS v/medical

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for Mercuri Urval A/S Skandinavisk Tobakskompagni sendt på

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 30. september 2005 Klage over reklameafbrydelser i børneudsendelsen Martin & Ketil sendt på TV 2/Danmark A/S Radio- og tv-nævnet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 23. november 2006 Klage over skjult reklame i videoen til sangen Vi redder Danmarks ære sendt på DR1 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Radio Ellekær 2.Aalborg Kommune Trangetvej 14 Borgmesterens Forvaltning 9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden 13 9100 Aalborg København den 22. august 2005 Klage fra Radio Ellekær

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 278 Offentligt Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1 Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september Vision for lokal-tv i Mux

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 5. oktober 2011 Sagsnr: 2009-024971 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sagsnr: 2009-003348 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 25. marts 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over sponsorerede

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for Apples ipod i programmet Letterman Late Show sendt på TV 2 Zulu Torben

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

TV23 Havbovej Vallensbæk Strand. København den 20. marts Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23

TV23 Havbovej Vallensbæk Strand. København den 20. marts Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23 RADIO- OG TV-NÆVNET TV23 Havbovej 28 2665 Vallensbæk Strand København den 20. marts 2006 Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23 Foreningen Pornofrit Miljø har ved brev af 10. januar 2006

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Kanal København Reventlowsgade 14 1651 København V. København den 2. april 2007. Klage over pornografisk tv-reklame sendt på Kanal København

Kanal København Reventlowsgade 14 1651 København V. København den 2. april 2007. Klage over pornografisk tv-reklame sendt på Kanal København RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal København Reventlowsgade 14 1651 København V København den 2. april 2007 Klage over pornografisk tv-reklame sendt på Kanal København Nanna Gersov har ved mail af 24. august 2006

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) LBK nr 255 af 20/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2042536 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1517 af 27/12/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo København den 22. august 2005 Reklameafbrydelser i Min Restaurant og Min Restaurant finalen sendt på TV

Læs mere

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg København den 2. maj 2007 Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry Pia Spuur Larsen har ved mail af 17. november

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Klage over afgørelse om genopslag af programtilladelse truffet af Lokalradionævnet for Silkeborg, Them, Kjellerup, Hammel og Gjern kommuner.

Klage over afgørelse om genopslag af programtilladelse truffet af Lokalradionævnet for Silkeborg, Them, Kjellerup, Hammel og Gjern kommuner. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Silkeborg Kommune 2. Nielsen & Nørager Lokalradionævnet Metropol Rådhuset Frederiksberggade 16 Søvej 1-3 1459 Kbh. K. 8600 Silkeborg København den 3. februar 2005 Klage over afgørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014 Til: TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29.oktober 2015 Christina Sparre-Enger Lyngsig Fuldmægtig rtv@kulturstyrelsen.dk J.nr. 15/00985 Radio- og

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 27. september 2005. Indslag om Triple A i nyhederne

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 27. september 2005. Indslag om Triple A i nyhederne RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 27. september 2005 Indslag om Triple A i nyhederne Foranlediget af omtale i dagspressen om indslagene i TV 2 NYHEDERNE i

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 6. juli 2007

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 6. juli 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 6. juli 2007 Klage over tv-reklamen Hjemve for Trust Film Distribution sendt på TV 2/DANMARK Nanna

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

PUB SER 20GØREL LIC. Service Redegørelse for TV SYD 2010

PUB SER 20GØREL LIC. Service Redegørelse for TV SYD 2010 PUB SER VICE REDE 20GØREL 10 SE LIC Public Service Redegørelse for TV SYD 2010 PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE for TV SYD 2010 2010 blev et godt arbejdsår for TV SYD. Det var det første hele år, hvor vi sendte

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 8. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 8. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 8. februar 2006 Klage over tv-reklame for www.rejsningsproblemer.dk, Elevator, indrykket af Pfizer sendt på TV 2/Danmark A/S

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 3. september 2007 Klage over tv-reklame for Canal Digital sendt på TV 2 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for Bravo Tours A/S sendt på TV 2/DANMARK Pål Fernvall har ved

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 23. november 2006

TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 23. november 2006 Klage over tv-reklamen Fresh for Tuborg sendt på TV 2/Danmark Pastor Hartvig Wagner

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV.

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV. Københavns Ungdoms-TV Allégade 12 2000 Frederiksberg Radio- og tv-nævnet 8. marts 2012 Sagsnr.: 2011-015719 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

1. TV2 ØSTJYLLAND - svar til Radio- og tv-nævnet TV2

1. TV2 ØSTJYLLAND - svar til Radio- og tv-nævnet TV2 1. TV2 ØSTJYLLAND - svar til Radio- og tv-nævnet TV2 Hører til journalnummer: 0-9-2-11 Til Kulturstyrelsen Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt via e-mail til: ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere