Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Udviklingen i foreningen i Den økonomiske udvikling i Fund Governance Væsentlige aftaler Generalforsamling Øvrige forhold Forhold vedrørende ledelsen 17 Årsregnskab Danske Obligationer Anvendt regnskabspraksis 22 Nærværende årsrapport for 2013 for Hedgeforeningen HP indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo februar Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i årsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Hedgeforeningen HP 1

4 Foreningsoplysninger Hedgeforeningen HP blev stiftet den 17. maj Ultimo 2013 omfattede foreningen 1 afdeling: Danske Obligationer Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Telefon: Fax: VR nr: Finanstilsynets reg.nr.: Hjemmeside: hphedge.dk Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Bestyrelse Kim Esben Stenild Høibye (formand) hristian Antonsen Jacob arl Jacobsen Tom Nygaard Sørensen Depotselskab Nordea Bank Danmark A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Porteføljerådgiver HP Fondsmæglerselskab A/S 2 Hedgeforeningen HP

5 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Hedgeforeningen HP. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Årsregnskabet for afdelingen giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar december Foreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen og afdelingen kan blive påvirket af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28. februar 2014 Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Tage Fabrin-Brasted Peter Jørn Jensen Jim Isager Larsen Bestyrelse Kim Esben Stenild Høibye Formand hristian Antonsen Jacob arl Jacobsen Tom Nygaard Sørensen Hedgeforeningen HP 3

6 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Hedgeforeningen HP Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Hedgeforeningen HP for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis for 1 afdeling. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 28. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab John Ladekarl Jens Ringbæk Statsautoriserede revisorer 4 Hedgeforeningen HP

7 Ledelsesberetning Udviklingen i foreningen i 2013 Hedgeforeningen HP blev stiftet den 17. maj 2006 og godkendt af Finanstilsynet den 7. marts Foreningen havde én afdeling ved udgangen af Omdannelse til kapitalforening I 2013 blev lov om investeringsforeninger m.v. ændret således, at hedgeforeninger som lovbegreb vil ophøre medio juli Bestyrelsen besluttede ultimo 2013 at indstille en omdannelse af foreningen til en kapitalforening på en ekstraordinær generalforsamling. Omdannelsen blev besluttet på en ekstraordinær generalforsamling den 28. februar Omdannelsen forventes ikke at få betydning for foreningens virke eller resultater. Fremadrettet vil foreningen ikke direkte være underlagt tilsyn af Finanstilsynet, men indirekte via forvalteren, Nykredit Portefølje Administration A/S. Afdeling Danske obligationer Afdeling Danske obligationer investerer i danske stats- og realkreditobligationer med mulighed for at hedge renterisikoen med fx futures på tyske statsobligationer eller renteswaps. Målsætningen er at have en renterisiko tæt på nul. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi med det mål at give et afkast, der som minimum er på linje med udviklingen i afdelingens reference, ibor %. Afdelingen indgår i to former for forretninger: 1) Investering i højtforrentede obligationer og 2) Investering i spreadforretninger. Afdelingen kan geare/belåne formuen med op til 11 gange, men vil under normale forhold typisk have en gearing på omkring fire til seks gange formuen. Investeringsstrategien i afdelingen må betegnes som kompleks og risikobetonet. Afdelingen vil derfor kun være egnet for professionelle investorer og investorer, der har et indgående kendskab til investeringer og råder over en større, diversificeret portefølje, hvoraf afdelingen alene vil udgøre en mindre del. Investor bør have en investeringshorisont på minimum tre år. Afdelingens udvikling i 2013 Afdelingen opnåede et afkast på 15,84%. Afdelingens referenceindeks gav et afkast på 5,77% i samme periode. Afkastet overgik ledelsens forventning primo 2013 og findes meget tilfredsstillende. Det tilfredsstillende afkast i afdelingen i 2013 blev opnået ved gearede investeringer i højtforrentede realkreditobligationer og med lav finansieringsrente. Gennem 2013 har investeringsstrategien været at holde en høj vægt indenfor forretningsområdet højtforrentede obligationer og en tilsvarende lav vægt indenfor spreadforretninger. Ultimo 2013 var ca. 94% af porteføljen placeret i højt forrentede obligationer og ca. 6% i spreadforretninger. Af årets afkast i afdelingen på 15,8% udgjorde afkastbidraget fra forretninger med højt forrentede obligationer således ca. 14,5 procentpoint, mens bidraget fra spreadforretninger udgjorde ca. 1,3 procentpoint. Afkastet er primært opnået ved investering i specielt ældre udstedelser. Disse udstedelser har trods udtrækninger givet et attraktivt afkast i Grundet indførslen af Nykredits nye tolagsbelåning fik afdelingen i 2013 derudover fordel af en markant lavere udtrækning af obligationer udstedt af Nykredit/Totalkredit. entralbankernes lempelige pengepolitik betød, at foreningens finansieringsrente har været lav i Den lave finansieringsrente har medvirket til at forbedre afdelingens afkast i Hedgeforeningen HP 5

8 Ledelsesberetning Rentestigningen gennem 2013 havde i første omgang en positiv effekt på afdelingens afkast, idet en række højtforrentede obligationer steg i kurs pga. lavere konverteringsrisiko. Rentestigningen medio året blev på et tidspunkt imidlertid så stor, at en række obligationer med kuponer på 4% begyndte at få varighed. Dette gav et begyndende kurspres på 5%-obligationer. Ved frasalg af obligationer med kuponer på 5% blev strategien i afdelingen gjort mere defensiv med lavere gearing til følge. Regnskabsresultat og formueudvikling mv. Afdelingens nettoresultat blev på 104,0 mio. kr. i Ultimo 2013 udgjorde formuen 768 mio. kr. i afdelingen svarende til en indre værdi på 207,57 kr. pr. andel. Afdelingens obligationsportefølje udgjorde mio. kr. ultimo Gearingen udgjorde, målt som belåning i forhold til formuen, således ca. 2,8 ultimo Dette er en reduktion i forhold til gearingen på ca. 4,0 ultimo Omkostninger i 2013 I 2013 var foreningens samlede omkostninger til administration, markedsføring, investeringsrådgivning og depot mv. 36,5 mio. kr. mod 28,4 mio. kr. året før. Heraf udgjorde afkastafhængigt honorar til rådgiver 22,9 mio. kr. I 2013 var omkostningerne målt i procent af den gennemsnitlige formue 5,15% mod 5,75% året før. Risici i afdelingen Risikoprofilen i afdelingen betragtes som høj. Risikoen målt ved standardafvigelsen på afdelingens ugentlige afkast har de seneste fem år været 7,3% p.a., svarende til risikoniveau 4 på en risikoskala fra 1 til 7, hvor 1 er lav risiko, og 7 er høj risiko. Standarafvigelsen på afdelingens ugentlige afkast siden start udgjorde 9,6% p.a. De primære risici i afdelingen vil være følgende: Gearingsrisiko En væsentlig risikofaktor i afdelingen er, at afdelingen i udpræget grad anvender gearing enten ved lån eller repo-forretninger. Ved gearing er der risiko for, at afdelingen kan blive insolvent eller udvise store udsving i formuen. Gearingen udgjorde, målt som belåning i forhold til formuen, ca. 2,8 ultimo Udtræksrisiko Afdelingen investerer i udpræget grad i højtforrentede realkreditobligationer, der kursmæssigt ligger over pari. Da obligationerne kan udtrækkes til pari, er der en udtræksrisiko i afdelingen. Ved udgangen af 2013 udgjorde udtræksrisikoen 35,95%. Rentespændsrisiko Afdelingen er udsat for rentespændsrisiko, idet spændet mellem finansieringsrenten og obligationsrenten påvirker afkastudviklingen. Finansieringsrisiko Afdelingens aktivitet afhænger af adgang til gearing enten i form af lån eller repo-forretninger. Ophører denne adgang, vil det forhindre afdelingen i at gennemføre sin investeringsstrategi, ligesom der kan opstå en risiko for, at positioner skal tvangssælges til ugunstige kurser. Långiver kan opsige låneaftalen med varsel til udgangen af en måned plus 30 dage. Modpartsrisiko Afdelingen kan have en modpartsrisiko som følge af kontantindeståender eller OT-derivater. Modpartsrisikoen vil p.t. være mod foreningens depotselskab, Nordea. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at udstederen af en obligation går konkurs eller bliver mindre kreditværdig, hvilket kan påføre afdelingen et tab. Afdelingen har alene mulighed for at investere i danske stats- og realkreditobligationer samt i junior covered bonds. Kreditrisikoen begrænses ved, at der maksimalt må placeres 50% af afdelingens lange positioner i et enkelt realkreditinstitut. Ved udgangen af 2013 var den største eksponering mod et realkreditinstitut 35,36% af afdelingens formue. Andelen investeret i junior covered bonds er begrænset til maksimalt 50% af afdelingens formue eller 250 mio. kr. Ultimo 2013 havde afdelingen ingen investering i junior covered bonds. 6 Hedgeforeningen HP

9 Ledelsesberetning Risiko på investeringsrådgivning Afdelingens investeringer forvaltes ud fra en aktiv strategi. Afkastudviklingen vil således være afhængigt af valg foretaget af foreningens ledelse samt af den rådgivning, foreningen modtager fra afdelingens investeringsrådgiver. Der kan dermed være en mulighed for, at afdelingens afkastudvikling afviger væsentligt i såvel positiv som negativ retning fra den forventede afkastudvikling. Operationelle risici Der kan i forbindelse med den ordinære drift af afdelingen opstå risiko for fejl, der kan medføre tab. Da foreningen har outsourcet hovedparten af sin aktivitet, vedrører operationelle fejl i første instans foreningens investeringsforvaltningsselskab, investeringsrådgiver og depotselskab. Foreningen fører løbende tilsyn med, at samarbejdspartnerne til stadighed søger at minimere risikoen for operationelle fejl gennem kontroller, forretningsgange og it-systemer. Hedgeforeningen HP 7

10 Ledelsesberetning Forventninger til 2014 I 2014 forventes den globale økonomiske vækst at blive moderat. Vækstraten forventes at blive højere end i 2013, men vil fortsat være under det langsigtede trendniveau. Indikatorer på konjunkturcyklen ventes imidlertid at vise tegn på moderat opbremsning i begyndelsen af Den økonomiske vækst i den vestlige verden vil i 2014 fortsat blive trukket af USA. Den amerikanske pengepolitik er fortsat meget lempelig, selvom den amerikanske centralbank har påbegyndt en langsom proces med normalisering af pengepolitikken. Privatforbruget og boligmarkedet ventes kun at udvise moderat vækst som følge af højere beskæftigelse, hvorimod erhvervsinvesteringerne og nettoeksporten som et resultat af udvindingen af skifergas og -olie skønnes at ville drive den økonomiske vækst i USA i Det offentlige forbrug ventes derimod at vise en faldende tendens. I Europa forventes det opsving, der startede i 2013, at fortsætte i Opsvinget skønnes imidlertid at være skrøbeligt. For det første vil hovedparten af væksten komme fra Tyskland. For det andet er euroen blevet styrket i 2013, og manglende reformer betyder, at konkurrenceevnen ikke er blevet styrket i flere europæiske lande. Sluttelig er ledigheden fortsat meget høj, hvilket skønnes at ville dæmpe væksten. Den europæiske fremgang i 2014 er betinget af, at statsgældskrisen ikke blusser op igen. Selvom der primo 2014 er ro på dette område som et resultat af Den Europæiske entralbanks interventioner, kan uroen på de finansielle markeder genopstå, da statsgælden i mange europæiske lande fortsat stiger. Udviklingen i Danmark ventes også i 2014 at afspejle den moderate økonomiske fremgang, som skønnes for Europa. Konkurrenceevnen er endnu ikke genoprettet, hvilket vil lægge en dæmper på såvel eksporten som de private investeringer. Husholdningerne skønnes fortsat at prioritere behovet for at konsolidere deres økonomi som følge af det høje gældsniveau. Derudover er der en forventning om, at finanspolitikken vil blive strammet, hvorfor der skal ikke forventes et vækstbidrag derfra. På baggrund af centralbankernes signaler ventes de lave styringsrenter fastholdt i Den amerikanske centralbank forventes at fortsætte den gradvise tilbagetrækning af likviditet, men har ikke planer om at hæve renten før i Den Europæiske entralbank ventes også at fastholde en lav rente i flere år, og det kan ikke udelukkes, at centralbanken vil igangsætte yderligere pengepolitiske lempelser i De korte markedsrenter ventes i 2014 at være forankret i centralbankernes ønske om at fastholde et lavt niveau for styringsrenterne. De lange renter på obligationsmarkederne forventes at ville udvise en svag stigning i 2014 som følge af et moderat opsving i USA samt begyndende bedring i Europa. Høj ledighed og lav inflation ventes imidlertid at lægge en dæmper på rentestigningen. Investeringsstrategien for 2014 i afdeling Danske obligationer er at fastholde en høj andel i højtforrentede obligationer og tilsvarende en lav andel i spreadforretninger. Afdelingens renterisiko forventes holdt tæt på 0%. Baseret på disse forventninger forventes et afkast på 8-12% i afdeling Danske Obligationer i Forventningen er dog behæftet med stor usikkerhed og er meget afhængig af især udviklingen i finansieringsrenten, ekstraordinære udtræk samt i rentespændet mellem realkreditobligationer og statsobligationer i Hedgeforeningen HP

11 $ $ $$ $ $ $ $$ $! " # $ " %" $! # &!!!! & % '#! () % # % ) % & & # %!! * # + & " " $$ $ &! " &, $ $, % * $!!!! &! %*! % -! % &.'/ %!! +% &!! $!!! &!.'/!$ " % * %.'/' "! % &! $ 0 & %! % % $$ $!! $ 1# & & %" # " " 2 1# & %! % %! %!! ' & % "!! #! + &! *. +!! +! 3 " % &! %* 3# &% " # $# 3# # & &! %"! 2" ' (! %* $ $$ $!! " 2" %! % % "! % % % * #! ".!! &!! ) % " & %!! " & *! # 4! +% %

12 & & &! $ " & %! " 5 " "& % $ $! $ 1 $ ( " &60 &% 6 " 4 % * * % +!! " ) ) #! & # # +! 3 "" 3 # & % 7 " " $$# $ $! " $ (*! $ &! & " % % #! '!! & #.'/! % * % $! 8 $ & $ & # & % # 6!! " &! - 7! * $ % "! # 9/ $ 9 '% : / " 0! 7 ; %! #! #! + "! % & # & " +! 3 +! '" $!! #! 4 #! +! 3! " &8<0 &< 0 * & <0= #! > % &% % #!! % '" % >! " & $ *! &! " & $ & 0 * +! 3 >

13 $$ $ $ $$ $. $.'/ (+! +! 3 " '#! ) +. '#! & # " #! >! %! " (*! $! # & 4 %?+ % * " ".'/ +! + % ( % " " ".'/ " &<0- " " #! & 0 &80! % " - " " & 0 &60 % " & " " #!! & 0 & 0 "!!( % " "! & 0 &<0& " & 0 & 0 ( % " " ".'/ &<0 & 0& " " #! &80 & 04 " " #!! " % % &60 & 0% % " " % " " " &<0 & 0& " " & 0 & 0 & " 7 A B )& " " A & " ># - & " &80

14 Ledelsesberetning Fund Governance Generelt Fund Governance vedrører regler for god ledelse af investeringsforeninger mv. og ledelsens forvaltning af sit ansvar. Der er detaljerede myndighedsregler for ledelsen af foreningen. De grundlæggende rammer er fastlagt i lov om investeringsforeninger m.v. Hertil kommer konkrete anvisninger i bekendtgørelsen om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger samt vejledninger fra Finanstilsynet. Den vigtigste kommunikationskanal til investorerne udover generalforsamlingen er foreningens hjemmeside hphedge.dk. Bestyrelse og øvrig ledelse af foreningen Foreningens bestyrelse består af fire medlemmer, der er nærmere beskrevet i afsnittet 'Foreningens bestyrelse'. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i foreningens vedtægter og forretningsorden. Bestyrelsen lægger især vægt på Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der bl.a. skal vælge en bestyrelse og en revision for foreningen. at kontrollere, at foreningens samarbejdspartnere overholder myndighedskrav, aftaler og bestyrelsens beslutninger Bestyrelsen har udpeget et investeringsforvaltningsselskab, Nykredit Portefølje Administration A/S, der skal fungere som direktion og lede foreningens daglige virksomhed. Bestyrelsen har også valgt et depotselskab, Nordea Bank Danmark A/S, til at stå for opbevaring af foreningens aktiver og afvikling af betalinger. De forskellige parters funktion er beskrevet i foreningens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion samt aftaler mellem foreningen og dens samarbejdspartnere. InvesteringsForeningsRådet (IFR), der er investeringsforeningernes brancheorganisation, har udarbejdet et sæt anbefalinger til sine medlemmer om Fund Governance. Samtidig har NASDAQ OMX openhagen A/S besluttet, at de offentligt handlede selskaber skal forholde sig til reglerne for god selskabsledelse på følg-eller-forklar - basis. Det er bestyrelsens holdning, at foreningen som udgangspunkt følger IFR s anbefalinger, og at foreningen herudover bør være opmærksom på de til enhver tid gældende orporate Governance regler for offentligt handlede selskaber. Generalforsamling og medlemsforhold Foreningens vedtægtsmæssige bindeled til investorerne er generalforsamlingen, som hvert år holder sit ordinære møde inden udgangen af april. Indkaldelse til generalforsamling bliver udsendt i god tid og udformet på en måde, som giver investorerne mulighed for at få indblik i de spørgsmål, der er til behandling på mødet. Materialet vil desuden ligge på foreningens hjemmeside. at sikre, at aftaler med foreningens samarbejdspartnere udformes således, at de giver foreningen det bedst mulige forhold mellem ydelse og pris sammenlignet med andre mulige samarbejdspartnere at udforme en investeringsstrategi, der er i overensstemmelse med vedtægter og prospekter, og løbende justere den at sikre at foreningens struktur er i overensstemmelse med investorernes investeringsbehov at sikre, at afdelingen leverer det bedst mulige afkast, givet afdelingens investeringsstil og risikoprofil. Bestyrelsen og dens medlemmer er uafhængige af Nykredit-koncernen, foreningens depotselskab samt foreningens porte-føljeforvaltere og rådgivere. Bestyrelsen er opmærksom på, at der kan være interessekonflikter mellem foreningen og de selskaber, som foreningen samarbejder med. Foreningen og Nykredit Portefølje Administration A/S har udarbejdet en politik omkring håndtering af interessekonflikter. Bestyrelsen gennemgår sin forretningsorden hvert år. 12 Hedgeforeningen HP

15 Ledelsesberetning Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsen lægger vægt på erfaring ved udførelse af sine kontrolopgaver. Den har derfor ikke fastsat en øvre grænse for, hvor mange valgperioder et bestyrelsesmedlem kan opnå. Foreningens vedtægter har ikke sat en aldersgrænse for bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen gennemfører hvert år en evaluering af egne kompetencer og samarbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsens størrelse og sammensætning i relation til bl.a. erfaring, køn og alder er en del af overvejelserne i denne evaluering. I stedet for en egentlig direktion har foreningen ansat Nykredit Portefølje Administration A/S som investeringsforvaltningsselskab. Det betyder, at foreningens bestyrelse ikke har direkte indflydelse på vederlagspolitik og direktionsaflønning i investeringsforvaltningsselskabet. Disse bliver fastsat af Nykredit Portefølje Administration A/S s bestyrelse, som er uafhængig af foreningen og uden personsammenfald. Foreningen aflønner investeringsforvaltningsselskabet i henhold den indgåede aftale, jf. foreningens prospekt. Bestyrelsen gennemfører hvert år en evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og investeringsforvaltningsselskabet samt med direktionen heri. Forretningsgange Der er lavet skriftlige forretningsgange på alle områder, der er vigtige for foreningen. Samtidig er der funktionsadskillelse i den daglige drift i investeringsforvaltningsselskabet samt uaf-hængige compliance- og risikostyringsfunktioner, der løbende kontrollerer, at lovgivning og placeringsregler bliver overholdt. Disse enheder rapporterer både til foreningens bestyrelse og investeringsforvaltningsselskabets direktion. Direktionen i investeringsforvaltningsselskabet har udpeget en klageansvarlig for at sikre en hurtig og effektiv behandling af eventuelle klager. Proceduren for en eventuel klage er beskrevet på foreningens hjemmeside hphedge.dk. Delegering og eksterne leverandører af serviceydelser Foreningen har i øjeblikket delegeret følgende opgaver: Investeringsrådgivning, investorrådgivning og distribution. Aftaler om delegering af opgaver er indgået i overensstemmelse med reglerne i i lov om investeringsforeninger m.v. De uddelegerede opgaver bliver løbende kontrolleret af direktionen i investeringsforvaltningsselskabet. Desuden evaluerer bestyrelsen hvert år pris og kvalitet på de uddelegerede opgaver. Handel med investeringsbeviser Vilkårene for værdifastsættelse, emission, indløsning og handel med foreningens andele er beskrevet i foreningens vedtægter og prospekt, der kan hentes via hjemmesiden hphedge.dk. Foreningen har via HP Fondsmæglerselskab A/S indgået aftaler om betaling af tegningsprovision til udvalgte distributører. Se mere om disse aftaler i afsnittet Væsentlige aftaler. Aftalerne er bl.a. indgået for at sikre en kompetent rådgivning og servicering af investorerne. Aftalerne er desuden indgået, for at foreningen kan være konkurrencedygtig i forhold til at tiltrække nye investorer og dermed øge foreningens størrelse. Bestyrelsen sikrer gennem aftaler og rapportering fra investeringsforvaltningsselskabet, at markedsføring af foreningen sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik, samt at distributørerne overholder reglerne for investorbeskyttelse og god skik i finansielle virksomheder og har det fornødne kendskab til foreningens produkter. Handel med underliggende værdipapirer Foreningen har i sin aftale med porteføljeforvalter betinget sig de bedst mulige handelsvilkår for de enkelte handler, såkaldt best execution. Det betyder, at rådgiver skal sikre de bedst mulige handler med hensyn til bl.a. samtlige omkostninger, afviklingshastighed og sandsynligheden for gennemførelse af handlen. Risikostyring og regnskabsafslutning Foreningens finansielle risici styres inden for rammerne af vedtægter, prospekt, risikorammer og de investeringsretningslinjer, der er fastsat i aftalerne med investeringsforvaltningsselskab, porteføljeforvalter og depotselskab. Investeringsretningslinjerne er udfærdiget i overensstemmelse med den risikoprofil, som bestyrelsen har fastlagt for afdelingen. Direktionen i investeringsforvaltningsselskabet rapporterer løbende til bestyrelsen om overholdelsen af rammerne i såkaldte compliance-oversigter. Hedgeforeningen HP 13

16 Ledelsesberetning Bestyrelsen fører tilsyn med, at investeringsforvaltningsselskabet har den nødvendige it-sikkerhed. Dette sker ved rapporteringer og ved at indhente erklæringer fra revisionen. Foreningens risikostyring evalueres mindst en gang årligt i forbindelse med forberedelsen af årsrapporten. Bestyrelsen vurderer hele foreningens regnskabsafslutningsproces inden regnskabsafslutningen. Revisionen Hvert år vælger foreningens generalforsamling en revision. Bestyrelsen mødes med revisionen i forbindelse med behandlingen af årsrapporten og den tilhørende revisionserklæring. Derudover tager bestyrelsens formand kontakt til revisionen efter behov. Hidtil har behovet for ikke-revisionsydelser fra revisor været af et så beskedent omfang, at bestyrelsen ikke har fastlagt en overordnet ramme for disse. Revisionsudvalg Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg i Udvalget består af bestyrelsens medlemmer med Tom Nygaard Sørensen som formand. 14 Hedgeforeningen HP

17 Ledelsesberetning Væsentlige aftaler Foreningen har indgået aftaler om bl.a. administration, depot og porteføljeforvaltning. Depotselskabsaftale Foreningen har en depotselskabsaftale med Nordea Bank Danmark A/S. Ifølge aftalen skal depotselskabet opbevare og forvalte værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bestemmelser. Depotselskabet påtager sig de kontrolopgaver og forpligtelser, der er fastlagt i lovgivningen. Som led i aftalen betaler foreningen et fast grundbeløb pr. afdeling samt et gebyr pr. transaktion. Se de aktuelle satser i foreningens gældende prospekt på foreningens hjemmeside. I 2013 var foreningens samlede omkostninger til depotselskab inkl. udgifter til VP mv. 42 t.kr. mod 73 t.kr. året før. Administrationsaftale Foreningen har en administrationsaftale med Nykredit Portefølje Administration A/S. Ifølge aftalen skal Nykredit Portefølje Administration A/S varetage de administrative opgaver og den daglige ledelse i foreningen i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., Finanstilsynets bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de aftaler, foreningen har indgået. Som led i aftalen betaler foreningen et gebyr, der afhænger af formuen i den enkelte afdeling, dog minimum kr. pr. kvartal, samt et gebyr pr. transaktion. Se de aktuelle satser i foreningens gældende prospekt på hjemmesiden. I 2013 var foreningens samlede omkostninger til administration t.kr. mod t.kr. året før. Aftale om porteføljeforvaltning Foreningen har en porteføljeforvaltningsaftale med HP Fondsmæglerselskab A/S. Ifølge aftalen skal porteføljeforvalter foretage skønsmæssig porteføljepleje og træffe beslutninger om placering af investorernes midler i foreningens afdeling. Porteføljeplejen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt for den enkelte afdeling. I 2013 var foreningens samlede omkostninger til porteføljeforvalter 30,3 mio. kr. mod 24,0 mio. kr. året før. Samarbejdsaftale Foreningen har ultimo 2013 indgået en markedsføringsaftale med HP Fondsmæglerselskab A/S. Formålet med aftalen er bl.a. at styrke markedsføringen af foreningen og rådgivningen af investorerne samt at servicere både potentielle og eksisterende investorer i foreningen. Foreningen betaler et løbende gebyr baseret på værdien foreningens gennemsnitlige markedsværdi. Se mere om de aktuelle gebyrsatser i foreningens gældende prospekt på foreningens hjemmeside. Samarbejdsaftalen indeholder en beskrivelse af HP Fondsmæglerselskab A/S lovgivningsmæssige forpligtelser i forbindelse med investeringsrådgivning om foreningens andele. I 2013 var foreningens samlede omkostninger til markedsføring 3,6 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. året før. Revision I 2013 var foreningens samlede omkostninger til lovpligtig revision 36 t.kr. mod 35 t.kr. året før. I 2013 har foreningen ikke haft omkostninger til revisor udover det, der vedrører den lovpligtige revision. Hedgeforeningen HP 15

18 Ledelsesberetning Generalforsamling 2014 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 30. april Øvrige forhold Samfundsansvar Da foreningens investeringsområde er begrænset til danske stats- og realkreditobligationer, har foreningens ledelse vurderet, at der i foreningen ind til videre ikke er et behov for en politik vedrørende samfundsansvar. Politik vedrørende udøvelse af stemmerettigheder Da foreningens investeringsunivers alene består af stats- og realkreditobligationer, har bestyrelsen for nærværende ikke fundet det relevant at fastlægge en politik for udøvelse af stemmerettigheder. Usikkerhed ved indregning eller måling Det er ledelsens vurdering, at der ikke er væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter i foreningens afdelinger. Usædvanlige forhold der kan have påvirket indregningen eller målingen Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i foreningens afdelinger, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 16 Hedgeforeningen HP

19 Ledelsesberetning Forhold vedrørende ledelsen Direktionen Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Adm. direktør: Tage Fabrin-Brasted Født: 1961 Øvrige tillidshverv: Næstformand i InvesteringsForeningsRådet. Direktør: Peter Jørn Jensen Født: 1964 Øvrige tillidshverv: Ingen. Direktør: Jim Isager Larsen Født: 1976 Øvrige tillidshverv: Ingen. Foreningens bestyrelse Kim Esben Stenild Høibye, formand MAQS Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København K Født: 1969 Indvalgt i bestyrelsen: 2006 hristian Antonsen ISP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø Født: 1963 Indvalgt i bestyrelsen: 2009 Øvrige tillidshverv: Ingen. Jacob arl Jacobsen Gl. Mønt 14, 1117 København K. Født: 1963 Indvalgt i bestyrelsen: 2006 Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Specialforeningen HP Invest. Tom Nygaard Sørensen Ved Lindelund 88, 2605 Brøndby Født: 1950 Indvalgt i bestyrelsen: 2006 Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Specialforeningen HP Invest. Bestyrelsens møder Bestyrelsen har i 2013 afholdt 5 ordinære møder. Bestyrelsens aflønning Som honorar til bestyrelsen for 2013 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på 200 t.kr. Heraf aflønnes formanden med 65 t.kr. og menigt bestyrelsesmedlem med 40 t.kr. Endvidere udbetales særskilt 15 t.kr. til Tom Nygaard Sørensen som formand for revisionsudvalget. Øvrige tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Specialforeningen HP Invest, AP Invest professionel forening og AP Invest Alternativ F.M.B.A. Medlem af bestyrelsen i Nykredit KOBRA III F.M.B.A., Hedgeforeningen Nykredit Alpha, Nykredit Mira III F.M.B.A., Nykredit KOBRA II F.M.B.A., Nykredit KOBRA F.M.B.A., Investeringsforeningen Investin, Investin professionel forening, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Nykredit Alpha Diversified F.M.B.A., EMD Invest F.M.B.A, Investin Pro F.M.B.A, Professionel Forening Institutionel Investor, Emerging Markets Long-term Economic Investment Fund (L.E.I.F.) F.M.B.A., Global Evolution Invest F.M.B.A. og Pro-Target Invest F.M.B.A. Hedgeforeningen HP 17

20 Danske Obligationer Resultatopgørelse i kr Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Renteudgifter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 2 Obligationer Afledte finansielle instrumenter Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Årets nettoresultat Hedgeforeningen HP

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2006 CVR nr.: 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2007. CVR nr. 26 08 65 31

Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2007. CVR nr. 26 08 65 31 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Fund Governance...10

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere