REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Indhold Hovedtal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årets resultat Kapital og solvens Balance Forventninger til 2007 Organisation Ejendomsmarked Udlån Funding Kapitalstyring Ledelse og ledelseshverv Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Kapitalforhold Pengestrømsopgørelse Noter Hoved- og nøgletal Koncernoversigt Serieregnskaber

3 Hovedtal Realkredit Danmark koncernen ÅRETS RESULTAT Mio. kr Bidragsindtægter Nettorenteindtægter Nettogebyrer Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før nedskrivning på udlån Nedskrivning for kreditrisiko på udlån Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Mio. kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Realkreditudlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter mv Udstedte realkreditobligationer Øvrige passiver Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Årets resultat i % af gns. egenkapital 7,4 8,0 7,2 7,3 8,2 Omkostninger i % af indtægter 27,3 29,0 31,7 36,3 32,3 Solvensprocent 10,2 10,1 10,1 10,4 10,4 Kernekapitalprocent 10,2 10,0 10,0 10,3 10,3 Heltidsmedarbejdere, ultimo For er værdiansættelsen foretaget i henhold til IFRS. For er værdiansættelsen foretaget i henhold til dagældende regler. 2 Realkredit Danmark Årsrapport 2006

4 Regnskabsberetning Realkredit Danmark koncernen opnåede i 2006 et resultat før skat på mio. kr. mod mio. kr. året før. Resultatet var som forventet ved offentliggørelsen af kvartalsrapporten for kvartal Resultat efter skat blev mio. kr. mod mio. kr. året før. Realkreditudlån målt til dagsværdi steg til 603 mia. kr. ved udløbet af 2006 mod 569 mia. kr. ved årets begyndelse. Fremgangen sammensatte sig af en stigning i den nominelle obligationsrestgæld på 46 mia. kr. og et fald i kursværdien på 12 mia. kr. som følge af det stigende renteniveau. Markedsandelen for nettonyudlånet steg fra 27,5 % i 2005 til 28,7 % i For udlånsporteføljen udgjorde markedsandelen 32,8 % ultimo 2006 mod 33,4 % ultimo Årets resultat Indtægter i alt udgjorde mio. kr. i 2006 mod mio. kr. i Som følge af stigende udlånsportefølje steg bidragsindtægter i forhold til året før med 218 mio. kr. til mio. kr. i Nettogebyrer viste i forhold til året før et fald på 316 mio. kr. til -233 mio. kr. og var primært påvirket af lavere konverteringsaktivitet på realkreditmarkedet samt højere afregning for realkreditlån formidlet af Danske Bank og BG Bank. Handelsindtægterne faldt på baggrund af årets rentestigning til 222 mio. kr. mod 355 mio. kr. i Handelsindtægter består af kursregulering af værdipapirer samt rente af egenbeholdning efter finansieringsudgift fastlagt med udgangspunkt i den korte pengemarkedsrente. Øvrige indtægter steg i 2006 med 92 mio. kr. til 324 mio. kr. Af indtægten i 2006 vedrørte 137 mio. kr. fortjeneste ved salg af den hidtidige hovedsædeejendom på Jarmers Plads i København. Driftsomkostninger på mio. kr. blev reduceret med 6 % i forhold til året før. Nedskrivning for kreditrisiko på udlån udviste ligesom året før et positivt resultat. Indtægten udgjorde 105 mio. kr. i 2006 mod 118 mio. kr. i Indtægtsførslen skyldes de fortsat gunstige økonomiske konjunkturer, der medførte lavt niveau for nye nedskrivninger samtidig med tilbageførsel af nedskrivninger på erhvervsengagementer og indtægt på tidligere afskrevne fordringer. De samlede nedskrivninger udgjorde 108 mio. kr. ultimo 2006 mod 140 mio. kr. ultimo Realkredit Danmark er sambeskattet med Danske Bank. Realkredit Danmarks samlede skat i 2006 udgjorde 861 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 27. Kapital og solvens Egenkapitalen udgjorde mio. kr. ultimo 2006 mod mio. kr. ultimo Stigningen svarer til årets resultat. Der udbetales ikke udbytte for Basiskapitalen pr. 31. december 2006 var mio. kr., svarende til en solvens på 10,2 %. Lovens krav er 8,0 %. Basiskapital og solvens Mio. kr. 31. dec dec Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,2 10,1 Kernekapitalprocent 10,2 10,0 Fra 2007 introduceres et nyt regelsæt for kreditinstitutters minimumskapital, kapitalkravsdirektivet (CRD), som gør det muligt at vælge mellem forskellige metoder til at opfylde kapitaldækningskravene. Danske Bank koncernen ansøgte i 2006 Finanstilsynet om anvendelse af avancerede interne modeller til opgørelse af kapitalkravet for kreditrisici. Koncernen forventer at kunne overgå til de nye opgørelsesmetoder fra 2008 og opnå fuld effekt af det ændrede regelsæt Realkredit Danmark Årsrapport

5 i For Realkredit Danmark vil de nye regler medføre en reduktion i kapitalkravet. Balance Koncernens aktiver steg i 2006 med 6 % til 663 mia. kr. Realkreditudlån målt til dagsværdi steg i 2006 med 34 mia. kr. til 603 mia. kr. Udlånets nominelle obligationsrestgæld steg med 46 mia. kr. til 609 mia. kr. efter et bruttoudlån på 145 mia. kr. i Privatmarkedet tegnede sig for 62 % af den samlede udlånsportefølje ultimo 2006, hvilket var uændret fra ultimo Afdragsfrie lån udgjorde 39 % af udlånsporteføljen på privatmarkedet ultimo 2006 mod 33 % ultimo Udstedte realkreditobligationer målt til dagsværdi steg i 2006 med 74 mia. kr. til 611 mia. kr. I nominel værdi steg de udstedte obligationer med 86 mia. kr. til 617 mia. kr. De anførte beløb er eksklusive beholdning af egne obligationer. Forventninger til 2007 På realkreditmarkedet forventes i 2007 et nogenlunde uændret niveau for aktiviteten sammenlignet med Afledt af et svagt stigende renteniveau i 2007 forventes der et lavt niveau for rentedrevne konverteringer. Privatmarkedet forventes at vise uændrede til svagt stigende ejendomspriser og en uændret ejendomsomsætning, hvorfor markedet for ejerskiftelån forventes på niveau med Erhvervsmarkedet forventes at udvikle sig som i 2006 inden for byerhverv og til dels boligudlejning, om end byggeriet af større ejendomme til beboelse forventes at aftage. For landbrug forventes en fortsat strukturudvikling i retning af større produktionsenheder, men med en aftagende prisstigningstakt på landbrugsejendomme. Stigningen i udlånsvolumen vil øge bidragsindtægterne i Nettorenteindtægter forventes at stige som følge af det højere renteniveau. Nettogebyrudgifter vil stige som følge af den aktivitets- og porteføljebaserede afregning for realkreditlån formidlet fra Danske Bank og BG Bank. Handelsindtægter vil i høj grad afhænge af kursniveauet ultimo året. Øvrige indtægter vil falde, idet 2006 var påvirket af engangsindtægt fra salget af hovedsædeejendommen på Jarmers Plads. Driftsomkostningerne forventes på et uændret niveau. Nedskrivning for kreditrisiko på udlån forventes ved uændrede konjunkturforhold fortsat at være på et lavt niveau. Årets resultat før skat vil i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauet ultimo året. Ved et svagt stigende renteniveau forventes et resultat før skat, der er 3-8 % højere end i Koncernens skat forventes at udgøre 28 % af resultat før skat. 4 Realkredit Danmark Årsrapport 2006

6 Organisation Medarbejdere I 2006 blev der ligesom i de foregående år gennemført en medarbejderundersøgelse for at afdække medarbejdertilfredsheden. Formålet med undersøgelsen var at identificere de områder, der med fordel kunne inddrages og opprioriteres i det løbende arbejde med at øge tilfredsheden, motivationen og loyaliteten blandt medarbejderne. Medarbejdertilfredsheden var også i 2006 på et tilfredsstillende niveau. Realkredit Danmark har igangsat en række initiativer til understøttelse af en fortsat positiv udvikling i medarbejdertilfredsheden. Som eksempler herpå kan nævnes 3 konkrete udviklingsprojekter: talentpleje af før-ledere, fastholdelse af yngre talenter og netværksgruppe af kvindelige ledere. Ved udgangen af 2006 var der 738 heltidsansatte i Realkredit Danmark koncernen mod 749 ved årets begyndelse. Ledelse Realkredit Danmark A/S er et 100 % ejet datterselskab af Danske Bank A/S. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, som repræsenterer banken, samt 2 medarbejdervalgte medlemmer. Bestyrelsen er uændret siden aflæggelsen af årsrapporten for Selskabets direktion blev ændret pr. 1. december 2006, idet direktør Thomas Mitchell fratrådte for at tiltræde en anden stilling i Danske Bank koncernen, og Carsten Nøddebo Rasmussen indtrådte i direktionen. Administration RD Service udfører realkreditrelaterede backoffice opgaver på realkreditlån formidlet af Realkredit Danmarks egne kontorer. Skillelinien mellem realkreditkontorerne og RD Service blev i 2006 ændret således, at RD Service overtog yderligere opgaver, som tidligere blev varetaget af de lokale kontorer. Den nye organisering medførte en bedre udnyttelse af ressourcerne, og kunderne fik en bedre service i form af kortere ekspeditionstid. Realkredit Danmark videreudviklede i 2006 den ejendomsværdimodel, som blev implementeret i slutningen af Modellen er nu indarbejdet i arbejdsprocesserne, så vurderinger på visse dele af parcelhusmarkedet baseres på modellen i stedet for en fysisk besigtigelse. I 2007 tages modellen tillige i brug ved vurdering af rækkehuse og ejerlejligheder. Anvendelse af ejendomsværdimodellen giver en hurtigere sagsbehandling til gavn for kunderne. I juli 2006 overtog Realkredit Danmark ansvaret for den faglige rådgivning og support på boligområdet fra Danske Bank og BG Bank. It-udviklingen i Realkredit Danmark har i 2006 været præget af Danske Bank koncernens strategi om at skabe ét fælles realkreditsystem. Som led i denne strategi blev Realkredit Danmarks hjemmeside og de 2 danske netbanker i foråret 2006 forbedret og harmoniseret, så kunderne nu har de samme muligheder for fx at se og foretage beregninger på deres lån i alle koncernens danske elektroniske kanaler. Distributionskanaler Realkredit Danmark har 4 distributionskanaler: egne kontorer, erhvervscentre og RealkreditLinjen Danske Banks og BG Banks filialnet internettet ejendomsmæglerkæden home Realkredit Danmark er repræsenteret ved 22 realkreditkontorer og 4 erhvervscentre rundt om i landet. 20 af de 22 realkreditkontorer er placeret i umiddelbar tilknytning til Danske Banks finanscentre eller større Danske Bank-/BG Bank-filialer. Bofællesskaberne er etableret med fastholdelse af den separate identitet for de enkelte brands og giver kunderne optimale muligheder for at få hurtig, kompetent og koordineret rådgivning Realkredit Danmark Årsrapport

7 vedrørende alle former for finansielle produkter. Ved årsskiftet 2005/2006 introducerede Realkredit Danmark Lokalt Erhverv. Det indebar, at kundebetjeningen af alle mindre erhvervsengagementer fra årets begyndelse blev overført til realkreditkontorerne. De større erhvervsengagementer behandles fortsat på de 4 erhvervscentre. Realkredit Danmark videreudviklede i 2006 sin lokalstrategi med henblik på at engagere sig endnu mere i lokalsamfundet. I september lanceredes sponsoratet Kloge m2, som præmierer skoler og virksomheder, der i særlig grad har fokus på fysiske og funktionelle rammer, der inspirerer til læring, samarbejde og idéudvikling. RealkreditLinjen servicerer kunder, der henvender sig via telefonen. Den telefoniske betjening omfatter alle rådgivningsaspekter for disse kunder samt hele sagsbehandlingen. Det landsdækkende filialnet i Danske Bank og BG Bank med i alt 469 filialer og finanscentre understøtter Realkredit Danmarks distributionskraft betydeligt, og med et supplerende produktudbud giver det koncernen et meget stærkt afsæt for salg af boligfinansieringsprodukter. Hjemmesiden, har et stadigt stigende besøgstal. Et stigende antal services på hjemmesiden muliggør forskellige beregninger, som både eksisterende og potentielle kunder kan benytte. Samtidig tilbyder Realkredit Danmark som det eneste realkreditinstitut en indikation af ejendomsværdier ved brug af en elektronisk boligberegner. Elektronisk tinglysning, som bliver muligt fra foråret 2008, vil forøge mulighederne for selvbetjening via nettet. home er Danske Bank koncernens danske ejendomsmæglerkæde. Ejendomsmægleraktiviteterne er organiseret som franchisevirksomhed, der ultimo 2006 omfattede 199 mæglerforretninger. Lån distribueret via home er især til brug ved ejerskifte. Det største forretningsområde for home er salg af ejerboliger til private, men home og Realkredit Danmark samarbejder også på erhvervsmarkedet. I alt har home 12 erhvervscentre og 8 backoffice funktioner fordelt ud over hele landet. Sidstnævnte varetager eftersagsbehandling for at optimere ejerskifteprocessen. 6 Realkredit Danmark Årsrapport 2006

8 Ejendomsmarked Den økonomiske udvikling Det økonomiske opsving fortsatte i 2006, og samtidig fortsatte de rentestigninger, der tog sin begyndelse i de sidste måneder af Med rentestigningerne sluttede en periode med de laveste renter i nyere tid i Danmark. Rentestigningerne i 2006 var anført af den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der i løbet af 2006 gradvist hævede den toneangivende rente med i alt 1,00 procentpoint til 5,25 % ved årets udgang. Den Europæiske Centralbank, ECB, hævede renten i alt 5 gange, idet væksten i Europa tog fart og viste sig overraskende solid. Danmarks Nationalbank følger normalt ECB s rentebevægelser tæt, men valutabevægelser i starten af året førte til en selvstændig renteforøgelse på 0,10 procentpoint. Nationalbankens toneangivende udlånsrente steg derfor i 2006 med i alt 1,35 procentpoint til 3,75 %. Også de danske obligationsrenter steg i Som det fremgår af tabellen, var stigningen størst for de korte renter. Udviklingen medførte et markant fald i rentedrevne konverteringer af realkreditlån. Ejendomspriser og ejendomsomsætning Aktiviteten på realkreditmarkedet er ikke kun afhængig af renteudvikling og produktlanceringer mv., men også af udviklingen i ejendomspriser og ejendomsomsætning. Priserne på ejerboliger steg ligesom de foregående år også stærkt i De stigende priser var bl.a. en konsekvens af den gode danske økonomi og en lav ledighed kombineret med lave renter. Prisstigningstakten blev dog afdæmpet i 2. halvår, især i 4. kvartal. Dette viste sig bl.a. i den østlige del af Danmark, der ellers har oplevet meget store prisstigninger i de seneste år. Afdæmpningen i prisudviklingen i 2006 for parcelog rækkehuse samt ejerlejligheder fremgår af figuren. Omsætningen af ejerboliger var væsentligt lavere i 2006 end året før. Udviklingen var karakteriseret ved flere ejendomme til salg, men også væsentligt forlængede liggetider. Der blev i 2006 handlet ca parcel- og rækkehuse, et fald på 7 % i forhold til 2005, og ca ejerlejligheder og fritidshuse, et fald på 21 % henholdsvis 25 %. Effektiv rente % 31. dec dec FlexLån F1 4,2 2,9 30-årige fastforrentede lån 4 % 4,8 4,4 30-årige fastforrentede lån 5 % 5,2 5,0 FlexGaranti 5M 4,5 3,1 RD Cibor6 4,0 2,7 Årsstigningstakter i ejendomspriser % Parcel-/rækkehuse Ejerlejligheder Realkredit Danmark Årsrapport

9 Udlån Realkreditmarkedet Bruttoudlånet på det danske realkreditmarked faldt i 2006 med 37 % til 469 mia. kr. Bruttoudlånet for 2006 blev dermed normaliseret og svarede til bruttoudlånet for Det store fald i forhold til 2005 skyldes dels det stigende renteniveau, dels en nedgang i antallet af konverteringer. Realkredit Danmarks samlede udlån Realkredit Danmarks bruttoudlån faldt med 35 % til 145 mia. kr. i 2006 mod 224 mia. kr. i Nettonyudlånet steg derimod med 6 % til 64 mia. kr. i 2006 mod 60 mia. kr. i Udlånsporteføljen målt til dagsværdi steg i 2006 med 34 mia. kr. til 603 mia. kr. Dagsværdien sammensætter sig af udlånets nominelle obligationsrestgæld, børskursregulering og nedskrivning for kreditrisiko. Den nominelle obligationsrestgæld steg med 46 mia. kr. Privatmarkedet tegnede sig for 65 % af porteføljeudvidelsen i året og 62 % af porteføljen ved årets udløb. Markedsandelen for nettonyudlånet steg fra 27,5 % i 2005 til 28,7 % i For udlånsporteføljen udgjorde markedsandelen 32,8 % ultimo 2006 mod 33,4 % ultimo Udlånets fordeling på låntyper er illustreret i tabellen. FlexLån viste stigende andel af bruttoudlånet, og fastforrentede lån viste en faldende andel. Stigningen for FlexLån kunne henføres til erhvervsmarkedet. Privatkunder optager fortsat i højere grad fastforrentede lån. Aktivitet og portefølje Bruttoudlån Nettonyudlån Udlånsportefølje Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Mio. kr. % Privat Byerhverv Landbrug Boligudlejning Erhverv i alt I alt (nominel værdi) Markedsandel Bruttoudlån Nettonyudlån Udlånsportefølje % Privat 29,9 30,5 28,6 25,5 33,7 34,6 Erhverv 29,3 27,6 28,9 31,0 31,3 31,6 I alt 29,7 29,5 28,7 27,5 32,8 33,4 Udlån fordelt på låntyper Andel af bruttoudlån Andel af udlånsportefølje % FlexLån Fastforrentede lån FlexGaranti RD Cibor6 *) I alt *) Lanceret i efteråret Realkredit Danmark Årsrapport 2006

10 FlexGaranti viste med en andel på 14 % af bruttoudlånet i 2006, at produktet er et attraktivt alternativ til fastforrentede lån i et marked med stigende renter. FlexGaranti er stadig et relativt nyt produkt, og andelen af den samlede udlånsportefølje er således stadig stigende. Afdragsfrie lån udgjorde for alle låntyper under ét 28 % af udlånsporteføljen ved udgangen af 2006 mod 22 % ved årets begyndelse. Privatmarkedet Privatmarkedet er defineret som udlån til ejerboliger og fritidshuse og er med 62 % af den samlede udlånsportefølje det største forretningsområde i Realkredit Danmark. Privat: Låneformål for bruttoudlån i % 8 % 33 % Bruttoudlånet faldt i 2006 med 37 % til 97 mia. kr. mod 154 mia. kr. i Udlånsporteføljen på 378 mia. kr. ved årets udløb var 30 mia. kr. højere end ved årets begyndelse. Markedsandelen for udlånsporteføljen blev 33,7 % ved udgangen af 2006 mod 34,6 % ved årets begyndelse. Bruttoudlånet på privatmarkedet i 2006 fordelte sig efter låneformål som vist i figuren. Konverteringer faldt til en andel på 28 % af bruttoudlånet mod 48 % året før. Målt i beløb faldt bruttoudlånet til konverteringer i 2006 til ca. en tredjedel af niveauet i Tillægslån, som ofte optages i forbindelse med en konvertering, udviste også en vis tilbagegang. Derimod havde bruttoudlånet til nybyggeri og ombygning samt ejerskifte et volumen næsten på højde med Afdragsfrie lån udgjorde for alle låntyper under ét 39 % af udlånsporteføljen på privatmarkedet ved udgangen af Ved årets begyndelse var andelen 33 %. 31 % Erhverv: Låntype for bruttoudlån i % Nybyggeri og ombygning Ejerskifte Tillægslån, tilgang netto Konvertering 23 % 18 % FlexLån Fastforrentede lån FlexGaranti RD Cibor6 57 % Erhvervsmarkedet Erhverv består af byerhverv, landbrug og boligudlejning. Udlånsaktiviteten var fortsat betydelig i 2006, om end på et lavere niveau end i De positive konjunkturer medførte en fortsat stor investeringslyst i ejendomme på erhvervsmarkedet, og byggeaktiviteten var fortsat høj. Ligesom for privatmarkedet var konverteringer markant lavere end året før. Bruttoudlånet til erhverv faldt i 2006 med 33 % til 48 mia.kr. mod 70 mia. kr. i Alligevel steg udlånsporteføljen med 16 mia. kr. mod 15 mia. kr. i Den relativt største fremgang i udlånsporteføljen blev opnået inden for landbrug. Markedsandel for udlånsporteføljen blev 31,3 % ved udgangen af 2006 mod 31,6 % ved årets begyndelse. Variabelt forrentede lån var fortsat den mest foretrukne lånetype blandt erhvervskunderne, og de fastforrentede lån faldt til en andel på 18 % af bruttoudlånet i 2006 mod 42 % året før. Realkredit Danmark Årsrapport

11 Afdragsfrie lån udgjorde for alle låntyper under ét 9 % af udlånsporteføljen på erhvervsmarkedet ved udgangen af Ved årets begyndelse var andelen 5 %. Byerhverv Bruttoudlånet til byerhverv faldt i 2006 med 31 % til 20,1 mia. kr. Udlånsporteføljen steg med 7 % til 72,2 mia. kr. Byggeaktiviteten inden for kontor- og forretningsejendomme var fortsat høj i Opførelse af nye ejendomme var koncentreret omkring de større byer og trafikale knudepunkter. Efterspørgselen efter centralt beliggende kontorejendomme og et fortsat fald i ledige lejemål førte til en fortsat betydelig renovering af det eksisterende byggeri. Landbrug Bruttoudlånet til landbrug faldt i 2006 med 29 % til 10,2 mia. kr. Udlånsporteføljen steg med 16 % til 38,4 mia. kr. Fremgangen i porteføljen var et resultat af den valgte strategi om primært at tiltrække de større produktionslandbrug, hvor investeringsaktiviteten er stor. Landbrugets fokus på stordriftsfordele betød, at der også i 2006 foregik en strukturudvikling i retning af større produktionsenheder. De større produktionsenheder blev især skabt inden for svinebrug og planteavl. Boligudlejning Bruttoudlånet til almene boliger, andelsboliger og private boligudlejningsejendomme faldt i 2006 med 36 % til 17,2 mia. kr. Udlånsporteføljen steg samlet set med 5 % til 120,7 mia. kr. For almen boligudlejning lå udlånet fortsat på et lavt niveau. Aktiviteten vedrørte primært forbedrings- og renoveringsarbejder, medens nybyggeriet var stagnerende. Ligesom i de seneste år var afdrag på den eksisterende udlånsportefølje høje, idet indekslån udbetalt i 1980 erne afdrages førtidigt som følge af lav inflationstakt. For private boligudlejningsejendomme og andelsboliger var udlånsvæksten igen i 2006 aftagende, herunder på markedet for nyopførte boliger. Udlånet gik især til forbedringer samt stiftelser af andelsboliger i den eksisterende boligmasse. 10 Realkredit Danmark Årsrapport 2006

12 Funding Finansiering og obligationsudstedelse Realkredit Danmarks udlån finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer, som noteres på Københavns Fondsbørs. Udstedte obligationer optages i regnskabet til dagsværdi efter fradrag for beholdning af egne obligationer. De nedenfor anførte kommentarer og figurer er baseret på nominelle værdier før modregning, idet dette afspejler den obligationsmængde, som faktisk er udstedt og noteret på Københavns Fondsbørs. Ved udgangen af 2006 havde Realkredit Danmark udstedt obligationer for i alt 768 mia. kr., svarende til 34 % af udstedte realkreditobligationer på det danske marked og 25 % af samtlige obligationer, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Obligationer udstedt i 2006 I 2006 udstedte Realkredit Danmark obligationer for i alt 278 mia. kr., hvilket var et fald på 20 % i forhold til Faldet afspejler den reducerede aktivitet på realkreditmarkedet generelt. Der blev udstedt for 190 mia. kr. inkonverterbare obligationer til finansiering af FlexLån, heraf 123 mia. kr. i forbindelse med refinansieringen i december Desuden blev der udstedt for 62 mia. kr. til finansiering af fastforrentede, konverterbare lån og 26 mia. kr. til finansiering af variabelt forrentede lån, primært Flex- Garanti. 73 % af de konverterbare obligationer blev i 2006 udstedt med en rente på 5 %. Efterspørgslen efter FlexGaranti var primært rettet mod obligationer med et renteloft på 5 %. Disse udgjorde 84 % af de udstedte obligationer til finansiering af FlexGaranti. Indfrielser af konverterbare obligationer skete primært i serier med kuponrente på 5 eller 6 %. Den årlige refinansiering Ved auktionen i december 2006 over obligationer til brug for refinansieringen af FlexLån pr. 1. januar 2007 blev der solgt inkonverterbare obligationer for 123 mia. kr. mod 122 mia. kr. ved auktionen i december året før. Af de solgte obligationer var 80 % 1-årige obligationer med en effektiv rente på 4,1 %. Det høje refinansieringsbeløb betød, at auktionen blev gennemført over 5 børsdage, fra mandag den 11. december til fredag den 15. december Ved refinansieringen blev der opnået en overtegningsprocent på et meget tilfredsstillende niveau. Udstedte obligationer ultimo 2006 Ved udgangen af 2006 havde Realkredit Danmark udstedt realkreditobligationer for i alt 768 mia. kr., heraf 135 mia. kr. vedrørende refinansiering. Ved udgangen af 2005 var de tilsvarende beløb 737 mia. kr. og 123 mia. kr. Obligationer med en kuponrente på 4 % udgjorde ved udgangen af 2006 den største andel af den cirkulerende mængde, nemlig 56 %. I alt 85 % af de udstedte obligationer havde en kuponrente på 4 % eller derunder. Andelen af obligationer med mere end 20 år indtil udløb steg til 36 % ultimo 2006 mod 32 % ved årets begyndelse. Stående inkonverterbare obligationer til finansiering af FlexLån udgjorde ved udgangen af 2006 fortsat den største andel af obligationsporteføljen, nemlig 53 %, mod 55 % året før. Obligationer til finansiering af fastforrentede lån og FlexGaranti udgjorde ved udgangen af 2006 henholdsvis 31 % og 8 % mod 30 % og 7 % året før. Obligationsinvestorer Realkredit Danmarks investorbase er sammensat af en bred vifte af danske og udenlandske investorer. Langt den største investorgruppe udgøres af virksomheder i den danske finansielle sektor. Denne investorgruppe har været i vækst i takt med udstedelsen af inkonverterbare obligationer med kort løbetid. Disse er velegnede som pengemarkedsinstrumenter. Udenlandske investorer ejede ved udgangen Realkredit Danmark Årsrapport

13 af 3. kvartal 2006 i alt 16 % af de af Realkredit Danmark udstedte obligationer mod 15 % på samme tid året før. Udlandets andel fordelte sig med 15 % af udstedte obligationer i kroner og 31 % af obligationer i euro. Finansielle virksomheder ejede ved udgangen af 3. kvartal % af de udstedte obligationer og var dermed den største investorgruppe. Forsikrings- og pensionsselskaber ejede 25 %. Rating Alle nyudstedte obligationer fra Realkredit Danmark bærer den højest opnåelige rating fra kreditvurderingsbureauerne Moody s og Standard & Poor s, det vil sige en rating på henholdsvis Aaa og AAA. For såvel Moody s som Standard & Poor s omfatter ratingen 95 % af alle obligationer udstedt af Realkredit Danmark. Udstedte obligationer pr fordelt på kuponrente Mia. kr Udstedte obligationer pr fordelt på typer Mia. kr Udstedte obligationer fordelt på investorgrupper % 3 % 6 % % 3 % % 40 % Erhverv Finansiel Forsikring og Pension Offentlig Private Udland Andre < >7 Kuponrente i % DKK EUR Stående inkonverterbare Fastforrentede konverterbare Variabelt forrentede Indeks DKK EUR 12 Realkredit Danmark Årsrapport 2006

14 Kapitalstyring Økonomisk kapital Realkredit Danmark har i flere år anvendt et Raroc-baseret risikostyringsværktøj. Værktøjet tager udgangspunkt i økonomisk kapital og risikojusteret resultat og skal medvirke til at sikre et optimalt forhold mellem tabsrisiko, kapitaldækning og indtjening. Med Raroc-opgørelserne kvantificeres den kreditrisiko, markedsrisiko og operationelle risiko, som selskabet påtager sig i driften af realkreditvirksomheden. Risiciene kvantificeres ved kombination af historiske data og statistiske modeller. På baggrund heraf er det muligt at beregne Realkredit Danmarks kapitalbehov, hvilket benævnes økonomisk kapital. Risikojusteret resultat beregnes på baggrund af det regnskabsmæssige resultat. Faktiske nedskrivninger erstattes af forventede nedskrivninger, og nettorenterne korrigeres for at afspejle den økonomiske kapital. Erfaringerne fra Raroc-konceptet er blevet anvendt som et væsentligt bidrag i forberedelsen til de nye kapitaldækningsregler (Capital Requirements Directive CRD). I forbindelse med overgangen til CRD bliver Raroc gradvis erstattet af Roac (Return on Allocated Capital). Roac er en videreudvikling af Raroc-modellen. De største forskelle mellem Roac og Raroc er, at Roac også omfatter koncentrations- og spredningsrisiko. Koncentrationen på få kunder, brancher og lande vil forøge kravet om økonomisk kapital og dermed formindske Roac-afkastet. Spredningen vil have den modsatte virkning. Roac omfatter også en længere tidshorisont end Raroc. Raroc er fokuseret på risikoen et år frem, imens Roac omfatter 3-5 år. Kapitaldækningsregler De nye kapitaldækningsregler for kreditinstitutter (CRD) vil afløse det nuværende regelsæt i 2007 med en overgangsperiode indtil Fremadrettet vil en meget kreditværdig kunde stille mindre krav til kapital end en mindre kreditværdig kunde. Der bliver derfor en bedre sammenhæng mellem den faktiske risiko og den kapital, der bindes. Opgørelsen af kreditrisiko i relation til såvel Raroc som CRD bygger på opgørelser af sandsynligheder for, at kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, PD (Probability of default), samt den forventede tabsstørrelse, hvis kunden misligholder, LGD (Loss given default). Realkredit Danmark arbejdede i 2006 videre med at risikoklassificere kunderne for at kunne leve op til de krav, der stilles i CRD for at blive godkendt til at anvende en avanceret model til opgørelse af kapitalbehovet. Dette arbejde tog udgangspunkt i en detaljeret, flerårig datahistorik og byggede desuden på regnskabs- og ekspertbaserede ratingmodeller. For at få et solidt grundlag for beregning af LGD er det afgørende at have den bedst mulige opgørelse af værdien af de belånte ejendomme på ethvert tidspunkt, idet ejendomsværdien er den mest afgørende parameter i opgørelsen af LGD for et realkreditinstitut. Derfor blev der også i 2006 arbejdet på at forbedre de forskellige statistiske modeller, der i en årrække har været anvendt til opgørelse af ejendomsværdier til brug for LTV opgørelser mv. (Loan to value). Modellerne beregner aktuelle ejendomsværdier for alle ejendomskategorier. For ejerboliger har de en sådan kvalitet, at de bruges som et aktivt støtteværktøj ved den fysiske vurdering af ejendommen. For dele af parcelhusmarkedet er modellen af en sådan kvalitet, at Realkredit Danmark allerede i 2005 fik Finanstilsynets dispensation fra kravet om fysisk vurdering af ejendommen. Beregninger viser, at Realkredit Danmark med de nye regler får et lavere kapitalkrav. Dette skyldes, at de nuværende kapitalkravsregler ikke i tilstrækkeligt omfang anerkender den lave risiko, der er forbundet med realkreditlån. Hovedparten af Realkredit Danmarks udlån er i det traditionelt meget sikre boligsegment. Boligsegmentet udgør således 82 % af den samlede Realkredit Danmark Årsrapport

15 Udlånsporteføljens placering i forhold til ejendommenes værdi Andel af samlet udlånsportefølje Loan to value: Privat 62 % 0-20 % % % % >80 % Byerhverv 12 % Udlånsporteføljen fordelt på restgældsintervaller Privat 62 % Andel af samlet udlånsportefølje Byerhverv 12 % Landbrug 6 % Landbrug 6 % Boligudlejning 20 % Boligudlejning 20 % Andel af porteføljen i % Andel af porteføljen i % udlånsportefølje, fordelt med 62 % på ejerboliger og 20 % på privat og almen boligudlejning. Boliger er sammenlignet med eksempelvis industriejendomme kendetegnet ved at være let omsættelige og meget værdifaste, idet ejendommene typisk kan anvendes af mange andre end den nuværende ejer. Dette betyder, at ejendommene typisk har en lav LGD. En måde at opgøre LTV på er at fordele hver enkelt udlånskrone efter, hvor den er placeret i ejendommens prioritetsstilling. Som illustreret i figuren viser en fordeling efter denne metode, at 77 % af den samlede udlånsportefølje har sikkerhed inden for 40 % af ejendommenes værdi, og 93 % har sikkerhed inden for 60 %. Søjlebredderne illustrerer, hvor stor en andel de enkelte ejendomskategorier udgør af den samlede portefølje. Tabsgarantien, som Realkredit Danmark har tegnet i Danske Bank og BG Bank vedrørende den yderste del af lån til privatmarkedet formidlet via banken, omfattede ved udgangen af 2006 lån for i alt ca. 244 mia. kr., og heraf dækkede bankgarantien i alt 39 mia. kr. Fordeling af udlånsporteføljen efter lånestørrelse viser, jf. figuren, at porteføljen generelt var fordelt på mange ejendomme med relativt små lån. Hele 55 % af porteføljen var således lån med en restgæld under 10 mio. kr. pr. ejendom. For yderligere information om koncernens tilgang til CRD henvises til hjemmesiden www. rd.dk/omrd. Restgæld pr. ejendom: 0-1 mio. kr. 1-2 mio. kr mio. kr mio. kr. > 20 mio. kr. 14 Realkredit Danmark Årsrapport 2006

16 Ledelse og ledelseshverv I henhold til lov om finansiel virksomhed 80, stk. 8 skal den finansielle virksomhed mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om de hverv, som bestyrelsen har godkendt for personer ansat af bestyrelsen, jf. samme lovs 80, stk. 1. I oversigten er endvidere for bestyrelsens medlemmer anført ledelseshverv, der ligger uden for Realkredit Danmark koncernen. Bestyrelse Jakob Brogaard, formand Viceordførende direktør, Danske Bank A/S Født den Bestyrelsesmedlem i: LR Realkredit A/S (næstformand) DDB Invest AB (næstformand) Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Danica Liv III, Livsforsikringsaktieselskab Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse (formand) Medlem af Det Finansielle Virksomhedsråd Sven Lystbæk, næstformand Bankdirektør, Danske Bank A/S Født den Bestyrelsesmedlem i: Værdipapircentralen A/S (formand) PBS Holding A/S (formand) PBS A/S (formand) Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S (formand) Multidata Holding A/S (formand) Multidata A/S (formand) Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (næstformand) Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (næstformand) Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab (næstformand) Danica Liv III, Livsforsikringsaktieselskab (næstformand) Danske Bank International S.A. Fokus Bank ASA DDB Invest Limited National Irish Bank Limited Northern Bank Limited Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse Tonny Thierry Andersen Bankdirektør, Danske Bank A/S Født den Bestyrelsesmedlem i: Investeringsselskabet af 23. marts 2001 A/S Danske Bank International S.A. Danske Private Equity A/S Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab 1999 Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Danica Liv III, Livsforsikringsaktieselskab Nordania Finans A/S DDB Invest Limited National Irish Bank Limited Northern Bank Limited Klaus Pedersen (medarbejdervalgt) Erhvervsrådgiver, Realkredit Danmark A/S Født den Bestyrelsesmedlem i: Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse Per Skovhus Bankdirektør, Danske Bank A/S Født den Bestyrelsesmedlem i: Danmarks Skibskredit A/S (næstformand) Danske Bank International S.A. (formand) Fokus Bank ASA (næstformand) Nordania Finans A/S (formand) Finansrådet (næstformand) Margit Würtz (medarbejdervalgt) Kunderådgiver, Realkredit Danmark A/S Født den Direktion Sven Holm Administrerende direktør Født den Indtrådt i direktionen den Bestyrelsesmedlem i: home a/s (formand) Realkreditrådet (næstformand) Realkreditnettet Holding A/S (næstformand) Realkreditnettet A/S (næstformand) Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse Carsten Nøddebo Rasmussen Direktør Født den Indtrådt i direktionen den Bestyrelsesmedlem i: Realkreditrådet Medlem af Fondsrådet Formand for FOF, Kgs. Lyngby Realkredit Danmark Årsrapport

17 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Realkredit Danmark A/S for regnskabsåret Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 31. januar 2007 Direktionen Sven Holm administrerende direktør Carsten Nøddebo Rasmussen direktør Bestyrelsen Jakob Brogaard Sven Lystbæk Tonny Thierry Andersen formand næstformand Klaus Pedersen Per Skovhus Margit Würtz 16 Realkredit Danmark Årsrapport 2006

18 Revisionspåtegninger Intern revisions påtegning Vi har revideret årsrapporten for Realkredit Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, kapitalforhold, pengestrømsopgørelse, noter og serieregnskaber. Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Revisors ansvar og den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er endvidere udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og hvorefter ekstern revision i videst muligt omfang baserer sit arbejde på det af intern revision udførte arbejde. Revisionen er planlagt og udført således, at vi i løbet af året har vurderet de forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Revisionen omfatter endvidere handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at de udarbejdede forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31.december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet samt i øvrigt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. København, den 31. januar 2007 Jens Peter Thomassen Revisionschef Morten Bendtsen Afdelingsdirektør Realkredit Danmark Årsrapport

19 De uafhængige revisorers påtegning Til aktionærerne i Realkredit Danmark A/S Vi har revideret årsrapporten for Realkredit Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, kapitalforhold, pengestrømsopgørelse, noter og serieregnskaber. Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet og Lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31.december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet samt i øvrigt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. København, den 31. januar 2007 København, den 31. januar 2007 KPMG C.Jespersen Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Gunslev Søren Peter Nielsen Svend Ørjan Jensen Erik Stener Jørgensen statsautoriserede revisorer statsautoriserede revisorer 18 Realkredit Danmark Årsrapport 2006

20 Anvendt regnskabspraksis Generelt Realkredit Danmarks koncernregnskab er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB), som godkendt af EU, med tilhørende fortolkningsbidrag udstedt af International Financial Reporting Interpretation Commitee (IFRIC). Koncernregnskabet opfylder tillige Københavns Fondsbørs og Finanstilsynets krav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (august 2005) er førtidsimplementeret. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af koncernregnskabet forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger omkring fremtidige forhold, der har indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Det område, hvor ledelsens kritiske skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på regnskabet, er nedskrivning af udlån. Ledelsens anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger er derfor i sagens natur vanskeligt, og når disse desuden involverer kundeforhold og øvrige modparter, vil de være forbundet med usikkerhed, selv i perioder under stabile makroøkonomiske forhold. Konsolidering Tilknyttede virksomheder Koncernregnskabet omfatter Realkredit Danmark A/S og de tilknyttede virksomheder, i hvilke koncernen har bestemmende indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Der er bestemmende indflydelse, når Realkredit Danmark A/S direkte eller indirekte besidder over halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed eller på anden måde har bestemmende indflydelse på de ledelsesmæssige eller driftsmæssige beslutninger, og hovedparten af afkast og risiko i virksomheden samtidig tilfalder/påhviler koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. Der elimineres for interne transaktioner, mellemværender samt avancer og tab ved handel mellem koncernselskaber. Købte virksomheder medtages fra overtagelsestidspunktet. Solgte virksomheder medtages frem til overdragelsestidspunktet. På overtagelsestidspunktet indregnes købte virksomheders nettoaktiver, dvs. aktiver, herunder identificerbare immaterielle aktiver, fratrukket forpligtelser og eventualforpligtelser, til dagsværdi efter overtagelsesmetoden. Associerede virksomheder Associerede virksomheder er virksomheder, der ikke er tilknyttede virksomheder, men i hvilke koncernen besidder kapitalandele og udøver en betydelig, men ikke bestemmende indflydelse. Virksomheder klassificeres sædvanligvis som associerede, hvis Realkredit Danmark A/S direkte eller indirekte besidder stemmerettigheder på mellem 20 og 50 %. Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes på erhvervelsestidpunktet til kostpris og værdiansættes herefter til indre værdi med tillæg af erhvervet goodwill. Den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter skat føres i posten Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder og baseres på regnskaber med balancedag højst 3 måneder før koncernens balancedag. Segmentrapportering Realkredit Danmark har kun ét segment, realkreditvirksomhed, og har derfor ingen rapportering om segmenter. Realkredit Danmark Årsrapport

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i 2005 6 Forventninger til

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere