årsrapport DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1"

Transkript

1 årsrapport DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1

2 Om dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital er en investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i small og mid cap-fonde samt venturefonde. Kapitalen kommer fra danske pensionskasser, hvoraf ¾ er ydet som lån, der investeres gennem Vækstfonden. Dansk Vækstkapitals samlede kapitalgrundlag er på 4,8 mia. kr. Pensionsinstitutter 1,2 mia. kr. egenkapital 3,6 mia. kr. lån Vækstfonden 3,6 mia. kr. egenkapital dansk vækstkapital 4,8 mia. kr. egenkapital fonde virksomheder Dansk Vækstkapital / Side 2

3 årsrapport ledelsesberetning 04 Formandens forord 06 sådan fungerer dansk vækstkapital 08 hoved- og nøgletal 09 årets resultat dansk vækstkapitals investeringer 22 eksempler på fondenes investeringer i virksomheder 28 regnskabsberetning 30 påtegninger og erklæringer 33 årsregnskab Dansk Vækstkapital / Side 3

4 formandens forord samarbejde om investeringer Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand 2012 har været et spændende år. For det første har vi med et helt års erfaringer i bagagen fået en klar indikation af interessen for vores investeringer og den har været stor. For det andet har 2012 vist, at det tætte samarbejde med pensionssektoren, som Dansk Vækstkapital blev grundlagt på, også virker i praksis. Sammen med pensionsinstitutter og andre investorer er det i 2012 lykkedes at tiltrække over 1,4 mia. kr. til danske fonde. Vi skal skabe et konkurrencedygtigt afkast til vores investorer, og derfor sætter vi de mest kompetente forvaltere til at investere vores midler. Og de behøver ikke altid at være danske. Udenlandske fonde og forvaltere kan være med til at tiltrække relevant viden, kompetencer og internationale netværk til Danmark. Det er en fordel for virksomhederne, for os som investor og for den generelle udvikling af det danske kapitalmarked. Procuritas Capital Investors V, som vi har føjet til vores portefølje af fonde i 2012, er netop et godt eksempel på sådan en fond. Fra sin base i Sverige har fonden fokus på investeringer i virksomheder fra hele Norden og har senest investeret i den danske virksomhed Contex, som laver storformatprintløsninger. Læs mere om Procuritas og Contex på side 20 og 27. Vi har i 2012 investeret i fem nye fonde, hvoraf én, CataCap, er forvaltet af et helt nyt team. Vi vurderer, at de både har de rigtige kompetencer og relevant erfaring. Kravene til forvalterne er store, men CataCap er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at rejse kapital både fra os og andre investorer også uden en fælles track record fra tidligere fonde. Dansk Vækstkapital har ved udgangen af 2012 investeret i ni fonde, og jeg ser meget frem til at følge udviklingen i porteføljen i årene fremover. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital / Side 4

5 dansk vækstkapital som katalysator Et af formålene med Dansk Vækstkapital er at fungere som katalysator for et større privat engagement, som kan medvirke til, at fondene bliver mere robuste til gavn for danske virksomheder. For at være økonomisk levedygtige kræver det, at fondene har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, så fondene kan investere i en tilstrækkelig stor portefølje af virksomheder til at sikre en passende risikospredning. Samarbejdet mellem private investorer og Dansk Vækstkapital betyder, at fondene bliver større og dermed får bedre forudsætninger for at have de rette kompetencer, som igen er udslagsgivende for at sikre attraktive investeringer. Fra etableringen i sommeren 2011 til udgangen af 2012 var Dansk Vækstkapitals samlede andel af de nyetablerede danske fonde 33 pct. For hver krone Dansk Vækstkapital indtil videre har givet tilsagn om, har fondene altså fået 2 kroner i kapital fra andre investorer. Dansk Vækstkapital / Side 5

6 sådan fungerer dansk vækstkapital Vi investerer i small og mid cap-fonde og venturefonde. Fondene kan investere i alle brancher. Fondene skal have et kommercielt sigte og være forvaltet af professionelle, private forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i. Forvalterne skal kunne demonstrere, at de tidligere har skabt værdi og afkast inden for det område, de ønsker at investere inden for. Vores mindstekrav til fondenes størrelse er mio. kr. Investeringer i fonde kan kun finde sted, hvis der tilføres private midler udover dem, som kommer fra Dansk Vækstkapital. I praksis består Dansk Vækstkapitals organisation af en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen fastlægger investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Vi ønsker at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Hensyn til miljø samt sociale- og ledelsesmæssige forhold indgår derfor i Dansk Vækstkapitals beslutningsgrundlag og daglige processer. Vi stiller krav om ansvarlighed til de fonde, vi investerer i, og følger selv en række fastlagte principper for ansvarlig investering. Vores udgangspunkt for CSR-politikken er FN s initiativ om ansvarlige investeringer, UN PRI, og principperne i FN s Global Compactinitiativ. Desuden lever vi op til de kodekser og retningslinjer, som er fastsat af European Venture Capital Association, EVCA, og Danish Venture Capital and Private Equity Association, DVCA. CSR-kriterierne er indeholdt i aftalegrundlaget med fondene, som forpligter sig til at inkludere CSR-forhold i deres løbende rapportering til Dansk Vækstkapital. Misligholder en fond sine CSRforpligtelser, vil vi i samarbejde med de øvrige investorer indgå i en dialog med den pågældende fondsforvalter. Fører dialogen mod forventning ikke til forbedringer, vil vi afhængigt af aftalegrundlaget typisk have ret til at afhænde vores ejerandel i fonden eller i grove tilfælde at opsige fondsforvalteren. Møder med poten-> > > > Screening Due diligence investering Monitorering Analyse og vurdering Dansk Vækstkapitals Gennemgang og opfølgning tielle fondsforvaltere Modtagelse af præsentations- og investeringsmateriale fra potentielle fondsforvaltere Indledende analyser og udarbejdelse af screeningsnotat til Dansk Vækstkapitals bestyrelse. af strategi, processer, team og track record hos potentielle fondsforvaltere Fondsforvaltere præsenterer deres investeringsmulighed for Dansk Vækstkapitals bestyrelse Sekretariatet udarbejder investeringsindstilling til Dansk Vækstkapitals bestyrelse. bestyrelse tager stilling til sekretariatets investeringsindstilling Endelig forhandling af vilkår og aftalegrundlag Udfærdigelse af investeringsaftale. på modtagne rapporteringer fra fonde Kvartalsvis rapportering til Dansk Vækstkapitals bestyrelse og investorer Løbende administration, herunder udbetalinger til fonde. Dansk Vækstkapital / Side 6

7 investeringer i private equity En investering i en private equity-fond er langsigtet tidshorisonten er typisk 10 år. Investeringerne er relativt illikvide og kan kun vanskeligt afhændes uden tab før udløbet af tidshorisonten. Det hænger sammen med, at fondene investerer i porteføljevirksomheder, hvor værdiforøgelsen, fx i form af teknologispring og/eller udnyttelse af markedspotentialet, skabes i løbet af fondenes ejerperiode. Typisk vil private equity-fonde sigte mod at have ejerandele i porteføljevirksomhederne i 3-7 år af og til længere afhængigt af virksomhedens produkt og branche. Afkastet på en investering i en private equity-fond følger normalt en J-kurve. I de første år vil afkastet være negativt, hvorefter det gradvist vokser frem mod udløbet af fondens levetid. Udviklingen skyldes flere faktorer og er særligt udpræget for venturefonde. For det første afholdes omkostninger til etablering og drift af fondene. For det andet værdiansættes de gennemførte investeringer til kostpris i starten af ejerperioden. Først senere i ejerperioden danner værdiskabelse i porteføljevirksomhederne grundlag for opskrivning af værdierne i fonden. For investeringer i venturesegmentet ses denne værdiskabelse ofte først, når nye investorer indskyder kapital eller ved et egentligt salg af virksomheden. Tilsammen betyder det, at den bogførte værdi af en porteføljefond i de første år typisk vil være mindre end den indbetalte kapital. Forvaltere og investorer følger løbende udviklingen i fondene. Om afkastet i sidste ende står mål med forventningerne kan i princippet først gøres op, når alle porteføljeselskaber i fonden er afhændet, og fonden er opløst. Private equity-investeringers J-kurve Afkast Tid (år) Dansk Vækstkapital / Side 7

8 hoved- og nøgletal t.kr Resultatopgørelse Resultat af investeringsvirksomhed Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Tilsagn fra kommanditister Ikke indbetalt tilsagn fra kommanditister Egenkapital Pengestrømme Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter - - Nøgletal* Total Value to Paid-In (TVPI) ** 0,63x 0,59x Residual Value to Paid-In (RVPI) ** 0,63x 0,59x Distributions to Paid-In (DPI) ** 0,00x 0,00x IRR, brutto ** -16,3% n/a IRR, netto ** -39,3% n/a Antal porteføljefonde 9 4 Antal porteføljeselskaber i porteføljefonde * Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Multiplerne er opgjort netto, dvs. efter betaling af administrationshonorarer (management fee) til porteføljefonde samt interne administrationsomkostninger afholdt af Dansk Vækstkapital. ** Ved beregning af nøgletal anses trækket på Dansk Vækstkapitals kreditfacilitet som indskudt af kommanditisterne. Dansk Vækstkapital / Side 8

9 årets resultat 2012 resultat som forventet Vi har i 2012 givet tilsagn om at investere i fem nye fonde for et samlet beløb på mio. kr. Fondene fordeler sig på fire small og mid cap-fonde og en venturefond. To af fondene er placeret i udlandet, men har gode erfaringer med at investere i danske virksomheder. Udenlandske fonde og forvaltere er med til at tiltrække både netværk og vigtige kompetencer til det danske marked, og det er en fordel både for virksomhederne og investorerne. Dansk Vækstkapitals resultat for 2012 udviser et underskud på 37,5 mio. kr. Årets samlede værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde udgør -21,4 mio. kr. og kan henføres til urealiserede opskrivninger af værdien af porteføljevirksomheder på 10,0 mio. kr. og administrationshonorar og etableringsomkostninger på 31,4 mio. kr. Fondene i porteføljen har siden Dansk Vækstkapitals etablering i juni 2011 og frem til udgangen af 2012 investeret i 28 virksomheder for et samlet beløb på ca. 439 mio. kr. Virksomhederne spænder vidt fra forarbejdning af fisk over udvikling af medicin til social media marketing. Læs om fondene og en række af deres investeringer på de følgende sider. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 12,8 mio. kr. i administrationshonorar til Vækstfonden. Herudover er der afholdt 1,6 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,3 mio. kr. i øvrige administrationsomkostninger. bogført værdi fordelt på brancher tilsagn fordelt på typer af fonde (mio. kr.) 4 % % 23 % % Cleantech Life science It Øvrige Ikke-allokerede tilsagn Betingede tilsagn, small og mid cap Venture Small og mid cap Dansk Vækstkapital / Side 9

10 dansk vækstkapitals investeringer Small og mid cap-fonde Maj Invest Equity 4 Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 300 mio. kr. Investeringsdato 2. september 2011 Fondsstørrelse 964 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 31,1 pct. Capidea Kapital II Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 362 mio. kr. Investeringsdato 1. marts 2012 Fondsstørrelse 724 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 50,0 pct. Procuritas Capital Investors V Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 5 mio. euro Investeringsdato 15. juni 2012 Fondsstørrelse 204 mio. euro hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 2,5 pct. IK VII Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 40 mio. euro Investeringsdato 31. oktober 2012 Fondsstørrelse 983 mio. euro hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 4,1 pct. CataCap 1 Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 250 mio. kr. Investeringsdato 20. december 2012 Fondsstørrelse 500 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 50,0 pct. Dansk Vækstkapital / Side 10

11 venturefonde Sunstone Technology Ventures Fund III Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 175 mio. kr. Investeringsdato 6. december 2011 Fondsstørrelse 626 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 27,9 pct. Sunstone Life Science Ventures Fund III Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 200 mio. kr. Investeringsdato 16. december 2011 Fondsstørrelse 662 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 30,2 pct. SEED Capital Denmark II Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 150 mio. kr. Investeringsdato 31. december 2011 Fondsstørrelse 682 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 22,0 pct. NCP-IVS III Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 125 mio. kr. Investeringsdato 25. juni 2012 Fondsstørrelse 524 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 23,9 pct. Dansk Vækstkapital / Side 11

12 Capidea Kapital II får de stærke til at vokse Capidea investerer i mindre og mellemstore virksomheder inden for primært industri, handel, distribution og service. Med et alsidigt team og en solid investorkreds har Capidea fokus på at opbygge og styrke ledelsen i virksomhederne, så de kan vokse og udvikle sig. En robust ledelse er afgørende Når Capidea investerer i en virksomhed, bruger de kræfter på til stadighed at have et godt ledelsesteam og den rette bestyrelse alt efter virksomhedens behov i den aktuelle situation. Fonden Capidea Kapital II blev etableret i marts 2012 med et samlet kapitaltilsagn på 724 mio. kr. Heraf kommer halvdelen fra Dansk Vækstkapital. Ifølge administrerende direktør i Capidea, Erik Balleby Jensen, vil fonden investere i 8-10 virksomheder i de kommende år. Vi investerer i forskellige brancher, men det vigtigste for os er, at virksomhederne har et udviklingspotentiale. I tæt samarbejde med ledelsen ønsker vi at udvikle virksomhederne, gøre dem større og i sidste ende afhænde dem til en pris, som giver et godt afkast til investorerne. Når vi ekspanderer en virksomhed, er det ofte nødvendigt at udvide og tilpasse ledelsesgruppen. I tillæg til en administrerende direktør er der ofte behov for at supplere med flere kompetencer. Der kan vi fx hjælpe med at finde en stærk CFO, en salgsdirektør eller en produktdirektør. Vi skifter altså ikke ledelsesgruppen ud, men vi tilføjer nødvendige ressourcer udefra. Alsidigt team og stærk investorkreds Managementteamet i fonden består af personer med forskellige kompetencer og erfaring. Tager virksomhederne til et nyt niveau Capidea investerer i virksomheder, som har brug for kapital og kompetencer til at få forretningen videreudviklet. Vi vil gerne investere i virksomheder, hvor der er en forretningsmodel, der er afprøvet, og som virker. Ledelsesgruppen skal være dygtig og erfaren, og produkterne skal kunne sælges. Nogle virksomheder er måske kun få år gamle, mens andre kan være meget ældre. I vores managementteam er vi vant til at beskæftige os med mindre og mellemstore virksomheder. Med de investorer, vi har, adskiller vi os også en hel del fra andre kapitalfonde. Udover de institutionelle investorer har vi også industrivirksomheder, private personer og direktører, som har et godt netværk, vi kan trække på, fx når vi laver due diligence eller sammensætter en bestyrelse, siger Erik Balleby Jensen. tilsagn FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 362 mio. kr. dansk vækstkapitals ejerandel 50 % fondsstørrelse 724 mio. kr. investeringsdato 1. mar Dansk Vækstkapital / Side 12

13 Administrerende direktør Erik Balleby Jensen foto: territorium Dansk Vækstkapital / Side 13

14 CataCap I Ny fond sætter teamet i vækstkometer Elleve dage før nytårsklokkerne ringede 2013 ind, meldte CataCap sin ankomst på den danske investorscene. Med sig havde stifterne en plan om at blive vækstkatalysator for mindre og mellemstore danske virksomheder og 500 mio. kroner fra markante institutionelle investorer. Vi ser et stort uforløst potentiale i danske virksomheder, og timingen er god af flere årsager: Krisen har dels tvunget mange virksomheder til at fokusere på omkostningsreduktioner på en måde, der har gjort dem til sunde virksomheder, men de efterspørger en række kompetencer såvel som kapital for at kunne realisere deres fulde vækst- og indtjeningspotentiale. Dels er det generelle prisleje og konkurrencen om investeringsobjekterne på et lavere niveau end før finanskrisens start, siger Jens Hahn-Petersen, som er en af stifterne bag CataCap. Den nye aktør har som erklæret mål at udvikle sine porteføljevirksomheder efter et forholdsvis fast koncept, der bl.a. involverer eksterne kræfter inden for forskellige discipliner som operationelle processer og ledelsesudvikling. CataCaps egen stab består i første omgang af tre partnere, brødrene Vilhelm og Jens Hahn-Petersen og Peter Ryttergaard erfarne herrer inden for virksomhedsledelse og private equity. Teamet tegner succesen Den erfaring har vist dem, at en af de vigtigste faktorer i en virksomheds succes er det team, som skaber den. Derfor er virksomhedens aktiver i form af talent, erfaring og dygtighed en vigtig del af CataCaps due diligence proces. Vi starter som oftest med at finde den rigtige bestyrelsesformand, som skal være en meget aktiv medspiller for porteføljevirksomhedens ledelse. Vi ser ledelsesudvikling og sammensætningen af teamet som et af vores vigtigste bidrag i et aktivt ejerskab. De kompetencer er lige så vigtige, som den kapital vi kommer med, siger Jens Hahn-Petersen. Han forklarer, at CataCaps sigte ikke blot er vækstrater, men et reelt niveauskifte for virksomheden, eksempelvis at gå fra 200 mio. til 500 mio. kr. i omsætning over en kortere årrække. Hvis det skal lykkes, så er der typisk behov for yderligere opbygning af kompetencer, og her kan vi gøre en forskel. CSR bliver et krav i fremtiden En anden vigtig faktor er virksomhedens CSR-profil, mener Jens Hahn-Petersen, der langt fra ser ansvarlighed som et add-on, når virksomheden har vind i sejlene. Hos os er CSR helt integreret i forretningsplanerne. Vi ser et øget fokus på området i disse år og har en forventning om, at mange potentielle fremtidige købere vil stille krav om og derfor også tillægge det værdi, at virksomheden har styr på de dele. tilsagn FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 250 mio. kr. dansk vækstkapitals ejerandel 50 % fondsstørrelse 500 mio. kr. investeringsdato 20. dec Dansk Vækstkapital / Side 14

15 De tre partnere: brødrene Vilhelm og Jens Hahn-Petersen og Peter Ryttergaard foto: Territorium Dansk Vækstkapital / Side 15

16 partner mads ryum larsen foto: Territorium Dansk Vækstkapital / Side 16 16

17 IK VII Kapital der transformerer IK Fond VII er investeringsselskabet IK Investment Partners syvende fond på ca. 20 år, og indtil nu har de fonde, som rådgives af IK Investment Partners, gennemført flere end 85 virksomhedsopkøb, hvoraf de 61 er blevet realiseret. Mads Ryum Larsen ser en positiv udvikling på det nordiske investeringsmarked. Danske virksomheder og dansk økonomi ses generelt som et relativt sikkert kort i en generelt temmelig usikker tid for Europa. Gennemsnitligt har virksomhederne formået at fordoble indtjeningen, og partner Mads Ryum Larsen har dermed en vis vægt bag udsagnet om, at IK Investment Partners tilfører værdi til de virksomheder, fonden investerer i. IK Investment Partners fonde investerer i Norden, Benelux-landene, Frankrig og Tyskland. stærkt internationalt netværk IK Investment Partners har rejst 1 mia. euro i fonden IK VII, og formålet er at købe mellemstore virksomheder, forklarer Mads Ryum Larsen. Plejesektoren og konsumentprodukter er blandt fokusområderne for fonden IK VII, og det samme er muligheden for at skabe europæisk ekspansion via IK Investment Partners stærke internationale netværk. Det har bl.a. været til gavn for virksomheder, hvis navne en del danskere vil nikke genkendende til, nemlig Hjem-IS, Superfos og Crisplant. Ofte går IK Investment Partners efter lokale markedsledere, men uanset hidtidige succeser skal virksomhederne udvikles, eksempelvis via en europæisk ekspansion. Der er stadig masser at tage fat på også i danske virksomheder, og her har vi et team af eksperter inden for de strategiske og operationelle discipliner. De har mere end 10 års erfaring med at gennemføre forbedringer i produktionsleddet og på ledelsesniveau, så virksomhederne er klar til ekspansion uden for hjemlandet, siger han. tilsagn FRA DANSK VÆKSTKAPITAL eur 40 mio. dansk vækstkapitals ejerandel 4,1 % fondsstørrelse eur 983 mio. investeringsdato 31. okt Dansk Vækstkapital / Side 17

18 managing partner Thomas Weilby Knudsen foto: territorium Dansk Vækstkapital / Side 18

19 NCP-IVS III med IT-IVÆRKSÆTTERE ud i verden Venturefonden NCP-IVS III investerer i danske it-iværksættere med internationalt vækstpotentiale. Teamet bag fonden, NorthCap Partners, fokuserer på at arbejde tæt sammen med virksomhederne om at øge toplinjevæksten og få produkterne solgt på nye markeder. I juni 2012 investerede Dansk Vækstkapital 125 mio. kr. i NCP-IVS III, som har et samlet kapitaltilsagn på 524 mio. kr. Fonden forventer at investere i 15 opstartsvirksomheder inden for it, fortæller managing partner Thomas Weilby Knudsen. Vi investerer både i helt nystartede og etablerede virksomheder, der leverer it-løsninger inden for områderne kommunikation, digitale medier, mobilteknologi og cloud computing. Fokus på toplinjevækst NorthCap Partners har med deres tidligere fonde vist gode resultater og har mangedoblet omsætningen i virksomhederne. Vores strategi er at fokusere skarpt på toplinjevækst, for det er her, at virksomhedens værdi bliver skabt. Udgangspunktet er, at vi i løbet af ejerperioden tidobler omsætningen. Det lykkes naturligvis ikke hver gang, men i de seneste fem år er det lykkedes os i mere end 50 pct. af tilfældene. Ud på internationale markeder At skabe øget salg i virksomhederne handler for NorthCap Partners om at få produkterne ud på de internationale markeder. Operationelt team Teamet bag fonden har årelang praktisk erfaring med itbranchen og flere har selv været it-iværksættere. Vores team består af folk, der alle har prøvet tingene selv, bl.a. som iværksættere. Det gør, at vi kan samarbejde meget aktivt med de virksomheder, vi investerer i. Vi foretager relativt få investeringer, men til gengæld investerer vi betydelige beløb og bruger meget tid på hvert enkelt selskab i porteføljen. Bl.a. bruger vi en hel dag om ugen i hver virksomhed og har en tæt dialog om den løbende forretning. Vi kommer med go to market-kapital, dvs. at vores investering bliver brugt til at markedsføre og sælge produktet på de internationale markeder. USA er den store aftager af softwareprodukter, og her har vi nogle gode co-investorer. Det gør, at virksomhederne får et bedre afsæt til at komme ind på de markeder, hvor kunderne er. I Falcon Social har vi fx fået David Carratt fra den transatlantiske fond Kennet Ventures ind i bestyrelsen. Han bruger 50 arbejdsdage om året i virksomheden, og med sit netværk skaber han kontakter til internationale fonde, kunder og samarbejdspartnere, forklarer Thomas Weilby Knudsen. tilsagn FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 125 mio. kr. dansk vækstkapitals ejerandel 23,9 % fondsstørrelse 524 mio. kr. investeringsdato 25. juni 2012 Dansk Vækstkapital / Side 19

20 Procuritas Capital investors V Forædler nichevirksomheder Når Procuritas vælger at investere, er det afgørende, at virksomhederne har potentialet til at gå fra at være en allerede markant virksomhed til at blive en dominerende branchespiller. Porteføljevirksomhedernes brancher spænder til gengæld vidt, for Procuritas har interesse i alt fra detailhandel over service til let industri. Vi går efter virksomheder, som har en ledende position i en interessant, global nicheindustri og hjælper dem til at blive en af de tre markedsledere, fortæller Hans Wikse, som er managing partner i Procuritas. Optimering af forretningen Praktisk sker udviklingen ved, at Procuritas partnere tager en meget aktiv rolle i at transformere porteføljevirksomhederne, så de vil kunne opnå en markedsledende position inden for en given periode. Procuritas tager som regel plads i porteføljevirksomhedernes bestyrelse. Vi er meget operationelle og fokuserer på værdiskabelse via optimering af virksomhedens arbejdsgange, produkter og markedsapproach. I Procuritas er der adskillige ansatte med egen erfaring med virksomhedsdrift, som kan gå ind og sparre med virksomhedens ledelse på det helt praktiske niveau, og vores tilgang er en forædlingsproces, som skærper virksomheden til konkurrencen. Det kan også dreje sig om at finde nye medlemmer til ledelsen eller bestyrelsen, siger Hans Wikse. Investering i dansk printekspert I december 2012 opkøbte Procuritas danske Contex, en ledende spiller inden for storformatprintløsninger til det globale marked. Contex er et rigtig godt eksempel på, hvad Procuritas leder efter. Contex er blandt verdens dygtigste inden for storformatprint, men der er fortsat et stort udviklingspotentiale. Vores opgave er nu at hjælpe Contex til at skabe vækst på et lovende og voksende globalt marked. Hans Wikse ser mange muligheder for Procuritas på den danske del af virksomhedens nordiske marked for investeringer i mellemstore virksomheder. Danskerne gør det eksempelvis særligt godt inden for detailhandel og visse typer af teknologivirksomheder. Så det er blandt de områder, hvor vi løbende vurderer investeringspotentialet. tilsagn FRA DANSK VÆKSTKAPITAL eur 5 mio. dansk vækstkapitals ejerandel 2,5 % fondsstørrelse eur 204 mio. investeringsdato 15. juni 2012 Dansk Vækstkapital / Side 20 20

21 managing partner hans wikse foto: territorium Dansk Vækstkapital / Side 21

22 eksempler på fondenes investeringer i virksomheder Dansk Vækstkapital / Side 22

23 vega sea leverer kvalitetslaks til hele verden Vega Sea i Esbjerg er en af Europas førende lakseproducenter. Virksomheden forarbejder og distribuerer norsk fersk laks af høj kvalitet, der bliver solgt i Europa og på andre udvalgte internationale markeder, fx i Australien. Koncernen har siden 2010 oplevet kraftig vækst. Ambitionen er at fordoble omsætningen inden for de næste fire år, og en spritny fabrik er en del af vækstplanerne. Ny fabrik øger kapaciteten Vega Sea har brugt en stor del af 2012 på at bygge den m2 topmoderne fabrik, fortæller adm. direktør Kent Jensen. Vi har formået at komme ind på flere markeder uden for Europa, bl.a. Indien, Sydafrika og Taiwan. Vi har også udnyttet vores netværk til at få kontakt til det amerikanske marked, som vi forventer os meget af, fortæller Kent Jensen. De ydre rammer på plads Vega Sea omsætter i alt for over ½ mia. kr. årligt, og i 2012 steg virksomhedens bruttoresultat 21 pct. Men det er kun begyndelsen. I fremtiden vil Vega Sea fokusere endnu mere på salg og på at producere det, markedet efterspørger. Vi har samlet vores produktion i fabrikken, som kom op at køre 17. september. Der er kapacitet til, at fabrikken kan producere dobbelt så meget, som hele forretningen producerer nu, så vi kan nå op på ton råvarer om dagen. Vores udfordring er nu at få solgt alt det, vores fabrik har kapacitet til at lave. Vi har de ydre rammer på plads i form af fabrikken og dygtige medarbejdere. Vi går nu i gang med en organisatorisk proces, hvor vi skal have strømlinet virksomheden internt og få udnyttet vores fabriks fulde potentiale. Fokus på salg og nye markeder I samarbejde med Maj Invest, der overtog 45 pct. af selskabet i forbindelse med investeringen, har Vega Sea styrket salgsfunktionen betydeligt og rettet blikket mod nye internationale markeder. Maj Invest Equity 4 har investeret i Vega Sea. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 300 mio. kr. i Maj Invest Equity 4. Dansk Vækstkapital / Side 23

24 adenium biotech til kamp mod multiresistente Bakterier Adenium Biotech er en biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler nye typer antibiotika til behandling af multiresistente bakterier i forbindelse med lungebetændelser og urinvejsinfektioner. Livstruende infektioner på hospitalet Virksomheden arbejder med et stof, der udskilles fra sandorme, og som i forsøg med grise og mus har vist sig at være meget effektivt over for multiresistente bakterier. Stoffet vil kunne bruges til at behandle den type af farlige infektioner, som patienter risikerer at få under hospitalsindlæggelse, og som ikke kan slås ned af eksisterende antibiotika. Hospitalspatienter, som under en indlæggelse fx får en urinvejs- eller lungebetændelse, kan risikere, at infektionen bliver livstruende. Bakterierne er nemlig multiresistente og kan ikke behandles med eksisterende antibiotika. Meget snart kan vi stå i en situation, hvor lægerne vil være helt magtesløse over for selv en banal infektion, siger Peter Nordkild, administrerende direktør i Adenium. Spinoff fra Novozymes Adenium blev udskilt fra Novozymes i august 2011 og har i alt rejst 22 mio. kr. fra Novo Seeds og Sunstone Capital. Investeringen skal bruges til at undersøge flere potentielle stoffer, så virksomheden medio 2013 kan vælge de bedste stofkandidater til den videre udvikling af deres antibiotika. På markedet i 2019 Og forsøgene er godt i gang. Peter Nordkild vurderer, at Adenium i anden halvdel af 2014 kan begynde med forsøg på mennesker. Patienterne står allerede nu og venter på produktet, og hvis det virker på mennesker, forventer vi, at vi kan være på markedet i begyndelsen af Sunstone Life Science Ventures Fund III har investeret i Adenium Biotech. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 200 mio. kr. i Sunstone Life Science Ventures Fund III. Dansk Vækstkapital / Side 24

25 trustpilot skaber tillid på nettet Trustpilot er en it-virksomhed, der har udviklet en service på internettet, hvor forbrugere kan anmelde de virksomheder, de har handlet hos. Hjemmesiden har haft stor succes i Danmark og England. Med en af de absolut største kapitalrejsninger herhjemme i 2012 på 75 mio. kr. er virksomheden nu på vej til USA og videre ud i Europa. mio. kr. til at udbrede produktet i resten af Europa. Pengene kom fra venturefondene SEED Capital Denmark II og Northzone Ventures VI, der hver investerede 12,5 mio. kr. Ved udgangen af 2012 fik Trustpilot tilført yderligere 75 mio. kr. fra de eksisterende investorer og det schweiziske ventureselskab Index Ventures, der tidligere har investeret i virksomheder som Skype og JUST EAT. Copyright på kundeanmeldelser Trustpilot tilbyder virksomheder en service, hvor de automatisk kan invitere deres kunder til at anmelde dem på Trustpilots hjemmeside. Virksomhederne får rettigheder til at bruge anmeldelserne i deres markedsføring, og anmeldelserne gør det lettere for andre at træffe en beslutning, når de handler. Forbrugere bruger Trustpilot til at sikre, at de får god service. Tidligere fortalte du venner og bekendte om dine gode og dårlige oplevelser. I dag er den form for personlige anbefalinger blevet mange gange stærkere med internettet. For virksomhederne er Trustpilot en god mulighed for at skabe troværdighed omkring deres forretninger, og samtidig bliver de opmærksomme på, hvor de kan sætte ind for at gøre kunderne mere tilfredse, siger adm. direktør Peter Holten Mühlmann. 100 mio. kr. øremærket til global vækst Ideen til Trustpilot opstod i Århus i 2007, og særligt de seneste to år er udviklingen gået stærkt. Virksomheden fik succes med sin internetservice i England, og i september 2011 rejste Trustpilot 25 Da vi gennemførte kapitalrejsningen i 2011, var vi 25 ansatte, og ved udgangen af 2012 var vi 110. Vi har altså mere end firedoblet antallet af medarbejdere. Vi har 22 nationaliteter ansat, og de sidder alle sammen her i Danmark danskere hver måned I Danmark er der hver måned , der bruger Trustpilot. I løbet af næste år vil virksomheden forsøge sig i USA, resten af Europa og muligvis Asien. Måden, man handler på internettet på, er ens i hele verden. Så derfor mener vi, at Trustpilot sagtens kan blive stort i fx Japan, Tyrkiet, USA eller andre steder i verden, siger Peter Holten Mühlmann. Seed Capital Denmark II har investeret i Trustpilot. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 150 mio. kr. i Seed Capital Denmark II. Dansk Vækstkapital / Side 25

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere