årsrapport DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1"

Transkript

1 årsrapport DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1

2 Om dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital er en investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i small og mid cap-fonde samt venturefonde. Kapitalen kommer fra danske pensionskasser, hvoraf ¾ er ydet som lån, der investeres gennem Vækstfonden. Dansk Vækstkapitals samlede kapitalgrundlag er på 4,8 mia. kr. Pensionsinstitutter 1,2 mia. kr. egenkapital 3,6 mia. kr. lån Vækstfonden 3,6 mia. kr. egenkapital dansk vækstkapital 4,8 mia. kr. egenkapital fonde virksomheder Dansk Vækstkapital / Side 2

3 årsrapport ledelsesberetning 04 Formandens forord 06 sådan fungerer dansk vækstkapital 08 hoved- og nøgletal 09 årets resultat dansk vækstkapitals investeringer 22 eksempler på fondenes investeringer i virksomheder 28 regnskabsberetning 30 påtegninger og erklæringer 33 årsregnskab Dansk Vækstkapital / Side 3

4 formandens forord samarbejde om investeringer Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand 2012 har været et spændende år. For det første har vi med et helt års erfaringer i bagagen fået en klar indikation af interessen for vores investeringer og den har været stor. For det andet har 2012 vist, at det tætte samarbejde med pensionssektoren, som Dansk Vækstkapital blev grundlagt på, også virker i praksis. Sammen med pensionsinstitutter og andre investorer er det i 2012 lykkedes at tiltrække over 1,4 mia. kr. til danske fonde. Vi skal skabe et konkurrencedygtigt afkast til vores investorer, og derfor sætter vi de mest kompetente forvaltere til at investere vores midler. Og de behøver ikke altid at være danske. Udenlandske fonde og forvaltere kan være med til at tiltrække relevant viden, kompetencer og internationale netværk til Danmark. Det er en fordel for virksomhederne, for os som investor og for den generelle udvikling af det danske kapitalmarked. Procuritas Capital Investors V, som vi har føjet til vores portefølje af fonde i 2012, er netop et godt eksempel på sådan en fond. Fra sin base i Sverige har fonden fokus på investeringer i virksomheder fra hele Norden og har senest investeret i den danske virksomhed Contex, som laver storformatprintløsninger. Læs mere om Procuritas og Contex på side 20 og 27. Vi har i 2012 investeret i fem nye fonde, hvoraf én, CataCap, er forvaltet af et helt nyt team. Vi vurderer, at de både har de rigtige kompetencer og relevant erfaring. Kravene til forvalterne er store, men CataCap er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at rejse kapital både fra os og andre investorer også uden en fælles track record fra tidligere fonde. Dansk Vækstkapital har ved udgangen af 2012 investeret i ni fonde, og jeg ser meget frem til at følge udviklingen i porteføljen i årene fremover. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital / Side 4

5 dansk vækstkapital som katalysator Et af formålene med Dansk Vækstkapital er at fungere som katalysator for et større privat engagement, som kan medvirke til, at fondene bliver mere robuste til gavn for danske virksomheder. For at være økonomisk levedygtige kræver det, at fondene har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, så fondene kan investere i en tilstrækkelig stor portefølje af virksomheder til at sikre en passende risikospredning. Samarbejdet mellem private investorer og Dansk Vækstkapital betyder, at fondene bliver større og dermed får bedre forudsætninger for at have de rette kompetencer, som igen er udslagsgivende for at sikre attraktive investeringer. Fra etableringen i sommeren 2011 til udgangen af 2012 var Dansk Vækstkapitals samlede andel af de nyetablerede danske fonde 33 pct. For hver krone Dansk Vækstkapital indtil videre har givet tilsagn om, har fondene altså fået 2 kroner i kapital fra andre investorer. Dansk Vækstkapital / Side 5

6 sådan fungerer dansk vækstkapital Vi investerer i small og mid cap-fonde og venturefonde. Fondene kan investere i alle brancher. Fondene skal have et kommercielt sigte og være forvaltet af professionelle, private forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i. Forvalterne skal kunne demonstrere, at de tidligere har skabt værdi og afkast inden for det område, de ønsker at investere inden for. Vores mindstekrav til fondenes størrelse er mio. kr. Investeringer i fonde kan kun finde sted, hvis der tilføres private midler udover dem, som kommer fra Dansk Vækstkapital. I praksis består Dansk Vækstkapitals organisation af en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen fastlægger investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Vi ønsker at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Hensyn til miljø samt sociale- og ledelsesmæssige forhold indgår derfor i Dansk Vækstkapitals beslutningsgrundlag og daglige processer. Vi stiller krav om ansvarlighed til de fonde, vi investerer i, og følger selv en række fastlagte principper for ansvarlig investering. Vores udgangspunkt for CSR-politikken er FN s initiativ om ansvarlige investeringer, UN PRI, og principperne i FN s Global Compactinitiativ. Desuden lever vi op til de kodekser og retningslinjer, som er fastsat af European Venture Capital Association, EVCA, og Danish Venture Capital and Private Equity Association, DVCA. CSR-kriterierne er indeholdt i aftalegrundlaget med fondene, som forpligter sig til at inkludere CSR-forhold i deres løbende rapportering til Dansk Vækstkapital. Misligholder en fond sine CSRforpligtelser, vil vi i samarbejde med de øvrige investorer indgå i en dialog med den pågældende fondsforvalter. Fører dialogen mod forventning ikke til forbedringer, vil vi afhængigt af aftalegrundlaget typisk have ret til at afhænde vores ejerandel i fonden eller i grove tilfælde at opsige fondsforvalteren. Møder med poten-> > > > Screening Due diligence investering Monitorering Analyse og vurdering Dansk Vækstkapitals Gennemgang og opfølgning tielle fondsforvaltere Modtagelse af præsentations- og investeringsmateriale fra potentielle fondsforvaltere Indledende analyser og udarbejdelse af screeningsnotat til Dansk Vækstkapitals bestyrelse. af strategi, processer, team og track record hos potentielle fondsforvaltere Fondsforvaltere præsenterer deres investeringsmulighed for Dansk Vækstkapitals bestyrelse Sekretariatet udarbejder investeringsindstilling til Dansk Vækstkapitals bestyrelse. bestyrelse tager stilling til sekretariatets investeringsindstilling Endelig forhandling af vilkår og aftalegrundlag Udfærdigelse af investeringsaftale. på modtagne rapporteringer fra fonde Kvartalsvis rapportering til Dansk Vækstkapitals bestyrelse og investorer Løbende administration, herunder udbetalinger til fonde. Dansk Vækstkapital / Side 6

7 investeringer i private equity En investering i en private equity-fond er langsigtet tidshorisonten er typisk 10 år. Investeringerne er relativt illikvide og kan kun vanskeligt afhændes uden tab før udløbet af tidshorisonten. Det hænger sammen med, at fondene investerer i porteføljevirksomheder, hvor værdiforøgelsen, fx i form af teknologispring og/eller udnyttelse af markedspotentialet, skabes i løbet af fondenes ejerperiode. Typisk vil private equity-fonde sigte mod at have ejerandele i porteføljevirksomhederne i 3-7 år af og til længere afhængigt af virksomhedens produkt og branche. Afkastet på en investering i en private equity-fond følger normalt en J-kurve. I de første år vil afkastet være negativt, hvorefter det gradvist vokser frem mod udløbet af fondens levetid. Udviklingen skyldes flere faktorer og er særligt udpræget for venturefonde. For det første afholdes omkostninger til etablering og drift af fondene. For det andet værdiansættes de gennemførte investeringer til kostpris i starten af ejerperioden. Først senere i ejerperioden danner værdiskabelse i porteføljevirksomhederne grundlag for opskrivning af værdierne i fonden. For investeringer i venturesegmentet ses denne værdiskabelse ofte først, når nye investorer indskyder kapital eller ved et egentligt salg af virksomheden. Tilsammen betyder det, at den bogførte værdi af en porteføljefond i de første år typisk vil være mindre end den indbetalte kapital. Forvaltere og investorer følger løbende udviklingen i fondene. Om afkastet i sidste ende står mål med forventningerne kan i princippet først gøres op, når alle porteføljeselskaber i fonden er afhændet, og fonden er opløst. Private equity-investeringers J-kurve Afkast Tid (år) Dansk Vækstkapital / Side 7

8 hoved- og nøgletal t.kr Resultatopgørelse Resultat af investeringsvirksomhed Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Tilsagn fra kommanditister Ikke indbetalt tilsagn fra kommanditister Egenkapital Pengestrømme Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter - - Nøgletal* Total Value to Paid-In (TVPI) ** 0,63x 0,59x Residual Value to Paid-In (RVPI) ** 0,63x 0,59x Distributions to Paid-In (DPI) ** 0,00x 0,00x IRR, brutto ** -16,3% n/a IRR, netto ** -39,3% n/a Antal porteføljefonde 9 4 Antal porteføljeselskaber i porteføljefonde * Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Multiplerne er opgjort netto, dvs. efter betaling af administrationshonorarer (management fee) til porteføljefonde samt interne administrationsomkostninger afholdt af Dansk Vækstkapital. ** Ved beregning af nøgletal anses trækket på Dansk Vækstkapitals kreditfacilitet som indskudt af kommanditisterne. Dansk Vækstkapital / Side 8

9 årets resultat 2012 resultat som forventet Vi har i 2012 givet tilsagn om at investere i fem nye fonde for et samlet beløb på mio. kr. Fondene fordeler sig på fire small og mid cap-fonde og en venturefond. To af fondene er placeret i udlandet, men har gode erfaringer med at investere i danske virksomheder. Udenlandske fonde og forvaltere er med til at tiltrække både netværk og vigtige kompetencer til det danske marked, og det er en fordel både for virksomhederne og investorerne. Dansk Vækstkapitals resultat for 2012 udviser et underskud på 37,5 mio. kr. Årets samlede værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde udgør -21,4 mio. kr. og kan henføres til urealiserede opskrivninger af værdien af porteføljevirksomheder på 10,0 mio. kr. og administrationshonorar og etableringsomkostninger på 31,4 mio. kr. Fondene i porteføljen har siden Dansk Vækstkapitals etablering i juni 2011 og frem til udgangen af 2012 investeret i 28 virksomheder for et samlet beløb på ca. 439 mio. kr. Virksomhederne spænder vidt fra forarbejdning af fisk over udvikling af medicin til social media marketing. Læs om fondene og en række af deres investeringer på de følgende sider. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 12,8 mio. kr. i administrationshonorar til Vækstfonden. Herudover er der afholdt 1,6 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,3 mio. kr. i øvrige administrationsomkostninger. bogført værdi fordelt på brancher tilsagn fordelt på typer af fonde (mio. kr.) 4 % % 23 % % Cleantech Life science It Øvrige Ikke-allokerede tilsagn Betingede tilsagn, small og mid cap Venture Small og mid cap Dansk Vækstkapital / Side 9

10 dansk vækstkapitals investeringer Small og mid cap-fonde Maj Invest Equity 4 Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 300 mio. kr. Investeringsdato 2. september 2011 Fondsstørrelse 964 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 31,1 pct. Capidea Kapital II Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 362 mio. kr. Investeringsdato 1. marts 2012 Fondsstørrelse 724 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 50,0 pct. Procuritas Capital Investors V Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 5 mio. euro Investeringsdato 15. juni 2012 Fondsstørrelse 204 mio. euro hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 2,5 pct. IK VII Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 40 mio. euro Investeringsdato 31. oktober 2012 Fondsstørrelse 983 mio. euro hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 4,1 pct. CataCap 1 Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 250 mio. kr. Investeringsdato 20. december 2012 Fondsstørrelse 500 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 50,0 pct. Dansk Vækstkapital / Side 10

11 venturefonde Sunstone Technology Ventures Fund III Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 175 mio. kr. Investeringsdato 6. december 2011 Fondsstørrelse 626 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 27,9 pct. Sunstone Life Science Ventures Fund III Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 200 mio. kr. Investeringsdato 16. december 2011 Fondsstørrelse 662 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 30,2 pct. SEED Capital Denmark II Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 150 mio. kr. Investeringsdato 31. december 2011 Fondsstørrelse 682 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 22,0 pct. NCP-IVS III Tilsagn fra Dansk Vækstkapital 125 mio. kr. Investeringsdato 25. juni 2012 Fondsstørrelse 524 mio. kr. hjemmeside Dansk Vækstkapitals ejerandel 23,9 pct. Dansk Vækstkapital / Side 11

12 Capidea Kapital II får de stærke til at vokse Capidea investerer i mindre og mellemstore virksomheder inden for primært industri, handel, distribution og service. Med et alsidigt team og en solid investorkreds har Capidea fokus på at opbygge og styrke ledelsen i virksomhederne, så de kan vokse og udvikle sig. En robust ledelse er afgørende Når Capidea investerer i en virksomhed, bruger de kræfter på til stadighed at have et godt ledelsesteam og den rette bestyrelse alt efter virksomhedens behov i den aktuelle situation. Fonden Capidea Kapital II blev etableret i marts 2012 med et samlet kapitaltilsagn på 724 mio. kr. Heraf kommer halvdelen fra Dansk Vækstkapital. Ifølge administrerende direktør i Capidea, Erik Balleby Jensen, vil fonden investere i 8-10 virksomheder i de kommende år. Vi investerer i forskellige brancher, men det vigtigste for os er, at virksomhederne har et udviklingspotentiale. I tæt samarbejde med ledelsen ønsker vi at udvikle virksomhederne, gøre dem større og i sidste ende afhænde dem til en pris, som giver et godt afkast til investorerne. Når vi ekspanderer en virksomhed, er det ofte nødvendigt at udvide og tilpasse ledelsesgruppen. I tillæg til en administrerende direktør er der ofte behov for at supplere med flere kompetencer. Der kan vi fx hjælpe med at finde en stærk CFO, en salgsdirektør eller en produktdirektør. Vi skifter altså ikke ledelsesgruppen ud, men vi tilføjer nødvendige ressourcer udefra. Alsidigt team og stærk investorkreds Managementteamet i fonden består af personer med forskellige kompetencer og erfaring. Tager virksomhederne til et nyt niveau Capidea investerer i virksomheder, som har brug for kapital og kompetencer til at få forretningen videreudviklet. Vi vil gerne investere i virksomheder, hvor der er en forretningsmodel, der er afprøvet, og som virker. Ledelsesgruppen skal være dygtig og erfaren, og produkterne skal kunne sælges. Nogle virksomheder er måske kun få år gamle, mens andre kan være meget ældre. I vores managementteam er vi vant til at beskæftige os med mindre og mellemstore virksomheder. Med de investorer, vi har, adskiller vi os også en hel del fra andre kapitalfonde. Udover de institutionelle investorer har vi også industrivirksomheder, private personer og direktører, som har et godt netværk, vi kan trække på, fx når vi laver due diligence eller sammensætter en bestyrelse, siger Erik Balleby Jensen. tilsagn FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 362 mio. kr. dansk vækstkapitals ejerandel 50 % fondsstørrelse 724 mio. kr. investeringsdato 1. mar Dansk Vækstkapital / Side 12

13 Administrerende direktør Erik Balleby Jensen foto: territorium Dansk Vækstkapital / Side 13

14 CataCap I Ny fond sætter teamet i vækstkometer Elleve dage før nytårsklokkerne ringede 2013 ind, meldte CataCap sin ankomst på den danske investorscene. Med sig havde stifterne en plan om at blive vækstkatalysator for mindre og mellemstore danske virksomheder og 500 mio. kroner fra markante institutionelle investorer. Vi ser et stort uforløst potentiale i danske virksomheder, og timingen er god af flere årsager: Krisen har dels tvunget mange virksomheder til at fokusere på omkostningsreduktioner på en måde, der har gjort dem til sunde virksomheder, men de efterspørger en række kompetencer såvel som kapital for at kunne realisere deres fulde vækst- og indtjeningspotentiale. Dels er det generelle prisleje og konkurrencen om investeringsobjekterne på et lavere niveau end før finanskrisens start, siger Jens Hahn-Petersen, som er en af stifterne bag CataCap. Den nye aktør har som erklæret mål at udvikle sine porteføljevirksomheder efter et forholdsvis fast koncept, der bl.a. involverer eksterne kræfter inden for forskellige discipliner som operationelle processer og ledelsesudvikling. CataCaps egen stab består i første omgang af tre partnere, brødrene Vilhelm og Jens Hahn-Petersen og Peter Ryttergaard erfarne herrer inden for virksomhedsledelse og private equity. Teamet tegner succesen Den erfaring har vist dem, at en af de vigtigste faktorer i en virksomheds succes er det team, som skaber den. Derfor er virksomhedens aktiver i form af talent, erfaring og dygtighed en vigtig del af CataCaps due diligence proces. Vi starter som oftest med at finde den rigtige bestyrelsesformand, som skal være en meget aktiv medspiller for porteføljevirksomhedens ledelse. Vi ser ledelsesudvikling og sammensætningen af teamet som et af vores vigtigste bidrag i et aktivt ejerskab. De kompetencer er lige så vigtige, som den kapital vi kommer med, siger Jens Hahn-Petersen. Han forklarer, at CataCaps sigte ikke blot er vækstrater, men et reelt niveauskifte for virksomheden, eksempelvis at gå fra 200 mio. til 500 mio. kr. i omsætning over en kortere årrække. Hvis det skal lykkes, så er der typisk behov for yderligere opbygning af kompetencer, og her kan vi gøre en forskel. CSR bliver et krav i fremtiden En anden vigtig faktor er virksomhedens CSR-profil, mener Jens Hahn-Petersen, der langt fra ser ansvarlighed som et add-on, når virksomheden har vind i sejlene. Hos os er CSR helt integreret i forretningsplanerne. Vi ser et øget fokus på området i disse år og har en forventning om, at mange potentielle fremtidige købere vil stille krav om og derfor også tillægge det værdi, at virksomheden har styr på de dele. tilsagn FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 250 mio. kr. dansk vækstkapitals ejerandel 50 % fondsstørrelse 500 mio. kr. investeringsdato 20. dec Dansk Vækstkapital / Side 14

15 De tre partnere: brødrene Vilhelm og Jens Hahn-Petersen og Peter Ryttergaard foto: Territorium Dansk Vækstkapital / Side 15

16 partner mads ryum larsen foto: Territorium Dansk Vækstkapital / Side 16 16

17 IK VII Kapital der transformerer IK Fond VII er investeringsselskabet IK Investment Partners syvende fond på ca. 20 år, og indtil nu har de fonde, som rådgives af IK Investment Partners, gennemført flere end 85 virksomhedsopkøb, hvoraf de 61 er blevet realiseret. Mads Ryum Larsen ser en positiv udvikling på det nordiske investeringsmarked. Danske virksomheder og dansk økonomi ses generelt som et relativt sikkert kort i en generelt temmelig usikker tid for Europa. Gennemsnitligt har virksomhederne formået at fordoble indtjeningen, og partner Mads Ryum Larsen har dermed en vis vægt bag udsagnet om, at IK Investment Partners tilfører værdi til de virksomheder, fonden investerer i. IK Investment Partners fonde investerer i Norden, Benelux-landene, Frankrig og Tyskland. stærkt internationalt netværk IK Investment Partners har rejst 1 mia. euro i fonden IK VII, og formålet er at købe mellemstore virksomheder, forklarer Mads Ryum Larsen. Plejesektoren og konsumentprodukter er blandt fokusområderne for fonden IK VII, og det samme er muligheden for at skabe europæisk ekspansion via IK Investment Partners stærke internationale netværk. Det har bl.a. været til gavn for virksomheder, hvis navne en del danskere vil nikke genkendende til, nemlig Hjem-IS, Superfos og Crisplant. Ofte går IK Investment Partners efter lokale markedsledere, men uanset hidtidige succeser skal virksomhederne udvikles, eksempelvis via en europæisk ekspansion. Der er stadig masser at tage fat på også i danske virksomheder, og her har vi et team af eksperter inden for de strategiske og operationelle discipliner. De har mere end 10 års erfaring med at gennemføre forbedringer i produktionsleddet og på ledelsesniveau, så virksomhederne er klar til ekspansion uden for hjemlandet, siger han. tilsagn FRA DANSK VÆKSTKAPITAL eur 40 mio. dansk vækstkapitals ejerandel 4,1 % fondsstørrelse eur 983 mio. investeringsdato 31. okt Dansk Vækstkapital / Side 17

18 managing partner Thomas Weilby Knudsen foto: territorium Dansk Vækstkapital / Side 18

19 NCP-IVS III med IT-IVÆRKSÆTTERE ud i verden Venturefonden NCP-IVS III investerer i danske it-iværksættere med internationalt vækstpotentiale. Teamet bag fonden, NorthCap Partners, fokuserer på at arbejde tæt sammen med virksomhederne om at øge toplinjevæksten og få produkterne solgt på nye markeder. I juni 2012 investerede Dansk Vækstkapital 125 mio. kr. i NCP-IVS III, som har et samlet kapitaltilsagn på 524 mio. kr. Fonden forventer at investere i 15 opstartsvirksomheder inden for it, fortæller managing partner Thomas Weilby Knudsen. Vi investerer både i helt nystartede og etablerede virksomheder, der leverer it-løsninger inden for områderne kommunikation, digitale medier, mobilteknologi og cloud computing. Fokus på toplinjevækst NorthCap Partners har med deres tidligere fonde vist gode resultater og har mangedoblet omsætningen i virksomhederne. Vores strategi er at fokusere skarpt på toplinjevækst, for det er her, at virksomhedens værdi bliver skabt. Udgangspunktet er, at vi i løbet af ejerperioden tidobler omsætningen. Det lykkes naturligvis ikke hver gang, men i de seneste fem år er det lykkedes os i mere end 50 pct. af tilfældene. Ud på internationale markeder At skabe øget salg i virksomhederne handler for NorthCap Partners om at få produkterne ud på de internationale markeder. Operationelt team Teamet bag fonden har årelang praktisk erfaring med itbranchen og flere har selv været it-iværksættere. Vores team består af folk, der alle har prøvet tingene selv, bl.a. som iværksættere. Det gør, at vi kan samarbejde meget aktivt med de virksomheder, vi investerer i. Vi foretager relativt få investeringer, men til gengæld investerer vi betydelige beløb og bruger meget tid på hvert enkelt selskab i porteføljen. Bl.a. bruger vi en hel dag om ugen i hver virksomhed og har en tæt dialog om den løbende forretning. Vi kommer med go to market-kapital, dvs. at vores investering bliver brugt til at markedsføre og sælge produktet på de internationale markeder. USA er den store aftager af softwareprodukter, og her har vi nogle gode co-investorer. Det gør, at virksomhederne får et bedre afsæt til at komme ind på de markeder, hvor kunderne er. I Falcon Social har vi fx fået David Carratt fra den transatlantiske fond Kennet Ventures ind i bestyrelsen. Han bruger 50 arbejdsdage om året i virksomheden, og med sit netværk skaber han kontakter til internationale fonde, kunder og samarbejdspartnere, forklarer Thomas Weilby Knudsen. tilsagn FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 125 mio. kr. dansk vækstkapitals ejerandel 23,9 % fondsstørrelse 524 mio. kr. investeringsdato 25. juni 2012 Dansk Vækstkapital / Side 19

20 Procuritas Capital investors V Forædler nichevirksomheder Når Procuritas vælger at investere, er det afgørende, at virksomhederne har potentialet til at gå fra at være en allerede markant virksomhed til at blive en dominerende branchespiller. Porteføljevirksomhedernes brancher spænder til gengæld vidt, for Procuritas har interesse i alt fra detailhandel over service til let industri. Vi går efter virksomheder, som har en ledende position i en interessant, global nicheindustri og hjælper dem til at blive en af de tre markedsledere, fortæller Hans Wikse, som er managing partner i Procuritas. Optimering af forretningen Praktisk sker udviklingen ved, at Procuritas partnere tager en meget aktiv rolle i at transformere porteføljevirksomhederne, så de vil kunne opnå en markedsledende position inden for en given periode. Procuritas tager som regel plads i porteføljevirksomhedernes bestyrelse. Vi er meget operationelle og fokuserer på værdiskabelse via optimering af virksomhedens arbejdsgange, produkter og markedsapproach. I Procuritas er der adskillige ansatte med egen erfaring med virksomhedsdrift, som kan gå ind og sparre med virksomhedens ledelse på det helt praktiske niveau, og vores tilgang er en forædlingsproces, som skærper virksomheden til konkurrencen. Det kan også dreje sig om at finde nye medlemmer til ledelsen eller bestyrelsen, siger Hans Wikse. Investering i dansk printekspert I december 2012 opkøbte Procuritas danske Contex, en ledende spiller inden for storformatprintløsninger til det globale marked. Contex er et rigtig godt eksempel på, hvad Procuritas leder efter. Contex er blandt verdens dygtigste inden for storformatprint, men der er fortsat et stort udviklingspotentiale. Vores opgave er nu at hjælpe Contex til at skabe vækst på et lovende og voksende globalt marked. Hans Wikse ser mange muligheder for Procuritas på den danske del af virksomhedens nordiske marked for investeringer i mellemstore virksomheder. Danskerne gør det eksempelvis særligt godt inden for detailhandel og visse typer af teknologivirksomheder. Så det er blandt de områder, hvor vi løbende vurderer investeringspotentialet. tilsagn FRA DANSK VÆKSTKAPITAL eur 5 mio. dansk vækstkapitals ejerandel 2,5 % fondsstørrelse eur 204 mio. investeringsdato 15. juni 2012 Dansk Vækstkapital / Side 20 20

21 managing partner hans wikse foto: territorium Dansk Vækstkapital / Side 21

22 eksempler på fondenes investeringer i virksomheder Dansk Vækstkapital / Side 22

23 vega sea leverer kvalitetslaks til hele verden Vega Sea i Esbjerg er en af Europas førende lakseproducenter. Virksomheden forarbejder og distribuerer norsk fersk laks af høj kvalitet, der bliver solgt i Europa og på andre udvalgte internationale markeder, fx i Australien. Koncernen har siden 2010 oplevet kraftig vækst. Ambitionen er at fordoble omsætningen inden for de næste fire år, og en spritny fabrik er en del af vækstplanerne. Ny fabrik øger kapaciteten Vega Sea har brugt en stor del af 2012 på at bygge den m2 topmoderne fabrik, fortæller adm. direktør Kent Jensen. Vi har formået at komme ind på flere markeder uden for Europa, bl.a. Indien, Sydafrika og Taiwan. Vi har også udnyttet vores netværk til at få kontakt til det amerikanske marked, som vi forventer os meget af, fortæller Kent Jensen. De ydre rammer på plads Vega Sea omsætter i alt for over ½ mia. kr. årligt, og i 2012 steg virksomhedens bruttoresultat 21 pct. Men det er kun begyndelsen. I fremtiden vil Vega Sea fokusere endnu mere på salg og på at producere det, markedet efterspørger. Vi har samlet vores produktion i fabrikken, som kom op at køre 17. september. Der er kapacitet til, at fabrikken kan producere dobbelt så meget, som hele forretningen producerer nu, så vi kan nå op på ton råvarer om dagen. Vores udfordring er nu at få solgt alt det, vores fabrik har kapacitet til at lave. Vi har de ydre rammer på plads i form af fabrikken og dygtige medarbejdere. Vi går nu i gang med en organisatorisk proces, hvor vi skal have strømlinet virksomheden internt og få udnyttet vores fabriks fulde potentiale. Fokus på salg og nye markeder I samarbejde med Maj Invest, der overtog 45 pct. af selskabet i forbindelse med investeringen, har Vega Sea styrket salgsfunktionen betydeligt og rettet blikket mod nye internationale markeder. Maj Invest Equity 4 har investeret i Vega Sea. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 300 mio. kr. i Maj Invest Equity 4. Dansk Vækstkapital / Side 23

24 adenium biotech til kamp mod multiresistente Bakterier Adenium Biotech er en biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler nye typer antibiotika til behandling af multiresistente bakterier i forbindelse med lungebetændelser og urinvejsinfektioner. Livstruende infektioner på hospitalet Virksomheden arbejder med et stof, der udskilles fra sandorme, og som i forsøg med grise og mus har vist sig at være meget effektivt over for multiresistente bakterier. Stoffet vil kunne bruges til at behandle den type af farlige infektioner, som patienter risikerer at få under hospitalsindlæggelse, og som ikke kan slås ned af eksisterende antibiotika. Hospitalspatienter, som under en indlæggelse fx får en urinvejs- eller lungebetændelse, kan risikere, at infektionen bliver livstruende. Bakterierne er nemlig multiresistente og kan ikke behandles med eksisterende antibiotika. Meget snart kan vi stå i en situation, hvor lægerne vil være helt magtesløse over for selv en banal infektion, siger Peter Nordkild, administrerende direktør i Adenium. Spinoff fra Novozymes Adenium blev udskilt fra Novozymes i august 2011 og har i alt rejst 22 mio. kr. fra Novo Seeds og Sunstone Capital. Investeringen skal bruges til at undersøge flere potentielle stoffer, så virksomheden medio 2013 kan vælge de bedste stofkandidater til den videre udvikling af deres antibiotika. På markedet i 2019 Og forsøgene er godt i gang. Peter Nordkild vurderer, at Adenium i anden halvdel af 2014 kan begynde med forsøg på mennesker. Patienterne står allerede nu og venter på produktet, og hvis det virker på mennesker, forventer vi, at vi kan være på markedet i begyndelsen af Sunstone Life Science Ventures Fund III har investeret i Adenium Biotech. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 200 mio. kr. i Sunstone Life Science Ventures Fund III. Dansk Vækstkapital / Side 24

25 trustpilot skaber tillid på nettet Trustpilot er en it-virksomhed, der har udviklet en service på internettet, hvor forbrugere kan anmelde de virksomheder, de har handlet hos. Hjemmesiden har haft stor succes i Danmark og England. Med en af de absolut største kapitalrejsninger herhjemme i 2012 på 75 mio. kr. er virksomheden nu på vej til USA og videre ud i Europa. mio. kr. til at udbrede produktet i resten af Europa. Pengene kom fra venturefondene SEED Capital Denmark II og Northzone Ventures VI, der hver investerede 12,5 mio. kr. Ved udgangen af 2012 fik Trustpilot tilført yderligere 75 mio. kr. fra de eksisterende investorer og det schweiziske ventureselskab Index Ventures, der tidligere har investeret i virksomheder som Skype og JUST EAT. Copyright på kundeanmeldelser Trustpilot tilbyder virksomheder en service, hvor de automatisk kan invitere deres kunder til at anmelde dem på Trustpilots hjemmeside. Virksomhederne får rettigheder til at bruge anmeldelserne i deres markedsføring, og anmeldelserne gør det lettere for andre at træffe en beslutning, når de handler. Forbrugere bruger Trustpilot til at sikre, at de får god service. Tidligere fortalte du venner og bekendte om dine gode og dårlige oplevelser. I dag er den form for personlige anbefalinger blevet mange gange stærkere med internettet. For virksomhederne er Trustpilot en god mulighed for at skabe troværdighed omkring deres forretninger, og samtidig bliver de opmærksomme på, hvor de kan sætte ind for at gøre kunderne mere tilfredse, siger adm. direktør Peter Holten Mühlmann. 100 mio. kr. øremærket til global vækst Ideen til Trustpilot opstod i Århus i 2007, og særligt de seneste to år er udviklingen gået stærkt. Virksomheden fik succes med sin internetservice i England, og i september 2011 rejste Trustpilot 25 Da vi gennemførte kapitalrejsningen i 2011, var vi 25 ansatte, og ved udgangen af 2012 var vi 110. Vi har altså mere end firedoblet antallet af medarbejdere. Vi har 22 nationaliteter ansat, og de sidder alle sammen her i Danmark danskere hver måned I Danmark er der hver måned , der bruger Trustpilot. I løbet af næste år vil virksomheden forsøge sig i USA, resten af Europa og muligvis Asien. Måden, man handler på internettet på, er ens i hele verden. Så derfor mener vi, at Trustpilot sagtens kan blive stort i fx Japan, Tyrkiet, USA eller andre steder i verden, siger Peter Holten Mühlmann. Seed Capital Denmark II har investeret i Trustpilot. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 150 mio. kr. i Seed Capital Denmark II. Dansk Vækstkapital / Side 25

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere