Årsrapport Metroselskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009. Metroselskabet"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b

2 Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej København S Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Oprettet ved lov nr. 551 af 6. juni 2007 Regnskabsår 1. januar til 31. december Hjemstedskommune: København Bestyrelse Henning Christophersen (formand) Jesper Christensen (næstformand) Jørgen Glenthøj (næstformand) Birgit Aagaard-Svendsen Hans Jensen Ayfer Baykal Birthe Skaarup Jens H. Gravgaard Bente G. Rønnebæk Direktion Henrik Plougmann Olsen (administrerende direktør) Revision Rigsrevisionen Deloitte BDO Kommunernes Revision (Godkendt revisionsaktieselskab) Ejerforhold Københavns Kommune: 50% Staten: 41,7% Frederiksberg Kommune: 8,3%

3 Indhold 4 Forord Ledelsesberetning 6 Økonomi 10 Virksomhedsledelse 16 Metrodrift 20 Cityringen 24 Samfundsansvar Årsregnskab: 1. januar til 31. december Regnskabspraksis 35 Resultatopgørelse 36 Balance 38 Pengestrømsopgørelse 40 Noter 49 Metroselskabets bestyrelse og direktion Påtegninger 52 Ledelsespåtegning 53 Den uafhængige revisors påtegning Bilag til ledelsesberetningen 56 Metroselskabets langtidsbudget 2010

4 side 4 metroselskabet Forord For Metroselskabet vil det forgangne år blive husket som året, hvor arbejdet med Cityringen blev synligt i gadebilledet. Kongens Nytorv og Assistens Kirkegård ved Nørrebros Runddel bar fra efteråret præg af, at hovedstaden skal have 17 nye Metrostationer. Og skuer vi lidt frem, vil der være cirka 16 store arbejdspladser, når vi rammer udgangen af blev året, hvor Metroen rundede et skarpt hjørne i kraft af 50 millioner årlige passagerer. Samtidig begyndte Metroen d. 16. marts at køre døgnet rundt alle ugens dage, og lidt senere på året blev nattaksten afskaffet. Den samlede driftspålidelighed for hele året var 98,6 procent en tangering af Metroens rekord fra Driften af den eksisterende Metro resulterede i et tilfredsstillende regnskabsmæssigt resultat et over- skud på 66 mio. kr., hvilket er en stigning på 9 mio. kr. i forhold til DRs koncerthus åbnede i januar, og endnu et kulturtilbud blev føjet til Metrokundernes i forvejen store udvalg. Ude i byen satte mega-events som IOCs topmøde og klimakonferencen COP15 såvel hovedstaden som Metroen på den anden ende. Det førte blandt andet til de to travleste dage i Metroens historie med fredag den 18. december som kulminationen. Her steg på toget. Der skal samtidig lyde en stor tak til vores faste passagerer for det ekstra hensyn og den ekstra tålmodighed, som mange udviste under COP15 og IOCs topmøde. Ligesom der skal lyde en tak til Metro Service, der håndterede begge begivenheder gnidningsløst og professionelt. God læselyst. Henning Christophersen Bestyrelsesformand Metroselskabet Henrik Plougmann Olsen Administrerende direktør Metroselskabet

5 Ledelsesberetning

6 side 6 metroselskabet Økonomi Årets resultat og egenkapitaludvikling Resultat før afskrivninger og finansielle poster udgør for 2009 et regnskabsmæssigt overskud på 66 mio. kr., hvilket er en stigning på 9 mio. kr. i forhold til Overskuddet vedrører driften af Metroen. Det er selskabets vurdering at der er tale om et tilfredsstillende resultat, som afspejler at metroen er en virksomhed, der årligt tilvejebringer midler til de videre investeringer i Cityringen. Af og nedskrivninger udgør 596 mio. kr, hvilket er på niveau med Resultatet før finansielle poster udgør herefter et underskud på 530 mio. kr. Finansielle poster omfatter renteindtægter på 160 mio. kr. og renteudgifter på 17 mio. kr. Derudover medfører markedsværdiregulering en regnskabsmæssig omkostning på 30 mio. kr. De samlede finansielle poster udgør en indtægt på 113 mio. kr. Resultat efter finansielle poster udgør et underskud på 417 mio. kr., hvilket er 140 mio. kr. højere end i Underskuddet skyldes den regnskabsmæssige nedskrivning af Selskabets investering i Cityringen samt afskrivninger på den eksisterende Metro. Årets resultat på 417 mio. kr. er fragået egenkapitalen, der ultimo 2009 udgør 9,4 mia. kr. En konsekvens af den anvendte regnskabspraksis er, at man må forvente, at nedgangen i egenkapitalen fortsætter i de kommende år. I 2010 forventes således indgået kontrakter om anlæg af Cityringen. Det betyder, at egenkapitalen som planlagt forventes reduceret til ca. 1 mia. kr., idet Selskabet ved kontraktunderskrivelse forpligter sig økonomisk. Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Hoved og nøgletal Mio. kr Åbningsbalance Årets nettoomsætning Resultat før ned- og afskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat Balancesum Årets investering i Metroen Egenkapital Soliditetsgrad 97% 99% 98% 80%

7 Årsrapport 2009 side 7 Metroens driftsresultat Resultat for driften af Metroen (før afskrivninger) i 2009 udgør et overskud på 66 mio. kr. Dette er en forbedring på 9 mio. kr. i forhold til Indtægter fra Metroen har i 2009 udgjort 522 mio. kr. fra takstfællesskabet, samt 147 mio. kr. for udlejning af Metroen med videre. Omkostninger til betaling for drift af metroen, kontraktstyring, administration og lignende har i året udgjort 604 mio. kr. Afskrivninger på Metroen er foretaget i overensstemmelse med Selskabets regnskabspraksis. Årets samlede resultat er herigennem belastet med 192 mio. kr. Takstindbetalingen er baseret på en gennemsnitlig passagerindtægt pr. påstiger på 10,69 kr. i 2009 beregnet på grundlag af Transportministeriets bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet. Anlæg af Cityringen Det samlede anlægsbudget for Cityringen på 15,4 mia. kr. (2005-priser) er baseret på det optimerede dispositionsforslag. Anlægsbudgettet er opregnet til 18,1 mia. kr. i 2010-priser. I 2009 har der været afholdt investeringer i Cityringen på 404 mio. kr. så den samlede investering i Cityringen til dato er 860 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi af Cityringen er i balancen opgjort til 0 kr. Dette er en følge af, at Cityringen løbende nedskrives til anlæggets forventede genindvindingsværdi, under hensyntagen til de planlagte anlægsinvesteringer. Metroens driftsresultat Mio. kr Takstindbetalinger Metroens driftsindtægter Andre driftsindtægter 13 8 Indtægter i alt Betaling for drift Kontraktstyring mv Øvrige omkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Samlet resultat Overskudsgrad før afskrivninger 10 % 9 % Cityringens investeringsbudget Mio. kr. Investeringer i 2009 Investeringer pr. 31. dec 2009 Samlet budget Cityring

8 side 8 metroselskabet Finansiering Metroselskabet har ved udgangen af 2009 et samlet indestående på 1,8 mia. kr. Selskabet har foretaget aftaleindskud i banker og købt obligationer. Alle placeringer er foretaget i danske kroner. Selskabet opnåede i 2009 en samlet effektiv forrentning på 3,7 % (4,8 % i 2008) på indeståenderne. I forlængelse af stiftelsen af Metroselskabet har Selskabet i 2009 overtaget en realrenteswap med en hovedstol på 135 mio. EUR. Med udgangen af 2009 indgår swappen under langfristede gældsforpligtelser med en negativ urealiseret markedsværdi på i alt 56 mio. kr. Voldgiftssager Anlægsentreprenøren på Metroens etape 1 og 2A, COMET, har i forbindelse med entreprenørens slutopgørelse fremsat et krav om merbetaling på ca. 2 mia. kr. Kravet vedrører årene 1999 og fremefter og omfatter således en periode, hvor anlægsarbejdet er forløbet uden væsentlige problemer. Det daværende Ørestadsselskabet gennemgik kravene og meddelte COMET, at disse krav i det væsentlige måtte afvises på det foreliggende grundlag. COMET har efterfølgende indbragt kravet for en voldgift. Metroselskabet har overtaget de krav, der er rejst mod Ørestadsselskabet. Sagen forventes afgjort i 2011, efter gældende tidsplan fastlagt af Voldgiften. Der er primo 2010 indgået forlig med Trafikselskabet Movia vedrørende fordelingen af passagerindtægter for perioden , hvor Movia havde anlagt en voldgiftssag med et krav overfor Metroselskabet. Anlægsentreprenøren på Metroens etape 3, Hoffmann/Arkil-Novejfa, har i forbindelse med entreprenørens slutopgørelse fremsat krav om merbetaling på ca. 81 mio.kr. Metroselskabet har gennemgået kravene og meddelt entreprenøren, at kravene i al væsentlighed må afvises. Entreprenøren har indbragt kravet for en voldgift. Voldgiftsrettens kendelse forventes i 2011.

9 Årsrapport 2009 side 9

10 side 10 metroselskabet Virksomhedsledelse Selskabsmæssige forhold Metroselskabet blev stiftet den 26. oktober 2007 med hjemmel i lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S. I den forbindelse overtog Metroselskabet Metroaktiviteterne fra det tidligere Ørestadsselskab og Frederiksbergbaneselskab. Loven danner rammerne om Metroselskabets arbejde og fastsætter samtidig Metroselskabets formål, der beskriver at Selskabet skal: varetage projektering og anlæg af en Cityring stå for drift og vedligehold af den samlede Metro drives på et forretningsmæssigt grundlag foretage offentligt udbud af drift og vedligehold af Metroen Metroselskabet indgår i et samarbejde med de øvrige selskaber, der udfører kollektiv trafik i hovedstaden. Formålet med samarbejdet er at give de rejsende i hovedstadsområdet en oplevelse af, at trafikken fungerer som en samlet helhed, på trods af at den udføres af forskellige selskaber. Dette skal ske ved, at parterne koordinerer deres indsats i hovedstadsområdet, især hvad angår kundeinformation, omstigningsforhold og køreplanlægning. Parterne er endvidere forpligtet til at indgå i et samarbejde om indtægtsfordelingen. Trafikstyrelsen står for den overordnede koordinering af samarbejdet, hvor indtægterne fra det fælles billetsystem fordeles på baggrund af passagertællinger og det fælles vedtagne takstniveau. Endvidere skal Selskabet i henhold til lov om trafikselskaber koordinere og udbyde offentlig servicetrafik. Det skal ske i samarbejde med andre trafik- og jernbaneselskaber og indebærer, at Metroselskabet medvirker i fastsættelsen af takster og billetteringssystemer samt koordinering af køreplaner mellem busser og tog i hovedstadsområdet. Selskabet har således tre overordnede opgaver anlæg af Cityringen, drift af Metroen samt koordinering og udbud af offentlig servicetrafik. Grundlaget for både anlæg og drift er, at det foregår på et forretningsmæssigt grundlag. Ved at løse disse opgaver bidrager Selskabet til at løse samfundets infrastrukturelle udfordringer, og derfor skal begrebet forretningsmæssigt anskues i et langsigtet perspektiv. Anlægsopgaverne er således langsigtede investeringer, hvor en umiddelbar besparelse på anlægsomkostningerne kan medføre endog meget store ekstraomkostninger for driften i mange år frem. Selskabets forretningsmæssige strategi bygger således på en afbalancering mellem de kortsigtede likviditetsmæssige hensyn og de langsigtede økonomiske interesser, hvor det sidste hensyn må veje tungest. Organisation Metroselskabet ejes af Københavns Kommune (50 procent), staten (41,7 procent) og Frederiksberg Kommune (8,3 procent), som et interessentskab. Metroselskabets bestyrelse er Selskabets øverste ledelse og har dermed ansvaret for, at Metroselskabet opfylder de formål, som lovgivningen stiller. Bestyrelsen godkender Selskabets vision og strategi på basis af oplæg fra direktionen. Bestyrelsen består af ni medlemmer, der vælges for en periode på fire år. Københavns Kommune og staten udpeger hver tre medlemmer mens Frederiksberg Kommune udpeger et medlem. Derudover vælger Selskabets medarbejdere 2 medlemmer af bestyrelsen. Der afholdes årligt ca. 12 møder i bestyrelsen og derudover afholder bestyrelsens komiteer møde efter behov. I forretningsstrategien lægges der op til, at Selskabet jævnligt afrapporterer en risikovurdering til bestyrelsen. Bestyrelsen har i den forbindelse valgt at oprette en risikokomité under bestyrelsen. Risikokomiteens

11 Årsrapport 2009 side 11 formål er at forberede bestyrelsens behandling af Selskabets risikostyring, herunder udarbejdelsen af risikovurderingen og risikorapporteringen. Metroselskabets bestyrelse har ligeledes valgt at oprette en Revisionskomite, der har til formål at bistå bestyrelsen med kontrollen af regnskabsaflæggelsesprocessen. Revisionskomiteen arbejder særligt med henblik på, at sikre troværdighed, integritet og transparens i de offentliggjorte regnskaber. Den daglige ledelse varetages af den administrerende direktør. Den 1. november tiltrådte Henrik Plougmann Olsen, som ny administrerende direktør. Den afgående administrerende direktør Anne-Grethe Foss fortsætter sit engagerede virke som driftsdirektør. Den øvrige ledelse består foruden den administrerende direktør og driftsdirektøren, af en teknisk direktør med ansvar for Selskabets anlægsopgaver samt en kommunikationsog personaledirektør. Ved regnskabsårets udløb beskæftiger Selskabet 93 medarbejdere, der tager sig af Selskabets drift, driften af den eksisterende Metro samt anlæg af Cityringen. Endvidere arbejder ca. 150 rådgivere i Metroselskabets lokaler på Metrovej, alle med anlæg af Cityringen. Selskabets bestyrelse og ledelse lader sig løbende inspirere af de eksisterende anbefalinger om god selskabsledelse. Publikationer som Staten som aktionær (Finansministeriet m.fl.) og den af Københavns Borgerrepræsentation vedtagne politik for aktivt ejerskab, er med i overvejelserne, når Selskabet løbende vurderer sin forretningsstrategi. Driften af Metroen er udliciteret til Ansaldo STS med Metro Service A/S som underleverandør frem til oktober Arbejdet med, gennem et EU-udbud, at finde en ny driftsentreprenør er afsluttet i januar 2010 og driften af Metroen vil i perioden frem til 2015 forsat blive varetaget af Ansaldo STS med Metro Service som underleverandør. Organisation Direktion Direktionssekretariat Økonomi Drift Fælles funktioner Seniorrådgivere Kommunikation HR Intern Service IT / Kvalitet Trafik politik Udvikling Sikkerhed Udbud Bygge- og anlægsarbejder Transportsystem Andre kontrakter Projektering Areal, rettigheder og ledningsomlægninger Metroselskabets bestyrelse en oversigt over bestyrelsens medlemmer findes bagerst

12 side 12 metroselskabet Forretningsstrategi Metroselskabets forretningsstrategi fastlægger Selskabets vision og mission. Det sker på baggrund af det formål, som lovgrundlaget fastlægger, og dermed er forretningsstrategien et vigtigt styringsdokument. Visionen tager udgangspunkt i, at Metroen er et samfundsmæssigt gode. Både den eksisterende Metro og Cityringen er med til at sikre den mobilitet, der er vigtig for en moderne hovedstad. Metroen er med til at bidrage til udviklingen af København og Frederiksberg, som en Nordeuropæisk Metropol, og giver befolkningen større valgmuligheder med hensyn til transportform. Selskabet medvirker til at forbedre det kollektive transportsystem gennem driften af den eksisterende Metro og etableringen af en ny. Selskabet medvirker dermed til at fastholde Danmarks høje profil, når det gælder klimahensyn, miljø, ressourcebevidsthed og social ansvarlighed. Metroselskabets vision er derfor, at underbygge disse overordnede samfundsmæssige bestræbelser ved at tilrettelægge og styre Selskabets anlægsaktiviteter og fortsætte driften på både den nuværende og kommende Metrolinjer. Med henblik på at leve op til denne vision vil Metroselskabet sætte fokus på den langsigtede økonomi og værdiskabelse, sikre en stram og proaktiv projektstyring, optimere driftsomkostninger og passagerindtægter, inddrage hensynet til klima, miljø, ressourcer og socialt ansvar, samt udvise størst mulig åbenhed om Selskabets aktiviteter. Langtidsbudgettet viser forventningerne til den langsigtede økonomiske udvikling i Selskabet. Beskrivelsen af Selskabets økonomiske forhold heri er baseret på en række forudsætninger, der er forbundet med den usikkerhed, der altid må gælde vurderinger af fremtidige forhold. Budgettet er blandt andet baseret på forudsætninger om udviklingen i antal passagerer i Metroen og renteudviklingen. Under de givne forudsætninger forventes nettogælden at være på sit maksimum i år 2029, hvor den vil være på 17,1 mia. kr. (i løbende priser). Gælden forventes at være afdraget i år Det gældende langtidsbudget indgår som bilag til ledelsesberetningen. Den danske stat, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune hæfter som interessenter i Selskabet direkte, ubetinget og solidarisk for alle Selskabets forpligtelser, herunder for de af Selskabet optagne lån. På grund af den danske stats solidariske hæftelse er Selskabet indirekte kreditvurderet som staten, hvilket vil sige AAA hos Moodys og AAA hos Standard & Poors. Det betyder, at Selskabet generelt kan opnå vilkår i kapitalmarkedet, der er sammenlignelige med statens vilkår. Herudover har Selskabet mulighed for at optage såkaldte genudlån i Danmarks Nationalbank. Med genudlån forstås et direkte lån fra Nationalbanken på vegne af staten til Selskabet, baseret på en konkret statsobligation, og med samme vilkår som obligationen sælges til på markedet. Kommunikation Metroselskabet lægger stor vægt på åbenhed. Selskabet offentliggør udover årsrapporten og miljørapporten også kvartalsrapporter, hvor der gives en løbende opdateret status for aktiviteter og økonomisk stilling. Selskabets kvartals- og årsrapporter offentliggøres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som det også er tilfældet med statslige aktieselskaber. Endvidere er blandt andet oplysningerne om Metroens driftsstabilitet og antallet af passagerer offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside. Metroselskabet er ligeledes meget opmærksom på omverdenens behov for viden og dialog i forbindelse med anlæg af Cityring. Cityringen vil påvirke rigtig mange mennesker og her spiller kommunikation en afgørende rolle. Vi ønsker derfor en tæt dialog med alle involverede under anlægsarbejdet både for deres og vores skyld. Naboerne skal vide, hvad der sker i deres lokalområde, og samtidig ønsker Selskabet at have kendskab til lokale forhold, fokusområder og problemstillinger. Forretningsgange i forbindelse med regnskabsaflæggelse Metroselskabets bestyrelse har fastlagt de overordnede procedurer og kontroller på de væsentligste områder i relation til regnskabsaflæggelsen. Den gældende regnskabsinstruks beskriver således Selskabets regnskabsmæssige organisation og tilret-

13 Årsrapport 2009 side 13

14 side 14 metroselskabet Finansielle risici Metroselskabet håndterer en række finansielle risici. telæggelse af regnskabsopgaverne, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen i Selskabet. Endvidere fremgår de regelsæt, der skal tilgodeses af medarbejderne ved udførelsen af regnskabsopgaverne. Valutarisici Låneoptagelsen er reguleret ved en trepartsaftale mellem Danmarks Nationalbank, Transportministeriet og selskabet. Aftalen indeholder retningslinjer for, hvilke typer af finansielle instrumenter og låneaftaler selskabet kan lade indgå i låneporteføljen. Selskabets låneportefølje vil i henhold til disse retningslinjer alene blive eksponeret i DKK og EUR. Renterisici Renterisici styres aktivt ved både at låne og placere penge til variabel og fast rente. Varigheden den gennemsnitlige rentebindingstid af selskabets indestående er ultimo ,1 år. Årsresultatet er påvirket af udsving i den såkaldte markedsværdiregulering, som overordnet set bestemmes af udviklingen i det generelle renteniveau. Hvis renten eksempelvis falder, stiger kursværdien af en fastforrentet obligation og omvendt. Modpartsrisici Selskabets placering af likviditet sker alene i de mest kreditværdige danske og udenlandske institutioner, således at risikoen på modparten i videst muligt omfang begrænses. Denne risiko styres og overvåges løbende i et særligt line- og limitsystem, der fastlægger principperne for opgørelse af disse risici, samt et maksimum for hvor store risici der accepteres på en enkelt modpart. Sidstnævnte udmåles i forhold til modpartens ratings hos de internationale ratingbureauer. Risici søges endvidere reduceret ved anvendelse af hensigtsmæssig aftaledokumentation. Der indgås i den forbindelse særlige aftaler om sikkerhedsstillelser såkaldte CSA-aftaler med modparter. IT-strategien beskriver den samlede IT-anvendelse, herunder sikkerhed, back-up mv., og finansieringsinstruksen beskriver rammerne for håndteringen af finansielle transaktioner bl.a. med henblik på at sikre den ønskede risikoprofil. Der er etableret en rapporteringsproces med kvartalsvis økonomirapportering og ajourføring af Selskabets forventninger for året. Rapporteringen omfatter ud over resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, tillige beskrivelse af den aktuelle status på driften af Metroen, anlæg af Cityringen, samt Selskabets finansielle forhold. Risikostyring De risici selskabet er eksponeret overfor bliver kortlagt. Det er målet for den overordnede risikostyring, at risici inddrages på tværs af organisationen. Risici rapporteres på fire niveauer. Første niveau er de udpegede risikoejere, der på deres respektive faglige områder i Selskabet identificerer eventuelle nye risici, følger allerede kendte risici, bidrager med forslag til og følger op på risikominimerende/forebyggende tiltag og evaluerer på aktuel status. Risikoejerne rapporterer til direktionen, der opsamler forslag til ændringer i den aktuelle risikovurdering. Direktionen vurderer de indkomne forslag, og sikrer at risiciene bedømmes ensartet med hensyn til sandsynlighed og konsekvens på tværs af organisationen. Direktionen udarbejder på det grundlag en bruttoliste over Selskabets risici. Direktionen forelægger kvartalsvis forslag til en prioriteret aktuel risikoliste for risikokomiteen og derefter for den samlede bestyrelse. På kvartalsmøder med Selskabets ejere rapporterer Selskabet om risikovurderingen ud fra Bestyrelsens behandling af denne.

15 Årsrapport 2009 side 15

16 side 16 metroselskabet Metro Drift 2009 blev året, hvor Metroen rundede et skarpt hjørne i kraft af 50 millioner årlige passagerer. Den samlede driftspålidelighed for hele året var 98,6 procent en tangering af Metroens rekord fra Fra d. 16. marts begyndte Metroen at køre døgnet rundt alle ugens dage, og lidt senere på året blev nattaksten afskaffet. Passagertal Metroselskabet arbejder løbende på at tiltrække flere kunder til Metroen. Derfor er det positivt, at der i 2009 var 50 mio. passagerer, der benyttede metroen. I forhold til 2008 er der tale om en vækst på ca. 6 procent. Det medførte, at Metroen i 2009 havde et gennemsnitligt passagertal pr. hverdagsdøgn på ca passager. Passagertallet i 2009 har været højere end budgetteret. Fakta om den eksisterende Metro Strækning på 21 km 22 stationer 34 togsæt 50 mio. passagerer årligt i 2009 Kører døgnet rundt alle ugens dage Driftsstabilitet på 98,6 i 2009 Gennemsnitshastighed inkl. stop på 40 km/t Bygget i tre etaper Første etape åbnede oktober 2002 Anden etape åbnede maj og oktober 2003 Tredje etape åbnede september 2007 Drives p.t. af Ansaldo På kort sigt er det Metroselskabets målsætning at have 51 mio. passagerer i På længere sigt er det målsætningen, at passagertallet skal stige til 62 mio. passagerer i Passagertal Mio. passagerer 60 For at sikre den fortsatte vækst i passagertallet arbejder Metroselskabet sammen med Ansaldo og Metro Service om markedsføring af Metroen. Ligesom Selskabet samarbejder med andre trafikselskaber om fælles markedsføring af den kollektive trafik (tog, busser og Metro) i hovedstadsområdet. Samtidig er passagerincitamentet styrket i forbindelse med genudbuddet af drifts- og vedligeholdelseskontrakten. Målet er, at operatøren i højere grad selv skal iværksætte tiltag, som kan tiltrække flere passagerer B 2010

17 Årsrapport 2009 side 17 Passagerer pr. gennemsnitligt hverdagsdøgn Passagerer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

18 side 18 metroselskabet Driftsstabilitet % Målsætning Kundetilfredshed For Metroen er kundernes tilfredshed afgørende både for at fastholde nuværende kunder og for at tiltrække nye. Metroselskabet, Ansaldo og Metro Service, hører derfor godt efter, når kunderne ytrer sig, og benytter flere forskellige værktøjer til at indsamle viden om, hvad kunderne forventer og ønsker, blandt andet gennemføres løbende kundetilfredshedsundersøgelser i Metroen Det samlede resultat for 2009 kan ses i diagrammet herunder. Driftsstabilitet Metroens driftsstabilitet er et væsentligt grundlag for, at fastholde og tiltrække nye passagerer. Derfor fokuserede Metroselskabet, Ansaldo og Metro Service igen i 2009 på at opnå en høj driftsstabilitet i Metroen. Det er glædeligt, at der i hele 2009 har været en generelt høj driftsstabilitet, hvilket resulterede i en samlet driftsstabilitet på 98,6 procent. Det vil med andre ord sige, at i 2009 afgik 98,6 procent af Metrotogene rettidigt. Det er samme resultat som i 2008 og 0,6 procentpoint over Selskabets målsætning på 98 procent. Sikkerhed Sikkerheden i Metroen er meget høj sammenlignet med andre transportformer, bilen i særdeleshed. Det understreges af, at Metroen i hele sin levetid ikke har haft en eneste ulykke i forbindelse med togdriften. Metroselskabet har en målsætning om, at Metroen skal være mindst lige så sikker som de sikreste nye metroer i verden. Metroens sikkerhedsforhold er derfor i fokus både hos operatøren og dennes ansatte og i Metroselskabet. Kundetilfredshed Tilfredshed med rejsen Information Tryghed % Tilfreds/Meget tilfreds Hverken/eller Utilfreds/Meget utilfreds

19 Årsrapport 2009 side 19 Elektronisk rejsekort Metroselskabet ejer 8% af Rejsekort A/S, der skal tilvejebringe et landsdækkende elektronisk billetsystem. Udover Metroselskabet ejes Rejsekort A/S af en række trafikselskaber i Danmark, herunder DSB og Movia. Rejsekortet skal sikre at bl.a. Metroens kunder i fremtiden vil kunne tage Metroen og andre transportformer i hele landet uden at behøve tænke på takstzoner eller billet. Rejsekortet vil løbende blive taget i brug og vil være fuldt implementeret i Rejseplanen Metroselskabet ejer 3,2 % af Rejseplanen A/S. Rejseplanen A/S blev stiftet d. 1. januar 2003 og leverer nu over 10 mio. rejseplanopslag hver måned og er dermed Danmarks største offentlige internetservice. Rejseplanen har til formål, at stille rejserelevant information om kollektiv trafik i Danmark til rådighed for offentligheden. Derfor er Metroselskabet medejer af Rejseplanen A/S. Resten af Ejerkredsen er de regionale og lokale trafikselskaber i hele landet. Ansøgerne blev vurderet ud fra deres økonomiske formåen, deres selskabsmæssige robusthed og deres tekniske kvalifikationer. Seks tilbudsgivere blev prækvalificeret til at give tilbud på opgaven. Tilbud fra alle seks tilbudsgivere blev modtaget den 24. august 2009, og efter en første evaluering blev der gennemført en forhandlingsrunde og alle tilbudsgivere fik muligheden for at fremkomme med reviderede tilbud. Herefter blev tilbuddene underkastet endnu en evaluering. På baggrund af denne evaluering blev de tre økonomisk mest fordelagtige tilbud indbudt til videre forhandlinger med mulighed for at afgive endnu et revideret tilbud. Disse tilbud dannede grundlag for den endelige evaluering og udpegning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud som vinder af udbuddet. Herefter blev der d. 29. januar 2010 indgået kontrakt med Ansaldo om drift og vedligeholdelse af Metroen i 5 år med mulighed for forlængelse med yderligere 3 år. Driftskontrakten Drift og vedligeholdelse af den eksisterende Metro er, i henhold til loven om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, udliciteret. Den nuværende kontrakt er indgået med Ansaldo, der også leverede transportsystemet (tog, skinner, styresystem m.v.) i det eksisterende Metrosystem. Kontrakten løber frem til oktober Betalingen i henhold til den nuværende driftskontrakt består af en fast grundbetaling, der afhænger af det planlagte kørselsomfang, og en variabel betaling, der omfatter forskellige bonus- og bodsbestemmelser. Genudbud af driftskontrakt I 2009 er der gennemført et genudbud af drift og vedligehold af den eksisterende Metro. Udbudsbekendtgørelse blev udsendt i marts 2009 med opfordring om at søge om prækvalifikation til at give tilbud på opgaven. Som opfølgning af kontraktindgåelsen skal der gennemføres en mobiliseringsfase, hvor bl.a. Metroens tilstand dokumenteres som afslutning af den nuværende kontraktperiode og grundlag for den nye kontraktperiode, ligesom ændringerne i den nye kontrakt i forhold til den eksisterende forberedes af operatøren med tæt opfølgning fra Metroselskabet, således at det sikres, at driften gennemføres i henhold til den nye kontrakt.

20 side 20 metroselskabet Cityringen Staten ved Transportministeriet samt Københavns og Frederiksberg kommuner har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med en Cityring. Cityringen bliver en helt ny Metrostrækning, der anlægges efter samme koncept som den nuværende Metro. Dette betyder ikke, at det er de samme entreprenører og leverandører, der skal bygge, men at anlægstyperne i stor udstrækning vil være de samme som den eksisterende metro. F.eks. er Metroen fuldautomatisk, førerløs og betjent af korte tog med tæt togfølge, og stationskonceptet som udgangspunkt det samme som i den eksisterende metro, hvor stationerne blandt andet er udformet som store åbne rum. Cityringen skal køre i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg. Cityringen får 17 underjordiske stationer. I alt skal der anlægges en tunnelstrækning med to tunneller på ca. 15,5 kilometer hver samt en afgrening til et nyt Kontrol og vedligeholdelsescenter (CMC). Arbejdet med at anlægge Cityringen går for alvor i gang i Når Cityringen åbner, kan man skifte til den eksisterende Metro på stationerne Kongens Nytorv og Frederiksberg. Derudover kan man skifte til bl.a. Regionaltog og S-tog på København H og Østerport og til S-tog på Nørrebro station. Når Cityringen står færdig vil man kunne komme eksempelvis fra Nørrebro Runddel til Enghave Plads på syv minutter, fra Nørrebro station til Trianglen på seks minutter eller fra Poul Henningsens Plads til Rådhuspladsen på 8 minutter. Cityringen er i lovforslaget vurderet til at koste ca. 15 mia. kr. målt i 2005-priser. Cityringen forventes at åbne for passagerer i Cityringen i 2009 En af Cityringens helt afgørende milepæle blev passeret i foråret 2009 da transportministeren d. 27. marts godkendte det endelige projekt for Cityringen. Godkendelsen bygger på Metroselskabets optimerede dispositionsforslag, der er blevet fremlagt for Selskabet interessenter. Desuden sker godkendelsen på baggrund af Københavns og Frederiksberg Kommunes koordinerede indstilling til transportministeren. Fakta om Cityringen Lov vedtaget af Folketinget i juni 2007 Dispositionsforslaget godkendt af Transportministeren marts 2009 efter indstilling fra Københavns og Frederiksberg kommuner Forventes åbnet i 2018 Budget på 15,4 mia. (2005-priser) Strækning på 15,5 km. Tunnelbane i ca meters dybde 17 stationer Forventet passagertal på 72 mio. årligt Københavns og Frederiksberg kommune fremlagde i foråret 2008 en VVM-redegørelse for Cityringen, som var grundlaget for en offentlig høring blandt borgerne i København og på Frederiksberg. I løbet af høringen sendte ca. 200 borgere indsigelser og bemærkninger til kommunerne. Bemærkningerne er blevet samlet i en hvidbog, som har dannet grundlag for godkendelse af kommuneplantillæg og VVM-redegørelsen for Cityringen. I 2009 er der blevet arbejdet intenst med udarbejdelsen af udbudsmaterialet for de store kontrakter med entreprenørerne for henholdsvis Bygge- og Anlægsarbejder og Transportsystementreprisen, der også indeholder drift og vedligeholdelsen af Cityringen i 5-8 år. Begge udbudsmaterialer blev udsendt, i henhold til tidsplanen, oktober 2009 og markerer afslutningen af en afgørende fase i anlæg af Cityringen. Dermed er planlægningen af Cityringen kommet så langt, at de

Cityringen. Hvor er vi nu, og hvad sker der i det kommende år? Søren Degn Eskesen På vegne af Jens Gravgaard. Cityringen

Cityringen. Hvor er vi nu, og hvad sker der i det kommende år? Søren Degn Eskesen På vegne af Jens Gravgaard. Cityringen Hvor er vi nu, og hvad sker der i det kommende år? Søren Degn Eskesen På vegne af Jens Gravgaard Disposition: 1. Hvor er vi nu? 2. Stadet for udbudsprocessen vedr. anlægskontrakterne 3. Øvrige kontrakter

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NIELS BRUN HOLDING ApS

NIELS BRUN HOLDING ApS NIELS BRUN HOLDING ApS Tværbommen 25, 1 th 2820 Gentofte Årsrapport 29. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016 Kai

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

K/S Bückwitz CVR-nummer

K/S Bückwitz CVR-nummer K/S Bückwitz CVR-nummer 29 32 61 18 ÅRSRAPPORT 2006 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning:

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR. 31 60 89 29 Årsrapport for 2013 (5. regnskabsår) Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016 Biludan Finans A/S c/o Biludan Gruppen, Kristianiagade 16, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 24 22 61 31 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere