Konkurrenceevne er mere end produktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceevne er mere end produktivitet"

Transkript

1 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon september 212 Konkurrenceevne er mere end produktivitet World Economic Forum (WEF) offentliggjorde. september 212 The Global Competitiveness Report. Det er niende gang det såkaldte konkurrenceevne-indeks opgøres. Også i 212-udgaven ligger Danmark i toppen, som nr. 12 ud af 144 lande. Men der er grund til at være kritisk overfor The Global Competitiveness Index. WEF sælger indekset som et konkurrenceevne-indeks. Men i realiteten forsøger indekset alene at forklare produktivitetsforskellene mellem lande: We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country. 1 Den anden side af konkurrenceevnen omkostningssiden ignoreres. Konkurrenceevnen er ikke god, når blot produktiviteten er høj. Hvis omkostningerne herunder lønningerne og produktionsskatter er endnu højere, så er landets konkurrenceevne udfordret. Holder man WEF s tilgang op mod udviklingen i lønkonkurrenceevnen siden 2, opfanger man kun den tredjedel af den samlede konkurrenceevne-forværring på ca. 22 pct., som skyldes en svagere produktivitetsudvikling end i andre lande. Resten skyldes højere lønstigninger og en styrket kronekurs. Og dertil kommer, at andre omkostninger end lønninger ikke indgår i lønkonkurrenceevnen. Indekset kan forklare ca. pct. af produktivitetsvariationen mellem landene, hvilket er pænt fra en statistisk vinkel. Mere problematisk er det, at helt fundamentale forhold for erhvervslivet, så som ejendomsretten, ender med at få en meget begrænset betydning for et lands indeks-niveau. En total afskaffelse af ejendomsretten i Danmark vil derfor kun (i henhold til The Global Competitiveness Report) reducere den danske produktion med 1,2 pct., hvilket naturligvis ikke er korrekt. Desuden er to tredjedele af indekset baseret på virksomhedssurvey med kun 128 respondenter i Danmark samt 33 fra 211. Det betyder, at effekten af nationale tiltag på de enkelte indikatorer kan forsvinde som følge af statistisk usikkerhed og lav validitet. Samlet set kan det ikke anbefales at føre (udgiftsdrivende) erhvervspolitik ud fra The Global Competitiveness Index, og man skal være varsom med at drage konklusioner ud fra indekset. Nyt Global Competitiveness Index fra World Economic Forum Verdens politiske og erhvervsmæssige topledere samles hvert år til World Economic Forum i Davos. I den forbindelse rapporterer danske og internationale medier om de enkelte landes konkurrenceevne-situation, mens politikere fra forskellige lande forholder sig til deres eget lands konkurrencemæssige udfordringer. Det vil sandsynligvis også være tilfældet for næste topmøde d januar 213. Baggrunden for konkurrenceevne-diskussionerne er The Global Competitiveness Report, som indeholder årets konkurrenceevneindeks. The Global Competitiveness Report er udkommet d.. september 212, og det er en god lejlighed til at se nærmere på det underliggende konkurrenceevne-indeks og evaluere 1. hvad konkurrenceevne er 2. hvad indekset forsøger at måle, og om det er tilstrækkeligt for at kunne sige noget om konkurrenceevnen samt 3. hvor godt indekset fungerer som policy-redskab De tre punkter behandles i hhv. afsnit 1, 2 og 3. 1 Th e Glo b a l Co m p etit iv en e ss Re p o r t s. 4. CEPOS Landgreven 3, København K

2 Analysenotat september Konkurrenceevne for virksomheder og for lande Konkurrenceevne er først og fremmest et erhvervsøkonomisk begreb, der dækker over, hvordan en virksomhed klarer sig i forhold til sine konkurrenter. Uden konkurrenter er konkurrenceevne således irrelevant som begreb. Hvis virksomhed A øger sin konkurrenceevne, vil resultatet være en højere markedsandel. I rivaliseringen med fx virksomhed B, vil en større andel af salget således tilfalde virksomhed A på bekostning af virksomhed B. De to virksomheder eftertragter en begrænset ressource (penge) gennem salg af produkter. Hvis der ikke er tale om en begrænset ressource, vil aktørerne ikke have et modsætningsforhold, og konkurrenceevne er irrelevant. Ud over rivalisering er det nødvendigt, at det er gennem konkurrence, at markedsandelene bestemmes, og den begrænsede ressource fordeles. I en planøkonomi vil det ikke være relevant at tale om konkurrenceevne, da produktionen og markedsandelene bestemmes politisk og ikke afgøres af, om virksomhed A s produkter har et bedre forhold mellem kvalitet og pris. På samme måde vil det heller ikke være et udtryk for øget konkurrenceevne, at en virksomhed får en højere markedsandel, hvis virksomheden har bestukket sig til ordrerne. Konkurrenceevne er således kun relevant i en situation karakteriseret ved tre ting: 1. Konkurrenter 2. Begrænsede ressourcer som aktørerne eftertragter 3. Markedsbaseret allokeringsmekanisme Når vi forlader erhvervsøkonomien og taler om konkurrenceevne mellem lande, vil det sløre de direkte analogier. Lande har forskellig erhvervsstruktur og er derfor ikke altid i direkte konkurrence. Costa Ricas konkurrenceevne er fx dybt afhængigt af produktionsomkostningerne for bananer, mens det er irrelevant for Danmark. Omvendt er Danmark erhvervsmæssigt overrepræsenteret inden for fx medicin, pumper og termostater. Det er derfor vigtigt for Danmarks konkurrenceevne, at omkostningerne pr. termostat er lave nok til, at personer i udlandet vælger den danske termostat frem for en termostat fra et andet land. Konkurrenceevne-begrebet kan dog bestå de tre ovenstående relevanskriterier på nationalt niveau ift. eksport. 2 Hvis virksomhederne i Danmark generelt har problemer med at sælge deres produkter til udlandet, har Danmark som hele et problem med manglende konkurrenceevne. Både i forhold til handelsbalancen og beskæftigelsen kan en lav national konkurrenceevne give betydelige nationale udfordringer. 2. The Global Competitiveness Index måler produktivitet og ikke konkurrenceevne Det fremgår klart af The Global Competitiveness Report, at indekset ikke har til formål at afdække alle dele af konkurrenceevnen, men alene forholder sig til produktivitetsniveauet i de enkelte lande. We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country 3 Omend produktiviteten er central for konkurrenceevnen, så kan et højt produktivitetsniveau ikke i sig selv sikre en høj konkurrenceevne. Omkostningsniveauet, herunder fx lønomkostningerne og produktionsskatter, spiller også ind ligesom valutakursændringer har betydning for, hvilket produkt det er mest fordelagtig for den udenlandske forbruger at købe. I lighed med virksomheder bestemmes et lands konkurrenceevne således af: 1) hvor meget de ansatte kan producere på en time, dvs. produktiviteten, 2 Også i fo r h o ld t il a t t ilt r æ k k e u d en la n d sk e in vest er in ger k a n m a n t a le o m n a t io n a l k o n k u r r en ce evn e, d a d ette o m r å d e o gså o p fy ld er d e t r e o v en st å en d e k r a v fo r a t k o n k u r r en ce evn e er r eleva n t so m b egr eb. Den n e vin k el p å k o n k u r r en ce evn e b eh a n d les d o g ik k e vid er e i d ette n o t a t. 3 Th e Glo b a l Co m p etit iv en e ss Re p o r t s. 4. 2

3 Norge Schweiz Irland Danmark Australien Belgien Holland Frankrig USA Sverige Tyskland Østrig Finland Japan Storbritannien Italien Spanien Grækenland Portugal Slovakiet Tjekkiet Sydkorea Estland Ungarn Polen Mexico Analysenotat september 212 2) hvor høje omkostninger der løber på i processen (herunder løn og produktionsskatter) og 3) hvad valutakursforholdet er til udlandet. Hvis man alene forholder sig til produktiviteten, når man vurderer landenes indbyrdes konkurrenceevne på et givet tidspunkt, kommer man let til at drage forkerte konklusioner. Sammenligner man Danmarks produktivitet med en række andre OECD-lande, finder man, at Danmark er placeret blandt den bedste sjettedel og ca. 2 pct. over gennemsnittet, jf. figur 1. Figur 1 Produktiviteten målt som produktion pr. time, 21 BVT pr. time i kr BNP-vægtet gennemsnit 2 1 Anm.: Produktivitetsniveauet er målt som Bruttoværditilvækst pr. time i kr. omregnet vha. årets valutakurser. Listen af lande omfatter samtlige lande, hvor der både er data for landets produktivitet og for timelønnen for industrien i landet. Kilde: Egne beregninger på baggrund af OECD World Economic Forum placerer også Danmark i toppen som nr. 12 ud af 144 lande i deres konkurrenceevneindeks Men hvis omkostningerne (korrigeret for valutakurserne) er endnu højere i Danmark pr. arbejdstime end produktiviteten, så ender de danske produkter med at være dyrere end sammenlignelige udenlandske produkter. Uden omkostningssiden ignorerer man således halvdelen af, hvad der afgør konkurrenceevnen. En væsentlig del af omkostningerne er lønomkostningerne, og på timelønningerne viser Danmark sig ligeledes at ligge blandt den højeste sjettedel af samme lande som i figur 1. De danske lønninger i industrien ligger ca. 48 pct. over gennemsnittet, jf. figur 2. 3

4 Norge Schweiz Belgien Danmark Sverige Tyskland Finland Østrig Holland Australien Frankrig Irland USA Italien Japan Storbritannien Spanien Grækenland Sydkorea Portugal Tjekkiet Slovakiet Estland Ungarn Polen Mexico Analysenotat september 212 Figur 2 Timelønninger i fremstillingsindustrien, 21 Timeløn i kr. for industrien BNP-vægtet gennemsnit 1 1 Anm.: Listen af lande omfatter samtlige lande, hvor der både er data for landets produktivitet og for timelønnen for industrien i landet. Kilde: Egne beregninger på baggrund af OECD, BLS og DA Når The Global Competitiveness Index kun medtager en del af det, der udgør landenes konkurrenceevne, så kan World Economic Forum rettelig ikke konkludere, at Danmark ligger som nr. 12 ud af 144 lande på konkurrenceevne. Omkostningssiden mangler, hvilket gør billedet utilstrækkeligt. Ud fra figur 1 og figur 2 synes det snarere at være tilfældet, at Danmark er udfordret på konkurrenceevnen, idet timelønningerne ligger 48 pct. over gennemsnittet, mens produktiviteten kun ligger 2 pct. over gennemsnittet. Både Økonomi og Indenrigsministeriets halvårlige rapporter Økonomisk Redegørelse og De Økonomiske Råds vismandsrapporter bruger udvikling i lønkonkurrenceevnen for at vurdere den danske konkurrenceevne. Her indgår produktivitet, løn og valutakurser, hvorimod andre produktionsomkostninger og skatter ignoreres. Hvis vi ser på udviklingen i de sidste 1 år, viser det sig, at Danmarks konkurrenceevne er blevet forringet med ca. 22 pct., jf. figur 3. 4

5 Analysenotat september 212 Figur 3. Udvikling i lønkonkurrenceevnen 2-21 Pct. 1 Pct Lønudvikling Produktivitet Kronekurs Samlet lønkonkurrenceevne -3 Anm.: Kilde: Lønkonkurrenceevnen er målt ved de valutakurskorrigerede relative enhedsomkostninger for industrien (=Manufacturing). For Danmark er der anvendt data fra det kvartalsvise nationalregnskab, mens data fra de øvrige lande er baseret på OECD s statistikker. Der er anvendt skift i vægtene i det effektive valutakursindeks efter gældende praksis. Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Nationalbanken og OECD. Valutakursændringer, produktivitetsudviklingen og lønstigningerne har alle bidraget til at svække den danske lønkonkurrenceevne overfor udlandet siden 2. Omend der har været nogle udsving faktorerne imellem, så viser figur 3, at kronekurs, produktivitet og lønudvikling hver har stået for ca. en tredjedel af den samlede forværring i lønkonkurrenceevnen. 4 Det betyder, at man kun fanger ca. en tredjedel af forværringen af den danske konkurrenceevne siden 2, hvis man følger World Economic Forums tilgang og alene fokuserer på produktiviteten. World Economic Forum er dog enig i, at den danske produktivitet er forværret relativt til andre lande. Således er Danmark er faldet fra en tredjeplads i 27 og 28 til en plads som nr. 12 i 212, jf. figur 4. 4 Om d e sid st e p a r å r s k o n k u r r en ce evn efo r b ed r in g, fr em gå r d et a f Øk o n o m isk Red egø r else d e ce m b er fr a Øk o n o m i o g In d en r igsm in ist er iet: Derim o d b lev lø n k o n k u rren ce ev n en st y rk et i 2 9 o g 2 1, o v erv ejen d e so m fø lge af relat iv t h ø jere k o n ju n k t u rb etin ged e p ro d u k t iv it et sst ign in ger i 2 9 o g en d ep reciere n d e k ro n ek u rs i 2 1. Ud en st ign in gen i a r b ejd slø sh ed en sid en 2 8 ville p r o d u k t ivit et en så led es ik k e væ r e fo r b ed r e t r ela t ivt t il Da n m a r k s sa m h a n d elsp a r t n er e, o g t a b e t a f k o n k u r r en ce evn e ville ifø lge Øk o n o m i o g In d e n r igsm in ist er iet væ r e st ø r r e i 2 1.

6 Analysenotat september 212 Figur 4. Danmarks placering i The Global Competitiveness Index, Placering Kilde: World Economic Forum The Global Competitiveness Report 27-8, 28-9, 29-1, 21-11, og Faldet fra 28 til 212 skyldes i særlig grad en kraftig forværring på indikatorerne inden for Financial market development i Danmark. Denne udvikling hænger naturligvis sammen med den internationale finanskrise. Men også hvis man ser på udviklingen relativt til andre lande, er Danmarks position forværret væsentligt ifølge The Global Competitiveness Index. Et andet område, hvor indekset viser en kraftig forværring, er på de helt basale institutionelle forretningsvilkår så som ejendomsretten, immaterielle rettigheder, politiker-tillid, regeringstransparens, offentligt spild, effektivitet i det juridiske system og lign. Hvorvidt dette er et udtryk for reelle forværringer er usikkert, jf. afsnit 3. Det er dog ikke kun inden for disse to hovedområder, at indekset viser faldende karakterer og faldende placeringer for Danmark. Faktisk er der sket fald på næsten alle indikatorer fra 28 til 212. En vurdering ud fra The Global Competitiveness Index trækker således i retning af generelt svagere muligheder for erhvervslivet kan skabe en høj produktivitet i Danmark. 3. The Global Competitiveness Index fungerer ikke som policy-redskab Man kan indvende mod The Global Competitiveness Index, at det vil være en mere direkte tilgang at måle produktiviteten, frem for at konstruere et indeks der forsøger at forklare produktiviteten. Når øvelsen alligevel giver mening, skyldes det, at bl.a. politikere kan få en øget forståelse af, hvilke forhold der understøtter en høj produktivitet. The Global Competitiveness Index har dermed potentiale til at blive et vigtigt politik-redskab, idet indekset forsøger at medtage alle faktorer med relevans for produktiviteten. Men for at The Global Competitiveness Index i praksis er anvendelig som politik-redskab, skal det (som minimum) kunne bestå tre test: 1. Kan det forklare produktivitetsforskellene? 2. Giver redskabet fornuftige resultater, når man ændrer på indikatorværdierne? 3. Er indekset og de underliggende indikatorer baseret på et solidt grundlag? Vi evaluerer på de tre punkter herunder. 6

7 Værditilvækst pr. time i USD, 21 Analysenotat september 212 The Global Competitiveness Index forklarer pæn del af produktivitetsforskellene Det er en forudsætning, at indekset er god til at forklare produktivitetsforskellene, for at bl.a. politikere med rimelig faglig baggrund kan forholde sig til den produktivitetsændring, der vil forekomme ved tiltag rettet mod de underliggende indikatorer i indekset. Evnen til at forklare forskelle i produktivitet mellem landene kan testes direkte. Vi tester konkret, om The Global Competitiveness Index kan forklare timeproduktiviteten defineret som bruttoværditilvæksten (BVT) pr. arbejdstime. Ud fra OECD s databaser er det muligt at opgøre produktiviteten for 32 lande i 21, mens det ikke har været muligt at finde sammenlignelige data for de resterende 11 lande i The Global Competitiveness Index. Resultatet er, at The Global Competitiveness Index kan forklare ca. pct. af variationen i landenes produktivitet i 21, jf. figur. Figur. Sammenhæng mellem WEF GCI og produktiviteten i y = 32,9x - 119, Adj.-R² =, ,, 6 WEF's Global Competitiveness Index 212 Kilde: OECD og BLS, samt egne beregninger World Economic Forums indeks kan således i et vist omfang forklare de 32 landes forskellige produktivitetsniveauer. Fra en statistisk synsvinkel er det et pænt resultat. I en praktisk sammenhæng skal man dog have for øje, at The Global Competitiveness Index ikke kan gøre rede for ca. pct. af variationen. Her spiller andre faktorer ind. Indekset falder på intuitionstjek Ud over at indekset skal kunne forklare en betydelig del af produktivitetsforskellene mellem landene, så er det nødvendigt, at der er en rimelig overensstemmelse mellem effekten af nationale tiltag på indekset og på produktiviteten. Ellers er indekset ikke relevant som policyværktøj. Indeksets konstruktion udgør i den forbindelse en udfordring i sig selv. Eftersom de 117 indikatorer samlet udgør 1 pct. af det samlede indeks, så vil en ændring i værdien på en af Eft er so m fler e a f in d ik a t o r er n e i Th e Glo b a l Co m p e t it iven ess In d ex e r b a ser et p å r egist er d a t a o g a n d r e k ild er m ed t ilsva r en d e d a t a fo r sin k else so m p r o d u k t iv it etsm å let, vu r d er e s d isk r ep a n se n m elle m p r o d u k t ivit etså r e t (2 1 ) o g in d ekså r et (2 1 2 ) a t v æ r e a f b egr æ n set b ety d n in g. I r ea lit e t en er m a n ge in d ik a t o r er ik k e b a ser e t p å d a t a fr a

8 Analysenotat september 212 indikatorerne automatisk ændre det samlede indeks. Men alene antallet af indikatorer betyder, at hver indikator tillægges en begrænset vægt for det samlede indeks. Blandt indikatorerne med størst vægt finder man fx kvalitet af de videnskabelige forskningsinstitutioner og bankernes sundhedstilstand, der udgør hhv. 2 pct. og 1,39 pct. af det samlede indeks. Sidstnævnte er i sig selv tankevækkende, når man bemærker, hvor stor betydning bankernes sundhed tillægges, og hvor omfattende bankpakker og internationale aftaler om kapitalkrav der er etableret. Ifølge indekset kan et land således gå fra at have en perfekt fungerende banksektor (7 point) til et totalt finansielt kollaps (1 point) og højest få reduceret indeksværdien med,8 point i det samlede indeks, hvor Danmark i 212 scorer,29. I den anden ende af skalaen udgør fx byrde af statslig regulering og Ejendomsretten hhv.,1 pct. og, pct. 6 Det betyder i praksis, at selv hvis man arbejder med et scenarie, hvor lande enten scorer de maksimale 7 point på beskyttelse af ejendomsretten eller scorer 1 point (svarende til vederlagsfri ekspropriering uden begrænsninger fra statens side), så vil forskellen på et lands samlede indeksværdi ifølge beregningsmetoden i The Global Competitiveness Report være,3 indekspoint i de samlede indeks. Ved brug af den statistiske korrelationskoefficient i figur kan forskellen mellem ukrænkelig ejendomsret og ingen ejendomsret således omregnes til ca. 4,6 kr. (= 32,9$ *,62 *,3) i produktivitetsforskel, hvilket svarer til 1,6 pct. af det danske produktivitetsniveau. Det er naturligvis en grov underdrivelse af ejendomsrettens betydning for forretningslivet og produktiviteten. Ifølge indekset vil det kun koste ca. 1,2 pct. af produktionen at fjerne ejendomsretten helt i Danmark, selv om det fjerner alle incitamenter for at drive privat virksomhed. Som en naturlig konsekvens af dette, skal politikere være yderst varsomme med at bruge The Global Competitiveness Index som et prioriteringsredskab for deres politik. Et yderligere forhold, der strider mod intuitionen, er, at World Economic Forum på indikatoren Total tax rate rangerer Danmark som nr. 26 ud af de 144 lande. Når man tager i betragtning, at Danmark har verdens højeste skattetryk, de højeste produktafgifter, den næsthøjeste kapitalbeskatning og en relativt høj øverste marginalskat på arbejde, giver det et helt forkert indtryk, når Danmark får en plads blandt den bedste femtedel på Total tax rate. Indikatoren viser sig kun at have fokus på den effektive selskabsbeskatning, og indikatoren medtager således ikke anden kapitalbeskatning, der mindsker investeringsniveauet. Danmark har en meget høj aktieavanceskat på 42 pct., og den sammensatte kapitalbeskatning i Danmark ligger derfor på ca. 6 pct., hvilket er den højeste i Europa og kun overgås af lande som Australien og Japan. 7 Forbedringer og forværringer kan forsvinde i statistisk usikkerhed En yderligere problemstilling ift. at bruge indekset som policy-redskab er, om ændringer i de enkelte indikatorværdier og i det samlede indeks nødvendigvis er udtryk for reale forandringer. I den forbindelse er datakvaliteten central. For at man kan bruge The Global Competitiveness Index som redskab, skal de enkelte indikatorer være pålidelige i den forstand, at en effektiv produktivitetsfremmende politik rettet mod en indikator også med en god sandsynlighed vil føre til en højere score på den pågældende indikator. Her bliver det derfor relevant at forholde sig til datakvaliteten af indikatorerne. I den forbindelse er det problematisk, at ca. 7 pct. af indikatorerne i det samlede indeks er baseret på virksomhedssurveys, hvor resultaterne er baseret på et begrænset antal respondenter. I forhold til sidste års indeks, hvor kun 33 virksomheder dækkede de knap 3. virksomheder i Danmark, har World Economic Forum i 212 udvidet antallet af respondenter til 128 og desuden inkluderet de 33 fra 211. Inklusionen af sidste års respondenter skaber større statistisk sikkerhed, men giver samtidig et problem ift. nylige tiltag, som således ikke kan påvirke ca. 3 pct. af de samlede respondenter. 6 Væ gt en a fh æ n ger d elv ist a f d et en k elt e la n d s BNP p r. in d b y gger, o g d er er h er t a get u d ga n gsp u n k t i Da n m a r k. 7 CEPOS (2 9 ). Ren t e - o g a k t ieb esk a t n in g i Da n m a r k set i et in t er n a t io n a lt p er sp ektiv 8

9 Analysenotat september 212 Ud over de generelle udfordringer og faldgrupper ved surveyundersøgelser, så skaber stikprøvestørrelsen i sig selv en meget væsentlig usikkerhed ved de indsamlede survey-data. Konsekvensen af dette er, at det er højest usikkert, om en målrettet indsats for at påvirke en indikator også vil føre til en højere score på den relevante indikator. Den statistiske usikkerhed vil i mange tilfælde dominere den underliggende positive ændring, så man kan få en lavere score på indikatoren på trods af den produktivitetsfremmende politik. Hvis man ønsker at reducere den statistiske usikkerhed, så Danmark med 9 pct. sikkerhed ligger på en plads ud af de 144 lande, så skal der indhentes data fra ca. 31 virksomheder i Danmark. For at få en statistisk sikkerhed for indikatorværdierne, der giver mulighed for at skelne mellem Danmark (,29) og Tyskland (på sjettepladsen med,48) burde der være mindst 222 respondenter. 8 Mangel på respondenter er måske en af årsagerne til, at Tyskland har en højere indeksværdi end Danmark, selv om Tysklands produktivitet ifølge figur 1 er lavere end Danmarks. Med den nuværende stikprøve på 161 (= fra 211) skal der være en forskel mellem landene på,22 indekspoint, for at forskellen er signifikant på pct. signifikansniveau. Med det nuværende datagrundlag kan Danmark derfor kun siges at være signifikant forskellige end lande med en indeksværdi på 4,7 eller derunder. Danmark er dermed lige præcis signifikant forskellig fra lande som Saudi-Arabien og Malaysia, som må siges at have en markant lavere produktivitet. Ud over den statistiske usikkerhed melder der sig også et andet problem, der sætter spørgsmålstegn ved validiteten af resultaterne fra World Economic Forum s Executive Opinion Survey. Problemet består i, at man spørger en række Executives om deres vurdering på 8 områder på alt fra ejendomsrettens ukrænkelighed til kvaliteten af grundskolen. Og i den forbindelse kan man tvivle på, om disse personer på alle områder har indsigt i den reelle tilstand. Hvad ved erhvervsledere fx om, hvad niveauet er i folkeskole i forhold til andre landes grundskole? Dette notat er muliggjort ved donation fra 8 Ved b er egn in gen a f st ik p r ø ve st ø r r elsen er d e r t a get u d ga n gsp u n k t i et t e st fo r sa m m en lign in g a f m id d elv æ r d ie r n e i t o n o r m a lfo r d elin ger. Va r ia n se r n e a n t a ges a t væ r e 1, h vilk et sy n es r im eligt, n å r d a t a er p å e n in t er v a lsk a la fr a 1 t il 7. Lektor An d er s Milh ø j h a r y d et ven lig a ssist a n ce i fo r b in d else m ed b er egn in gst ekn ik k en. 9

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 9. april 2014 Udlandet fravælger Danmark som investeringsland I årene 2008-2012 tiltrak Danmark nye udenlandske (greenfield) investeringer, der

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 Maj 2002 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi Report Danmark online Hvordan internettet forvandler den danske økonomi The Boston Consulting Group (BCG) er en global managementkonsulentvirksomhed og verdens førende rådgivningsvirksomhed inden for forretningsstrategi.

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere