Årsrapport Nordsøfonden Nordsøenheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Nordsøfonden Nordsøenheden"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Nordsøfonden Nordsøenheden

2 Årsrapporten for 2014 omhandler i modsætning til tidligere år både Nordsøfonden og Nordsøenheden. Nordsøfonden ejer statens andele i danske olie- og gaslicenser. Fonden har ingen ansatte eller ledelse, men administreres af Nordsøenheden, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Årsrapporten for 2014 for Nordsøfonden (side 3-51) og for Nordsøenheden (side samt licensoversigt, side 75-76) er samlet i dette dokument. 1

3 2 Nordsøfonden

4 Årsrapport 2014 Nordsøfonden Årsrapport Nordsøfonden 3

5 Indholdsfortegnelse Nordsøfonden Oplysninger om Nordsøfonden 5 Nordsøfondens hovedtal 7 Ledelsesberetning 9 Regnskabspraksis 27 Regnskab 33 Resultatopgørelse 35 Balance 36 Pengestrømsopgørelse 38 Noter til årsregnskabet 39 Påtegning og erklæringer 47 Licensoversigt 76 4 Indholdsfortegnelse - Nordsøfonden

6 Oplysninger om Nordsøfonden Nordsøfonden Amaliegade 45, 1. sal 1256 København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Hjemstedskommune: København Regnskabsperiode: 1. januar december 2014, 9. regnskabsår Nordsøfonden administreres af Nordsøenheden Revision: Rigsrevisionen (ekstern revisor) og PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (intern revisor) Fotos: Colourbox, Nordsøfonden, Maersk Oil og Wintershall Oplysninger - Nordsøfonden 5

7 6 Hovedtal - Nordsøfonden

8 Nordsøfondens hovedtal mio. kr * ) Olieproduktion i tønder pr. dag, i gennemsnit (afrundet) Gasproduktion i millioner m 3 pr. dag (afrundet) 2,0 2,1 2,3 - - Gennemsnitlig oliepris for året (Brent) kr Nettoomsætning Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Nedskrivninger, produktionsanlæg Efterforskningsaktiviteter Årets resultat Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Betalte skatter Overført til staten *) Nordsøfonden indtrådte i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) den 9. juli 2012 Hovedtal - Nordsøfonden 7

9 8 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

10 Ledelsesberetning Ledelsesberetning - Nordsøfonden 9

11 Ledelsesberetning Sensommeren 2014 bød på drastisk faldende oliepriser, som indtil videre varer ved. Det har betydning for Nordsøfondens indtægter og har medført en nedskrivning af anlægsaktiver på 2,5 mia. kr. Olieprisfaldet forventes også at påvirke aktivitetsniveauet i olie- og gasbranchen generelt. Det er derfor mere end nogensinde nødvendigt at se på innovative teknikker og effektivisering for at reducere omkostningsniveauet for olie- og gasindvindingen. Nordsøfondens administrationsselskab, Nordsøenheden, er blevet omdannet fra en statslig styrelse til en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse. Med ændringen af Nordsøenheden til en selvstændig offentlig virksomhed med en professionel bestyrelse styrker regeringen statsdeltagelsen i de olie- og gaslicenser, som Nordsøfonden deltager i. Den nye bestyrelse skal understøtte de forretningsmæssige, tekniske, organisatoriske og økonomiske beslutninger, og får dermed det overordnede forretningsmæssige ansvar, mens erhvervs- og vækstministeren fortsat har det politiske ansvar. Vision At arbejde for en langsigtet, idérig og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark. Mission At skabe mulighed for et højt økonomisk udbytte for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. At sikre, at fonden er en aktiv og kompetent samarbejdspartner, der fremmer en sammenhængende og omkostningsbevidst efterforskning og produktion. Samtidig sender staten et signal til Nordsøfondens samarbejdspartnere og olie- og gasindustrien om, at Nordsøfonden arbejder på forretningsmæssige vilkår. 10 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

12 Organisering af statsdeltagelsen Nordsøfonden er Danmarks olie- og gasselskab og deltager på statens vegne som partner med 20 % i alle nyere danske licenser samt i Dansk Undergrunds Consortium. Nordsøfonden kan ikke være operatør i licenserne og forestår dermed ikke den daglige drift. Fonden deltager som den eneste i alle disse licenser og spiller derfor en central rolle i forhold til at fastholde viden i Danmark samt sikre videndeling på tværs af licensgruppernes aktiviteter. Nordsøfonden er en offentlig fond og har ingen medarbejdere eller ledelse. Nordsøfonden administreres af Nordsøenheden. Nordsøenheden er med til at træffe tekniske, økonomiske, juridiske og kommercielle beslutninger, der er af stor betydning for fondens investeringer og indtægter og for de involverede olie- og gasselskaber og det danske samfund som helhed. Miljø, sikkerhed og samfundsansvar Nordsøfonden øver indflydelse i licensernes rådgivende og besluttende organer, hvor Nordsøfonden aktivt kan påvirke operatørerne til at fokusere på sikkeheds-, miljø- og energiforhold. Olieindvindingen fra felter på dansk område skal ske med anvendelse af løsninger, der er bedste praksis, så miljøbelastningen minimeres og risiko for uheld nedbringes mest muligt. Nordsøfonden er alene med i licenser i Danmark, hvor der er etableret lovgivning for blandt andet sikkerhed og miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Nordsøfonden bestræber sig på at drive sin virksomhed på en forsvarlig måde og leve op til lovgivningen inden for de områder, der udøves virksomhed i. De licenser, Nordsøfonden deltager i, er alle underlagt dansk lovgivning. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabsloven 99a Nordsøfondens og Nordsøenhedens redegørelse for samfundsansvar (CSR-rapport) for 2014 findes på: Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i den danske årsregnskabslov om rapportering af virksomheders samfundsansvar. Redegørelsen indeholder Nordsøfondens og Nordsøenhedens politikker for samfundsansvar, hvordan disse omsættes til handling samt en vurdering af de opnåede resultater. For at skabe størst mulig værdi for staten støtter Nordsøfonden aktivt udvikling af forbedrede indvindingsmetoder og forskning i øget indvinding. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 11

13 Nordsøfondens indsatsområder Mere olie ud af den danske kalk Ny viden og nye indvindingsteknologier Potentialet uden for kalken Optimal udnyttelse af infrastrukturen Udbygning af nye felter Olie og gas vil fortsat spille en væsentlig rolle som energikilde som følge af en voksende global befolkning og ønsker om øget vækst. Derudover er olie en komponent i et utal af industrielle produkter lige fra plast- til elektronikprodukter, og en fuldstændig udfasning af olie og gas vil derfor ligge mange år ud i tiden. Produktion af olie og gas er ikke uforenelig med en ambitiøs global klimapolitik, da meget af den globale regulering handler om at begrænse udledningen fra forbruget af energi. Olie i hverdagen Hvad har en smartphone, en pillekapsel og en vindmølle tilfælles? Alle produkterne indeholder raffineret råolie. Olie indgår i alt fra køkkenudstyr til glasfber, maling, elektronik og tøj. Fælles for disse produkter er, at de indeholder plast. Plast findes i alle former og farver og med vidt forskellige egenskaber, så som plastfolie, polyesterfibre, vinylplast, polystyrenplast og plastglas. Ca. fem procent af verdens olieforbrug anvendes til plast. Efterforskning og indvinding af Danmarks olie og gas skaber mange arbejdspladser og bidrager til at opretholde vores levestandard. Statens samlede indtægter fra indvindingen af kulbrinter i Nordsøen beløber sig i perioden til næsten 400 mia. kr. i 2013-priser, og i 2012 blev det opgjort, at der er ca beskæftiget i den danske olie- og gassektor. Produktionen af olie og gas er samtidig en sikker kilde til den danske energiforsyning. Nordsøfonden skal bidrage til at fastholde en væsentlig dansk olie- og gasproduktion i mange år endnu, og har derfor formuleret strategiske indsatsområder, som ifølge Nordsøfonden vil øge værdiskabelsen for Danmark. Mere olie ud af den danske kalk Efter næsten 50 års aktivitet er kun godt en femtedel af den oprindeligt tilstedeværende olie i den danske kalk blevet produceret, se boks om olieressourcer. Den samlede forventede indvindingsgrad fra de danske kalkfelter er ca. 25 % af den tilstedeværende olie i undergrunden (produceret olie og reserver). En forøgelse af indvindingen fra DUC s kalkfelter med bare ét procentpoint (ressourcer) svarer til, at der kan produceres omkring 100 mio. tønder olie mere eller omtrent to års produktion på nuværende niveau. Med en dollarkurs på 6,50 DKK/USD og en oliepris på 60 USD/tønde olie vil det svare til en produktionsværdi på knap 40 mia. kr. Efter produktionsomkostninger er betalt, vil der være et betydeligt overskud til glæde for såvel olieselskaber som samfundet i form af skatter og udbytter. 12 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

14 Danske olieressourcer Produceret olie Reserver Ressourcer (teknologi og efterforskning) Tilbageværende ressourcer Olieproduktion fra kalkfelter er teknisk vanskeligt på grund af kalkens egenskaber, og indvindingsgraden for kalkfelter er derfor lav sammenlignet med andre typer af felter, fx sandstensfelter. I takt med at felterne modnes, bliver det vanskeligere at producere den resterende olie. Nye, billigere og mere effektive produktions- og injektionsboringer er nødvendige for at sikre en optimal udnyttelse af oliefelterne. Fremover vil det derfor være vigtigt at reducere omkostningerne til såvel produktions- som efterforskningsboringer for at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det kan ske ved hjælp af nye teknologier, højere effektivitet og stærkt fokus på hvert eneste element i boreprocessen. Nordsøfonden støtter op om initiativer til at fremme udviklingen og afprøvningen af nye teknologier. Ny viden og nye indvindingsteknologier Oprettelsen af Center for Olie og Gas på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) er et stort skridt i retning af at opnå ny viden og udvikle nye indvindingsteknologier. Det nye forskningscenter har til formål at forbedre den danske olie- og gasproduktion. Der er identificeret en række temaer for forskningsindsatsen, som skal understøtte muligheden for at producere mere olie og gas til lavere enhedsomkostninger. Det nye forskningscenter blev indviet af klima-, energi- og bygningsministeren i Nordsøfonden er aktiv i arbejdet på forskningscenteret igennem deltagelsen i de tekniske fora. Nordsøenheden støtter også op om olieindustriens fælles kalkforskningsprojekt Joint Chalk Research (JCR). Dette er et eksempel på et konstruktivt samarbejde på tværs af lande og selskaber, hvor der skabes nye resultater ved at udnytte det enkelte selskabs tekniske ekspertiser. Nordsøenheden varetager sekretariatsfunktionen for JCR. I 2014 gennemførte JCR en afprøvning af den nye teknologi Fishbones med succes. Fishbones er udstyr, der anvendes til at øge olieproduktionen fra en brønd. Produktionen øges ved, at udstyret laver mange mikrosprækker ud i kalklagene, så brønden kommer til at minde om et fiskeskelet - deraf navnet. Fishbones er tidsmæssigt meget hurtigt at anvende sammenlignet med andre metoder til at øge olieproduktionen. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 13

15 Det betyder, at boreriggen skal bruge mindre tid på en produktionsbrønd og dermed spares penge. Med udgangspunkt i materialet i GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) omfattende databank har Nordsøfonden været involveret i tre forskningsprojekter med GEUS i I foråret afsluttedes succesfuldt et treårigt forskningsprojekt, der har omfattet en detaljeret kortlægning af aflejringer af Jura alder. Samtidig har GEUS iværksat to andre projekter med Nordsøfondens deltagelse, som omhandler kortlægning og analyse af dels de ældste aflejringer fra Kridt tiden, dels de yngre Tertiære aflejringer. De tre projekter er beskrevet mere detaljeret på næste side. Potentialet uden for kalken På baggrund af de seneste års nye olie- og gasfund i den danske del af Nordsøen er der fortsat stor interesse for yderligere efterforskning. Nyt forskningscenter Partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) har indgået en aftale om at finansiere Center for Olie og Gas DTU, som er etableret og drives på DTU. Centeret vil beskæftige op mod 100 personer, når det er fuldt indkørt og vil bl.a. få tilknyttet forskningsgrupper fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS. Målet for forskningscenteret er at danne ramme om international forskning og tilbyde grundlaget for relevant forskningsbaseret uddannelse, der kan fremme og støtte tværfaglige og tværinstitutionelle forskningsprogrammer. Det overordnede formål er at identificere nye teknologiske og konceptuelle løsninger, der øger olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen. De Jurassiske kildebjergarter til de danske oliefelter i Centralgraven indeholder betydelige mængder olie (Farsund Formationen). Der er store udfordringer og investeringer forbundet med at afklare potentialet. Et af de centrale spørgsmål er, om olien kan strømme hurtigt nok hen til brøndene til, at der kan skabes kommercielle produktionsrater. Kommerciel udnyttelse vil kræve, at det nuværende omkostningsniveau til produktionsboringer og platforme reduceres væsentligt. indeholder naturgas. Skiferen kendes blandt andet fra Bornholm, hvor den kan ses i overfladen, i Sydsverige samt fra dybe boringer på Sjælland og i Kattegat. Boringen forventes påbegyndt i første halvår af I tilfælde af positive resultater udføres en omfattende analyse og et tolkningsprogram for at vurdere potentialet for produktion af gas fra dette reservoir. Nordsøfonden ser frem til at få resultaterne fra denne nye reservoirtype. Som et led i efterforskningen efter nye typer reservoirer i Danmark planlægges en ca meter dyb boring i Nordjylland. Formålet med boringen er at undersøge, om den ca. 500 millioner år gamle Alunskifer, der er kortlagt i en del af det danske landområde, 14 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

16 Forskningsprojekter Petroleumssystemet i Jura Projektet om det Jurassiske Petroleumssystem i den danske del af Centralgraven, som Nordsøfonden iværksatte sammen med GEUS i 2011, blev afsluttet i foråret Projektet har gennem en koordineret bearbejdning af en lang række forskellige datatyper resulteret i en gennemarbejdet kortlægning og analyse af sedimenter og aflejringsprocesser samt dokumenteret potentialet for olie- og gasakkumulationer i Jurassiske aflejringer i Centralgraven. Det er tydeligt, at der med projektet er kommet yderligere fokus på mulighederne i de dybe Jurassiske aflejringer. Tolkninger og kortmateriale er fortsat tilgængelige for de deltagende selskaber i en integreret webløsning og vil indgå i kommende kortlægninger som basis for forståelsen af aflejringsmønstre og reservoirer. Det er muligt, at en opdatering af projektet iværksættes inden for de kommende 3-4 år, når nye data er tilgængelige. Petroleumssystemet i Kænozoikum I foråret 2014 lykkedes det at samle interesse for at påbegynde et projekt om det Kænozoiske petroleumssystem i den danske del af Centralgraven. Arbejdet udføres af GEUS og har fokus på data fra den yngre del af den Tertiære lagserie med henblik på kortlægning af olie- og gasholdige sedimenter og deres efterforskningsmæssige potentiale. De højtliggende forekomster af sand har i den danske del af Centralgraven traditionelt været undgået under planlægning af boringer med dybe boremål på grund af faren for at gennembore og placere borerigge eller produktionsfaciliteter over en akkumulation af ophobet gas, hvor trykforhold og andre parametre ikke har været analyseret. Den regionale kortlægning af disse aflejringer belyser potentialet i det danske område. Lille John oliefundet er en del af disse aflejringer. Petroleumssystemet i Nedre Kridt Som en fortsættelse af projektet om det Jurassiske petroleumssystem er et nyt projekt, der omfatter lagene umiddelbart ovenover, blevet iværksat af GEUS i efteråret På samme måde som i de foregående projekter analyseres og sammenstilles information fra boringer og seismiske data, og en samlet evaluering af lagserien i Nedre Kridt udarbejdes med såvel regionalt perspektiv som med fokus på de detaljer, der kan udledes fra data. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 15

17 Det er Nordsøfondens vurdering, at der fortsat er betydelige uopdagede kulbrinteressourcer i Danmark. Den vedblivende store interesse for yderligere efterforskning ikke mindst i 7. udbudsrunde vidner om, at også andre selskaber deler denne vurdering. Et spændende aspekt ved de kommende boringer er, at de har forskellige efterforsknings- og vurderingsmål, hvilket i sig selv vidner om, at den danske undergrund rummer andre spændende muligheder end olie og gas i kalklag. Nordsøfonden deltager i de fleste danske olie- og gasefterforskningslicenser, hvorved der er opbygget en betydelig intern viden om efterforskningsmulighederne. Nordsøfonden nyttiggør denne viden i bestræbelserne på, at flest mulige kulbrinteressourcer påvises. Mere konkret vil Nordsøfonden i de kommende år vurdere, promovere og forfølge en række prioriterede efterforskningsmål så som: Jura sandsten/nedre Kridt sandsten dybtliggende sandsten under skrivekridtet Tertiære sandsten sandsten over skrivekridtet Farsund Tight Oil olie i kildebjergarten Optimal udnyttelse af infrastruktur Infrastrukturen (platforme, rørledninger mv.) i Danmark er et resultat af en trinvis udbygning over 40 år. Der er over årene også etableret en kontraktuel arbejdsdeling mellem staten/dong og brugerne af den opbyggede infrastruktur. Vilkår for brugen af infrastrukturen har indflydelse på mulighederne for at udnytte det ressourcemæssige potentiale i Nordsøen fuldt ud. Nordsøfonden arbejder for, at vilkårene for tilslutning til og brug af infrastrukturen er transparente, og at det er så let som muligt at tilslutte nye felter til den eksisterende og fremtidige infrastruktur. Nordsøfonden deltager i regeringens strategiarbejde, der er igangsat for at øge indvindingen af olie og gas fra Nordsøen. Strategiarbejdet vil blandt andet behandle forhold omkring infrastrukturen. Se også temaet om regeringens strategiarbejde. Samtidig er der i DUC igangsat en række studier primært som konsekvens af nedsynkningen af havbunden ved Tyra feltet for at skabe grundlaget for beslutninger om den fremtidige infrastruktur til brug for udbygningen og produktionen af DUC-reserverne. Nordsøfonden deltager derudover i en række fund udenfor DUC, der i de kommende år står over for udbygningsbeslutninger. Nordsøfonden arbejder på at sikre, at fremtidige beslutninger om infrastruktur, herunder organisering og ejerskab, i størst muligt omfang tager højde for, at de ressourcemæssige potentialer i Nordsøen kan udnyttes optimalt. Udbygning af nye felter Nordsøfonden deltager i en række fund, og det er forventningen, at der vil blive gjort flere nye fund som følge af den igangværende efterforskningsindsats og af aktiviteterne efter 7. udbudsrunde. Nordsøfonden deltager i alle feltudbygninger. De fleste af disse fund skal udbygges ved tilslutning til eksisterende produktionsanlæg. Nordsøfonden vil aktivt medvirke til at fremme udbygningen af danske fund og til, at aftaler om tilslutning til eksisterende produktionsanlæg bliver gennemført konstruktivt med fokus på den samlede værdiskabelse. Nordsøfonden vil derudover arbejde for en god dialog med og mellem de regulerende myndigheder og partnerskaberne, hvilket er nødvendigt for at sikre størst værdi af aktiviteterne. 16 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

18 Ny strategi for Nordsøen Som en del af regeringens vækstplan for klima- og energiområdet har regeringen besluttet, at der gennemføres et strategiarbejde, der skal belyse mulighederne for at øge indvindingen af olie og gas fra Nordsøen. Arbejdet, som ledes af Energistyrelsen, er igangsat i april 2014 og gennemføres i samarbejde med olieindustrien. Der vil blive foretaget en samlet evaluering af den aktuelle status for branchen og blive udarbejdet en strategi for den fremtidige efterforskning og kommercielle udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer i Nordsøen. Strategien vil have fokus på effektivisering og minimering af omkostningerne. Erfaringer fra andre Nordsølande vil blive inddraget i arbejdet med strategien, som skal baseres på et sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt grundlag. Analysen skal munde ud i en rapport med anbefalinger til regeringen. Nordsøfonden finder, at de to væsentligste udfordringer i arbejdet er at sikre, at de reelle problemer med den eksisterende organisering og drift af infrastrukturen bliver beskrevet, og at mulige løsningsforslag bliver belyst. Nordsøfonden arbejder på at sikre, at fremtidige beslutninger om infrastruktur, herunder organisering og ejerskab, i størst muligt omfang tager højde for, at de ressourcemæssige potentialer i Nordsøen kan udnyttes optimalt. Kommende ændringer i infrastrukturen i Nordsøen kræver samtidig snarlige beslutninger om store investeringer fra såvel staten som fra selskaberne. Resultaterne af strategiarbejdet kan få stor betydning for den samlede værdiskabelse på dansk sokkel og et godt resultat af arbejdet kan blandt andet betyde væsentligt øgede indtægter for såvel samfundet som olieselskaberne og staten. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 17

19 Aktiviteter Efterforskning Ved udgangen af 2014 havde Nordsøfonden andele i 16 licenser, såvel i Nordsøen som på land og i de indre danske farvande se nærmere på licenskortene på de følgende sider. Udover et stort forberedende arbejde med vurderingen af nye efterforskningsprospekter samt med lokaliseringen og planlægningen af en række efterforskningsboringer blev der i 2014 gennemført fire efterforskningsboringer Nena-1, Dany-1X, Chabazite-1og Siah NE-1X alle med skuffende resultat. Erhvervs- og vækstministeren godkendte i december, at Nordsøfonden indgik aftale om at indtræde i licens 9/95 (Maja) med en 20 % andel, og Nordsøfonden deltager dermed i boringen af Xana-1X boringen, der blev påbegyndt ultimo Maja er nabolicens til Harald og Solsort felterne. De øvrige partnere i Maja licensen er A.P. Møller-Mærsk, Dong, Noreco og Danoil. Status og forventninger til 7. udbudsrunde 7. udbudsrunde blev officielt åbnet 24. april 2014 med ansøgningsfrist 20. oktober I alt modtog Energistyrelsen 25 ansøgninger fra 15 olieselskaber, hvoraf fire selskaber ikke tidligere har haft licens i Danmark. Dette er det hidtil højeste antal ansøgninger til en licensrunde. Til sammenligning modtog Energistyrelsen 17 ansøgninger i 6. udbudsrunde. De udbudte områder omfatter dels alle ikke-koncessionsbelagte områder i Centralgraven, hvor hovedparten af de danske felter hidtil er fundet, og dels områder længere mod øst hvor der også er gjort oliefund i 6. udbudsrunde. For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer vil Energistyrelsen afholde regelmæssige udbudsrunder. Det er planen at igangsætte nye runder cirka et år efter afslutningen af den foregående. 8. udbudsrunde forventes derfor igangsat medio Nena-1 (Licens 1/12) Med DONG som operatør blev Nena-1 boret som en afbøjet boring og sluttede i kalklag af Danien alder i en dybde af 1808 meter lodret under havets overflade. De forventede sandstenslag af Palæocæn alder viste sig ikke at være til stede. Borearbejdet blev påbegyndt i januar 2014 med boreplatformen Mærsk Resolve og afsluttet i begyndelsen af februar Som følge af det skuffende resultat er licensen tilbageleveret i januar Dany-1X (DUC - Eneretsbevillingen) Mærsk Olie og Gas gennemførte som operatør for DUC-selskaberne efterforskningsboringen Dany-1X i Det Sammenhængende Område. Dany-1X blev boret som en lodret boring, hvor målet var kalk i Øvre Kridt, og boringen sluttede i Nedre Kridt lersten i en dybde af 2501 meter under havets overflade. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen. Der blev efterfølgende boret et sidespor, hvor der blev udtaget borekerner til geomekaniske undersøgelser af de overliggende Lark lersten. Borearbejdet blev påbegyndt i juli 2014 med boreplatformen ENSCO 72 og afsluttet i begyndelsen af august Chabazite-1 (Licens 4/06B) Wintershall gennemførte som operatør for rettighedshaverne i licens 4/06B efterforskningsboringen Chabazite-1 som en lodret boring med efterforskningsmål i kalk af Palæocæn/Øvre Kridt alder. Boringen sluttede i Øvre Kridt kalklag i en dybde af 3001 meter 18 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

20 Licenser i Nordsøen 6 15 E Licenser med deltagelse af Nordsøfonden A. P. Møller-Mærsk eneretsbevilling med 20 % deltagelse af Nordsøfonden Licenser uden deltagelse af Nordsøfonden Se i øvrigt licensoversigt, s. 76 1/06 1/06 9/95 3/09 4/98 5/06 8/06B 12/06 April 2015 Ledelsesberetning - Nordsøfonden 19

21 under havets overflade. Der blev foretaget omfattende målinger af de gennemborede lag. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen. Borearbejdet blev påbegyndt i juni 2014 med boreplatformen ENSCO 121 og afsluttet i begyndelsen af september Licensen er efterfølgende tilbageleveret i starten af Siah NE-1X (DUC - Eneretsbevillingen) Mærsk Olie og Gas gennemførte som operatør for DUC-selskaberne efterforskningsboringen Siah NE- 1X i Det Sammenhængende Område. Siah NE-1X blev boret som en lodret boring. Det primære mål for boringen var dybvandsaflejringer i Øvre Jura. Der blev ikke fundet producerbare sandstensreservoirer, men boringen gennemborede kulbrinteførende kalklag i Nedre Kridt i Boje forekomsten, som giver yderligere oplysninger om udstrækningen af Boje forekomsten. Der blev desuden gennemført omfattende målinger og udtagning af prøver til beskrivelse af de dybere geologiske formationer. Boringen sluttede i Øvre Jura lersten i en dybde af 3387 meter under havets overflade. Borearbejdet blev påbegyndt i september 2014 med boreplatformen Noble Sam Turner og afsluttet i slutningen af november Licensændringer I årets løb er to licenser (9/06 og 7/06) tilbageleveret, mens én ny licens (1/14) er tildelt. Solsort fundet (Licens 3/09 og 4/98) Partnerskabet arbejder på, at Solsort fundet skal udvikles ved en tie-in udbygning til et nærtliggende felt. Operatøren, Dong, har ultimo februar 2015, på vegne af partnerskabet indsendt kommercialitetserklæring for Solsort fundet til Energistyrelsen. Det er hensigten at fundet sættes i produktion via 3. partsinfrastruktur i løbet af de kommende fem år. Broder Tuck og Lille John fundene (Licens 12/06) I 2014 har Dana Petroleum overtaget en 40 % andel af licensen fra PA Resources, og samtidig blev Dana Petroleum ny operatør. I begyndelsen af december påbegyndtes en vurderingsboring på Lille John oliefundet. Borearbejdet afsluttedes i begyndelsen af februar i år, efter at der var boret et sidespor samt gennemført en prøveproduktion. Testproduktionen viser, at der kan produceres olie med pæne rater fra strukturen, som findes i blot 1 km dybde. Resultaterne af vurderingsboringen vil være afgørende for det videre arbejde med at vurdere kommercialiteten for Lille John oliefundet. Broder Tuck boringen fandt olie og gas i 2011, og der arbejdes fortsat på at afklare, om fundet kan udnyttes kommercielt. Vurderingsaktiviteter De væsentligste aktiviteter i 2014 var det videre arbejde med modning af fundene af olie og gas i Broder Tuck, Lille John og Solsort. Endvidere blev vurderingen af Ravn fundet afsluttet med indsendelse af udbygningsplan til myndighederne for Ravn fase Ledelsesberetning - Nordsøfonden

22 Udbygningsaktiviteter DUC Eneretsbevillingen I juli måned 2014 blev den nye platform på Tyra Sydøst feltet installeret og forbundet med en bro til den eksisterende platform på Tyra Sydøst feltet. Den nye platform med procesudstyr og broen, der forbinder den nye og gamle platform, er bygget i Danmark. Ved årets udgang var den første af de nye produktionsbrønde ved at blive boret på feltet. Projektet forløber planmæssigt, og den første olie blev produceret i slutningen af marts 2015 som forventet. På de eksisterende DUC-oliefelter er der i 2014 udført en ny boring på Halfdan feltet, som har givet gode informationer om indvindingen af olie fra feltet. På de øvrige DUC-felter er der gennemført en række reparationer på ældre brønde. De gennemførte reparationsarbejder har sikret, at der forsat kan produceres olie fra brøndene, og i nogle tilfælde har de også medført mulighed for at øge indvindingen. Mulighederne for etablering af yderligere boringer på Dan og Halfdan felterne med henblik på at øge indvindingen af olie og gas undersøges. Licens 5/06 Ravn Der er i april 2014 indsendt en udbygningsplan til Energistyrelsen omfattende udbygning af Ravn fase 1 via tysk og hollandsk infrastruktur. Planen omfatter etablering af en ny platform med plads til tre brønde og udførelse af to produktionsboringer. Olie fra feltet vil i en ny rørledning blive ført via A6 platformen på tysk sokkel til F3 platformen på hollandsk sokkel, hvorfra olien udskibes. Planen for produktion fra Ravn feltet blev godkendt af Energistyrelsen i november måned. I løbet af 2014 er bygning af platform og procesudstyr til Ravn feltet igangsat i Holland. Platformen planlægges installeret i sommeren 2015, og olieproduktionen forudses igangsat sidst i De samlede investeringer til fase 1 af udbygningen forventes af være ca. 1,5 mia. kr., Nordsøfondens andel udgør ca. 550 mio. kr. Udbygningen følger tidsplanen. Produktionsresultaterne fra Ravn fase 1 skal endvidere bruges til at vurdere potentialet i det såkaldte Greater Ravn Area med henblik på efterfølgende udbygning. Produktionsaktiviteter Nordsøfondens produktion af olie og gas kommer fra 15 DUC olie- og gasfelter. I takt med, at olien og gassen produceres og trykket aftager i reservoiret, sker der et naturligt fald i produktionen fra felterne. Olieproduktionen er faldet med ca. 10 %, og gasproduktionen er faldet med ca. 6,5 % fra 2013 til Nordsøfonden har fokus rettet mod optimering af produktion fra de eksisterende felter og boringer, og efterspørger løbende kortlægning og vurderinger af mulighederne for at forbedre indvinding fra felterne. Indsamling af data om effektiviteten af vandinjektionen på oliefelterne bidrager til kortlægning af mulighederne for at optimere vandinjektionen og dermed forbedring af indvinding og olieproduktion. Indsatsen er primært rettet mod de store oliefelter Dan og Halfdan, som samlet står for omkring 2/3-dele af DUC s olieproduktion. I 2014 har der blandt andet været fokus på vedligehold af en række ældre brønde, således at der fortsat kan produceres sikkerhedsmæssigt forsvarligt fra disse brønde. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 21

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Primera IT ApS. Årsrapport for 2011/2012

Primera IT ApS. Årsrapport for 2011/2012 Primera IT ApS Dalgas Plads 16, 7400 Herning CVR-nr. 33 96 77 13 Årsrapport for 2011/2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande CVR-nr. 28 29 36

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Karen Købmand ApS. Årsrapport for 2015

Karen Købmand ApS. Årsrapport for 2015 Karen Købmand ApS Nørre Voldgade 48, 1358 København K Årsrapport for 2015 (regnskabsår 26/1-31/12) CVR-nr. 36 53 34 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RØRVIGVEJ 34 ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2015 Ib Christiansen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere