Årsrapport Nordsøfonden Nordsøenheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Nordsøfonden Nordsøenheden"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Nordsøfonden Nordsøenheden

2 Årsrapporten for 2014 omhandler i modsætning til tidligere år både Nordsøfonden og Nordsøenheden. Nordsøfonden ejer statens andele i danske olie- og gaslicenser. Fonden har ingen ansatte eller ledelse, men administreres af Nordsøenheden, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Årsrapporten for 2014 for Nordsøfonden (side 3-51) og for Nordsøenheden (side samt licensoversigt, side 75-76) er samlet i dette dokument. 1

3 2 Nordsøfonden

4 Årsrapport 2014 Nordsøfonden Årsrapport Nordsøfonden 3

5 Indholdsfortegnelse Nordsøfonden Oplysninger om Nordsøfonden 5 Nordsøfondens hovedtal 7 Ledelsesberetning 9 Regnskabspraksis 27 Regnskab 33 Resultatopgørelse 35 Balance 36 Pengestrømsopgørelse 38 Noter til årsregnskabet 39 Påtegning og erklæringer 47 Licensoversigt 76 4 Indholdsfortegnelse - Nordsøfonden

6 Oplysninger om Nordsøfonden Nordsøfonden Amaliegade 45, 1. sal 1256 København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Hjemstedskommune: København Regnskabsperiode: 1. januar december 2014, 9. regnskabsår Nordsøfonden administreres af Nordsøenheden Revision: Rigsrevisionen (ekstern revisor) og PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (intern revisor) Fotos: Colourbox, Nordsøfonden, Maersk Oil og Wintershall Oplysninger - Nordsøfonden 5

7 6 Hovedtal - Nordsøfonden

8 Nordsøfondens hovedtal mio. kr * ) Olieproduktion i tønder pr. dag, i gennemsnit (afrundet) Gasproduktion i millioner m 3 pr. dag (afrundet) 2,0 2,1 2,3 - - Gennemsnitlig oliepris for året (Brent) kr Nettoomsætning Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Nedskrivninger, produktionsanlæg Efterforskningsaktiviteter Årets resultat Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Betalte skatter Overført til staten *) Nordsøfonden indtrådte i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) den 9. juli 2012 Hovedtal - Nordsøfonden 7

9 8 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

10 Ledelsesberetning Ledelsesberetning - Nordsøfonden 9

11 Ledelsesberetning Sensommeren 2014 bød på drastisk faldende oliepriser, som indtil videre varer ved. Det har betydning for Nordsøfondens indtægter og har medført en nedskrivning af anlægsaktiver på 2,5 mia. kr. Olieprisfaldet forventes også at påvirke aktivitetsniveauet i olie- og gasbranchen generelt. Det er derfor mere end nogensinde nødvendigt at se på innovative teknikker og effektivisering for at reducere omkostningsniveauet for olie- og gasindvindingen. Nordsøfondens administrationsselskab, Nordsøenheden, er blevet omdannet fra en statslig styrelse til en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse. Med ændringen af Nordsøenheden til en selvstændig offentlig virksomhed med en professionel bestyrelse styrker regeringen statsdeltagelsen i de olie- og gaslicenser, som Nordsøfonden deltager i. Den nye bestyrelse skal understøtte de forretningsmæssige, tekniske, organisatoriske og økonomiske beslutninger, og får dermed det overordnede forretningsmæssige ansvar, mens erhvervs- og vækstministeren fortsat har det politiske ansvar. Vision At arbejde for en langsigtet, idérig og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark. Mission At skabe mulighed for et højt økonomisk udbytte for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. At sikre, at fonden er en aktiv og kompetent samarbejdspartner, der fremmer en sammenhængende og omkostningsbevidst efterforskning og produktion. Samtidig sender staten et signal til Nordsøfondens samarbejdspartnere og olie- og gasindustrien om, at Nordsøfonden arbejder på forretningsmæssige vilkår. 10 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

12 Organisering af statsdeltagelsen Nordsøfonden er Danmarks olie- og gasselskab og deltager på statens vegne som partner med 20 % i alle nyere danske licenser samt i Dansk Undergrunds Consortium. Nordsøfonden kan ikke være operatør i licenserne og forestår dermed ikke den daglige drift. Fonden deltager som den eneste i alle disse licenser og spiller derfor en central rolle i forhold til at fastholde viden i Danmark samt sikre videndeling på tværs af licensgruppernes aktiviteter. Nordsøfonden er en offentlig fond og har ingen medarbejdere eller ledelse. Nordsøfonden administreres af Nordsøenheden. Nordsøenheden er med til at træffe tekniske, økonomiske, juridiske og kommercielle beslutninger, der er af stor betydning for fondens investeringer og indtægter og for de involverede olie- og gasselskaber og det danske samfund som helhed. Miljø, sikkerhed og samfundsansvar Nordsøfonden øver indflydelse i licensernes rådgivende og besluttende organer, hvor Nordsøfonden aktivt kan påvirke operatørerne til at fokusere på sikkeheds-, miljø- og energiforhold. Olieindvindingen fra felter på dansk område skal ske med anvendelse af løsninger, der er bedste praksis, så miljøbelastningen minimeres og risiko for uheld nedbringes mest muligt. Nordsøfonden er alene med i licenser i Danmark, hvor der er etableret lovgivning for blandt andet sikkerhed og miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Nordsøfonden bestræber sig på at drive sin virksomhed på en forsvarlig måde og leve op til lovgivningen inden for de områder, der udøves virksomhed i. De licenser, Nordsøfonden deltager i, er alle underlagt dansk lovgivning. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabsloven 99a Nordsøfondens og Nordsøenhedens redegørelse for samfundsansvar (CSR-rapport) for 2014 findes på: Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i den danske årsregnskabslov om rapportering af virksomheders samfundsansvar. Redegørelsen indeholder Nordsøfondens og Nordsøenhedens politikker for samfundsansvar, hvordan disse omsættes til handling samt en vurdering af de opnåede resultater. For at skabe størst mulig værdi for staten støtter Nordsøfonden aktivt udvikling af forbedrede indvindingsmetoder og forskning i øget indvinding. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 11

13 Nordsøfondens indsatsområder Mere olie ud af den danske kalk Ny viden og nye indvindingsteknologier Potentialet uden for kalken Optimal udnyttelse af infrastrukturen Udbygning af nye felter Olie og gas vil fortsat spille en væsentlig rolle som energikilde som følge af en voksende global befolkning og ønsker om øget vækst. Derudover er olie en komponent i et utal af industrielle produkter lige fra plast- til elektronikprodukter, og en fuldstændig udfasning af olie og gas vil derfor ligge mange år ud i tiden. Produktion af olie og gas er ikke uforenelig med en ambitiøs global klimapolitik, da meget af den globale regulering handler om at begrænse udledningen fra forbruget af energi. Olie i hverdagen Hvad har en smartphone, en pillekapsel og en vindmølle tilfælles? Alle produkterne indeholder raffineret råolie. Olie indgår i alt fra køkkenudstyr til glasfber, maling, elektronik og tøj. Fælles for disse produkter er, at de indeholder plast. Plast findes i alle former og farver og med vidt forskellige egenskaber, så som plastfolie, polyesterfibre, vinylplast, polystyrenplast og plastglas. Ca. fem procent af verdens olieforbrug anvendes til plast. Efterforskning og indvinding af Danmarks olie og gas skaber mange arbejdspladser og bidrager til at opretholde vores levestandard. Statens samlede indtægter fra indvindingen af kulbrinter i Nordsøen beløber sig i perioden til næsten 400 mia. kr. i 2013-priser, og i 2012 blev det opgjort, at der er ca beskæftiget i den danske olie- og gassektor. Produktionen af olie og gas er samtidig en sikker kilde til den danske energiforsyning. Nordsøfonden skal bidrage til at fastholde en væsentlig dansk olie- og gasproduktion i mange år endnu, og har derfor formuleret strategiske indsatsområder, som ifølge Nordsøfonden vil øge værdiskabelsen for Danmark. Mere olie ud af den danske kalk Efter næsten 50 års aktivitet er kun godt en femtedel af den oprindeligt tilstedeværende olie i den danske kalk blevet produceret, se boks om olieressourcer. Den samlede forventede indvindingsgrad fra de danske kalkfelter er ca. 25 % af den tilstedeværende olie i undergrunden (produceret olie og reserver). En forøgelse af indvindingen fra DUC s kalkfelter med bare ét procentpoint (ressourcer) svarer til, at der kan produceres omkring 100 mio. tønder olie mere eller omtrent to års produktion på nuværende niveau. Med en dollarkurs på 6,50 DKK/USD og en oliepris på 60 USD/tønde olie vil det svare til en produktionsværdi på knap 40 mia. kr. Efter produktionsomkostninger er betalt, vil der være et betydeligt overskud til glæde for såvel olieselskaber som samfundet i form af skatter og udbytter. 12 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

14 Danske olieressourcer Produceret olie Reserver Ressourcer (teknologi og efterforskning) Tilbageværende ressourcer Olieproduktion fra kalkfelter er teknisk vanskeligt på grund af kalkens egenskaber, og indvindingsgraden for kalkfelter er derfor lav sammenlignet med andre typer af felter, fx sandstensfelter. I takt med at felterne modnes, bliver det vanskeligere at producere den resterende olie. Nye, billigere og mere effektive produktions- og injektionsboringer er nødvendige for at sikre en optimal udnyttelse af oliefelterne. Fremover vil det derfor være vigtigt at reducere omkostningerne til såvel produktions- som efterforskningsboringer for at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det kan ske ved hjælp af nye teknologier, højere effektivitet og stærkt fokus på hvert eneste element i boreprocessen. Nordsøfonden støtter op om initiativer til at fremme udviklingen og afprøvningen af nye teknologier. Ny viden og nye indvindingsteknologier Oprettelsen af Center for Olie og Gas på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) er et stort skridt i retning af at opnå ny viden og udvikle nye indvindingsteknologier. Det nye forskningscenter har til formål at forbedre den danske olie- og gasproduktion. Der er identificeret en række temaer for forskningsindsatsen, som skal understøtte muligheden for at producere mere olie og gas til lavere enhedsomkostninger. Det nye forskningscenter blev indviet af klima-, energi- og bygningsministeren i Nordsøfonden er aktiv i arbejdet på forskningscenteret igennem deltagelsen i de tekniske fora. Nordsøenheden støtter også op om olieindustriens fælles kalkforskningsprojekt Joint Chalk Research (JCR). Dette er et eksempel på et konstruktivt samarbejde på tværs af lande og selskaber, hvor der skabes nye resultater ved at udnytte det enkelte selskabs tekniske ekspertiser. Nordsøenheden varetager sekretariatsfunktionen for JCR. I 2014 gennemførte JCR en afprøvning af den nye teknologi Fishbones med succes. Fishbones er udstyr, der anvendes til at øge olieproduktionen fra en brønd. Produktionen øges ved, at udstyret laver mange mikrosprækker ud i kalklagene, så brønden kommer til at minde om et fiskeskelet - deraf navnet. Fishbones er tidsmæssigt meget hurtigt at anvende sammenlignet med andre metoder til at øge olieproduktionen. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 13

15 Det betyder, at boreriggen skal bruge mindre tid på en produktionsbrønd og dermed spares penge. Med udgangspunkt i materialet i GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) omfattende databank har Nordsøfonden været involveret i tre forskningsprojekter med GEUS i I foråret afsluttedes succesfuldt et treårigt forskningsprojekt, der har omfattet en detaljeret kortlægning af aflejringer af Jura alder. Samtidig har GEUS iværksat to andre projekter med Nordsøfondens deltagelse, som omhandler kortlægning og analyse af dels de ældste aflejringer fra Kridt tiden, dels de yngre Tertiære aflejringer. De tre projekter er beskrevet mere detaljeret på næste side. Potentialet uden for kalken På baggrund af de seneste års nye olie- og gasfund i den danske del af Nordsøen er der fortsat stor interesse for yderligere efterforskning. Nyt forskningscenter Partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) har indgået en aftale om at finansiere Center for Olie og Gas DTU, som er etableret og drives på DTU. Centeret vil beskæftige op mod 100 personer, når det er fuldt indkørt og vil bl.a. få tilknyttet forskningsgrupper fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS. Målet for forskningscenteret er at danne ramme om international forskning og tilbyde grundlaget for relevant forskningsbaseret uddannelse, der kan fremme og støtte tværfaglige og tværinstitutionelle forskningsprogrammer. Det overordnede formål er at identificere nye teknologiske og konceptuelle løsninger, der øger olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen. De Jurassiske kildebjergarter til de danske oliefelter i Centralgraven indeholder betydelige mængder olie (Farsund Formationen). Der er store udfordringer og investeringer forbundet med at afklare potentialet. Et af de centrale spørgsmål er, om olien kan strømme hurtigt nok hen til brøndene til, at der kan skabes kommercielle produktionsrater. Kommerciel udnyttelse vil kræve, at det nuværende omkostningsniveau til produktionsboringer og platforme reduceres væsentligt. indeholder naturgas. Skiferen kendes blandt andet fra Bornholm, hvor den kan ses i overfladen, i Sydsverige samt fra dybe boringer på Sjælland og i Kattegat. Boringen forventes påbegyndt i første halvår af I tilfælde af positive resultater udføres en omfattende analyse og et tolkningsprogram for at vurdere potentialet for produktion af gas fra dette reservoir. Nordsøfonden ser frem til at få resultaterne fra denne nye reservoirtype. Som et led i efterforskningen efter nye typer reservoirer i Danmark planlægges en ca meter dyb boring i Nordjylland. Formålet med boringen er at undersøge, om den ca. 500 millioner år gamle Alunskifer, der er kortlagt i en del af det danske landområde, 14 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

16 Forskningsprojekter Petroleumssystemet i Jura Projektet om det Jurassiske Petroleumssystem i den danske del af Centralgraven, som Nordsøfonden iværksatte sammen med GEUS i 2011, blev afsluttet i foråret Projektet har gennem en koordineret bearbejdning af en lang række forskellige datatyper resulteret i en gennemarbejdet kortlægning og analyse af sedimenter og aflejringsprocesser samt dokumenteret potentialet for olie- og gasakkumulationer i Jurassiske aflejringer i Centralgraven. Det er tydeligt, at der med projektet er kommet yderligere fokus på mulighederne i de dybe Jurassiske aflejringer. Tolkninger og kortmateriale er fortsat tilgængelige for de deltagende selskaber i en integreret webløsning og vil indgå i kommende kortlægninger som basis for forståelsen af aflejringsmønstre og reservoirer. Det er muligt, at en opdatering af projektet iværksættes inden for de kommende 3-4 år, når nye data er tilgængelige. Petroleumssystemet i Kænozoikum I foråret 2014 lykkedes det at samle interesse for at påbegynde et projekt om det Kænozoiske petroleumssystem i den danske del af Centralgraven. Arbejdet udføres af GEUS og har fokus på data fra den yngre del af den Tertiære lagserie med henblik på kortlægning af olie- og gasholdige sedimenter og deres efterforskningsmæssige potentiale. De højtliggende forekomster af sand har i den danske del af Centralgraven traditionelt været undgået under planlægning af boringer med dybe boremål på grund af faren for at gennembore og placere borerigge eller produktionsfaciliteter over en akkumulation af ophobet gas, hvor trykforhold og andre parametre ikke har været analyseret. Den regionale kortlægning af disse aflejringer belyser potentialet i det danske område. Lille John oliefundet er en del af disse aflejringer. Petroleumssystemet i Nedre Kridt Som en fortsættelse af projektet om det Jurassiske petroleumssystem er et nyt projekt, der omfatter lagene umiddelbart ovenover, blevet iværksat af GEUS i efteråret På samme måde som i de foregående projekter analyseres og sammenstilles information fra boringer og seismiske data, og en samlet evaluering af lagserien i Nedre Kridt udarbejdes med såvel regionalt perspektiv som med fokus på de detaljer, der kan udledes fra data. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 15

17 Det er Nordsøfondens vurdering, at der fortsat er betydelige uopdagede kulbrinteressourcer i Danmark. Den vedblivende store interesse for yderligere efterforskning ikke mindst i 7. udbudsrunde vidner om, at også andre selskaber deler denne vurdering. Et spændende aspekt ved de kommende boringer er, at de har forskellige efterforsknings- og vurderingsmål, hvilket i sig selv vidner om, at den danske undergrund rummer andre spændende muligheder end olie og gas i kalklag. Nordsøfonden deltager i de fleste danske olie- og gasefterforskningslicenser, hvorved der er opbygget en betydelig intern viden om efterforskningsmulighederne. Nordsøfonden nyttiggør denne viden i bestræbelserne på, at flest mulige kulbrinteressourcer påvises. Mere konkret vil Nordsøfonden i de kommende år vurdere, promovere og forfølge en række prioriterede efterforskningsmål så som: Jura sandsten/nedre Kridt sandsten dybtliggende sandsten under skrivekridtet Tertiære sandsten sandsten over skrivekridtet Farsund Tight Oil olie i kildebjergarten Optimal udnyttelse af infrastruktur Infrastrukturen (platforme, rørledninger mv.) i Danmark er et resultat af en trinvis udbygning over 40 år. Der er over årene også etableret en kontraktuel arbejdsdeling mellem staten/dong og brugerne af den opbyggede infrastruktur. Vilkår for brugen af infrastrukturen har indflydelse på mulighederne for at udnytte det ressourcemæssige potentiale i Nordsøen fuldt ud. Nordsøfonden arbejder for, at vilkårene for tilslutning til og brug af infrastrukturen er transparente, og at det er så let som muligt at tilslutte nye felter til den eksisterende og fremtidige infrastruktur. Nordsøfonden deltager i regeringens strategiarbejde, der er igangsat for at øge indvindingen af olie og gas fra Nordsøen. Strategiarbejdet vil blandt andet behandle forhold omkring infrastrukturen. Se også temaet om regeringens strategiarbejde. Samtidig er der i DUC igangsat en række studier primært som konsekvens af nedsynkningen af havbunden ved Tyra feltet for at skabe grundlaget for beslutninger om den fremtidige infrastruktur til brug for udbygningen og produktionen af DUC-reserverne. Nordsøfonden deltager derudover i en række fund udenfor DUC, der i de kommende år står over for udbygningsbeslutninger. Nordsøfonden arbejder på at sikre, at fremtidige beslutninger om infrastruktur, herunder organisering og ejerskab, i størst muligt omfang tager højde for, at de ressourcemæssige potentialer i Nordsøen kan udnyttes optimalt. Udbygning af nye felter Nordsøfonden deltager i en række fund, og det er forventningen, at der vil blive gjort flere nye fund som følge af den igangværende efterforskningsindsats og af aktiviteterne efter 7. udbudsrunde. Nordsøfonden deltager i alle feltudbygninger. De fleste af disse fund skal udbygges ved tilslutning til eksisterende produktionsanlæg. Nordsøfonden vil aktivt medvirke til at fremme udbygningen af danske fund og til, at aftaler om tilslutning til eksisterende produktionsanlæg bliver gennemført konstruktivt med fokus på den samlede værdiskabelse. Nordsøfonden vil derudover arbejde for en god dialog med og mellem de regulerende myndigheder og partnerskaberne, hvilket er nødvendigt for at sikre størst værdi af aktiviteterne. 16 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

18 Ny strategi for Nordsøen Som en del af regeringens vækstplan for klima- og energiområdet har regeringen besluttet, at der gennemføres et strategiarbejde, der skal belyse mulighederne for at øge indvindingen af olie og gas fra Nordsøen. Arbejdet, som ledes af Energistyrelsen, er igangsat i april 2014 og gennemføres i samarbejde med olieindustrien. Der vil blive foretaget en samlet evaluering af den aktuelle status for branchen og blive udarbejdet en strategi for den fremtidige efterforskning og kommercielle udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer i Nordsøen. Strategien vil have fokus på effektivisering og minimering af omkostningerne. Erfaringer fra andre Nordsølande vil blive inddraget i arbejdet med strategien, som skal baseres på et sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt grundlag. Analysen skal munde ud i en rapport med anbefalinger til regeringen. Nordsøfonden finder, at de to væsentligste udfordringer i arbejdet er at sikre, at de reelle problemer med den eksisterende organisering og drift af infrastrukturen bliver beskrevet, og at mulige løsningsforslag bliver belyst. Nordsøfonden arbejder på at sikre, at fremtidige beslutninger om infrastruktur, herunder organisering og ejerskab, i størst muligt omfang tager højde for, at de ressourcemæssige potentialer i Nordsøen kan udnyttes optimalt. Kommende ændringer i infrastrukturen i Nordsøen kræver samtidig snarlige beslutninger om store investeringer fra såvel staten som fra selskaberne. Resultaterne af strategiarbejdet kan få stor betydning for den samlede værdiskabelse på dansk sokkel og et godt resultat af arbejdet kan blandt andet betyde væsentligt øgede indtægter for såvel samfundet som olieselskaberne og staten. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 17

19 Aktiviteter Efterforskning Ved udgangen af 2014 havde Nordsøfonden andele i 16 licenser, såvel i Nordsøen som på land og i de indre danske farvande se nærmere på licenskortene på de følgende sider. Udover et stort forberedende arbejde med vurderingen af nye efterforskningsprospekter samt med lokaliseringen og planlægningen af en række efterforskningsboringer blev der i 2014 gennemført fire efterforskningsboringer Nena-1, Dany-1X, Chabazite-1og Siah NE-1X alle med skuffende resultat. Erhvervs- og vækstministeren godkendte i december, at Nordsøfonden indgik aftale om at indtræde i licens 9/95 (Maja) med en 20 % andel, og Nordsøfonden deltager dermed i boringen af Xana-1X boringen, der blev påbegyndt ultimo Maja er nabolicens til Harald og Solsort felterne. De øvrige partnere i Maja licensen er A.P. Møller-Mærsk, Dong, Noreco og Danoil. Status og forventninger til 7. udbudsrunde 7. udbudsrunde blev officielt åbnet 24. april 2014 med ansøgningsfrist 20. oktober I alt modtog Energistyrelsen 25 ansøgninger fra 15 olieselskaber, hvoraf fire selskaber ikke tidligere har haft licens i Danmark. Dette er det hidtil højeste antal ansøgninger til en licensrunde. Til sammenligning modtog Energistyrelsen 17 ansøgninger i 6. udbudsrunde. De udbudte områder omfatter dels alle ikke-koncessionsbelagte områder i Centralgraven, hvor hovedparten af de danske felter hidtil er fundet, og dels områder længere mod øst hvor der også er gjort oliefund i 6. udbudsrunde. For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer vil Energistyrelsen afholde regelmæssige udbudsrunder. Det er planen at igangsætte nye runder cirka et år efter afslutningen af den foregående. 8. udbudsrunde forventes derfor igangsat medio Nena-1 (Licens 1/12) Med DONG som operatør blev Nena-1 boret som en afbøjet boring og sluttede i kalklag af Danien alder i en dybde af 1808 meter lodret under havets overflade. De forventede sandstenslag af Palæocæn alder viste sig ikke at være til stede. Borearbejdet blev påbegyndt i januar 2014 med boreplatformen Mærsk Resolve og afsluttet i begyndelsen af februar Som følge af det skuffende resultat er licensen tilbageleveret i januar Dany-1X (DUC - Eneretsbevillingen) Mærsk Olie og Gas gennemførte som operatør for DUC-selskaberne efterforskningsboringen Dany-1X i Det Sammenhængende Område. Dany-1X blev boret som en lodret boring, hvor målet var kalk i Øvre Kridt, og boringen sluttede i Nedre Kridt lersten i en dybde af 2501 meter under havets overflade. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen. Der blev efterfølgende boret et sidespor, hvor der blev udtaget borekerner til geomekaniske undersøgelser af de overliggende Lark lersten. Borearbejdet blev påbegyndt i juli 2014 med boreplatformen ENSCO 72 og afsluttet i begyndelsen af august Chabazite-1 (Licens 4/06B) Wintershall gennemførte som operatør for rettighedshaverne i licens 4/06B efterforskningsboringen Chabazite-1 som en lodret boring med efterforskningsmål i kalk af Palæocæn/Øvre Kridt alder. Boringen sluttede i Øvre Kridt kalklag i en dybde af 3001 meter 18 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

20 Licenser i Nordsøen 6 15 E Licenser med deltagelse af Nordsøfonden A. P. Møller-Mærsk eneretsbevilling med 20 % deltagelse af Nordsøfonden Licenser uden deltagelse af Nordsøfonden Se i øvrigt licensoversigt, s. 76 1/06 1/06 9/95 3/09 4/98 5/06 8/06B 12/06 April 2015 Ledelsesberetning - Nordsøfonden 19

21 under havets overflade. Der blev foretaget omfattende målinger af de gennemborede lag. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen. Borearbejdet blev påbegyndt i juni 2014 med boreplatformen ENSCO 121 og afsluttet i begyndelsen af september Licensen er efterfølgende tilbageleveret i starten af Siah NE-1X (DUC - Eneretsbevillingen) Mærsk Olie og Gas gennemførte som operatør for DUC-selskaberne efterforskningsboringen Siah NE- 1X i Det Sammenhængende Område. Siah NE-1X blev boret som en lodret boring. Det primære mål for boringen var dybvandsaflejringer i Øvre Jura. Der blev ikke fundet producerbare sandstensreservoirer, men boringen gennemborede kulbrinteførende kalklag i Nedre Kridt i Boje forekomsten, som giver yderligere oplysninger om udstrækningen af Boje forekomsten. Der blev desuden gennemført omfattende målinger og udtagning af prøver til beskrivelse af de dybere geologiske formationer. Boringen sluttede i Øvre Jura lersten i en dybde af 3387 meter under havets overflade. Borearbejdet blev påbegyndt i september 2014 med boreplatformen Noble Sam Turner og afsluttet i slutningen af november Licensændringer I årets løb er to licenser (9/06 og 7/06) tilbageleveret, mens én ny licens (1/14) er tildelt. Solsort fundet (Licens 3/09 og 4/98) Partnerskabet arbejder på, at Solsort fundet skal udvikles ved en tie-in udbygning til et nærtliggende felt. Operatøren, Dong, har ultimo februar 2015, på vegne af partnerskabet indsendt kommercialitetserklæring for Solsort fundet til Energistyrelsen. Det er hensigten at fundet sættes i produktion via 3. partsinfrastruktur i løbet af de kommende fem år. Broder Tuck og Lille John fundene (Licens 12/06) I 2014 har Dana Petroleum overtaget en 40 % andel af licensen fra PA Resources, og samtidig blev Dana Petroleum ny operatør. I begyndelsen af december påbegyndtes en vurderingsboring på Lille John oliefundet. Borearbejdet afsluttedes i begyndelsen af februar i år, efter at der var boret et sidespor samt gennemført en prøveproduktion. Testproduktionen viser, at der kan produceres olie med pæne rater fra strukturen, som findes i blot 1 km dybde. Resultaterne af vurderingsboringen vil være afgørende for det videre arbejde med at vurdere kommercialiteten for Lille John oliefundet. Broder Tuck boringen fandt olie og gas i 2011, og der arbejdes fortsat på at afklare, om fundet kan udnyttes kommercielt. Vurderingsaktiviteter De væsentligste aktiviteter i 2014 var det videre arbejde med modning af fundene af olie og gas i Broder Tuck, Lille John og Solsort. Endvidere blev vurderingen af Ravn fundet afsluttet med indsendelse af udbygningsplan til myndighederne for Ravn fase Ledelsesberetning - Nordsøfonden

22 Udbygningsaktiviteter DUC Eneretsbevillingen I juli måned 2014 blev den nye platform på Tyra Sydøst feltet installeret og forbundet med en bro til den eksisterende platform på Tyra Sydøst feltet. Den nye platform med procesudstyr og broen, der forbinder den nye og gamle platform, er bygget i Danmark. Ved årets udgang var den første af de nye produktionsbrønde ved at blive boret på feltet. Projektet forløber planmæssigt, og den første olie blev produceret i slutningen af marts 2015 som forventet. På de eksisterende DUC-oliefelter er der i 2014 udført en ny boring på Halfdan feltet, som har givet gode informationer om indvindingen af olie fra feltet. På de øvrige DUC-felter er der gennemført en række reparationer på ældre brønde. De gennemførte reparationsarbejder har sikret, at der forsat kan produceres olie fra brøndene, og i nogle tilfælde har de også medført mulighed for at øge indvindingen. Mulighederne for etablering af yderligere boringer på Dan og Halfdan felterne med henblik på at øge indvindingen af olie og gas undersøges. Licens 5/06 Ravn Der er i april 2014 indsendt en udbygningsplan til Energistyrelsen omfattende udbygning af Ravn fase 1 via tysk og hollandsk infrastruktur. Planen omfatter etablering af en ny platform med plads til tre brønde og udførelse af to produktionsboringer. Olie fra feltet vil i en ny rørledning blive ført via A6 platformen på tysk sokkel til F3 platformen på hollandsk sokkel, hvorfra olien udskibes. Planen for produktion fra Ravn feltet blev godkendt af Energistyrelsen i november måned. I løbet af 2014 er bygning af platform og procesudstyr til Ravn feltet igangsat i Holland. Platformen planlægges installeret i sommeren 2015, og olieproduktionen forudses igangsat sidst i De samlede investeringer til fase 1 af udbygningen forventes af være ca. 1,5 mia. kr., Nordsøfondens andel udgør ca. 550 mio. kr. Udbygningen følger tidsplanen. Produktionsresultaterne fra Ravn fase 1 skal endvidere bruges til at vurdere potentialet i det såkaldte Greater Ravn Area med henblik på efterfølgende udbygning. Produktionsaktiviteter Nordsøfondens produktion af olie og gas kommer fra 15 DUC olie- og gasfelter. I takt med, at olien og gassen produceres og trykket aftager i reservoiret, sker der et naturligt fald i produktionen fra felterne. Olieproduktionen er faldet med ca. 10 %, og gasproduktionen er faldet med ca. 6,5 % fra 2013 til Nordsøfonden har fokus rettet mod optimering af produktion fra de eksisterende felter og boringer, og efterspørger løbende kortlægning og vurderinger af mulighederne for at forbedre indvinding fra felterne. Indsamling af data om effektiviteten af vandinjektionen på oliefelterne bidrager til kortlægning af mulighederne for at optimere vandinjektionen og dermed forbedring af indvinding og olieproduktion. Indsatsen er primært rettet mod de store oliefelter Dan og Halfdan, som samlet står for omkring 2/3-dele af DUC s olieproduktion. I 2014 har der blandt andet været fokus på vedligehold af en række ældre brønde, således at der fortsat kan produceres sikkerhedsmæssigt forsvarligt fra disse brønde. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 21

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere