Årsrapport Nordsøfonden Nordsøenheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Nordsøfonden Nordsøenheden"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Nordsøfonden Nordsøenheden

2 Årsrapporten for 2014 omhandler i modsætning til tidligere år både Nordsøfonden og Nordsøenheden. Nordsøfonden ejer statens andele i danske olie- og gaslicenser. Fonden har ingen ansatte eller ledelse, men administreres af Nordsøenheden, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Årsrapporten for 2014 for Nordsøfonden (side 3-51) og for Nordsøenheden (side samt licensoversigt, side 75-76) er samlet i dette dokument. 1

3 2 Nordsøfonden

4 Årsrapport 2014 Nordsøfonden Årsrapport Nordsøfonden 3

5 Indholdsfortegnelse Nordsøfonden Oplysninger om Nordsøfonden 5 Nordsøfondens hovedtal 7 Ledelsesberetning 9 Regnskabspraksis 27 Regnskab 33 Resultatopgørelse 35 Balance 36 Pengestrømsopgørelse 38 Noter til årsregnskabet 39 Påtegning og erklæringer 47 Licensoversigt 76 4 Indholdsfortegnelse - Nordsøfonden

6 Oplysninger om Nordsøfonden Nordsøfonden Amaliegade 45, 1. sal 1256 København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Hjemstedskommune: København Regnskabsperiode: 1. januar december 2014, 9. regnskabsår Nordsøfonden administreres af Nordsøenheden Revision: Rigsrevisionen (ekstern revisor) og PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (intern revisor) Fotos: Colourbox, Nordsøfonden, Maersk Oil og Wintershall Oplysninger - Nordsøfonden 5

7 6 Hovedtal - Nordsøfonden

8 Nordsøfondens hovedtal mio. kr * ) Olieproduktion i tønder pr. dag, i gennemsnit (afrundet) Gasproduktion i millioner m 3 pr. dag (afrundet) 2,0 2,1 2,3 - - Gennemsnitlig oliepris for året (Brent) kr Nettoomsætning Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Nedskrivninger, produktionsanlæg Efterforskningsaktiviteter Årets resultat Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Betalte skatter Overført til staten *) Nordsøfonden indtrådte i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) den 9. juli 2012 Hovedtal - Nordsøfonden 7

9 8 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

10 Ledelsesberetning Ledelsesberetning - Nordsøfonden 9

11 Ledelsesberetning Sensommeren 2014 bød på drastisk faldende oliepriser, som indtil videre varer ved. Det har betydning for Nordsøfondens indtægter og har medført en nedskrivning af anlægsaktiver på 2,5 mia. kr. Olieprisfaldet forventes også at påvirke aktivitetsniveauet i olie- og gasbranchen generelt. Det er derfor mere end nogensinde nødvendigt at se på innovative teknikker og effektivisering for at reducere omkostningsniveauet for olie- og gasindvindingen. Nordsøfondens administrationsselskab, Nordsøenheden, er blevet omdannet fra en statslig styrelse til en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse. Med ændringen af Nordsøenheden til en selvstændig offentlig virksomhed med en professionel bestyrelse styrker regeringen statsdeltagelsen i de olie- og gaslicenser, som Nordsøfonden deltager i. Den nye bestyrelse skal understøtte de forretningsmæssige, tekniske, organisatoriske og økonomiske beslutninger, og får dermed det overordnede forretningsmæssige ansvar, mens erhvervs- og vækstministeren fortsat har det politiske ansvar. Vision At arbejde for en langsigtet, idérig og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark. Mission At skabe mulighed for et højt økonomisk udbytte for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. At sikre, at fonden er en aktiv og kompetent samarbejdspartner, der fremmer en sammenhængende og omkostningsbevidst efterforskning og produktion. Samtidig sender staten et signal til Nordsøfondens samarbejdspartnere og olie- og gasindustrien om, at Nordsøfonden arbejder på forretningsmæssige vilkår. 10 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

12 Organisering af statsdeltagelsen Nordsøfonden er Danmarks olie- og gasselskab og deltager på statens vegne som partner med 20 % i alle nyere danske licenser samt i Dansk Undergrunds Consortium. Nordsøfonden kan ikke være operatør i licenserne og forestår dermed ikke den daglige drift. Fonden deltager som den eneste i alle disse licenser og spiller derfor en central rolle i forhold til at fastholde viden i Danmark samt sikre videndeling på tværs af licensgruppernes aktiviteter. Nordsøfonden er en offentlig fond og har ingen medarbejdere eller ledelse. Nordsøfonden administreres af Nordsøenheden. Nordsøenheden er med til at træffe tekniske, økonomiske, juridiske og kommercielle beslutninger, der er af stor betydning for fondens investeringer og indtægter og for de involverede olie- og gasselskaber og det danske samfund som helhed. Miljø, sikkerhed og samfundsansvar Nordsøfonden øver indflydelse i licensernes rådgivende og besluttende organer, hvor Nordsøfonden aktivt kan påvirke operatørerne til at fokusere på sikkeheds-, miljø- og energiforhold. Olieindvindingen fra felter på dansk område skal ske med anvendelse af løsninger, der er bedste praksis, så miljøbelastningen minimeres og risiko for uheld nedbringes mest muligt. Nordsøfonden er alene med i licenser i Danmark, hvor der er etableret lovgivning for blandt andet sikkerhed og miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Nordsøfonden bestræber sig på at drive sin virksomhed på en forsvarlig måde og leve op til lovgivningen inden for de områder, der udøves virksomhed i. De licenser, Nordsøfonden deltager i, er alle underlagt dansk lovgivning. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabsloven 99a Nordsøfondens og Nordsøenhedens redegørelse for samfundsansvar (CSR-rapport) for 2014 findes på: Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i den danske årsregnskabslov om rapportering af virksomheders samfundsansvar. Redegørelsen indeholder Nordsøfondens og Nordsøenhedens politikker for samfundsansvar, hvordan disse omsættes til handling samt en vurdering af de opnåede resultater. For at skabe størst mulig værdi for staten støtter Nordsøfonden aktivt udvikling af forbedrede indvindingsmetoder og forskning i øget indvinding. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 11

13 Nordsøfondens indsatsområder Mere olie ud af den danske kalk Ny viden og nye indvindingsteknologier Potentialet uden for kalken Optimal udnyttelse af infrastrukturen Udbygning af nye felter Olie og gas vil fortsat spille en væsentlig rolle som energikilde som følge af en voksende global befolkning og ønsker om øget vækst. Derudover er olie en komponent i et utal af industrielle produkter lige fra plast- til elektronikprodukter, og en fuldstændig udfasning af olie og gas vil derfor ligge mange år ud i tiden. Produktion af olie og gas er ikke uforenelig med en ambitiøs global klimapolitik, da meget af den globale regulering handler om at begrænse udledningen fra forbruget af energi. Olie i hverdagen Hvad har en smartphone, en pillekapsel og en vindmølle tilfælles? Alle produkterne indeholder raffineret råolie. Olie indgår i alt fra køkkenudstyr til glasfber, maling, elektronik og tøj. Fælles for disse produkter er, at de indeholder plast. Plast findes i alle former og farver og med vidt forskellige egenskaber, så som plastfolie, polyesterfibre, vinylplast, polystyrenplast og plastglas. Ca. fem procent af verdens olieforbrug anvendes til plast. Efterforskning og indvinding af Danmarks olie og gas skaber mange arbejdspladser og bidrager til at opretholde vores levestandard. Statens samlede indtægter fra indvindingen af kulbrinter i Nordsøen beløber sig i perioden til næsten 400 mia. kr. i 2013-priser, og i 2012 blev det opgjort, at der er ca beskæftiget i den danske olie- og gassektor. Produktionen af olie og gas er samtidig en sikker kilde til den danske energiforsyning. Nordsøfonden skal bidrage til at fastholde en væsentlig dansk olie- og gasproduktion i mange år endnu, og har derfor formuleret strategiske indsatsområder, som ifølge Nordsøfonden vil øge værdiskabelsen for Danmark. Mere olie ud af den danske kalk Efter næsten 50 års aktivitet er kun godt en femtedel af den oprindeligt tilstedeværende olie i den danske kalk blevet produceret, se boks om olieressourcer. Den samlede forventede indvindingsgrad fra de danske kalkfelter er ca. 25 % af den tilstedeværende olie i undergrunden (produceret olie og reserver). En forøgelse af indvindingen fra DUC s kalkfelter med bare ét procentpoint (ressourcer) svarer til, at der kan produceres omkring 100 mio. tønder olie mere eller omtrent to års produktion på nuværende niveau. Med en dollarkurs på 6,50 DKK/USD og en oliepris på 60 USD/tønde olie vil det svare til en produktionsværdi på knap 40 mia. kr. Efter produktionsomkostninger er betalt, vil der være et betydeligt overskud til glæde for såvel olieselskaber som samfundet i form af skatter og udbytter. 12 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

14 Danske olieressourcer Produceret olie Reserver Ressourcer (teknologi og efterforskning) Tilbageværende ressourcer Olieproduktion fra kalkfelter er teknisk vanskeligt på grund af kalkens egenskaber, og indvindingsgraden for kalkfelter er derfor lav sammenlignet med andre typer af felter, fx sandstensfelter. I takt med at felterne modnes, bliver det vanskeligere at producere den resterende olie. Nye, billigere og mere effektive produktions- og injektionsboringer er nødvendige for at sikre en optimal udnyttelse af oliefelterne. Fremover vil det derfor være vigtigt at reducere omkostningerne til såvel produktions- som efterforskningsboringer for at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det kan ske ved hjælp af nye teknologier, højere effektivitet og stærkt fokus på hvert eneste element i boreprocessen. Nordsøfonden støtter op om initiativer til at fremme udviklingen og afprøvningen af nye teknologier. Ny viden og nye indvindingsteknologier Oprettelsen af Center for Olie og Gas på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) er et stort skridt i retning af at opnå ny viden og udvikle nye indvindingsteknologier. Det nye forskningscenter har til formål at forbedre den danske olie- og gasproduktion. Der er identificeret en række temaer for forskningsindsatsen, som skal understøtte muligheden for at producere mere olie og gas til lavere enhedsomkostninger. Det nye forskningscenter blev indviet af klima-, energi- og bygningsministeren i Nordsøfonden er aktiv i arbejdet på forskningscenteret igennem deltagelsen i de tekniske fora. Nordsøenheden støtter også op om olieindustriens fælles kalkforskningsprojekt Joint Chalk Research (JCR). Dette er et eksempel på et konstruktivt samarbejde på tværs af lande og selskaber, hvor der skabes nye resultater ved at udnytte det enkelte selskabs tekniske ekspertiser. Nordsøenheden varetager sekretariatsfunktionen for JCR. I 2014 gennemførte JCR en afprøvning af den nye teknologi Fishbones med succes. Fishbones er udstyr, der anvendes til at øge olieproduktionen fra en brønd. Produktionen øges ved, at udstyret laver mange mikrosprækker ud i kalklagene, så brønden kommer til at minde om et fiskeskelet - deraf navnet. Fishbones er tidsmæssigt meget hurtigt at anvende sammenlignet med andre metoder til at øge olieproduktionen. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 13

15 Det betyder, at boreriggen skal bruge mindre tid på en produktionsbrønd og dermed spares penge. Med udgangspunkt i materialet i GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) omfattende databank har Nordsøfonden været involveret i tre forskningsprojekter med GEUS i I foråret afsluttedes succesfuldt et treårigt forskningsprojekt, der har omfattet en detaljeret kortlægning af aflejringer af Jura alder. Samtidig har GEUS iværksat to andre projekter med Nordsøfondens deltagelse, som omhandler kortlægning og analyse af dels de ældste aflejringer fra Kridt tiden, dels de yngre Tertiære aflejringer. De tre projekter er beskrevet mere detaljeret på næste side. Potentialet uden for kalken På baggrund af de seneste års nye olie- og gasfund i den danske del af Nordsøen er der fortsat stor interesse for yderligere efterforskning. Nyt forskningscenter Partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) har indgået en aftale om at finansiere Center for Olie og Gas DTU, som er etableret og drives på DTU. Centeret vil beskæftige op mod 100 personer, når det er fuldt indkørt og vil bl.a. få tilknyttet forskningsgrupper fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS. Målet for forskningscenteret er at danne ramme om international forskning og tilbyde grundlaget for relevant forskningsbaseret uddannelse, der kan fremme og støtte tværfaglige og tværinstitutionelle forskningsprogrammer. Det overordnede formål er at identificere nye teknologiske og konceptuelle løsninger, der øger olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen. De Jurassiske kildebjergarter til de danske oliefelter i Centralgraven indeholder betydelige mængder olie (Farsund Formationen). Der er store udfordringer og investeringer forbundet med at afklare potentialet. Et af de centrale spørgsmål er, om olien kan strømme hurtigt nok hen til brøndene til, at der kan skabes kommercielle produktionsrater. Kommerciel udnyttelse vil kræve, at det nuværende omkostningsniveau til produktionsboringer og platforme reduceres væsentligt. indeholder naturgas. Skiferen kendes blandt andet fra Bornholm, hvor den kan ses i overfladen, i Sydsverige samt fra dybe boringer på Sjælland og i Kattegat. Boringen forventes påbegyndt i første halvår af I tilfælde af positive resultater udføres en omfattende analyse og et tolkningsprogram for at vurdere potentialet for produktion af gas fra dette reservoir. Nordsøfonden ser frem til at få resultaterne fra denne nye reservoirtype. Som et led i efterforskningen efter nye typer reservoirer i Danmark planlægges en ca meter dyb boring i Nordjylland. Formålet med boringen er at undersøge, om den ca. 500 millioner år gamle Alunskifer, der er kortlagt i en del af det danske landområde, 14 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

16 Forskningsprojekter Petroleumssystemet i Jura Projektet om det Jurassiske Petroleumssystem i den danske del af Centralgraven, som Nordsøfonden iværksatte sammen med GEUS i 2011, blev afsluttet i foråret Projektet har gennem en koordineret bearbejdning af en lang række forskellige datatyper resulteret i en gennemarbejdet kortlægning og analyse af sedimenter og aflejringsprocesser samt dokumenteret potentialet for olie- og gasakkumulationer i Jurassiske aflejringer i Centralgraven. Det er tydeligt, at der med projektet er kommet yderligere fokus på mulighederne i de dybe Jurassiske aflejringer. Tolkninger og kortmateriale er fortsat tilgængelige for de deltagende selskaber i en integreret webløsning og vil indgå i kommende kortlægninger som basis for forståelsen af aflejringsmønstre og reservoirer. Det er muligt, at en opdatering af projektet iværksættes inden for de kommende 3-4 år, når nye data er tilgængelige. Petroleumssystemet i Kænozoikum I foråret 2014 lykkedes det at samle interesse for at påbegynde et projekt om det Kænozoiske petroleumssystem i den danske del af Centralgraven. Arbejdet udføres af GEUS og har fokus på data fra den yngre del af den Tertiære lagserie med henblik på kortlægning af olie- og gasholdige sedimenter og deres efterforskningsmæssige potentiale. De højtliggende forekomster af sand har i den danske del af Centralgraven traditionelt været undgået under planlægning af boringer med dybe boremål på grund af faren for at gennembore og placere borerigge eller produktionsfaciliteter over en akkumulation af ophobet gas, hvor trykforhold og andre parametre ikke har været analyseret. Den regionale kortlægning af disse aflejringer belyser potentialet i det danske område. Lille John oliefundet er en del af disse aflejringer. Petroleumssystemet i Nedre Kridt Som en fortsættelse af projektet om det Jurassiske petroleumssystem er et nyt projekt, der omfatter lagene umiddelbart ovenover, blevet iværksat af GEUS i efteråret På samme måde som i de foregående projekter analyseres og sammenstilles information fra boringer og seismiske data, og en samlet evaluering af lagserien i Nedre Kridt udarbejdes med såvel regionalt perspektiv som med fokus på de detaljer, der kan udledes fra data. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 15

17 Det er Nordsøfondens vurdering, at der fortsat er betydelige uopdagede kulbrinteressourcer i Danmark. Den vedblivende store interesse for yderligere efterforskning ikke mindst i 7. udbudsrunde vidner om, at også andre selskaber deler denne vurdering. Et spændende aspekt ved de kommende boringer er, at de har forskellige efterforsknings- og vurderingsmål, hvilket i sig selv vidner om, at den danske undergrund rummer andre spændende muligheder end olie og gas i kalklag. Nordsøfonden deltager i de fleste danske olie- og gasefterforskningslicenser, hvorved der er opbygget en betydelig intern viden om efterforskningsmulighederne. Nordsøfonden nyttiggør denne viden i bestræbelserne på, at flest mulige kulbrinteressourcer påvises. Mere konkret vil Nordsøfonden i de kommende år vurdere, promovere og forfølge en række prioriterede efterforskningsmål så som: Jura sandsten/nedre Kridt sandsten dybtliggende sandsten under skrivekridtet Tertiære sandsten sandsten over skrivekridtet Farsund Tight Oil olie i kildebjergarten Optimal udnyttelse af infrastruktur Infrastrukturen (platforme, rørledninger mv.) i Danmark er et resultat af en trinvis udbygning over 40 år. Der er over årene også etableret en kontraktuel arbejdsdeling mellem staten/dong og brugerne af den opbyggede infrastruktur. Vilkår for brugen af infrastrukturen har indflydelse på mulighederne for at udnytte det ressourcemæssige potentiale i Nordsøen fuldt ud. Nordsøfonden arbejder for, at vilkårene for tilslutning til og brug af infrastrukturen er transparente, og at det er så let som muligt at tilslutte nye felter til den eksisterende og fremtidige infrastruktur. Nordsøfonden deltager i regeringens strategiarbejde, der er igangsat for at øge indvindingen af olie og gas fra Nordsøen. Strategiarbejdet vil blandt andet behandle forhold omkring infrastrukturen. Se også temaet om regeringens strategiarbejde. Samtidig er der i DUC igangsat en række studier primært som konsekvens af nedsynkningen af havbunden ved Tyra feltet for at skabe grundlaget for beslutninger om den fremtidige infrastruktur til brug for udbygningen og produktionen af DUC-reserverne. Nordsøfonden deltager derudover i en række fund udenfor DUC, der i de kommende år står over for udbygningsbeslutninger. Nordsøfonden arbejder på at sikre, at fremtidige beslutninger om infrastruktur, herunder organisering og ejerskab, i størst muligt omfang tager højde for, at de ressourcemæssige potentialer i Nordsøen kan udnyttes optimalt. Udbygning af nye felter Nordsøfonden deltager i en række fund, og det er forventningen, at der vil blive gjort flere nye fund som følge af den igangværende efterforskningsindsats og af aktiviteterne efter 7. udbudsrunde. Nordsøfonden deltager i alle feltudbygninger. De fleste af disse fund skal udbygges ved tilslutning til eksisterende produktionsanlæg. Nordsøfonden vil aktivt medvirke til at fremme udbygningen af danske fund og til, at aftaler om tilslutning til eksisterende produktionsanlæg bliver gennemført konstruktivt med fokus på den samlede værdiskabelse. Nordsøfonden vil derudover arbejde for en god dialog med og mellem de regulerende myndigheder og partnerskaberne, hvilket er nødvendigt for at sikre størst værdi af aktiviteterne. 16 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

18 Ny strategi for Nordsøen Som en del af regeringens vækstplan for klima- og energiområdet har regeringen besluttet, at der gennemføres et strategiarbejde, der skal belyse mulighederne for at øge indvindingen af olie og gas fra Nordsøen. Arbejdet, som ledes af Energistyrelsen, er igangsat i april 2014 og gennemføres i samarbejde med olieindustrien. Der vil blive foretaget en samlet evaluering af den aktuelle status for branchen og blive udarbejdet en strategi for den fremtidige efterforskning og kommercielle udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer i Nordsøen. Strategien vil have fokus på effektivisering og minimering af omkostningerne. Erfaringer fra andre Nordsølande vil blive inddraget i arbejdet med strategien, som skal baseres på et sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt grundlag. Analysen skal munde ud i en rapport med anbefalinger til regeringen. Nordsøfonden finder, at de to væsentligste udfordringer i arbejdet er at sikre, at de reelle problemer med den eksisterende organisering og drift af infrastrukturen bliver beskrevet, og at mulige løsningsforslag bliver belyst. Nordsøfonden arbejder på at sikre, at fremtidige beslutninger om infrastruktur, herunder organisering og ejerskab, i størst muligt omfang tager højde for, at de ressourcemæssige potentialer i Nordsøen kan udnyttes optimalt. Kommende ændringer i infrastrukturen i Nordsøen kræver samtidig snarlige beslutninger om store investeringer fra såvel staten som fra selskaberne. Resultaterne af strategiarbejdet kan få stor betydning for den samlede værdiskabelse på dansk sokkel og et godt resultat af arbejdet kan blandt andet betyde væsentligt øgede indtægter for såvel samfundet som olieselskaberne og staten. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 17

19 Aktiviteter Efterforskning Ved udgangen af 2014 havde Nordsøfonden andele i 16 licenser, såvel i Nordsøen som på land og i de indre danske farvande se nærmere på licenskortene på de følgende sider. Udover et stort forberedende arbejde med vurderingen af nye efterforskningsprospekter samt med lokaliseringen og planlægningen af en række efterforskningsboringer blev der i 2014 gennemført fire efterforskningsboringer Nena-1, Dany-1X, Chabazite-1og Siah NE-1X alle med skuffende resultat. Erhvervs- og vækstministeren godkendte i december, at Nordsøfonden indgik aftale om at indtræde i licens 9/95 (Maja) med en 20 % andel, og Nordsøfonden deltager dermed i boringen af Xana-1X boringen, der blev påbegyndt ultimo Maja er nabolicens til Harald og Solsort felterne. De øvrige partnere i Maja licensen er A.P. Møller-Mærsk, Dong, Noreco og Danoil. Status og forventninger til 7. udbudsrunde 7. udbudsrunde blev officielt åbnet 24. april 2014 med ansøgningsfrist 20. oktober I alt modtog Energistyrelsen 25 ansøgninger fra 15 olieselskaber, hvoraf fire selskaber ikke tidligere har haft licens i Danmark. Dette er det hidtil højeste antal ansøgninger til en licensrunde. Til sammenligning modtog Energistyrelsen 17 ansøgninger i 6. udbudsrunde. De udbudte områder omfatter dels alle ikke-koncessionsbelagte områder i Centralgraven, hvor hovedparten af de danske felter hidtil er fundet, og dels områder længere mod øst hvor der også er gjort oliefund i 6. udbudsrunde. For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer vil Energistyrelsen afholde regelmæssige udbudsrunder. Det er planen at igangsætte nye runder cirka et år efter afslutningen af den foregående. 8. udbudsrunde forventes derfor igangsat medio Nena-1 (Licens 1/12) Med DONG som operatør blev Nena-1 boret som en afbøjet boring og sluttede i kalklag af Danien alder i en dybde af 1808 meter lodret under havets overflade. De forventede sandstenslag af Palæocæn alder viste sig ikke at være til stede. Borearbejdet blev påbegyndt i januar 2014 med boreplatformen Mærsk Resolve og afsluttet i begyndelsen af februar Som følge af det skuffende resultat er licensen tilbageleveret i januar Dany-1X (DUC - Eneretsbevillingen) Mærsk Olie og Gas gennemførte som operatør for DUC-selskaberne efterforskningsboringen Dany-1X i Det Sammenhængende Område. Dany-1X blev boret som en lodret boring, hvor målet var kalk i Øvre Kridt, og boringen sluttede i Nedre Kridt lersten i en dybde af 2501 meter under havets overflade. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen. Der blev efterfølgende boret et sidespor, hvor der blev udtaget borekerner til geomekaniske undersøgelser af de overliggende Lark lersten. Borearbejdet blev påbegyndt i juli 2014 med boreplatformen ENSCO 72 og afsluttet i begyndelsen af august Chabazite-1 (Licens 4/06B) Wintershall gennemførte som operatør for rettighedshaverne i licens 4/06B efterforskningsboringen Chabazite-1 som en lodret boring med efterforskningsmål i kalk af Palæocæn/Øvre Kridt alder. Boringen sluttede i Øvre Kridt kalklag i en dybde af 3001 meter 18 Ledelsesberetning - Nordsøfonden

20 Licenser i Nordsøen 6 15 E Licenser med deltagelse af Nordsøfonden A. P. Møller-Mærsk eneretsbevilling med 20 % deltagelse af Nordsøfonden Licenser uden deltagelse af Nordsøfonden Se i øvrigt licensoversigt, s. 76 1/06 1/06 9/95 3/09 4/98 5/06 8/06B 12/06 April 2015 Ledelsesberetning - Nordsøfonden 19

21 under havets overflade. Der blev foretaget omfattende målinger af de gennemborede lag. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen. Borearbejdet blev påbegyndt i juni 2014 med boreplatformen ENSCO 121 og afsluttet i begyndelsen af september Licensen er efterfølgende tilbageleveret i starten af Siah NE-1X (DUC - Eneretsbevillingen) Mærsk Olie og Gas gennemførte som operatør for DUC-selskaberne efterforskningsboringen Siah NE- 1X i Det Sammenhængende Område. Siah NE-1X blev boret som en lodret boring. Det primære mål for boringen var dybvandsaflejringer i Øvre Jura. Der blev ikke fundet producerbare sandstensreservoirer, men boringen gennemborede kulbrinteførende kalklag i Nedre Kridt i Boje forekomsten, som giver yderligere oplysninger om udstrækningen af Boje forekomsten. Der blev desuden gennemført omfattende målinger og udtagning af prøver til beskrivelse af de dybere geologiske formationer. Boringen sluttede i Øvre Jura lersten i en dybde af 3387 meter under havets overflade. Borearbejdet blev påbegyndt i september 2014 med boreplatformen Noble Sam Turner og afsluttet i slutningen af november Licensændringer I årets løb er to licenser (9/06 og 7/06) tilbageleveret, mens én ny licens (1/14) er tildelt. Solsort fundet (Licens 3/09 og 4/98) Partnerskabet arbejder på, at Solsort fundet skal udvikles ved en tie-in udbygning til et nærtliggende felt. Operatøren, Dong, har ultimo februar 2015, på vegne af partnerskabet indsendt kommercialitetserklæring for Solsort fundet til Energistyrelsen. Det er hensigten at fundet sættes i produktion via 3. partsinfrastruktur i løbet af de kommende fem år. Broder Tuck og Lille John fundene (Licens 12/06) I 2014 har Dana Petroleum overtaget en 40 % andel af licensen fra PA Resources, og samtidig blev Dana Petroleum ny operatør. I begyndelsen af december påbegyndtes en vurderingsboring på Lille John oliefundet. Borearbejdet afsluttedes i begyndelsen af februar i år, efter at der var boret et sidespor samt gennemført en prøveproduktion. Testproduktionen viser, at der kan produceres olie med pæne rater fra strukturen, som findes i blot 1 km dybde. Resultaterne af vurderingsboringen vil være afgørende for det videre arbejde med at vurdere kommercialiteten for Lille John oliefundet. Broder Tuck boringen fandt olie og gas i 2011, og der arbejdes fortsat på at afklare, om fundet kan udnyttes kommercielt. Vurderingsaktiviteter De væsentligste aktiviteter i 2014 var det videre arbejde med modning af fundene af olie og gas i Broder Tuck, Lille John og Solsort. Endvidere blev vurderingen af Ravn fundet afsluttet med indsendelse af udbygningsplan til myndighederne for Ravn fase Ledelsesberetning - Nordsøfonden

22 Udbygningsaktiviteter DUC Eneretsbevillingen I juli måned 2014 blev den nye platform på Tyra Sydøst feltet installeret og forbundet med en bro til den eksisterende platform på Tyra Sydøst feltet. Den nye platform med procesudstyr og broen, der forbinder den nye og gamle platform, er bygget i Danmark. Ved årets udgang var den første af de nye produktionsbrønde ved at blive boret på feltet. Projektet forløber planmæssigt, og den første olie blev produceret i slutningen af marts 2015 som forventet. På de eksisterende DUC-oliefelter er der i 2014 udført en ny boring på Halfdan feltet, som har givet gode informationer om indvindingen af olie fra feltet. På de øvrige DUC-felter er der gennemført en række reparationer på ældre brønde. De gennemførte reparationsarbejder har sikret, at der forsat kan produceres olie fra brøndene, og i nogle tilfælde har de også medført mulighed for at øge indvindingen. Mulighederne for etablering af yderligere boringer på Dan og Halfdan felterne med henblik på at øge indvindingen af olie og gas undersøges. Licens 5/06 Ravn Der er i april 2014 indsendt en udbygningsplan til Energistyrelsen omfattende udbygning af Ravn fase 1 via tysk og hollandsk infrastruktur. Planen omfatter etablering af en ny platform med plads til tre brønde og udførelse af to produktionsboringer. Olie fra feltet vil i en ny rørledning blive ført via A6 platformen på tysk sokkel til F3 platformen på hollandsk sokkel, hvorfra olien udskibes. Planen for produktion fra Ravn feltet blev godkendt af Energistyrelsen i november måned. I løbet af 2014 er bygning af platform og procesudstyr til Ravn feltet igangsat i Holland. Platformen planlægges installeret i sommeren 2015, og olieproduktionen forudses igangsat sidst i De samlede investeringer til fase 1 af udbygningen forventes af være ca. 1,5 mia. kr., Nordsøfondens andel udgør ca. 550 mio. kr. Udbygningen følger tidsplanen. Produktionsresultaterne fra Ravn fase 1 skal endvidere bruges til at vurdere potentialet i det såkaldte Greater Ravn Area med henblik på efterfølgende udbygning. Produktionsaktiviteter Nordsøfondens produktion af olie og gas kommer fra 15 DUC olie- og gasfelter. I takt med, at olien og gassen produceres og trykket aftager i reservoiret, sker der et naturligt fald i produktionen fra felterne. Olieproduktionen er faldet med ca. 10 %, og gasproduktionen er faldet med ca. 6,5 % fra 2013 til Nordsøfonden har fokus rettet mod optimering af produktion fra de eksisterende felter og boringer, og efterspørger løbende kortlægning og vurderinger af mulighederne for at forbedre indvinding fra felterne. Indsamling af data om effektiviteten af vandinjektionen på oliefelterne bidrager til kortlægning af mulighederne for at optimere vandinjektionen og dermed forbedring af indvinding og olieproduktion. Indsatsen er primært rettet mod de store oliefelter Dan og Halfdan, som samlet står for omkring 2/3-dele af DUC s olieproduktion. I 2014 har der blandt andet været fokus på vedligehold af en række ældre brønde, således at der fortsat kan produceres sikkerhedsmæssigt forsvarligt fra disse brønde. Ledelsesberetning - Nordsøfonden 21

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Primera IT ApS. Årsrapport for 2011/2012

Primera IT ApS. Årsrapport for 2011/2012 Primera IT ApS Dalgas Plads 16, 7400 Herning CVR-nr. 33 96 77 13 Årsrapport for 2011/2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Trehøje Døre Finans ApS Årsrapport for 2012/13

Trehøje Døre Finans ApS Årsrapport for 2012/13 Trehøje Døre Finans ApS Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 36 15 79 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/9 2013 Alfred Bojen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Secher Trading Portugal A/S Årsrapport for 2014

Secher Trading Portugal A/S Årsrapport for 2014 Secher Trading Portugal A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 58 68 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /3 2015 Jørgen Secher Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande CVR-nr. 28 29 36

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere