Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser"

Transkript

1 Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Private aktører og 50 undersøgelser e te

2 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Private aktører og 50 undersøgelser Udgiver Ankestyrelsen, september 2010 ISBN nr Opsætning Ankestyrelsen Bestilling Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside

3 INDHOLD 3 Indhold Side Kapitel 4 Forord 5 Resumé 8 Kapitel 1 Kortlægning af kommunernes praksis 20 Kapitel 2 Den indholdsmæssige kvalitet 31 Litteratur 32 Bilag 1 Metode

4 4 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER Forord Ankestyrelsen har for Indenrigs- og socialministeriet (nu Socialministeriet) gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis med at inddrage private aktører til at udarbejde undersøgelser af børn og unge, der kan have behov for særlig støtte. Den børnefaglige undersøgelse gennemføres efter servicelovens 50, og omtales i rapporten som 50 undersøgelse. Baggrunden for undersøgelsen er et samråd i Socialudvalget den 26. november 2009 omhandlende kommunernes praksis med at inddrage private aktører til udarbejdelse af 50 undersøgelser. På samrådet gav socialministeren tilsagn om, at Ankestyrelsen gennemfører en undersøgelse herom. Formålet med undersøgelsen er tosidet. For det første er det formålet at kortlægge kommunernes praksis med at inddrage private aktører i forbindelse med 50 undersøgelser, herunder at kortlægge antallet af kommuner, der inddrager private aktører, at kortlægge i hvilke dele af det sagsforberedende arbejde, kommunerne inddrager private aktører samt at kortlægge udbudsviften af private aktører, som bidrager ved udarbejdelsen af 50 undersøgelsen. For det andet er det formålet at foretage en vurdering af den indholdsmæssige kvalitet i 50 undersøgelser, hvor private aktører har været inddraget i betydelige dele af undersøgelsen. Kortlægningsdelen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse i perioden februar og marts 2010, og beskriver inddragelse af private aktører siden den 1. januar 2009 og frem til undersøgelsestidspunktet. Den indholdsmæssige kvalitet i 50 undersøgelser er vurderet kvalitativt i Ankestyrelsen svarende til det niveau, der er anlagt i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge fra december Ankestyrelsen har på baggrund af vurderingen sammenfattet en anbefaling til kommunerne.

5 RESUMÉ 5 Resumé Ankestyrelsen har for Socialministeriet gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis med at inddrage private aktører i forbindelse med at udarbejde undersøgelser om børn og unge efter servicelovens 50. Undersøgelsen er tosidet. Dels ved at kortlægge kommunernes praksis med at inddrage private aktører i forbindelse med 50 undersøgelser. Ankestyrelsen har i forlængelse heraf kortlagt antallet af kommuner, der inddrager private aktører, kortlagt i hvilke dele af det sagsforberedende arbejde, kommunerne inddrager private aktører samt kortlagt udbudsviften af private aktører, som bidrager ved udarbejdelsen af 50 undersøgelsen. Dels har Ankestyrelsen foretaget en vurdering af den indholdsmæssige kvalitet i 50 undersøgelser, hvor private aktører har været inddraget i betydelige dele af undersøgelsen. Overordnede resultater fra kortlægningen 87 kommuner har deltaget i kortlægningen af kommunernes praksis med at inddrage private aktører i forbindelse med 50 undersøgelser. I kortlægningen skelnes der mellem private aktører, der bidrager med nye oplysninger i 50 undersøgelsen og private aktører, der indhenter oplysninger for kommunen til brug i 50 undersøgelsen. Mange kommuner anvender private aktører få kommuner anvender dem i betydeligt omfang I alt anvender 77 ud af de 87 kommuner private aktører i forbindelse med en 50 undersøgelse. Heraf bidrager de private aktører med nye oplysninger i undersøgelsen i 75 kommuner, mens private aktører er blevet overdraget at indhente oplysninger for kommunen til 50 undersøgelsen i 23 kommuner. Kommunerne anvender oftest psykologer og læger til at bidrage med oplysninger om barnets udvikling og sundhed Kommunerne anvender særligt private aktører til at bidrage med nye oplysninger om barnets/den unges udvikling og adfærd samt sundhedsforhold. Når kommunerne inddrager private aktører til at bidrage med nye oplysninger, er det hyppigst psykologer og privatpraktiserende læger, kommunerne anvender.

6 6 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER En femtedel af kommunerne anvender private aktører til at bidrage med nye oplysninger i ca. halvdelen af alle 50 undersøgelser. Størstedelen, svarende til 60 procent af kommunerne anvender dog private aktører til dette formål i sjældnere end hver fjerde undersøgelse. Private konsulenter anvendes oftest til at indhente oplysninger som periodisk aflastning for kommunen Oplysningerne, som de private aktører indhenter for de 23 kommuner, dækker bredt forhold vedrørende barnet/den unge og familien. De 23 kommuner angiver oftest, svarende til 65 procent af kommunerne, at de anvender private konsulenter, når formålet er at indhente oplysninger for kommunen til udarbejdelse af 50 undersøgelsen. Private familiecentre og lignende anvendes af ca. halvdelen af kommunerne til at indhente oplysninger for kommunen. I 21 ud af 23 kommuner anvendes private aktører i sjældnere end hver fjerde 50 undersøgelse. Anledningen, til at kommunen anvender private aktører til at indhente oplysninger, er typisk som periodevis aflastning, for eksempel ved personalemæssigt fravær på grund af efteruddannelse, kurser, sygdom m.v. Opgavevaretagelsen dækker bredt, når private aktører inddrages De private aktørers opgavevaretagelse omfatter i over halvdelen af kommunerne selvstændig udarbejdelse af oplysninger, fx udredning af barnet/den unge, forældreevneundersøgelse o.l. I mere end hver fjerde kommune omfatter opgaverne samtale med familien og barnet/den unge samt sammenfatning af de indhentede oplysninger/observationer. Resultater vedrørende den indholdsmæssige kvalitet Ankestyrelsen har vurderet den indholdsmæssige kvalitet i undersøgelser, hvor private aktører er inddraget i betydelige dele af undersøgelsen. Den indholdsmæssige kvalitet i 50 undersøgelserne er, hvor det er foreneligt med denne undersøgelses rammer, vurderet ud fra de samme kriterier som 50 undersøgelserne, der blev vurderet i praksisundersøgelsen om anbringelser af børn og unge fra Ankestyrelsen (2009) Ankestyrelsens praksisundersøgelser: Anbringelser af børn og unge, December

7 RESUMÉ 7 Begrundet stillingtagen til foranstaltning foreligger ikke i alle 50 undersøgelser Næsten alle 50 undersøgelser vurderes samlet set at overholde lovgivningens krav. I 2 undersøgelser er lovkravene ikke opfyldt i tilstrækkelig grad. Ankestyrelsen vurderer, at flere af undersøgelserne er karakteriseret ved et helhedssyn på barnets/den unges forhold. Det er særligt kravet om begrundet stillingtagen til foranstaltning, som 50 undersøgelserne mangler samt en vurdering af, om andre børn i familien skal undersøges. I flere af de vurderede undersøgelser fremgik rolle- og ansvarsfordelingen mellem den private aktør og kommunens sagsbehandler ikke tydeligt.

8 8 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER 1 Kortlægning af kommunernes praksis Ankestyrelsen har for Socialministeriet foretaget en kortlægning af kommunernes praksis i forhold til at inddrage private aktører til udarbejdelse af 50 undersøgelser. Kortlægningen er gennemført ved hjælp af et struktureret spørgeskema udsendt til samtlige kommuner i Danmark. I alt har 87 kommuner besvaret spørgeskemaet, og besvarelsesprocenten er 90 procent i kortlægningen 1. Forud for kortlægningen har Ankestyrelsen gennemført en forundersøgelse med henblik på at kvalificere undersøgelsesdesign og -indhold. I forundersøgelsen har Ankestyrelsen kontaktet udvalgte kommuner og private udbydere af 50 undersøgelser med henblik på at indkredse opgaver og udbudsvifte i praksis. Tre kommuner har endvidere bidraget med at teste spørgeskemaet. Forundersøgelsen er uddybet i bilag 1. Formålet med kortlægningen er at afdække, i hvilket omfang kommunerne anvender private aktører til at udarbejde 50 undersøgelser. Omfanget afdækkes i forhold til, hvor mange kommuner, der anvender private aktører samt i hvilke dele af det sagsforberedende arbejde, kommunerne inddrager private aktører, og endelig at kortlægge udbudsviften af private aktører, som bidrager ved udarbejdelsen af 50 undersøgelsen. Hyppigheden af inddragelsen af de private aktører, såvel som organiseringsmæssige og indholdsmæssige forhold vedrørende inddragelsen af private aktører, fremgår ligeledes af kortlægningen. 1 En kommune har oplyst, at de har forpligtende samarbejde med en anden kommune, som udfører arbejdet med 50 undersøgelser for kommunen. Denne kommuner har derfor ingen praksis på området, og har derfor ikke kunnet besvare spørgeskemaet.

9 KAPITEL 1 KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES PRAKSIS 9 Hvad er en 50 undersøgelse? I servicelovens 50 findes reglerne om kommunens pligt til at undersøge forholdene nærmere, når det på baggrund af foreliggende oplysninger må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. Formålet med undersøgelsen er, at der på så tidligt et tidspunkt som muligt foretages en kvalificeret og grundig afdækning af, om der foreligger problemer, der bør resultere i iværksættelse af hjælpeforanstaltninger i forhold til barnet eller den unge, og i bekræftende fald at få et godt grundlag for at kunne vurdere, hvilke foranstaltninger der vil være formålstjenlige ud fra karakteren af problemerne. Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af 50 undersøgelsen arbejde bredt og helhedsorienteret og have fokus på de ressourcer, der kan bidrage til at løse problemerne. Der er således krav om, at 50 undersøgelsen skal afdække både ressourcer og problemer i forhold til følgende seks punkter vedrørende barnets eller den unges 1) udvikling og adfærd 2) familieforhold 3) skoleforhold 4) sundhedsforhold 5) fritidsforhold og venskaber og 6) andre relevante forhold. En 50 undersøgelse er en systematisk afdækning af barnets eller den unges situation, som indebærer dels en indsamling af viden om barnets eller den unges situation, dels en vurdering og en konklusion på grundlag af den indsamlede viden. Kravet om en 50 undersøgelse er således ikke opfyldt blot ved, at de nødvendige oplysninger er indhentet. For at sikre sammenhæng mellem problemer og valg af indsats skal der som hovedregel være gennemført en 50 undersøgelse, inden kommunen iværksætter støtteforanstaltninger efter servicelovens 52. Ankestyrelsens praksisundersøgelser: Anbringelser af børn og unge, december Private aktører definition og to former for inddragelse I spørgeskemaet til kommunerne er private aktører defineret på følgende måde: Private aktører er andre aktører end offentlige myndigheder og institutioner. De private aktører har derfor ikke myndighedsbeføjelser eller er på anden vis underlagt forvaltningen i kommunen, for eksempel kommunale familiehuse og lignende. Der er tale om private aktører, hvis ydelser er målrettet det enkelte barn/den enkelte unge, eksempelvis privat praktiserende læger, psykologer og konsulentfirmaer, der indhenter oplysninger om eller udreder forhold omkring det enkelte barn/den enkelte unge. Andre private aktører, for eksempel private dagtilbud og puljeordninger samt private skoletilbud indgår ikke i definitionen.

10 10 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER Kortlægningen omhandler således kommunernes inddragelse af private aktører ud fra ovenstående definition. I kortlægningen skelnes der mellem to former for inddragelse af private aktører; 1) private aktører, der bidrager med nye oplysninger for kommunen om barnet/den unge og 2) private aktører, der indhenter oplysninger for kommunen om barnet/den unge De to former for inddragelse af private aktører har forskellig tyngde i forhold til, i hvor stor en udstrækning aktørerne inddrages i det sagsforberedende arbejde. Det er, når private aktører indhenter oplysninger for kommunen, at disse inddrages i betydelige dele af det sagsforberedende arbejde. Kortlægningen er struktureret efter de to former for inddragelse, som uddybes i henholdsvis afsnit 1.3 og 1.4. Derudover afdækker afsnit 1.5, i hvilke dele af det sagsforberedende arbejde private aktører inddrages i forbindelse med 50 undersøgelsen. Kapitlet er opdelt i fire afsnit Kommunernes overordnede inddragelse af private aktører Private aktører, der bidrager med nye oplysninger Private aktører, der indhenter oplysninger De private aktørers opgavevaretagelse 1.2 Kommunernes overordnede inddragelse af private aktører Det fremgår af kortlægningen, at en stor del af kommunerne anvender private aktører i et eller andet omfang, når 50 undersøgelser skal udarbejdes. For størstedelen af kommunerne gælder det dog, at de private aktører anvendes til at bidrage med nye oplysninger for kommunen, eksempelvis i form af udredninger om barnet/den unge. Kommunerne anvender i mindre omfang private aktører til at indhente oplysninger for kommunen. Samlet anvender 75 kommuner private aktører til at bidrage med nye oplysninger for kommunen, og 23 kommuner anvender private aktører til at indhente oplysninger for kommunen. 21 ud af de 23 kommuner, der anvender private aktører til at indhente oplysninger, anvender ligeledes private aktører til at bidrage med nye oplysninger, jf. tabel 1.1.

11 KAPITEL 1 KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES PRAKSIS 11 Tabel 1.1 Kommunernes inddragelse af private aktører i forbindelse med 50 undersøgelser Antal kommuner, hvor private aktører: Indhenter oplysninger Indhenter ikke oplysninger I alt Antal Bidrager med nye oplysninger Bidrager ikke med nye oplysninger Antal i alt Private aktører, der bidrager med nye oplysninger Som det fremgår ovenfor, har 75 ud af 87 kommuner, svarende til 87 procent, siden den 1. januar 2009 i større eller mindre omfang inddraget private aktører til at bidrage med nye oplysninger i forbindelse med 50 undersøgelser. Allerede eksisterende oplysninger i sagen fra relevante fagfolk medregnes ikke. Med nye oplysninger forstås oplysninger, som relevante aktører (fagfolk) udarbejder på baggrund af kommunens henvendelse og altså ikke oplysninger, som kommunen allerede er i besiddelse af. Private aktører, der bidrager med nye oplysninger, kan eksempelvis være en privatpraktiserende læge, der anmodes om at udrede sundhedsforholdene for et barn eller en ung Nye oplysninger vedrører hyppigst barnets eller den unges udvikling og adfærd Det er i undersøgelsen afdækket, hvilke typer oplysninger de private aktører bidrager med. Der er spurgt til de 6 temaer, der nævnes i servicelovens 50, stk. 2, og som omhandler udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold. Samtlige seks temaer skal beskrives i en 50 undersøgelse, og er typisk strukturerende for undersøgelsen. De private aktører bidrager hyppigst med nye oplysninger om barnets eller den unges udvikling og adfærd, idet 72 ud af 75 kommuner, svarende til 92 procent, har anført dette. 73 procent af kommunerne anvender private aktører til at bidrage med oplysninger vedrørende sundhedsforhold, jf. tabel 1.2.

12 12 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER Tabel 1.2 Indholdet af de nye oplysninger, private aktører bidrager med. Antal kommuner og procent. Indholdet af de nye oplysninger Antal kommuner Procent 1. Udvikling og adfærd Familieforhold Skoleforhold Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber Andre relevante forhold Procentandelen er set i forhold til de 75 kommuner, der har inddraget private aktører til at bidrage med nye oplysninger til undersøgelsen efter 50 i serviceloven. Summen af antal og procentandele summer ikke til henholdsvis 75 og 100, da den enkelte kommune kan have benyttet private aktører til flere forhold De private aktørers baggrund er oftest psykolog eller privat praktiserende læge Kommunerne er spurgt til, hvilke private aktører kommunen har anvendt til at bidrage med nye oplysninger. Kommunerne havde mulighed for at markere flere svarmuligheder. Når private aktører bidrager med oplysninger, er det oftest en psykolog, kommunerne anvender. 91 procent af kommunerne angiver, at de anvender psykologer til at bidrage med oplysninger, mens privatpraktiserende læger og andre sundhedsaktører anvendes i henholdsvis 69 og 58 procent af kommunerne. Private konsulenter og private familiecentre anvendes i mindre grad, svarende til 27 og 32 procent af kommunerne, jf. tabel 1.3. Tabel 1.3 De private aktørers baggrund. Antal kommuner og procent. De private aktørers baggrund Antal kommuner Procent Psykolog Privatpraktiserende læge Andre private sundhedsaktører, fx psykiater, privathospital, fysioterapeut e.l Private anbringelsessteder (herunder plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted) Private familiecentre/familieinstitutioner/familiepleje(-foreninger) Private konsulenter Andre Procentandelen er set i forhold til de 75 kommuner, der har inddraget private aktører til at bidrage med nye oplysninger til undersøgelsen efter 50 i serviceloven. Summen af antal kommuner og procentandele summer ikke til henholdsvis 75 og 100, da den enkelte kommune kan have benyttet private aktører med forskellig baggrund.

13 KAPITEL 1 KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES PRAKSIS De private aktører benyttes typisk i en lille andel af sagerne De kommuner, der har benyttet private aktører, er blevet bedt om at anslå, hvor ofte disse aktører har været inddraget til at bidrage med nye oplysninger om barnet/den unge. Tre femtedele af kommunerne anvender private aktører i sjældnere end hver fjerde 50 undersøgelse. 16 procent af kommunerne anvender private aktører i ca. hver fjerde undersøgelse, mens kun to kommuner anvender private aktører til at bidrage med nye oplysninger i alle eller næsten alle undersøgelser, jf. tabel 1.4. Tabel 1.4 Anslået hyppighed af inddragelse af private aktører. Antal kommuner og procent. Anslået hyppighed af inddragelse af private aktører Antal kommuner Procent Inddragelse i sjældnere end en ud af fire 50 undersøgelser Inddragelse i ca. en ud af fire 50 undersøgelser Inddragelse i ca. halvdelen af 50 undersøgelser Inddragelse i ca. tre ud af fire 50 undersøgelser 2 3 Inddragelse i alle eller næsten alle 50 undersøgelser 2 3 I alt Procentandele summer ikke til 100 grundet afrunding En tredjedel af kommunerne har fastsat retningslinjer for bidragene Kommunerne har angivet, om der er udarbejdet retningslinjer i forbindelse med inddragelse af private aktører til at bidrage med nye oplysninger. To ud af tre kommuner (65 procent) har ikke fastsat retningslinjer for de private aktørers bidrag med nye oplysninger. Hvis der er fastsat retningslinjer, er disse typisk fastsat af forvaltningen, hvilket praktiseres i 32 procent af kommunerne, jf. tabel 1.5. Tabel 1.5 Retningslinjer for private aktørers bidrag med nye oplysninger. Antal kommuner og procent. Retningslinjer for private aktørers bidrag med nye oplysninger Antal kommuner Procent Hverken kommunalbestyrelsen eller forvaltningen har fastsat retningslinjer Forvaltningen har fastsat retningslinjer Kommunalbestyrelsen har fastsat retningslinjer 1 1 Uoplyst 1 1 I alt Procentandele summer ikke til 100 grundet afrunding.

14 14 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER Kommunerne fastsætter oftest rammer for organiseringen af udarbejdelsen af 50 undersøgelserne Organiseringen af udarbejdelsen af 50 undersøgelserne sker typisk inden for rammer, der er fastsat af kommunerne. Af de 75 kommuner har 84 procent angivet, at de selv fastsætter rammerne for form og indhold, når private aktører skal bidrage med nye oplysninger i undersøgelser. Alene i to kommuner er det private aktører, der fremlægger rammerne for form og indhold af 50 undersøgelser til godkendelse i kommunen, jf. tabel 1.6. Tabel 1.6 Organiseringen af rammerne for undersøgelserne. Antal kommuner og procent. Retningslinjer for private aktørers bidrag med nye oplysninger Antal kommuner Procent Kommunen har fastsat rammerne for form og indhold Rammerne for form og indhold er fastsat i fællesskab 9 12 De private aktører har fremlagt rammerne for form og indhold til godkendelse i kommunen 2 3 Uoplyst 1 1 I alt Private aktører, der indhenter oplysninger Ud af de 87 kommuner, der har indberettet til undersøgelsen, har 23 kommuner siden den 1. januar 2009 i større eller mindre omfang inddraget private aktører til at indhente oplysninger i forbindelse med 50 undersøgelser. At indhente oplysninger for kommunen vil i kortlægningen sige, at kommunen har overdraget det til en privat aktør at sørge for at indhente nye og/eller eksisterende oplysninger, eksempelvis udredninger fra relevante fagfolk, barnets netværk og barnet/den unge selv. Private aktører, der indhenter oplysninger for kommunen, kan eksempelvis være en privat konsulent eller et privat familiecenter De indhentede oplysninger dækker et bredt felt Det er i undersøgelsen afdækket, hvilke oplysninger de private aktører har indhentet for kommunen til udarbejdelse af 50 undersøgelser. Der er spurgt til de 6 temaer, der nævnes i servicelovens 50, stk. 2. De indhentede oplysninger dækker bredt de seks temaer. 83 procent af kommunerne angiver, at de private aktører indhenter oplysninger om skoleforhold og familieforhold. Fritidsforhold indhenter de private aktører oplysninger om i 74 procent af kommunerne, jf. tabel 1.7.

15 KAPITEL 1 KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES PRAKSIS 15 Tabel 1.7 Indholdet af de nye oplysninger, private aktører indhenter. Antal kommuner og procent. Indholdet af de nye oplysninger Antal kommuner Procent Udvikling og adfærd Familieforhold Skoleforhold Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber Andre relevante forhold Summen af antal kommuner og procentandele summer ikke til henholdsvis 23 og 100, da den enkelte kommune kan have benyttet private aktører vedrørende flere forhold Private konsulenter anvendes oftest af kommunerne Kommunerne er spurgt til, hvilke private aktører kommunen har anvendt til at indhente oplysninger i forbindelse med 50 undersøgelsen. Kommunerne har haft mulighed for at markere flere svarmuligheder. 65 procent af kommunerne anvender private konsulenter til at indhente oplysningerne, og ca. halvdelen af kommunerne (48 procent) anvender private familiecentre og lignende til at indhente oplysningerne, jf. tabel 1.8. Tabel 1.8 De private aktørers betegnelse. Antal kommuner og procent. De private aktørers betegnelse Antal kommuner Procent 1. Private konsulenter Private familiecentre/familieinstitutioner/familiepleje/-foreninger) Private anbringelsessteder (herunder plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted) Andre Summen af antal kommuner og procentandele summer ikke til henholdsvis 23 og 100, da den enkelte kommune kan have benyttet private aktører vedrørende flere forhold Anledningen til at inddrage private aktører er hyppigst periodevis aflastning Anledningen til at inddrage private aktører til at indhente oplysninger i kommunerne er hyppigst som periodisk aflastning, for eksempel ved personalemæssigt fravær pga. efteruddannelse, kurser, sygdom mv. 65 procent af kommunerne har angivet periodisk aflastning som årsag til at inddrage private aktører. Samarbejdsproblemer med familien eller sociale adfærdsproblemer angives som årsag i 13 procent af kommunerne. Til gengæld angives kriminalitet og habilitetsproblemer kun som årsag i enkelte kommuner, jf. tabel 1.9.

16 16 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER Tabel 1.9 Anledning til at inddrage private aktører. Antal kommuner og procent. Anledning til at inddrage private aktører Antal kommuner Procent Som periodisk aflastning, fx ved personalemæssigt fravær pga. efteruddannelse, kurser, sygdom mv Som alternativ til kommunal sagsbehandling pga. samarbejdsproblemer med familien 3 13 Som mere permanent aflastning i alle eller særlige typer 50 undersøgelser 1 4 Som led i et mere generelt ønske om at anvende private aktører som alternativ til at kommunen indhenter oplysninger 2 9 Når undersøgelsen omhandler en af kommunens egne medarbejdere eller lignende habilitetsproblemer 1 4 Når sagen er af særlig karakter, fx: Sociale adfærds- og/eller tilpasningsproblemer hos barnet/den unge 3 13 Ved fysisk funktionsevnenedsættelse/udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse (fx autisme, ADHD mv.) hos barnets/den unge 2 9 Barnets/den unges alder 1 4 Barnets/den unges etniske baggrund eller ved sprogvanskeligheder 1 4 Kriminalitet 1 4 Anden anledning Summen af antal kommuner og procentandele summer ikke til henholdsvis 23 og 100, da den enkelte kommune kan have benyttet private aktører vedrørende flere forhold. Fem kommuner har oplyst tre eller fire anledninger. Der er 6 kommuner, der har svaret Anden anledning. Disse 6 kommuner har givet supplerende oplysninger om anledningen. De indberettede oplysninger giver ikke et sammenfaldende billede, men der er indikationer af, at sagerne i nogle kommuner kan være særligt problemfyldte. En kommune oplyser for eksempel, at private aktører alene er benyttet i en enkelt sag, som omhandlede 5 børn i samme familie. En anden kommune har som anden anledning angivet, hvis sagen peger i retning af en anbringelse uden samtykke De private aktører anvendes typisk i en lille andel af sagerne De 23 kommuner har anslået, hvor hyppigt de inddrager private aktører til at indhente oplysninger for kommunen. Størstedelen af kommunerne, svarende til 21 ud af de 23 kommuner har anslået, at private aktører sjældnere end i hver fjerde undersøgelse indhenter oplysninger for kommunen, jf. tabel 1.10.

17 KAPITEL 1 KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES PRAKSIS 17 Tabel 1.10 Hyppigheden af at de private aktører har indhentet oplysninger. Antal kommuner og procent. Hyppighed af at de private aktører har indhentet oplysninger Antal kommuner Procent Sjældnere end en ud af fire 50 undersøgelser Ca. en ud af fire 50 undersøgelser 1 4 Ca. halvdelen af 50 undersøgelser 1 4 Ca. tre ud af fire 50 undersøgelser 0 0 Alle eller næsten alle 50 undersøgelser 0 0 I alt Procentandele summer ikke til 100 grundet afrunding Over halvdelen af kommunerne stiller krav til de private aktørers uddannelsesmæssige baggrund Ud af de 23 kommuner har 13 kommuner i aftalen med de private aktører stillet krav til, hvilke uddannelsesmæssige kvalifikationer de private aktører skal have for at indhente oplysninger til brug for 50 undersøgelser. I samtlige 13 kommuner opfylder socialrådgivere disse krav. Pædagoger og psykologer opfylder også de uddannelsesmæssige krav i henholdsvis 15 og 8 procent af kommunerne, jf. tabel Tabel 1.11 Krav til uddannelsesmæssig baggrund. Antal kommuner og procent. Krav til uddannelsesmæssig baggrund Antal kommuner Procent Socialrådgiver Pædagog 2 15 Psykolog 1 8 Anden uddannelsesmæssig kvalifikation Summen af antal kommuner og procentandele summer ikke til henholdsvis 13 og 100, da den enkelte kommune kan have benyttet private aktører vedrørende flere forhold Størstedelen af kommunerne har retningslinjer for indhentelse af oplysninger Cirka halvdelen af kommunerne har fastsat retningslinjer for private aktørers indhentelse af oplysninger, oftest udstukket af forvaltningen. I 11 ud af de 23 kommuner er det forvaltningen, der fastsætter retningslinjerne. I en enkelt kommune er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter retningslinjerne, mens kommunalbestyrelsen eller forvaltningen ikke har fastsat retningslinjer i de resterende 11 kommuner, jf. tabel 1.12.

18 18 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER Tabel 1.12 Fastsættelse af retningslinjer for indhentelse af oplysninger. Antal kommuner og procent. Fastsættelse af retningslinjer for indhentelse af oplysninger Antal kommuner Procent Hverken kommunalbestyrelsen eller forvaltningen har fastsat retningslinjer Forvaltningen har fastsat retningslinjer Kommunalbestyrelsen har fastsat retningslinjer 1 4 I alt To ud af tre kommuner fastsætter selv rammer for form og indhold Organiseringen af udarbejdelsen af 50 undersøgelserne kan enten ske inden for rammer, som er fastsat af kommunen, fastsat i fællesskab med de private aktører, eller hvor private aktører kan fremlægge rammerne for form og indhold af 50 undersøgelserne til godkendelse i kommunen. I 65 procent af kommunerne er det kommunen selv, der fastsætter rammerne for form og indhold af 50 undersøgelserne, jf. tabel Tabel 1.13 Organiseringen af udarbejdelsen af 50 undersøgelserne. Antal kommuner og procent. Organiseringen af udarbejdelsen af 50 undersøgelserne Antal kommuner Procent Kommunerne fastsætter rammerne for form og indhold i 50 undersøgelserne Kommunen og de private aktører fastsætter i fællesskab rammerne for form og indhold i 50 undersøgelserne De private aktører fremlægger rammerne for form og indhold i 50 undersøgelserne til godkendelse i kommunerne 1 4 I alt Procentandele summer ikke til 100 grundet afrunding. 1.5 De private aktørers opgavevaretagelse Af de 87 kommuner, der deltager i kortlægningen, har i alt 77 kommuner indberettet, at de har benyttet private aktører til at bidrage med og/eller indhente oplysninger i forbindelse med udarbejdelse af 50 undersøgelser. De 77 kommuner er blevet bedt om at besvare, i hvilke dele af det sagsforberedende arbejde private aktører inddrages i forbindelse med udarbejdelse af 50 undersøgelser. Over halvdelen af kommunerne, svarende til 55 procent, anvender private aktører til selvstændig udarbejdelse af oplysninger, for eksempel udredning af barnet/den unge, forældreevneundersøgelse o.l. 32 procent af kommunerne anvender private aktører til at gennemføre samtale med familien og/eller barnet/unge. 27 procent af kommunerne anvender private aktører til at sammenfatte de indhentede oplysninger/observationer, mens 9 procent af kommunerne anvender private

19 KAPITEL 1 KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES PRAKSIS 19 aktører til at indhente samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e) og den unge til udarbejdelse af 50 undersøgelsen, jf. tabel Tabel 1.14 De private aktørers opgavevaretagelse. Antal kommuner og procent. Indholdet i opgavevaretagelsen Antal kommuner Procent Selvstændig udarbejdelse af oplysninger, fx udredning af barnet/den unge, forældreevneundersøgelse o.l Samtale med familien og/eller barnet/den unge Sammenfatning af de indhentede oplysninger/observationer Indhentelse af oplysninger fra særlige sagkyndige med kendskab til barnets/den unges forhold, herunder fra læger, skoler, dagtilbud, anbringelsessted o.l Indhentelse af samtykke til 50 undersøgelser 7 9 Andre opgaver Summen af antal kommuner og procentandele summer ikke til henholdsvis 77 og 100, da den enkelte kommune kan have benyttet private aktører til forskellige former for opgavevaretagelse.

20 20 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER 2 Den indholdsmæssige kvalitet Ankestyrelsen har foretaget en vurdering af kvaliteten i 16 udvalgte 50 undersøgelser, hvor private aktører har været inddraget i betydelige dele af undersøgelsen. I samtlige af disse 50 undersøgelser har private aktører indhentet og bearbejdet oplysninger for kommunen. Dermed har de private aktører i et betydeligt omfang bidraget til udarbejdelsen af undersøgelserne. Den indholdsmæssige kvalitet i 50 undersøgelserne er, hvor det er foreneligt med denne undersøgelses rammer, vurderet ud fra de samme kriterier som 50 undersøgelserne, der blev vurderet i praksisundersøgelsen om anbringelser af børn og unge fra ,2. Ved vurderingen er der således lagt vægt på, om de indholdsmæssige krav til 50 undersøgelsen er overholdt, jf. servicelovens 50. Ankestyrelsen har ved vurderingen ikke taget stilling til de juridiske rammer for kommunernes myndighedsfunktion, da dette ligger uden for undersøgelsens rammer. Ankestyrelsen har vurderet 50 undersøgelserne på følgende punkter: Om der er afgivet samtykke til 50 undersøgelsen. Undersøgelsens beskrivelse af de seks lovfæstede punkter samt særlige forhold for unge, der er fyldt 15 år. Vurdering i undersøgelsen af, om der skal foretages undersøgelse af andre børn i familien. 1 Ankestyrelsen (2009) Ankestyrelsens praksisundersøgelser: Anbringelser af børn og unge, December Da alle sagens akter og journalnotater, til forskel for praksisundersøgelsens sager, ikke indgår i vurderingen af 50 undersøgelserne, har det ikke været muligt at vurdere, om fire måneders fristen (SEL 50, stk. 7) er overholdt. Da de vurderede 50 undersøgelser ikke indeholder oplysninger om afgørelse om foranstaltning, har det ligeledes heller ikke været muligt at vurdere, om undersøgelserne indeholder oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaver(e) og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltningen (SEL 50, stk. 6). Endelig har det ikke været muligt at se, om 50 undersøgelserne er rettidig afsluttet (SEL 50, stk. 2).

21 KAPITEL 2 DEN INDHOLDSMÆSSIGE KVALITET 21 Oplysninger om forhold i familien eller omgivelserne, som kan bidrage til at klare vanskelighederne. Om der er udfærdiget en begrundet stillingtagen til foranstaltningen. Oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaver(e) og barnet/den unge stiller sig til foranstaltningen. 2.1 Udvælgelse og beskrivelse af undersøgelserne Udvælgelsen af 50 undersøgelserne blev foretaget ud fra omfanget af kommuner, der inddrager private aktører i betydelige dele af undersøgelserne, som beskrevet i kortlægningsdelen i kapitel 1. Heraf fremgik det, at 23 ud af 87 kommuner anvender private aktører til at indhente oplysninger for kommunen til udarbejdelse af 50 undersøgelsen. Der blev i alt indkaldt 30 undersøgelser fordelt på seks kommuner til den kvalitative vurdering. Heraf har der været et frafald på 14 undersøgelser, hvormed det samlede antal undersøgelser til den indholdsmæssige vurdering blev De 16 undersøgelser er fordelt på følgende kommuner: Roskilde Kommune: 3 undersøgelser Vejle Kommune: 3 undersøgelser Furesø Kommune: 5 undersøgelser Halsnæs Kommune: 5 undersøgelser 2.2 Samlet vurdering Den samlede vurdering af 50 undersøgelserne beror på, i hvilken udstrækning de indholdsmæssige lovkrav efter servicelovens 50 er opfyldt. Med undtagelse af kravet om samtykke til 50 undersøgelsen, er det de angivne forhold ovenfor, der indgår i den samlede vurdering. Størstedelen af 50 undersøgelserne vurderes at være i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i lovgivningen. I 14 ud af de 16 undersøgelser er de indholdsmæssige krav opfyldt i høj grad eller i nogen grad. I to undersøgelser er de indholdsmæssige krav til en 50 undersøgelse ikke opfyldt, jf. tabel I bilag 1 er kriterierne for udvælgelse af sager og frafaldsbeskrivelse uddybet.

22 22 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER Tabel 2.1 Den samlede vurdering af 50 undersøgelserne. Antal. Den samlede vurdering Antal De indholdsmæssige krav er i høj grad opfyldt 7 De indholdsmæssige krav er i nogen grad opfyldt 7 De indholdsmæssige krav er i ringe grad opfyldt - De indholdsmæssige krav er ikke opfyldt 2 I alt 16 En 50 undersøgelse skal afdække barnet eller den unges behov for særlig støtte, herunder ressourcer og problemer i familien. I forhold til valg af foranstaltning efter servicelovens 52 er det afgørende, at der peges på den mest formålstjenlige foranstaltning, som kan løse de problemer, der er afdækket gennem undersøgelsen. Det er i den forbindelse væsentligt med et helhedssyn på familien i forhold til, dels at vurdere om problemerne kan afhjælpes i hjemmet og dels i forhold til valg af konkret foranstaltning. Det er ligeledes afgørende, at undersøgelsen ikke bliver mere omfattende, end formålet tilsiger. Ankestyrelsen vurderer, at flere af undersøgelserne indeholder et helhedsorienteret syn på barnet/den unge. I flere undersøgelser fremgår det ikke tydeligt, i hvilket omfang de kommunale sagsbehandlere har været involveret i undersøgelsen. De private aktørers baggrund og rolle i forhold til de kommunale sagsbehandlere er typisk ikke beskrevet i forbindelse med undersøgelsen. De to undersøgelser, der ikke opfylder de indholdsmæssige krav til en 50 undersøgelse, har forskellige mangler. I den ene af undersøgelserne er der ikke taget stilling til, om der skal foretages undersøgelse af andre børn i familien, jf. servicelovens 50, stk. 8. Barnets holdning til foranstaltningen er derudover heller ikke tilvejebragt, jf. 50, stk. 6, pkt. 2. I den anden undersøgelse er der ikke udfærdiget en begrundet stillingtagen til foranstaltning, jf. 50, stk. 6, pkt. 1. Det skal bemærkes, at det i sidstnævnte undersøgelse fremgår, at kommunen eksplicit har frabedt sig forslag på, eller indstilling til, foranstaltning fra den private aktør.

23 KAPITEL 2 DEN INDHOLDSMÆSSIGE KVALITET 23 Eksempel vedrørende samlet vurdering Sag nr. 017: Sagen drejer sig om en 9-årig pige. Forældrene har fælles forældremyndighed og bor sammen. Baggrunden for undersøgelsen er en underretning fra kommunallægen, idet pigen er overvægtig i en grad, der af lægen blev vurderet til på længere sigt at være livstruende. Samtidig bliver det af lægen vurderet, at den svære overvægt kan være stigmatiserende. Forældrene giver samtykke til undersøgelsen. Familien er flyttet mange gange, og de tidligere kommuner har også modtaget underretninger. Der er tidligere iværksat foranstaltninger i form af friplads og støttepædagog. Der er i sagen oplysninger om, at der er en bror. Der er mange oplysninger om broderen, men der er ikke i sagen taget stilling til, om der skal udarbejdes en undersøgelse af broderen. Ligeledes er der ikke udfærdiget en begrundet stillingtagen til foranstaltningen, og der er ingen oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaverne eller pigen stiller sig til foranstaltningen. Ankestyrelsen vurderer, at det er 50 undersøgelsens formål at pege på, hvorvidt der er behov for iværksættelse af foranstaltninger og i givet fald foranstaltningens art. Det er derfor afgørende, at undersøgelsen indeholder beskrivelse heraf. 2.3 Vurdering af de indholdsmæssige krav enkeltvis I det følgende beskrives resultaterne fra vurderingerne af de enkelte punkter i 50 undersøgelserne. Punkterne omhandler de enkelte indholdsmæssige krav til undersøgelserne efter servicelovens 50, som beskrevet indledningsvist i kapitlet Samtykke til 50 undersøgelsen foreligger fra alle relevante parter Når der skal udarbejdes en 50 undersøgelse af barnets eller den unges forhold, kræver det samtykke fra forældremyndighedens indehaver(e) og den unge, hvis denne er fyldt 15 år. Hvis det ikke er muligt at opnå samtykke fra forældremyndighedens indehaver(e) og den unge over 15 år, kan en 50 undersøgelse gennemføres uden samtykke ved at indhente de nødvendige eksisterende oplysninger, jf. servicelovens 50, stk. 9, og retssikkerhedslovens 11 c, stk. 1, nr. 1. Hvis det tydeligt har fremgået af undersøgelsen, at forældremyndighedens indehaver(e) og den unge, hvis denne er fyldt 15 år, er enig i eller selv har ønsket undersøgelsen udfærdiget, har Ankestyrelsen lagt til grund, at der foreligger samtykke til 50 undersøgelsen, selvom det ikke direkte er oplyst.

24 24 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER I 15 ud af de 16 undersøgelser, foreligger der samtykke fra alle relevante parter til at udføre 50 undersøgelsen, jf. tabel 2.2. Tabel 2.2 Samtykke til 50 undersøgelsen fra alle relevante parter. Antal. Samtykke til 50 undersøgelsen Antal Samtykke til undersøgelsen fra alle relevante parter, herunder også den unge over 15 år 15 Samtykke ikke givet til undersøgelsen fra alle relevante parter, herunder også den unge over 15 år 1 I alt 16 I en sag foreligger der ikke samtykke til undersøgelsen fra begge forældremyndighedsindehavere. I denne sag er 50 undersøgelsen udfærdiget efter servicelovens 50, stk. 9. Dette fremgår tydeligt af undersøgelsen, og Ankestyrelsen vurderer, at undersøgelsen på dette punkt er i overensstemmelse med lovgivningen De seks faste temaer er beskrevet tilstrækkeligt i undersøgelserne Formålet med undersøgelsen er bl.a., at der arbejdes bredt og helhedsorienteret, og at der er fokus på de ressourcer, som kan bidrage til at løse problemerne. Det er derfor i 50, stk. 2, bestemt, at 50 undersøgelsen som minimum skal omfatte følgende seks temaer: barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold. Kommunen skal afdække både ressourcer og problemer i forhold til de seks temaer hos barnet, familien og netværket. Undersøgelsesresultatet skal tilvejebringes ved en tværfaglig indsats, og undersøgelsen skal i videst muligt omfang inddrage allerede foreliggende viden, f.eks. hos barnets dagtilbud, skole eller hos sundhedsplejersken eller andre, der har kendskab til barnets eller den unges forhold. Herudover kan det være nødvendigt at indhente bistand fra særlige sagkyndige, eksempelvis lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en psykolog. For unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen i henhold til servicelovens 50, stk. 3, også afdække de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til denne aldersgruppe, og som skal indgå ved valg af foranstaltning. Disse særlige forhold kan give grundlag for at løse problemerne i nærmiljøet og gøre brug af de ressourcer, der findes her. I samtlige 16 undersøgelser er de seks temaer beskrevet i enten høj eller nogen grad, bortset fra i én undersøgelse, hvor barnets sundhedsforhold slet ikke er beskrevet. I undersøgelser

25 KAPITEL 2 DEN INDHOLDSMÆSSIGE KVALITET 25 som vedrører unge over 15 år, er særlige forhold vedrørende de unge desuden beskrevet i høj grad, jf. tabel 2.3. Tabel undersøgelsernes beskrivelse af de 6 lovfæstede temaer samt forhold for unge over 15 år De seks lovfæstede temaer I høj eller nogen grad I ringe grad Antal i alt eller slet ikke Udvikling og adfærd Familieforhold Skoleforhold Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber Andre relevante forhold 8-8* Særlige forhold for den unge over 15 år 3-3* *: Det vurderedes ikke relevant at beskrive andre relevante forhold og særlige forhold for unge over 15 år i henholdsvis 8 og 13 af undersøgelserne, hvorfor summen ikke udgør 16 i disse to punkter. Eksempler vedrørende sundhedsforhold Sag nr. 004: Et eksempel på, at sundhedsforhold er beskrevet i høj grad omhandler en undersøgelse af en 6-årig dreng, der gennem længere tid havde vist adfærdsvanskeligheder, som havde givet anledning til stor bekymring i børnehaven og hos forældrene, især moderen. Drengens sundhedsforhold forelå beskrevet i form af beskrivelser fra moderen omkring tidlig opvækst og tidligere fysiske lidelser, og forelå desuden velbeskrevet i form af uddrag af psykologisk undersøgelse af drengen samt børne- og ungdomspsykiatrisk udtalelse. Sag nr. 008: Et eksempel på, at sundhedsforhold ikke er beskrevet, vedrører en 10-årig dreng. Forældrene har fælles forældremyndighed, og de har givet samtykke til undersøgelsen. Forvaltningen modtager underretning fra skolen, idet drengen har efterladt nogle tegninger med pornografisk indhold. Der er tilbage i 2006 udfærdiget en psykologisk undersøgelse af drengen, idet skolen er bekymret for hans sociale og faglige udvikling. Udover at forældrene har oplyst, at drengen er sund og rask, indgår der ingen oplysninger i undersøgelsen om drengens sundhedsforhold.

26 26 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER Vurdering af om andre børn i familien skal undersøges foreligger ikke altid I forbindelse med en 50 undersøgelse skal kommunen i henhold til servicelovens 50, stk. 8, vurdere, om der skal foretages en undersøgelse af eventuelle andre børn i familien. Formålet er at sikre en tidlig indsats over for eventuelle andre børn i familien. Der skal således foretages en undersøgelse af eventuelle søskendes forhold, hvis det efter en konkret vurdering må antages, at eventuelle søskende har behov for særlig støtte. Der vil ofte være grund til at antage, at der bør gennemføres en undersøgelse af eventuelle søskendes forhold, hvis et barn eller en ungs problemer primært skyldes forhold i familien, for eksempel forældrenes misbrug eller psykiske problemer. I de 11 undersøgelser, hvor det i forbindelse med undersøgelsen er relevant at tage stilling til, om andre børn i familien skal undersøges, foreligger der en vurdering i 5 af undersøgelserne. I 6 ud af 11 undersøgelser foreligger der således ikke en vurdering af, om der skal foretages en undersøgelse af andre børn i familien, jf. tabel 2.4. Tabel 2.4 Vurdering af, om der skal foretages undersøgelse af andre børn i familien. Antal. Vurdering vedr. undersøgelse af andre børn Antal Vurdering foreligger i 50 undersøgelsen 5 Vurdering foreligger ikke i 50 undersøgelsen 6 I alt 11* *: I fem af undersøgelserne, vurderedes det ikke relevant at tage stilling til, om andre børn i familien skal undersøges. Årsagen hertil er eksempelvis, at aktuelle søskende allerede er blevet undersøgt eller, at barnets problemer primært beror på barnets egne forhold, for eksempel psykisk eller fysisk handicap. Eksempler vedrørende vurderinger om undersøgelse af andre børn Sag nr. 009: Et eksempel på, at andre børn i familien er undersøgt omhandler en 14-årig pige, hvis forældre blev separeret i Det er beskrevet, at hun havde oplevet flere flytninger, skoleskift og havde været tilskuer til og inddraget i forældrenes mange skænderier og manglende samarbejde. Det forelå videre beskrevet, at hun befandt sig i en tilstand præget af konflikter, som betød, at hun hele tiden måtte tilpasse sig sine forældre på skift. Hun havde opgivet at gå i skole og befandt sig i grupper af unge og voksne i kriminelt miljø. Det blev beskrevet, at hun havde forbrug af euforiserende stoffer, og at hendes adfærd i hjemmet var blevet uoverskueligt for moderen at håndtere. Det oplyses, at hun i miljøet blev beskrevet som en hård pige, der havde været involveret i flere slåskampe og havde haft omgang med

27 KAPITEL 2 DEN INDHOLDSMÆSSIGE KVALITET 27 indvandrerbander og pigebander. Det vurderes i undersøgelsen, at pigens udvikling er truet, og at problemerne ikke kan afhjælpes i hjemmet. Det fremgår af undersøgelsen, at der er foretaget undersøgelse af en søster. Sag nr. 012: Et eksempel på, at der ikke foreligger vurdering af, hvorvidt der skal foretages undersøgelse af søskende, vedrører en 15-årig dreng, hvoraf det fremgår, at der gennem længere tid havde været uoverensstemmelser mellem forældrene, og at det vurderes, at moderens manglende udmeldinger og tavshed om familiens fremtid kommer til at virke som en indirekte styring af familiens medlemmer, uden at hun selv bidrager til en afklaring, som de kan forholde sig til og tage afsæt i. Det blev vurderet, at drengen havde et stort ansvar i familien, som han selv gav udtryk for var for stort, når han var alene med mindre søskende. Det vurderes, at der bør etableres familierådgivning Oplysninger foreligger i størstedelen af undersøgelserne om forhold i familien I henhold til 50, stk. 6 skal en 50 undersøgelse også indeholde oplysninger om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne. Det er afgørende betydning for valget af foranstaltning, at undersøgelsen har afdækket familiens egne ressourcer og redegjort for, om disse med hjælp kan styrkes. Der skal derfor redegøres for de forhold i familien og hos barnet eller den unge, som kan bidrage til at klare vanskelighederne, og på hvilken måde disse forhold vil kunne styrkes. Ud over familiens og barnets eller den unges egne forhold må der også redegøres for, om der i barnets eller den unges omgivelser i øvrigt er mulighed for at hente hjælp til at overvinde vanskelighederne. I størstedelen af undersøgelserne foreligger der tilstrækkelige oplysninger om forhold i familien og omgivelserne, som kan bidrage til at klare vanskelighederne. I henholdsvis 10 og 5 af undersøgelserne foreligger der i høj og nogen grad oplysninger om forhold i familien og omgivelserne. I en undersøgelse foreligger oplysningerne i ringe grad, jf. tabel 2.5. Tabel 2.5 Oplysninger om forhold i familien el. omgivelserne, som kan bidrage til at klare vanskelighederne. Antal. Oplysninger i grader Antal Oplysninger foreligger i 50 undersøgelsen i høj grad 10 Oplysninger foreligger i 50 undersøgelsen i nogen grad 5 Oplysninger foreligger i 50 undersøgelsen i ringe grad 1 Oplysninger foreligger ikke i 50 undersøgelsen - I alt 16

28 28 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER Eksempler vedrørende oplysninger om forhold i familien Sag nr. 012: I sagen er den unges familieforhold beskrevet, og det er endvidere oplyst, at der i omgivelserne er navnlig en anden voksen, som den unge særligt henvender sig til ved problemer. Sag nr. 005: I sagen vedrørende en 7-årig dreng, beskrives det, at forældrene har været separeret siden Forældrenes samarbejde gennem årene har varieret mellem enighed om aftaler, bopæl og samvær, til uenighed om bl.a. drengens bopæl samt beskyldninger mellem forældrene om årsagen til drengens vanskeligheder. Det er i undersøgelsen vurderet, at drengen i perioder viser tegn på mistrivsel i skolen, især ved, at han er voldsom overfor kammerater, mangler koncentration og har en afprøvende adfærd. Der foreligger alene beskrivelse af forældrene. Der foreligger ingen beskrivelse af øvrig familie og netværk Begrundet stillingtagen til foranstaltning og holdningen hertil foreligger ikke i alle undersøgelser På baggrund af den indsamlede viden omkring barnets/den unges forhold skal kommunen i henhold til 50, stk. 6 udfærdige en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger. I bekræftende fald skal der tages stilling til, hvilken foranstaltning, der vil være mest hensigtsmæssigt. En 50 undersøgelse skal desuden i tillæg hertil indeholde oplysninger om, hvordan forældremyndighedens indehaver(e) og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltningen. Den indstilling, som forældremyndighedsindehaver(e) og barnet eller den unge har til iværksættelse af en foranstaltning, kan få stor betydning for sagens videre forløb. Af de 16 undersøgelser, foreligger der i høj grad begrundet stillingtagen til foranstaltning i 12 af undersøgelserne. For 3 af undersøgelserne foreligger den begrundede stillingtagen i ringe grad, og i en enkelt undersøgelse foreligger der slet ikke en stillingtagen til foranstaltning, jf. tabel 2.6. Tabel 2.6 Begrundet stillingtagen til foranstaltningen. Antal. Stillingtagen i grader Antal Oplysninger foreligger i 50 undersøgelsen i høj grad 12 I undersøgelsen foreligger begrundet stillingtagen til foranstaltning i nogen grad - I undersøgelsen foreligger begrundet stillingtagen til foranstaltning i ringe grad 3

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge Ankestyrelsens undersøgelser Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge April 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 Det Sociale Nævns praksisundersøgelse december 2007 Indhold 1. Resumé, konklusion samt overordnet anbefaling...1 2.

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov ns indhold Henvendelse og vurdering af henvendelse I Ballerup Kommune varetages sagsbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? Børnefamiliecenter København har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE Du er kommet i kontakt med Børnefamiliecenter

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Opdateret 11. juli 2011 Anbringelsesstatistik 2011 Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Ny registrering Kommunen skal udfylde og indberette et statistikskema med grundoplysninger for hvert

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, februar 2008 ISBN nr. ISBN 978-87-7811-054-1

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Nr. Aktør Aktivitet Beskrivelse Uge 1 1. Teamleder Sagsbehandler 2 Sagsbehandler Overlevering af ny undersøgelsessag 0,25 time Uge 1: Indkaldelse til underretningsmøde

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Brugen af eget værelse som anbringelsesform

Brugen af eget værelse som anbringelsesform Ankestyrelsens undersøgelse af Brugen af eget værelse som anbringelsesform November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2 Kommunernes brug af eget værelse

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Undersøgelsens rammer og indhold Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om der er foretaget registreringer

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 2 1.1 Hovedresultater fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebarn

Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebarn Ankestyrelsens undersøgelse af Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebarn Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Begrebsafklaring

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget Børn og unge-udvalget Her kan du læse om hvilke rettigheder du, som forælder med forældremyndighed, har og hvordan du kan forberede dig bedst muligt til mødet. Når dit barns sag skal for børn og ungeudvalget,

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9e Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9E VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTA- LELSE TIL PÆDAGOGISK PERSONALE PÅ KLUB- OMRÅDET I din kommune

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Socialfaglig undersøgelse

Socialfaglig undersøgelse gladsaxe.dk Information om Socialfaglig undersøgelse Underrubrik eller dato Denne pjece beskriver, hvad en socialfaglig undersøgelse er, og hvorfor rådgiveren skal udarbejde den. Med pjecen har du som

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2011 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2011 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland Ankestyrelsens rapport om Kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland - Tendenser og udvikling i kommunernes indsats Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Metode 3 3 Tidlig indsats

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres i CAFA. Indledningsvis kommer der lidt overvejelser om betegnelsen for undersøgelsestypen,

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Valby den 30. april 2012 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Kommuners og regioners tilsyn på anbringelsesområdet

Kommuners og regioners tilsyn på anbringelsesområdet Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners og regioners tilsyn på anbringelsesområdet August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners og regioners tilsyn på anbringelsesområdet Udgiver

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Begreber i sygedagpengeloven om opfølgning 2 1 Resumé og anbefalinger 4

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Samværssager. Januar 2016

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Samværssager. Januar 2016 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samværssager Januar 206 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 2 Resume og anbefalinger 2 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 2.2 Anbefalinger 5 3 Regelgrundlag 6 3. Reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Udfordringer i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge

Udfordringer i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge Udfordringer i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Oktober 2010 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Udfordringer i sagsbehandlingen på området

Læs mere

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland Ankestyrelsens rapport om Kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland - Tendenser og udvikling i kommunernes indsats Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Metode 3 3 Tidlig

Læs mere

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet NOTAT Center for Familie og Forebyggelse Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet Målet med bilaget er i mere detaljeret form at informere om status på kvaliteten i sagsbehandlingen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Statusskrivelsen hvad er formålet?

Statusskrivelsen hvad er formålet? Vejledning i brug af ICS-statusudtalelseudtalelse - ved anbringelse i familie- og/eller netværkspleje, iht. Serviceloven I Familieafdelingen anvender socialrådgiverne ICS Integrated Children s System i

Læs mere